Anda di halaman 1dari 67

Pelajar boleh menyediakan permukaan

untuk kerja pemasangan jubin seluas


1m x 2m.
Pelajar boleh merancang tanda tapak
pemasangan jubin dengan kaedah yang
betul.
Pelajar boleh memasang jubin mengikut
kaedah dan cara yang betul.
Pelajar boleh menutup sambungan jubin
menggunakan dempul kapur dengan
kemas.
Pelajar dapat melakukan kerja dengan
berhati-hati serta selamat.
Kelas : 5 MPV
Tarikh : 15 Jun 2009
Masa : 11.50 – 1.10 pm
Waktu : 80 minit
Bilangan Pelajar : 17 orang
Tahap Pelajar : Sederhana Rendah
Kemahiran : i. Memasang jubin
ii.
Memasang jubin

mengikut corak
iii.
Membuat

kemasan pada
jubin
Objektif : i. menyediakan
permukaan untuk kerja
pemasangan
jubin seluas 1m x 2m.
(Domain
Psikomotor)

ii.
merancang tanda
tapak pemasangan jubin
dengan
kaedah yang betul.
(Domain
Kognitif)
jubin
mengikut kaedah dan cara
yang
betul. (Domain Psikomotor)

iv. menutup
sambungan
jubin menggunakan
dempul kapur
dengan kemas. (Domain
Psikomotor)
v. melakukan
kerja
dengan berhati-hati serta
selamat
(Domain afektif)
Nilai : Kerjasama,
berhati-
hati
ABM : Slaid Power Point,
Jubin
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar boleh

menyediakan
mortar
simen
MENYEDIAKAN
MORTAR SIMEN
SET
INDUKSI
LANGKAH
KESELAMATA
LANGKAH N
PEMASANGA
N
JUBIN
SET
INDUKSI

SET
INDUKSI
SET
INDUKSI
 Apakah yang akan anda capai
selepas pembelajaran ini?


menyediakan merancang tanda
permukaan untuk  tapak pemasangan
kerja pemasangan jubin dengan
jubin seluas 1m x kaedah yang betul
2m

SET
INDUKSI
SET
INDUKSI
 Apakah yang akan anda capai
selepas pembelajaran ini?


memasang jubin menutup
mengikut kaedah  sambungan jubin
dan cara yang menggunakan
betul dempul kapur
dengan kemas

SET
INDUKSI
SET
INDUKSI
 Apakah yang akan anda capai
selepas pembelajaran ini?

melakukan kerja 
dengan berhati-hati
serta selamat

SET
INDUKSI
SET
INDUKSI
LANGKAH
KESELAMATAN
Pelajar dikehendaki
memakai pakaian yang
sesuai

Pelajar dikehendaki

memakai
 kasut keselamatan

Pelajar dikehendaki LANGKAH
K E S E L A M ATA
mengikut arahan N

daripada guru.
LANGKAH SATU
LANGKAH DUA

LANGKAH TIGA
LANGKAH EMPAT

LANGKAH LIMA
LANGKAH ENAM

LANGKAH TUJUH

LANGKA
H
PEMASANGAN
LANGKAH
SATU
MENYEDIAKAN
BAHAN DAN
ALATAN TANGAN
LANGKA
H
1-7
SENARAI
BAHAN

Jubi
n
LANGKA
H
1-7
SENARAI
BAHAN

Sudi
p
LANGKA
H
1-7
SENARAI
BAHAN
Alat
Penguj
i
Spirit
LANGKA
H
1-7
SENARAI
BAHAN

Pasi
r
LANGKA
H
1-7
SENARAI
BAHAN

Sime
n
LANGKA
H
1-7
LANGKAH
DUA
MERANCANG
TANDA TAPAK
LANGKA
H
1-7
Dinding Bilik

Ga
ris
a n Permukaan lantai
Pa
nc
an
g
Ta
pa
k

Dinding Bilik
Dinding Bilik

Jubin
a k
p
Ta
g
c an
n
Pa
i s an
r
Ga
Dinding Bilik
LANGKAH
TIGA
MEMASANG
JUBIN
LANGKA
H
1-7
TIPS-TIPS DALAM
PEMASANGAN JUBIN
 Permukaan lantai mestilah rata
 Mula memasang jubin pada bahagian
tengah bukan pada bahagian bucu
 Jubin dipasang selari antara satu jubin
dengan jubin yang lain
 Sambungan mesti lurus dan kemas
 Jubin dipasang mengikut corak

LANGKA
H
1-7
KLIK
DI SINI
LANGKA
H
1-7
LANGKAH
EMPAT
MENGUJI ARAS
KERATAN
LANGKA
H
1-7
LANGKA
H
1-7
LANGKAH
LIMA
MENUTUP
SAMBUNGAN JUBIN
DENGAN DEMPUL
KAPUR
LANGKA
H
1-7
Sumber : http://img2.timeinc.net/toh/i/steps/floor-tiles-6l.jpg

LANGKA
H
1-7
LANGKAH
ENAM
MEMBERSIH
PERMUKAAN KEMASAN
DENGAN SEMPURNA

LANGKA
H
1-7
LANGKA
H
1-7
LANGKAH
TUJUH
MEMBERSIH
ALATAN
LANGKA
H
1-7
Soala Soalan
n1 4
Soalan Soalan
2 5
Soalan Soalan
3 6
Soalan
digunakan untuk menguji1
Antara berikut, alat yang manakah
keratan rentas?
A. Sudip

B. Alat Penguji Spirit

C. Gergaji
D. Jubin

Soalan 1-
6
Soalan
2
Apakah langkah pertama dalam proses
pemasangan jubin?

A. Memasang jubin bermula dari


bucu
B. Memastikan permukaan lantai
rata
C. Menyediakan alatan dan bahan
D. Menyusun jubin mengikut corak

Soalan 1-
6
Soalan
3
Yang manakah antara berikut adalah gambar rajah tanda tapak
yang betul?
A B

C D

Soalan 1-
6
Soalan
4
i.Menyediakan alatan dan
bahan
ii.Memasang jubin
iii.Menguji keratan rentas
iv.Merancang tanda tapak
Antara berikut, yang manakah susunan langkah
pemasangan jubinyang betul?

A. i, ii, iii, iv C. i, ii, iv, iii

B. i, iv, ii, iii D. i, iii, iv, ii

Soalan 1-
6
Soalan
5
Dalam proses pemasangan, terdapat beberapa tips
yang perlu diikuti. tips yang manakah tidak terlibat
dalam proses pemasangan jubin tidak bercorak?

A. Permukaan lantai mestilah rata

B. Sambungan mesti lurus dan


kemas
C. Mula memasang jubin di tengah
D. Jubin dipasang mengikut corak

Soalan 1-
6
Soalan
6
Apakah tujuan utama prose pemasangan jubin bermula
pada bahagian tengah bukan pada bahagian bucu?

A. Untuk membuat anggaran bilangan jubin yang perlu


digunakan
B. Untuk menyembunyikan ketidakkemasan
pemasangan jubin pada
bahagian tepi
C. Untuk memastikan bahawa corak berada di bahagian
tengah
D. Untuk mengelakkan daripada jubin tidak kemas dan
selari
Soalan 1-
6
Terdapat tujuh langkah di dalam
pemasangan jubin.

Anda mestilah menguasai semua


langkah bagi memastikan anda
dapat memasang jubin dengan
baik dan kemas.
ADAKAH ANDA
BERSEDIA?
Sekarang
Giliran anda
untuk mencuba
I TA
R
T I N
FA
I TA
M AN
RA H
ADAKAH
ANDA
PASTI?
YA TIDA
K