Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kelas Bilangan Murid Tarikh Masa Tema Ta&uk (asil

)embela&aran : 4 Jupiter : 35 orang : 4 September 2013 : !15 " #!15 pagi : $estari %lam : %lam 'eria Kita Selesa : *okus +tama 4!3 Mengemukakan hu&ah untuk men,okong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan ,ang sesuai se-ara sepontan dalam akti.iti teran-ang! %ras 2 /i0 Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik! *okus Sampingan 4!3 Mengemukakan hu&ah untuk men,okong atau menentang pendirian dengan memberikan alasan ,ang sesuai se-ara spontan dalam akti.iti teran-ang %ras 3 /i0 Men,okong sesuatu ta&uk dengan mengemukakan hu&ah ,ang bernas

1b&ekti2

: )ada akhir pela&aran 3 murid"murid dapat : a0 Memberi tiga pendapat tentang perbe4aan setiap gambar ,ang terdapat pada halaman 145 b0 Memberi empat -adangan untuk mengekalkan keindahan ka6asan air ter&un dan ka6asan pelan-ongan

Sistem Bahasa )engisian Kurikulum 7lmu 8ilai Bela&ar 'ara Bela&ar Ke-erdasan )elbagai Kemahiran Ber2ikir Bahan Bantu Menga&ar )engetahuan Sedia %da (alaman Buku Teks KBKK

: Kata ad&ekti2 : : Sains 3 Ka&ian Tempatan : Beker&asama dan menghargai alam -iptaan Tuhan : Memba-a se-ara kuat 3 mendengar dengan berkesan dan mengingat : Mu4ik3 7ntrapersonal3 9erbal"$inguistik : Membuat gambaran mental : $':3 komputer riba3 lagu ;(i&au; <ainal %bidin3 lembaran ker&a : Murid pernah melihat satu ka6asan ,ang bersih dan satu ka6asan ,ang kotor di ka6asan kediaman mereka! : 145 : Membuat keputusan3 mengenal pasti sebab dan akibat!

Langkah/ Masa Set 7nduksi / 5 minit 0

Isi Pelajaran Memperdendangkan lagu ;(u&au; <ainal %bidin

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran =uru memperdendangkan lagu <ainal %bidin ber&udul ;(i&au;! Murid men,an,i bersama"sama!

atatan BBM: Mu4ik lagu ;(i&au>