Anda di halaman 1dari 4

khusyuk khurafat khidmat khemah khazanahh khalayak

syarahan syukur mesyuarat syaitan syiar syurga

televisyen syiling nasyid tuisyen syampu syarikat

Khamis Khusus Khabar Khianat Khas