Anda di halaman 1dari 35

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 1 (9/1 13/1) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING Surah

ah alAraf ayat 110 HASIL PEMBELAJARAN/ NILAI Aras 1: Membaca ayat 1 -3 dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat 1-! dengan betul dan fa"#h Aras 3: Membaca dengan berta $#d Nilai : Men aga adab kemul#aan dan ke"uc#an al%uran &a(at menghafa* dan mengamalkan

TILAWAH

Surah al-Araf ayat 1-10

AMALI

&'a (enerang Hat#

&'a (enerang hat# )e(ent#ngan

A%I&AH

+er#man )e(ada ,a"ul

-engert#an .ab# dan ,a"ul +e*a d# antara .ab# dan ,a"ul Tuga"-tuga" ,a"ul -engert#an "'lat ha at ,ukun-rukun "'lat "unat ha at )a#f#at "'lat Ha at Ma"a/b#lang an rakaat Surah alAraf ayat 100 Ta $#d 1 Id*har Hal2# -engenalan huruf tunggal a$#

Aras 1: Menyatakan (engert#an .ab# dan ,a"ul Aras 2: Membe*akan antara .ab# dan ,a"ul Aras 3: Menghura#kan tuga"-tuga" ,a"ul Nilai : Melak"anakan tuga" dengan (enuh tanggung a$ab

I+A&AT

S'lat Ha at

Aras 1: Menyatakan (engert#an "'lat ha at Aras 2: Menerangkan ka#f#at "'lat Ha at Aras 3: Menyatakan (erbe*aan antara "'lat ha at dengan "'lat ra$at#b Nilai : Meyak#n# (ert'l'ngan Allah

0 MASA TAM+AH A.

T#la$ah Surah al-Araf

Aras 1: Membaca ayat dengan betul Aras 2: Membaca dengan fa"#h dan member# c'nt'h-c'nt'h Id*har Hal2# Aras 3: Membaca dengan ta $#d dan tarannum "erta da(at menyatakan hukum ta $#d Nilai : Tekun dan cekal mem(ela ar# al-%uran

-engenalan huruf 3a$# +uny# 4'kal

Mengenal huruf tunggal a$#

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 2 (9/1 13/1) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Araf ayat 03 ISI-ISI PENTING -engert#an *al#m 3en#"- en#" *al#m -enga aran ayat HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Menyatakan mak"ud ayat "ecara # mal Menyatakan latar belakang ayat dan (engert#an 8al#m Aras 2: Men ela"kan "#fat-"#fat yang ('"#t#f .ab# Adam Aras 3: Menerangkan (enga aran ayat Nilai : )a"#h "ayang terhada( "e"ama makhluk Menghafa* dan mengamalkan d'a (enerang hat# Aras 1: Menerangkan ha at yang "e"ua# d#('h'n ke(ada Allah Aras 2: Membe*akan antara "'lat ha at dan "'lat ra$at#b Aras 3: Menerangkan ha at yang "e"ua# untuk d#('h'n ke(ada Allah ber"em(ena "'lat ha at Nilai : ,edha dengan ketentuan Allah Aras 1: Menyatakan (engert#an #bu ba(a Menyatakan adab-adab terhada( #bu ba(a Aras 2: Men ela"kan tanggung a$ab anak terhada( #bu ba(a dan "ebab anak $a #b berbakt# ke(ada #buba(a Aras 3: Men ela"kan ke$a #(an berbakt# ke(ada #buba(a $alau(un berla#nan agama Nilai : +erd'a untuk ke"e ahteraan #bu ba(a "ele(a" "'lat Aras 1: Membaca ayat dengan betul Aras 2: Membaca dengan fa"#h dan member# c'nt'h Idgham +# 9hunnah Aras 3: Membe*akan antara bacaan Idgham dan Id*har Nilai : Menc#nta# al-%uran

A5AT )67AHAMA.

AMALI

&'a -enerang Hat#

Ta"m# Tu uan "'lat ha at -erbe*aan "'lat ha at dan "'lat "unat Ha at 7adh#lat "'lat ha at

S'lat Ha at

I+A&AT

Adab terhada( Ibu ba(a

A&A+

-engert#an #bu ba(a Adab terhada( #bu ba(a dalam (ercaka(an dan (ergaulan Tanggung a$ab anak Hukum berbakt# )e$a #(an berbakt# ke(ada #bu ba(a yang berla#nan agama

0 MASA TAM+AHA.

T#la$ah Surah al-Araf

Surah al-Araf ayat 11-01 Ta $#d 1 Idgham +# 9hunnah

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 +udaya Ilmu :Sa#n" dalam keh#du(an; )'n"e( &al#l na2l# Surah 5a""#n ayat 3< Menga#tkan "et#a( ke ad#an alam berda"arkan dal#l na2l# dan dal#l a2l# Nilai : Men#ngkatkan ke#manan

MINGGU 3 (1 /1 2!/1) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Araf ayat 11-01 TILAWAH ISI-ISI PENTING Surah al-Araf ayat 11-01 HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 11 -10 dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat 11-1! dengan betul dan fa"#h Aras 3: Membaca ayat 11-01 dengan berta $#d Nilai : Men aga adab

AMALI

S'lat 3ena*ah

-engenalan Lafa* n#at "'lat ena*ah L:&; -:&; -engert#an *al#m 3en#"- en#" *al#m -enga aran ayat

Melafa*kan n#at "'lat ena*ah Aras 1: Menyatakan mak"ud ayat "ecara # mal Menyatakan latar belakang ayat dan (engert#an 8al#m Aras 2: Men ela"kan cara bertaubat Aras 3: Menerangkan (enga aran ayat Nilai : +ert'lak an"ur Aras 1: Menghura#kan caracara berbakt# dan menghafa* d'a ke(ada #buba(a Aras 2: Menerangkan "ebab"ebab anak $a #b berbakt# terhada( #buba(a Aras 3: Menghura#kan ke"an ba#k/ ak#bat derhaka ke(ada #buba(a Nilai : +erd'a untuk ke"e ahteraan #bu ba(a "ele(a" "'lat Aras 1: Membaca ayat dengan betul Aras 2: Menyebut cara bacaan Idgham +#la 9hunnah dengan fa"#h Aras 3: Membaca ayat dengan berta $#d Nilai : Membudayakan bacaan al-%uran

Surah al-Araf ayat 03 A5AT )67AHAMA.

Adab terhada( Ibu ba(a

A&A+

=ara-cara berbakt# o "ema"a h#du( o "etelah men#nggal dun#a )e"an ba#k berbakt# ke(ada #bu ba(a Ak#bat menderhaka ke(ada #bu ba(a &'a #bu ba(a

0 MASA TAM+AHA.

Surah al-Araf ayat 00-0>

Surah al-Araf ayat 00-0> Ta $#d 1 Idgham +#la 9hunnah

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 -engukuhan dan (emul#han Ibadat S'lat ha at Melak"anakan "'lat ha at dalam amalan h#du(

MINGGU " (2#/1 - 2$/1) BIDANG HA&ITH BIDANG PEMBELAJARAN Had#" 1 Amalan )eba #kan Mukm#n ISI-ISI PENTING Mak"ud had#th Amalan-amalan keba #kan dalam had#th dan keleb#hannya -enga aran had#th HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca had#th dan menyatakan mak"ud had#th "ecara # mal Aras 2: Menyenara#kan amalanamalan keba #kan dalam had#th dan keleb#hannya Aras 3: Menghura#kan (enga aran had#th Nilai : +erlumba-lumba melakukan keba #kan

AMALI

S'lat 3ena*ah

I+A&AH

S'lat Sunat A#d#l 7#tf#

Lafa* n#at "'lat ena*ah kanak-kanak lelak# dan (erem(uan -engert#an/ rukun dan ka#f#at -er"#a(an "ebelum "'lat ,ukun/ "yarat dan "unat khutbah A#d#l 7#tr#

Melafa*kan n#at "'lat ena*ah Aras 1: Menyatakan (engert#an "'lat A#d#l 7#tr# Aras 2: Menerangkan rukun/ "yarat dan ka#f#at khutbah A#d#l 7#tr# Aras 3: Membe*akan antara "'lat A#d#l 7#tr# dan "'lat 3umaat .#la# : Mengeratkan hubungan "e"ama mu"l#m Aras 1: Mengetahu# r#$ayat h#du( t'k'h Aras 2: Men ela"kan "#fat-"#fat mul#a t'k'h Aras 3: Merumu"kan "umbangan t'k'h Nilai : Mem(unya# $a$a"an cemerlang

SI,AH

Sa#dat#na A#"hah bt Abu +akar ,?A

,#$ayat h#du( S#fat-"#fat mul#a t'k'h Sumbangan ke(ada umat I"lam

3a$# @&#ft'ng 0 MASA TAM+AHA. -engukuhan dan (emul#han

Suku kata terbuka dan tertutu( -erkataan @kb#la d# a$#kan Ibadat S'lat "unat A#d#l 7#tr#

Mengenal dan menge"an "uku kata terbuka dan tertutu( Mengetahu# dan mengamalkan tatacara "'lat "unat A#d#l 7#tr#

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU # (3!/1 3/2) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN -enguru"an ena*ah ISI-ISI PENTING +acaan dalam "'lat ena*ah "ele(a" takb#r (ertama dan kedua? HASIL PEMBELAJARAN Melafa*kan bacaan-bacaan dalam "'lat ena*ah

AMALI

Surah Al-Araf ayat 03

Surah al-Araf ayat 03

A5AT HA7A8A.

Aras 1: Menghafa* kal#mah "erta ('t'ngan ayat 03 yang d#tentukan dengan betul Aras 2: Menghafa* ('t'ngan ayat meng#kut hukum ta $#d Aras 3: Menghafa* ke"eluruhan ayat dengan fa"#h dan lancar Nilai : &ed#ka"# dan rela berk'rban ma"a dan tenaga untuk menghayat# kalam Allah Aras 1: Menyatakan (engert#an "'lat "unat A#d#l adha Aras 2: Menghura#kan rukun/"yarat/dan "unat A#d#l Adha Aras 3:Menerangkan h#kmat "'lat A#d#l 7#tr# dan "'lat A#d#l Adha Nilai : +er"atu (adu Aras 1: Menyatakan mak"ud tetamu dan hukum Menyatakan adab dan aurat terhada( tetamu Aras 2: Menerangkan keadaan memb'lehkan "e"e'rang d#ter#ma "ebaga# tetamu Aras 3: Menghura#kan keleb#han mener#ma dan melayan# tetamu Nilai : Ikhla"/ ber"'(an "antun /ba#k hat# Aras 1: &a(at membaca ayat dengan betul Ara" 0: &a(at membaca ayat dengan fa"#h dan menyebut bacaan #khfa dengan betul Nilai: Ikhla" membaca al-%uran

S'lat "unat A#d#l Adha I+A&AT

-erbe*aan antara "'lat "unat A#d#lf#tr# dan a#d#l Adha )e(ent#ngan takb#r H#kmat "'lat A#d#l f#tr# dan A#d#l Adha Mak"ud tetamu Hukum mener#ma dan melayan tetamu Adab AAuratA+ata" (ergaulan )eleb#han mener#ma dan melayan# tetamu Im(l#ka"# t#dak beradab mener#ma tetamu Surah al-Araf ayat 1-0> Hukum ta $#d IkhfaHa2#2#

Adab mener#ma dan melayan tetamu A&A+

0 MASA TAM+AHA.

T#la$ah Al-Araf ayat 1-0>

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 Ibadat S'lat Sunat A#d#l Adha Mengetahu# tatacara "'lat "unat A#d#l Adha dan melaungkan takb#r har# raya

-engukuhan dan (emul#han

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU (%/2 1!/2) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING Surah al-Araf ayat 0B-3C Surah al-Araf ayat 0B-3C HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 0B-30 dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat 0B-30 dengan betul dan fa"#h Aras 3: Membaca ayat 0B-3C dengan meng#kut hukum ta $#d Nilai : Ikhla" membaca al-%uran Melafa*kan bacaan "ele(a" takb#r ket#ga dan keem(at Aras 1: Menyebut nama-nama ra"ul yang $a #b d#ketahu# Aras 2: Mencer#takan "e arah (er uangan ra"ul Dlul A*m# Aras 3:Men ela"kan tentangan dan dugaan yang d#ter#ma ra"ul-ra"ul Dlul A*m# Nilai : Mem(erbanyakkan "ela$at dan "ent#a"a ka"#h (ada ra"ul Aras 1: Menyatakan r#$ayat h#du( Aras 2: Men ela"kan "#fat-"#fat mul#a t'k'h Aras 3:Menghura#kan "umbangan A a"a ke(ada tamaddun I"lam Nilai: T#dak mement#ngkan d#r#/ mencar# kebenaran dalam keh#du(an Memaham# (erkataan a$# dar# baha"a la#n

TILAWAH

AMALI

-enguru"an 3ena*ah

+acaan "ele(a" takb#r ket#ga dan keem(at .ama ,a"ul dan ra"ul Dlul A*m# Se arah h#du( ra"ul

A%I&AH

,a"ul-ra"ul yang $a #b d#ketahu# dan "e arahnya

,#$ayat h#du( S#fat-"#fat mul#a SumbanganA3a"a SI,AH Sa#d#na )hal#d alWal#d r?a

3a$# -erbe*aan mak"ud :h'm'graf; )ata (#n aman 0 MASA TAM+AHA. -engukuhan dan (emul#han

Ada (enambahan huruf : ; bag# membe*akan mak"ud yang berla#nan )ata (#n aman +?Arab/ +?Ingger#"/ A2#dah ,a"ul-ra"ul yang $a #b d#ketahu# dan "e arah r#ngka"

Mengetahu# "e arah r#ngka" 0E ra"ul yang $a #b d#ketahu#

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU $ (13/2 1$/2) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN -enguru"an 3ena*ah ISI-ISI PENTING +acaan "ele(a" takb#r keem(at dalam "'lat ena*ah Surah Al-Araf ayat 03 HASIL PEMBELAJARAN Mengetahu# dan melafa*kan bacaan "ele(a" takb#r keem(at

AMALI Surah Al-Araf ayat 03

A5AT HA7A8A.

Aras 1: Menghafa* kal#mah "erta ('t'ngan ayat yang d#tentukan dengan betul? Aras 2: Menghafal ayat ter"ebut meng#kut hukum ta $#d? Aras 3: Menghafa* ke"eluruhan ayat dengan fa"#h dan lancar? Nilai : Mengamalkan "#fat ded#ka"# dan rela berk'rban ma"a dan tenaga untuk menghayat# kal#mah Allah? Aras 1: Menyatakan "#fat $a #b/ mu"tah#l dan haru" bag# ,a"ul? Aras 2: Menerangkan #m(l#ka"# "ek#ranya ,a"ul-ra"ul ber"#fat dengan "#fat mu"tah#l? Aras 3: Membe*akan "#fat haru" bag# ,a"ul dan "#fat haru" bag# manu"#a b#a"a? Nilai : Men auh# d#r# dar# "#fat ma*mumah Aras 1: Menerangkan mak"ud dan hukum "'lat ket#ka "ak#t ? Menerangkan cara menuna#kan "'lat ket#ka "ak#t Aras 2: Men ela"kan h#kmat d#haru"kan "'lat meng#kut keu(ayaan Aras 3: Membe*akan rukh"'h "'lat ket#ka "ak#t dan rukh"'h "ema"a mu"af#r Nilai: Tabah/ taat menuna#kan (er#ntah Allah? Aras 1: &a(at membaca ayat dengan betul Aras 2: &a(at membaca ayat dengan fa"#h dan menyebut bacaan I2lab dengan betul Aras 3: Menge"an hukum #2lab dalam ayat Nilai: Ikhla" membaca al-%uran Mengetahu# dan menggunakan huruf dengan d#ft'ng @audan @a#

S#fat-"#fat ,a"ul

A%I&AH

S#fat-"#fat yang $a #b/ mu"tah#l dan haru" bag# ,a"ul? -erbe*aan antara "#fat yang haru" (ada ra"ul dengan "#fat yang haru" bag# manu"#a b#a"a?

S'lat ket#ka "ak#t

Mak"ud S'lat ket#ka "ak#t =ara melakukan S'lat ket#ka "ak#t? H#kmat d#haru"kan "'lat #kut keu(ayaan?

I+A&AH

T#la$ah Surah Al-Araf

Surah al-Araf ayat 0B-3C Hukum Ta $#d 1 I2lab

0 MASA TAM+AHA. 3a$# -enggunaan huruf Membe*akan mak"ud (erkataan &#ft'ng @au dan @a#

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU % (2!/2 2"/2) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Araf ayat 3E-3> TILAWAH ISI-ISI PENTING Surah al-Araf ayat 3E-3> HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 :Membaca ayat 3E-3! dengan makhra yang betul Aras 2 :Membaca ayat 3E-3< dengan betul dan fa"#h Aras 3: Membaca ayat 3E-3> dengan meng#kut ta $#d Nilai : +eradab "'(an

AMALI

-enguru"an 3ena*ah

Amal# S'lat 3ena*ah )e(ent#ngan a#r ke(ada makhluk -erband#ngan antara 'rang yang ber"yukur dengan 'rang yang #ngkar +ukt# kekua"aan Allah =ara ber"yukur

Surah al-Araf E<-E>

A5AT )67AHAMA.

Melakukan dan melak"anakan "'lat ena*ah Aras 1: Menyatakan mak"ud ayat "ecara # mal Aras 2 :Men ela"kan cara ber"yukur dengan n#kmat Allah Aras 3 :Menyatakan (enga aran ayat Nilai : Sent#a"a ber"yukur a(a yang d#kurn#akan 'leh Allah Aras 1: Menerangkan h#kmat "'lat ket#ka "ak#t Aras 2: Menerangkan (erbe*aan rukh"'h "'lat mu"af#r dan "'lat ket#ka "ak#t Aras 3: Menyatakan "ebab d#$a #bkan "'lat ket#ka "ak#t Nilai : Ibadat adalah "atu amalan yang mudah d#lakukan Mengetahu# dan memaham# ke(ent#ngan "a#n" dalam I"lam

S'lat )et#ka Sak#t

I+A&AT

H#kmah "'lat ket#ka "ak#t -erbe*aan rukh"'h "'lat ket#ka "ak#t dengan "'lat "ema"a mu"af#r Sebab-"ebab d#$a #bkan rukh"'h "'lat

+udaya Ilmu Sa#n" dalam keh#du(an 0 MASA TAM+AHA.

)e(ent#ngan "a#n" )eburukan (enyalahgunaan Ibadat S'lat ket#ka "ak#t

-engukuhan dan (emul#han

Mem(rakt#kkan cara-cara "'lat ket#ka "ak#t

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 9 (2$/2 2/3) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Araf ayat 3B-C! TILAWAH ISI-ISI PENTING Surah al-Araf ayat 3B-C! HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat 3B-C0 dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat 3B-C3 dengan betul dan fa"#h Aras 3: Membaca ayat 3B-C! dengan hukum ta $#d Nilai : Menghayat# mak"ud al-%uran Melafa*kan n#at "'lat Tah#yatul Ma" #d Memaham# ka#f#at "'lat Tah#yatul Ma" #d Aras 1: Menyatakan ke"an ber#man ke(ada ra"ul Aras 2: Menghura#kan ke"an ber#man ke(ada ra"ul terhada( #nd#4#du/keluarga/ma"yarakat dan negara Aras 3: Mengamalkan "unnah ra"ul dalam keh#du(an "ehar#an? Nilai: Amanah dalam (eker aan ,a"ul "ebaga# rule m'del Aras 1: &a(at mencer#takan r#$ayat h#du( t'k'h Aras 2: Menyatakan keleb#han dan "#fat (er#bad# t'k'h Aras 3: Menerangkan "umbangan t'k'h Nilai : Mengamb#l berat tentang ke"u"ahan keluarga )a"#h "ayang ke(ada ahl# keluarga Aras 1: &a(at membaca ayat dengan betul Aras 2: &a(at membaca ayat dengan fa"#h dan menyebut bacaan I2lab dengan betul Aras 3: Menge"an hukum #2lab dalam ayat Nilai: Ikhla" membaca al-%uran Memaham# k'n"e( $a"at#ah dalam I"lam Nilai : Sent#a"a mengamalkan "#fat $a"at#ah

AMALI

S'lat "unat Tah#yatul Ma" #d

-engenalan Lafa* n#at dan ka#f#at )e"an ber#man ke(ada ra"ul terhada( #nd#4#du/ ma"yarakat dan negara Sunnah-"unnah ra"ul

)e"an ber#man ke(ada ,a"ul

A%I&AH

Sa#dat#na 7att#mah a*-8ahrah

,#$ayat h#du( )e(er#bad#an t'k'h SumbanganA3a"a )e"anA(enga aran dar#(ada t'k'h

SI,AH

T#la$ah al-Araf ayat 3B-C!

Surah al-Araf ayat 0B-3C Hukum Ta $#d 1 I2lab

0 MASA TAM+AHA. +udaya Ilmu Wa"at#ah )'n"e(/ dal#l/ ke(ent#ngan

10

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 1! (#/3 9/#) MINGGU 11 (12/2 1%/2) MINGGU 12 (19/2 23/2) BIDANG AMALI BIDANG PEMBELAJARAN S'lat "unat Tah#yatul Ma" #d +er#man ke(ada @I"matur ,a"ul A%I&AH ISI-ISI PENTING Amal# S'lat "unat Tah#yatul Ma" #d Mak"um Muk #*at )aramah S#h#r Irha" I"t#dra Maunah HASIL PEMBELAJARAN Mengamalkan "'lat "unat Tah#yatul ma" #d Aras 1: Menyatakan takr#f ber"erta c'nt'h muk #*at/ karamah/ "#h#r/ #rha"/ #"t#dra dan maunah Aras 2: Menerangkan "ebab-"ebab ra"ul (erlu ber"#fat mak"um Aras 3: Menghura#kan tu uan Allah mengurn#akan muk #*at ke(ada (ara .ab# dan ,a"ul Nilai: +er"'(an "antun dan berd#"#(l#n "et#a( ma"a Aras 1: Menerangkan (engert#an dan ka#f#at "'lat "unat taha ud Aras 2: Menyenara#kan h#kmat "'lat "unat taha ud Aras 3: Membe*akan "'lat "unat taha ud dengan "'lat "unat ha at Nilai: +erd#"#(l#n dan #khla" dalam (eker aan Aras 1: Menyatakan hukum dan adab beker a Aras 2: Menyatakan "ebab (erlu beker a Aras 3: Menerangkan ak#bat t#dak bertanggung a$ab dalam (eker aan Nilai : &ed#ka"# dan bertanggung a$ab

S'lat "unat Taha ud

-engert#an ,ukun dan )a#f#at "'lat Hukum/ dal#l/ ma"a

I+A&AT

Adab beker a

A&A+

Hukum dan "ebab (erlu beker a Adab ket#ka beker a Ak#bat t#dak bertanggung a$ab dalam (eker aan

3a$# )ata Dlang 0 MASA TAM+AHA.

)ata ulang (enuh )ata ulang (erubahan buny#Aber#rama A2#dah +er#man dengan @I"matur ,a"ul

Mengetahu# (erkataan a$# kata berulang Memaham# (embahag#an muk #*at dan c'nt'hnya

-engukuhan dan (emul#han

11

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 13 (2 /2 3!/2) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah Al -Araf ayat C<-E3 TILAWAH ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat C<-C> dengan hakhra yang betul Aras 2: Membaca ayat C<-E0 dengan fa"#h Aras 3 : Membaca ayat C<-E3 dengan berta $#d Nilai: Tekun mem(ela ar# Al %uran

Surah Al- Araf ayat C<E3

Surah Al Araf ayat 1<B A5AT )67AHAMA.

.#kmat-n#kmat Allah "$t ke(ada manu"#a 7ung"#-fung"# n#kmat: mata /tel#nga dan hat# Sebab-"ebab #n dan manu"#a men ad# (enghun# neraka -enga aran ayat

Aras 1: Menyatakan mak"ud ayat "ecara # mal# Aras 2:Mmenyebut n#kmat-n#kmat Allah "$t yang d#kurn#akan berda"arkan ayat Aras 3:Men ela"kan fung"# mata/ tel#nga dan hat# untuk meme(er'l'eh# h#dayah Allah "$t Nilai :Menyayang# dan menga"#h# g'l'ngan kurang u(aya Melafa*kan n#at dan menyatakan cara menuna#kan "'lat "unat &huha?

AMALI

S'lat Sunat &huha

-engenalan .#at )a#f#at T#dak ada huruf : l ; d# tengah "uku kata &#kekalkan e aannya Me"t# ada huruf : l ; d#tengah "uku kata Suku kata (ertama buny# : l ; Imbuhan a$alan : ; dan akh#ran Akr'n#m : huruf "#ngkatan/ c'nt'h 1 D)M/ M-I Mak"ud -#agam Mad#nah -er#"t#$a termetera#nya -#agam Mad#nah I"# kandungan -#agam

3AWI -&ua "uku kata -T#ga "uku kata 0 MASA TAM+AHA. - Imbuhan - Akr'n#m

Membaca (erkataan yang terd#r# dar#(ada dua dan t#ga "uku kata? Nilai : Menc#nta# a$#

Mengenal dan menge"an #mbuhan a$alan dan akh#ran (ada (erkataan dan menul#" huruf akran#m

-#agam Mad#nah SI,AH

Aras 1: menerangkan mak"ud -#agam Mad#nah Aras 2: mencer#takan (er#"t#$a yang memba$a ke(ada terbentuknya -#agam Mad#nah Aras 3: Menyenara#kan #"# kandungan -#agam Nilai : -atuh ke(ada (eraturan dan d#"#(l#n d#r#

12

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 1" (2/" /") BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN +er#man )e(ada Har# Akh#rat ISI-ISI PENTING )emat#an dan Alam +ar*akh o -engert#an/ dal#l/ o gambaran n#kmat dan a*ab kubur o (er"ed#aan untuk mat# -erbe*aan S'lat Sunat Taha ud dan S'lat Sunat Ha at? H#kmah S'lat Sunat Taha ud HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Menyatakan (engert#an mat# dan alam bar*akh? Aras 2:Mencer#takan gambaran n#kmat kubur dan a*ab kubur Aras 3: Menghura#kan (erlunya (er"ed#aan menghada(# mat# Nilai: Sent#a"a meng#ngat# mat# dengan men#ngkatkan #badat Aras 1: Menyatakan (erbe*aan S'lat Sunat Taha ud Aras 2: Menyatakan h#kmah S'lat Sunat Taha ud Aras 3: Menyatakan keleb#hannya Nilai: +erd#"#(l#n Aras 1: Menyatakan mak"ud ayat "ecara # mal# Aras 2: Men ela"kan (eranan *#k#r Aras 3: Menyenara#kan fact'r yang menyebabkan manu"#a lala# dar#(ada meng#ngat# Allah Nilai: Tabah dalam menuntut #lmu

A%I&AH

S'lat Sunat Taha ud I+A&AH

Surah al-Araf: 00E

A5AT )67AHAMA.

Mak"ud ayat "ecara # mal# Adab dan (eranan ber*#k#r 7act'r kelala#an manu"#a meng#ngat# Allah Langkah mendekatkan d#r# ke(ada Allah +acaan-bacaan dalam S'lat 3ena*ah

AMALI

S'lat 3ena*ah

Membaca bacaan-bacaan dalam "'lat 3ena*ah Aras 1: membaca ayat C<-C> dengan makhra yang betul Aras 2: membaca ayat C<-E0 dengan fa"#h dan menyebut cara bacaan Ikhfa "yafa$# Aras3: Membaca ayat C<-E3 dengan berta $#d Nilai: Sent#a"a membaca al- %uran

T#la$ah

Surah al-Araf ayat C<E3 Ta $#d : Ikhfa "yafa$#

0 MASA TAM+AHA. 3a$# Menukar tek" rum# ke a$#

Menul#" huruf a$# dar#(ada tek" rum# Nilai: Menc#nta# tul#"an a$#

13

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

14

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 1# (9/" 13/") BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Araf ayat EC!C TILAWAH

ISI-ISI PENTING

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat EC-E! dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat EC-E> dengan fa"#h Aras 3: Membaca ayat E>-!C dengan berta $#d Nilai: Membaca al-%uran dalam keh#du(an

Surah al- Araf ayat EC-!C

S'lat Sunat Ha at AMALI

-engenalan .#at/ ka#f#at 7akt'r manu"#a lala# meng#ngat# Allah -enga aran ayat

Melafa*kan n#at dan menyatakan cara menuna#kan "'lat "unat Ha at

Surah al-Araf ayat 00E :"ambungan; A5AT )67AHAMA.

Aras 1: Menyatakan mak"ud ayat "ecara # mal# Aras 2: Menerangkan (enga aran ayat Nilai: +erd#"#(l#n dan memel#hara adab ber*#k#r Aras 1 Menyatakan ke$a #(an dan hukum terhada( (enguru"an ena*ah Aras 2: Menyatakan cara (enguru"an ena*ah Aras 3: Tu uan dan h#kmat (enguru"an ena*ah Nilai: +ertanggung a$ab dan #khla"

-enguru"an 3ena*ah I+A&AT

)e$a #(an terhada( ena*ah =ara-cara menguru"kan ena*ah Hukum dan dal#l (enguru"an ena*ah Al-Araf ayat EC-!C Ta $#d : Idgham M#"la#n dan #khfa "yafa$# Menul#"/ menyebut kal#mah a$# yang ber"ambung

T#la$ah 3a$#

Membaca ayat meng#kut h'kum ta $#d Menc#nta# 3a$#

0 MASA TAM+AHA.

15

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 1 (1 /" 2! /") BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Had#" 0: Adab )e(ada +#natang HA&IS ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras1: Menyatakan (engert#an Had#"? Aras 2 : Membe*akan #h"an terhada( b#natang dan (engan#aayaan b#natang Aras 3 : Menerangkan ke(ent#ngan #h"an terhada( b#natang? Nilai : Menyayang# "e"ama makhluk

Mak"ud Had#" Mak"ud #h"an terhada( b#natang ='nt'h #h"an terhada( b#natang +entuk (engan#ayaan b#natang )e(ent#ngan #h"an terhada( b#natang Har# )#amat: o Takr#f/ &al#l/ o Alamat be"ar dan kec#l o 9ambaran Har# )#amat o &'"a dan -ahala o H#kmah adanya Har# k#amat I"# kandungan -#agam Mad#nah )e"an -#agam Mad#nah H#kmat -#agam Mad#nah

Har# )#amat

A%I&AH

Aras 1: Menyatakan takr#f Har# )#amat? Aras 2:Mencer#takan gambaran ket#ka berlakunya k#amat Aras 3 : Menerangkan h#kmah Allah "$t mengadakan Har# )#amat Nilai : Meng#n"af# kebe"aran Allah "$t

-#agam Mad#nah SI,AH

Aras 1: Men ela"kan kandungan -#agam Mad#nah Aras 2 : Menghura#kan ke"an -#agam Mad#nah Aras 3: Men ela"kan h#kmah d# "ebal#k (embentukan -#agam Nilai : +er(egang teguh ke(ada an #? &a(at menuna#kan "'lat "unat Ha at dengan betul Mengetahu# baha$a hanya I"lam cara h#du( yang terba#k berda"arkan "urah Al# Imran .#la# : Memel#hara ke"uc#an I"lam Mencer#takan keadaan d# alam bar*akh Nilai& Sent#a"a meng#ngat# mat#

AMALI

S'lat Sunat Ha at

=ara -elak"anaan

+udaya Ilmu 0 MASA TAM+AHA. -engukuhan dan (emul#han

)'n"e( I"lam "ebaga# "atu cara h#du( yang "em(urna A2#dah Alam +ar*akh

16

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 1$ (23/" 2$/") BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1& Membaca ayat !E-!> dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat !E-!B dengan fa"#h Aras 3& Membaca ayat !E-<0 dengan berta $#d Nilai& Ikhla" membaca Al %uran Aras 1: Menyatakan (engert#an memand#kan ena*ah Aras 2: Menerangkan "yarat-"yarat $a #b memand#kan ena*ah Aras 3: Menyatakan tu uan dan h#kmah S'lat 3ena*ah Nilai: Menuna#kan hak #ran Aras 1: Menyatakan menghura#kan c#rr#c#r# "e'rang (eker a yang ba#k Aras 2: Menyatakan "ebab-"ebab (erlu beradab "ema"a beker a Aras 3: Menerangkan keleb#han mengamalkan adab-adab beker a dalam I"lam Nilai: Taat/ amanah dan ra #n

TILAWAH

Surah al- Araf ayat !E<0

Surah al Araf ayat !E-<0

-enguru"an 3ena*ah I+A&AT

-engert#an memand#kan ena*ah Syarat-"yarat $a #b memand#kan ena*ah

Adab +eker a

=#r#-c#r# "e'rang (eker a yang ba#k Sebab-"ebab (erlu beradab ket#ka beker a

A&A+

)eleb#han mengamalkan adab-adab beker a dalam I"lam Sebab-"ebab (erlu beker a &'a )et#ka Menghada( =erm#n T#la$ah -engenalan Lafa* d'a dan mak"ud Surah Al Araf A ayat !E<0 Ta $#d: I*har Syafa$# Ibadah -enguru"an 3ena*ah

AMALI

Membaca lafa* d'a ket#ka menghada( cerm#n Membaca ayat !E-!> dengan makhra yang betul Nilai: Tekun meme(ela ar# Al %uran

0 MASA TAM+AHA.

Menguru"kan ena*ah

-engukuhanA(emul#han

17

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 1% (3!/" "/#)

18

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al- Araf ayat <3<B TILAWAH ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Membaca ayat <3-<E dengan makhra yang betul Aras 2: Membaca ayat <3-<B dengan fa"#h Aras3: Membaca ayat <3-<B dengan berta $#d Nilai: Men aga adab membaca al-%uran

Surah al Araf ayat <3-<B

-enguru"an 3ena*ah

I+A&AH

=ara memand#kan ena*ah H#kmah memand#kan ena*ah

Aras 1: Men ela"kan cara memand#kan ena*ah Aras 2: Menyatakan h#kmah memand#kan ena*ah Aras 3: Melak"anakan tanggung a$ab menguru"kan ena*ah Nilai: Sent#a"a meng#ngat# mat#

&'"a dan -ahala

A%I&AH

-engert#an d'"a dan (ahala "erta dal#l -erbe*aan d'"a dan (ahala Langkah men#ngkatkan (ahala Mengkebum#kan ena*ah Talk#n -erkara-(erkara "unat

Aras 1: Menyatakan (engert#an d'"a dan (ahala Aras 2: Menyatakan dal#l d'"a dan (ahala Aras 3: Men ela"kan (embahag#an d'"a dan h#kmah (embala"an d'"a Nilai: Sent#a"a melakukan keba #kan Men ela"kan (erkara-(erkara "unat ket#ka menguru"kan ena*ah

-enguru"an 3ena*ah AMALI 3a$# 0 MASA TAM+AHA. -engukuhan :3a$#;

Membaca dan menul#" rangka#kata 3a$#

Nilai: Menc#nta# tul#"an a$#

19

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MI.99D 1B :<AE 1 11AE; BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN D #an T#la$ah dan hafa*an TILAWAH ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN Menghafa* ayat-ayat yang d#tentukan

Ayat-ayat yang telah d#tentukan 'leh Lembaga -e(er#k"aan

Mah"yar H#"ab

A%I&AH

-engert#an Mah"yar dan dal#l )eadaan d# -adang Mah"yar -engert#aan "yafaat dan en#"nya 9'l'ngan yang layak menda(at "yafaat H#kmah Mah"yar dan "yafaat

Aras 1: Menyatakan (engert#an Mah"yar dan "yafaat Aras 2: Men ela"kan en#"- en#" "yafaat dan g'l'ngan yang mener#manya Aras 3: Men#ngkatkan kec#ntaan ke(ada ,a"ulullah "a$ Nilai: +ermuha"abah

-er an #an Huda#b#ah SI,AH

Mak"ud -er an #an -er#"t#$a yang memba$a ke(ada (er an #an I"#-#"# (er an #an -engenalan .#at dan ka#f#at Surah al- Araf ayat <3-<B Ta $#d : Ikhfa Hak#k# -engert#an Al h#"ab dan dal#l )e(ent#ngan ber#man dengan alh#"ab -r'"e" (elak"anaan al -h#"ab dan h#kmahnya

Aras 1: Menerangkan mak"ud -er an #an Huda#b#ah Aras 2: Mencer#takan (er#"t#$a atau kr'n'l'g# yang memba$a ke(ada (er an #an Aras 3: Menyatakan #"# (er an #an Nilai: +er(egang teguh ke(ada "et#a( an # Melafa*kan n#at "'lat tera$#h dan menerangkan cara melak"anakannya

AMALI

S'lat Sunat Tara$#h

Surah Al Araf ayat <3<B

Menge"an hukum #khfa Hak#k# dalam ayat Nilai: Men aga adab membaca Al %uran

0 MASA TAM+AHA.

-engukuhanA(emul#han Al h#"ab

Menyatakan (r'"e" (erlak"anaan al-H#"ab Nilai:Sent#a"a muha"abah d#r#

20

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 2! (1"/" 1%/#) PEPERI'SAAN PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 21 (21/# 2#/#) PEPERI'SAAN PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 22 ( 23 (2 /# 1!/ ) )UTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 2" (11/ 1#/ ) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al- 3umaah ayat B-11 HA7A8A.

ISI-ISI PENTING

HASIL PEMBELAJARAN Aras 1: Menghafa* kal#mah "erta ('t'ngan ayat? Aras 2: Menghafa* ayat dengan fa"#h dan lancer Aras 3: Menghafa* ke"eluruhan ayat dengan berta $#d/ tart#l dan tad$#r? Nilai: Menc#nta# Al %uran

Surah al 3umaah ayat B-11

-enguru"an 3ena*ah I+A&AH

Mengkafankan ena*ah Syarat mengkafankan ena*ah =ara mengkafankan ena*ah Mak"ud ma l#" dan en#"- en#"nya 7aedah mem(ela ar# adab bercaka( dalam ma l#" =#r# (er"amaan adab bercaka( dalam ma l#" dan luar ma l#" Surah-"urah yang d#"unatkan (ada malam 1- 1C 7adh#lat malam 1- 1C

Aras 1: Menyatakan "yarat mengkafankan ena*ah Aras 2: Men ela"kan cara mengkafankan ena*ah Nilai : Sent#a"a men*#arah# ena*ah

Adab +ercaka( &alam Ma l#"

A&A+

Aras 1: Menyatakan mak"ud ma l#" dan en#"en#"nya Aras 2: Menerangkan faedah 'rang yang melak"anakan adab bercaka( dalam ma l#" Aras 3: Menerangkan c#rr#-c#r# (er"amaan adab bercaka( d#dalam ma l#" dan d# luar ma l#" Nilai: +er"'(an ket#ka bercaka(

S'lat Sunat Tara$#h AMALI

Menyatakan fadh#lat malam 1- 1C

)eungulan I"lam 0 MASA TAM+AHA. 3a$# )eleb#han Agama I"lam Sukukata tertutu( Menerangkan keleb#han Agama I"lam berband#ng agama la#n Menge"an "ukukata tertutu( dar#(ada keratan akhbar

21

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 2# (1%/ 22/ ) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN S'lat Sunat Tara$#h ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN +'leh melakukan "'lat "unat tara$#h dengan cara yang betul? Aras 1 & Menyatakan mak"ud ayat dan menyenara#kan (er#ntah Allah dalam ayat Aras 2 & Menerangkan h#kmah Allah menyuruh men alankan keg#atan har#an "ele(a" "'lat 3umaat Aras 3 & Menghura#kan ke(ent#ngan "'lat 3umaat dalam (embangunan ummah Nilai & "ent#a"a mene(at# ma"a Aras 1 & Menyatakan (engert#an alM#*an dan al-S#rat Aras 2 & Menghura#kan ke(ent#ngan alM#*an dan alS#rat/ menghura#kan h#kmat al-M#*an dan al-S#rat Aras 3 & Menerangkan hubungan antara al-H#"ab dan alM#*an Nilai & 5ak#n dengan kead#lan Allah SWT dan ber(egang teguh dalam membuat "ebarang ke(utu"an Memaham# dan mengetahu# bentuk h#buran yang d#benarkan dalam I"lam Nilai & +erh#bur meng#kut landa"an "yarak Nilai & +erlumba-lumba melakukan keba #kan Aras 1 & Menerangkan adab ket#ka bercaka( dalam ma l#" Aras 2 & Menerangkan keleb#han 'rang yang bercaka( benar Aras 3 &Men ela"kan ak#bat #ka t#dak beradab ket#ka bercaka( Nilai & +ercaka( benar dan ber"'(an "antun

AMALI

Amal#

A5AT )67AHAMA.

Surah al-3umuah : ayat B-11

A)I&AH

Al-M#*an dan Al-S#rat

Mak"ud ayat B 1 11 Surah al-3umuah -er#ntah-(er#ntah Allah H#kmah keg#atan "ele(a" "'lat 3umaat 9alakan menyegerakan "'lat 3umaat )e(ent#ngan "'lat umaat -enga aran ayat -engert#an al-M#*an dan dal#l )e(ent#ngan ber#man ke(ada al-M#*an Hubungan antara alH#"ab dan al-M#*an -engert#an al-S#rat dan dal#l )e(ent#ngan ber#man ke(ada al-S#rat )eadaan manu"#a ket#ka melalu# al-S#rat )'n"e( h#buran menurut I"lam ='nt'h h#buran

+udaya Ilmu :H#buran Menurut I"lam;

0 MASA TAM+AHA. -engukuhanA(emul#han

A2#dah Al-M#*an dan al-S#rat Adab Adab ket#ka bercaka( dalam ma l#" )eleb#han 'rang yang bercaka( benar Ak#bat t#dak beradab ket#ka bercaka(

22

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 2 (2#/ 29/ ) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-Araf : ayat >0->< ISI-ISI PENTING -enerangan r#ngka" tentang adab membaca al-%uran/ latar belakang "urah yang d#baca dan hukum ta $#d yang d#tentukan dalam ayat yang d#baca HASIL PEMBELAJARAN Aras 1 & Mur#d da(at membaca ('t'ngan ayat >0->3 dengan "ebutan yang betul Aras 2 & Mur#d da(at membaca ayat >0->E dengan fa"#h dan lancar Aras 3 & Membaca ayat >0->< dengan fa"#h dan berta $#d meng#kut bacaan tart#l dan tad$#r Nilai & Men aga adab/ kemul#aan dan ke"uc#an al-%uran +'leh melak"anakan "'lat "unat "unat tara$#kh dengan cara yang betul Aras 1 & Menyatakan (engert#an "yuarga dan neraka Aras 2 & Menyenara#kan ke(ent#ngan ber#man ke(ada "yurga dan neraka Aras 3 & Menghura#kan h#kmat "yuarga dan neraka Nilai& +era*am men auh# kemunkaran dan gerun dengan a*ab Allah SWT "erta ber$a"(ada dalam t#ndakan

TILAWAH

AMALI

S'lat tara$#kh

)a#f#at Malam ke-1E "eh#ngga ke-30 -engert#an "yurga dan neraka )e(ent#ngan ber#man ke(ada "yurga dan neraka .#kmat "yurga +ukt# $u udnya "yurga dan neraka H#kmat "yurga dan neraka .ama-nama "yurga dan neraka H#kmah dan tu uan memand#kan ena*ah dan mengkafankan ena*ah

Syurga dan neraka

A)I&AH

I+A&AH

Aras 1 & Men ela"kan h#kmah dan tu uan memand#kan ena*ah Aras 2 & &a(at men ela"kan h#kmah dan tu uan mengkafankan ena*ah Nilai & Men aga hak dan ke$a #(an "e"ama mu"l#m Aras 1 & &a(at membaca ('t'ngan ayat >0>3 dengan "ebutan yang betul Aras 2 & &a(at membaca ayat >0->E dengan fa"#h dan lancar Aras 3 & &a(at membaca ayat >0->< dengan fa"#h dan berta $#d "erta bertaranum Nilai& Men aga adab/ kemul#aan dan ke"uc#an al-%uran

0 MASA TAM+AH A.

T#la$ah dan -engukuhan Surah Al-Araf ayat >0-><

Surah Al-Araf ayat >0-><

23

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 2$ (2/$ /$) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-3umuah TILAWAH S'lat Sunat Tara$#h ISI-ISI PENTING HASIL PEMBELAJARAN &a(at membaca meng#kut hukum ta $#d

AMALI

Membaca ayat meng#kut hukum ta $#d "ecara berg#l#r Amal# "'lat tara$#kh malam ke-1E 1 ke30

+'leh melak"anakan "'lat "unat "unat tara$#h

Surah al-3umuah ayat B-11 :"ambungan; HA7A8A.

Surah al-3umuah ayat B-11

Aras 1 & &a(at menghafa* kal#mah "erta ('t'ngan ayat Aras 2 & &a(at menghafa* ayat dengan fa"#h dan lancar Aras 3 & &a(at menghafa* ke"eluruhan ayat dengan berta $#d/ tart#l dan tad$#r Nilai & Menc#nta# al-%uran Aras 1 & Menyatakan ke$a #(an dan hukum terhada( (enguru"an ena*ah/ cara (enguru"an ena*ah dan tanggung a$ab (enguru"an ena*ah "ecara #khla" Aras 2 & Menyatakan t#ndakan a$al yang (erlu d#lakukan ket#ka berlaku kemat#an dan melengka(kan d#r# "erta melak"anakan kh#dmat ma"yarakat Aras 3 & Men ela"kan tu uan dan h#kmat memand#kan/ mengkafankan/ men"'latkan dan mengkebum#kan ena*ah Nilai & Menuna#kan hak ke #ranan dan kemanu"#aan

-enguru"an ena*ah

I+A&AH

Men"'latkan ena*ah/ "yarat"yarat "ah "'lat ena*ah/ rukun "'lat ena*ah dan cara melakukan "'lat ena*ah

3a$# 0 MASA TAM+AHA.

Suku kata terbuka dar#(ada "urat khabar

&a(at menge"an "uku kata terbuka dar#(ada akhbar

24

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3

MINGGU 2% (9/$ 13/$) UJIAN SELARAS 2 MINGGU 29 (1 /$ 2!/$) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN S'lat Sunat A#d#l 7#tr# ISI-ISI PENTING -engenalan lafa* n#at dan ka#f#at "'lat "unat A#d#l 7#tr# HASIL PEMBELAJARAN +'leh melafa*kan n#at dan menyatakan ka#f#at "'lat "unat A#d#l f#tr#

AMALI

Lat#h tub# HA7A8A. -er"ed#aan menghada(# har# akh#rat

Surah al-3umuah ayat B - 11 -er"ed#aan untuk menghada(# har# akh#rat dan dal#lnya Amar makruf nah# munkar Amal "aleh -eta m#nda amar makruf nah# munkar

Menghafa* ayat B 1 11 Surah al3umuah denagn ba#k? Aras 1 & Menyatakan (er"ed#aan yang (erlu untuk menghada(# har# akh#rat Aras 2 & Menyenara#kan amalan "'leh yang (erlu d#lakukan "ebaga# (er"#a(an menghada(# har# akh#rat? Aras 3 & Mengkla"#f#ka"#kan (erkara(erkara makruf dan munkar Nilai & +er#l#t#*am dan ber#"t#2amah dengan amar makruf dan nah# munkar? Aras 1 * Men ela"kan h#kmah (er an #an Huda#b#ah Aras 2 * Menyatakan t#ndakan "u"ulan -er an #an Huda#b#ah Aras 3 & Menyenara#kan #kt#bar -er an #an Huda#b#ah Nilai & +er"#fat ra"#'nal dalam membuat ke(utu"an dan beru"aha mengembangkan dak$ah?

A)I&AH

-er an #an Huda#b#ah

SI,AH

H#kmat -er an #an Huda#b#ah T#ndakan "u"ulan "ele(a" (er an #an Huda#b#ah Ikt#bar -er an #an Huda#b#ah

-engukuhan 0 MASA TAM+AHA. 3a$#

Dlangka #

Mengenal/ menyebut dan menul#" a$#

Menul#" ayat dengan huruf a$#

25

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 3! (23/$ 2$/$) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Surah al-3umuah ayat <-11 ISI-ISI PENTING Membaca ayat <-11 meng#kut hukum ta $#d "ecara berg#l#r -elak"anaan HASIL PEMBELAJARAN Membaca ('t'ngan ayat meng#kut hukum ta $#d

TILAWAH

S'lat Sunat A#d#l 7#tr# AMALI

Mur#d b'leh melak"anakan "'lat "unat "unat A#d#l 7#tr# dengan cara yang betul Nilai & Mengeratkan hubungan "#laturrah#m? Aras 1 & Menyatakan (engert#an/ dal#l $a #b *akat Aras 2 & Menerangkan g'l'ngan yang berhak mener#ma *akat Aras 3 & Menghura#kan h#kmah *akat Nilai & Melat#h d#r# ber"#fat (emurah dan (enyayang? Aras 1 & Men ela"kan mak"ud (#dat'/ menerangkan f'rmat ber(#dat' dan menerangkan tu uan I"lam mengan urkan beradab ket#ka ber(#dat' Aras 2 & Memband#ng be*a antara (#dat' yang ba#k dan t#dak ba#k Aras 3 & Men ela"kan keberke"anan (#dat' yang ba#k ke(ada #nd#4#du dan ma"yarakat dan menyenara# ak#bat t#dak beradab "ema"a ber(#dat' Nilai & +ercaka( benar dan kreat#f untuk mengha"#lkan (#dat' yang ba#k?

8akat

I+A&AH

)'n"e( *akat harta dan dal#l A"naf H#kmah *akat

Adab ber(#dat'

A&A+

-engert#an (#dat' 7'rmat ber(#dat' Adab 1 adab ber(#dat' =#r#-c#r# (#dat' yang ba#k dan t#dak ba#k )eberke"anan (#dat' yang ba#k ke(ada #nd#4#du dan ma"yarakat

T#la$ah 0 MASA TAM+AHA. -engukuhan

Surah al-3umuah ayat 1 1!

Membaca ayat yang d#tentukan dengan fa"#h dan berta $#d

Ibadat S'lat "unat ha at

Menuna#kan "'lat ha at dengan betul

26

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 31 (3!/$ 3/%) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Lat#h tub# ayat-ayat t#la$ah t#ngkatan 1 dan 0 S'lat Sunat A#d#l 7#tr# AMALI Surah al-3umuah ayat B - 11 Surah al-3umuah ayat B 11 ISI-ISI PENTING Surah al-+a2arah atau "urah Aal# Imran HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tart#l dan member# (erhat#an khu"u" ke(ada hukum ta $#d? +'leh melak"anakan "'lat "unat "unat A#d#l 7#tr# dengan cara yang betul? Aras 1 & Mur#d da(at menghafa* kal#mah "erta ('t'ngan ayat yang d#tentukan Aras 2 &Menghafa* ayat meng#kut hukum ta $#d Aras 3 & Menghafa* ayat ter"ebut dengan fa"#h dan lancar NILAI & ,a #n membaca al-%uran dengan #khla"? Aras 1 &Mencer#takan "e arah yang memba$a ke(ada (embukaan k'ta Mekah Aras 2 & Men ela"kan "trateg# dan t#ndakan ,a"ulullah SAW "ema"a (embukaan k'ta Mekah Aras 3 & Menyenara#kan h#kmah d#namakan (embukaan k'ta Mekah Nilai & I"t#2amah?

TILAWAH

-elak"anaan

HA7A8A.

-embukaan )'ta Mekah

SI,AH

Latar belakang (embukaan Mekah Strateg# (embukaan k'ta Mekah H#kmah d#nanamakan (embukaan k'ta Mekah

+udaya Ilmu :H#buran dalam I"lam;

&al#l had#" berka#tan h#buran :r#$ayat Mu"l#m 1 "#la ru uk (anduan 0 ma"a tambahan;

Mengetahu# keharu"an berh#bur dalam I"lam berda"arkan had#"

0 MASA TAM+AHA. Surah al-3umuah ayat <11 Mur#d da(at menge"an hukum ta $#d yang telah d#(ela ar#

T#la$ah

27

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 32 ( /% 1!/%) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Lat#h tub# ayat-ayat t#la$ah t#ngkatan 1 dan 0 ISI-ISI PENTING Surah al-+a2arah atau "urah Aal# Imran HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tart#l dan berta $#d

TILAWAH

AMALI

S'lat Sunat A#d#l 7#tr#

)hutbah "'lat "unat A#d#l 7#tr#

Membe*akan khutbah 3umaat dan khutbah har# raya Nilai & Mengeratkan hubungan "#laturrah#m d# kalangan umat I"lam Aras 1 & Menyatakan ke"an ber#man ke(ada har# akh#rat dan menyebut dal#l Aras 2 & Memb#ncangkan ke"an ber#man ke(ada har# akh#rat dar# "udut d#r#/ keluarga dan ma"yarakat dan menerangkan c#r#-c#r# 'rang yang ber#man ke(ada har# akh#rat Aras 3 & Memb#ncangkan langkah-langkah men#ngkatkan #man dan menghura#kan mak"ud ayat Surah alAnam ayat >0 Nilai & Sent#a"a berlumba-lumba melakukan keba#kan Aras 1& Menerangkan en#"- en#" harta benda yang d#$a #bkan *akat Aras 2 & Menyatakan cara mengeluarkan *akat Aras 3 & &a(at menghura#kan cara dan "yarat kha" *akat b#natang ternakan dan ha"#l tanaman Nilai & Melat#h d#r# ber"#fat (emurah dan (enyayang

A)I&AH

)e"an ber#man ke(ada har# akh#rat

)e"an ber#man ke(ada akh#rat =#r#-c#r# 'rang yang ber#man ke(ada har# akh#rat Langkah-langkah men#ngkatkan #man

I+A&AT

8akat

3en#" harta yang d#$a #bkan *akat dan caranya 8akat b#natang ternakan 8akat ha"#l tanaman

T#la$ah al-%uran 0 MASA TAM+AHA. -engukuhan

Surah al-3umuah ayat 1 1 11

Menge"an hukum ta $#d yang telah d#(ela ar# berda"arkan ayat

8akat Harta

Men a$ab "'alan berka#tan ta uk

28

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 33 (13/% 1$/%) PEPERI'SAAN PER)UBAAN PMR MINGGU 3" (1%/% 2 /%) )UTI PERTENGAHAN TAHUN MINGGU 3# (2$/% 31/%) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN Lat#h tub# ayat-ayat t#la$ah t#ngkatan 1 dan 0 S'lat Sunat A#d#l Adha ISI-ISI PENTING Surah al-+a2arah atau "urah Aal# Imran HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tart#l dan berta $#d

TILAWAH

AMALI

-engenalan Lafa* n#at )a#f#at

+'leh melafa*kan n#at dan menyatakan ka#f#at "'lat "unat A#d#l Adha

A5AT )67AHAMA.

Lat#h tub# ayat-ayat kefahaman t#ngkatan 1 dan 0

Ayat kefahaman t#ngkatan 1 dan 0

Men a$ab "'alan-"'alan berkenaan ta uk-ta uk yang d#ber#kan

I+A&AH

8akat

8akat ema"/ (erak dan mata $ang 8akat (ern#agaan 8akat harta r#ka* dan gal#an

Menghura#kan cara-cara dan "yarat"yarat kha" *akat ema"/ (erak F mata$ang/ *akat (ern#agaan dan *akat harta r#ka* F gal#an

0 MASA TAM+AHA.

T#la$ah

Surah Al-Araf 1-00

Mur#d menge"an hukum ta $#d yang telah d#(ela ar#

3a$#

3a$# 1 lat#han menul#" "uku kata

Menul#" (erkataan dengan tul#"an a$# dan menul#" ayat dengan tul#"an a$#

29

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 3 (3/9 $/9) BIDANG BIDANG PEMBELAJARAN S'lat Sunat A#d#l Adha ISI-ISI PENTING -elak"anaan HASIL PEMBELAJARAN Mur#d b'leh melak"anakan "'lat "unat A#d#l Adha dengan cara yang betul Menghafa* ayat B 1 11 Surah al-3umuah denagn ba#k Aras 1 & Menyatakan takr#f 2ada dan dadar/ #kht#ar/ ta$akkal dan afalul @#bad dan menyebut en#"- en#" 2ada Aras 2 & Men ela"kan k'n"e( #kht#ar/ ta$akkal dan afalul @#bad dan men ela"kan fahaman yang "alah mengena# 2ada dan 2adar Aras 3 & Menerangkan h#kmah ber#man ke(ada 2ada dan 2adar "erta h#kmah ta$akkal dan memb#ncangkan hubungan d# antara #kht#ar/ ta$akkal dan afalul @#bad dengan ke#manan ke(ada 2ada dan 2adar Nilai & Sent#a"a beru"aha dengan ber"ungguh-"ungguhn ke arah ke ayaan h#du( Aras 1 & Menyatakan f"kt'r y"ng memba$a ke(ada ke ayaan (embukaan Mekah Aras 2 & Menerangkan langkah-langkah ,a"ulullah "a$ "ele(a" (embukaan Mekah Aras 3 & Merumu"kan ke"an-ke"an (embukaan Mekah Nilai & Mengamalkan budaya "al#ng bermaafan

AMALI

HA7A8A.

Lat#h tub#

Surah al-3umuah ayat B - 11

A)I&AH

+er#man ke(ada 2ada dan 2adar

-emahaman yang betul mengena# k'n"e( #kht#ar/ ta$akkal dan afalul @#bad "erta hubungannya dengan 2ada dan 2adar

SI,AH

-embukaan Mekah

T#la$ah

7akt'r yang memba$a ke ayaan (embukaan Mekah Langkah-langkah ,a"ulullah "a$ "ele(a" (embukaan Mekah )e"an (embukaan Mekah Surah al-Araf ayat 01-30 +ata"-bata" h#buran yang d#benarkan )e"an mement#ngkan h#buran

Menyebut ('t'ngan ayat

0 MASA TAM+AHA.

+udaya Ilmu H#buran

Men ela"kan ke"an #nd#4#du yang mement#ngkan h#buran

30

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 3$ (1!/9 1"/9)

BIDANG

BIDANG PEMBELAJARAN Lat#h tub# ayat-ayat t#la$ah t#ngkatan 1 dan 0

ISI-ISI PENTING Surah al-+a2arah atau "urah Aal# Imran

HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tart#l dan berta $#d

TILAWAH

AMALI

S'lat "unat har# raya

-erbe*aan "'lat "unat A#d#l f#tr# dan A#d#l Adha

Membe*akan "'lat "unat har# raya A#d#l 7#tr# dan A#d#l Adha

I+A&AH

8akat

In"t#tu"# *akat d# Malay"#a

Menyenara#kan (eranan #n"t#tu"# *akat d# Malay"#a Nilai & +erk'rban untuk ke(ent#ngan agama dan umat I"lam

A&A+

Lat#h tub#

Ta uk-ta uk adab t#ngkatan 1 dan 0

Men a$ab "'alan-"'alan berkenaan

T#la$ah 0 MASA TAM+AHA. 3a$#

Surah al-Araf ayat 31C0

Membaca ('t'ngan ayat yang d#ber#kan dengan fa"#h dan lancar

Lat#han a$#

Menul#" ayat dengan tul#"an a$#

31

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 3% (1$/9 21/9)

BIDANG

BIDANG PEMBELAJARAN Lat#h tub# ayat-ayat t#la$ah t#ngkatan 1 dan 0

ISI-ISI PENTING Surah al-+a2arah atau "urah Aal# Imran

HASIL PEMBELAJARAN Membaca ayat-ayat dengan tart#l dan berta $#d

TILAWAH

-elak"anaan AMALI S'lat Sunat Ha at

Melak"anakan "'lat "unat ha at dengan cara yang betul Nilai & Melah#rkan ra"a ta$aduk

HA7A8A.

Lat#h tub#

Ta uk-ta uk t#ngkatan 1 dan 0

Menghafa* ayat-ayat hafa*an t#ngkatan 1 dan 0

A)I&AH

Lat#h tub#

Ta uk-ta uk t#ngkatan 1 dan 0

Men a$ab "'alan-"'alan berka#tan

0 MASA TAM+AHA.

T#la$ah

+acaan 5aa"#n

Mur#d da(at membaca Surah 5aa"#n dengan fa"#h dan berta $#d?

32

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU 39 (2"/9 2%/9)

BIDANG

BIDANG PEMBELAJARAN Lat#h tub# ayat-ayat t#la$ah t#ngkatan 1 dan 0

ISI-ISI PENTING Surah al-+a2arah atau "urah Aal# Imran

HASIL PEMBELAJARAN

TILAWAH

Membaca ayat-ayat dengan tart#l dan berta $#d

AMALI

S'lat Sunat Ha at

-elak"anaan :"emua mur#d;

Melak"anakan "'lat "unat ha at dengan cara yang betul Nilai & Melah#rkan ra"a ta$aduk

A)I&AH

Lat#h tub#

Ta uk-ta uk t#ngkatan 1 dan 0

Men a$ab "'alan-"'alan berka#tan

SI,AH

Lat#h tub#

Ta uk-ta uk t#ngkatan 1 dan 0

Men a$ab "'alan-"'alan berka#tan

0 MASA TAM+AHA.

T#la$ah

+acaan 5aa"#n

Mur#d da(at membaca Surah 5aa"#n dengan fa"#h dan berta $#d

33

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

_____________________________________________________________________________ Rancangan Tahunan Pendidikan Islam Tingkatan 3 MINGGU "! (1/1! #/1!)

BIDANG

BIDANG PEMBELAJARAN

ISI-ISI PENTING Ta uk-ta uk t#ngkatan 1 dan 0

HASIL PEMBELAJARAN Men a$ab "'alan-"'alan berka#n

HA&IS

Lat#h tub#

AMALI

S'lat Sunat Ha at

-elak"anaan :"emua mur#d;

Melak"anakan "'lat "unat ha at dengan cara yang betul Nilai & Melah#rkan ra"a ta$aduk

HA7A8A.

Lat#h tub#

Menghafa* ayat-ayat hafa*an t#ngkatan 1 dan 0

Menghafa* ayat-ayat dengan ba#k

I+A&AH

Lat#h tub#

Ta uk-ta uk t#ngkatan 1 dan 0

Men a$ab "'alan-"'alan berka#tan

0 MASA TAM+AHA.

T#la$ah

+acaan 5aa"#n

Mur#d da(at membaca Surah 5aa"#n dengan fa"#h dan berta $#d

MINGGU

PENGISIAN

PENILAIAN MENENGAH RENDAH C1

A'TIITI SELEPAS PEPERI'SAAN C0

34

SMK RAJA SHAHRIMAN, BERUAS, PERAK

Anda mungkin juga menyukai