Anda di halaman 1dari 8

2 Soalan 1 - 20 Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai Soalan 1 berdasarkan Gambar 1

Gambar 1 1. ________________, Faizal dan Eric bersekolah di Sekolah ebangsaan !aman Indah. ". #ia $. %eta %. Saya #. "wak &. ' e manakah ________________ hendak pergi() !anya Fida kepada *anti. ". kalian %. hamba $. kam+ #. mereka Soalan 3 berdasarkan gambar & di bawah.

Gambar 2 ,. -akesh _______________ sampah di belakang r+mahnya. ". meletak $. memotong %. mem+ng+t #. menebang .. -amb+t /egala lebih _______________ daripada ramb+t 0e1itha. ". panjang %. b+lat $. tajam #. manis 2. Saya ______________ kepada orang yang s+ka menip+. ". s+ka %. sedih $. sayang #. benci 3. ' _______________ berat badan kam+() !anya doktor kepada pesakit. ". "pakah $. %erapakah
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

3 %. %ilakah #. /anakah

Soalan 7 berdasarkan gambar ,.

Gambar 3

4. _________________ bermain di tepi jalan it+. ". !olong $. /inta %. 0angan #. Sila

5. 6ara pen+nggang motosikal dinasihatkan agar _____ berl+mba7l+mba di jalan raya. ". b+kan $. tidak %. akan #. p+n 8. 9o1el yang bertaj+k '%+nga7b+nga %erg+g+ran) it+ __________ no1el terbar+ pen+lis wanita it+. ". hanya $. adalah %. ialah #. j+ga

1:. Faizal mengirim sep+c+k s+rat _____kawannya. ". ke $. kepada %. dari #. daripada Soalan 11 berdasarkan gambar . di bawah.

Gambar 4

11. _______________ ekor ayam sedang memat+k beras yang diberikan oleh t+annya. ". %ertiga %. !iga7tiga $. etiga7tiga #. !iga Soalan 12 berdasarkan gambar 2 di bawah.

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

4 Gambar

1&.

ogila meletakkan sejambang b+nga ros di ___________ meja di r+ang tam+ r+mahnya. $. bawah #. dalam

". atas %. sisi

1,. #at+knya meninggal d+nia akibat sakit jant+ng mingg+ lal+. _________ wajahnya m+ram sahaja.
". ;leh it+ %. Sebaliknya $. Semenjak it+ #. Selepas it+

Soalan 14 berdasarkan gambar 3.

Gambar !
1.. $endol p+l+t 6ak <assan __________ sehingga terkenal di pekan ini. ". nian enak %. sekali enak $. paling enak sekali #. s+ngg+h enak sekali

12. Semenjak kecil lagi, ib+nya selal+ membawa Saroja ke perp+stakaan yang _______________ dengan r+mah mereka. ". berdekatan %. didekatkan $. didekati #. mendekatkan 13. ". %. $. #. omp+ter mengg+nakan ________________ +nt+k mempercepat pengendalian. pepohon tetam+ tetik+s bebola

14. Santhi dip+ji ____________ kerana memperolehi 2" dalam peperiksaan =6S-. ". bijak %. rajin $. pantas
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

#. gigih Soalan 1" - 1# 6ilih ayat7ayat yang mengg+nakan perkataan bergaris dengan bet+l. 15. I
Gerhana matahari berlak+ apabila b+lan melind+ngi matahari. II "yah akan mengirimkan perbelanjaan b+lan bagi kami sekel+arga melal+i pos. III /engapakah "zila s+dah beberapa b+lan tidak datang ke sekolah( I> Setiap akhir b+lan ayah menerima gaji daripada majikannya. $. I, III dan I> #. I, II, III dan I>

". I dan 11 %. II dan III

18. I ?ala+p+n +sianya agak lanj+t dia masih gemar membaca. II ;rang it+ memerl+kan keterangan lanj+t tentang cara7cara mengisi borang "manah Saham 9asional. III #ia menyesal kerana lanj+t cakap terhadap ked+a orang t+anya. I> 6elajar it+ telah terpilih +nt+k lanj+t pelajarannya ke l+ar negeri. ". I dan II %. II, III dan I> $. I, II dan III #. I, II, III dan I>

&:.

ereta api dari Ipoh akan sampai pada p+k+l 5 malam. 6ilih perkataan seerti bagi sampai. ". %. $. #. datang mas+k tiba balik

&1. @ahid telah menang dalam acara larian. 6ilih perkataan berla$an bagi menang. ". s+ka $. kalah %. sakit #. berjaya $. Soalan 22 berdasarkan gambar 4.

Gambar 7 &&. amala membeli se___________ anting7anting +nt+k dihadiahkan kepada ib+nya. ". pasang %. bent+k $. +tas #. +ntai &,. "bang <elmi menerima ________ s+rat daripada seb+ah p+sat pengajian tinggi di +ala A+mp+r. ". sekeping $. sehelai %. sep+c+k #. senaskah &.. 9ormah bar+ sahaja melahirkan ________________ yang ked+a.
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

! ". %. $. #. b+aya darat b+ah tangan cahaya mata b+nga dedap

Soalan 2 berdasarkan gambar 5 di bawah.

Gambar " &2. ?ala+p+n Aana dan Aini sa+dara kembar, tetapi perangai mereka bagai _____________. ". anjing dengan k+cing %. langit dengan b+mi $. tik+s membaiki lab+ #. tel+r di h+j+ng tand+k. &3. 6ilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di bawah. ". %. $. #. =m+r kam+ siapa( Siapakah yang merasmikan bang+nan sekolah it+( "yah kam+ pergi ke Sarawak apa( "pakah letaknya pejabat ayah omala.

&4. 6ilih ayat perintah yang sesuai bagi ayat di bawah. ". %. $. #. Sila bergad+h. am+ har+s t+nj+kkan contoh yang baik. !olong berlari di atas pentas it+. <arap bersabar t+an7t+an dan p+an7p+an. 0angan angkatkan meja yang berat it+.

&5. 6ilih %a$apan yang ses+ai berdasarkan ayat tanya yang diberikan. "pakah yang menyebabkan b+dak peremp+an it+ menangis( ". %+dak it+ kehilangan wang sebanyak seringgit. %. ?ang seringgit it+ diberikan oleh ib+nya. $. %+dak peremp+an it+ menangis kerana wangnya tercicir. #. %+dak peremp+an it+ mencari wangnya di merata tempat. &8. 6ilih ayat tanya yang ses+ai berdasarkan ayat yang diberikan. akak saya sedang melipat kain di dalam bilik. ". Siapakah yang berada di dalam bilik( %. "dakah kakak kam+ berada di dalam bilik( $. #i manakah kakak kam+(
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

7 #. enapakah kakak kam+ berada di dalam bilik(

,:. 6ilih ayat yang sama maksu& dengan ayat yang diberikan. %+dak yang terjat+h ke dalam l+mp+r it+ dimandikan oleh ib+nya. ". %. $. #. Ib+ b+dak yang terjat+h ke dalam it+ memandikannya. Ib+nya memandikan b+dak yang terjat+h ke dalam l+mp+r it+. %+dak it+ memandikan ib+nya yang terjat+h ke dalam l+mp+r. %+dak it+ dan ib+nya mandi setelah terjat+h ke dalam l+mp+r.

Soalan 31-3 %aca petikan di bawah, kem+dian jawab soalan7soalan yang berik+tnya. Setiap orang memp+nyai hobinya sendiri. "da orang yang s+ka meng+mp+l setem, mel+kis , menanam pokok b+nga, memancing ikan ata+ mendengar m+zik pada masa lapangnya. <obi "zman ialah membaca b+k+. Ib+ bapanya membeli berbagai jenis b+k+ +nt+knya. "zman s+ka pergi ke perp+stakaan +nt+k membaca dan meminjam b+k+. Setiap hari "zman pergi ke perp+stakaan sekolahnya +nt+k meminjam b+k+7b+k+ cerita. #ia dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalamannya daripada b+k+7b+k+ yang dibacanya. #i sekolah , dia j+ga rajin membaca b+k+7b+k+ pelajarannya. $ikg+ "mran selal+ mem+ji "zman kerana dia seorang b+dak yang rajin dan pandai mengg+nakan masa. "zman akan bercerita kepada kawan7kawan lain tentang cerita yang dibacanya. awan7kawan "zman berasa bangga kerana dia mahir dalam pelajarannya. ,1. "pakah hobi "zman ( ". /endengar m+zik %. /eng+mp+l setem $. /embaca b+k+ #. /emancing ikan ,&. e manakah "zman pergi +nt+k meminjam b+k+ ( ". 6ejabat 6os %. -+mah kawannya $. edai

#. 6erp+stakaan ,,. Siapakah yang membeli berbagai7bagai jenis b+k+ +nt+k "zman ( ". akaknya

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

" %. Ib+ bapanya $. $ikg+ "mran #. Ib+ bapa dan $ikg+ "mran ,.. #i antara kenyataan7kenyataan berik+t, yang manakah P'()*+T++) *+)G B')+( ( ". "zman dapat menambah ilm+ pengetah+an melal+i membaca. %. "zman s+ka memancing ikan pada masa lapangnya. $. "zman selal+ dimarahi oleh g+r+nya. #. Encik -amli selal+ membeli b+k+ cerita +nt+k -ahman. ,2. -angkai kata menambah ilmu pengetahuan dalam petikan bermaks+d ". men+nt+t ilm+ %. membaca $. mendapat idea #. pandai Soalan 3!-40 %aca petikan di bawah, kem+dian jawab soalan7soalan yang berik+tnya. Empat kawasan t+k+n tir+an dibina di ota %har+ dan Semerak +nt+k Baedah lebih t+j+h rib+ nelayan b+b+ dan nelayan tradisional di negeri ini. 6engarah Aembaga emaj+an Ikan /alaysia cawangan elantan, Encik <ashim /+da berkata, dengan adanya t+k+n tir+an it+, nelayan7nelayan berkenaan dapat mener+skan pekerjaan menangkap ikan dan memancing wala+p+n pada m+sim banjir. !+k+n7t+k+n it+ dibina sejak tah+n lal+ dari tayar7tayar b+r+k dengan menelan belanja sebanyak -/ 23 :::.::. !ah+n ini, pihak berkenaan mendapat per+nt+kan tambahan sebanyak -/ ,: :::.:: bagi projek yang sama. awasan pembinaan t+k+n7t+k+n it+ akan diperbesarkan dari masa ke semasa bagi mengurangkan perbelan%aan nelayan pantai membina t+k+n sendiri. Aangkah ini akan dapat membant+ meng+rangkan beban dan masalah yang dihadapi oleh nelayan kecil. Sebel+m ini, nelayan7nelayan tradisional mengg+nakan da+n kelapa +nt+k membina t+k+n7t+k+n mereka yang hanya tahan beberapa tah+n sahaja berbanding dengan t+k+n tayar getah.

,3. #i manakah empat kawasan t+k+n tir+an dibina(


Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4

# ". ota %har+ %. elantan $. Semerak #. ota %har+ dan Semerak ,4. 9elayan tradisional ialah CCCCCCCCC ". 9elayan kecil yang mengg+nakan sampan. %. 9elayan yang mengg+nakan teknik moden. $. 9elayan bot kecil yang mengg+nakan t+ba. #. 9elayan yang menangkap ikan dengan cara lama. ,5. "pa pentingnya t+k+n tir+an kepada nelayan b+b+ dan nelayan tradisional ( ". /em+kat banyak ikan di kawasan t+k+n. %. 6el+ang nelayan memancing ikan di wakt+ kemara+. $. /emelihara dan meng+mp+l seberapa banyak ikan. #. 9elayan dapat menangkap ikan di m+sim tengk+j+h. ,8. 6ilih pernyataan yang benar tentang t+k+n tir+an. ". !ayar getah tidak rep+t dengan air masin. %. 9elayan kecil tidak dapat bekerja. $. !+k+n tayar b+r+k tidak dapat tahan lama lagi. #. 6engarah Aembaga emaj+an Ikan /alaysia cawangan elantan adalah Encik <ashim /+da .:. /aks+d rangkai kata mengurangkan perbelan%aan ialahCCC. ". /eringankan bebanan nelayan. %. /embant+ perbelanjaan nelayan. $. /enolong kehid+pan nelayan. #. /emberi wang kepada nelayan.

,'(T+S S-+.+) T+M+T

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2012 Bahasa Malaysia Pemahaman Tahun 4