Anda di halaman 1dari 2

RAHSIA PETUA MELAYU LAMA (ISTIMEWA UNTUK WANITA) Dalam masyarakat tradisi Melayu terda!at "a#yak !etua$!

etua u#tuk !era%a# (a#ak dara) ya#& el'k diamalka# a&ar se#tiasa di!a#da#& me#arik me#a%a# da# (e!at di!i#a#& 'ra#&) I#i *u&a meru!aka# !etua$!etua ya#& "'le+ diamalka# terus 'le+ %a#ita ya#& tela+ "erka+%i# da# tela+ mem!u#yai a#ak) Petua$!etua "erikut adala+ k'leksi dari "er"a&ai !e#&alama# da# tulisa#) ,a#&kit ,ersam"ut A!a"ila ma+u tidur malam duduk "erlu#*ur da# re"a+ka# "ada# ke tilam ta#!a me#'#&katka# "ada# de#&a# ta#&a#) A!a"ila ma+u "a#&kit da# tidur lu#*urka# kaki da# "a#&u#la+ ta#!a me#'#&katka# "ada# de#&a# ta#&a#) -e(a+ i"u *ari kaki de#&a# kedua ta#&a#) Wa*a+ Su(i A!a"ila "a#&u# !a&i *ika mem"asu+ muka elakka# dari me#(u(i#ya me#&&u#aka# se"ara#& alat !e#(u(i atau me#&esat muka de#&a# se"ara#& !e#&esat) ,iarka# air itu keri#& se#diri !ada muka) .ika me#&am"il air sem"a+ya#& !u# usa+la+ dikesat air itu "iarka# ia keri#& se#diri)I#i "er/aeda+ me#&ekalka# ke(a#tika# asli %a#ita da# me#*adika# muka "er(a+aya da# se&ar kera#a !elem"a! asli muka tidak di"ua#&) Me#ye&arka# Payudara A!a"ila ma#di terutama#ya di a%al !a&i (u(urka# air !a#(ura# atau air !ai! ke atas kedua$ dua "ela+ !ayudara a&ar !ayudara se#tiasa su"ur da# se&ar tidak muda+ *atu+) Tama# Semer"ak Me%a#&i Amalka# memaka# maka#a# ya#& se&ar se!erti ulam$ulam ya#& %a#&i "au#ya da# sayur$ sayura# ya#& %a#&i se*ak dari !era%a#) Amalka# se#tiasa) Na/as da# "ada# *u&a aka# me#*adi %a#&i) Petua i#i tela+ diketa+ui se*ak "eri"u ta+u# ya#& lam!au) Lu"a#& .arum Lati+ 't't !e#a+a# ke#(i#& se'la+$'la+ se!erti me#a+a# da# +e#dak "ua#& air ke(il kemutka# "erula#&$ula#&) Kemudia# kemutka# !ula 't't du"ur se'la+$'la+ ma+u me#a+a# dari "ua#& air "esar "erula#&$ula#& *u&a) .ika "'le+ *adika# ia amala# setia! +ari) Suara Peri#du Elakka# dari "a#yak memaka# maka#a# ya#& !edas$!edas atau ya#& a&ak !a#as) Selalu mi#um air asam *a%a) ,erlati+ "er(aka! de#&a# me#&a%al #ada suara *a#&a# dile!aska# suara se%e#a#&$%e#a#&#ya) Dikataka# "a+a%a suara !era%a# adala+ "a&ai "u#yi seruli#& ya#& merdu)

Me#&urut Pa#&kal ,u#ti#& Padi ,iasaka# me#&urut di !a#&kal "etis iaitu de#&a# (ara me#eka# da# memi(it ka%asa# a#tara urat keti#& da# "ua+ "etis)Lakuka# selalu kera#a i#i "aik u#tuk mem!erti#&katka# !restasi ke!ekaa# rasa a!a"ila *ima0 setela+ "erka+%i# #a#ti) Payudara M'#t'k Elakka# dari r#e#iara! di atas la#tai sama ada di %aktu sia#& atau malam kera#a me#iara! dila#tai aka# me#&e#durka# !ayudara a#da) N'ta1 U#tuk "a(aa# 23 ta+u# ke atas)4