Anda di halaman 1dari 4

CONTOH UNDANGAN BAHASA JAWA

1. Contoh Surat Undangan Tasyakuran, Tahlilan, Tanggab Warsa (Ulang Tahun), Walimahan dsb... Mugi Katur Panjenenganipun Bpk./Ibu/Sdr.________ wonten ing Palenggahan. Bissmillahirohmaanirrohim Assalamu 'alaikum r. b. !inenggo sagunging pakurmatan. Kanthi hangajab nugrahing "usti Ingkang Maha Agung# mbok bilih wonten dhanganing penggalih saha longgaring wekdal# kula sak kluwarga n$uwun kanthi sanget rawuh panjenengan mbenjang ing# %inten & Setu age Sur$o Kaping & '( September )*'* an+i & ,abuh '-&** wekdal iring kilen .Ba'da Is$a'/ Panggenan & "ri$o Kula !,.*'# ! .*)# %usun Kauman# Kelurahan Pa+itan# igatosing Atur & alimatul Khitan 0/ .*) bisa diganti sesuai keperluan/ asana sanget ing pangajeng1ajeng kawula awit agunging kawigatosan rawuh panjenengan# mugi "usti Ingkang Maha Asih tansah peparing berkah wilujeng ing seda$anipun. Amin. assalamu 'alaikum r. b.

Atur ,aklim Kawulo ttd Bpk. S2"34" sakluarga 2. Contoh Surat Undangan Pernikahan Contoh 1 : Bismillahirrohmaanirrohim Assalaamu 'alaikum r. b. 4uwun. 5awi$osipun serat punika sesulihing badan kawula sowan wonten ing ngarsa panjenengan sekali$an. Mbok bilih "usti Allah S , hangganjar wilujeng ing samuda$anipun# kula sebra$at badhe hanggadhahi niat ningkahaken $oga kula ingkang nami#

P2,!I I4%!AS A!I %36I3 binti S2%A!MA%7I pikantuk# A4""3! %A4A4" IS42 %A!PI,8 bin S2 A%7I4I4"!A, 2gi hangajab rawuhipun para sutresna# hangestreni khajat nikah ingkang bade rinakit mbenjang ing# %inten & Minggu Kliwon Sur$a kaping & '- September )*'* an+i & tabuh ''&** wekdal iring kilen 9 sak bibaripun. Panggenan & "edung "raha Bha$angkara Kabupaten PA:I,A4 Mbok menawi panjenengan sekali$an wonten dhanganing penggalih sarta mboten pikantuk alangan sak tunggal punapa# kula aturi an$ekseni lan angrawuhi khajat lan niat kula kasebat. Awit saking rawuhipun para sutresna# keparenga kula nelak aken agunging panuwun. :ekap semanten atur serat ulem punika. ,uhu langgeng trisno. assalaamu 'alaikum r. b.

Atur ,aklim Kula# Kulawarga Bapak lan Ibu S2%A!MA%7I .Pa+itan/ Kulawarga Bapak lan Ibu S2 A%7I4I4"!A, .4ga$og$akarta/ %36I3 ; %A4A4" Contoh 2 : Pa+itan# __ September )*'* Katur dhumateng Bpk./Ibu/Sdr. S2MA!48 wonten ing %usun 7ethak# Pringkuku# PA:I,A4 Bismillahirohmaanirrohim Assalaamu 'alaikum r. b. Kairing Sagunging Pakurmatan. 4uwun. Sesarengan kalian serat menika kula n$aosi pirsa# mugi "usti Allah S , tansah hangganjar kawilujengan ing samuda$anipun. Kula badhe hanggadhahi khajat hangemah1 emahaken $oga kula estri ingkang nami# P2,!I I4%!AS A!I %36I3 badhe kadhaupaken

kali$an nak mas A4""3! %A4A4" IS42 %A!PI,8 putra kakungipun Bapak S2 A%7I4I4"!A, saking 4$amplung# Ambar Ketawang# "amping# Sleman# 4"A<8"<AKA!,A. Menggah ijab kabulipun badhe kaangkah ing# %inten & Minggu Kliwon Sur$a kaping & '- September )*'* an+i & tabuh *-&** wekdal iring kilen. Panggenan & Masjid Besar Al1Akbar Kabupaten PA:I,A4 Ingkang menika# menawi sepen ing seda$a reribetan saha dhangan ing penggalih# keparenga kula ngaturi rawuh panjenengan sekali$an ing paharg$an dhauping pinanganten mbenjang# %inten & Minggu Kliwon Sur$a kaping & '- September )*'* an+i & tabuh ''&** wekdal iring kilen 9 sak bibaripun Panggenan & "edung "raha Bha$angkara Kabupaten PA:I,A4 Saperlu hangestreni saha paring donga pangestu dhumateng pinanganten kekalih sumrambah ing seda$anipun. Mekaten atur kula# awit rawuh saha paring donga pangestunipun Bapak Ibu sekali$an# kula ngaturaken agunging panuwun. Matur nuwun. assalaamu 'alaikum r. b. Atur taklim kula# ttd Bpk. S2%A!MA%7I sakluarga. . Contoh Surat Undangan !hitanan Pa+itan# __September )*'* Bismillahirrohmaanirrohim Assalamu 'alaikum r. b. inantu sagunging pakurmatan. Kanthi lumaraping nawala sedhahan# minangka sesulih pisowan kula wonten ing ngarsa panjenengan. Sinartan n$adhong berkahing "usti Ingkang Maha ,unggal# kula sabra$at hanggadhahi pangangkah badhe ngawontenaken tas$akuran tuwin pawiwahan K5I,A4AK34 $oga kula ingkang nami# SA,!I8 BA"2S A!I<A4,8 mbenjang ing#

%inten & Minggu Kliwon Sur$o Kaping & '- September )*'* an+i & tabuh *-&** wekdal iring kilen 9 sak bibaripun. Mapan ing & "ri$o kulo !,.*' ! .*)# %usun Kauman# Kelurahan Pa+itan# PA:I,A4 Setuhu badhe damel bombong saha mongkoging manah kula sabra$at# mbok bilih dhangan ing penggalih saha sepen ing sambekala# bapak/ibu saha sederek sekalian keparenga rawuh hangestreni saha paring puja pangastuti dhumateng $oga kula sri pengantin# supados dados putra ingkang shaleh saha ngabekti dhumateng ti$ang sepah kekalih# amin. asan kula sagotrah hangaturaken agunging panuwun saha n$uwun lubering pangaksami sada$a kekirangan dalah kalepatan kula. assalamu 'alaikum r. b. Atur ,aklim Kula# ttd Kulawarga Bpk. S2"34" !I<A%I