Anda di halaman 1dari 10

WAJ3105 Literasi Nombor

2.6 2.6.1

Kalkulator dan Komputer Kalkulator

Bahagian ini akan membincangkan mengapa dan bagaimana kalkulator asas dapat digunakan sebagai bahan bantu belajar (BBB) di sekolah rendah !enggunaan kalkulator "ang lebih canggih seperti kalkulator sainti#ik dan kalkulator gra#ik lebih sesuai digunakan di sekolah menengah $alkulator asas adalah satu bahan bantu bela%ar berasakan teknologi "ang boleh menarik dan memoti&asikan pela%ar sekolah rendah 'an"a lebih murah berbdaning BBB "ang lain dan han"a memerlukan beberapa kemahiran asas untuk menggunakann"a (i samping itu) kemahiran pengunaan kalkulator akan men%adi semakin penting dan lebih ditekankan apabila pela%ar naik ke peringkat persekolahan "ang lebih tinggi 'an"a %uga menghasilkan output "ang maksimum dengan input "ang minimum iaitu * pela%ar dapat meningkatkan kemahiran matematik han"a dengan menekan beberapa butang kalkulator
$aklulator %uga mempun"ai pelbagai peranan 'an"a boleh digunakan untuk sebilangan besar topik matematik untuk setiap tahap (engan penggunaan kalkulator pela%ar berpeluang membuat penerokaan dan aplikasi "ang lebih mendalam tentang konsep dan kemahiran matematik topik + topik "ang berkaitan

Apakah Kalkulator? $alkulator ialah satu alat elektronik "ang menggunakan teknologi moden untuk mendapatkan %a,apan "ang pantas dan tepat kepada empat operasi asas matematik termasuk operasi untuk pelbagai #ungsi trigonometri) logaritma dan statistik

WAJ3105 Literasi Nombor

$alkulator "ang pertama dicipta oleh seorang !erancis bernama -olmur pada tahun 1./0 !ada tahun 1.05) seorang Amerika bernama Bold,in pula telah mencipta kalkulator "ang digunakan untuk men"elesaikan masalah menggunakan empat operasi asas matematik Berikutan itu) kalkulator dan lebih canggih dan berteknologi tinggi telah dan masih dicipta dari masa ke semasa

1$alkulator asas patut di#unakan dalam penga%aran dan pembela%aran matematik di sekolah rendah2 Adakah anda bersetu%u dengan pern"ataan ini3

Ciri- Ciri Kalkulator Asas Ciri- Ciri Penting 1. Butang Satu ungsi

Butang #ungsi meru%uk kepada butang operasi (iaitu) + ) ) ) ) 4 )5 ) 6ntuk kalkulator "ang lebih canggih) butang "ang sama mempun"ai lebih dari satu #ungsi contohn"a) butang 7 + 7 mungkin berkongsi #unsi dengan 7 cos 8 7 atau #ungsi "ang nlain 2. Butang ungsi Asas

$alakulator asas harus mempun"ai enam butang #ungsi asas seperti "ang disebut di atas) iaitu9 + ! ! ! ! "! # $. Butang Bersai% Besar

!ela%ar "ang tahap satu mungkin mempun"ai masalah menggunakan kalkulator "ang berbutang kecil :leh itu) ian"a harus memilik butang "ang bersai; besar untuk mengelakkan kesilapan ketika menekann"a

WAJ3105 Literasi Nombor

&.

ungsi Pemalar '(onstant) untuk operasi asas

<ungsi pemalar membantu pela%ar menambah) menolak) mendarab dan membahagi dengan cara 1pantas2 Contoh 2.2.1 9 C
$

-ara biasa9 X
$

2+

,1

-ara pantas9

atau

-.

Susunatur Butang Kalkulator

$eban"akan butang pada kalkulator disusun dalam suatu aturan tertentu dan mempun"ai sai; "ang sama Ciri-Ciri .ang /isarankan -iri+ciri kalkulator berikut adalah disarankan untuk pela%ar sekolah rendah 1. Paparan Ce(air Kristal

!aparan seperti ini terdapat dalam hampir semua %enis kalkulator 'an"a terdiri daripada nombor "ang ber,arna hitam dengan latarbelakang lutsinar kelabu !aparan seperti ini men%imatkan kuasa 2. Auto off

$eban"akan kalkulator mempun"ai ciri ini $alkulator akan dipadamkan secara automatik sekiran"a tidak digunakan antara 5 * 10 minit $. Butang C0 'Padam 1ombor) .ang Berasingan

(6ntuk kalkulator ber%enama -asio butang ini dilabelkan C )

&. -. 6. +.

Satu memori sahaja (Ada pada keban"akan kalkulator) 2itik Perpuluhan 2erapung 'Floating decimal point) 3anual Pengguna Petunjuk ungsi

=esetengah kalkulator memaparkan operasi mengira "ang manakah "ang digunakan beserta memori di skrin paparann"a manakala ada "ang han"a memaparkan memori saha%a -iri seperti ini %uga berguna dalam penggunaan kalkulator asas ,. Pembundaran Se(ara Automatik -iri ini membundarkan contohn"a) 2 nombor perpuluhan berulang

$ akan menun%ukkan 0 >>>>>>0 sekiran"a kalkulator boleh membundarkan atau 0 >>>>>>> sekiran"a tidak

6%i $alkulator (ana C 2

=
$

4 $

Contoh Penggunaan Kalkulator dalam matematik A(ti5iti 16 3engira se(ara menaik

?unakan kalkulator dana9 tekan 1 1 1 kemudian tekan 1 @ 1

kemudian tekan 2 1 1 lagi tekan butang 1 A 1 Baca nombor "ang dipaparkan tekan butang 1 A 1 Baca nombor "ang dipaparkan

%a,apan9 1 @ 1 = %a,apan9 / = %a,apan9 3

6langi langkah ini dan berhenti sehingga mendapat %a,apan 50

Akti5iti 26

3engira Se(ara 3enurun

Bulakan akti&iti ini dengan nombor "ang besar =etiap kali butang 1 A 1 ditekan) 1 ditolak daripada nombor "ang dipaparkan Ceruskan mengira secara menurun sehingga nombor 0 dipaparkan -ontoh9 100 1 = = = = =

Akti5iti $6

1ilai 2empat

Akti&iti berikut menun%ukkan apabila suatu digit itu bergdana sepuluh kali nilai asaln"a) ia bergerak satu tempat ke kiri dalam sistem perangkaan kita Cekan nombor lima dan darablan dengan sepuluh !erhatikan hasiln"a =eterusn"a darabkan setiap nombor dengan sepuluh !erhatikan lagi hasiln"a (arabkan lagi nomborn"a dengan sepuluh dengan menekan butang #ungsi D Apakah "ang boleh dana perhatikan3

17

-7 X

17

-77 X

17

-777

Akti&iti ini harus digunakan bersama deengan carta nilai tempat (place+&alue chart)

Chousdans Eundreds

Cens

:nes 5

Bulakan dengan

X X

10

5 5 5 0 0 0

0 0 0

10 10

D 6ntuk sesetengah model kalkulator dan mungkin perlu menekan 10 dahulu danF dua kali atau menekan butang X

Akti5iti 6 Permainan 183 -uba permainan matematik ini dengan menggunakan kalkulator satu nombor) katakan 50 !ela%ar pertama menekan nombor 1 digit pada kalkulator !ela%ar kedua menambah satu lagi nombor satu digit kepada nombor tersebut =etiap pela%ar menambah satu nombor satu digit kepada nombor tersebut sehingga salah satun"a mendapat nombor 50 !ela%ar "ang ber%a"a mendapat nombor 50 terlebih dahulu dikira sebagai pemenang ?uru boleh menggalakkan pela%ar memikirkan strategi "ang !ilih sesuai untuk menang dan menggunakan strategi "ang di#ikirkan untuk mendapatkan nombor+nombor lain

9atihan Buat satu tin%auan terhadap pela%ar dana untuk mengenalpasti berapa ramai "ang menggunakan kalkulator di rumah =ebagai seorang guru) adakah dana bersetu%u dengan penggunaan kalkulator dalam kelas matematik3 Bengapa3

2.6.2 Komputer !enggunaan komputer di dalam bilik dar%ah memba,a satu re#ormasi dan perkembangan dalam penga%aran dan pembela%aran matematik dari segi teknik dan strategi Bahagian ini membincangkan penggunaan komputer dalam kelas matematik di sekolah

Penggunaan Komputer dalam Pendidikan (alam konteks pendidikan penggunaan komputer boleh di%elaskan dengan ringkas seperti berikut9 (a) Pendidikan Berasaskan Komputer

'ni meru%uk kepada penggunaan teknologi terkini dan sistem komputer untuk mencapai hasil pembela%aran melalui akti&iti penga%aran Ceknologi terkini %uga boleh digunakan dalam pengurusan pendidikan dan teknik penga%aran dan pembela%aran di bilik dar%ah (alam dunia berteknologi tinggi di masa kini) kemahiran '-C dianggap sama pentingn"a dengan kemahiran membaca) menulis dan mengira dan kanak+kanak "ang tidak menguasain"a akan ketinggalan

(b)

Pengajaran Berbantukan Komputer

$omputer %uga boleh membantu guru menga%ar sesuatu topik matematik ?uru han"a men%adi #asilltator dengan men"ediakan isi kdanungan ta%uk "ang hendak dia%ar bentuk modul !ela%ar bela%ar dengan meru%uk kepada modul $omputer men%adi media pengantara guru dan penga%ar $eban"akan modul adalah dalam bentuk pake% pembela%aran #ormal) latihan murid) bahan pembela%aran indi&idu) pen"elesaian masalah serta pemainan berasaskan komputer :leh kerana murid menggunakan modul pembela%aran dalam kelas seperti ini) kaedah ini %uga dikenali sebagai pembela%aran berasaskan komputer

'()

Pengurusan Pengajaran Berbantukan Komputer

=ebilangan besar guru di sekolah kini menggunakan teknologi dan komputer untuk mengumpul data dan seterusn"a membuat analisis untuk menilai

(a) (c)

k e b e r k e s a n a n p e n g a % a r a n ) (b) penggunaan bahan pembela%aran)

proses penga%aran dan pembela%aran) dan (d) interaksi pela%ar di dalam bilik dar%ah

(aripada penilaian ini nanti guru dan mengubahsuai dan memperbaiki rancangan penga%aran hariann"a untuk penga%aran akan datang

'd)

Penilaian Berbantukan Komputer

?uru %uga boleh menilai kesan hasil pembela%aran dengan menggunakan teknologi dan komputer Cerdapat dua %enis penilaian seperti ini 9 (i) !ela%ar men%a,ab soalan "ang diutarakan melalui komputer Ja,apan ini boleh disemak oleh guru atau murid sendiri (ii) !ela%ar men%a,ab pelbagai bentuk soalan dalam bank item "ang disimpan dalam komputer Ja,apan akan terus disemak melalui komputer dan pela%ar akan mengetahui prestasin"a serta merta

Contoh Borang Penilaian Perisian 'Course:are) =eorang guru perlu menilai perisian "ang digunakan sebagai bahan sumber penga%aran dan pembela%aran di bilik dar%ah =ecara amn"a perisian tersebut boleh dinilai berdasarkan dua aspek9 (a) ciri+ciri teknikal -iri+ciri penga%aran merangkumi pengalaman jelas (d) (c) dan kualiti penga%aran penga%aran) dan (b) ciri+ciri

!engalaman penga%aran "ang dimaksudkan termasuklah (a) moti5asi) (b) ob%ekti# penga%aran "ang untuk membimbing pembela%aran menilai pelajar (ontoh-(ontoh .ang sesuai boleh menggalakkan penguasaan kemahiran

melalui latihan (e) memberikan maklumbalas berin;ormati; ) dan (#)

$ualiti penga%aran pula meru%uk kepada (a) k e t e p a t a n isi

kdanungan) (b) kesesuaian dari segi tahap dan kebolehan pelajar memba(a) (c) arahan "ang jelas (d) men"ediakan pelbagai akti5iti pembelajaran) (e) memberikan maklumbalas .ang bersesuaian) dan (#) bahan sokongan pembelajaran .ang lengkap Aspek teknikal "ang perlu diambilkira termasuklah penggunaan dan pelaksanaan media penga%aran "ang berkesan Antara ciri+ciri "ang diambil kira ialah 9 (a) :arna) (b) suara) (c) gra;ik) (d) animasi) (e) kepantasan) (#) ;ormat dan (d) pengendalaian mukasurat dan (g) interakti5iti perisian "ang lan(ar Bahagian Ceknologi !endidikan di $ementerian !ela%aran bertanggung%a,ab untuk membangunkan dan membekalkan perisian komputer untuk digunakan oelh guru di sekolah (i samping itu) terdapat pelbagai perisian pendidikan "ang di%ual secara komersial di pasaran kini Walaubagaimanapun guru harus berhati+hati memilih perisian "ang sesuai untuk digunakan di dalam bilik dar%ah !enilaian teliti perlu dilakukan untuk menentukan kesesuaiann"a Aspek pelaksanaan dilihat dari segi (a)

kebolehan pela%ar mengakses kendiri perisian

!ilih tiga perisian "ang digunakan dalam penga%aran dan pembela%aran matematik di sekolah anda Berdasarkan ciri+ciri perisian "ang dibincangkan di atas) bina satu borang penilaian perisian untuk menentukan kesesuaian perisisan tersebut

(aripada tugasan di atas anda mungkin dapat mengenalpasti beberapa %enis perisian "ang digunakan dalam penga%aran dan pembela%aran matematik di sekolah !erisian tersebut mungkin berperanan sebagai (a) pengukuhan) iaitu ber#okus kepada pengukuhan kemahiran tertentu "ang telah dipela%ari G (b) latihan) b e r # o k u s kepada latihtubi dan konsepG ulangan (d) (c) konsep) ber#okus kepada situasi permainan) perkembangan simulasi) b e r #okus kepada (#)

matematik dalam kehidupan seharian (e) pen"elesaian masalah) ber#okus kepada k e b o l e h a n m e n " e l e s a i a k a n m a s a l a h m a t e m a t i k dan ber#okus kepada r e k r e a s i m a t e m a t i k s e b a g a i p e n g a " a a n

(engan meru%uk kepada perisian "ang dinilai sebelum ini) kenalpasti peranan setiap perisian tersebut !erisian "ang manakah anda gemari3 Bengapa3

Anda mungkin juga menyukai