Anda di halaman 1dari 1

SPM.2004 -Tamadun Yunani.

(pemerintahan,pendidikan dan senibina) -Piagam Madinah(kandungan & kepentingan) -Imperialisme Barat dan sistem Birokrasi -Sistem hali!ah.( onsep) -Perusahaan getah di T.Mela"u. -#asionalisme Tahap $ -Sistem pilihanra"a di Mala"sia. -%aktor penggubalan dasar luar Mala"sia. -&S& SPM 2006 --ak(ah Islam di Mekah. -.konomi Sara diri. -Sistem &hli. - -.konomi. -Tamadun Mesopotamia. (/iptaan & senibina) -Pengaruh Islam di &.Tenggara melalui bahasa, buda"a dan seni. -Mala"an ,nion. --.B -Perang dunia $ dan 0. SPM 2008 -Yunani ,prinsip demokrasi -Per*an*ian )udaibi"ah. -Pen"erahan Sara(ak kepada British. -PBB (,#) -Tamadun Mesir Purba -Mas"arakat 3ahiliah. -Penentangan -ol Said,Mat Salleh. -Perlombongan Bi*ih Timah. --asar Pembangunan .konomi, -asar Pengs(astaan. -.Pens"arikatan -asar pertanian negara. SPM 2010 - epentingan sungai-tamadun -Teori kedatangan Islam. -+iri-/iri negara bangsa Melaka. -'an/angan Mala"a pertama -'i(a"at )idup 'asullullah. -Pen*ela*ahan Sepan"ol & Portugal. -Penentangan British di Perak & Pahang. -'a*a Perlembagaan. -5lobalisasi-/abaran globalisasi

SPM 2005 -Tamadun 'om. -Peristi(a )i*rah. -Tanaman komersial. -Penentangan pemimpin tempatan. -Peperiksaan a(am +hina. - hali!ah ,mar al- hattab. -Tamadun Islam dan sumbangann"a . -'eaksi penubuhan Mala"sia. -Blok-blok kuasa dunia SPM 2007 - era*aan Maritim.(/iri-/iri) -Sistem khali!ah 1(Tugas, s"arat & .&bu Bakar. -Pen"ebaran Islam &.Tenggara melalui pedagang. -Pengaruh Islam di &.Tenggara melalui pemerintahan dan pendidikan. -'e2olusi Pertanian & Perindustrian. --e!inisi Imperialisme dan !aktor imperialisme. -Pembentukan Mala"sia. -pembentukan negara bangsa .ropah. -Perlembagaan Mala"sia. -&sean dan dasar luar Mala"sia. SPM 2009 -&graria 2s Maritim.(/iri, pergantungan dan Iktibar & konsep saling bergantungan. -Turki ,thmani"ah. -'enaissan/e. -%aktor nasionalisme. -,ndang-undang Tubuh 3ohor. -,ndang-undang Bertulis dan tidak bertulis. -Persekutuan Tanah Mela"u (PTM) -Pakatan Murni. --asar 4uar Mala"sia. SPM 2011

Anda mungkin juga menyukai