Anda di halaman 1dari 4

PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2013 BIL AKTIVITI OBJEKTIF Menyelaras format rancangan mengajar harian.

Membincangkan aktiviti yang akan dijalankan sepanjang tahun 2013 Mendapatkan maklumat guru% 2 Mengumpul data peribadi dan guru tentang pengalaman jadual $aktu guru mengajar sepanjang perkhidmatan Memberi pendedahan kepada 3 adual #pesifikasi )tem * #)+ guru%guru tentang #) untuk menghasilkan item. Memberi pendedahan kepada , (engkel Penandaan Kertas Matematik Program (ijak #ifir Masa. - minit sebelum atau selepas proses pengajaran. /th (ahan. Kui0 sifir1 Penuhkan kotak sifir dsb. Keceriaan #udut Panitia Matematik 4 Menyediakan dan mengumpul bahan untuk #udut Panitia Matematik Pertandingan Kui0 Matematik antara kelas Memberikan info Matematik terkini kepada guru%guru dan murid%murid. Menampal atau mempamerkan hasil karya murid yang terpilih Memahirkan penguasaan murid terhadap subjek Matematik M!/ &'(%2K3 #emua guru Matematik *5ujuk adual (ertugas (ulanan+ #emua Murid terutama 3ahap 2 #emua guru Matematik Ketua Panitia #etiausaha Membiasakan murid%murid menguasai sifir dengan teknik hafalan &'(%2K3 #emua Murid 3ahun 2%4 #emua guru Matematik guru%guru tentang format penandaan Matematik Kertas 2 yang betul. &'( &'( !"%&'( #emua guru Matematik #etiausaha !" BULAN SASARAN TINDAKAN

Mesyuarat Panitia Matematik Kali Pertama

#emua guru Matematik

Ketua Panitia

#emua guru Matematik

Ketua Panitia

#emua guru Matematik

Ketua Panitia

BIL

AKTIVITI

OBJEKTIF Memberi bimbingan kepada guru%guru Matematik membuat bahan bantu mengajar menggunakan perisian komputer Menambah keperluan (ahan

BULAN

SASARAN

TINDAKAN Ketua Panitia Pn. #iti #uhaily *8./emerlang+

(engkel Membuat (ahan )'#

M!/

#emua guru Matematik

Membuat pesanan (ahan% 9 bahan (antu Mengajar untuk 3ahun 1%4

(antu Mengajar untuk digunakan secara optimum dalam pengajaran dan pembelajaran Memberi input kepada guru% M!/ Ketua Panitia

10

(engkel :)";#

guru :)";# berkenaan pengajaran dan pembelajaran untuk kelas :)";# Memperkenalkan kepada

8uru :)";# M!/%2K3 3ahun 1 dan 2

Ketua Panitia <; :)";# 8. /emerlang

(engkel 3eknik Menja$ab 11 #oalan Matematik 3ahun , dan -

murid%murid 3ahun , dan kepada bentuk soalan Matematik ;P#5. Membimbing murid dalam menja$ab soalan. Menyusun semula !P5 Murid 3ahun , dan 8uru Matematik 3ahun , dan -

12

Mengemaskini fail Panitia Matematik

kandungan maklumat Panitia Matematik dalam tahun semasa Membimbing murid%murid 3ahun 4 dalam menja$ab soalan Matematik ;P#5 Melahirkan sikap ingin mencuba dan meningkatkan daya saing di kalangan murid

!P5%2K3

Ketua Panitia #etiausaha

13

(engkel 3eknik Menja$ab #oalan Matematik 3ahun 4 Minggu Matematik (ersama Pusat #umber

M')

Murid 3ahun 4 #emua murid 3ahun 1%4

8uru Matematik 3ahun 4 #emua guru Matematik

1,

;:!)

BIL 1-

AKTIVITI Pameran Minggu Pusat #umber

OBJEKTIF Mempamerkan hasil kerja murid yang dijalankan dalam Minggu Matematik Menyediakan dan membiasakan murid%murid dengan contoh%contoh soalan ;P#5. Membincangkan masalah%

BULAN ;:!)

SASARAN #emua murid 3ahun 1%4

TINDAKAN #emua guru Matematik

14

:atih tubi menja$ab soalan% soalan peperiksaan ;P#5

;:%#'P3

Murid tahun 4

8uru Matematik 3ahun 4

16

Mesyuarat Panitia Matematik Kali Kedua

masalah yang timbul dan berbangkit. Membuat analisa peperiksaan PK#5 1 Membincangkan masalah% 282#

#emua guru Matematik

Ketua Panitia #etiausaha

17

Mesyuarat Panitia Matematik Kali Ketiga

masalah yang timbul dan berbangkit. Membuat analisa peperiksaan &ormatif 2 Merekod segala aktiviti sepanjang tahun 2013 dan membuat penilaian. "2= 2K3

#emua guru Matematik

Ketua Panitia #etiausaha

19

Menyiapkan :aporan 3ahunan

Ketua Panitia #etiausaha

CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PANITIA MATEMATIK TAHUN 2013 BIL 1 2 3 4 5 AKTIVITI Mesyuarat Panitia Matematik Kali Pertama Mengumpul data peribadi dan jadual $aktu guru (engkel adual #pesifikasi )tem * #)+ (engkel penandaan Kertas Matematik Program (ijak #ifir Masa. - minit sebelum atau selepas proses pengajaran. 6 /th (ahan. Kui0 sifir1 Penuhkan kotak sifir dsb. Keceriaan #udut Panitia Matematik Menyediakan dan mengumpul bahan untuk #udut Panitia 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Matematik Pertandingan Kui0 Matematik antara kelas (engkel Membuat (ahan )'# Membuat pesanan (ahan%bahan (antu Mengajar untuk 3ahun 1%4 (engkel :)";# (engkel 3eknik Menja$ab #oalan Matematik 3ahun , dan Mengemaskini fail Panitia Matematik (engkel 3eknik Menja$ab #oalan Matematik 3ahun 4 Minggu Matematik (ersama Pusat #umber Pameran Minggu Pusat #umber :atih tubi menja$ab soalan%soalan peperiksaan ;P#5 Mesyuarat Panitia Matematik Kali Kedua Mesyuarat Panitia Matematik Kali Ketiga Menyiapkan :aporan 3ahunan > > > > > > > > > > > > > JAN > > FEB > > > > > > > > > > > > MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV

> > >

> > >

> >

> > > > >

> >

> >

> >

> >

> > >