Anda di halaman 1dari 8

b¬|“È~’Èg¥‡Ú…«†š„“‚“Òۥۗ†”„“œ

x”†¥yœpªŽ”…Ú„”†“†š„“‚“Òۥۗ
†£…‚“Ò‚—Òz“œÈ…¬g“„—n—†š„“‚“Òۥۗ ‡šÈ‚“Ò…£É‰–„—‚“Ò…£Épªz“Ȭ 
c¬v˜~¤„“œp“…†”„“œhn“®w£n“®w“†“Û”Á„“Û—z£…˜ƒ“ÒÙ¥ƒ“Òz“…ט†—†“„—¬×“w”Û—n—
ۗ„“ÁƒÒ¬×˜Û”Û“œ‰’¬ۓn“œ‚“Òœ¬g“œ‚“Ò•p”È‚“Ò¬ ~¢¬w—ÉŽ”n“…ۓ…«°¬w“
٘…•Ég¥†“„“nª¬w“ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬ p”n“†“„“¬p“…Ú…«†“Û”Á„“Û—†—Û”Áۓœn”Û—۔
~¦דg“œ†“…ۗ‚—Òz“½¬†“„“¬p“…Ú…«†“Û“Á‰’‚“Òƒ“Ò¬…«  †“Û”Á„“Û—
z£…œ‰’œn“œÛ”Áۓœc~’Âw“œ†”„“œ†“¬vœÛ“Á~’Èg¥‡”…Û“œlv„“œ…˜‰Õ¸bg”„“¬p“
‰¤n“„—¬×˜‚šÒ‚“Òœ¬g“œ¬×“œz“œÛ”Áۓœcn“®w“†—†“„—‰’œ½Û“Á†”„“œה…•†“„“n“œ
דg“œ†“…nª„“n“œ†”ÇŽ”„“¬nª„“n“œegªÇp“„—z”Ç~’v¸y•…n“œ†“…‰’†“ט³‰–½„“~’w—
e¬w““†“דœ³fg”‚“Ò•p”È‚“Ò¬…«~’ȉ’œ½z“¬‚—Òp—…˜Û“g—‚“Òœp“œ°„“œ‚“Ò•z“È‚£Ò
cn“®w“†—†“„—‰’œ½Û“Ág—Ùۓ†“„—lv„“œ…˜‰Õ¸…«Û—۔n“œ…€˜¬×˜Û“†—†”„“…Û“œ
‰¤n“„—¬×˜†—†“„˜‰’œ½Û”Áۓœ~’Èz¥Çn“¬p“~’„“œˆ’œ…†—†“„”…œ‚“Ò•z“È‚£Ò…˜‰Õ¸ۓœ¬w—
zš‰’œnª†“w“¬ل—p—¬g—
 ±¦•g”ȁ•gÚ…«ۗ†”‰’¬†“¬vœÛ“Á†”„—†—†“„”…œ‚“Ò•z“Ȭ†£…‚“Ò
‰’¬q’Ò¬±–•‚“Ò•ƒÒzÚۓp“„Ú†”„—ۓœ¬w—‰¤n“„—¬×“w“‚§Òۓg— ‰’€œÇ…§Û“†”„—†—
‚“Ò•z“È‚¥Ò…€˜¬×“w“‚§Òۓg— i†“Ê„—†§Û“†—†“„”…œۥۓœcn“®w“c†“ÊۓvɃÒÇz£
‰’±’•œÈg“ƒ“Ò¬zª²„“¿¬×¥‰’œnªÛ—‚“Ò•n“œ²¬g“×¥‰¢½z“„“œ†”z“‰’¬×˜n“…«
²¬g—†“Êw”Û—n—~’ȃ“Òz—Á”½‚“Òœ
²˜„“œ×˜p“…‚—Òz“œÈ…œ‚šÒ‚šÒc¬v˜~¤„“œp“…†”„—†—†“„”…œ †—†—g“
~’Èg¥‡”……«ۗ†“‰–¬×“œ†”„—†— ‰¤n“„—¬×˜‚šÒc¬v˜~¤„“œp“…†”„—n—‚“Ò„—ƒ“Òœ
²˜„“œ×˜p“…†”„—n—²¬g—†”Ê…Û¥nª„—n“‚šÒ²¬g“„—…«n“…p”…Û£eg¥¿‡“Ǭz¨
cg—²¬|—‰’œ½Û”Áۓœ
†“‰’¬tÇ †“Çn—½~¤„“œ z“¬w—È~¤„“œ ט„“œÛ”‚“Òp”È‚“Ò¬
ۓ…«°¬w“٘…•Ég¥†“„“nª¬w“ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
1. *…0Ì;¤Ï”0¤Ì0Ì5„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐ0¤Ì”¥GÍXÐ0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
2. ¥TÎÎÎF¦Í”J¦Í”0Ì=¤Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐ0¤Ì”¥GÍXÐ0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
3. ´Jͺ<Ҕ5º*…LÑ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥TÎÎÎF¦Í”J¦Í”0Ì=¤Ð0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
4. ¥PÍ0̞ÑJ¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐ0¤Ì”¥GÍXÐ0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…

1
5. œ¥GÍV°Í<ÁV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥PÍ0̞ÑJ¦Í0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
6. 0„¥G Í”J¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1„0Ì=…0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
7. J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¥G Í”J¦Í0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
8. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¥G Í”J¦Í0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
9. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
10. J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
11. 0¤ÌV°Í0ÌE¤Ïœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
12. Q¢…\ќF…J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
13. ¥P͔W°ÍMÁ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
14. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êvœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥G͖0¤Ì”S‡=¤ÐÆ0Ì0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
15. J¦Í”<«ÒIŸ§Ñ•¥RÍË<Ò0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥G͖0¤Ì”S‡=¤ÐÆ0Ì0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
16. J¦Í”EŸ¤Ï”¥P͕EŸ¤ÏF¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥G͖0¤Ì”S‡=¤ÐÆ0Ì0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
17. 7Ñ5¤ÌFĺ~¥TÎÎΜF…J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ K¤Ï•E¤Ï5¤Ì0©Ì0„J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
18. Q‡´Jͺ”O¤Êvœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 7Ñ5¤ÌFĺ~¥TÎÎΜF…J¦Í– ~¢¬w—ÉŽ”n“…
19. LÑ2¤Ê~<Ò0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0¤Ìx0Ì¥TÎÎÎ~0„J¦Í– n”‚¥Ò~’…˜É
ۓ…«°¬w“٘…•Éۓ…«°¬w“ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
20. ¥PÍ0̞ÑJ¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐ0¤Ì”¥GÍXÐ0„J¦Í– ۓ…«°¬w“
ۓ…«°¬w“٘…•É‰’ž„”Ç~¤vۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
21. ¥PÍ=¤ÐF…0„K¤Í”<Ò0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1„0Ì=¤ÐK¤Í” 1- 4- 249/ 26, ‰’ž„”Ç~¤v
ۓ…«°¬w“٘…•É‚“Ҝۓœpªw“œۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
22. ¥P͔5¤Ì”<†1¤Êœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– z“œ‚“Òƅ~’…˜É
23. œ»GÍ0ÌQ…5¤Ìœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– z“œ‚“Òƅ~’…˜É
24. 0„7ё±Oʺ3ќ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– z“œ‚“Òƅ~’…˜É
ۓ…«°¬w“٘…•Éۓn—„“n“…œÉۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
25. 0¤ÌV°Í0ÌE¤Ïœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í– 17- 149/ 2/ B, ۓn—„“n“…œÉ
26. Q¢…\ќF…J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í– 17- 149/ 2/ B, ۓn—„“n“…œÉ
27. V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ¥P͔W°ÍMÁ0„J¦Í– J¦Í•EŸ¤ÏJ¦Í0„J¦Í– 17- 149/ 2/ B, ۓn—„“n“…œÉ

†“„“¬p“…Ú٘…•É±’•Û“Ænª¬w“ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
28. ¥PÍ0º=¤ÐÆJ¦Í•0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì5¤Ì0„J¦Í– 3- 9- 484, ±’•Û“Ænª¬w“
29. F¦Í0©Ìx0Ì5¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Êœ9†J¦Í– 3- 9- 484, ±’•Û“Ænª¬w“
30. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êvœ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– 1- 7- 1098,
€•…‰’‚“Òœg“È‚“Òœ
31. œ¥GÍV°ÍF¿Í1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– 1- 8- 159, ۓn“®…p“œv¸
32. œ¥GÍIŸ†1¤Ê0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– 1- 8- 293, ۓn“®…p“œv¸

2
33. œ¥GÍIŸ†1¤Ê0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– 1- 8- 304, ۓn“®…p“œv¸
34. œ®GÍ=¤ÐJ¿Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ œ¥GÍIŸ†1¤Ê0½Ì0„J¦Í– 1- 8- 304, ۓn“®…p“œv¸
35. 0¤Ì¥G Í””I†HєV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– 1- 8- 436, ۓn“®…p“œv¸
36. 5©Ì0©ÌEŸ¤Ï0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– 1- 8- 436, ۓn“®…p“œv¸
37. $OÂ1½Ê1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¤Ê~<Á0„J¦Í– 2- 10- 365, ۓn“®…p“œv¸
38. 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤Ñ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– 2- 12- 121, ~¢g“¿‚“ÒÆp“w“º
39. 0„J¦Í•0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¤Ê~<Á0„J¦Í– 2- 12- 122, ~¢g“¿‚“ÒÆp“w“º
40. 0¤ÌV°Í0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¤Ê~<Á0„J¦Í– 2- 12- 122, ~¢g“¿‚“ÒÆp“w“º
41. ¥PÍ0Ì¥GÍ=½Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¤Ê~<Á0„J¦Í– 2- 12- 122, ~¢g“¿‚“ÒÆp“w“º
42. J¦Í0ÌU°ÊV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”EŸ¤Ï”¥P͕EŸ¤ÏF¦Í0„J¦Í– ›‚“Ò•„“¬
43. 1¨Ê0¤Ì<ÁV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”EŸ¤Ï”¥P͕EŸ¤ÏF¦Í0„J¦Í– ›‚“Ò•„“¬
44. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ VÍ:¤ÌMÁ0„J¦Í– 2- 4- 1410, ۓƒÒ¬ۓp“„Ú
45. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6Â1„y0„J¦Í– 2- 4- 1410, ۓƒÒ¬ۓp“„Ú
46. 1¨ÊS‡0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– 2- 6- 1407, ~–¬Ù„“É
47. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– 2- 7- 260, †“w¥º~’…˜É
48. œ¥GÍV°ÍF¿Í1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤ÊJ¦Í0¤Ì0„J¦Í– 2- 7- 260, †“w¥º~’…˜É
49. $WÍMÁ1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– 2- 7- 260, †“w¥º~’…˜É
50. 0„EŸ…1¨Ê¥RÍËF¿ÍV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– 2- 7- 260, †“w¥º~’…˜É

†“„“¬p“…Ú٘…•ÉإۓžÁ„“œۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
51. ¥TÎÎÎF¦Í”J¦Í”0Ì=¤Ð”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡J¦Í”K¤Í” ”…n“œ„—½
52. 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0¤Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
53. W°ÍLєV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
54. œ¥GÍ1„¾RÍË0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
55. VÍF¦Í”{V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
56. ´J͕¥TÎÎÎF¿Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
57. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ *ÍLÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
58. hF¦Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ *ÍLÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
59. *ÍLÉÑK¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
60. 1¬Ê¥RÍËF¿ÍV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ *ÍLÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
61. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¤ÊJ¦Í”M†1¤Ê0¤Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
62. 1¤ÊJ¦Í”M†1¤Ê0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0̛ÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
63. 0„J¦Í”6¤Ñ0̜E¤Ï0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
64. ¥GÍJ¦ÍF¿Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„0Ì6¤Ñ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
65. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ³GÍE¤ÈÏLÑ1¨Ê~F¦Í0¤ÌxK¤Í” ”…n“œ„—½

3
66. XÐ0¤Ì~LÑ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
67. (»GÍ0̜E…V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐ0¤Ì~LÑ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
68. ¥PÍ0Ì¥GÍ=½Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
69. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÉÑK¤Í” ”…n“œ„—½
70. J¦Í”LÉÑK¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐ0¤Ì~LÑ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
71. %U°Ê¾RÍË1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¤Ê~<Ò0„J¦Í– ”…n“œ„—½
72. Q‡´Jͺ”O¤Êv0¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– ”…n“œ„—½
73. 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
74. LÑ2¤Ê~<Ò0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– ”…n“œ„—½
75. LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ1¤Ê0„J¦Í– ”…n“œ„—½
76. h0„0Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
77. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6Â1„y0„J¦Í– ”…n“œ„—½
78. 6Â1„y0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í”6¤Ñ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
79. 0„7ёV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
80. œO¤ÊJ¦Í<Á0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
81. 0„7ёV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
82. hWÍJ…¥PÍ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í”6¤Ñ0̜E¤ÏK¤Í” ”…n“œ„—½
83. J¦Í0ÌU°ÊEŸ¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ hWÍJ…¥PÍ0„J¦Í— ”…n“œ„—½
84. F…0„K¤Ï•<Ò0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´J͔O¤Êvœ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
85. XÐJ¦Í•~0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´J͔O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
86. Q‡´J͔O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐJ¦Í”~K¤Í” ”…n“œ„—½
87. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥R¢ÍËK¤Í” ”…n“œ„—½
88. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
89. 0¤Ì¥G Í””F…EŸ¤Ï0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1„0Ì=¤ÐK¤Í” ”…n“œ„—½
90. 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì¥G Í””F…EŸ¤Ï0„J¦Í– ”…n“œ„—½
91. 6Â1„y0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥TÎÎÎF¦Í”J¦Í”K¤Í” ”…n“œ„—½
92. ¥G͗0¤rÌ6¤Ñ0Ì0ÌE¤Ï0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6Â1„y0„J¦Í– ”…n“œ„—½
93. hWÍJ…¾PÍV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6Â1„y0„J¦Í– ”…n“œ„—½
94. Q‡´Jͺ”O¤ÊÑJ¦Í0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
95. 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ±Oʺ¥RÍË5©Ì0©Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
96. ´JÍ0Ì1¤Ê·6ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
97. 0¤Ì¥G Í””I†HєV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
98. ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ±Oʺ¥RÍË5©Ì0©Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
99. ´JÍ0Ì1¤Êœ9†0ÌF¦Í0¤ÌxJ¦Í”~V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ±Oʺ¥RÍË5©Ì0©Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½

4
100. 5©Ì0©ÌEŸ¤Ï0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– ”…n“œ„—½
101. Q‡J¦Í”K¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ $0Ì=¤ÐK¤Í” ”…n“œ„—½
102. 0¤Ì0Ì5„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
103. 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1„0Ì=…0„J¦Í– ”…n“œ„—½
104. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤ÑLÑ¥GÍXÐ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
105. F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
106. [ŸÑ2¤Ê¥GÍXÐ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
107. LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐJ¦Í”~K¤Í” ”…n“œ„—½
108. K¤Ï•1„0Ì=¤Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
109. F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨ÊO¤ÊœF…J¦Í– ”…n“œ„—½
110. Q‡´Jͺ”O¤Êv0¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– ”…n“œ„—½
111. ®PÍ=…0„J¦Í•0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í”1¨Ê¥R¢ÍËK¤Í” ”…n“œ„—½
112. 0„J¦Í”1¨Ê¥R¢ÍËK¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ XÐJ¦Í”~K¤Í” ”…n“œ„—½
113. F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„0Ì6¤Ñ0̜E…0„J¦Í– ”…n“œ„—½
114. Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1º0Ì;¤ÏK¤Í” إۓžÁ„“œ
115. (»GÍ0̜E¤ÏV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– إۓžÁ„“œ
116. K¤Ï•1„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤ÊF¦Í{ إۓžÁ„“œ
117. ´JÍ0Ì1¤ÊF¦Í{V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡J¦Í”K¤Í” إۓžÁ„“œ
118. E¤Ï”0¡„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤ÊF¦Í{ إۓžÁ„“œ
119. ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡J¦Í”K¤Í” إۓžÁ„“œ
120. 1¨Ê¥RÍËF¿ÍV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡J¦Í”K¤Í” إۓžÁ„“œ
121. Q‡J¦Í”K¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„0Ì6¤Ñ0̜E¤ÏK¤Í” إۓžÁ„“œ
122. ¥PÍ0Ì¥GÍ=½Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1º0Ì;¤ÏK¤Í” إۓžÁ„“œ
123. VÍW°ÍE¤Ï0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¨Ê~F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– zšp”„“¬
†“„“¬p“…Ú٘…•Éۓ„“ͬ~¤vۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
124. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ±1ʺO¤ÊJ¦Í0„J¦Í– ‚“Òœn“œ¬g“~’„“¬
125. 0„0Ì6¤Ñ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0Ì7ÑK¤Í” cv˜n”…~’…˜É
126. ±1ʺO¤ÊJ¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0„J¦Í– ²„“Ìۓ~’…˜
127. ´Jͺ<Ҕ5º*…MÁ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ±1ʺO¤ÊJ¦Í0„J¦Í– ²„“Ìۓ~’…˜
128. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ±1ʺO¤ÊJ¦Í0„J¦Í– ²„“Ìۓ~’…˜
†“„“¬p“…Ú٘…•É†“„“¿Û“Á~¤vۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
129. 1¨ÊS‡0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ²†“‰’…˜n“œ¬v
130. ¥PÍ=¤ÐF…0„K¤Í”<Ò0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Êœ9†J¦Í– ²†“‰’…˜n“œ¬v
131. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ²†“‰’…˜n“œ¬v

5
132. 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ Q‡´Jͺ”O¤Êv0½Ì0„J¦Í– ²†“‰’…˜n“œ¬v
133. ´EϺ´Jͺ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0¤Ì0„J¦Í– …¥€„—½
134. 1„0Ì=…0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– …¥€„—½
†“„“¬p“…Ú٘…•Éq’Òۓ~’Ÿ„Úۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
135. 0„J¦Í”K¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÉÑK¤Í” ‚“Òw—nª¬w“
†“„“¬p“…Ú٘…•É‚“Òœ…œp“œۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
136. œ¥GÍV°Í<ÁV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì¥G Í””¥GÍXÐ0„J¦Í– ~¢g”¿~’Ÿ„Ú
137. ¥GÍJ¦ÍF¿ÍV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì¥G Í””¥GÍXÐ0„J¦Í– ~¢g”¿~’Ÿ„Ú
138. 0¤Ì¥G Í””¥GÍXÐ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– ~¢g”¿~’Ÿ„Ú
139. ®PÍ=…0„J¦Í•0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– ~¢g”¿~’Ÿ„Ú
140. Q‡´Jͺ”O¤Êv0¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– ~¢g”¿~’Ÿ„Ú
141. XÐJ¦Í•~0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ  nªvp“w“º
142. 7Ñ5¡„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 6¤Ñ0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
143. ´J͕¥TÎÎÎF¿Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÑ¥TÎÎÎMÁ0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
144. ´JÍ0Ì1¤Ê¸9ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ LÑ2¤Ê~<Á0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
145. 0¤ÌV°Í0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
146. 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÑ¥TÎÎÎMÁ0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
147. F¦Í0©Ìx0Ì5¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
148. hF¦Í”J…¾PÍ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
149. 0„J¦Í•0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÑ¥TÎÎÎMÁ0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
150. hE¤Ï0¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
151. ´JÍ0Ì1¤Êœ9†J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LÑ¥TÎÎÎMÁ0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
152. ´JÍ0Ì1¤Ê9Á0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
153. 0¤ÌV°Í0ÌE¤Ï0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0½Ì0„J¦Í– ×¥…œÂ„“œ
†“„“¬p“…Ú٘…•É~’„“n”…ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
154. ¥P͔EŸ…1¤Ê0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– “žŽ”…~’…˜É
155. ¥P͔EŸ…1¤Ê0½Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– “žŽ”…~’…˜É
156. 0„¸7ѺO¤Êv0©Ì0„J¦Í–0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ J¦Í”LkÑLÑ0„J¦Í– †“„—nª…œÉ
157. 0¤ÌV°Í0ÌE¤Ï0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Êœ9†J¿Í ۓ†”€œ~¤v
t‚“ÒƬ٘…•Ét‚“ÒƬۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
158. ¥P͔²0̺¾RÍË1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0¤ÌªPÍ0̛ÎÎÎ0„J¦Í– 11- 10- 762/ t‚“ÒƬ
159. F¦Í0¤ÌªPÍ0̛ÎÎÎ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 5º*…LÑ0„J¦Í– 11- 10- 762/ t‚“ÒƬ
160. ´Jͺ<Ҕ5º*…MÁV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0¤ÌªPÍ0̛ÎÎÎ0„J¦Í– 11- 10- 762/ t‚“ÒƬ

6
n“„š¬Û“p“„Ú٘…•Éت~’Âg“¬w—ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
161. ¥TÎÎÎF¦Í~0Ì=¤Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì¥TÎÎÎ0„J¦Í– p“œ¬w—
162. \Ñ0Ì5„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ F¦Í0©Ìx0Ì5¤Ì0„J¦Í– p“œ¬w—
n“„š¬Û“p“„Ú٘…•n“„š¬Û“p“„Úۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
163. 0¤Ì¥G Í””¥GÍXÐ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¿Í0„J¦Í– 2- 9- 96/ 2,n“„š¬Û“p“„Ú
164. J¦Í•0¤Ì”XÐ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ œ¥GÍI†1¤Ê0½Ì0„J¦Í– 3- 7- 166/ 3, n“„š¬Û“p“„Ú

²g—…••gÚ٘…•ÉץۓžÁ„“œۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
165. 7Ñ5¡„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¤ÊF¦Í1¤Ê0„J¦Í– n”z”ÇÛÚ~’…˜É
166. 1¤ÊF¦Í1¤Ê0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ  n”z”ÇÛÚ~’…˜É
167. 1„0Ì=…0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0¤Ì0„J¦Í– ‚“Ò¬g“‚“Ò„—È
²g—…••gÚ٘…•É…n£Ív˜¸~¤vۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
168. h1„0Ì=½Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥PÍ=¤ÐF…0„K¤Í”<Ò0„J¦Í– ‚“Ҭט„”Ç…
169. LÑ2¤Ê~<Á0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥PÍ=¤ÐF…0„K¤Í”<Ò0„J¦Í– ‚“Ҭט„”Ç…
170. 0„¥G Í”´Jͺ0ÌE¤Ï0¤ÌÑ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0¤ÌÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
171. 1¨Ê0¤Ì<ÒÑ1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì¥G Í”´Jͺ0ÌE¤Ï0¤ÌÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
172. 1¨ÊOº0¤ÌÑ1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì¥G Í”´Jͺ0ÌE¤Ï0¤ÌÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
173. ´JÍ0Ì1¤Êœ9†J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0¤ÌÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
174. hWÍJ…¥PÍ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ´JÍ0Ì1¤Êœ9†J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
175. h0¤Ì0Ì5„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 1¨Ê¥RÍËF¦ÍÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
176. 5¤Ì0Ì5„0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0¤Ì0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
177. œ¥GÍV°Í<ÒÑ1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 5¤Ì0Ì5„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
178. ´Fͺ<Ҕ5º*…MÁ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥P͔EŸ…1¤Ê0½Ì0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
179. hWÍJ…¥PÍ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¥P͔EŸ…1¤Ê0¤ÌÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
180. ¥P͔EŸ…1¤Ê0¤ÌÑ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„¸7ѺO¤Êv0¤ÌÑ0„J¦Í– ‚“Ò•‚—Òw—~’…˜É
181. œ¥GÍIŸ†1¤Ê0¤Ì0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0„J¦Í•0„J¦Í– ez“ž®„“œ
182. J¦Í•0¤Ì”X°Ð0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ œ¥GÍIŸ†1¤Ê0¤Ì0„J¦Í– ez“ž®„“œ
n—È‘”¼٘…•É‚§Ò…†“„“¬ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
183. 1º¸9ѺO¤Êv0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ BBBBBBBBBBBBBBBBBB c•È±™•¬~’vÁ¬
n—È‘”¼٘…•ÉۓžÙ˜†šw“œۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
184. ´JÍ0Ì1¤Ê8Ñ0„J¦Í”K¤Í”V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ  n”v¥ÈۗŽ”w“œ
n—È‘”¼٘…•Ép“œw—†”w“ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
185. 7Ñ5¤ÌFĺ~¥TÎÎÎF¦Í0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ  p“œw—†”w“
186. 0„0ÌI†HєV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¼´JÍ1¤Ê”0Ì:¤Ì0Ì ‚£Ò•~’„“œÈ

7
187. 0„0ÌI†HєV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ ¼´JÍ1¤Ê”8Ñ0Ì p“œw—†”w“
n—È‘”¼٘…•É†—Ùƒ“Ò†”w“ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
188. 0¤Ì0Ì5¤Ìœ¥GÍQ…E½ÏV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì0Ì5¤Ìœ¥GÍQ…E½Ï 40- 9- 19, ‰’ž„”Ç„”†“~¤v
189. 1¨Ê0¤Ì<Ò1¤Ê”J¦Í•0½ÌV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì0Ì5¤Ìœ¥GÍQ…E½Ï 40- 9- 19, ‰’ž„”Ç„”†“~¤v
190. h1„0Ì=½ÐV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì0Ì5¤Ìœ¥GÍQ…E½Ï 40- 9- 19, ‰’ž„”Ç„”†“~¤v
191. ¥P͔W°ÍMÁ6¤Ñ0ÌE½ÏV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ 0¤Ì0Ì5¤Ìœ¥GÍQ…E½Ï 40- 9- 19, ‰’ž„”Ç„”†“~¤v
n—È‘”¼٘…•É‚“Ò¬p“…p—„—ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
192. hWÍJ…¥PÍ0„J¦Í–V°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ  ~¢Û“œ‚“Ò•n“
p“œ¬vž„“œ٘…•Ép“œ¬vž„“œۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
193. $F¦Í”0„EŸ¤ÏV°Í0¤ÌJ¦Í”´FͺWÍ œ¥GÍ=…¾GÍ 3- 29- 13/ 16, ٞvœ‚—Ò…œÉ„—¬p“œ„ªw“œº
Û£…žÉ„“œ٘…•É†¥¬n“vp—„—ۗƒ£Ò•Ùn“†“„“°¬
194. „”‚“Ò‚“Òž„—½†š„“‚“Òۥۗ †¥¬n“v‰’œ€•Ä„”ƒ“Òœw“œ †¥¬n“vp—„—

Minat Terkait