Anda di halaman 1dari 3

DISIPLIN TERAS KEJAYAAN Mendepani realiti baru era milenium yang pantas berubah dan ber embang ini!

masyara at dinami ! madani serta in"#ati$ amat diperlu an untu men%apai e&ayaan agar dapat 'dudu sama rendah! berdiri sama tinggi( dengan negara)negara gergasi seperti Jepun! Ameri a Syari at dan Peran%is* +al ini demi ian! disiplin merupa an %eru%u $undamental bagi e&ayaan sesebuah bangsa* Se%ara h"listi ! disiplin merupa an pemang in bagi melahir an sebuah masyara at yang pr"gresi$! ber etrampilan serta sa inah* Disiplin dapat melahir an pela&ar yang mempunyai einsanan yang syumul* +al ini demi ian! disiplin merupa an asas bagi sesebuah e&ayaan* ,"nt"hnya! sese"rang pela&ar yang ingin ber&aya mestilah ra&in untu mengulang a&i pela&aran! bangun a-al e se "lah! membuat semua er&a se "lah yang diberi an dan mematuhi peraturan se "lah* Tanpa disiplin! tida mung in sese"rang pela&ar dapat mela u an per ara)per ara tersebut* Malahan! budaya pesimisti dalam alangan pela&ar mestilah di i is demi menyambut gamitan menara impian* Tamsilnya! Ni Nur Madihah yang merupa an pela&ar %emerlang Si&il Pela&aran Malaysia .SPM/ tahun 0112 mendapat 01 A dalam peperi saan a-am* 3eliau tida men&adi an emis inan yang era&inan! membelenggu hidupnya sebagai batu penarung* Sebali nya! disebab an men&adi pun%a e&ayaan ba

egighan! ete unan dan yang paling perdana iaitu disiplin beliau yang tinggilah yang ata pepatah! 'henda seribu daya! ta henda seribu dalih(* Jelaslah baha-a disiplin merupa an $"rmula yang paling man&ur untu ana -atan ini ber&aya di menara gading*

Selain itu! ibu bapa &uga memerlu an disiplin yang tinggi untu melahir an sebuah eluarga yang bahagia* Ibu bapa memi ul tanggung&a-ab yang berat dalam sesebuah institusi eluarga* Ibu bapa memain an peranan yang penting dalam mendidi ana )ana agar men&adi -arganegara yang berguna erana ana yang baru

lahir ibarat ain putih dan ibu bapalah yang men%"ra ! me-arnai dan membentu eperibadian %ahaya mata mere a* Tida lain tida bu an! disiplinlah yang diterap an dalam diri ibu bapa untu membentu diri ana mere a yang gemilang* 3u an itu saha&a! ibu bapa &uga mestilah menun&u an tauladan yang bai ba erana segala per-ata an ibu bapa a an di%"nt"hi ana )ana ata peribahasa! 'bagaimana

a%uannya! begitulah uihnya(* Malahan! ibu bapa bu an saha&a perlu mendidi ana ) ana ! mere a &uga perlu menyedia an segala eperluan serta membesar an ana )ana * I4harnya! ibu bapa &uga henda lah mempunyai disiplin diri untu me-u&ud an sebuah eluarga bahagia dan melahir an ana yang penuh dengan si$at mahmudah* Sementelahan itu! pe er&a)pe er&a se t"r era&aan mahupun s-asta &uga tida terlepas daripada mempunyai disiplin dan "mitmen yang tinggi terhadap pe er&aan mere a* 5"l"ngan pe er&a ber "lar putih dan biru ini mestilah menepati masa! bertanggung&a-ab dan amanah* ,"nt"hnya! se"rang pega-ai ban mestilah menepati masa untu datang e tempat er&a* 3eliau &uga henda lah bertanggung&a-ab mela u an segala tugas yang diberi an dan amah terhadap duit)duit yang dipegangnya* 6sahlah ita diibarat an seperti dalam pepatah 'harap an pagar! pagar ma an padi(* Ternyata baha-a! dalam mela u an sesuatu pe er&aan disiplin diri amat penting erana e&ayaan tida datang berg"le * Seterusnya! sebagai pengguna &alan raya! mengurang an adar ita mestilah berdisiplin dan

memandu se%ara berhemah* Disiplin yang diamal an dalam pemanduan dapat emalangan yang sema in hari sema in mening at* Se"rang pemandu mestilah mematuhi peraturan &alan raya dengan memasang tali pinggang eledar! mematuhi had la&u dan pe a terhadap papan tanda di tepi &alan* Se%ara tida langsung! adar alangan yang sudah men%apai tahap men%emas an ini lebih)lebih lagi semasa musim perayaan dapat di urang an* Jelaslah baha-a! pemandu yang berdisiplin dan berhemah dapat membantu mengurang an ehilangan nya-a yang lebih banya dan ini bertepatan dengan sl"gan! 'pandu %ermat! &i-a selamat(*

Di samping itu! sebagai pengguna ita mestilah bi&a berbelan&a* Dalam dunia yang serba %anggih dan -u&udnya internet! masyara at dapat membeli dan berbelan&a dengan emudahan yang terleta di hu&ung &ari saha&a* Masyara at yang na7$ dengan mata ebendaan yang melalai an a an memb"r"s dan berbelan&a mengi ut ha-a na$su dan bu annya eperluan* 8leh sebab itu! g"l"ngan ini mestilah mempunyai disiplin diri agar dapat ber&imat)%ermat dan bi&a meran%ang eperluan mere a* Se%ara tida langsung! g"l"ngan ini dapat mengela an diri daripada berhutang dengan ban atau lintah darat* Mu htasarnya! indi#idu yang dapat menga-al diri daripada terlalu mengi ut ha-a na$su dan berlatih untu mendisiplin an diri pasti dapat menge%api ehidupan yang sempurna dan mempunyai sumber e-angan yang stabil ba peribahasa ' beringat sebelum ena! ber&imat sebelum habis(* A hirul alam! disiplin merupa an %eru%u utama pembangunan negara erana dengan disiplin ita mampu untu mengadun satu "mbinasi usaha yang %u up padu agar nama Malaysia gah di seluruh p"&" dunia* 8leh itu! marilah ita bergabung sinergi dan mengambil lang ah sederap untu meng"ta an ilti4am serta aspirasi negara iaitu 9a-asan 0101 yang ba al tiba* ata