Anda di halaman 1dari 9

RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN

TAJUK: KISAH NABI HARUN DENGAN NABI MUSA ( AS)


Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.
2.
3.
4.
PENGENALAN
- Anak kepada Imran B.
Yashkur.
- lahir di Mesir
- Petah eri!ara
-Nai "arun pemantu
kepada Nai Musa.
#ak$ah %amiri.
-men!ipta lemu emas untuk
disemah.
&e'uran Nai "arun.
-melaran' Bani Israil
men$emah patun' anak
lemu
Nai Musa kemali
memperetulkan a(idah
kaumn$a.
- %amiri tersin'kir
%urah Al-)ashash a$at 34
x: _
o._
%urah Luman a$at 13
c __ _|:_ __
%urah Al-Asr A$at 3
ac_c:_x .::_
%urah An Nisa* a$at 13+
o__x q__ _
o_:qq|__x o__x
_x c___x _: ::
_ q| _
Bantuan man'sa-man'sa
an,ir di -.h.r.
A,aran-a,aran sesat $an'
erlaku di Mala$sia.
-a,aran A$ah Pin
Ge,ala s.sial
-mat rempit
-suman' mahram
Aurad Muhammadiah telah
diharamkan
- Bantu memantu amalan
$an' mulia
- In'atlah sesun''uhn$a
Allah amat murka kepada
.ran' /.ran' $an' s$irik
- In'at men'in'ati sesama
muslim
&e'uhkan keimanan dalam
diri
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH NABI S&UAIB a's
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.

2.
3.
4.
PENGENALAN
-%alasilah keturunan Nai
Luth
-#iutus kepada 0aum
Mad$an
-Beran'sa Ara
0aumn$a suka menipu
dalam timan'an
-Memeras u'ut atau
mer.mpak
-Maksiat 1 kemun'karan
#ak2ah Nai %$uai
-Men$eru supa$a kemali ke
,alan Allah.
- Mendapat tentan'an
kaumn$a.
Balasan Allah kepada
kaumn$a $an' in'kar
- Gempa umi
- 3ua!a $an' panas
%urah Al A*ra4 a$at 56
q_x __ _.:,x :
%urah "ud a$at 54
_x ac': ____
_o____x
%urah "ud a$at 55
_: c: __ _____x o _'
q_ eo_ oo q
o::__x o' ':o
%urah As$-s$ua*ra a$at 157
qc:q: _.:x: _ c__
_ o _o _ c__ __

Nai Palsu
0#N"EP pantau har'a
aran' dan har'a ka2alan
Islam "adhari
&sunami pada 2+ .12.2884
Beriman kepada rasul
Amanah dalam ,ual eli
0e2a,ipan erdak2ah
0emali kepada a,aran
Islam dan muhasaah diri
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH ISKANDAR (ULKARNAIN
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.

2.

PENGENALAN
-keturunan 9.m
-terkenal den'an pan''ilan
Ale:ander ;ulkarnain
-Nama seenar Iskandar Bin
#ari
-9a,a $an' men'uasai
Ba$l.n
-<ran' $an' pertama
ersalaman den'an tan'an
-Maksud ;ulkarnain 2
tanduk mendapak 'elaran
kerana erhi,rah ke hu,un'
arat dan timur.
-Pertemuan dalam per,alanan
dak2ah 488=888 .ran'
erdak2ah keseluruh dunia.
-;ulkarnain ertemu
era'ai an'sa seluruh
dunia
"a2il=&a2il=Nasi(=Masi(=Ya
k,ud dan Mak,ud.
Al-0ah4i a$at 53
_c|_e__x o_
_:_ a ac|x: _qq|_
o'o q
As-%aa4 a$at 4
o _ |__ _ cc|_:_
: : _oxa o _ c

Al-0ah4i a$at 5+
_:o : q|_ _ __
:.::o_x : _ __:o
::o_x_x :.:' c:
Al-0ah4i a$at 78
_:o : q|_ :|_ __
:.::o_x |: q_ c: __
:o_ _o_ oo xx '_
Al-0ah4i a$at 72-75
-0eeranian rak$at
Palestin.
-0eeranian =per,uan'an
"i>ullah.
-,ati diri
-erani memeran'i
keatilah
3.

4
6.
-Menentan' Yak,ud dan
Mak,ud
-%uka memuat ker.sakan.
-&in''al di antara dua
'unun'
-Mementeras ke,ahatan dan
erdak2ah kepada mereka.
-;ulkarnaun mendirikan
tem.k Yak,ud dan Mak,ud.
%ea'ai atas dua ne'ara .
-0eman'katan ;ulkanain
-;ulkarnaian sakit.
-Balik ke Ba$l.n.
-Menin''a dunia.
-&elah menin'alkan
eerapa ke,a$aan.
Ali-Imran a$at 156
_ :_: _c q
Yak,ud dan Mak,ud
'amaran kaum Yahudi.
-Yahudi memunuh dan
mem4itnah.
-Pen,a,ah memusnahkan
umat Islam.
-Memanteras 'e,ala
murtad.
-&.k.h 2anita
-#atuk #r. %h. Ma>lina
?Men,ela,ah 0utu
%elatan@
-#r. -emilah ?ME93Y
Mala$sia@
-#r. %heikh Mu>a44ar
%huk.r
-0pt. #r. Aai> 0haleed
?an'kasa2an@
-,an'an memuat ke,ahatan
atau ker.sakan antara satu
sama lain.
-hidup salin' h.rmat
men'.rmatai.
-ers$ukur dan kemali ke
,alan Allah.
-%etiap $an' hidup akan
mati.
-Pen'emaraan $an' aik
akan di rahmati Allah.
-#apat men'an'kat
martaat an'sa.
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH KEHIDUPAN NABI ADAM a's DI DUNIA
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.
2.
3.
4
6.
PENGENALAN
Adam manusia pertama
di!iptakan.
-%emua malaikat su,ud
ke!uali ilis
-Adam dan "a2a terusir dari
s$ur'a.
-Akiat melan''ar perintah
Allah
-&auat Adam dan "a2a
Pertemuan Adam dan "a2a
di Ara4ah
-3aaran hidup di dunia
"idup erkeluar'a
-0ehidupan keluar'a Adam
-Ber!u!uk tanam dan
menternak inatan'.
0e2a4atan Nai Adam
-Bsia leih 1888 tahun
-menin''al dunia dan
dikeumikan di
Mekah1-eddah
%urah Al A*ra4 a$at 11
ax:.: _ :|
%urah Al A*ra4 a$at 2C
o___ _:_ __o___
o :_ _:_ :o_x _q__c_x
oo ':._
%urah &h.ha a$at 123
_: :. :o __:. a
%urah Al -umaah a$at 18
:_: __ ecq|_ ax__:
_,
%urah "u,urat a$at 18
:_ _oc':__ e_c
ac:|x: __ q__c:x

-kl.n manusia1hai2an
-0eruntuhan akhlak rema,a
0.nsep Islam "adhari
diperkenalkan
MA"A 288+ untuk
memperkasakan idan'
pertanian
Peran' saudara $an'
erlaku di Ira(
Per'eseran antara
Per'erakan "amas dan
Per'erakan Aatah di
Palestin
-3iptaan manusia tidak
seheat !iptaan Allah
- <ran' $an' melan''ar
perintah allah akan
mendapat kemurkaanN$a
-#alam men'hadapi kita
perlu erusaha
9eutlah peuan' $an'
disediakan .leh kera,aan
untuk menin'katkan tara4
hidup
%esun''uhn$a manusia itu
ersaudara.Peliharalah
huun'an antara sesama
insan
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH NABI IDRIS a's
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.
2
3.
4.
6
PENGENALAN
- Nama seenar Akhruh
- .ran' $an' palin' a2al
pandai menulis.
- menerima 38 shuhu4 untuk
panduan hidup.
0aumn$a en''an
men$emah Allah.
- dari keturunan )ail
- hidup tanpa peraturan
Peperan'an den'an kaum
$an' derhaka.
- Nai Idris se.ran' $an'
'a'ah= heat= erani
- di'elar Asadul Bsud ?sin'a
dari se'ala sin'a @
0eistime2aan Nai Idris
- .ran' palin' a2al pandai
mema!a dan menulis.
- tidak pernah lalai
men'in'ati Allah.
- mahir dalam idan'
astr.n.mi.
Melihat alam 'hai.
- kein'inan melihat alam
'hai diperkenan Allah.
- naik ke lan'it ke 41+
DEFG HI JEK LMNOP DEQRS TEU
Menuntut ilmu 2a,i ke atas
setiap muslim
-ri2a$at Inu Ma,ah


%urah Ali Imran a$at 4
o __ ax ____ _
_o:_ _ _ q
%urah Al-Asr a$at 3
__ ac'__
ac|___x _:: | _
ac_c:_x .::_
ac_c:_x __
%urah Al-Ala( a$at 1
_ _ :q_ _ _q|:,
%urah Al-Ba(arah a$at 3
__ _oc':_
|__
0ementerian Pela,aran
Mala$sia memperkenalkan
pr.'ram --)a4
0eruntuhan akhlak para
rema,a hari ini.
0.nsep Islam "adhari
Adi Putera kanak-kanak
$an' men'uasai idan'
matematik
An'kasa2an Mala$sia
#r. %heikh Mu>a44ar
%huk.r
0pt. #r. Aai> 0haleed
0epentin'an menuntut
ilmu
0emali kepada a,aran
Islam.
Bmat Islam perlu in'at
men'in'ati dan !ua
memperaiki kepin!an'an
mas$arakat.
Bmat Islam perlu
men'uasai ilmu
pen'etahuan.
Va,i eriman den'an
ke2u,udan alam 'hai.
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH NABI MUSA a's DAN QARUN
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.
2.
3.
4.
6 .
PENGENALAN
- diutuskan kepada
Bani Israel
- diesarkan di dalam
istana Airaun.
0ean'kuhan )arun
- keka$aann$a $an'
meimpah ruah
#ak2ah Nai Musa
- seru keluar >akat
%ear 4itnah terhadap Nai
Musa
&urun alasan Allah
- ditelan umi
%urah Yasin a$at 52
ox _c__ o:_ o
ocq_:
%urah Al-Ba(arah a$at 2C1
o ax _::_ _': :.
a o_x :.c
:.c:_x ___:_
_co: : __
%urah At-&auah a$at 183
, o _o _ _cx '::
_..o: _xo__x
x _x _oq|_
%urah Al-Ba(arah a$at 171
_'___x x o _:_
%urah Al-Ankaut a$at 37
a ::__x _.__:o :c
__'o__ ax:___: _,
__x ac :
%e.ran' rema,a perempuan
di Melaka keluar atu dari
iu ,ari kakin$a.
Mnderma kepada man'sa
an,ir
Pen'eluaran >akat melalui
p.t.n'an 'a,i
Penda4taran n.m.r
tele4.n imit ?prepaid@
&sunami ?2+11212884@
&anda perin'atan Allah
Allah maha Berkuasa
melakukan apa $an' tidak
terlintas di 4ikiran manusia.
"ulurlah antuan pada
mereka $an' memerlukan.
Amil peluan' untuk
memersihkan harta.
Aitnah .leh men,e,askan
keharm.nian rak$at.
Muhasaah diri kita a'ar
tidak melakukan
kemun'karan Allah.
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH KETABAHAN RASULULLAH s'a') BERDAK*AH
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.
2.
3.
4.
6.
+.
PENGENALAN
- dak2ah sulit kepada
keluar'a dan sahaat.
Penentan'an 0aum )urais$
- #ak2ah teran'-teran'an
Pen$eksaan
- Nai Muhammad dilempari
na,is dan di,erut lehar .leh
B(ah in Au Mua$t.
-para sahaat diseksa
#ak2ah di &ai4
- dit.lah .leh Bani %a(i4
- dilempar atu hin''a
erdarah kaki.
-ta2aran -iril untuk
memusnahkan kaum itu.
Pemulauan
- di satu lemah
- 3 tahun= keuluran
- dihapuskan .leh anai-anai
?kertas undan'-undan'
kepun'an@.
&ahun #uka!ita
- 0ematian 0hadi,ah
dan Au &ali
- Bertemu Allah di
malam isra* mikra,.
%urah Mudassir a$at 1-2.
xx__ e___ _ x:
%urah Al-"i,r a$at 74
:: :_ _: x_x o_
___
%urah Al-An4al a$at 4+
o _ :_ __
%urah Yasin a$at 52
ox _c__ o:_ o ocq_:

%urah At-&hala( a$at 2


o__x ___ _ :o:_ _
o__
%urah Al-An4al a$at 25
ac_q|_x _:_x _ _ _cx
_:_xx_x _'_ cx_x
_ q: ox __
3aaran era 'l.alisasi dan
'ha>2atul4ikr masakini.
Pen$eksaan Bmat Islam
hari ini di Palestin= Ira(
dan A4'hanistan.
&sunami ?2+11212884@
Ban,ir di -.h.r
Aen.mena unuh diri di
-epun dan arat akiat
tekanan hidup.

0ekentalan dak2ah 2a,ar
di!.nt.hi
0eimanan dan kesaaran
enten' pendindin' diri.
Balasan Allah akan turun
ila-ila masa pada
manusia $an' in'kar dan
lupa.
Bsaha dan ta2akal dalam
men'hadapi se'ala
!aaran.
0etaahan 9asulullah
di,adikan !.nt.h dalam
men'hadapi tekanan hidup.
RANGKA CERITA KISAH DARI AL-QURAN
TAJUK: KISAH NABI IL&AS A'S
Bil Isi Nas Isu Semasa Pe!a"a#a Eleme Tam$a%a
1.

2.
3.
4
6.
PENGENALAN
-0eturunan Nai "arun
-#iutus untuk 0aum Bani
Israil $an' men$emah
erhala Ba*laa
Berdak2ah kepada kaumn$a
-0aumn$a de'il tetap
men$emah erhala.
-Nai Il$as tetap tidak
erputus asa.
9an!an'an untuk memunuh
a'inda.
-ersemun$i di rumah-
rumah k.s.n' dan ka2asan
sun$i
-%etiap rumah $an'
disin''ahin$a ada hidan'an
makanan.
&urun ala Allah
-kemarau selama 3 tahun
-inatan' ternakan mati
-Nai Il$as er,an,i akan
erd.a kepada Allah ,ika
mereka kemali kepada
a,arann$a.
-&etapi in'kar kemali
%urah Lu(man a$at 13a
c __ _|:_ __
%urah Al-Maidah a$at 64
cx oo_ : _ _x
_oc:_:_ :_c:_ __
%urah Muhammad a$at C
o ax': _ _'__
%urah Ar-9ahman a$at 13
.x: __ :_qq_
o_o:q

%urah Gha4ir1Al /Mukmin a$at
+8
_:_x __ c |.__x
q:_
A,aran sesat /A$ah Pin.
&.k.h an'kasa2an-#r.
%heikh Mu>a4ar %huk.r.
%e,arah peperan'an
A4hanistan $an' dapat
men'alahkan tentera 9usia.
Ge,ala s.sial seperti dadah
dan luma haram.
Berkat d.a = se.ran' lelaki
Ind.nesia terselamat
setelah terapun' di lautan
selama 16 hari dalam
tra'edi &sunami
Allah amat murka kepada
.ran'-.ran' $an' s$irik.
Bmat Islam hendaklah
sentiasa erusaha untuk
men!apai ke,a$aan.
-an'anlah kita ra'u-ra'u
untuk mene'akkan A'ama
Islam.
-an'anlah kita men'ku4uri
nikmat Allah.
-Men'adulah kepada Allah
,ika kita ditimpa searan'
musiah