Anda di halaman 1dari 5

SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH RAJADESA Nomor : MA.i/S10/56 /!!.

006/010/"011 T#$%&$' : TEAM PEN(EM)AN( KURIKULUM TIN(KAT SATUAN PENDIDIKAN *KTSP+ MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH RAJADESA
Menimbang : a. Bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan disusun oleh Madrasah melalui Tim pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan, potensi, kebutuhan dan kemampuan peserta didik di lingkungan. b. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Madrasah Ali ah Al!"sti#omah $ajadesa perlu ditetapkan Kurikulum ang mengacu kepada pedoman pen usunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. %. &ndang!&ndang 'omor () Tahun ())* Tentang Sistem Pendidikan 'asional Pasal *+ , *-. (. PP. 'o. %. Tahun ())+ Pasal %/ *. Permendiknas 'o. (* Tahun ())/ Tentang Standar "si. 0. Permendiknas 'o. (* Tahun ())/ Tentang Standar Kompetensi 1ulusan. +. Permendiknas 'o. (0 Tahun ())/ Tentang Pelaksanaan Permendiknas 'o. (( dan (* Tahun ())/.

Memperhatikan

/. Peraturan Menteri Agama $" 'omor ( tahun ())tentangKompetensi 1ulusan dan Standar "si Pendidikan Agama "slam dan Bahasa Arab di Madrasah.
Mengingat : 2. Panduan Pen usunan KTSP ang dikeluarkan oleh B'SP. Saran dan usul peserta rapat Tim Pengembangan KTSP Madrasah Ali ah Al!"sti#omah $ajadesa pada Tanggal (. 3uni ()%%.

MEMUTUSKAN
Menetapkan P4$TAMA : : Mengesahkan Penggunaan KTSP Madrasah Ali ah Al! "sti#omah $ajadesa ()%%5()%( seperti tersebut pada lampiran % Keputusan ini. Segala bia a ang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran ang sesuai. Apabila tern ata dikemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestin a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

K46&A K4T"7A K44MPAT

: : :

6itetapkan di Pada Tanggal Kepala Madrasah,

: $ajadesa :% 3uli ()%%

HM. DJAJAMIHARDJA,A.MM
NIP.

Tembusan : %. 8th. Kepala Kanwil Kementrian Agama Pro9insi 3awa Barat (. 8th. Pengawas Pendiddikan Agama "slam Kab. :iamis

ii

SURAT KEPUTUSAN KOMITE MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH RAJADESA Nomor : Komi%#/ MA.i/S10/56 /KP.0".1/00"/"011 T#$%&$' : PENETAPAN PERSETUJUAN PEM)ERLAKUAN KURIKULUM TIN(KAT SATUAN PENDIDIKAN *KTSP+
Menimbang : a. Bahawa pada Tahun Pelajaran ()%%5()%( Madrasah Ali ah Al!"sti#omah $ajadesa akan memberlakukan kembali Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ;KTSP< . b. Bahwa untuk memperlncar pelaksanaan program sebagaimana tersebut pada point a diatas, sesuai dengan petunjuk B'SP tentang panduan pen usunan KTSP maka diperlukan persetujuan Komite Madrasah dalam pemberlakuan kurikulum dimaksud %. &ndang!&ndang 'omor *( Tahun ())0 Tentang Pemerintah 6aerah (. &ndang!&ndang 'omor () Tahun ())* Tentang Sistem Pendidikan 'asional Pasal *+ , *-. *. PP. 'o. %. Tahun ())+ Pasal %/ 0. Permendiknas 'o. (* Tahun ())/ Tentang Standar "si. +. Permendiknas 'o. (* Tahun ())/ Tentang Standar Kompetensi 1ulusan. /. Permendiknas 'o. (0 Tahun ())/ Tentang Pelaksanaan Permendiknas 'o. (( dan (* Tahun ())/.

Mengingat

-. Peraturan Menteri Agama $" 'omor ( tahun ())tentangKompetensi 1ulusan dan Standar "si Pendidikan Agama "slam dan Bahasa Arab di Madrasah.
Memperhatikan : 2. Panduan Pen usunan KTSP ang dikeluarkan oleh B'SP. %. Panduan pen usnan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ang dikeluarkan =leh Badan 'asional Standar Pendidikan Tahun ())/. (. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Madrasah Ali ah Al!"sti#omah $ajadesa *. >asil $apat Komite Madrasah Ali ah Al!"sti#omah $ajadesa untuk membahas KTSP dimaksud

MEMUTUSKAN
Menetapkan P4$TAMA : : Men etujui diberlakukann a kembali Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ;KTSP< MA. Al!"sti#omah $ajadesaTahun ()%%5()%( sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini, untuk di pergunakan di Madrasah Ali ah Al! "sti#omah $ajadesa Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan bila diperlukan.

K46&A

6itetapkan di Pada Tanggal Ketua Komite,

: $ajadesa : % 3uli ()%%

KH. TOTO RID-AN

iii

TIM PEN(EM)AN( MODEL KURIKULUM TIN(KAT SATUAN PENDIDIKAN *KTSP+ MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH RAJADESA KE.AMATAN RAJADESA KA). .IAMIS TAHUN PELAJARAN "010/"011

P4'A'77&'73A?AB : >M. 63A3AM">A$63A, A.MM K4T&A S4K$4TA$"S B4'6A>A$A A'77=TA : 6rs. ' A ' A : 1&M$", S.Ag : &:" SA'&S", S.Pd." : %. (. *. 0. +. /. 2. -. .. ?A'T=, S4 A3AT S&6$A3AT ?A$MA', S.Pd K>. T=T= $"6?A' ?A>8& 6"A'A, S.S. A7&S, S.T. 4&"S >A8AT", S.Pd K.46" '&$S=6"@ '4'" '&$A4'", S.Pd."

%). AS4P 8A8AT %%. 'A'6A'7 K$"SMA',S.Pd." %(. 418 '&$KAM"1A>, S.Pd." %*. ?A?A' K&$'"A?A', S.Pd %0. K=K=8 S=1">AT"', S.Pd. %+. S4T"8A'", A.Ma %/. 6rs. TATA'7 P4$MA'A

Kepala Madrasah,

Ketua Komite,

HM. DJAJAMIHARDJA, A.MM NIP.

KH. TOTO RID-AN

iv

DA/TAR HADIR TIM PENYUSUN MODEL KTSP MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH RAJADESA KA)UPATEN .IAMIS TAHUN PELAJARAN "011/"01" T&0&! NO 1 " :111111111..1.. NAMA LEN(KAP HM. DJAJAMIHARDJA, A.MM Dr2. N A N A LUMRI, S.A' 3 5 6 5 6 7 10 11. 1" 1 13 15 16 U.I SANUSI, S.P4.I -ANTO, SE AJAT SUDRAJAT -ARMAN, S.P4 KH. TOTO RID-AN -AHYU DIANA, S.S. EUIS HAYATI, S.P4 A(US, ST DODI SUPRIADI, A.M4 AMAT HIDAYAT, S.P4 -A-AN KURNIA-AN Dr2. TATAN( PERMANA K. EDI NURSODIK JA)ATAN PENASIHAT KETUA SEKERTARIS )ENDAHARA AN((OTA AN((OTA AN((OTA AN((OTA AN((OTA (URU (URU (URU (URU (URU (URU (URU 3 5 6 5 6 7 10 11 1" 1 13 15 16 1 " TANDA TAN(AN

R&8&4#2&, 7 J9:i "011 K#%9&/K#!&:&,

HM. DJAJAMIHARDJA, A.MM NIP. DA/TAR HADIR TIM PENYUSUN MODEL KTSP MADRASAH ALIYAH AL-ISTIQOMAH RAJADESA KA)UPATEN .IAMIS TAHUN PELAJARAN "011/"01" T&0&! : 11111111111111.. NO 15 16 17 "0 "1 NAMA LEN(KAP NANDAN( KRISMAN, S.P4.I SETIYANI, A.M& ELY NURKAMILAH, S.P4 ASEP YAYAT AI OYAH ST. RUKOYAH JA)ATAN (9r9 (9r9 (9r9 (9r9 TU TANDA TAN(AN 15 16 17 "0 "1

R&8&4#2&, 7 J9:i "011 K#%9&/K#!&:&,

HM. DJAJAMIHARDJA, A.MM NIP.

vi