Anda di halaman 1dari 1

AYAT KURSI

Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu. Laa takhudzu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfau indahuu illaa i idznihi. Ya lamu maa aina aidiihim wa maa khalfahum. !a laa yuhithuuna i syai"in minilmihi illaa i maasyaaa. !asia kursiyuhussamawaati wal ardha. !a laa yaudhuu hifzhuumaa wahuwalaliyyul azhiim.