Anda di halaman 1dari 33

Sampurasun.... Panuhun ulah aya bendu, upami tos aya pamadegan ti sadayana pangersa ki dulur..

Nanging ieu mah urang akurkeun, akur nuhun, upami teu akur teu sawios-wios.. Upami tiasa mah saling emutan jeng saling benerkeun.. Punten teu kedah janten goreng hate nu nyengkelid jero manah... Upami sae mangga candak, upami awon teu kedah di candak.. Hayu urang sasarengan ngaguar elmu nu manfaat mugia janten barokah ka abdi sareng kanu sanesna, utamina ka sadayana.. nggap etang! batu loncatan we ieu mah pikeun uninga ka "aha Uninga.. #%& $ $' ( )* + $ ,& -' ( )* . $ *# $/ -0 $ Ngawitan ngucap kalimah 1ismilahirohmanirohim... Simkuring bade nyobian baca 23i Semar2 salah sahiji tokoh wayang golek, tokoh nu kalintang kontro4ersial sareng penuh arti.. 5ujud semar kalintang unik, diantarana6 -aya bu7uk kuncung bodas di tengah-tengah mastakana, -beuteungna bentelu atawa buleud, -ramo kencana meber ka tukang, -curuk katuhu nunjuk ka hareup, -nyandak kantong kosong di salendang kana awakna, -rarayna bodas, -awakna hideung, -katingalina jiga pameget aya susuan, bujurna nenggeng ageung ka tukang, -katingalina istri tapi aya jakunan, -lamun diuk jiga nangtung, -lamun nangtung jiga diuk, -di sebut kolot tapi aya kuncungan, 8ta sadayana ngandung arti nu kedah di udag ku urang sadayana.. 9i antawisna aya nu nyebatkeun yen eta semar bentuk wujud kitu teh hartosna diantarana6 manusa teh rek lalaki, awewe, kolot, ngora, atawa budak, sakedah na ngagaduhan hate anu suci tur bersih tina sagala kamusrikan jeung sifat goreng manusa, dina ngalakonan ieu kahirupan di alam nyata atanapi alam rame atanapi alam dunya.. secara sederhana sareng singkatna...6 S8" : Sem ; Sem pengangkeun-angkeun "ar ; "ar "enyemarakan d<atNa lam, Nyaksi nu 1ener jeng Salah. Hartosna6 Saeunya-eunyana urang mah ngan ngaku hungkul, da saeunyana mah nu 3agunganNa llah Nu "aha Pencipta, Nu "aha 5elas sareng Nu "aha sih.

Numawi aya katerangan nu nyebatkeun6 2=amun manusia ges nyaho kana dirina, tangtu nyaho kana >ustiNa2 Hurup 2Na2 didieu ngandung harti, nyaeta6 9iri7Na7Naka llah ?ah ieu nu di anggo ku urang teh nu llah Nu "aha Pencipta @nu nyiptakeun satangtung diri6 panon, ceuli, leungeun, suku, di luhur sa usap bu7uk ka handap sausap dampal sukuA ya pertanyaan, janten nu saha atuh...B llah Nu "aha Pencipta, urang mah saukur barang ciciptaanNa. Numawi didieu upami urang ges apal ka dirina, pal kanu bogaNa, moal ngaku!, moal ujub, ria, takabur. Cen urang mah teu boga nanaon, mung ukur ngaboga-boga, saukur ngangkeun bobogaan hungkul. ?ah... yeuna urang rek ngaku boga naonB -boga mobil eta nu aing, -boga gedong eta nu aing -boga pamajikan panggeulisna nu aing -boga jabatanDkakawasaan nu luhur eta nu aing, 3abeh ge la7as euweuh faedahna, lamun eta nu 1oga atawa nu Nyiptakeun rek di bawaDcokot deui.. :ek kumaha jeng naon anjeun lamun ges kituBB ya basa kolot bareto6 2Saliring-liring dumadi, Salengkah paripolah, Urang mah teu ngaboga-boga2 =amun ceuk agama Eslam6 2=ahaola 5ala Fuata...2 teu dayaNa, teu upayaNa anging dayaNa, upayaNa nu 3agunganNa, llah Nu "aha kbar, Nu pang kbarNa, janten urang mah teu ngaboga-boga, teu gaduh nanaon. Numatak hirup di dunya ieu urang mah ulah di aku-aku, ngaboga-boga. 9imana aya elmu ulah di pamer-pamerkeun tapi elmu mah kudu di amalkeun sangkan jadi kahadean, saling elingan, saling nya7angan ku elmu kanu teu nyahoeun, to pamer kakayaan bakal jadi :ia, Ujub, takabur kadituna. ya basa kolot baheula6 23udu bisa nyumput buni tinu ca7ang, Ngagerak teu katembong2 =amun ceuk sabagean dalang mah6 2 Saur nira tandana panjang, sindengi sabda uninga, wala bakti dening asing2

Nu boga harti6 9imana urang nyieunDngalakukeun kahadean ulah di beja-bejaDaja ketaraDulah katempo, kan urang yakin jeng percaya ya Nu "aha Uninga. ya oge nu nyebutkeun yen lamun urang rek mere ku lengen kanan, nu kiri ulah nyahoeun. 3UNGUN> 1H9 S 1u7uk kuncung nu warna bodas eta cicingna di luhur pas dinu tengah-tengah sirah, boga harti nuduh keun ka 3ersaNa nu "aha 5elas tur sih, teu aya deui sembaheun manusa lintang ti "antena nu maol aya hiji makhluk nu bisa ngaluhuran 3akawasaanNa tur 5arna eta 3uncung teh 1odas, dina harti polos beresih, teu kena ku sifat! goreng, moal aya hiji perkara oge nu tiasa nyaruan tur babandinganana anging "anten-Na ==HH Pangeran urang sadayana Nu "aha 5elas Nu "aha sih atanapi Hyang "urbeng lam. Gicing na ditengah6 @Sapertos puseuran 3 71 H rek ti arah mana wae tetep hiji tujuanA nu miboga harti ikrarkeun dinu hate ?eu aya deui Pangeran anging ==HH Nu "aha ?unggal, Nu "aha 8sa. ya nu nyebutkeun jumlah eta bu7uk kuncung bodas teh II lembar, aya oge sapalih nu nyebatkeun JKL lembar, atawa aya sa-golongan nyebatkeun II lembar... Sadayana ge leres teu aya nu lepat.. Naha bisa kitu nyak...B Gik urang guar nganggo elmu Nurologi atanapi ilmu angkaDnomor. -nu nyebat angka II lembar6 II bijina sami angka I @salapanA aya ! @duaA, upami di jumlahkeun IMI;NO, trus eta angka jumlahna tadi bijina di jumlahkeun deui6 NMO;I. khir ti jumlahkeun angka I @salapanA. - nu nyebat angka JKL lembar6 JKL bijina angka J @tiluA, K @genepA, jeng L @kosongA, Upami di jumlahkeun eta sadayana biji6 JMKML; I, khir ti jumlahna janten angka I @salapanA. - nu nyebat angka II lembar, nyak sami deui we di jumlahkeun eta biji!na6 IMI;NO, trus.. NMO;I, khir ti penjumlahan janten angka I @salapanA. Panten sadayana ge akhir ti penjumlahan anggeur angka I @salapanA. ?ah... yeuna urang lebetkeun kanu aya di awak urang6 5ujud urang ge aya I liang, diantarana6 N. =iang irung aya ! !. =iang panaon aya ! J. =iang cepil aya !

Q. =iang baham aya N R. =iang nu di handap aya ! >euning kabeh liang di awak teh aya I @salapanA... 3a-NL @sapuluhA nu nyampurnakeun nyaeta 25ujud2. Nafsu nu aya di diri urang oge aya I @salapanA jumlahna6 N. marah !. =oamah J. Sawiyah Q. "utma7inah R. "ulhamah K. :odiah S. "ardiah O. 3amilah Ngancikna di6 I. 1aliah jeng Nuruniah yeuna urang jerokeun deui eta bahasan teh6 N. Panon jeng awasna !. Geuli jeng denge.na J. Erung jeng ambe.na Q. 1aham jeng ucapna R. =engen jeng cabakna K. Suku jeng lengkahna S. Hate jeng rasana O. Syaraf jeng pikirna I. Htak jeng akalna 3a-NL nu nyampurnakeun nyaeta 5ujud jeng Hirupna huripna. ayeuna urang udag kana 2H N G : 3 9 ? S 5 = 2 tina kataDhurup 25 C N>2 5 aksara angka I @salapanA C N> Nu Nga-Hyang "aka lamun dina wayang sok di sebut 2Hyang2 "aha 3awasa, 2Hyang2 "aha gung. Nu gaduh hartos teu aya deui sembaheun deui salain llah, llah Nu "aha 8sa, llah Nu hiji-hiji.na, llah nu teu aya nu bisa nyarua7an. 3adar cara ibadahna mah sok we tanyakeun ka para 3iayi, Ustad, ajeungan, atawa ka para hlina. 2>ugu ParentahNa, Pauhan =aranganNa2 Gik 3i 9ulur... yeuna urang udag ieu l-Tur7an6 Pumlah yat di l-Tur7an aya KKKK ayat. ?ah angka biji ti jumlah ayat eta jumlahkeun6 KMKMKMK; !Q, Panten angka bijina !Q @dua puluh opatA. Pumlah Pud di l-Tur7an6 JL Pud

yeuna urang jumlahkeun angka biji akhir ti ayat jeng jud ti l-Tur7an6 !QMJL;RQ RMQ;I ?ah geuning anggeur angka I @salapanA keneh wae nyak... yeuna Hurup 2SE=E5 N>E2, geuning I hurupna... l-Tur7an lamun maca dimimitian ku lapad 21ismilahirohmani rohim2 8ta lamun di jumlahkeun genggangDenggang aya6 1is mi la hi roh ma ni ro him Pumlahna aya I @salapanA, 3a-NL @sapuluhA nu macana, karek bisa di sampurnakeun kunu maca.na. yeuna 5ali.. Pumlah wali aya I, diantarana6 N. Sunan >resik !. Sunan mpel J. Sunan 1onang Q. Sunan 9rajat R. Sunan 3udus K. Sunan >iri S. Sunan "uria O. Sunan >unung Pati I. Sunan 3ali Paga 3a-NL ?unggal, nyaeta nu di sebut 5ali tea. 3uncung warnana bodas aya di tengah! mastaka eta teh ngandung harti6 >ambaran EstiFomah, sabar, tawakal.. Panceg, deg, ?eu lumut kalinduan, teu gedak ka anginan, teu galider, estuning nangtung.. ?eu aya deui sembaheun anging >usti Nu "aha ?unggal, Nu "aha gung, Nu "aha 5elas, Nu "aha sih, kakasihna 2 == H2 1eungeut 1odas atanapi :aray 1odas U1eungeut eta gambaran hate, U5arna bodas eta gaduh harti6 1ersih, suci, buruan Folbu kudu alus, aya oge nu ngahartikeun ngalambangkeun Gai, nu ngahuripan jeung ngahirup keun, beresih wening herang ngagenclang. Padi 3i Semar mah kasasaha oge teu weleh marahmai teu ningali budak, kolot, awewe, lalaki, raja, rakyat, nu benghar, nu miskin, sarua teu di beda-beda.. wak Hideung Ngandung hartos di antarana kieu6 Urang teh asal muasal ti bumi @acining bumiA, tempat dampal urang, panincakan urang, kageuleuhan urang, kageumeuhan urang. Ngalambangkeun warna ?aneuh, jadi Semar mah teu weleh sabar, welas asih jeung deudeuhan ngarawu mangku teu pandang bulu 3umaha we eta sifat bumi sok rajeun ditincak, kageuleuhan karujitan tapi tetep teu pundungan, contohna sagala rupa bibinihan pasti jadi tangkal rek amis, haseum, pait atawa

lada, seungit jeung bau tetep di jadikeun. Piga 1uah "anggu warna hideung, nu ngandung hartosna6 ari manggu teh aya cupat.an nyaeta tanda nunjukeun jumlah eusi na buah manggu, jadi 3i Semar mah tara N> 1HHHN>, 5ujud 5ujudna semar bentelu atawa buleud dinu harti sagala ucap, lampah, niat jeung patekadan kudu buleud, teguh pengkuh, deg teteg panceg teu unggut kalinduan teu gedag ka anginan. Nangtung jiga hurup lip. =eungeunDPanangan ri leungeun Semar, Nu katuhu curuk na nunjuk kahareup eta boga harti nyaeta nuduh keun jalan lempeng pikeun milampah hirup, hirup manusa kudu boga tur mibanda arah jeung tujuan teu ka bawa ku sakaba-kaba, ulah luar leor kawas orai, hirup kudu jalan kahareup, ulah loba ningali ka tukang. Satukangeun hirup nu ges di jalani mah di jieun contoDpelajaranDhikmah kanggo bekel langkah ka hareup. Nu kenca ramo na meber R ka tukang dina harti sagala rupa tekad, lengkah, ucap jeung lampah kudu luyu jeung ageman kamanusaan nyata na P NG 1U9E ceuk harti lega mah ngalakonan tur milampah :U3UN ES= " anu R sangkan jadi dasar pondasi lakuning hirup. "eber R ramo ka tukang nandakeun miceun jeng ninggalkeun sifat! nu goreng6 sirik, picik, jail, kaniaya, ujub, ria, takabur, sombong, adigung, jeng sajabana... "amawa 3antong kosongDendong semar Semar kosong atanapi bersih tina sifat6 sirik pidik jail kaniaya iren panastren dudumpak rurumpak ngupat sumuat

ujub riya takabur nyaci maki siksik belik teu kaopan teu payaan bedegong bantangul buraong kedul jeung sajabana Padi Entina kosong, kosong tina sifat goreng manusa. =eumpangDlengkah Semar kabiasana =eumpangna sok kahareup salengkah, trus mundur J lengkah ka tukang, nu ngadung harti6 9imana rek ngalakukeun pagawean, sok mikir heula, eta lengkahna teh ges bener atawa salah, sok di pikir heula bolak balik. "akana Semar mah sok make elmu 2sedia payung sa acan hujan2, jd samemeh ngalakonkeun pagawean ges mikir hareup sakumaha bakal kajadianna. Hampunten tina rupi kalepatan ageung sareng alit, seueur lepat batan leresna, simkuring rumaos jalmi sok nincak salah, nuju di ajar bener. ngaran jalmi mah tungkul tempat kaluluputan, ?anggah tempat kalelepatan, samenit ganti, sajam robah, sok janji sore tara kapake isuk.. Sakali deui nyungkeun hamputen.. "ugia aya manfaat sareng barokah sareng sanentiasa aya dina :ohmat hidayahNa. N16 nampi koreksian, bilih aya lepat sareng kirangna. 9iantos. 3anggo saling nyeboranDnya7angan. +%, $) VWX V) -* Y Z [ V . Z \ ], -^ V) -* _ bersama wel l-=ukman l-Hakim, =ia Narita, jay l-=ukman l-Hakim, `adim dla =, :aden ?rie 3untjoro, 5isahya 9rs, "aki Sumawijaya, Helmi Pakudjati, Hendi Po, Nenden 3usumah, Nano, 1elemHui Panas 3opihidengUdudtebu, 1etty 1rooks, :ey "adhani, :akean gung, :akean 5ulung >adung, Umi Sary<a, shap kur, s 9oyeng 1lekHk, >ielang ?arabalaga, 5ahyu Sedapaticandrasangkala, an "erdeka Permana, aau<i Salaka EE, Ham<ah, Cohanna Er, Coes Cusup, 5ahyu ffandi Suradinata, 5awan Setiawan, 5owo dinata, 5arga Nugraha, 3ang 5ing7s :anggawulung, 3ang 9onnie Sky, 3ang goy, 3ang ?isna, 3ang Hda Surawijaya, muk "arukul, mbu Hanjuang, mbuna >hina, nyar Ensyaf, 3resna 9ipayana, 3resna 1rahma Putra Purnama, ?ofan `oyage rchipelago, strajingga Ngumbara, 1uyut "anggala, 1uyung airdaus, Nyimas :engganis EE, Nyimas

Ganaya bahra, 1ayulabuan, 1asyar Esya, 1ayuaji 3artadisana, 1ayu Samudra, 1anoen Soerya, :atih 1alFis, :aden Soekartamidjaja, :aden 5iraatmadja, :aden Pamanah Salakanagara, 3i 1uyut :ongke, 3i ramel7s lkaualy, 3i Nolednad 1in 3onod, 3i Gakra ?iloe, 3i Hasan, Gontea ji, Nur Syahalam, Ena Suhendiwijaya marullah, Enstitut Sundawangi, ENsan 3a"il, 9adang Ustamapraja, Useph, sep "ohamad Noor, sep Suparman, yank Pelabuhan :atu, tomwijayakusuma 3i 5angsadiatmaja 5ijayakusuma, Nyimas ji Salenggang 3encana, my Sayank, gung dan 9oy7s =arahati. 1atal Suka c c 1agikan c 3emarin melalui 1lack1erry Smartphones pp c 9isunting

nda, Nenk 3eke 5ae dan OJ lainnya menyukai ini. Q berbagi

Putra :anca Panggung SUP8: S8" : 3emarin jam L6RR c Suka c !

Paya Nispala Sae seun,,, hturnuhun pedaran kisemar na,,, 3emarin jam N6RS c Suka c !

3i tmawinata 3ang djaya sami! kang, mangga tambihan kakiranganna... 3emarin jam N6RI c Suka c !

Paya Nispala ?angtosna pada! ngagaduhan 4ersi ngeunaan ki semar,, nanging, maksad sreng tujuanna sami ,, seun,,, 3emarin jam !6LQ c Suka c !

3i tmawinata "uhun kang dPaya leres teu lepat, jalanna seueur, nanging tujuanDmaksad akhir hiji sami.. Eeu mah kanggo nambihan we kang, manawi ka anggo eta ge... deieieieiiiii.. 3emarin jam !6LK c Suka c !

Paya Nispala Upami,, d tilik tina tempat linggih na ki semar,,, nyeta d kp tumaritis nyatana desa tegalDkendal gorowong, tangtos na oge,, nandakeun kana ati anu bersih sareng lapang ,, nu aya di tiap! diri khususna mu7min,, 3emarin jam !6NQ c Suka c !

Paya Nispala Nanging abi mah tacan uninga nami kecamatan na seun,, hehehe 3emarin jam !6NR c Suka c !

>ielang ?arabalaga Haturnuhun d3i...katampi pisan.. Saha di ieu rohangan nu gaduh 2elmu kaS8" :an2...Bf ...=ihat Selengkapnya 3emarin jam !6NO c Suka c J

Paya Nispala Numawi bujeng hingga kasemaran,, dalah ka buta an ge acan jisim abdi mah seun,,, hehe 3emarin jam !6!K c Suka c J

Nyimas ji Salenggang 3encana nyakseni ki atma..leres pisan ki..ngan naha ibu suti rajen tara ngiringan nya,,hehehee 3emarin jam J6LN c Suka c !

3i tmawinata dNyimas ibu siti ragen tadi nga.sms saurna nuju mabok peteyMjengkol... deieeieiiii... 5ilujeng wayah kieu aceuk.... 3emarin jam J6LQ c Suka c N

:aden 5iraatmadja samar,nyamar,keur nyamarkeun 3emarin jam J6NQ c Suka c J

3i tmawinata Hatur nuhun kang d:aden5iraatmadja 3emarin jam J6NK c Suka c N

mbu Hanjuang leres pisan eta paparan teh ki.

3emarin jam R6J! c Suka c !

Nur Syahalam ?auhid kata katana 3i tmawinata mah... Satujuuu... 3emarin jam R6RK melalui seluler c Suka c !

3resna 9ipayana hatur nuhun katampi ki. 3emarin jam S6JL c Suka c !

1ayulabuan Hatur nuhun ki katampi pisan...malah mandar janten pangjejer ...

!J jam yang lalu c Suka c !

1anoen Soerya hatur nuhun katampi pisan ki dulur !J jam yang lalu c Suka c !

Hadi ?hea sae !! jam yang lalu c Suka c !

Gontea ji Padi semar mh manusa multi bentuk ngan pangeran teu ningali kana bentukna 4 ningali kana sucian jiwa. kitu panginten 3i hehehe nuju milarian nu multi teh supados serbaguna hehe !! jam yang lalu c Suka c N

Nano sejatine marang ; jalan sajati nuhun ki...gDhg rampes !N jam yang lalu c Suka c J

yank Pelabuhan :atu ssalamualaikum Haturnuhun ki atmawinata tag na...... !N jam yang lalu melalui seluler c Suka c Q

ENsan 3a"il lhamdulillah .... Hatur nuhun 3i katampi pisan ..... NO jam yang lalu c Suka c Q

3i tmawinata Sami! pangersa sadayana... "ugia aya manfaatna kanggo urang sadayana, +%, $) VWX V) -* Y Z [ V . Z \ ], -^ V) -* ...=ihat Selengkapnya NO jam yang lalu c Suka c !

MENGENAL 7 ( TUJUH ) LATIFAH PADA MANUSIA


N 9esember !LNJ pukul !6LO 1ismillahir rohmanir rohim iiii Perang melawan hawa nafsu berlaku bagi semua umat manusia di dunia. 9i dalam perang ini musuhnya tidak tampak oleh mata, musuhnya sangat halus @latifA. ?empat Eblis 1ersemayam 9an 1erkuasa 9alam ?ubuh "anusia6 9idalam wadah maksiat mereka bersemayam. 9idalam wadah marah mereka bersemayam, 9idalam wadah takabbur mereka bertengger, dan banyak lagi tempat mereka dapat membangun kerajaannya. "akanya jangan heran apabila pada diri peribadi seorang manusia akan terkandung sifat-sifat tercela yang mengotori jiwa seperti6 Hasad atau Eri hati HaFad atau 9engki D benci Suu<<an atau Prasangka buruk 3ibir atau Sombong Ujub atau "erasa sempurna diri dari orang lain :iya atau "empamerkan kelebihan Sumaj atau Gari-cari nama atau kemashuran 1ukhul atau 3ikir Hubbul mal atau Ginta kebendaan ?afahur atau "embanggakan diri >hadab atau Pemarah Thibah atau Pengupat Namimah atau 1icara ngelantur dibelakang orang 3ijib atau 9usta 3hianat atau "unafik Estana Eblis 9imanaB Subhanallahi Estananya adalah diri peribadi seorang manusia. ?empat "asuknya Eblis k"elalui mata mereka merasuk, kmelalui telinga mereka menusuk, kmelalui hidung mereka berjalan, kmelalui mulut mereka berkendaraan dengan kencangnya. 9an seterusnya segala lubang ditubuh seseorang jadi sarana masuknya iblis keistana. "ulut jalan masuk memakai kendaraan dusta dan Fhibah "ata jalan masuk memakai kendaraan melihat yang haram

?elinga jalan masuk kendaraan biasa mendengar cerita kosong Hidung jalan masuk kendaraan biasa menimbulkan rasa benci ?angan jalan masuk kendaraan merusak 3aki jalan masuk kendaraan biasa berjalan berbuat maksiat Perut jalan masuk biasa diisi makanan haram 3emaluan dan dubur jalan masuk syahwat juga berjina. 9i dalam tubuh manusia ada S @tujuhA tempat yang disebut =atifah sebagai tempat bersarangnya hawa nafsu yang harus dibersihkan dengan sma llah. 3onsep tujuh latifah ini pertama kali di ajukan oleh Syekh hmad NaFsyabandi, seorang sufi pada abad ke NN. jarannya disebut tareFat NaFsyabandiyah. cuan dalam pengamalan tarekat bertumpu kepada tradisi dan akhlak nubuwah @kenabianA, dan mencakup secara esensial tentang jalan sufi dalam melewati maFomat dan ahwal tertentu. N. Tasrun ; "erupakan unsur jasmaniah, berarti istana yang menunjukan betapa keunikan struktur tubuh manusia.,istana !. Sadrun ; @=atifah al-nafsA sebagai unsur jiwa ,dada J. Talbun ; @=atifah al-FalbA sebagai unsur rohaniah,Falbu Q. auadun ; @=atifah al-ruhA Unsur rohaniah ,jujur R. Syagafun ; @=atifah al-sirrA unsur rohaniah ,kerinduan K. =ubbun ; @=atifah al-khafiA unsur rohaniah,merasa terlalu rindu S. Sirrun ; @=atifah al-akhfaA unsur rohaniah,mesra didalamnya ada @ kuA. Hal ini rele4an dengan firman llah S5? dalam hadist Fudsi 6 l ku jadikan pada tubuh anak dam @manusiaA itu Fasrun @istanaA, di situ ada sadrun @dadaA, di dalam dada itu ada Falbu @tempat bolak balik ingatanA, di dalamnya ada lagi fujad @jujur ingatannyaA, di dalamnya pula ada syagaf @kerinduanA, di dalamnya lagi ada lubbun @merasa terlalu rinduA, dan di dalam lubbun ada sirrun @mesraA, sedangkan di dalam sirrun ada l kum. Pada dasarnya lathifah-lathifah tersebut berasal dari alam amri @perintahA llah 6 l3un fayakunm, yang artinya6 ljadi maka jadilahm @TS 6 JK6 O!A merupakan al-ruh yang bersifat immaterial. Semua yang berasal dari alam al-khalFi @alam ciptaanA bersifat material. 3arena Fudrat dan iradat llah ketika llah telah menjadikan badan jasmaniah manusia, selanjutnya llah menitipkan kelima lathifah tersebut ke dalam badan jasmani manusia dengan keterikatan yang sangat kuat. =athifah-lathifah itulah yang mengendalikan kehidupan batiniah seseorang, maka tempatnya ada di dalam badan manusia.

=athifah ini pada tahapan selanjutnya merupakan istilah praktis yang berkonotasi tempat. 1ahkan didalam al Turjan tergambarkan ketika ruh sampai ke lutut, maka dam sudah tergesa gesa ingin berdiri. Sebagaimana firman llah 6 l"anusia tercipta dalam ketergesa-gesaanm @T.S.!N6JSA. Pada proses penciptaan anak dam pun juga demikian, proses bersatunya ruh kedalam badan melalui tahapan. 3etika sperma berhasil bersatu dengan o4um dalam rahim seorang ibu, maka terjadilah <ygot @sel calon janin yang diploid A. 3etika itulah llah meniupkan sebagian ruhnya @TS 6 !J 6 IA, yaitu ruh al-hayat. Pada tahapan selanjutnya llah menambahkan ruhnya, yaitu ruh al-hayawan, maka jadilah ia potensi untuk bergerak dan berkembang, serta tumbuh yang memang sudah ada bersama dengan masuknya ruh al-hayat. Sedangkan tahapan selanjutnya adalah peniupan ruh yang terakhir, yaitu ketika proses penciptaan fisik manusia telah sempurna @bahkan mungkin setelah lahirA. llah meniupkan ruh al-insan. "aka dengan ini, manusia dapat merasa dan berpikir. Sehingga layak menerima taklif syarij @kewajiban syarijatA dari llah dan menjadi khalifah Nya. kti4itas spiritual itu mengalir di dalam kerangka makna dan fungsi rahmatan lil nalamino ?radisi kenabian pada hakekatnya tidak lepas dari mission sacred, misi yang suci tentang kemanusiaan dan kealam semestaan untuk merefleksikan asma llah. "anusia di ciptakan llah S5? sebagai mahkluk yang paling mulia diantara mahkluk lainnya, namun di balik ini semua banyak juga yang merendahkan derajatnya sebagai makhluk yang paling mulia. "anusia bisa melebihi malaikat dalam beribadah dan bisa menjadi setan dan bahkan lebih parah dari binatang. 9i dalam diri manusia terdapat tujuh tempat lahir dan batin, adapun yang lahir seperti N. mata !. telinga J. hidung Q. mulut R. tangan K. kaki S. syahwat sampai perut. Sedangkan yang batin di kenal dengan nama latifah adalah sebagai berikut 6

N. =atifah Talbi letaknya berada dua jari di bawah susu kiri, di sinilah terletak sifat-sifat kemusrikan, kekafiran, tahayul dan sifat iblis. Pika latifah ini di sucikan maka akan terisi Eman, Eslam, Ehsan, dan "ajrifat. U=atifatul-Folby 9i sini letaknya sifat-sifat syetan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan dan lain-lain, letaknya dua jari dibawah susu sebelah kiri, cara membersihkannya dengan cara d<ikir @allahiallahA sebanyak-banyaknya, Ensya llah pada tingkat ini diganti dengan Eman, Eslam, Ehsan, ?auhid dan "ajrifat. =atifiah al-Falb bereksistensi di dalam jantung jasmani manusia, maka jantung fisik manusia ibaratnya sebagai pusat gelombang, yang dinyatakan sebagai letaknya lathifah al-Falb adalah ibarat lchannelnyam. 5ilayahnya Nabi dam .S, tempatnya nafsu =awwamah, bersifat6 Suka mencela, menuruti hawa nafsu, bohong, menganiaya, bangga diri, menggunjing, pamer, bangga diri, 5arnanya 6 kuning Pika seseorang ingin berhubungan dengan lathifah ini, maka ia harus berkonsentrasi pada tempat ini. !. =atifah :uhi letaknya berada dua jari di atas susu kanan, di sinilah terletak sifat binatang jinak yaitu sifat yang menuruti hawa nafsu. Pika latifah ini di sucikan maka akan membuang sifat menuruti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada kejahatan namun selalu berada dalam ketaatan kepada llah S5?. U=atifatul-roh 9i sini letaknya sifat bahimiyah @binatang jinakA menuruti hawa nafsu, letaknya dua jari dibawah susu sebelah kanan, cara membersihkannya dengan d<ikir @allahiallahA sebanyakbanyaknya Ensya llah di isi dengan khusyuj dan tawadhuj. 9emikian juga dengan lathifah al-ruh, dia bukan ruh atau hakikat ruh itu sendiri. ?etapi lathifah al-ruh adalah suatu identitas yang lebih dalam dari lathifah al-Falb. 9ia tidak dapat diketahui hakikatnya, tetapi dapat dirasakan adanya, dan diketahui gejala dan karakteristiknya. =athifah ini terletak di bawah susu kanan jarak dua jari dan condong ke arah kanan. Selain tempatnya sifat-sifat yang baik. 9engan lathifah ini pula seorang salik akan merasakan fana al-sifat @hanya sifat llah saja yang kekalA, dan tampak pada pandangan batiniah 5ilayahnya6 Nabi Ebrahim .S dan Nabi Nuh .S. tempatnya Nafsu "ulhimah, bersifat6 =apang dada, dermawan, merendah, sabar, taubat, Fonaah, tahan menghadapi

kesusahan. 5arnanya 6 merah J. =atifah Sirri letaknya berada dua jari di atas susu kiri, di sinilah terletak sifat binatang buas yaitu sifat <holim, pemarah, pendendam, Pika latifah ini di sucikan maka akan terisi sifat kasih sayang dan ramah tamah. =atifatus-sirri 9i sini letaknya sifat-sifat syabiyah @binatang buasA yaitu sifat <alim atau aniaya, pemarah dan pendendam , letaknya dua jari diatas susu sebelah kiri, cara membersihkannya dengan d<ikir @allahiallahA sebanyak-banyaknya Ensya llah diganti dengan sifat kasih sayang dan ramah tamah. =athifah al-sirri merupakan lathifah yang paling dalam, terutama bagi para sufi besar terdahulu yang kebanyakan hanya menginformasikan tentang tiga lathifah manusia, yaitu Falb, ruh dan sirr. Sufi yang pertama kali mengungkap sistem interiorisasi lathifah manusia adalah mir Ebn Usman l "akki @w. ILQ "A, yang menurutnya manusia terdiri dari empat lapisan kesadaran, yaitu raga, Falbu, ruh dan sirr. 9alam temuan Emam al :obbani al "ujaddid, lathifah ini belum merupakan latifiah yang terdalam. Ea masih berada di tengah tengah lathifah al ruhaniyat manusia. ?ampaknya inilah sebabnya sehingga al "ujaddid dapat merasakan pengalaman spiritual yang lebih tinggi dari para sufi sebelumnya, seperti bu Ca<id al 1ustami, al-Hallaj @JLI HA, dan Ebnu rabi @KJS HA. Setelah ia mengalami littihadm dengan ?uhan, ia masih mengalami berbagai pengalaman ruhaniah, sehingga pada tataran tertinggi manusia ia merasakan sepenuhnya, bahwa abid dan majbud adalah berbeda, manusia adalah hamba, sedangkan llah adalah ?uhan. 5ilayahnya6 Nabi "usa .S, tempatnya Nafsu "utmainah, bersifat6 Senang ibadah, bersyukur, ridho, tawakal, sayang dengan sesama makhluk, takut melanggar larangan llahD5aro. 5arnanya 6 Putih Q. =atifah 3hafi letaknya berada dua jari di atas susu kanan, di sinilah terletak sifat pendengki, khianat. Pika latifah ini di sucikan maka akan terisi sifat syukur dan sabar. 5ilayahnya Nabi Esa .S, tempatnya Nafsu :odiyah, bersifat6 baik budi, welas asih, menjalankan kebaikan, berserah diri, sayang sesama makhluk, merasa manis dengan hal-hal pahit serta tidak terkejut dengan datangnya musibah. 5arnanya 6 Hitam

R. =atifah khfa letaknya berada di tengah-tengah dada, di sinilah letaknya sifat riyaj, sombong, mebanggakan diri, memamerkan kebaiakn diri, takabur. Pika sifat ini di sucikan maka akan terisi sifat ikhlas, khusuj, tawadhu. 5ilayahnya Nabi "uhammad S 5, tempatnya Nafsu "ardiyah, bersifat6 ?erlihat jelas keridoan llah swt berupa karomah, ikhlas dan nikmat dalam <ikir, ilmu yakin, ainul yakin, haFFul yakin, sebagai langkah awal dalam makrifat dan terlihat tajalli afjal. 5arnanya 6 Hijau K. =atifah Nafsu NatiFo letaknya berada diantara dua kening, di sinilah terletak nafsu amarah yaitu nafsu yang selalu mendorong pada kejahatan. Pika latifah ini di sucikan maka akan terisi sifat tentram dan pikiran tenang. ?empatnya nafsu marah, bersifat6 Serakah, takabur, khianat, pelit, syahwat. 5arnanya 6 merah, kuning, hijau, biru @dominan merahA S. =atifah 3ullu Pasad terletak di seluruh tubuh jasmani, disinilah terletak sifat jahil, malas beribadah. Pika latifah ini di sucikan maka akan terisi ilmu dan amal. Untuk mensucikan latifah ini tentunya harus banyak beristiFfar mohon ampun kepada llah dan berd<ikir, adapun d<ikir yang di gunakan seperti d<ikir Nafi Esbat l =aa Elaaha Ellallahl ?empatnya Nafsu 3amilah, bersifat6 ?ajalli asma dan tajali sifat, laduni, irsad, ikmal, baFobillah, berangkat bersama kehendak lloh dari lloh dan kepada ==HH. meniadakan @ nafi A seluruh bentuk tuhan seperti 6 ?uhan hawa napsu, patung-patung, jin, berhala, thagut, syirik dan menetapkan @isbat A bahwa tiada tuhan yang berhak di sembah melainkan llah. Selain itu ada 9<ikir Esmu<at l llah l ?entunya dalam hal pemahaman dan pengamalan ini perlu belajar pada orang-orang yang benar-benar faham dan mengerti agar tidak keliru untuk mencapai tauhid yang sesungguhnya serta mencapai derajat kemulian. =athifah-lathifah itulah yang mengendalikan kehidupan batiniah seseorang, maka tempatnya ada di dalam badan manusia. =athifah ini pada tahapan selanjutnya merupakan istilah praktis yang berkonotasi tempat. Umpamanya lathifah al-nafsi sebagai tempatnya al-nafsu al-amarah. =athifah al-Falbi sebagai tempatnya nafsu allawamah.

=athifah al-:uhi sebagai tempatnya al-nafsu al-mulhimmah, dan seterusnya. 9engan kata lain bertempatnya lathifah yang bersifat immaterial ke dalam badan jasmani manusia adalah sepenuhnya karena kuasa llah. =athifah sebagai kendaraan media bagi ruh bereksistensi dalam diri manusia yang bersifat bar<akhiyah @keadaan antara kehidupan jasmaniah dan rohaniahA. Pada hakekatnya penciptaan ruh manusia, tidak melalui sistem e4olusi. :uh ditiupkan oleh llah ke dalam jasad manusia melalui proses. 3etika jasad Nabi dam a.s telah tercipta dengan sempurna, maka llah memerintahkan ruh Nya untuk memasuki jasad Nabi dam a.s. "aka dengan enggan ia menerima perintah tersebut. :uh memasuki jasad dengan berat hati karena harus masuk ke tempat yang gelap. khirnya ruh mendapat sabda llah6 lPika seandainya kamu mau masuk dengan senang, maka kamu nanti juga akan keluar dengan mudah dan senang, tetapi bila kamu masuk dengan paksa, maka kamupun akan keluar dengan terpaksam. :uh memasuki melalui ubun-ubun, kemudian turun sampai ke batas mata, selanjutnya sampai ke hidung, mulut, dan seterusnya sampai ke ujung jari kaki. Setiap anggota tubuh dam yang dilalui ruh menjadi hidup, bergerak, berucap, bersin dan memuji llah. 9ari proses inilah muncul sejarah mistis tentang karakter manusia, sejarah shalat @takbir, ruku dan sujudA, dan tentang struktur ruhaniah manusia @ruh, jiwa dan ragaA. 3omentar1agikan JQ orang menyukai ini.

:akean gung "endalam sekali. N 9esember pukul J6RI c Suka

yank Pelabuhan :atu S sumur N 9esember pukul R6QS melalui seluler c Suka

Gontea ji ssiip ah N 9esember pukul NN6JJ melalui seluler c Suka

3i tmawinata Simbol =atifah tujuh dalam diri manusia

N 9esember pukul NO6!R melalui seluler c Suka c N

`adim dla = N 9esember pukul NI6JQ melalui seluler c Suka

"amat Saepudin ssalamualaikum nyungken widi badp ngopas Nun... ! 9esember pukul NL6NQ c Suka c !

3i tmawinata mangga kang..

Kundalini & Cakra


JL No4ember !LNJ pukul !N6LO 3undalini q Gakra -Gara "embangkitkan 3undalini 3ata 3undalini bagi sebagian besar orang adalah sesuatu yang amat asing. pabila anda menyebutkan kata l3undalinim dikantor anda,cukup besar kemungkinan banhwa banyak rekan anda menyangka bahwa anda menyebutkan judul film baru. ?etapi,bagi anda yang pernah mempelajari atau mendalami salah satu latihan Coga, 3undalini bukanlah sebuah kata yang asing. 3undalini adalah sesuatu yang amat penting dalam berbagai aliran Coga. mCogam sendiri berarti Persatuan dengan Elahi. Padi seluruh aliran yoga yang melatih diri dengan berbagai cara,baik melalui pernafasan, gerakan, mantra dan sebagainya mempunyai satu tujuan yang sama,yaitu mencapai kesadaran sejati, pencerahan, dan persatuan dengan Elahi. Pencerahan adalah tingkat kebangkitan spiritual tertinggi yang dapat dicapai oleh seseorang,dimana seluruh rahasia alam dan kehidupan diketahui dengan jelas. 9an banyak aliran yoga yang menganggap bahwa untuk memperoleh pencerahan, seseorang harus membangkitkan 3undalininya terlebih dahulu. Gakra adalah pusat tenaga eterik. Pada tubuh eterik yang berlapis-lapis itu, terdapat cakra dan nadi. Gakra amatlah penting,untuk membersihkan sebuah lapisan tubuh cakra-cakra pengatur yang berfungsi sebagai pintu keluar masuknya energi dari lapisan tubuh yang bersangkutan harus dibersihkan terlebih dahulu. 9ari cakra-cakra inilah energi negatif dikeluarkan dan energi baru yang positif ditarik masuk. Gakra berasal dari bahasa sansekerta yang berarti roda,karena apabila dilihat dari depan terlihat sebagai roda yang berputar. >ambaran roda ini sendiri timbul karena cakra sebenarnya terdiri atas beberapa lembaran daun @yang ber4ariasi jumlahnya pada setiap cakraA yang

berputar. Pumlah dari cakra diseluruh lapisan tubuh manusia seluruhnya ada JKR buah. "enurut ukuruan dan fungsinya, cakra-cakra ini dibagi menjadi J kelompok,yaitu 6 N. cakra utama, !. cakra biasa, J. cakra mini. ?ujuh cakra utama adalah6 N. Gakra 9asar. @muladharaA terletak diujung tulang ekor !. Gakra Seks. @swadisthanaAterletak di kelamin J. Gakra Pusar. @manipurakaAterletak di pusar Q. Gakra Pantung. @i4ishnuAterletak ditengah dada R. Gakra tenggorokan. @4ishuddhiA terletak ditengah tenggorokan, dibawah pita suara K. Gakra "ata 3etiga. @ajnaAterletak di antara kedua alis S. Gakra "ahkota @sahasraraA terletak di ubun-ubun 3undalini adalah kekuatan yang luar biasa dan tidak terbatas, tetapi apabila tubuh fisik dan eterik seseorang belum cukup bersih untuk dapat menerima dan memanfaatkan energi kundalini secara benar, maka energi 3undalini mungkin berakibat negatif. Gakra sebagai pusat energi amat penting dalam proses pembersihan dengan energi 3undalini. Gakra berfungsi sebagai pintu keluar-masuknya energi eterik dari berbagai lapisan tubuh. 9alam proses pembersihan oleh energi negatif akan dikeluarkan melalui cakra, setelah hambatan dan energi negatif keluar, ruang yang kosong harus diganti dengan energi positif yang ditarik masuk melalui cakra. 5alaupun pada tubuh banyak cakra,perhatian harus ditujukan pada S cakra utama. 9isini akan memaparkan cara untuk membersihkan ke S cakra utama6 ?ariklah nafas melalui hidung secara perlahan dan

dalam,tariklah nafas hingga memenuhi paru-paru tanpa memaksakan diri. Hembuskan nafas melalui mulut seakan-akan meniupkannya melalui sebuah sedotan. Saat mengeluarkan nafas,bayangkanlah bahwa seluruh ketegangan dihembuskan keluar dari tubuh sehingga seluruh tubuh menjadi santai dan tenang. =akukanlah langkah di atas J kali,setelahnya tidak perlu memikirkan mengenai nafas. Gakra utama pertama,yaitu cakra dasar, terletak diujung tulang ekor. Gakra ini adalah pusat 4italitas, keinginan untuk hidup dan tubuh fisik. 1ayangkan cahaya berwarna merah menyala memasuki cakra dasar, memenuhi seluruh anggot tubuh dan sekitarnya, turun ke paha memenuhi kedua paha, memasuki dan memenuhi lutut, turun ke kaki sampai ke jari-jari kaki dan memenuhi seluruh kaki. Sambil turun, cahaya merah tersebut membawa seluruh energi negatif yang ada pada bagian tubuhnya dan membuangnya melalui telapak kaki. ?ariklah lebih banyak cahaya merah sehingga seluruh jalur tadi menjadi terang dan mendorong seluruh energi negatif keluar melalui telapak kaki secara tuntas. Panganlah melakukan apapun dalam R detik. Sekarang ,beralih ke cakra yang kedua, cakra seks, yang dikenal juga sebagai pusat tubuh emosi, dimana semua perasaan diproses. 1ayangkan cahaya berwarna orange masuk kecakra yang terletak di alat kelamin. Gahaya masuk terus-menerus memenuhi seluruh alat kelamin dan alat reproduksi. Gahaya bergerak kearah atas, keparu-paru dan jantung. 1ayangkan seluruh bagian tubuh yang dipenuhi oleh cahaya ini bersinar oleh cahaya orange. Sekarang cahaya tersebut keluar dari cakra jantung dengan membawa seluruh energi dan perasaan negatif yang ada. Panganlah melakukan apapun selama R detik. Gakra ke tiga yang di asosiasikan dengan tubuh mental mengontrol seluruh pikiran, pendapat, dan penilaian terletak di pusar.

Sekarang bayangkan cahaya berwarna kuning memasuki pusar, memenuhi seluruh organ-organ diperut dan rongga perut. Gahaya tersebut membuat seluruh organ dan sel menjadi lebih sehat. =alu, bawalah cahaya kuning kebagian atas tubuh ke cakra jantung dengan mengeluarkan seluruh energi dan emosi negatif dari bagian perut. Panganlah melakukan apapun selama R detik. Gakra jantung sebagai cakra ke empat juga dikenal sebagai pusat tubuh intuisi, cakra ini adalah pusat dari seluruh cinta kasih, kasih sayang, dan seluruh perasaan yang positif dan halus. Untuk cakra ini, dapat dipergunakan warna hijau muda atau merah muda. Hijau muda berfungsi untuk pengobatan, sedangkan merah muda untuk cinta kasih. cahaya hijau muda atau merah muda dapat dipergunakan secara bergantian pada latihan yang berbeda. Untuk beberapa latihan pertama dianjurkan untuk menggunakan warna hijau muda yang akan menyembuhkan semua atau emosi negatif yang terpendam. 1ayangkan cahaya berwarna hijau muda yang akan menyembuhkan memasuki cakra jantung. Gahaya penyembuhan ini memenuhi seluruh rongga dada dan memasuki paru-paru dan jantung. Gahaya ini masuk terus-menerus memenuhi bahu, tangan, sampai ke jari-jari. Gahaya ini turun kebawah memenuhi seluruh tubuh sampai ke jari-jari kaki,dan keatas tenggorokan memenuhi leher, dan ke kepala memenuhi seluruh rongga kepala dan otak. Pastikan bahwa cahaya ini memasuki seluruh bagian kepala, seperti gigi, gusi bawah, telinga, sisi kiri dan kanan kepala, sambil mendorong seluruh energi negatif keluar dari seluruh pori-pori tubuh. Panganlah melakukan apapun selama R detik. Sekarang, proses pembersihan sampai pada cakra ke lima. Gakra ini adalah pusat dari tubuh atma yang terletak

ditenggorokan dilokasi pita suara. Gahaya berwarna biru laut memasuki dan memenuhi tenggorokan,turun kedada dan memenuhi dada dan jantung. Pantung dan tenggorokan sekarang terhubung langsung dengan cahaya berwarna biru laut. 9engan adanya hubungan ini, seluruh hambatan antara tenggorokan dan jantung dihilangkan. Seluruh perasaan yang ada akan dapat diekspresikan dengan lebih mudah melalui kata-kata. Panganlah melakukan apapun selama R detik. Gakra ke enam adalah pusat energi yang terletak diantara kedua alis mata. Gakra ini sering juga disebut sebagai mata ketiga,yang merupakan pusat dari tubuh cahaya @tubuh monadA. 1ayangkan cahaya berwarna lembayung muda memasuki cakra mata ketiga,terus kedalam kepala. Gakra ini memenuhi kepala dan otak, menerangi pikiran dan roh. Gahaya ini turun ketenggorokan dan memenuhi dada sambil membawa energi spiritual kecakra jantung. Panganlah melakukan apapun selama R detik. Gakra ketujuh terletak dipuncak kepala,dan biasa juga disebut sebagai cakra mahkota, sebagai pusat dari tubuh Elahi. 1ayangkan cahaya putih yang terang benderang turun kedalam kepala melalui cakra mahkota. Gahaya ini memenuhi otak, pikiran dan roh dengan energi spiritual dari ?uhan. Gahaya ini juga turun memenuhi tenggorokan sampai kedada, memenuhi dada dan cakra jantung dengan spiritual yang tidak terbatas. 9emikianlah cara untuk membersihkan energi negatif dan membangkitkan energi positif yang selama ini tersimpan di dalam diri setiap manusia. lCakin dan Percaya m adalah kunci untuk mengenal diri lSabar dan Ekhlasm adalah kunci untuk mengenal Sejatinya 9iri Semoga tulis ini bermanfaat. ?ips6

Pembersihan cakra dan mandi dengan air garam juga dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. 9ampak dari cakra bagi kehidupan adalah 6 N. Gakra 9asar berpengaruh pada energi kehidupan. 1ila sudah terakti4asi maka akan memperkuat kepercayaan diri, potensi seksual, kedisiplinan, dan daya tahan tubuh. !. Gakra Suci berpengaruh pada kreati4itas dan hubungan. 1ila sudah terakti4asi maka akan merangsang daya cipta, antusiasme, dan metabolisme. J. Gakra Solar Pleeus berpengaruh pada kebijaksanann. 1ila sudah terakti4asi maka akan meredam stress masa lalu yang kelam dan mengembangkan kepribadian. Q. Gakra Pantung berpengaruh pada keharmonisan dan kasih sayang. 1ila sudah terakti4asi maka akan membuat keseimbangan antara jiwa dan raga, juga untuk penyembuhan. R. Gakra ?enggorokan berpengaruh pada inspirasi. 1ila sudah terakti4asi maka akan menciptakan toleransi, kejujuran, kesetiaan, komunikatif, pemajaf dan tidak egois. K. Gakra 3ening berpengaruh pada intuisi. 1ila sudah terakti4asi maka akan merangsang daya fikir dan imajinasi S. Gakra "ahkota berpengaruh pada spiritualitas. 1ila sudah terakti4asi maka akan membuat kesadaran pribadi terhadap ?uhan, sesama dan lingkungan sekitar. "editasi tujuh cakra ini dijalankan dengan posisi duduk bersila @kaki dilipat ke dalamA, seperti bersila kaum muslimin. 9engan nafas perut perlahan dan panjang. "editasi cakra ini dilakukan untuk menimbulkan akti4asi pada cakra yang dituju. N. "editasi Gakra 9asar - ?angan di pangkuan @di bawah pusarA. - 3edua telapak menghadap atas, yang kanan menumpang di kiri @menempelA. - Pari-jari rapat, jempol ditekuk. !. "editasi Gakra Suci - 3edua tangan di depan dada. - Ujung jari menghadap atas. - 3edua telapak ditempelkan @telapak tangan kiri menghadap kanan, sedang yang kanan menghadap kiriA. J. "editasi Gakra Solar Pleeus - 3edua tangan di depan dada. - ?elapak tangan kiri menghadap atas, sedang yang kanan menghadap kiri @menempelA. Q. "editasi Gakra Pantung - 3edua tangan di depan dada. - Ujung-ujung jari menghadap bawah.

- Pari kanan dan kiri saling menempel dan renggang, sehingga membentuk pola segitiga terbalik. R. "editasi Gakra ?enggorokan - 3edua tangan di depan dada. - Posisi lengan hori<ontal. - ?elapak tangan kiri menghadap atas, sedang yang kanan menghadap bawah. Padi menangkup. K. "editasi Gakra 3ening - 3edua tangan di atas lutut. - 3edua telapak menghadap atas. - ?empelkan jempol dengan telunjuk @membentuk pola lingkaranA. S. "editasi Gakra "ahkota - 3edua tangan di atas lutut. - Pari-jari dikuncupkan. 3omentar1agikan NI orang menyukai ini. 3i tmawinata

JL No4ember pukul !N6J! melalui seluler c Suka

3i tmawinata

JL No4ember pukul !N6JJ melalui seluler c Suka

3i tmawinata

JL No4ember pukul !N6JJ melalui seluler c Suka

3i tmawinata Simbol cakra dasar

JL No4ember pukul !N6JQ melalui seluler c ?elah disunting c Suka

3i tmawinata Simbol cakra Pantung

JL No4ember pukul !N6JI melalui seluler c Suka

3i tmawinata Simbol cakra mahkota S. Ghakra "ahkota @S H S: : A 5arna 6 Ungu-`iolet =etak 6 Ubun-ubun aungsi 6 Pemahaman dan pembaharuan spiritual, kesadaran Elahi, inspirasi akan keindahan.

JL No4ember pukul !!6NN melalui seluler c ?elah disunting c Suka

3i tmawinata Simbol cakra mata K. Ghakra "ata 3etiga @S` 9ES?H N A 5arna 6 1iru Endigo-Ungu =etak 6 ntara alis aungsi 6 3etajaman intuisi, presepsi dan kesadaran batiniah, idealisme, kecerdasan mental, kebijakan, imajinasi, pencarian diri dan kebenaran Hrgan yang bersangkutan 6 mata, hidung, sinus, telinga

JL No4ember pukul !!6N! melalui seluler c ?elah disunting c Suka 3i tmawinata Simbol cakra pusar

JL No4ember pukul !N6QQ melalui seluler c Suka 3i tmawinata Simbol cakra seks @abdomenA !. Ghakra SeeDSakral @S` 9ES?H N A 5arna 6 Hranye =etak6 antara abdomen bawah dan alat kelamin. aungsi 6 kreati4itas, hubungan sosial, anthusiasme, energik, kesuburan, ketertarikan seksual, hubungan seksual. Hrgan yang bersangkutan 6 alat kelamin pria, wanita, organ reproduksi, uterus.

JL No4ember pukul !!6NR melalui seluler c ?elah disunting c Suka

3i tmawinata Simbol cakra tenggorokan R. Ghakra ?enggorokan @`ESHU99 A 5arna 6 1iru =etak 6 tenggorokan aungsi 6 komunikasi, ekspresi, kreati4itas, loyalitas. Hrgan yang bersangkutan 6 paru-paru, leher, indra pengecap.

JL No4ember pukul !!6NK melalui seluler c ?elah disunting c Suka 3i tmawinata

JL No4ember pukul !N6QS melalui seluler c Suka c N

3i tmawinata

JL No4ember pukul !N6QO melalui seluler c Suka

3i tmawinata

JL No4ember pukul !N6QI melalui seluler c Suka

3i tmawinata N. Ghakra 9asar @"U= 9H : A 5arna6 "erah =etak6 tulang ekor dan kemaluan. aungsi 6 pertahanan dan keamanan diri secara fisik, pengetahuan tubuh,kemampuan bekerja fisik, pengendalian diri terhadap naluri, kemauan keras, keberanian dan spontanitas. Hrgan yang bersangkutan 6 ginjal, usus besar, kantong urine. !. Ghakra SeeDSakral @S` 9ES?H N A 5arna 6 Hranye =etak6 antara abdomen bawah dan alat kelamin. aungsi 6 kreati4itas, hubungan sosial, anthusiasme, energik, kesuburan, ketertarikan seksual, hubungan seksual. Hrgan yang bersangkutan 6 alat kelamin pria, wanita, organ reproduksi, uterus. J. Ghakra Solar Pleeus @" NEPU: A 5arna 6 3uning =etak 6 R sentimeter diatas pusar. aungsi 6 yang berhubungan dengan ego, percaya diri, praktis, optimis, intelektualitas, humoris, keterbukaan. Hrgan yang bersangkutan 6 hati, pankreas, limpa, usus kecil, maag. Q. Ghakra Hati @ N H ? A 5arna 6 Hijau =etak 6 dada , daerah jantung aungsi 6 :asa cinta, empati, belas kasihan, memahami, mudah beradaptasi,simpati, kebaikan, keramahan dan immune system. Hrgan yang besangkutan 6 jantung, payudara. R. Ghakra ?enggorokan @`ESHU99 A 5arna 6 1iru =etak 6 tenggorokan

aungsi 6 komunikasi, ekspresi, kreati4itas, loyalitas. Hrgan yang bersangkutan 6 paru-paru, leher, indra pengecap. K. Ghakra "ata 3etiga @S` 9ES?H N A 5arna 6 1iru Endigo-Ungu =etak 6 ntara alis aungsi 6 3etajaman intuisi, presepsi dan kesadaran batiniah, idealisme, kecerdasan mental, kebijakan, imajinasi, pencarian diri dan kebenaran Hrgan yang bersangkutan 6 mata, hidung, sinus, telinga S. Ghakra "ahkota @S H S: : A 5arna 6 Ungu-`iolet =etak 6 Ubun-ubun aungsi 6 Pemahaman dan pembaharuan spiritual, kesadaran Elahi, inspirasi akan keindahan. JL No4ember pukul !!6!N melalui seluler c ?elah disunting c Suka

8ngkun moy 3unandar "un Gakra 3han nu kumahaB N 9esember pukul NJ6QS c Suka

3i tmawinata damoy eta mah baturanna rombongan si kurap sma cileunyi... hahahahahaha N 9esember pukul NO6!I melalui seluler c Suka

8ngkun moy 3unandar hahahahahaha N 9esember pukul NO6JL c Suka c