Anda di halaman 1dari 3

S E K K E B . K G .

S H A F IE

IA

BORANG PENILAIAN KURSUS / LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SEKOLAH KEBANGSAAN KG. SHAFIE, BENTONG (PESERTA) Nama Kursus : Tempat Tarikh : :

Anda diminta memberi respon yang ikhlas kepada setiap kenyataan dengan membulatkan nombor skala yang diberikan. Sila isi pada akhir kursus ini. 1
Tidak Setuju

Kurang Setuju

Setuju

SangatSet uju

1 1 1 1 1 1 Penilaian Umum (1) Objekti kursus ini telah ter!apai. (") #ada keseluruhannya kursus ini membantu saya meningkatkan ke!ekapan saya dalam aspek yang dilatih. ($) Kursus ini telah dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran saya dalam menjalankan tugas rasmi saya. (%) Kursus ini meningkatkan keupayaan saya untuk berkongsi pengetahuan & kemahiran kepada orang lain.

" " " " " "

$ $ $ $ $ $

% % % % % %

(') #eruntukan masa kursus adalah men!ukupi. (() )si kandungan bersesuaian dengan tahap kompetensi saya dan mudah di ahami. Pen u!u"an Ku!"u" 1 1 1 " " " $ $ $ % % %

(1) *akanan dan minuman (") +ahan,bahan & nota men!ukupi dan berkualiti. ($) Tempat latihan adalah sesuai dan selesa.

#-N).A)AN #-S-/TA K0/S0S T-/1A2A# #-N3-/A*A1 & 4AS).)TATO/ Nama #en!eramah : 555555555555555555555555555555555.. 1 1 1 1 1 1 (1) Konsep dapat diterangkan dengan jelas. (") *empunyai kemahiran dan penguasaan isi kandungan yang baik. ($) +ahasa yang digunakan mudah di ahami. (%) 6ujud suasana positi semasa sesi pembelajaran. (') #engajaran dirumus dengan berkesan pada akhir setiap modul " " " " " " $ $ $ $ $ $ % % % % % %

atau sesi pengajaran. (() #en!eramah menunjukkan keyakinan diri. 3adangan & 0lasan umum pesera kursus :

Se#ian Te!ima Ka"i$

Jawatankuasa LDP, SK Kg. Shafie, Bentong.