Anda di halaman 1dari 18

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KEMAHIRAN MENULIS TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN 4 CERIA

Cerianya Tamanku 9.00 10.00 pagi 3.2.7 Menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membina ayat majmuk berpandukan gambar yang diberi. ii. Menulis empat ayat majmuk secara mekanis dengan tulisan berangkai. Murid ditunjukkan gambar alat menjaga kebersihan dan berbincang tentang kegunaan alatan tersebut dan kaitannya dengan menjaga kebersihan. Guru membimbing murid menamakan dan menulis pada papan tulis tentang alatan lain yang sesuai digunakan untuk menjaga kebersihan kawasan taman.

1.

2.

3. Murid membina ayat majmuk secara spontan berdasarkan gambar yang diberi. AKTIVITI 4. Murid menulis empat ayat majmuk secara mekanis dengan tulisan berangkai. 5. Guru membimbing murid menulis ayat majmuk secara mekanis. Pemulihan Murid menulis ayat majmuk pada lembaran kerja yang diberi. Pengayaan Murid menulis ayat majmuk secara mekanis dengan tulisan berangkai. Ilmu : Bahasa Malaysia, Kemahiran Hidup Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh EMK : Kreatif KB : Menjana Idea, Mengecam ENT : Interpersonal, Kontekstual BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN
Kumpulan 2

PENGISIAN KURIKULUM

Gambar, benda maujud, lembaran kerja Murid dapat membina dan menulis ayat majmuk secara mekanis dengan tulisan berangkai.

PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI 10 orang daripada 12 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Kumpulan 2

Lembaran kerja Nama: _______________________ Tarikh: ____________________

Tulisa ayat majmuk secara mekanis dengan tulisan berangkai.

1 Aiman mencangkul tanah menggunakan cangkul untuk menanam pokok bunga. 2 Saripah mengumpul sampah menggunakan serampang lalu membakar sampah. 3 David memotong rumput dengan mesin rumput supaya kawasan taman ceria. 4 Karim dan Ravi sedang mengunting pokok bunga.

Kumpulan 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KEMAHIRAN MEMBACA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN 4 CERIA Pentingnya Menjaga Kemudahan Awam 9.00 10.00 pagi Membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis 2.3.1 ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Membaca petikan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

OBJEKTIF

1. Guru menayangkan gambar berkaitan dengan kawasan dewan orang ramai dan mengaitkannya dengan tajuk pelajaran hari ini. 2. Murid bercerita tentang dewan orang ramai. 3. Guru mengedarkan petikan kepada murid-murid berkaitan dengan dewan orang ramai. 4. Guru membaca petikan secara mekanis. AKTIVITI 5. Murid membaca petikan secara beramai-ramai dengan bimbingan guru. 6. Murid diminta membaca petikan secara individu dengan bimbingan guru. Pemulihan Murid membaca perenggan pertama dan kedua petikan yang diberi. Pengayaan Murid membaca pelbagai petikan yang berkaitan dengan tajuk. Ilmu : Bahasa Malaysia, Kemahiran Hidup Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh PENGISIAN KURIKULUM EMK : Kreatif KB : Menjana Idea, Mengecam ENT : Interpersonal, Kontekstual BCB : Bacaan Mentalis

Kumpulan 2

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI

Gambar, petikan

Murid dapat membaca petikan secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

10 orang daripada 12 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Kumpulan 2

Petikan

Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berbahagia Encik Kamal bin Saidin, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Langat, guru-guru dan rakan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi penghornatan mewakili murid-murid sekolah ini untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk, Pentingnya Menjaga Kemudahan Awam. Hadirin yang saya hormati, Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan telah membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk menyediakan kemudahan awam untuk kegunaan kita semua. Kemudahan-kemudahan tersebut seperti tandas awam, telefon, dan balai raya. Tetapi apa yang dikesalkan ialah terdapat mereka yang tidak bertanggungjawab merosakkan kemudahan yang disediakan itu. Keadaan ini menimbulkan kesulitan kepada pengguna yang lain. Jika berlaku kebakaran atau kemalangan, telefon awam memainkan peranan penting untuk menghubungi pihak bomba atau ambulans. Kemudahan balai raya atau dewan orang ramai yang disediakan amat penting kepada kita. Balai raya boleh digunakan sebagai tempat bermesyuarat, mengadakan kelas tambahan atau tempat belia berkumpul bagi melakukan aktiviti yang berfaedah. Perpaduan juga dapat dipupuk dengan adanya kemudahan balai raya ini. Hakikatnya, kegiatan merosakkan harta benda awam ini tidak akan selesai selagi masyarakat tidak serius dalam memberikan kerjasama bagi membendung masalah ini. Kesedaran betapa pentingnya menjaga kemudahan-kemudahan awam Oleh itu, perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat khususnya golongan remaja. hidup kita semua. Sekian, terima kasih.

marilah kita bersama-sama menjaga kemudahan awam yang ada demi kesejahteraan

Kumpulan 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN 4 CERIA Perayaan 9.00 10.00 pagi Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai 1.3.1 secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Memberi respons dengan menyatakan ayat perintah dengan betul. ii. Memberi respons dengan melakukan gerak laku terhadap arahan yang diberi.

OBJEKTIF

1. Murid melihat gambar suasana sambutan perayaan dan menceritakan suasana semasa sambutan perayaan yang pernah dialami atau melalui pemerhatian. 2. Guru bersoal jawab dengan murid berdasarkan gambar tersebut. 3. Guru memberi satu atau dua contoh ayat perintah. 4. Murid menyatakan ayat perintah berdasarkan gambar dengan bimbingan guru. 5. Murid melakukan simulasi ayat perintah yang dinyatakan secara berpasangan. Pemulihan Murid menyatakan dua daripada empat ayat perintah. Pengayaan Murid menyatakan pelbagai ayat perintah yang diketahui. Ilmu : Bahasa Malaysia, Kemahiran Hidup PENGISIAN KURIKULUM Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh EMK : Kreatif KB : Menjana Idea, Mengecam ENT : Interpersonal, Kontekstual BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN
Kumpulan 2

AKTIVITI

Gambar Murid dapat memberi respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan

DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI

ayat perintah dengan betul.

10 orang daripada 12 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Contoh ayat perintah: 1. Para tetamu dijemput masuk ke dalam dewan. 2. Sila makan kuih muih yang telah dihidangkan di atas meja.

Kumpulan 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA ASPEK SENI BAHASA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN 4 CERIA Amalan Gotong-royong 9.00 10.00 pagi Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mnengandungi nilai 4.1.2 dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyebut lirik laguAmalan Kitadengan betul melalui nyanyian secara didik hibur. ii. Menyatakan nilai murni yang terdapat dalam lirik.

OBJEKTIF

AKTIVITI

1. Murid diminta bercerita secara umum tentang aktiviti gotong-royong. 2. Murid diperdengarkan dengan lagu Amalan Kitadan ditayangkan lirik lagu dalam slaid. 3. Murid diminta membaca lirik lagu yang ditayangkan. 4. Murid menyanyikan lagu tersebut bersama guru dengan sebutan yang betul bersama iringan muzik. 5. Murid diminta mengenal pasti frasa yang mengandungi nilai dan pengajaran yang terdapat dalam lirik lagu serta menyatakan nilai murni. 6. Murid melengkapkan lirik laguAmalan Kita yang telah disediakan oleh guru. (lembaran kerja) Pemulihan Murid menyebut seni kata lagu. Pengayaan Murid mencatat nilai atau menulis ulasan nilai. Murid membina ayat berdasarkan perkataan yang diberi oleh guru. Ilmu : Bahasa Malaysia, Kajian Tempatan, Muzik, Pendidikan Moral Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh EMK : Kreatif, TMK KB : Menjana Idea, Mengecam, Verbal-Linguistik, Audio-Muzik BCB : Bacaan Mekanis

PENGISIAN KURIKULUM

BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN


Kumpulan 2

Lembaran kerja, slaid power point, audio, komputer riba Murid dapat menyebut lirik lagu dan menyatakan nilai dan pengajaran

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI

yang terdapat dalam lirik lagu..

10 orang daripada 12 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Lirik Lagu: AMALAN KITA Kita semua Tiga Cempaka Bergotong royong Bekerjasama setiap masa Amalan kita Mengelap lap tingkap Menyusun kerusi Menggosok papan hitam Mengutip sampah

Kita semua Tiga Cempaka Rasa gembira Kelas ceria rasa selesa Bangganya kita Do re mi mi mi mi Do re mi mi mi mi Mi re mi mi mi mi mi Do re do

Kumpulan 2

Lembaran kerja Nama: __________________________________ Lengkapkan seni kata lagu di bawah. Tarikh : ________________

AMALAN KITA Kita semua Tiga Cempaka __________________ _______________ setiap masa Amalan kita Mengelap _____ tingkap __________ kerusi Menggosok __________ hitam __________ sampah Kita semua Tiga Cempaka Rasa ___________ Kelas ________ rasa _________ _____________ kita Do re mi mi mi mi Do re mi mi mi mi Mi re mi mi mi mi mi Do re do

Kumpulan 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA ASPEK TATABAHASA TEMA TAHUN TAJUK MASA STANDARD PEMBELAJARAN KEMASYARAKATAN 4 CERIA KAMPUNGKU 9.00 10.00 pagi 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata penguat dengan betul mengikut konteks.

Pada akhir pengajaran, murid dapat: i. Menyenaraikan kata adjektif dengan betul mengikut konteks. OBJEKTIF ii. Menggunakan 7 daripada 10 kata adjektif dengan betul mengikut konteks.
1.

Murid-murid menyanyi lagu Amalan Kita dengan iringan muzik. Murid bersoaljawab berkaitan dengan seni kata lagu. Contoh: a) Siapa yang mengelap tingkap? b) Apakah perasaan murid selepas membersih kelas? c) Bagaimana keadaan kelas?

2.

3. Murid menerangkan secara ringkas tentang kata adjektif daripada benda maujud yang terdapat di persekitaran murid atau sifat seseorang. 4. Murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. Setiap kumpulan disediakan petikan bertajuk Kampungku . Setiap kumpulan membaca secara mentalis dan menyenaraikan kata adjektif daripada petikan tersebut. 5. Wakil kumpulan membuat pembentangan hasil perbincangan. Guru dan murid berbincang untuk memurnikan hasil perbincangan. 6. Murid-murid membina ayat menggunakan kata adjektif yang disenaraikan secara individu. Pemulihan Murid-murid melengkapkan peta minda dengan kata adjektif yang sesuai. Pengayaan Murid-murid menulis ayat dalam satu perenggan yang mengandungi 5 perkataan adjektif yang dipilih mengenai kampung masing-masing. PENGISIAN KURIKULUM
Kumpulan 2

AKTIVITI

Ilmu : Bahasa Malaysia, Kajian Tempatan, Muzik, Pendidikan Moral Nilai : Bekerjasama, Kebersihan, Prihatin, Patuh

EMK : Kreatif, TMK KB : Menjana Idea, Mengecam, Verbal-Linguistik, Audio-Muzik BCB : Bacaan Mekanis BAHAN BANTU BELAJAR PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN / PENTAKSIRAN REFLEKSI Lembaran kerja, audio, komputer riba

Murid dapat membina dan menulis ayat menggunakan kata adjektif yang betul.

10 orang daripada 12 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Kumpulan 2

Petikan Pada cuti sekolah yang lalu, saya pulang ke kampung kelahiran saya di Kampung Merapoh Kuala Lipis, Pahang. Sejak tiba di kampung, hujan lebat turun tidak berhenti-henti menyebabkan kami sekeluarga berasa bimbang. Oleh sebab itu, keluarga saya mula mengemaskan barang-barang yang penting dan berharga sebagai persediaan jika terpaksa berpindah. Akhirnya, kami dipindahkan oleh pasukan penyelamat dengan menggunakan sampan dan bot. Kami bersyukur kerana semua penduduk kampung berjaya dipindahkan ke pusat pemindahan dengan selamat walaupun berasa agak sedih melihat seluruh kampung kami telah hampir ditenggelami air. Kami hanya mampu berdoa agar air bah akan surut dengan segera dan keadaan kembali pulih seperti biasa. Semasa berada di pusat pemindahan, kami dibekalkan dengan pelbagai barang keperluan oleh pihak kerajaan seperti makanan, air, ubat-ubatan dan pakaian. Kaum wanita pula bergotong-royong untuk menyediakan makanan. Saya berasa kurang selesa dan bosan berada di situ kerana terpaksa tidur di tempat yang terbuka, berkongsi bilik air dan sebagainya. Mujurlah saya dapat bermain dengan beberapa orang kawan sebaya. Seminggu kemudian, banjir di kampung kami kembali pulih. Sekembali ke kampung, kami berasa sungguh sedih apabila melihat keadaan rumah yang begitu kotor dengan sampah dan lumpur. Banyak harta benda seperti kereta, binatang ternakan dan tanam-tanaman yang musnah. Banjir yang dahsyat ini meninggalkan kenangan pahit buat semua penduduk kampung. Kami berdoa agar kejadian sebegini tidak akan berlaku lagi.

Kumpulan 2

Lembaran kerja Nama: __________________________________ Bina ayat berpandukan perkataan yang diberi. Tarikh : ________________

1. kuning ___________________________________________________________________________

2. kencang ___________________________________________________________________________

3. kecewa ___________________________________________________________________________

4. akrab ___________________________________________________________________________

5. hanyir ___________________________________________________________________________

Kumpulan 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

KEMAHIRAN

Mendengar dan Bertutur

KELOMPOK

STANDARD KANDUNGAN

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gelaran yang sesuai dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. Sisipan : 4.3.1 : Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, dan bahasa badan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur..

STANDARD PEMBELAJARAN

AKTIVITI PENTAKSIRAN

Bahan Skrip / dialog Langkah Pentaksiran Murid meneliti skrip yang telah diedarkan kepada murid. Murid membaca dan memahami skrip.

Kumpulan 2

INSTRUMEN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK 2

NAMA : _____________________

TARIKH : ________________

Situasi: Balik Kampung Halim : Nenek : Mak Usu : Hanim : Pak Long : Halim : Hanim :

Apa khabar nenek? (sambil bersalaman) Sihat. Mana yang lain? Kami berdua saja, Mak Usu. Bolehlah nanti tolong Pak Long di dusun. Sekarang musim buah. Wah, boleh saja Pak Long! Lagipun kami berdua cuti panjang. Boleh juga tolong Pak Long jual hasil buah nanti. Pasti seronok nanti. Boleh jumpa kawan-kawan lama.

Situasi: Jual buah Halim : Hanim : Pak Cik A : Hanim : Mak Cik A : Halim :

Belibelibelimacam-macam buah ada dijual disini. Buah manggis RM4.00 satu kilo, pak cik. Tolong bungkus dua kilo, cik. Baik, pak cik. Terima kasih pak cik. Anak, minta tolong bungkus dan timbang satu kilo buah langsat. Satu kilo, mak cik?...Ini dia satu kilo langsat, mak cik. Terima kasih mak cik.

1
TAHAP PENGUASAAN

Kumpulan 2

Kumpulan 2