Anda di halaman 1dari 11

PROGRAM MOTIVASI TAHUN 6 SIRI II 2012

KERTAS KERJA PROGRAM CERIA WARIS SK LEPONG BALLEH 2012 1.0 PENDAHULUAN
Program Ceria Waris merupakan Program khas untuk waris/penjaga dan ibubapa pelajar Tahun 6 selaku agen penting dalam usaha membantu pihak sekolah meningkatkan pencapaian pelajar. Inisiatif bersama Unit imbingan dan !aunseling "erta #awatankuasa !urikulum sekolah ini diharapkan dapat memberi kesedaran kepada waris/penjaga/dan ibu bapa tentang nilai seorang anak $ang digelar pelajar.%ubungan dua hala antara ibubapa dan guru juga dapat memberikan panduan dan gambaran kepada ibubapa dalam usaha mencemerlangkan anak&anak mereka serta dapat mengeratkan lagi tali silaturahim antara ibubapa dan guru. 1.1 RASIONAL "emua pelajar mempun$ai potensi untuk berja$a dan cemerlang di dalam pelbagai bidang. Ibubapa merupakan pengerak dan pendorong utama dalam membina kecemerlangan mereka. "ikap ibubapa $ang prihatin' ambil berat dan bertanggungjawab terhadap anak&anak untuk terus mengungguli kekuatan $ang ada $ang ada pada diri mereka dan membolehkan mereka berken$akinan dalam mengatasi kelemahan diri serta dapat pula mengambil langkah&langkah $ang wajar dalam mengatasin$a. Pendedahan tentang teknik&teknik pembelajaran $ang betul kepada ibubapa diharapkan dapat membantu kecemerlangan pelajar' seterusn$a meningkatkan pencapaian dalam UP"( )*+). 2.0 MATLAMAT ,engan terlaksanan$a program ini diharapkan -& "emua penjaga/waris/ibubapa mengenalpasti kekuatan dan kelemahan anak&anak. .encari jalan meningkatkan pengukuhan kendiri .engurangkan kelemahan diri $ang terdapat pada anak&anak menggunakan kaedah $ang berkesan 3.0 OBJEKTIF KHAS /.+ .elalui progam ini diharapkan -& /.+.+ /.+.) /.+./ /.+.0 TEMA IBU BAPA PENJAMIN KECEMERLANGAN ANAK-ANAK .engeratkan hubungan antara ibubapa' guru dan pelajar. .emberi kesedaran tentang betapa pentingn$a komitmen $ang tinggi daripada ibubapa dalam membantu kecemerlangan anak&anak. .embimbing para ibu bapa dan waris cara&cara membantu anak&anak ke arah kecemerlangan. .ewujudkan ibubapa ceria' pelajar cemerlang dan sekolah berja$a.

4.0 TARIKH )+ 1pril )*+) 2 "abtu 3 4./* pagi hingga ++.** pagi 5.0 KUMPULAN SASARAN Ibu bapa/waris/penjaga dan murid&murid tahun 6 "! 5epong alleh 6.0 TEMPAT ,6W17 1(U "! 56P879 1556%'!1PIT. 7.0 PENDEKATAN Ceramah 8leh dua orang Penceramah #emputan. +. Perkongsian .inda bertajuk : Ibu penceramah jemputan +. apa Penjamin !ecemerlangan 1nak&1nak; oleh

). Perkongsian .inda ertajuk : Peranan Ibu bapa .enjelang Peperiksaan; oleh penceramah jemputan ).

8.0 JA ATANKUASA PENGELOLA ! L"#$% L$&'"($) 1* +.0 ANGGARAN KOS PERKARA Cenderahati penceramah 2 ) orang 3 KOS SEUNIT (. )* < ) JUMLAH

J,&-$# .

RM 40 ,i /peruntukan "ekolah J,&-$# . sediakan dari

.akanan/minuman

Peralatan ackdrop/kain rentang J,&-$# . RM 150

JUMLAH BESAR . RM 1+0 10.0 SUMBER KE ANGAN ia$aan sekolah PI 9 11.0 JADUAL PROGRAM 25ihat 5ihat 5ampiran ) 3 12.0 IKRAR MURID/IBUBAPA DAN GURU 25ihat 5ampiran /3 13.0 SENARAI NAMA KEHADIRAN MURID DAN IBUBAPA0 ARIS 2 5ihat 5ampiran 03 14.0 PENUTUP Pihak kami amat mengharapkan semoga program ini dapat diluluskan serta dilaksanakan dengan ja$an$a dan mencapai objektif $ang digariskan untuk men$edarkan ibubapa untuk membentuk anak&anak $ang cemerlang dari semua sudut sama ada akademik' akhlak dan sahsiah. "emoga input $ang didapati oleh murid dan ibubapa dalam program seumpama ini dapat di jadikan a=imat berharga untuk menghadapi UP"( )*+).

,isediakan oleh -& ....................................................... "hamsul 1fendi in 1wang 9uru imbingan dan !aunseling "k 5epong alleh

,isemak oleh-& ................................................. 6n. "abang 1nak .anjai P! + "! 5epong alleh' !apit

,isahkan 8leh -& ......................................... 6n. #onedi 1nak 7galanbong 9uru esar "! 5epong alleh' !apit

KERTAS CADANGAN.

PROGRAM CERIA WARIS 2012 SK LEPONG BALLEH, KAPIT.


! 21 APRIL 2012 * DI SK LEPONG BALLEH.

Disediakan Oleh : En. Shamsul Afendi Bin Awang Guru Bimbingan & Kaunseling SK Lepong Balleh.
Tarikh : 28 Ma 2012

LAMPIRAN 2 AT!RCARA MAJLIS CERIA WARIS 2012 7.15 7.45 Pagi 7.45 8.30 Pagi : Pendaftaran : Negaraku : Lafaz Ikrar Murid UPSR 01 : Lafaz Ikrar I!u "a#a : Lafaz Ikrar guru$guru : U%a#an &'uan ()P PI"* : U%a#an &'uan *uru "e+ar : Perk-ng+ian Minda "erta.uk / I!u "a#a Pen.a0in 1e%e0er'angan &nak$&nak2 -'e3 4n555.. : Perk-ng+ian Minda "erta.uk / Peranan I!u !a#a Men.e'ang Pe#erik+aan2 -'e3 4n 555.. : 7a0uan 0akan

8.30 0,.30 Pagi 0,.30 10.30 Pagi 10.30 11.00 6enga3ari

LAMPIRAN 1

Jawatankuasa Induk Penasihat - 6n. #onedi 7galanbong 2 9uru besar "!5 3 Pengerusi - 6n. "abang .anjai 2 P! I "!5 3

7.Pengerusi - 6n. ,a>id ,umbang 2 P! %6. 3 - 6n. untoi .unan 2 P!!!3 "etiausaha - 6n. "hamsul 1fendi in 1wang 2 9uru !3

#awatan!uasa "ambutan+. 9uru esar ). Penolong&penolong kanan /. ?,P dan 1#! PI 9 Urusetia /pendaftaran +. Pn . .argaret ). Cik "a=ila @.) #awatankuasa kecil +3 ,okumentasi i. 6n. "hamsul 1fendi -

)3 #uruacara i. Pn 8=arina ii. Cik "iti 7ur 1nis

/3 .akanan dan .inuman i. 6n. ,a>id ,umbang ii. Pn. (aini iii. 6n. #ohn i>. "emua PP. dan Tukang .asak 03 %adiah /cenderahati/sijil i. Cik ,ambak ii. Pn . ett$ iii. Pn. "hirl$ i>. Pn ..ar$liana A3 "iara$a /ICT i. 6n. #oseph ii. 6n. an 63 Persediaan dewan/Pentas i. 6n. (ichard ii. 6n.1eron Paul iii. 6n. 1hmad ,urrani i>. 6n. 6dwin >. Pn. (ena >i. Pn. #eana >ii. Cik %ami=ah >iii. Pn. 1hisah

43 Publisiti/ ackdrop i. ii. iii. @3 6n."ukhardi 6n Taira 6n. %elmi

uku Program/1turcara i. 6n. 7urul 1swad

B3 !awalan .urid i. 6n .7ell$ ii. "emua 9uru tahun 6 iii. 6n .#ohn i>. 6n .6dwin . +*3 Cotografi i. 6n 1hmad ,urrani

Lampiran 3
AKUJANJI / IKRAR MURID

KAMI MURID TAHUN 6 SK LEPONG BALLEH BERIKRAR DENGAN INI AKAN.. BERUSAHA BERSUNGGUH-SUNGGUH BAGI MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM PEPERIKSAAN UPSR.. TAHUN 2012. MEMATUHI SEGALA USAHA BAIKSERTA USAHA MURNI..GURU-GURU DAN IBU BAPA KAMI. MENY IAPKAN SEGALA KERJA ..SERTA TUGASAN..Y ANG DIBERIKAN OLEH GURU-GURU. MEMASTIKAN SETIAP PROGRAM DAN RANCANGAN SEKOLAHAKAN KAMI HADIRI DAN IKUTI. MEMBERI TUMPUAN SEPENUHNY AKEPADA BIMBINGAN DAN PENGAJARAN GURU. MENY AMPAIKAN MESEJ DAN HASRAT GURU KEPADA IBUBAPA KAMI. SEMOGA KAMI MENDAPAT BERKAT DAN RESTU DARI TUHAN .

AKUJANJI / IKRAR IBUBAPA

KAMI PARA IBUBAPA MURID TAHUN 6, DI SEKOLAH INI, DENGAN INI AKAN.. MENJAGA DAN MEMBERI BIMBINGAN SERTA DIDIKAN YANG SEMPURNA KEPADA ANAK-ANAK DI TAHUN 6. MENGIKUTI DAN MEMATUHI HASRAT BAIK PIHAK SEKOLAH MEWUJUDKAN HUBUNGAN MESRA DENGAN PIHAK SEKOLAH.. MEMBERI SOKONGAN MORAL KEPADA ANAK-ANAK PADA SETIAP MASA MENYEDIAKAN SUMBANGAN KEWANGAN UNTUK PIHAK SEKOLAH BILA DIPERLUKAN.. MEMASTIKAN ANAK-ANAK MENGIKUTI KEHENDAK SEKOLAH DATANG BERBINCANG DENGAN PIHAK SEKOLAH SENTIASA MEMANTAU KERJA BUAT ANAK-ANAK.

IKRAR GURU

SESUNGGUHNY A KAMI WARGA PENDIDIK SEKOLAH KEBANGSAAN LEPONG BALLEH, DENGAN INI BERIKRAR AKAN MENUMPAHKAN SELURUH TENAGA DAN KOMITMEN KAMI TERHADAP KECEMERLANGAN SEKOLAH.. KAMI BERJANJI AKAN MELAKSANAKAN DAN MENUNAIKAN SEGALA TANGGUNGJAWAB DAN AMANAH Y ANG DIBERIKAN OLEH IBUBAPA, MASY ARAKAT DAN NEGARA KEPADA KAMI DENGAN PENUH RASA BERTANGGUNGJAWAB, DEDIKASI SERTA IKHLAS KE ARAH MELAHIRKAN MURID Y ANG CEMERLANG DALAM BIDANG AKADEMIK DAN KOKURIKULUM, BERKETRAMPILAN, BERAKHLAK MULIA DAN BERKEUPAY AAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI SERTA MAMPU MEMBERI SUMBANGAN TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN AGAMA, KELUARGA, BANGSA DAN NEGARA.