Anda di halaman 1dari 3

SMK SERI LALANG REKOD SEMAKAN GURU PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

BAHASA MELAYU TINGKATAN 3


NAMA PENTAKSIR : SABARIAH BINTI ISMAIL TINGKATAN : ___________________

KEMAHIRAN

BAND

DESKRIPTOR

EVIDENS
B$ DL$ E$ Menyambung bi ara !en!ang sesua!u isu dengan mengguna"an ba#asa yang sesuai B% DL$ E$ Memberi"an $enda$a! yang logi" se ara s$on!an !en!ang sesua!u isu yang didengar B3 DL$ E$ Mengemu"a"an $enda$a! yang rasional un!u" menerima a!au menola" $enda$a! $i#a" lain B& DL$ E$ Menjelas"an $enda$a! yang rasional se ara ber#ema# "e!i"a berunding B' DL$ E$ Membua! in%erens yang sesuai !er#ada$ $elbagai $enda$a! yang di"emu"a"an B' DL$ E% Menjelas"an alasan yang munasaba# !er#ada$ in%erens yang !ela# dibua! se ara ber!a!asusila B( DL$ E$ Menilai "e"ua!an dan "elema#an idea yang di"emu"a"an dengan alasan yang "u"u# B( DL$ E% Mengguna"an ung"a$an dan gaya $engu a$an &sebu!an' "e%asi#an' in!onasi dan nada( yang be!ul dan da$a! meya"in"an $i#a" lain

Tarikh Taksir

Tarikh Rekod

Ca a a! " Lokasi E#ide!s

B$ DL$ Bersoal jawab dan menyambung bi ara !en!ang sesua!u isu B% DL$ Mendengar dan memberi"an $enda$a! !en!ang sesua!u isu B3 DL$ Berbin ang un!u" menerima a!au menola" $enda$a! $i#a" lain B& DL$ Berunding !en!ang sesua!u $er"ara se ara rasional B' DL$ Meneli!i $elbagai $enda$a! dan membua! in%erens yang sesuai dengan mengemu"a"an alasan yang rasional

MENDENGAR da! BERTUTUR

&

'

B( DL$ Menilai "e"ua!an dan "elema#an idea yang di"emu"a"an

KEMAHIRAN

BAND

DESKRIPTOR
B$ DB$ Memba a $e!i"an dari$ada $elbagai ba#an dengan sebu!an dan in!onasi yang sesuai B% DB$ Memba a dan mema#ami ma"luma! yang !erda$a! dalam $e!i"an B3 DB$ Memba a dan meng#ubung"ai!"an %a"!a dengan $andangan sendiri

EVIDENS
B$ DB$ E$ Memba a $e!i"an $rosa a!au $uisi dengan sebu!an dan in!onasi yang sesuai B% DB$ E$ Menya!a"an ma"luma! yang $en!ing dari$ada $e!i"an yang diba a B3 DB$ E$ Menya!a"an %a"!a dari$ada ba#an yang diba a B3 DB$ E% Mengemu"a"an $andangan sendiri un!u" di#ubung"ai!"an dengan %a"!a yang di$erole# B& DB$ E$ Membua! !a%siran !er#ada$ ba#an gra%i" un!u" menda$a!"an bebera$a ma"luma! B& DB$ E% Membua! in%erens yang rele)an !en!ang ma"luma! yang !ela# di$erole# B' DB$ E$ Membua! ulasan se ara umum &idea' ba#asa dan $engola#an( !en!ang "arya bu"an "rea!i% yang diba a dengan mengemu"a"an on!o# yang rele)an B' DB$ E% Membua! ulasan !en!ang as$e" "ajian sas!era dalam "arya "rea!i% yang diba a dengan mengemu"a"an on!o# yang rele)an B( DB$ E$ Menilai as$e" "e"ua!an dan "elema#an &as$e" "ajian sas!era( dua ba#an "rea!i% yang diba a dengan mengemu"a"an alasan yang munasaba# B( DB$ E% Menilai as$e" "e"ua!an dan "elema#an &idea' ba#asa dan $engola#an( dua ba#an bu"an "rea!i% yang diba a dengan mengemu"a"an alasan yang munasaba#

Tarikh Taksir

Tarikh Rekod

Ca a a! " Lokasi E#ide!s

&

B& DB$ Memba a dan men!a%sir"an ma"luma! un!u" membua! in%erens

MEMBACA

'

B' DB$ Memba a $elbagai ba#an dan membua! ulasan dengan alasan yang "u"u#

B( DB$ Memba a dan menilai "eseluru#an ba#an "rea!i% dan bu"an "rea!i%

KEMAHIRAN

BAND

DESKRIPTOR

EVIDENS
B$ DT$ E$ Mengenal $as!i aya!*aya! majmu" &Aya! Majmu" Gabungan' Aya! Majmu" Pan angan' Aya! Majmu" +am$uran( B$ DT$ E% Menulis $elbagai jenis aya! majmu" yang grama!is B% DT$ E$ Mengenal $as!i ser!a menyusun aya! !o$i" dan aya! #uraian bagi memben!u" $erenggan yang leng"a$ B% DT$ E% Menulis aya!*aya! yang !ela# disusun dalam $erenggan yang leng"a$ B3 DT$ E$ Membina "erang"a $enulisan bu"an "rea!i% yang leng"a$ B3 DT% E$ Meme!a"an jalan eri!a &membina $lo!( bagi $enulisan "rea!i% yang leng"a$ B& DT$ E$ Menulis "arangan ber%orma! a!au !ida" ber%orma! dengan laras ba#asa yang be!ul B& DT% E$ Menulis eri!a a!au er$en dengan mengguna"an $lo! yang leng"a$ B' DT$ E$ Meng#asil"an , jenis $uisi yang mem$unyai iri* iri $uisi yang menari" &!ema' nilai' gaya ba#asa( B' DT$ E% Meng#asil"an "arangan ber%orma! dan !ida" ber%orma! dengan gaya $enulisan yang bai" &idea rele)an' $engola#an menari"' ba#asa lan ar( B( DT$ E$ Memurni"an $enulisan "rea!i% dari as$e" iri* iri dan gaya ba#asa se#ingga bole# dijadi"an on!o# on!o# B( DT$ E% Memurni"an $enulisan bu"an "rea!i% dari as$e" idea dan !a!aba#asa se#ingga bole# dijadi"an

Tarikh Taksir

Tarikh Rekod

Ca a a! " Lokasi E#ide!s

B$ DT$ Menulis aya! yang grama!is

B% DT$ Menulis aya!*aya! dalam $erenggan

B3 DT$ Membina "erang"a $enulisan bu"an "rea!i% B3 DT% Meme!a"an jalan eri!a bagi $enulisan "rea!i% B& DT$ Menulis "arya bu"an "rea!i% yang leng"a$

MENULIS &

B& DT% Menulis "arya "rea!i% yang leng"a$

'

B' DT$ Meng#asil"an $elbagai jenis "arya "rea!i% dan bu"an "rea!i% yang bai" dan menari"

B( DT$ Memurni"an "arya "rea!i% dan bu"an "rea!i%