Anda di halaman 1dari 5

Nota Ringkas Pengajian Am Penggal 2

KATA KUNCI Mengambilalih syarikat yang ada masalah kewangan Melahirkan pemimpin yang matang, Melahirkan pemimpin yang mempunyai ilmu yang luas, Melahirkan masyarakat yang ada semangat sukarelawan, Melahirkan masyarakat yang suka kerja amal, Melahirkan masyarakat yang suka kerja kebajikan, Melahirkan masyarkat yang suka kerja kemasyarakatan Kebun kecil diurus seperti ladang, Dapat meningkatkan hasil, Dapat meningkatkan mutu, Dapat meningkatkan hasil untuk dieksport, Dapat wujudkan industri di kampong, Dapat wujudkan PK , Dapat meningkatkan tara! hidup petani, Dapat Meningkatkan pendapatan petani iaitu RMK 2,RMK ",RMK #, $ntuk susun semula masyarakat, $ntuk membasmi kemiskinan, $ntuk memupuk perpaduan negara, contohnya $DA,MARA $ntuk meningkatan kemakmuran, $ntuk meningkatkan ekonomi, $ntuk meningkatkan kemakmuran sosial, $ntuk memenuhi keperluan sosial, $ntuk memenuhi keperluan budaya, $ntuk melahirkan komunikasi yang berkesan, Dengan cara meningkatkan kadar kesuburan, Dengan cara meningkatkan kadar kelahiran, Memberi insenti! cuti bersalin selama 2 bulan, Menyediakan dasar cukai dan !aedah, $ntuk menyediakan permintaan untuk keluaran industri tempatan, $ntuk menyediakan pasaran bagi keluaran industri tempatan, $ntuk menyediakan sumber tenaga untuk bangunkan negara, $ntuk meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam, $tk meningkatkan produkti%iti dalam perkhidmatan awam, DASAR DANAHARTA NASIONAL BERHAD/MTEN DASAR BELIA NEGARA

DASAR DUA HALA CARA BARU DALAM PEMBANGUNAN KAMPUNG

DASAR EKONOMI BARU

DASAR EKONOMI LAMA DASAR HARTA INTELEK

DASAR KEBUDAYAAN KEBANGSAAN

DASAR KEPENDUDUKAN NEGARA

DASAR PANDANG KE TIMUR

&atihan industri dan teknikal, Penghantaran pelajar ke 'epun,Korea, (ujudkan KMK )kumpulan kawalan mutu kerja* (ujudkan skim perkhidmatan cemerlang, wasta digalakkan capai objekti! sosioekonomi negara, ektor awam sedia in!rastruktur yang cukup, Perkhidmatan awam ditingkatkan, Pelbagaikan kegiatan ekonomi, Menyediakan sumber tenaga manusia yangterlatih, Mengembangkan sosio,budaya dan politik negara, Melahirkan masyarakat yang bersatu padu,berdisiplin Melaksanakan Pejabat +erbuka, Menggunakan kad perakam waktu Dapat meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam, Dapat meningkatkan produkti%iti dalam perkhidmatan awam $ntuk kurangkan hutang kerajaan, $ntuk mengatasi de!isit dalam belanjawan negara, $ntuk stabilkan kewangan negara, Dapat kawal pertambahan hutang awam,kerajaan, +idak memba-ir, .una sumber sepenuhnya ,secara optimum, +ingkatkan pengeluaran, /ndustri Malaysia dapat bersaing di peringkat antarabangsa, +ingkatkan pertumbuhan ekonomi, +ingkatkan kecekapan perniagaan, +eknologi diterapkan, &ahirkan sumber manusia yang cekap, Meningkatkan kecekapan, Meningkatkan pengeluaran, Mencepatkan pertumbuhan ekonomi, Mengurangkan beban perbelanjaan awam)kerajaan*, Meningkatkan bilangan bumiputera dalam perdagangan .alakkan kemasukan buruh 0hina, .alakkan kemasukan buruh /ndia, 1uka ladang getah, 2ksploit galian dan bahan mentah Memajukan industri, Mengembangkan industri hiliran, 1erkongsi teknologi dengan negara luar,

DASAR PANDANG KE TIMUR

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM DASAR PENERAPAN NILAI ISLAM

DASAR PENGURANGAN PERBELANJAAN AWAM

DASAR PENINGKATAN DAYA PENGELUARAN

DASAR PENSWASTAAN

DASAR PENTADBIRAN BITISH

DASAR PERINDUSTRIAN BERAT

Mengimport tekonologi luar, Meminjam pakar3pakar dari luar negara, Memberi kemudahan kredit)pinjaman* dan subsidi untuk projek, (ujudkan industri /K contohnya 4K2DA5 02M2N+ contohnya4P2+R6 P/P2 /ND$ +R/2 Mengurangkan masalah karenah birokrasi Membantu sektor swasta Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Pupuk perse!ahaman swasta dan awam 2tika kerja pekerja yang positi! Meningkatkan pendapatan petani, Meningkatkan eksport komoditi pertanian, Meningkatkan mutu komoditi pertanian, Membangunkan kampong tradisional, Melibatkan swasta dalam pertanian, wastakan projek pertanian, +ubuh koperasi peladang, $rus pertanian secara pro!essional Pertalian yang erat antara sektor pertanian,perindustrian dan perkhidmatan , Meningkatkan sekuriti MAKANAN, Dalam pertanian guna 1/6+2KN6&6./ Melahirkan masyarakat yang boleh merekacipta, Melahirkan masyarakat yang menggunakan sains untuk membangunkan negara, Melahirkan masyarakat yang menggunakan teknologi untuk membangunkan negara yarikat Malaysia buka rangkaian di luar negara, 1uka rangkaian perniagaan antarabangsa, Memajukan syarikat besar, Meningkatkan eksport, Memajukan produk eksport, Meningkatkan hasil eksport, Kembangkan perniagaan berskala besar, yarikat milik rakyat tempatan, 1ukan usahasama dengan pelabur luar,7 &ahirkan masyarakat yang sihat &ahirkan masyarakat yang berdisiplin &ahirkan masyarakat yang bersatu padu Menyediakan peluang untuk keperluan psikologi Menyediakan peluang untuk !isiologi ediakan kemudahan !isiologi dan psikologi, Melahirkan masyarakat yang sihat, Melahirkan masyarakat yang berdisiplin, Melahirkan masyarakat yang bersatu padu, Menyediakan kemudahan !isiologi Meningkatkan kualiti hidup, Mencari pengganti sumber tenaga,

DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA

DASAR PERTANIAN NEGARA

DASAR PERTANIAN NEGARA KETIGA

DASAR SAINS DAN TEKNOLOGI NEGARA

DASAR SOGOSOSHA

DASAR SUKAN NEGARA

DASAR SUKAN NEGARA

DA AR +2KN6&6./ 5/'A$

Melahirkan tenaga yang mesra alam, 1entuk pola penduduk yang sistematik, 1entuk pola penduduk yang terancang, eimbangkan ekonomi 1andar dan luar 1andar, Memajukan potensi diri, Melahirkan warga yang akti!, Melahirkan warga yang produkti!, Meningkatkan martabat diri, Meningkatkan kehormatan diri, Membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan, Membangunkan sumber manusia, +ingkatkan kemakmuran ekonomi dan sosial, Meningkatkan kualiti dalam perkhidmatan awam, Meningkatkan produkti%iti dalam perkhidmatan awam, Melahirkan masyarakat yang berilmu, Melahirkan masyarakat yang kreati!, Melahirkan masyarakat yang berino%asi)merekacipta*, Melahirkan masyarakat yang ada minda kelas pertama, Mengseimbangkan sosio3ekonomi rakyat Kukuhkan nilai matawang $ntuk melahirkan perusahaan kecil, Dengan cara mempelbagaikan eksport, $ntuk menggantikan import, Pengguna tempatan beli barangan buatan Malaysia, $ntuk mengurangkan pelabur asing, Dengan cara seimbangkan perkembangan industri, Dengan cara memajukan industri barangan getah, Dengan cara memajukan industri barangan kelapa sawit 1ahasa pengantar ialah 1ahasa Melayu, Kurikulum yang sama, Peperiksaan yang sama K2'6RA)Kemajuan 'ohor +enggara* K2 2DAR)Kemajuan Kelantan elatan* Dasar 1eli 1arangan 1uatan Malaysia, Dasar Pertanian Negara, Dasar Persyarikatan Malaysia, Dasar Produkti%iti $ntuk meningkatkan kemahiran yang diperlukan, $ntuk melahirkan tenaga kerja yang terlatih, $ntuk melahirkan tenaga kerja yang berpendidikan, $ntuk menerapkan nilai murni untuk perpaduan,

DASAR URBANISASI/PERBANDARAN

DASAR WARGA TUA

DASAR WAWASAN NEGARA

KEPIMPINAN MELALUI TELADAN

MISI NASIONAL/RMK 9

MTEN PELAN INDUK PERINDUSTRIAN

PENYATA RAZAK

RMK 3 RMK4

RRJP /DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

$ntuk meningkatkan bilangan pro!esional 1umiputera, $ntuk meningkatkan mutu pro!esional 1umiputera, $ntuk membangunkan tanah, $ntuk meningkatkan bilangan bumiputera yang mempunyai saham dalam sektor perdagangan dan perindustrian $ntuk menjadi kan Malaysia sebuah negara maju, $ntuk menghapuskan kemiskinan semua kaum, $ntuk seimbangkan pendapatan semua kaum

SKIM AMANAH BUMIPUTERA !ASB" SKIM AMANAH NASIONAL!ASN" PERMODALAN NASIONAL BERHAD !PNB" WAWASAN # #