Anda di halaman 1dari 8

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin


Pedoman gaya Ejaan dan kata Kesalahan eja yang umum Huruf kapital Tanda baca Tanggal dan angka Singkatan dan akronim Tata letak Pedoman penamaan Kategori Organisme Karya Tokoh Ilmu dan teknologi Organisasi Lokasi geografis Kapitalisasi Penyerapan Penyerapan istilah Alih aksara Arab ke Latin Alih aksara Hangul ke Latin Alih aksara Sirilik ke Latin

Berikut adalah panduan alih aksara dari huruf Arab ke huruf Latin (ejaan bahasa Indonesia). Alihaksara huruf Arab ke huruf Latin dalam ejaan bahasa Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987. Dalam wikipedia, banyak digunakan kata yang berasal dari bahasa Arab dengan aneka ragam lafal dan tulisan walaupun berasal dari kata yang sama. Pedoman ini disusun untuk menunjukkan perbedaan itu agar perbedaan tersebut dapat dipahami. Walaupun banyak variasi dalam penulisan kata dari bahasa Arab, hendaknya kata yang populer diutamakan penggunaannya.

Alih aksara Qalam


Beberapa penulis menggunakan sumber berbahasa Inggris beserta alih aksaranya. Dalam bahasa Inggris, yang sering digunakan adalah alih aksara Qalam. Kadang-kadang, perbedaan alih aksara tersebut dengan alih aksara kritis Indonesia menimbulkan kesalahpahaman dan kekeliruan pembacaan. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan alih aksara Qalam dengan alih aksara kritis Indonesia.

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

Penulisan Arab

Alih aksara Qalam Alih aksara kritis (Inggris) (Indonesia) o th u ts

Kata dari alih aksara Qalam

Kata dari alih aksara kritis

Omar, Othman, Osama Othman, hadith, Haditha, Ibn Kathir, Yathrib Abu Dhar, Al-Tirmidhi Aisha, Quraish, Shihab, Shia sahih al-Hafiz Abraha, Aqaba, Amina, Aisha, Alqama, fitna, Haditha, Shia, sura, Osama

Umar, Utsman, Usamah Utsman, hadits, Haditsah, Ibnu Katsir, Yatsrib Abu Dzar, At-Tirmidzi Aisyah, Quraisy, Syihab, Syi'ah shahih al-Hafizh Abrahah, Aqabah, Aisyah, Alqamah, fitnah, Haditsah, Syi'ah, surah, Usamah

dh sh s z t, h (luluh dalam penyerapan)

dz sy sh zh t, h1

^1 Lihat bagian: Alih aksara huruf ta marbuthah.

Penyerapan kata
Kata dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia mengalami penyederhanaan atau perubahan, baik dalam hal penulisan maupun pengucapannya. Sebagai contoh, huruf (qaf) pada Irak, Ya'kub, akhlak, fikih, kadar, dan kaidah telah diserap menjadi k; sedangkan pada pada Qur'an dan Masjidil Aqsa tetap bentuknya dan dialihaksarakan sebagai q. Setiap kata serapan dapat mengalami satu atau lebih hal-hal berikut: 1. Pengabaian apostrof (') untuk alih aksara ain hidup. 2. Hamzah hidup tidak dilambangkan. 3. Hamzah mati di akhir kata tidak dilambangkan. 4. Pengabaian huruf ya yang ditasydid dengan huruf sebelumnya dibaca kasrah. 5. Kata sandang "al" diabaikan atau ditulis bersambung. 6. Penyederhanaan alih aksara sh/[1] dan ts/ menjadi s. 7. Penyederhanaan alih aksara dz/ menjadi z. 8. Penyederhanaan alih aksara zh/ menjadi z. 9. Perubahan alih aksara zh/ menjadi l.[2] 10. Penyederhanaan alih aksara dh/ menjadi d. 11. Penyederhanaan alih aksara th/ menjadi t. 12. Perubahan alih aksara f menjadi p. 13. Perubahan alih aksara q menjadi k.[3] 14. Perubahan alih aksara ain mati menjadi k. 15. Perubahan alih aksara hamzah mati di tengah kata menjadi k. 16. Alih aksara diftong menggunakan u atau i. 17. Perubahan dialek dari harakat hidup (a, i) menjadi e. 18. Penyisipan huruf sesuai harakat huruf ketiga dari akhir (a, i, atau u) pada kata bahasa Arab dengan huruf kedua dari akhir dibaca mati. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara alih aksara dan kata serapan tersebut.

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

No.

Penulisan Arab

Alih aksara kritis 'a

Alih aksara [4] diplomatik 'a

Perubahan

Kata dari alih aksara kritis

Kata serapan

1.a.

Assalamu 'alaykum, 'alayhissalam, syari'at, 'Ashr, 'Abdullah, 'Abdul Muththalib, 'Aisyah, 'Amr, Ibn 'Abbas, 'Utsman ibn 'Affan, Mu'adz, Fir'awn, jama'ah, Jumat 'Isa, 'Isya', 'Idul Fithri, 'Idul Adhha, al-'Iraq, dhu'afa', dha'if, adh-Dha'ifah 'Umar ibn al-Khaththab, 'Utsman ibn 'Affan, 'ulama` al-Qur'an, an-Nasa'iyy

Assalamu alaikum, alaihissalam, syariat, Asar, Abdullah, Abdul Mutthalib, Aisyah, Amar, Ibnu Abbas, Usman bin Affan, Muaz, Firaun, jamaah, Jumat Isa, Isya, Idul Fitri, Idul Adha, Irak, duafa, dhaif, ad-Dhaifah Umar bin Khatthab, Usman bin Affan, ulama al-Quran, an-Nasai

b.

'i

'i

c.

'u

'u

2.

` atau '

tidak dilambangkan atau ' tidak dilambangkan 'a

tidak dilambangkan tidak dilambangkan i

3.

` atau '

Isra', 'Isya`, 'ulama`, dhu'afa`, Muwaththa'

Isra, Isya, ulama, duafa, Muwattha

4.

iyy

Yahudiyy, Nashraniyy, Nabiyy, kursiyy, al-Khudriyy, al-Bukhariyy, an-Nasa'iyy, an-Nawawiyy, al-Albaniyy, ma'shiyyat

Yahudi, Nasrani, Nabi, kursi, al-Khudri, al-Bukhari, an-Nasai, an-Nawawi, al-Albani, maksiat

5.a.

al-

al-

diabaikan

al-Qur'an, al-'Iraq, 'Umar bin Quran, Irak, Umar bin Khatthab, al-Khaththab, al-Bukhariyy, an-Nasa'iyy, Bukhari, Nasai, Nawawi, Albani an-Nawawiyy, al-Albaniyy Al-Kitab,2 Al-Qur'an Masjidul Aqsha, Bashrah, ikhlash, shadaqah, shahih, shalat, Shubh, 'Ashr, tashhih, mushhaf, Nashraniyy, ma'shiyyat hadits, 'Utsman adzab, adzan, muadzin, madzhab, at-Tirmidzi zhahir, zhalim, Zhuhr hafazh, nazhar, zhahir, zhalim, Zhuhr dhu'afa`, haidh, ridha, Ramadhan, 'Idul Adhha 'Abdul Muththalib, 'Umar bin al-Khaththab, Fathimah, 'Idul Fithri, fithrah, Muwaththa', sulthan fahm, nafs Ya'qub, al-'Iraq, aqidah, akhlaq, fiqh, haqiqah, nifaq, munafiq, shadaqah, taqlid, taqwa, qadr, qaidah, waqf Ja'far, jama', da'wah, Mi'raj, ma'ruf, ma'shiyyat, mu'jizat, ta'dil mu'min, ru'yah Fir'awn, Sawdah Alkitab,3 Alquran Masjidul Aqsha, Basrah, ikhlas, sedekah, sahih, salat, Subuh, Asar, tashih, mushaf, Nasrani, maksiat

b.

al-

al-

Al-(ditulis bersambung) s

6.a.

sh

sh

b. 7.

ts dz

ts dz

s z

hadis, Usman azab, azan, muazin, mazhab, Tirmizi

8. 9. 10.

zh zh dh

zh zh dh

z l d

zahir, zalim, Zuhur hafal, nalar, lahir, lalim, Lohor duafa, haid, rido, Ramadan, Idul Adha, Abdul Mutthalib, Umar bin Khatthab, Fatimah, Idul Fitri, fitrah, Muwattha, sultan paham, napas Ya'kub, Irak, akidah, akhlak, fikih, hakikat, nifak, munafik, sedekah, taklid, takwa, kadar, kaidah, wakaf Jakfar, jamak, dakwah, Mikraj, makruf, maksiat, mukjizat, takdil mukmin, rukyat Firaun, Saudah

11.

th

th

12. 13.

f q

f q

p k

14.

'

'

15. 16.a.

' aw

' au

k au

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

4
al-Layl, Layla, Assalamu 'alaykum, 'alayhissalam, bayt, Baytullah, Hudzayfah, Husayn Husayn, jama'ah, Makkah, Madinah, masjid, shadaqah, syaikh Hijaz, faidah, qaidah al-Lail, Laila, Assalamu alaikum, alaihissalam, bait, Baitullah, Huzaifah, Husain Husein, jemaah, Mekkah, Medinah, mesjid, sedekah, syeikh Hejaz, faedah, kaedah

b.

ay

ai

ai

17.a.

b. 18.a.

i -

i -

e sisipan a

'Ashr, fahm, fajr, khamr, Abu Bakr, Abu Asar, paham, fajar, khamar, Abu Jahl, Badr, Ka'b, nafs, qadr, Syarf, syarh, Bakar, Abu Jahal, Badar, Kaab, waqf napas, qadar, Syaraf, syarah, wakaf fiqh, Khidhr hukm, Shubh, Zhuhr, khamr fikih, Khidir hukum, Subuh, Zuhur, khamar

b. c.

sisipan i sisipan u

Catatan: ^2 Kata 'Al-Kitab' bermakna umum. ^3 Kata 'Alkitab' menjadi bermakna khusus sebagai nama kitab suci agama Kristen.

Pedoman alih aksara


Tabel di bawah ini menyajikan pedoman alih aksara diplomatis.
Huruf Arab Bb Tt Ts ts Jj Kh kh Dd dz dz Rr Zz Ss Sy sy Sh Sh Dl dl Th th Zh zh Gh gh Ff Qq Kk voiced pharyngeal fricative h dengan satu titik di bawah Alih aksara Keterangan

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

Ll Mm Nn Hh Ww tidak dilambangkan atau ' Yy ditandai dengan garis di atas vokal diftong diftong

vokal panjang ai au

Alih aksara dan alih bunyi huruf ta marbuta


Huruf ta marbutah di akhir kata dapat dialihaksarakan sebagai t atau dialihbunyikan sebagai h (pada pembacaan waqaf/berhenti). Bahasa Indonesia dapat menyerap salah satu atau kedua kata tersebut.
Transliterasi Transkripsi waqaf Kata serapan haqiqat mu'amalat mu'jizat musyawarat ru'yat shalat surat syari'at haqiqah mu'amalah mu'jizah musyawarah ru'yah shalah surah syari'ah hakikat muamalat, muamalah4 mukjizat musyawarat, musyawarah4 rukyat,4 rukyah salat surat,5 surah4 6 syariat,4 syariah

Catatan: ^4 Penulisan kata yang disarankan oleh KBBI. ^5 Kata 'surat' bermakna umum. ^6 Kata 'surah' bermakna khusus. Kata ini yang disarankan oleh KBBI jika yang dimaksud adalah surah Alquran.

Penulisan kata majemuk


Penulisan kata majemuk dapat dilakukan menurut alih aksara kata perkata atau alih bunyi.

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

Transliterasi Abd Allah Nashir al-Din

Transkripsi Abdullah, Abdillah, Abdallah Nashiruddin

Sidrat al-Muntaha Sidratul Muntaha Syu'ab al-Iman Kitab al-Mi'raj Musnad al-Kabir Syu'abul Iman Kitabul Mi'raj Musnadul Kabir

Penulisan i'rab (pembacaan)


Penulisan kata majemuk yang berubah cara pembacaannya dapat dilakukan menurut alih aksara asal unsur kata atau alih bunyi.
Transliterasi asal Abu Abdullah Transkripsi Abu Abdillah

Abu Abdurrahman Abu Abdirrahman Ali bin Abu Thalib Ali bin Abi Thalib Sidratul Muntaha Sidratil Muntaha

Penulisan kata sandang "Al"


Kata bahasa Arab dengan kata sandang al dapat: Ditulis tanpa atau dengan tanda hubung (-). Penulisan al tanpa tanda hubung digunakan dalam Al Qur'an dan Terjemahnya Edisi Revisi tahun 1989. Pada tahun 2002, dilakukan revisi kembali sebagai Al-Qur'an dan Terjemahnya. Dalam revisi terakhir ini, al ditulis dengan tanda hubung.
Tanpa tanda hubung Dengan tanda hubung Al Quran Al Fatihah Al Kitab Al-Quran Al-Fatihah Al-Kitab

Ditulis berdasarkan alih aksara (transliterasi) atau alih bunyi (transkripsi). Transliterasi ini mengikuti gaya penulisan dalam bahasa Inggris atau untuk keperluan pengurutan abjad, sedangkan transkripsi lebih banyak penggunaannya dalam bahasa Indonesia yang cenderung menuliskan kata sebagaimana pengucapannya.

Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin

Transliterasi Transkripsi al-Din al-Nawawi al-Rahman al-Tirmidzi ad-Din an-Nawawi ar-Rahman at-Tirmidzi

Ditulis dengan huruf kapital (Al) atau tidak (al).


Al Al-Quran al al-Quran

Al-Bukhari al-Bukhari Al-Albani al-Albani

Catatan
[1] Menyederhanakan kata dalam bahasa Indonesia. SOLOPOS (http:/ / www. solopos. net). [2] Abdul Gaffar Ruskhan. Kompas Bahasa Indonesia (http:/ / books. google. co. id/ books?id=0CQsQ9dmbNEC), halaman 13. Jakarta: Grasindo, 2007. ISBN 979-025-052-5, ISBN 978-979-025-052-9. [3] Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (http:/ / id. wikisource. org/ wiki/ Pedoman_Umum_Ejaan_Bahasa_Indonesia_yang_Disempurnakan) [4] Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987.

Sumber dan Kontributor Artikel

Sumber dan Kontributor Artikel


Wikipedia:Pedoman alih aksara Arab ke Latin Sumber: http://id.wikipedia.org/w/index.php?oldid=7034348 Kontributor: Alfarq, Aris riyanto, Bennylin, Hayabusa future, Iwan Novirion, Jagawana, M. Adiputra, Mahali syarifuddin, Naval Scene, Ricky Setiawan, Teddy s, 23 suntingan anonim

Lisensi
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/