Anda di halaman 1dari 15

தணியாத தாகம தீராத ோோாகம -1

தணியாத தாகம தீராத ோோாகம - 1

நான ராோேஷ, கடடளம பரவம, வயச 24. ஒர கலலரயின ோாணவன.


ஆனால ோறறவரகளடன வமப சணைடகக ோபாவதம வாயததகராரல
ஈடபடவதோோ மழ ோநர ோவைையாக இரநதத. எஙகள சக ோாணவி
அனிதா... கலலரயிோைோய அமசோான பிஹர அவள தான..

ொகாழ ொகாழ ோோனியம... கரஙகநதலோாக... கலலரயின அைனதத


காைளயரககம கணணகக விரநத அவோள! ொபாஙகிய மைைகள அவள
ஆைடகைளயம ோீ றி அைனவரககம விரநத பைடககம.. நடநதால நமைோ
கணணிைோகக விடாோல நரததனோடம கணட அழோக தனி.. அைத காண கண
ோகாட ோவணடம.. ோோலம கீ ழம அளளி கடதத இைறவன, இைடயிோை
வாடட வைதததவிடடான ோபாலம.. அபபிட ஒர ொகாட இைட..
அததான ோபாலம ொகாடயிைடயிைிரநத விரநத ொசலலம பாகஙகளின ஏறற
இறககஙகள எதவம ோைறவினறி ோைை ோபால காடசி தரம அநத ோனோத
போி அவள உடல...

ொபாதவாக ொபணகளிடதோத அைைநத திரயாத நான அவளடன ோடடம


ஏொதா ஒர ஈரபபால எனைன அறியாோல பழகிோனன.. நான
ோறறவரகளிைடோய ோபாககிர எனனம அளவகக ொபயர வாஙகியிரநதாலம...
அனிதா எதவித தயககமம இனறி எனனடன பழகினாள.

ஒரநாள இரவரககிைடோயயம சவால வரோவ, நானம இரவ எவரககம


ொதரயாோல அவரகளத ோைடஸ ஹாஸடலககள நைழவதாக சவால
விடோடன... அவள "மடஞச அைத ொசய.. நீ எனன ொசானனாலம
ொசயயிறன..." என பதிலகக சவால விட.. எபபிடயாவத இனற இரவ
ஹாஸடலககள நைழவத என மடொவடதோதன..

இரவ 9 ோணி....
பதஙகி பதஙகி... ோரஙகள அடரநத பகதியடாக ஹாஸடைின பின பககம
வநத ோசரநோதன... கிடடததடட 15 அட உயரததகக ோதில கடடபபடட
காவைாக இரநதத.. ொோதவாக ோதிலகக அரகில ொசனற எடட எடட
பாரதோதன.. நனி விரலகக கட எடடவிலைை. சறறபினனகரநத ஓடவநத
ஒர ேம எடதத தளளிோனன. ொோதவாக பிடபடட சவர சடொடனற வழகக
"ொதாம" எனற கிோழ விழநோதன..

ஆனாலம அனிதா.. கணணகக மனனால ொதரயோவ ோீ ணடம ஒரமைற


மழபபைததடம பாயநத ோதிைை ொகடடயாக பிடதத ொகாணோடன.
ொோதொோதவாக தைைைய தககி ோதில ோோைாக உளோள பாரதோதன.. பை
ீ ியத.. ஆனாலம அநத பகதியில
அைறகளில இரநத ோினொனாளி வச
ஆளரவம ஏதம இரககவிலைை..

கீ ோழ பாரகக, "எபபிட இவவளவ உயரததில இரநத கதிகக ோபாறோனா


ொதரயைை.. கால உலககி விடடால என கதி அோத கதி தான" என
ோனதககள எணணியவாோற கதிதோதன.. "நலை காைம.. கிோழ கலோைா..
மளோளா இரககவிலைை..." கடவள தான காபபாததினத என எணணியவாற
பதஙகி பதஙகி ஹாஸடைை ோநாககி மனோனறிோனன..

உளோள வநதாசச.. இனி ோோோை ோபாவத தான அடதத கடடம... "எபபிட


ோபாவத ?" என ோயாசிததகொகாணட பாரகக.. திரதத ோவைைககாக ொகாணட
வரபபடட ஏணி சவரல சாததி ைவககபபடடரநதத. அதன ோீ தாக ோோோை
பாதரம பககோாக ஏறிோனன.

என தைைவிதி.. அஙோக யாோரா ோபசிகொகாணடரபபத ோகடடத...


ொோதவாக தைைைய உயரததி பாரதோதன... அஙோக ஒரததி ோபானில
ோபசிகொகாணடரநதாள. ஆம அவள கைதததகொகாணடரபபத நிசசயம
அவளத பாய பிரணடாக தானிரகக ோவணடம.. 'ஏொனனில அவள
ஒரைகயால ோபாைன காதில பிடததகொகாணட ோற ைகயால கீ ோழ விடட
கைடநத ொகாணடரநதாள.

உளள வநத உடோனோய ஒர சீன.. இனனம எததைனோயா?? எனற


எணணிகொகாணட... சததம சநதட இனறி ஒர பாதரமககள பகநத ஒளிநத
ொகாணோடன.. அபோபாத ஒரததி பாடயவாோற பாதரம பககம வர சடொடனற
உளபககோாக தாஇடடவிடட பதஙகி இரநோதன..

வநதவள "ொடாக..ொடாக.." எனற கைதைவ தடடனாள.. பயததில


உைறநதவிடோடன... பிடபடடால..ோானம கபபோைறிவிடமம.. ஐோயா.. எனன
ொசயவத.. சடொடனற சவைர திறநதவிடடதம.. "யாரட அத.. இநத ோநரததிை
கழவரத?" என திடடகொகாணோட அவள பககதத பாதரமககள நைழநதாள.

எனன தான நடககிறத எனற எடடபபாரதோதன.. ஆம.. அஙோக ஒர அழக


ோதவைத தன ஆைடகைள ஒவொவானறாக கழறறிபோபாடடக
ொகாணடரநதாள. பிராவிைிரநத விடபடட மைைகள இரணடம
கததிகொகாணட நினறத.. "நலைா தான ோசாஜ பணணராள ோபாை... அத
தான இபபிட கததிகொகாணட இரகக" எனற ோனசககள நிைனததவாற...
அவளத அழைக திரடட தனோாக ரசிகக ஆரமபிதோதன.. இபோபாத தனி
நிககரடன இரநத அவள அைதயம இறககோவ.. பதர மடய பணைட
காடசியளிததத.. மகோகாண வடயில கரய சரணட ோயிரகள அவள ோனோத
ீ தைத சறறி ோைறதத இரநதத..
பட

அவள ஷவைர திறநத களிகக ொதாடஙகியத.. அவளத ோதாளில விழம


தணணரீ தளிகள எலைாம ோசரநத அவளத ொகாழதத ோாஙகனிகைள ோநாககி
ஓடயத.. அஙகிரநத வழிநோதாட வழி ொதரயாோல அநதரததில கதிததன...
பாரபபதோக பரவசோாக இரநதத.. அவள ோசாபைப எடதத பசிவிடட
மைைகைள நனக கசககி விடடகொகாணோட.. காலககிைடயில ைகைய
ொகாணட ொசனற நனறாக ோதயதத ோதயதத கழவினாள..

அஹா.. இதிை வாய வசச உறிஞசினாோை ஒர தனி சகோாக தானிரககம


என ோனதகள எணணிய படயிரகக..
எனத பைடயன பாமப படொோடகக ொதாடஙகியத...
களியைறயில ஒர மழ நிைவ, அதன கீ ழ இர பால கடஙகள
நீராடகொகாணடரகக... ொோய ோறநத அதைன பாரதத ரசிததகொகாணடரகக,
ொவளிோய யாோரா நடநத வரம சததம ோகடட ொோதவாக கீ ழிறஙகி
பதஙகிோனன..

வநதவள "அடோய.. யாரத?? ோோனாவா?? களிததக ொகாணடரநதவளகக


கரல கடகக,

"ஆோாட... ஷரோியா?? உளள வரபோபாறியா?? நிரவாணோாய நினற அநத ோைர


இனொனார ோைரகக அைழபப விடததத..

இவள இநத ோகாைததிை நிணட ொகாணட, அவைள ோவற உளள


கபபிடராோள?? அவ ோவற உளள வநதா எனன நடககோோா?? என ோனத
அடதத கடடதைத அறிய ஆவலடன அடததகொகாளள,

கதைவ தளளிததிறநத ொகாணட ஷரோி உளோள நைழய, ஆம என கணகைள


எனனாோைோய நமப மடயவிலைை.. இரவ உைடயில ைநடடயின அநத
படடபோபானற தணியிைன கததிகொகாணட அவளத காமபகள ோடடம
விமோிபபைடததகொகாணடரகக, பினோன அவளத பரதத சததினிைடோய
ொகாஞசம ொசரகி அவளத அஙகஙகைள அபபிடோய ொதாடடககாடடயத.

உளோள வநதவள "எனனட ோோனா?? இநத ோநரததிை களிைரயம பாரககாோா


இபபிட ோபாடட கசககி களிககிறா?? என காோபபாரைவயடன
ோகடடகொகாணோட ோோனாவின சிகரஙகைள ொதாட..

"ோபாட.. அைதோயன ோகடகிறா.. இணைடகக ஈவினிங ோோனாைே பாரககிை


சநதிசசனதாோன.. அஙக ஆடகோள இலைை. அவனககம வசதியா ோபாசச..
ோபாடட தைவசச எடததப ோபாடடாணட.. அதவம ோவற ோபாடட
இடசசபோபாடட வநத தணணிய உடமொபலைாம ொகாடடபோபாடடான.. எனகக
பிச பிசன இரகக" கறியபட ஷரோியின ைககைள தன கனிகளடன ோசரதத
அமகக...

ோாரகழிககளிரலம அஙக எனகக சோடறதொதாடஙகியத.. ஷரோி அவளத


மைைகைள கசககிகொகாணட "உனனகொகனன கடததைவசசவ.. வரஷததிை
பாதிநாள தீரதத திரவிழாதான.. அதவம, ஆள ோாறி ஆள, ஆடடம ோபாடறா??
இலைை.. ஆனா எஙகளகக நீதான சகம.. எனற கறியபட கனிநத அவளத
மைைகளில வாய ைவதத உறிஞசதொதாடஙக..

ோோனா.. ஸஸஸஸஸ.... ஆஆஆஆஆ....... ஆஆஆஆஆ...........


மமமமம..... மனகிகொகாணோட"பாரததட.. ஏறகனோவ இைத ோோனாஜ பிசச
படஙகாத கைறயா பிைசசசவிடடான.. நீ ோவற.. கடககாதட..'
மனகிகொகாணோட மனனகக தளளிகொகாடததாள.

அபபிடோய ோோனாவின கரஙகள ஷரோியின ோதாள ோீ த வழககிக ொகாணட


அவளத ைநடடைய கீ ழிறகக... ோைைசசிகரஙகள என கணணகக விரநத
பைடகக, இபோபாத இர ோைரகள, வணடன உதவியிலைாோோை பணர
ஆரமபிததன...

ஷரோியின ஆைடகைள கைளநத ோோனா, அவைள கீ ோழ படகக ைவதத


அவளத காலகைள அகடடகொகாணட, இைடோய தனத ொதாைடைய
ொசரகிகொகாணட கனிநத அவைத கைசஙகளில வாய ைவதத உறிஞச,
ஷரோியின ஒரகரம அவளின தைைைய தன ோாரபடன ோசரதத அோதத,
ோறகரம மதகபபறோாக அவளத பரதத கணடைய ோநாககி
நகரதொதாடஙகியத...

நனறாக அவளத மைைகைள பிைசநத ொவறிொகாணட ோடடம உறிஞசி


விடட, அபபிடோய தனத மழ உடல பாரதைதயம ஷரோி ோீ த
திணிததகொகாணட சாயநத ோோனா, அவளின உதடடடன உதடைட ோசரதத
ோதன பரக..

ஷரோியின ைககள பினபறோாக ோோனாவின பணைட தவாரதைத கைடநத


ொகாணடரகக... ோோன இடபைப தககி பினனிகக தளளி தளளி ஷரோியின
விரைிைன தனத ஆதாள பாதாளததககள திணிததக ொகாணட
"ஹஹ...ஹாஹா...ஹாஹா..." என மனகி மனகி ஆடடகொகாணடரகக

ஷரோியின ைகயின ோவகம அதிகரகக, ோோனாவின உடமபம ோசரநத அவளத


ஆடடததகக ஈடொகாடதத ஆட அடஙகியத... மசச வாஙக ோோனா ஷரோிைய
அைணததவாோற "ஷரோி.. ஐ ைவ ய ட.." ொசாலைிகொகாணோட அவளத
உதடைட ொகௌவவிகொகாணட அவைள தளளி கீ ோழ ோபாடடகொகாணட
ோோோைறினாள..

ஆஹா.. இதவலைவா ொசாரககம.. ோைடஸ ஸொபஷல இததானா? என


ோனதககள ஒோர கஷியாக இரநதத.. ஆள ோாறி ஆள இநத ஆடடம
ோபாடறாஙகோள.. அபபறம ஆமபிைளகள எதகக.. இவஙகோள நாைளகக
கடமபம நடதத ொதாடஙகினாலம ஆசசரயபபடவதறகிலைை

ோறபடயம..
ஷரோியின காலகைள நனக அகடடகொகாணட, ோோனா தனத தைைைய
அவளத பதர நிைறநத பணைட ோீ த ைவதத உரச.. ஷரோி, காலகைள
அகடடகொகாணட, அவளத மகததிறக ோநோர இடபைப தககி உரச.. காோததீ
பறறிக ொகாணடத..

ஆற அோர, நிதானோாக ஷரோியின பணைடைய விரதத அதன ஓரஙகைள


தடவி தடவி ோோனா ோசாஜ ொசயத ொகாணட, அவளத பரபபிைன பிடதத
இழகக.. அவளத ோவகததிறக ஷரோியின உடலம ோசரநத அைசய..
அபபிடோய ொகாஞச ோநரம ஆடடயவள, கனிநத ஷரோியின பணைடைய
"மமோா...ஆஆ... ஆஆ... ோோனா..... நலைா நககட...
நாககால நககிவிட
நாகைக உளள விடட சழறறட.... ஆஆ.. அமோா...' என மனகிகொகாணட
கிடநதாள

ஒரகடடததில ஷரோியின உடமொோலைாம.. காககா வைிொயடததத ோபால


இழதத இழதத ஆட அடஙக, அவைத பணைடயில ோதனநீர ஆறாய
ொபரகொகடதத வழிய, ோோனா அைத தான ைகயால தடவி ஷரோியின
வாயககள கடததவாற, ோீ திைய நாககால தடவி தடவி கடததவிடட
அவள ோோோை ஏறிககிடகக..

ோநரம பதத ோணிையயம தாணடயத.

இதகக ோோல ொபாறகக மடயாத.. வநத ோவைைைய கவனிகக


பறபபடோடன.. ொோத ொோதவாக பைன ோபால பாதரம கதைவ திறநத
ொகாணட ஹாைிைன ோநாககி நகரநோதன. அஙோக இரடடல ஒர கரய
உரவம என மனனால பதஙகி பதஙகி நிழலடன நிழைாக நகரவைத
கவனிதத திடககிடோடன.

உறறபபாரகக, அவனத உைடைய ொகாணட இனஙகணட ொகாளள மடநதத..


"ஆம' அவன விடதியின இரவ ோநர காவைாளி...... "இநத ோநரததில
காவைாளிகக இஙக எனன ோவைை???????
அடததத எனன...
இரடடல காவைாளி ொோதவாக பைன ோபானற பதஙகிசொசனற ஒர
ரமககள சடொடனற பகநத ொகாணடான.. அஹா... ோவைிோய பயிைர
ோோயபோபாகதா?? சர எனன தான நடககம? ஒரகக பாரததிடவோோ என
நிைனததகொகாணட ொோலை அடொயடதத நடநோதன..

அைறயிைககதைத பாரதததம எனகக ஏகபபடட கஷி.. ஆம பககதத ரம


தான நான ோதடவநத ோதவைதயின ரம.. ைநசாக ரம கதைவ தளளி
ொகாணட உளோள நைழநோதன..

கடடைில ொோலைிய ொவளிர நிற ைநடடயடன அனிதா ோலைாநத படததிரகக


அவளத ைநடடைய கததிகொகாணட மைைககாமபகள தளளிகொகாணட
நினறத, அைத கணடவடனோய எனத சணணி ொோலை படொோடகக
ொதாடஙகியத...

கதவ திறககம சததம ோகடட திரமபிய அனிதா "நீயா.. ஏய எபபிட வநதா..


ஐோயா...யாராவத பாரததா எலைம ோபாசச...' பிளஸீ ோபாடா" என ொோலைிய
கரைில ொசாலை,

நான சிரததகொகாணோட "இஙக பார, நீதான சவால விடடத. நான


வநதிடடன.. சததம ோபாடட நீோய காடட கடததிடாத.. அபபறம பிரசசிைன
உனககம ோசரததததான.. " என கற சறற அைோடயானவள..

"சர.. எததைன ோணிகக திரமப ோபாோவ.. என ரம ோோட ைோதிைி ோவற


ொவளியிை.. எபப வநதாலம வரவாள.. பிளஸீ .. நான எனன ொசயய ோவணம"
கரைில ஒர படபடபப ொதரய, அவள ோோல பரதாபம தான வநதத..

அோத ோநரததில எனகக பககததகக ரமககள நைழநத காவைாளியின


ஞாபகம வரோவ.. ேனனலகக ொவளியாக ொசனற ஒளிததிரபபதாக கறிவிடட
விற விற எனற ேனனலகக ொவளிபபககோாக வநோதன.. உளோள அனிதா
தவிததபோபாய ோபய அைரநதத ோபாை கடடைில உடகாரநத இரநதாள...

ொோதவாக சவரன விளிமபகள ோீ த கால தவறாோல நடநத ொசனற பககதத


அைறைய எடடபபாரதோதன.. அஙோக விளகககள அைணககபபடட இரடடாக
இரநத ோபாதம, ொவளிோய ோஹாைில எரநத விளகககளின ொவளிசசததில
உளோள நடபபைத ொதளிவாக பாரகக கடயதாக இரநதத..

ஆம.. 22 வயத ோதிககததகக ஒரததி கடடைில ோலைாநத கிடநதாள,


ொகாஞசம கைர கைறவ எனறாலம கடடோஸதான உடலடன இரநதாள..
காவைாளி மரடடததனோாக அவளத உதடகைள கடதத சபபிகொகாணட
அவளகக ோோோை தனத உடைால உரசிகொகாணட கிடநதான..

இபோபாத தான சீன ஆரமபோாகிறத என ொதரநதவடன.. ோோலம பட படபப


கடயத.. காவைாளி எழநத தனத யனிபாரைோ கழறறி விடட
ொவறறடமபாக அவள, ஆைசயாக அவனத உடைை பாரததகொகாணட
கிடகக..

கடடலகக வநதவன அவளத ோோைாைடைய கழறறிவிடட, பிராவிைன


படஙகினான.. அவன படஙகிய ோவகததில மைைகள கலஙகி நினறன.
இபோபாத கடட ைவதத ோகாபரஙகள ோபாை அவளத மைைகள இரணடம
கததிகொகாணட கிடகக, ொோதவாக வாய ைவதத உறிஞசினான..

அபபிடோய"ஸஸஸ........ ஆ............." என மனகியபட அவள கவைாளியின


தைைைய தன மைைகளடன அமககிபபிடகக, அவனம நனறாக இழதத
இழதத சபபினான.. ொோலை ொோலை அநத ோதவடயாளின கரஙகள அவனத
விைரதத பைடதத நீணட ொகாணடரநத சணணிைய பிடகக தவியாய
தவிததகொகாணடரநதத

ொகாடதத ைவததவன, நலை கமொோனற கோரைய ோபாடட பிைசநத


எடககிறாோன என ோனதககள ொபாறாைோபபடடக ொகாணட கரநத
கவனிககைாோனன..

ஆம. இபோபாத காவைாளியின மரடடககரஙகளில அநத பிஞச மைைகள


சிககி பிைசபடடகொகாணடரநததன.. அவள ோோாகததில அஙகம இஙகோாக
திரமபி திரமபி தனத கைசஙகைை தககி நீடடகொகாணடரநதாள..

அவளத பிஞச மைைகள அநத மரடடககரஙகளில சிககி விமோி


பைடததகொகாணடரகக, காவைாளியிம கரஙகள ொோலை ொோலை
கீ ழிறஙகியத...
அவளத நிககரன ோோைாக ைகைய ைவதத ொோலை உரசியவன.. அபபிடோய
ைகயால நிககரககள விரைை நைழதத தடவத ொதாடஙகியதம... தானாக
அவளின இடபப உயரநத அைசநதத.. ொகாஞசம ொகாஞசோாக நிககைர
இறககியவன அைத படஙகி எறிநதவிடட, அவளத காலகைள
அகடடபபிடததகொகாணட, அவள பணைடககள வாைய திணிததான..

"ஹஹஹ............. ஹா............ ஸ............. ஆ...............' என அவளத


மனகல அதிகரகக, அவளத இடபபம உயரநத அவனத மகததில சாோாைன
உரசி உரசி தீ மடடயத.. அவள காோா ோபாைதயில நனறாக அவனத தைை
மடைய ோகாதி தடவிகொகாணட காலகைை அகடட அவனகக வழி
ொசயதவாற படததிரகக, அவனத ைககள ோடடம அநத மைைகைள
விடவதாக இலைை.. ோபாடடபபிைசநத ொகாணோட இரநதத.........

சிறித ோநரததில அவளத உடல நடஙகி நடஙகி ஆட அைசநதத.. அபபிடோய


அவைன கடடகொகாணட கிடநதவள.. அவன ோோோை ஏறி அவனத ொபரய
கடபபாைறைய பிடதத ோோலம கீ ழம ஆடட.. ொகாஞச ோநரததில காவைாளி
அவளத தைைைய பிடதத கீ ோழ தளளி அவளத வாயககள தனத பைடதத
சணணிைய ொசரக, அத பாதி தான உளோள நைழநதத..

அபபிடோய அவள ோோலம கீ ழம தைைைய ஆடட ஆடட அவளத சணணிைய


சபபிகொகாணடரகக, அத ோோலம பைடதத அவளத வாைய
கிழிததகொகாணட நினறத.. வாயககள அடகக மடயாோல திணறியவள,
ொோலை நகரநத தனத பிளைவ அவனத சணணிகக ோநராக ொகாணட
வநததம, ொோலை ொோலை தனத பாரதைத அதன ோீ த இறககினாள..

"ஆ.... அமோா.........." என மனகியபட ொகாஞசம ொகாஞசோாக அவள தனத


ொபாநதினள நைழகக கஷடபபடடகொகாணடரகக.. கீ ோழ படததிரநத காவைளி
அவளத இடபைப பிடததகொகாணட ஒர எமப எமபி இடகக..
'ஆஆஆஆஆ................" அைறியபட அவன ோோல சரநதாள...

இபோபாத மழவதோாக அவனத பல உளோள பகநதகிடகக.. ொோத ொோதவாக


இரவரதம இடபப ஆடதொதாடஙகியத... இபோபாத நனறாக நிோிரநத இரநத
ொகாணட அவள சவார ொசயயதொதாடஙகியதம.. அவளத ஆடடததிறக
அவளத மைைகளம தளளிததளளி ஆடயத.. காவைாளி ொோலை அைத
பிடதத இழதத வாயககள திணிததகொகாணட சபப..

இபோபாத அவளத மைைகள அவனத வாயககள கிடகக, அவள கணடைய


ோடடம மனனம பினனோாக ஆடடயவள.. சிறித ோநரததில கைளததபோபாய
அவன ோோல சரய....

வற
ீ ொகாணொடழநத அநத மரடடககாவைாளி அவைத காலகைள
அகடடபபிடததொகாணட தனத கடபபாைறயால அவளத பணைடைய பிரதத
ொசலததினான.... அவனத ஒவொவார இடயம "சதக.....சதக....' என அவளத
பணைடககள இறஙக..

அவள "ஹஹ.... ஹாஹா..... ஹஹ.....ஹாஹஹா...... ஆ................' என


கததியபட காலகைள அகடடொகாணட கிடகக, ொகாஞசததில அவனத
சாோானிைிரநத தணணி பசீ சியடததத...அைத அவன அவளத உடமபில
விசிறிவிடட எழநத தனத கடைோைய கவனிகக தயாரானான...

"எனகக ொசோ மடடாகிவிடா, யார இநத ோதவடயா? காவைாளி கடோவ இநத


கதத ோபாடறா.. நோகக ொதரஞசா, நமோ பசஙகளிறக ொசாலைி நலை விரநத
கடககைாோோ!! " இநத கடட ஒர ொநரததிை இரணடமனற ோபரகக
தாககபபிடககம ோபாை... சர சர.. இவைள பறறி அனிதா கிடட ோகடடா
ொதரயாோைா ோபாகத என நிைனததபட ொோலை அனிதாவின ரோிறக
திரமபிோனன.."

அஙோக ைோதிைியம ரமககள நிறகோவ.. அடதத எனன ொசயவொதனர


ோயாசைனயடன ொநரஙகிோனன....

இபோபா அவரகள இரவரம ோபசிக ொகாணடரபபத எனகக ொதளிவாக


ோகடடத..

நான ேனனோைாரததில வநத உளோள நடககம உைரயாடைை காத கடதத


ோகடக ஆரமபிதோதன...

ைோதிைி “ஏய அனி, ோாைினிோயாட ரோிை சாோி படம பாரகக ோபாோறாம.


வாரயா?”என ோகடக அனிதா கடடைில கிடநதவாற “எனன படம? வழககம
ோபாை யாராவத ொவளைளககாரயம நீகோராவம பணணறைத தாோன
பாபபிஙக? எனற கறி விடட கை கை என சிரகக அவளத திரணட
கைசஙகல ோோலம கீ ழம கலஙகியத.. ஆம அவள பிரா ோபாடவிலைை.
அவளத ொோாடடககள ொவளிோய தளளி கராக ொதரநதத.

ைோதிைியம “ஆோா, நீ ோடடம நலை பிளைளயாடடம ரமககளோளோய இர..


உனககம ஒரததன வரவாணட, உனற கதிைய கததி கிழிகக" எனற கற

“ோபாட நாோய, ொகாஞசம கட விவஸைத இலைை உனகக ொசலைோாக


ோகாபிததகொகாளள அவளத கரைில ஒர கிறககம ொதரநதத..

“ஏய, இணைடகக பாரகக ோபாற படம ‘த பியடட ஆப பஸட ைநட' ொசோ


கிககட.. ோவணொோணறால ஒர தடைவ வநத பாோரன" அவளகக ஆைச
கடடனாள ைோதிைி

“அதிை அபபிட எனனட இரகக? எலைாரககோிரககிறத தாோன" அனிதா


கற, “இலைையட.. பஸட ைநடை ஒர பரசன, தன ொபாணடாடடைய எபபிட
எலைாம கிக ஏததி அவளகக ொசகஸ ோோை இரககிற அறியாைோைய நீககி,
ஒோர நாளில எததைன ொபாஷிஷனிை ொசயய இயலோோா, அததைனயிையம
ோபாடட தாககறான.. இத ொசகஸ அடைவஸ ஆகா கட இரககம.. வாட"
என ைோதிைி இழகக..

“சர சர.. இர வாரன. எனகக ஏோதா, உடமப ஒர ோாதிரயா இரகக..” எனற


கறிவிடட ைகயிோை ோபாைனயம எடததகொகாணட சடைடைய சர ொசயத
ொகாணட கிளபபினாள...

எனகோகா “ைககக எடடயத வாயகக எடட விலைைோய" எனற தவிபபடன


படடபபடடரநத அைறகக ேனனலடாக நைழநத கடடைில சரநத
கிடநோதன..

“ோீ ணடம ோீ ணடம, அனிதாவின ொவளிர ோஞசள உடமபம அதில திோிராக


நிோிரததிகொகாணடரககம ொபரய மைைகளம, அகனற கடடககைையாத
கணடயம கண மனோன வநத ோபாயின.. கிைடசச சானஸ ஐ தவறவிடடடட
நிககிறோன.. ோகனபபயல ோாதிர...

“அட, நான வநதிரககிறத ொதரஞச கட ொகாஞசமம கனகொகடககாோல


ோபாயிடடாோள! ஒர பககமம ஏோாறறமம ோற பககமம ோகாபமோாக
வநதத. எனன ொசயய.. ோாைினிோயாட ரம எதவாயிரககம??
ோயாசைனயடன சரநதிரகக ோபானில ஒர எஸ எம எஸ வநதத.

ஆோா.. அத அனிதாவிடோிரநத தான.. “30 நிோிடம ோநரம ோைடடாக தான


ரமகக வரோவன எனவம, நீ எஙோக நிறகிறாய? எனற ொகடடம
வநதிரநதத.. “ஐ ஆம இன யவர ரம, ொவயிடடங ோபார ய" என
பதிைனபபிோனன.

எனகக ொசோ கஷி “ஆஹா, படம பாரததிடட வநதால ொசோ மடடை தான
வரவாள.. எனககம கவிழபபதறக வசதியாகி விடம" கறபைனயில
சஞசரததொகாணோட அவளத பணைடைய விரதத பிடததகொகாணட நாகைக
ோபாடட தடவவத ோபாை நிைனததகொகாணட தணைட பிடதோதன.. ொசோ
ைடடடாகி இரமப கடைட ோபாை கிடநதான..

ேடடைய கழறறிப ோபாடட கிடநதாள, வசதியாக இரககோோ என


எணணிவிடட சடொடனற எழநத ேன
ீ ைை கழறறிவிடட சர சர ொவனற
ேடடைய உரவிோனன... எனத சணணி படொோடததகொகாணட ராகொகட
ோபாை நிைைொயடததிரநதத...

இபோபாத உளோள ேடட இலைாோல ேன


ீ ஸ அணிநதிரகக அத
தளளிகொகாணட நினறத.. சர அனிதா பாரககடடம. ஒவொவார
அைசவிைையம அவைள ோடகக ோவணம.. நிைனததகொகாணோட
ோணிககடைட பாரததகொகாணட கிடநோதன..

ோணி 12 தாணடயத.. “ொடாக..ொடாகக.. ரம கதவ தடடபபடடத. யாராக


இரககம? கதைவ திறகக எணணிய ோபாத ஒரோவைள ோவற யாராவத
வநதாள! கடடலகக பினனல பதஙகிோனன.. ோீ ணடொோார மைற
ொடாக..ொடாக.. கதவ தடடபபடகிறத.. அனிதாவகக தான நான ரோிை
நிககிறத ொதரயோோ? அபபறம அவள ஏன கதைவ தடட ோவணடம..
நிசசயோாக ோவற யாராவத தான வநதிரகக ோவணடம.. ொநஞச பக பக என
அடததத.

கதவ தவாரததில சாவி ோபாடபபடட கதவ திறககம சததம ோகடடத..


பதஙகிோனன.. ஆம அத ோவர யாரோிலைை அனிதாோவ தான..
ோவணடொோனற எனைன ோிரடடவதறக பணிய கதத..
கடடலகக பினனாைிரநத எழ, “எனன பயநதிடடயா?? கை கை ொவன
சிரததாள.. எனத கணகள கலஙகம அநத கடடழைக ோோயநதன.. ஆம ைக
படாத ோராோ பதத கலஙககிறத. அைத நான தான மதைில ொதாடட
பாரகக ோவணடம.. ோனைத திடோாககி ொகாணட, அவைள வழிகக ொகாணட
வர தீரோானிதோதன.

“ஆோா, உனோனாட ரம ோோட எஙோக" என ோகடக.. “அவள ோாைினியின


ரோிை ைநட படபபாள" என கறி விடட கடடைில சரநத ொகாணடாள.
எனகக தககோாயிரக.. நீ அதிை பட.. எனற பககதத கடடைை காடடனாள.
ஆம ோசரதத ோபாடபபடடரநத கடடலகள.. ஒோர படகைக ோபாைிரநதத..

ீ ைை தளளிகொகாணட நினறத..
படததகொகாளள எனத கமபி விைரதத ேன
காைை ோடதத ோைறததகொகாணட, “எனன அனி, படம எபபிட??” என
ோகடக... ஒர கணம திடககிடடவள.. “எனன?? எனன படம?” ஒனறம
ொதரயாதத ோபாை ோகடக,

“இலைை ைோதிைி ஏோதா படம பாரகக வரசொசானன ோாதிர ோகடடத, அத


தான??” இழகக, “ஏய, நாோ ோபசியொதலைாம ோகடடகிடட தானிரநதியா??
எஙக இரநதடா?” பயம கைநத கரைில ோகடக,

“இலைைடா, நான ேனனைிறக ொவளியிை தான நினோறன எனற கற மகம


கபொபன சிவநதத.. ொவடகோா? ோகாபோா? விைட ொதரயாோல தவிதோதன..
ஒோர நிசபதோாக இரநதத..

“எனனட, ோகாபோா? ொோலை காதரோக ோகடக, “இலைை, ஆனா...” என


இழததாள..

“எனன, ஆனா??” பரயாோல ோகடக,

“ஒனறோிலைை, நாைளகக ோபசைாம" எனற ொசாலைி விடட விளகைக


அைணதத விடட வநத ோலைாககாக படததாள. திறநதிரநத ேனனலடாக
இதோான நிைொவாளி அைறயில பரவியிரகக, மசசககாறறகக அவளத
ோோடகள ோோொைலநத கிழிறஙகிகொகாணடரநதன.

சிறித ோநரததில அவள உறகக நிைைகக ொசனற விட, அரகில நகரநத என


மசசககாறறல அவளத பிடரைய உரசிோனன. ொோலைிய படடபோபானற
ைநடட வைளவ ொநளிவகளிறகடாக எனற அவளத அஙகஙகைள ஒளிவ
ோைறவ இனறி காடடகொகாணடரநதத..

ொோலை அவளத மைைகைள தடவிோனன.. காமப விரைில பட, அைத


ொோதவாக பிடதத திரகிோனன. அபபபிடோய ைகைய தடடவிடட திரமபி
படததகொகாணடாள. ஆம, இனனம நிததிைரயில தானிரககிறாள என பரநத
ொகாணோடன.

அவள திரமபி படததகொகாளள, அகனற கணடகள எனைன மைறதத


பாரபபத ோபாைிரநதத. ொோதவாக ைநடடைய பிடதத உயரதத, இபோபா
பரதத திரணட அநத கணடகள எனகக விரநத பைடததன.. அைத தடவி
பிைசய ோவணடம ோபாை இரநதத.
அவசரபபடட காரயதைத ொகடககாோல, அவைை ஒோரடடயாக உசசததகக
அைழதத ொசலை மயறசிதத ொகாணடரநோதன. அவளத பினபறோாக ைகைய
ொகாணட ொசனற பணைடைய தடவிோனன.. பிசபிசததபோபாயிரநதத.
ைகயில பைச ோபாை ஒடடயத.. அைத தடவி நாககில ைவதத சைவதோதன.
அதன ோணோோ கிககாக இரநதத.

அபபிடோய அவளத கனனிபபணைடைய ொோதவாக ோோலம கீ ழோாக


தடவிவிட, ைகயில அவளத காோொோாடட தடடபபட, அைத பிடதத இழதத
ஆடட, அவளத மசச காறற சறற உரதத ொவளிோயறியத. திடொரன கண
விழிததகொகாணடவள,
“ஏய, எனன பணணற?” ோகடக, ோோோை ோபச விடாோல
அவளத உதடடைன எனத உதடடனால ொகௌவிோனன.

எனைன பிடதத தளளிகொகாணட திோிறியவைள விடாோல ொசாணைட கடதத


உறிஞச, ஒரகரம ோீ ணடம அவளத பணைடைய வரட.. “ஸஸஸ.............
ஆ...........” என மனக ொதாடஙகினாள. அவளத எதிரபப ொகாஞசம
ொகாஞசோாக ஆதரவாக ோாறியத.. தளளிய கரஙகள எனைன இழதத
அைணததன.

அவைள ஆைச தீர மததோிடடவிடட மகதைத கீ ழிறககி கழததில


வரடோனன. ைககைள அகடட பிடததகொகாணட மைைகைள மனனகக
தளளி தர அபபிடோய, ஆைச தீர ைநடடயின ோோைாக வாய ைவதத
சபபிோனன. மைைககாமப விைரததகொகாணட நினறத. அனிதா ஆறதைாக
தைைைய தடவி கடததகொகாணடரகக, ோோலபககோாக ைநடடைய பிடதத
கீ ழிறககிோனன. தஞசாவர ோகாபரம ோபாை ோநராக நிோிரநத நினறன. அதறக
சிகரம ைவததால ோபால இளமசிவபப ொோாடட பைடததகொகாணட நினறத.

நாகைக ைவதத அவளத காமபிைன வரட.. மைைைய மனனகக


தளளியபட தைைைய இறககி அைணததக ொகாணட கிடநதாள. ொோதவாக
மைைைய வாயககள திணிதத கனற கடட பால கடபபத ோபாை இழதத
இழதத சபப, அவளத காலகள விரநத வழிவிடடன. அபபிடோய காமபிைன
ொோதவாக பலைால கடகக, காோ ோபாைதயில தடததாள.

அவளத ைநடடைய கீ ழிரநத ோோைாக உயரததிவிடட, அவளத பணைட


ோயிைர ோகாதிோனன. ஏறகனோவ பிச பிசதத ோபாயிரநத பணைடயின இளம
சட இதோாக இரநதத. இபபிடோய அவளத பணைடைய தடவிக கடததக
ொகாணடரகக, அவளத ொோனைோயான கரஙகள என ேன
ீ ைின ோோைாக
படரநதன. ோோோை ைவதத எனத கமபிைய அளொவடகக தடதத கரஙகள,
ைகககள அடஙகாோல ோதாறறபோபாக, சிபைப இழததவிடட அவளத
ைககளளோள நைழநதன.

மதல மதைாக ஒர ொோனைோயான ஸபரசம பட சணணி ொவடக


ொவடகொகன ஆடனான. நானம ஒததைழகக, ொோதவாக ேன
ீ ைை ொவளிோய
கழறறி விடட, சணணி நனிைய விரதத பிடததவாற விரைினால ோகாைம
ோபாடடாள. எனகக ஆகாயததில பறபபத ோபாைிரநதத.

அபபடோய தைை கால ோாறி 69 ொபாஷிஷனகக வநத, அவளத பணைடைய


விரதத நாகைக ோபாடட தடவிோனன. இடபபால மனனகரநத அனிதா,
காலகைள ோோலம நனறாக அகடட பிடகக அனிதாவின பணைடைய எனகக
மழவதோாக தரசனம தநதத. அபபடோய காமைப இழதத ஆடட,
“ஸ................. ஸ.....................” எனறபட எனத சனனிைய பிடதத
ோவகோாக ஆடட, அவளத வாயகக ோநராக இடபைப நகரததிோனன.

கறிபபணரநதவளாக அனிதா “ொோதவாக சணணி ொோாடடல


மததோிடடகொகாணட, ொகாஞசம ொகாஞசோாக வாயககள திணிதத
சபபினாள.. அவளத நாகக, வாயககள சிைறபபடடரககம என சணணிைய
நனக தளாவியத. நானம நாககிைன கவிதத அவளத பணைட தவாரததகக
ோநராக ைவதத அமகக.. இடபைப தககி தககி மகததில உரசினாள...

ஏறகனோவ பை ைைவ ோஷா பாரதத கமறிகொகாணடரநத என சாோான


சிறித ோநரததில அவளத வாைய நிரபபியத.. அவள அைத ஒனறம விடாோல
உறிஞசி கடதத விடட ோீ ணடம ைகயில பிடதத ஆடடதொதாடஙக, நான
எழநத அவளத காலகளககிைடயில அைடககைம ோதடோனன.

அவள திரமபி கபபற படகக, அவளத ோோோை ஏறி பரநத கணடைய தடவி
மததோிட, அவள கசசததில ொநளிநதாள. அபபிடோய அவளத பின பறோாக
சணணிைய ைவதத கணடயில உரச உரச
ோீ ணடம தடததகொகாணட நிோிரநத நினறத. அவைள தககி ோலைாககாக
கிடததி விடட, அவளத காலகைள அகடட பிடததவாற, அவளத பணைட
ொவடபபினில ைவதத ோதயகக, அவள இடபைப மனனகக தளளி தளளி
எனத சாோாைன தனத பணைடயினள பகதத மயறசிதத ொகாணடரநதாள..

எழநத அவளத காலகைள தககி எனத ோதாளில ோபாடட விடட, எனத


சாோாைன ோநராக அவளத ோனோத வாசலகக பிடதத ொகாணட, எனத
பாரதைத காைில இறககிோனன.. “ஹஹஹ............ ஹா.........” என
மனகியபட அவள வைிைய ொபாறததகொகாணட எனைன இறககி
பிடததகொகாளள, ொோலை ொோலை எனத கடபபாைற அவளத கனனிதிைரைய
தைள ோபாடட உளோள பகநதத..
ஆரமபததில சறற கடனோாக இரநதாலம, சறற உள நைழநததம,
வழககிகொகாணட ொசனற அவளத அட வயிறைற தடடயத. “அமோாடா.....”
என கறியபட தனத பிடைய தளரததி நான இயஙகவதறக வழி விடடாள..

நன இடபைப தகக, சாோான வாசல வைரககம வர, அவள எனத பினபறம


ைகைய ோபாடட இழதத பிடகக, நான ோீ ணடம ஓஙகி அட வைரககம கதத,
ொசாரககம அவளத பணைடயில கட ொகாணடத.. அவளத பணைடயினள
இரநத கதகதபப ோோலம உணரசசிைய தணட, சணணி ோோலம விைரதத
அவளத பணைடயில காறற பககட இைடொவளி இலைாோல நிரபபியத.

“சதக...... சதக.......” என அவளத சாோானில எனத ொகாடைடகள அடதத


ொகாளள, அவளம உணரசசிகள தணடபபட, இடபைப ோவகோாக ஆடடனாள.
நான கனிநத அவளத மைைகைள ொகௌவி சபபிகொகாணட ஓகக, அவளம
என தைைைய ோகாதிகொகாணட இடபைப ஆடட, சரொரனற எனத சாோான
அவளத பணைடயில சரநத தணணியில நைனநதத.. நானம சிறித ஆடட
விடட அபபிடோய அவளகக ோோைாக சரநத படததகொகாளள, எனைன
இறககி கடடயைணததமகொோலைாம மததோைழ ொபாழிநதாள.

அவளத காோம எனத ோவகததில தணிநததறக அவள தநத மததஙகோள


சாடசி.. அவைள அைணததகொகாணட கிடகக, சிறித ோநரததில ோீ ணடம என
தமபி அவைத ொதாைடகைள உரச ொதாடஙகினான. ொோலை ொவடக
பனனைகைய உதிரததவாற, “எனனடா, இனனம ஆைச அடஙகைை ோபாை,
எனககம தான..” என கறி விடட கடட அைணததாள. நானம கடட
அைணதோதன..

ோீ ணடம கடடல அதிரநதத.. விடய விடய, விரக தாகம தீரதோதன..