Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU BEG BERKUNCI NO.

11 89009 KENINGAU SABAH

KERTAS KERJA SEMINAR PEDAGOGI BAHASA MELAYU Tema: KEPELBAGAIAN PEDAGOGI PENCETUS INSAN KREATIF

Anjuran Bersama: JABATAN PENGAJIAN MELAYU DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA dan PISMP GSTT BAHASA MELAYU KUMP.2 IPG KAMPUS KENINGAU, SABAH

TARIKH: 8 MAC 2014 1.0 PENGENALAN

Kepelbagaian Pedagogi Pencetus Insan Kreatif adalah tema seminar yang akan dijalankan pada 08 Mac 20 ! bersamaan hari "abtu# $al ini bertujuan untuk melahirkan %arga pendidik yang kreatif dalam melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran# Pedagogi merupakan satu seni pengajaran yang melibatkan penggunaan kaedah dan teknik mengajar yang berkesan untuk menarik minat para pelajar# &leh hal yang demikian' (abatan Pengajian Melayu dengan kerjasama )e%an *ahasa dan Pustaka +a%angan "abah serta Pelajar PI"MP ,"-- *M2 IP, Kampus Keningau mengambil inisiatif untuk menganjurkan seminar pedagogi untuk memberi pendedahan dan input yang sangat penting supaya dapat di aplikasikan kelak# .dalah diharapkan agar program sehari ini dapat memupuk kerjasama dan mengeratkan silaturrahim dikalangan %arga pendidik iaitu para Pensayarah IP, Kampus Keningau' guru/ guru *ahasa Melayu sekitar )aerah Keningau dan juga guru pelatih IP, Kampus Keningau dalam satu pentas kolaborasi dan diskusi dua hala antara pembentang yang terdiri daripada pelbagai lapisan ilmu%an dengan guru/guru )aerah Keningau dan pelajar IP, Kampus Keningau agar yang kusut dapat dileraikan' yang keruh dapat dijernihkan dan kemahiran dapat dipertingkatkan dalam menongkah arus globalisasi masa kini#

2.0

MATLAMAT Memberi pendedahan pelaksanaan seminar kepada PI"MP ,"-- *ahasa Melayu .mbilan (anuari 20 0 1memenuhi kehendak kertas kerja projek *MM 0 0!23 Pengajaran Kemahiran *ahasa Melayu#

3.0

OBJEKTIF PROGRAM

4ntuk merealisasikan matlamat di atas' program ini dirancang bertujuan untuk3 i# ii# iii# Memberi pendedahan tentang pelaksanaan seminar secara berkesan# Memupuk semangat kerjasama dalam kalangan guru pelatih' %arga pendidik dan guru/ guru *ahasa Melayu di )aerah Keningau Melahirkan guru pelatih dan %arga pendidik yang peka dengan perubahan globalisasi serta berani mengutarakan kepelbagaian pedagogi yang progresif dalam usaha memartabat jati diri sebagai pendidik yang seimbang dan harmonis dari segi keintelektualan' kerohanian' emosi dan jasmani#

!#0 TARIKH :

08 M.+ 20 ! 2

5#0 TEMPAT : 6.0 PESERTA 7.0

)e%an -an "ri "uffian Koroh 1)-""K2 IP, Kampus Keningau' "abah

Pensyarah IP,M ,uru pelatih ,"-- *M 1kump 622 ,uru *ahasa Melayu sekitar keningau

ANGGARAN PERBELANJAAN 100 "rang


Catatan 100 - an" . RM/.00 0 RM/00.00 100 - an" . RM1.00 0 RM100.00 100 - an" . RM/.00 0 RM/00.00 10 - an" . RM/.00 0 RM/0.00 10 - an" . RM2.00 0 RM20.00 11 - an" . RM/.00 0 RM31.00 11 - an" . RM1.00 0 RM41.00 11 - an" . RM/.00 0 RM31.00 T$&amu **IP P$%$ &a ,$m(u&an 5Gu u ($6a&i)7 Gu u %$ki&a K$nin"au 8an P$n%9a a) IPG: 5;+a9a an 8ik$nakan ! <a8an"an RM=0 %$- an" P$m+$n&an" 58ik$nakan +a9a an RM100 %$- an":

Anggaran Pe er!a:

Bil Perkara 1. Makanan & Minuman A Gu u!"u u#P$%$ &a '$m(u&an i Minum Pa"i ii Makan T$n"a) Ha i iii Minum P$&an" B T$&amu **IP i Minum Pa"i ii Makan T$n"a) Ha i C P$m+$n&an" K$ &a% K$ ,a i Minum Pa"i ii Makan T$n"a) Ha i iii Minum P$&an"

JUMLAH: RM 1355.00 =. C$n8$ a)a&i P$n"a a) DBP A)6i Pan$6 > P$n"$ u%i Pan$6 ?ain!6ain Si,i6 P$n")a "aan Si,i6 P$n9$ &aan K$ &a% A3 Bin8in" &a($ @-&-%&a&
C$&akan ku6i& %$mina > +in8in"

RM100 . 1 0 RM100.00 RM 10 . =0 0 RM1000.00 JUMLAH: RM 1100.00

Buku#A6a& &u6i% & Si,i6

/.

RM =.40 . 11 - an" 0 RM 13.00 RM =.40 . 21 - an" 0 RM =40.00 RM13.00. = Rim 0 RM =8.00 RM 1.00 . = 0 RM10.00 RM 100.00 0 RM100.00 RM 10.00 . 11 - an" 0 RM410.00

S&- In8uk IPG Kam(u% K$nin"au7 Sa+a) Uni& ($ <$&akan IPG

JUMLAH: RM1212.00 'UM?AH KESE?URUHAN:

RM 3667.00

#.0

JA$ATANK%ASA IN&%K 0

Penasihat Pengerusi I Pengerusi II Penyelaras "etiausaha *endahari

3 3 3 3 3 3

Puan 7ujinah *inti Miki Pengarah Institut Pendidikan ,uru Kampus Keningau'"abah# 8ncik .dnan *in 8ndut Ketua (abatan Pengajian Melayu 8ncik Ma9lan *in :gah Ketua 4nit Pedagogi Peribumi Puan :orhayati *inti Idris' *+M Ketua 4nit *ahasa dan "astera (PM "audari "afinah binti $j Ibrahim 8ncik )arussalam :ehemia *onel Pantulusang Pega%ai 8ksekutif IPK" "audari .lini binti "insian PI"MP ,"-- *ahasa Melayu Kumpulan 2

Penolong *endahari 3 4rusetia 3

'.0

AHLI JA$ATANK%ASA PELAKSANA !

(Sila rujuk Lampiran I) 10.0 PEN%T%P

)iharapkan agar program ini berjaya mencapai objektif bagi melahirkan modal insan yang cemerlang dari semua aspek serta menggunakan kepelbagaian pedagogi dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di sekolah kelak# "emoga %arga IP, Kampus Keningau berjaya mengaplikasikan kemahiran pedagogi selaras kehendak PIPP ke arah kecemerlangan pendidikan#

&( e)(a*an "+e,:

&( e-a* "+e,:

1SAFINAH BINTI HJ IBRAHIM2 "etiausaha' "eminar Pedagogi *ahasa Melayu

.NORHA/ATI BINTI I&RIS0B1M2

Penyelaras' "eminar Pedagogi *ahasa Melayu

&( "*"ng "+e,:

1A&NAN BIN EN&%T2 Ketua (abatan (abatan Pengajian Melayu Institut Pendidikan ,uru Kampus Keningau' "abah#

&( "*"ng "+e,:

1MA3LAN BIN NGAH2 Ketua (abatan (abatan $al 8h%al Pelajar' Institut Pendidikan ,uru Kampus Keningau' "abah#

%+a an Se!(a4 a,a A*a)e-(*: 5

A)a+a, )( a,*an 5a,a6a a*!(7(!( 8 9r"gra- (n( -er49a*an !a!4 6a:(5 8 "*"ngan 8 9e-4rn(an 5er)a ar*an 4*a!an 9e+a:aran 8 9er;"r-a 8 ara,an e-a a IPGM

.<ASANTHI A8P S%BRAMANIAM2 "etiausaha .kademik' Institut Pendidikan ,uru Kampus Keningau' "abah#

%+a an Pega6a( E* e*4!(; Kanan &( a,*an Per4n!4*an Men=4*49(8T()a* -en=4*49( 1. Pera!4ran )(9a!4,(8!()a* )(9a!4,( 2. Per-","nan )( "*"ng8!()a* )( "*"ng

.&AR%SSALAM NEHEMIA BONEL PANT%L%SANG2 Pega%ai 8ksekutif Kanan' Institut Pendidikan ,uru Kampus Keningau' "abah#

&(+4+4 *an "+e,:

.R%JINAH BINTI MIKI2 Pengarah Institut Pendidikan ,uru Kampus Keningau' "abah

LAMPIRAN I AHLI JA$ATANK%ASA PELAKSANA Pena (,a! Penger4 ( Se!(a4 a,a Ben)a,ar( : : 3 : P4.: :&7$.<.-I *I:-I I)7I" :&7.I:. ".=I>. *I:-I M4". :47?.KI7.$ *I:-I M&$) ".=I:.$ *I:-I $( I*7.$IM .>I:I *I:-I "I:"I.:

Na(5 Penger4 (3

A,+( Ja6a!an*4a a: .(K Protokol dan "ambutan


8:+IK M&$) =I7).4" $( .*)4> ".>.M 78M88 *I: *."7I 7.I:.$ *I:-I .* ,.P.7 ".=I:.$ *I:-I $( I*7.$IM

.(K Pengurus peserta


.>I:I "I:"I.: :474> .I: M4"-.P.$

.(K Pendaftaran
$.I?.$ *I:-I *4K.7I M&$) $.?A.: *I: .*) K.)I7 :&7$.?..7I=. .I: ".I:I: A.7).$ "<.?A.:I A.)I.$ *I:-I M.- ".I>I

.(K (amuan 1Kudapan@Merarau2


P4.: 7&)?I-. <.$.<. 7&"M.$ A.-I *I:-I .*) "4K&7 M8>I:+< "I*I:

.(K *uku Program


$.I?.$ *I:-I *4K.7I :474> .I: *I:-I M4"-.P.$

.(K Promosi 6 Iklan


M&$) $.?A.: *I: .*) K.)I7 7I:.A.-I *I:-I $4""I: "I-I =4?$I7.$ *I:-I ?4>KI=>88

.(K +enderahati 6 "ijil


:&7$.?..7I=. .I: ".I:I:
A.7).$ "<.?A.:I A.)I.$ *I:-I M.- ".I>I

.(K Kebersihan 6 Keceriaan


M&$.MM.) )?4>KI=>I *I: .*)4> >.-I=

"4?.:. *I:-I ".*I.:

.(K )okumentasi 6 >aporan


M.")I.$ *I:-I M."78K )I>>< -<7.:+8 (.IMI"

.(K -eknikal dan "iaraya


M.-$I4" .:.K -.)&:,
M&$.MM.) )?4>KI=>I *I: .*)4> >.-I=

LAMPIRAN II

TENTATIF PROGRAM: SEMINAR PE&AGOGI BAHASA MELA/% .KEPELBAGAIAN PE&AGOGI PEN1ET%S INSAN KREATIF2 TARIKH: 4./0 (a"i: 08 MAC =013 P$n8aA&a an "u u!"u u ($6a&i)7 ($n%9a a)7 8an ($%$ &a ( -" am 8an

4.31 (a"i : K$)a8i an Ban" B$ +a)a"ia P$n"a a) IPG Kam(u% K$nin"au7 &$&amu k$)- ma& 8.00 (a"i : S$%i P$m+$n&an"an 1 9./0 (a"i : Ku8a(an 10.00 (a"i! 1=.00 &") : S$%i P$m+$n&a"an II 1=.0 ") : R$)a&#Makan T$n"a) Ha i#S-6a& Cu)u =.00 (&" D 3.00 (&" : 3.00 (&": 1.00 (&": S$%i P$m+$n&an"an III Ma,6i% P$ a%mian P$nu&u(an S$mina P$8a"-"i Ba)a%a M$6a9u ! P$n"a a) IPG Kam(u% K$nin"au. Minum P$&an"# B$ %u ai

Anda mungkin juga menyukai