Anda di halaman 1dari 14

Ekonomi Malaysia Bab 1 Tenaga buruh merujuk kepada penduduk berumur dalam lingkungan 15-64 tahun yang sedang

bekerja dan sedang aktif mencari pekerjaan dan tidak termasuk pelajar, suri rumah, pesara dan penganggur sukarela. Guna tenaga merujuk kepada tenaga buruh yang terlibat dalam kegiatan produktif, iaitu yang menyumbang kepada proses pengeluaran barang dan perkhidmatan. Pengangguran merujuk kepada tenagu buruh yang aktif mencari pekerjaan dan sanggup bekerja tetapi gagal mendapat pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu.

Jenis Pengangguran : Struktur Sebab wujud perubahan struktur ekonomi suatu negara dan pengurangan dalam penawaran pergantian/perubahan musim Tindakan buruh yang ingin mendapatkan pekerjaaan upahnya lebih tinggi (tahap GTP) Kekurangan AE dan kekurangan permintaan terhadap B&P modernisasi /kemajuan teknologi dalam berproduksi, misalnya : dulu menggunakan tenaga kerja manusia diganti dengan mesin Bilangan buruh yang diupah > bilangan buruh yang diperlukan Kesan Buruh yang kurang mahir akan menganggur Tiada beri kesan yang buruk Jangka masa panjang Sektor yang kena Pertanian perindustrian pertanian

Bermusim Geseran

sementara pendek

Kitaran Teknologi

Guna tenaga kurang mengurang tenaga kerja manusia

Panjang dan global panjang Pembuatan dan perindustrian

Tak ketara

Pertambahan penduduk yang pesat

pertanian

Sebab berlaku pengangguran : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kemelesetan ekonomi AD rendah inventori bertambah industri kurang output kurang guna tenaga henti operasi pengangguran kitaran terjadi Kemajuan teknologi ganti fungsi yang dilakukan oleh buruh kurang guna tenaga Kenaikan upah industri menggantikan teknik pengeluaran berintensif buruh dengan modal buruh terpaksa dikurangkan Cita rasa masyarakat permintaan barang berubah atau lebih suka barang pengganti permintaan kurang perlu kemahiran baharu buruh yang kurang kemahiran terpaksa menganggur Burh mencari upah yang lebih tinggi menganggur sementara sambil mencari pekerjaan baharu atau tunggu tawaran yang lebih baik Musim kegitan ekonomi yang bergantung pada musim, cuaca atau pola pelancong Lokasi buruh yang tidak ingin berpindah mengikut penempatan baharu terpaksa menganggur

Kesan ekonomi pengangguran : 1. 2. Pengurangan keluaran negara dan pendapatan negara : guna tenaga rendah produktivit turun ekonomi tidak mencapai keupayaan maksimum wujud jurang KNK (Y e Yf ) wujud kos ekonomi Mengurangkan hasil kerajaan : kutipan cukai mengurang kemerosotan pendapatan boleh guna isi rumah dan keuntungan syarikat hasil kerajaan kurang menjejaskan G

3. 4.

Membazirkan sumber : pengangguran menyebabkan kapasiti pengeluaran gagal dioptimumkan kemahiran buruh merosot pertumbuhan ekonomi terjejas Menjejaskan taraf hidup rakyat : pengangguran mengurangkan pendapatan negara tapi penduduk meningkat pendapatan perkapita mengurang

Kesan sosial pengangguran : 1. 2. 3. 4. 5. Menjejaskan hubungan kekeluargaan Menjejaskan keyakinan dan kemahiran Masalah sosial ( kes jenayah ) Memburukkan masalah kemiskinan negara Mengancam kestabilan politik

Cara mengurangkan pengangguran dan meningkatkan peluang pekerjaan Dasar fiskal mengembang 1. Menaikkan perbelanjaan kerajaan ,G : pertambahan projek pembangunan baharu peluang pekerjaan bertambah AD bertambah pendapatan negara bertambah guna tenaga bertambah 2. Mengurangkan cukai ,T : pengurangan cukai pendapatan perseorangan dan syarikat pendapatan boleh guna, Yd dan keuntungan syarikat bertambah AD meningkat pendapatan negara bertambah guna tenaga bertambah Dasar kewangan mengembang (*** keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman dan mencipta kredit meningkat Ms bertambah ) 1. Menurunkan nisbah rizab berkanun : bank pusat menurunkan nisbah lebihan rizab yang dipegang oleh bank perdagangan bertambah *** 2. Menurunkan nisbah rizab mudah tunai : bank pusat menurunkan nisbah rizab dalam bentuk wang tunai dan bil jangka pendek di bank perdagangan berkurang *** 3. Operasi pasaran terbuka : bank pusat beli surat jaminan kerajaan dari orang ramai dan bank perdagangan *** 4. Menurunkan kadar diskaun : bank pusat turun kadar kos pinjaman bank perdagangan drp bank pusat jatuh bank perdagangan turun kadar bunga terhadap pinjaman pelanggan kos pinjaman jatuh pinjaman meningkat Ms tambah 5. menurunkan kadar bunga semalaman 6. kawalan kredit terpilih Cara lain 1. Meningkatkan mobiliti buruh 2. Membuka tanah baharu dan membangunkan industri desa 3. Memajukan sektor industri yang berpotensi (sektor perkhidmatan) 4. Mempelbagaikan ekonomi 5. Memberi latihan dan kemahiran 6. Menggalakkan pelaburan swasta 7. Menggalakkan ekport dan mengurangkan import 8. Memperbaiki kecekapan penyebaran maklumat pekerjaan

Upah wang / upah nominal ialah jumlah bayaran dalam bentuk wang yang diterima oleh para pekerja dalam unit per masa sebagai ganjaran atas sumbangan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran. Upah bukan wang merujuk kepada jumlah bayaran dalam bentuk barang yang diterima oleh para pekerja sebagai ganjaran atas sumbangan tenaga fisikal dan mental dalam proses pengeluaran. Upah benar merujuk kepada kuasa beli atau kemampuan upah wang untuk membeli barang dan perkhidmatan.

IHP > 100 = INFLASI ; IHP < 100 = DEFLASI IHP naik upah benar < upah wang ; IHP turun upah benar > upah wang

Faktor perbezaan upah mengikut sektor Perbezaan 1. daya pengeluaran sut Sektor pertama Rendah, teknologi terhad & saiz tanah kecil dan tidak ekonomik 2. keanjalan permintaan harga dan keanjalan penawaran Barang tidak tahan lama perlu jangka masa panjang, DD & SS kurang anjal Barang tahan lama & banyak barang pengganti & jangka masa pendek, DD & SS anjal 3. keanjalan permintaan pendapatan Rendah, pendptan pengguna ^ ~ DD ^ sedikit ~ upah terima rendah 4. kemahiran dan kecekapan Buruh tidak perlu latih, SS buruh < terlatih banyak, upah rendah 5. 6. Mobiliti buruh Pengaruh kesatuan sekerja Rendah Lemah Tinggi Kuat Buruh perlu latih, SS buruh mahir terhad, DD buruh tinggi, upah tinggi Tinggi, pendptan pengguna ^ ~ DD ^ banyak ~ upah terima tinggi Sektor kedua Sektor ketiga

Tinggi, teknologi moden & kaedah pengurusan yang cekap dan jimat masa

Faktor perbezaan upah mengikut pekerjaan 1. Perbezaan daya pengeluaran sut/ permintaan buruh: upah tinggi sebab pengeluaran sut buruh tinggi dan permintaan yang tinggi terhadap barang keluaran 2. 3. 4. 5. 6. 7. Perbezaan kemampuan: SS kumpulan buruh yang layak dan berkemampuan < DD buruh, upah tinggi Perbezaan pendidikan dan latihan: pernah menjalani latihan, upah tinggi Perbezaan faedah bukan kewangan: buruh yang sanggup mengambil risiko,upah tinggi Kekurangan maklumat Tiada pergerakan di antara kawasan Halangan kesatuan sekerja dan kerajaan

Bab 2 IHP ialah petunjuk perubahan purata harga sekumpulan B&P terpilih dalam ekonomi bagi suatu tahun berbanding dgn tahun asas.

Inflasi ialah kenaikan tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terbatas.

Inflasi tarikan permintaan ialah proses kenaikan tingkat harga umum apabila AD > AS semasa ekonomi melambung / mengalami tingkat GTP. Inflasi tolakan kos ialah proses kenaikan tingkat harga umum yang disebabkan oleh kenaikan kos pengeluaran semasa ekonomi melambung / mengalami tingkat GTP. Inflasi diimport berlaku akibat daripada kenaikan harga barang yang diimport.

Faktor yang mempengaruhi inflasi tarikan permintaan 1. Bekalan wang berlebihan pada tingkat GTP : kejatuhan kadar bunga kos pinjaman firma berkurang I firmabertambah S isi rumah jatuh C bertambah pendapatan negara & kuasa beli bertambah P naik apabila capai tingkat GTP

2. AD berlebihan pada tingkat GTP


C, I, G, (X-M) tambah Faktor yang mempengaruhi inflasi tolakan kos 1. Kenaikan upah : kuasa perundingan kesatuan sekerja dgn majikan kuat majikan sanggup membayar upah yang lebih tinggi 2. 3. Kenaikan keuntungan : kuasa monopoli firma bertambah Kenaikan kos input pengeluaran : kekurangan bahan mentah wujud lebihan AD, harga naik

Faktor yang mempengaruhi inflasi diimport 1. 2. Kenaikan harga barang yang diimport Kejatuhan nilai mata wang tempatan

Kos sara hidup : kos untuk mencapai atau mengekalkan suatu tahap hidup. Kos sara hidup dan taraf hidup adalah berhubungan songsang: P naik, k/b merosot, kos meningkat, taraf hidup jatuh.

Kesan Inflasi 1. 2. 3. Kos sara hidup meningkat: P naik, k/b merosot, kos sara hidup meningkat Taraf hidup merosot: P naik, kualiti & kuantiti barang dimiliki kurang, taraf hidup merosot Pertumbuhan ekonomi: inflasi sederhana menggalakkan I, keluaran negara benar (+), PE jadi +ve; inflasi melampau,PE jadi negatif 4. Nilai wang merosot: kadar inflasi tinggi, nilai wang atau k/b wang merosot, Md (+) untuk mengekalkan taraf hidup 5. Golongan berpendapatan tetap mengalami kerugian seperti pemiutang dan pesara ; golongan berpendapatan tidak tetap mengalami keuntungan seperti pemilik harta dan penghutang.

Langkah mengawal inflasi Dasar kewangan menguncup (rujuk bab 1) 1. 2. 3. 4. 5. Menaikkan nisbah rizab berkanun Menaikkan nisbah rizab mudah tunai Operasi pasaran terbuka ( jual surat jaminan kerajaan) Menaikkan kadar diskaun Pendanaan

Dasar fiskal menguncup : kurang G, naik T Kawalan Langsung: 1. Dasar kawalan harga (dasar harga maksimum): menghalang pengeluar naik harga barang , kerajaan memberi subsidi kepada pengeluar tempatan 2. Dasar kawalan pendapatan (dasar upah maksimum) : mengawal kenaikan upah,meningkatkan produktiviti buruh

Belanjawan negara: penyata anggaran tentang perbelanjaan dan hasil kerajaan bagi satu tahun kewangan akan datang. Perbelanjaan mengurus: perbelanjaan pentadbiran atau keperluan semasa kerajaan dan bersifat berulang setiap tahun. Contoh: emolumen, pencen, bayaran khidmat hutang, subsidi, bekalan dan perkhidmatan, perolehan aset Perbelanjaan pembangunan: perbelanjaan pelaburan atau perbelanjaan modal jangka panjang kerajaan dan tidak berulang. Contoh: keselamatan, perkhidmatan sosial, perkhidmatan ekonomi, pentadbiran am Hasil cukai = cukai langsung+cukai tak langsung Cukai langsung: sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Contoh: cukai pendapatan syarikat dan perseorangan, cukai pendapatan petroluem/koperasi, duti setem. Cukai tak langsung: sejenis cukai yang beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain. Contoh: duti eksport, duti import, duti eksais, cukai jualan, cukai perkhidmatan.

Belanjawan lebihan ( T > G) : hasil kerajaan > perbelanjaan ; dasar fiskal menguncup mengatasi inflasi ~ naik T,kurang G Belanjawan kurangan (T < G) : hasil < perbelanjaan ; dasar fiskal mengembang mengatasi kemelesetan ekonomi ~ naik G kurang T Belanjawan terimbang ( T = G) : hasil = perbelanjaan ; menjamin kestabilan ekonomi dan mengukuhkan kewangan kerajaan Akaun semasa = hasil perbelanjaan mengurus Belanjawan = hasil perbelanjaan = hasil (perbelanjaan mengurus + perbelanjaan pembangunan) Belanjawan = akaun semasa - perbelanjaan pembangunan

Hutang negara : tanggungan kerajaan persekutuan apabila membuat pinjaman dalam negara dan luar negara untuk membiayai belanjawan kurangan, Hutang dalam negara, contoh: sekuriti kerajaan (PERKESO, KWSP, Bank Negara Malaysia) , sijil pelaburan ( lembaga tabung haji), bil pembendaharaan ( institusi perbankan, syarikat insurans) Hutang luar negara, contoh: pinjaman pasaran, pinjaman projek

Bab 3 PAB : pertukaran B&P antara penduduk yang melangkaui sempadan antarabangsa. Ekonomi terbuka: ekonomi yang menjalankan PAB yang melibatkan aktiviti X dan M. Eksport : penjualan B&P ke luar negara. Import : pembelian B&P dari luar negara.

Kesan positif PAB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Menikmati barang yang tidak dihasilkan di dalam negara (perbezaan sumber semula jadi : Iklim dan tanih) Memperoleh barang dengan lebih murah Memperluas pilihan pengguna ( memenuhi cita rasa pengguna) Menggalakkan perkongsian pengetahuan dan teknologi Menggalakkan pelaburan Mewujudkan hubungan baik antara negara rakan dagang Memperoleh tenaga buruh dengan lebih murah.

Kesan negatif PAB 1. 2. 3. 4. 5. Kehausan sumber negara Pengkhususan berlebihan Pergantungan ekonomi dan politik Masalah lambakan Penyebaran budaya tak sihat

Kesan perubahan KPA terhadap ekonomi 1. Harga barang, P

naik nilai RM

susut nilai RM

Px naik dan Pm turun

Px turun dan Pm naik

C, I, (X-M) turun

C, I, (X-M) naik

AD turun

AD naik

KDNK turun

KDNK naik

pengangguran naik

pengangguran turun

P turun

P naik

2.

Daya saing sektor eksport

naik nilai RM

susut nilai RM

Px naik

Px turun

Sektor eksport kurang berdaya saing

Sektor eksport lebih berdaya saing

sektor utama DD X < anjal P I, (XM) naik

sektor utama DD X < anjal P

AD naik

KDN K naik

PAgr (-)

P naik

I, (XM) turun

AD turun

KDN K turun

PAgr (+)

P turun

sektor kedua & ketiga

sektor kedua & ketiga

DD X > anjal P

I, (XM) turun

AD turun

KDN K turun

PAgr (+)

P turun

DD X > anjal P

I, (XM) naik

AD naik

KDN K naik

PAgr (-)

P naik

Bab 4 Perniagaan : aktiviti yang menyediakan b&P yang diperlukan oleh sesuatu sistem ekonomi. PKS : perusahaan yang mempunyai bilangan pekerja sepenuh masa yang <150 orang dan nilai hasil jualan tahunan <RM25juta. Pembuatan Bilangan pekerja sepenuh masa (orang) Mikro Kecil Sederhana Nilai hasil jualan tahunan (RM) Mikro Kecil Sederhana < 250k 250k 10 juta 10juta 25 juta < 200k 200k 1 juta 1 juta 5 juta <5 5 49 50 149 <5 5 19 20 49 Sektor 1&3 dan pembinaan

Ciri PKS 1. Modal kecil RM 0.5 juta RM 2.5 juta Biasa terdiri drp sdn bhd,perkongsian dan pemilikan tunggal yang sukar menikmati ekonomi bidangan 4. Jenis keluaran makanan, perabot, kimia, logam 5. pekerja pendidikan formal yang rendah dan kurang mahir 2. Teknologi pengeluaran Rendah & berintensif buruh Daya pengeluaran rendah Tumpu pada pasaran tempatan 3. Struktur organisasi mudah ringkas dan berskala kecil

Masalah yang dihadapi oleh PKS 1. 2. 3. 4. 5. kekurangan modal dan pembiayaan kurang harta untuk jadi cagaran, sukar menyakinkan penjamin untuk dapat pinjaman drp institusi kewangan institusi kewangan kurang minat sebab kadah faedah rendah dan kos pentadbiran tinggi kekurangan kepakaran dan tenaga buruh mahir buruh mahir dalam perusahaan besar dengan tawaran upah yang tinggi dan faedah sampingan baik pks tidak berupaya merangka sistem latihan dan pembangunan kerjaya untuk pekerja kekurangan bahan mentah menghalang penyediaan stok simpanan syarat dapat bahan mentah secara kredit dikenakan dan harga bahan mentah import tidak stabil masalah pasaran dan pemasaran pks menghadapi masalah persaingan drp perusahaan besar masalah rantaian saluran pemasaran yang tidak cekap harga produk kurang kompetitif dan promosi terhad kekurangan teknologi penggunaan mesin yang ringkas dan tradisional serta teknik pengeluaran berintensif buruh tingkat teknologi rendah menghalang R&D

6. -

lokasi yang kurang strategik modal terhad tidak mampu beli/sewa lot premis(bangunan) di lokasi strategik jejas kegiatan pemasaran

Program Pembangunan PKS 1. Program Rantaian Industri (ILP) bertujuan meningkatkan rantaian dan integrasi antara PKS dengan syarikat besar bagi menyediakan pasaran yang terjamin untuk PKS melalui Program Vendor, syarikat besar telah mengambil peranan sebagai vendor untuk memantau perkembangan PKS contoh: TNB,PETRONAS 2. 3. kerajaan menyediakan geran sehingga RM250k bagi membolehkan PKS meningkatkan keupayaan pengeluaran Program Infrastruktur Kerajaan sedia infrastruktur seperti tapak kilang bagi membantu perkembangan PKS Program Pembangunan dan Perolehan Teknologi (TAF) Bertujuan menyediakan geran sehingga 70% untuk beli peralatan berteknologi tinggi dan pelesenan teknologi Bantu melengkapkan skim intensif yang disedia oleh kerajaan untuk PKS seperti potongan cukai atas perbelanjaan R&D 4. Program Pembangunan Pemasaran Kerajaan ada 2skim untuk bantu menembusi pasaran eksport iaitu skim perancangan dan pembangunan perniagaan , skim pembangunan pasaran 5. Sedia portal elektronik untuk galakkan PKS menjalankan E-dagangan Program Peningkatan Kemahiran Meyediakan pembiayaan sebanyak 50% drp yuran latihan

Peranan Agensi Kerajaan yang membantu PKS 1. Perbadanan Pembangunan industri kecil dan sederhana (SMIDEC) * menyediakan kepimpinan berkesan dalam aspek perancangan dan penyelarasan keseluruhan operasi PKS menggalakan perkembangan PKS milik penduduk tempatan menyelaraskan pembangunan PKS memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal melaksana skim bantuan kewangan berkerjasama dengan agensi tempatan dan antarabangsa

2. -

Bank PKS Malaysia berhad (SME Bank) * Sedia pakej pembiayaan yang komprehensif Berfungsi sebagai pusat kewangan dan pembangunan perniagaan sehenti (hub) Pembiayaan untuk mikro,kecil dan sederhana

Sedia khidmat nasihat perniagaan,perkongsian maklumat, promosi

3. -

Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) Bantu kerajaan negeri untuk merancang pertumbuhan ekonomi, industri dan perdagangan Mengendalikan peluang pekerjaan

Bab 5 Institusi kewangan: badan/sykt yang mengumpulkan wang drp pendeposit atau penyimpan dan kemudiannya meminjamkan deposit tersebut kpd peminjam untuk memperoleh keuntungan. Jenis institusi kewangan 1. 2. Instirusi perbankan (dikawal dan diawasi oleh BNM) Bank perdagangan Bank pelaburan Syarikat kewangan Pasaran wang Syarikat jaminan kredit Msia berhad (CGC) Cagamas berhad Institusi kewangan bukan perbankan KWSP Insurans islam Institusi pembiayaan pambangunan

Fungsi institusi kewangan 1. Perantara kewangan mudah proses penyaluran dana tabungan drp unit ada lebihan dana kpd unit kurangan dana untuk membuat pelaburan atau penggunaan tanggungjawab membayar balik kpd pihak lebihan dana menerima tabungan drp unit lebihan aset kewangan menyediakan pembiayaan/pinjaman untuk unit kekurangan dana melalui penyaluran aset kewangan

2. -

penyerakan risiko menyalurkan lebihan dana kpd lebih banyak peminjam dalam pelbagai sektor lebihan dana itu turut disalurkan kpd instrumen pelaburan yang berlainan dapat mengurangkan risiko penyumbang dana

3. -

perkongsian risiko menjual polisi insurans akan berkongsi risiko dengan memberi perlindungan dalam bentuk bantuan kewangan

peranan institusi kewangan 1. pertumbuhan ekonomi kecekapan peruntukan dana oleh institusi kewangan dapat menyumbang kpd pertumbuhan ekonomi kerana firma dan kerajaan dapat guna dana untuk perkembangan perniagaan serta melaksanakan dasar kerajaan. kos menjalankan perniagaan menjimatkan kos dan masa. Dapat menukarkan aset kewangan kpd tunai dengan mudah dan cekap serta dapat cari pembeli aset kewangan berpotensi dengan cepat

2. -

Bank Negara Malaysia (BNM): badan berkanun yang dimiliki oleh kerajaan persekutuan malaysia dan berada di puncak struktur monetari dan kewangan negara ini. Fungsi utama BNM Pegang dan urus rizab luar negara Kawal selia dan menyelia IK yang tertakluk kpd undang yang dikuatkuasakan oleh BNM Bertindak sebagai penasihat kewangan, jurubank dan ejen kewangan kerajaan Membentuk sistem kewangan yang kukuh, progresif dan inklusif Mengeluarkan mata wang (wang kertas dan syiling)

Fungsi bank perdagangan Menerima deposit semasa,tetap,tabungan Membuat bayaran atas cek yang dikemukakan oleh pelanggan dan menerima draf bank, perintah sedia ada Memberi pinjaman bercagar,peribadi,kad kredit Menyediakan kemudahan lain seperti menawarkan kemudahan peti keselamatan,beli dan jual mata wang asing

Prinsip perbankan islam Wadiah : simpanan deposit Mudharabah: perkongsian keuntungan drp pelaburan Musyarakah: menjalankan perniagaan atau perkongsian Ijarah: pajakan / sewa Bai bithaman ajil: jual beli yang melibatkan bayaran tertangguh/ bayaran ansuran bulanan Bai at takjiri: pemindahan hak milik harta yang disewa

Funsi bank perlaburan Menerima deposit drp BP, SK Pemberian pinjaman Menyediakan khidmat nasihat dan rundingan dlm aktiviti penggabungan dan pengambilalihan / pengurusan aet Perkhidmatan produk pasaran modal Beli baki saham yang tidak terjual Buat keputusan pelaburan

Fungsi syarikat kewangan Menerima deposit tabungan dan tetap Menyediakan kemudahan pinjaman Urus aktiviti pelaburan syarikat dalam bentuk saham atau harta tanah Sedia kemudahan pemajakan Kemudahan ATM dan kad kredit

Pasaran wang Perantara antara pihak perlu pembiayaan jangka pendek Pusat penjelasan aset kewangan Pemindahan dana Sedia peluang pelaburan dan sumber kewangan

Bab 6 Kemiskinan mutlak: isi rumah yang Y bulanan < PGK Pendapatan Garis Kemiskinan(PGK) : Y isi rumah yang dapat memenuhi keperluan asa dr sg makanan & bukan makanan bg membolehkan setiap ahli dalam isi rumah itu berfungsi dalam masyarakat. Kemiskinan tegar: Y bulanan isi rumah < PGK makanan PGK makanan: Y yang mencukupi bagi sebuah isi rumah untuk memenuhi keperluan asas dr sg nutrisi makanan yang minimum supaya setiap ahli mempunyai tubuh badan yang sihat. Kadar kemiskinan: % isi rumah yang mempunyai Y bulanan < PGK berbanding dengan jumlah isi rumah dalam suatu tempoh tertentu. Jenis sumber pendapatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Upah: bayaran kpd individu yang memberi sumbangan tenaga fizikal dan mental dalam proses pengeluaran Sewa: Y yang diterima oleh pemilik harta kerana benar hartanya digunakan oleh orang lain Dividen: sebahagian drp untung syrk yang dibayar kpd pemegang saham syrk. Bunga: Y yang diterima oleh individu/ syrk yang menabung dalam institusi kewangan konvensional. Untung: ganjaran yang diterima oleh usahawan atas usahanya menggabungkan FP dalam proses pengeluaran dan sanggup menanggung risiko. Harta pusaka: aset/ kekayaan yang diterima oleh waris selapas pemilik asal meninggal dunia. Bayaran pindahan

Agensi membasmi kemiskinan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Program bawah JKM 1. 2. 3. 4. 5. Bantuan kewangan untuk kanak-kanak RM100 sebulan untuk kanak ; max. RM 450 sebulan untuk keluarga Bantuan kewangan untuk warga emas RM300 sebulan untuk warga emas Elaun/insentif untuk pekerja OKU RM 300 sebulan Bantuan kecemasan RM 300 sekali Program cari bantuan wang tunai, elaun, rumah kediaman dan peralatan protesis

Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) Jenis pembiayaan di bawah Skim Pembiayaan Mikro 1. 2. 3. 4. Skim pinjaman khas ibu tunggal Y<PGK, RM 10k dengan tempoh 3tahun Skim pinjaman nelayan Y<RM 460, RM 10k dengan tempoh 3tahun Skim pinjaman pendidikan RM 1000 untuk 50 minggu Skim pinjaman perumahan RM 5000 antara 50-100 minggu

Baitulmal (institusi harta dan kewangan induk) Bentuk bantuan yang disediakan 1. 2. 3. Zakat Perlindungan darul kifayah Peluang pendidikan di institut kemahiran baitulmal (IKB)

Agensi pembangunan wilayah (APW) merapat dan mengurangkan jurang pendapatan dan struktur ekonomi antara wilayah 1. 2. 3. 4. Rancangan pembangunan tanah membangunkan tanah yang belum diterokai, lembaga kemajuan tanah persekutuan (FELDA) Pembangunan in-situ dan tanah baharu penggunaan tanah yang lebih baik dan mengatasi kekurangan tanah Pengairan dan saliran menyediakan kemudahan pengairan dan saliran untuk kawasan pertanian , menyediakan bekalan air, mengelakkan banjir. Rancangan pengumpulan semula

Lembaga pemasaran pertanian persekutuan (FAMA) - mengawal dan menambah baik aktiviti pemasaran produk pertanian bagi memastikan petani memperoleh harga yang berpatutan Program membasmi kemiskingan 1. 2. 3. 4. Program pembangunan rakyat termiskin (PPRT) menyediakan kemudahan untuk isi rumah miskin program 1Azam : Azam kerja, Tani, Niaga dan Khidmat program rancangan makanan tambahan (RMT) meningkatkan taraf pemakanan murid supaya dapat memberi perhatian terhadap proses P&P mencapai tahap pertumbuhan fizikal dan kesihatan mental yang baik dan dapat makanan seimbang buku teks percuma bawah skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) meringankan beban kewangan ibu bapa pasti murid tidak tercicir dalam pelajaran baucar tuisyen sedia bimbingan tambahan untuk murid miskan tahun 4,5,6 yang lemah dlm BM, BI, SN dan Maths menguasai pengetahuan dan kemahiran asa bagi keluarga yang Y<PGK di sek rendah