Anda di halaman 1dari 3

KEPENTINGAN SEMANGAT KEJIRANAN

Nusa tercinta kita Malaysia merupakan negara yang mempunyai anak watan berbilang kaum dan idup secara bersama se ati se!iwa ibarat seikat bak sirih serumpun bak serai. Se ubungan dengan itu" kebanyakan angg#ta masyarakat idup ber!iran di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar dan mereka saling ber ubung" bertemu dan berurusan antara satu sama lain$ Namun ada lakaran suram yang menyelubungi kita ba awa ada pandangan yang menyatakan ba awa semangat ke!iranan dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa ini dikatakan semakin ter akis ibarat hidup segan mati tak mahu$ %anyak kempen dan usa a tela di!alankan #le pelbagai pi ak untuk merapatkan kembali ubungan dalam kalangan !iran kerana semangat ke!iranan begitu penting dalam ke idupan bermasyarakat$ Sebenarnya semangat ke!iranan dapat memupuk kerjasama dalam kalangan anggota masyarakat di sesuatu tempat $ Ker!asama ini b#le dipupuk melalui penglibatan angg#ta masyarakat dalam pelbagai akti&iti yang diadakan di kawasan tempat mereka tinggal$ Akti&iti kemasyarakatan seperti g#t#ng'r#y#ng" ma!lis sambutan perayaan atau per!umpaan bulanan k#muniti dapat mempertemukan semua !iran" saling berkenalan dan merapatkan ubungan $ Mereka akan lebi mesra" saling membantu bagai aur dengan tebing tanpa membe(akan warna kulit" bangsa atau kepercayaan$ )al ini menun!ukkan ba awa semangat ke!iranan yang dipupuk dapat membentuk ker!asama dalam kalangan angg#ta masyarakat seterusnya membentuk uk uwa yang kuku dan ampu $ Selain itu semangat ke!iranan !uga penting kerana dapat membentuk semangat kekitaan dan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Mengimbas kembali Peristiwa *+ Mei *,-, menun!ukkan ba awa !ika masyarakat tidak bersatu padu dan berpeca 'bela " negara akan musna dan ke idupan angg#ta masyarakat tidak akan selesa dan aman$ Tuntasnya" semangat ke!iranan memb#le kan semua angg#ta masyarakat mema ami antara satu sama lain$ Masyarakat yang berbilang kaum ini b#le mempela!ari perbe(aan budaya dan sistem s#sial masyarakat lain seterusnya mema ami sensiti&iti mereka agar dapat bert#leransi" beker!asama

dan saling meng #rmati$ Tegasnya semangat ke!iranan penting dalam membentuk masyarakat yang bersatu padu dan seterusnya dapat memacu pembangunan negara ke ara kegemilangan$ .i samping itu" semangat ke!iranan !uga penting kepada negara kerana memudahkan kerajaan melaksanakan pelbagai program pembangunan dan membawa kemajuan kepada rakyat$ Sl#gan Negara Maju Rakyat Sihat menun!ukkan apabila rakyat idup dalam keadaan si at se!a tera maka pelbagai rancangan pembangunan dapat diatur" dirancang dan dilaksanakan secara lancar tanpa sebarang kekangan$ Jika masyarakat dapat idup bersama dalam suasana yang aman dan arm#ni maka segala kema!uan yang disediakan #le kera!aan di seluru pel#s#k tana air akan dapat dinikmati bersama'sama secara adil dan saksama$ Sebagai c#nt# nya" kera!aan tela berupaya membina pelbagai kemuda an dan in/rastrukutr di kawasan taman' taman peruma an seperti dewan #rang ramai" balai raya" taman permainan kanak'kanak ma upun pusat k#muniti atas inisiati/" semangat ke!iranan dan perpaduan yang ditun!ukkan #le angg#ta masyarakat di sesetenga kawasan tempat tinggal$ Jelasla semangat ke!iranan penting bagi membantu angg#ta masyarakat dalam suatu kawasan ke!iranan menikmati pelbagai kemuda an awam yang disediakan #le pi ak kera!aan$ Negara yang cemerlang la ir daripada rakyatnya yang ber ema tinggi dan idup bersatu padu seia sekata $ Jika masyarakat dapat berganding ba u dan saling mengekalkan ke idupan yang arm#ni maka negara akan melakar ke!ayaan gemilang$ Semangat ke!iranan merupakan sala satu elemen penting dan &ital yang membantu melahirkan anggota masyarakat yang harmoni, mempunyai jati diri dan ke!iranan" pelbagai akti&iti semangat cinta akan negara $ Melalui pemupukan nilai'nilai patri#tisme ubungan dapat berbentuk

diimplimentasikan$ Sebagai c#nt# " mengibarkan !alur gemilang" mengadakan pameran sempena ulang ta un kemerdekaan negara ataupun menyertai perarakan dalam sesebua pesta$ .atuk A( ar %in Mans#r merupakan c#nt# paling !elas" dan atas s#k#ngan rakyat Malaysia memb#le kan beliau melakukan pelayaran s#l# mengelilingi dunia sambil mengibarkan !alur gemilang dengan penu ke!ayaan$ )al Ini !elas menun!ukkan ke arm#nian ke idupan rakyat Malaysia memb#le kan mereka melakukan sesuatu al dan perkara yang amat ebat bagi mela#n!akkan Malaysia di persada antarabangsa$

Semangat ke!iranan yang wu!ud dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum !uga penting sebagai produk pelancongan$ Sesunggu nya" kedatangan pelanc#ng asing ke negara ini banyak disebabkan ke idupan masyarakat Malaysia yang unik" mempunyai pelbagai seni budaya yang menarik dan idup secara arm#ni dalam k#muniti ke!iranan$ Sesunggu nya" perpaduan masyarakat banyak membantu menarik ke adiran pelanc#ng terutamanya ketika musim perayaan besar$ Sebagai c#nt# nya pada sambutan )ari Kemerdekaan" Ma!lis Ruma Terbuka dan sambutan pesta'pesta tertentu menampilkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara kita yang amat disukai #le para pelanc#ng asing tersebut $ Selain di kawasan bandar" pr#duk pelanc#ngan seperti Pr#gram )#mestay atau Inap .esa di kawasan luar bandar !uga dapat menun!ukkan semangat idup ber!iran dalam kalangan masyarakatnya $ Maka sememangnya semangat ke!iranan dalam kalangan masyarakat Malaysia sangat ber/aeda dan membawa pulangan ek#n#mi yang begitu memberangsangkan kepada negara$ Inti anya" semangat ke!iranan merupakan seba agian daripada amalan dan men!adi budaya masyarakat di Malaysia yang men!adikan negara kita unik pada pandangan masyarakat di luar sana mala dikenali di seluru dunia$ Tuntasnya" Semangat ke!iranan bukan sa a!a penting dalam mengekalkan suasana arm#ni dalam kalangan rakyat di negara kita mala sumbangannya cukup besar terutamanya bagi memastikan Malaysia terus cemerlang dan mampu berdaya saing pada masa akan datang kerana rakyatnya yang bersa sia terpu!i bagi mela irkan m#dal insan berminda kelas pertama yang dapat memacu negara tercinta ke ara kegemilangan di puncak !agat$