Anda di halaman 1dari 4

Pendahuluan karangan Pendahuluan karangan seboleh-bolehnya menggambarkan tajuk perbincangan dan keseluruhan isi yang hendak dibincangkan dalam

m perenggan isi karangan. Pembaca akan membuat kesimpulan awal tentang perkara yang ditulis setelah membaca pendahuluan. Sehubungan dengan itu, anda mesti berupaya untuk mengetahui dan menulis beberapa jenis perenggan pendahuluan. Secara umumnya, perenggan pendahuluan terbahagi kepada enam jenis perenggan, iaitu: a. Pendahuluan jenis definisi. b. Pendahuluan jenis pendapat. c. Pendahuluan jenis situasi/suasana. d. Pendahuluan jenis persoalan. e. Pendahuluan jenis peribahasa. f. Pendahuluan jenis sejarah. -!ontoh Pengenalan "enis #efinisi Soalan $su penderaan kanak-kanak masih lagi berlaku walaupun negara kita sudah mencapai kemajuan yang pesat. %incangkan punca-punca yang menyebabkan kes ini sentiasa berlaku dan berulang. Pendahuluan &#era' bermaksud pukulan dengan rotan, tali pinggang atau alat-alat lain sebagai hukuman. &(endera' bermaksud memukul dengan menggunakan alat-alat yang dinyatakan tadi. &Penderaan' pula bermaksud melakukan perbuatan mendera. Sebenarnya penderaan terbahagi kepada dua jenis iaitu penderaan berbentuk fi)ikal dan penderaan berbentuk mental. %erdasarkan kajian, banyak terdapat punca yang menyebabkan perbuatan ini berlaku terutamanya kepada kanak-kanak. *-!ontoh Pengenalan "enis Pendapat Soalan +epentingan bahasa $nggeris kepada rakyat dan negara. %incangkan. Pendahuluan ,un #r. (ahathir pernah menyatakan bahawa kita tidak akan mencapai kemajuan yang cepat jika kita tidak menumpukan perhatian dalam penguasaan bahasa $nggeris. %eliau mengatakan bahawa kebanyakan ilmu yang terdapat dalam dunia ini terungkap dalam bahasa $nggeris. -leh itu, kita mestilah memberikan penekanan terhadap penggunaan bahasa $nggeris dalam sistem pendidikan kita. (enurut beliau bahasa $nggeris banyak kepentingan atau kebaikannya, sama ada kepada rakyat mahupun negara. .-!ontoh Pendahuluan "enis Suasana Soalan "iran anda telah ditimpa kemalangan ngeri kerana rumahnya tertimbus oleh runtuhan batu. /ambarkan keadaan dan suasana pada masa kejadian itu berlaku.

Pendahuluan 0pabila saya sampai di tempat kejadian itu, saya terdengar akan jeritan manusia dari celah-celah rekahan batu. Selain itu, tangisan bayi dan kanak-kanak jelas kedengaran dari sebuah bilik yang berdekatan dengan runtuhan batu tersebut. Pada ketika itu, pasukan penyelamat masih belum tiba lagi. Saya menjadi gelabah kerana buntu untuk melakukan sesuatu tindakan. 1amun begitu, saya menggagahkan semangat dan mencuba untuk melakukan sesuatu supaya mangsa yang berada di bawah runtuhan batu itu dapat diselamatkan. 2-!ontoh Pendahuluan "enis Persoalan Soalan 0khir-akhir ini, kejadian kemalangan di jalan raya berlaku hampir setiap hari. Pada pendapat anda, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan ini berlaku3 Pendahuluan ,ahukah anda bahawa hampir setiap hari ada sahaja kemalangan di jalan raya yang dilaporkan di media massa3 Siapakah yang patut disalahkan, penggunaan jalan raya atau pihak kerajaan3 Persoalannya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan kemalangan ini berlaku3 4-!ontoh Pendahuluan "enis Peribahasa Soalan ,ulis suatu rencana yang bertajuk &Perpaduan 0sas +emajuan' untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda. Pendahuluan -rang (elayu sememangnya kaya dengan peribahasa yang meliputi semua aspek kehidupan. 0ntara peribahasa yang menekankan aspek kerjasama dan perpaduan termasuklah &+e bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni', &5ati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah', &%erat sama dipikul, ringan sama dijinjing', &%agai aur dengan tebing', dan &$barat telur sesangkak, pecah sebiji, pecah semua'. Semua peribahasa yang dinyatakan itu sebenarnya membawa konsep kerjasama dan perpaduan yang utuh antara ahli dalam masyarakat. +onsep ini perlu diamalkan sepanjang masa kerana perpaduan asas kemajuan sesebuah negara. 6-!ontoh Pendahuluan "enis Sejarah Soalan %incangkan punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak di negara kita merosot. Pendahuluan Pada tahun 78*, pasukan bola sepak negara kita telah berjaya melayakkan diri dalam pertandingan bola sepak Sukan -limpik di (unich, "erman. +ejayaan ini diulang pada tahun 79: apabila pasukan kita layak menyertai Sukan -limpik di (oscow, ;usia. Pada akhir tahun 78:-an dan awal tahun 79:-an pula, keupayaan pasukan bola sepak negara kira setanding dengan keupayaan pasukan bola sepak +orea Selatan. 1amun demikian, apakah punca-punca yang menyebabkan mutu sukan bola sepak negara kita sekarang ini begitu jauh merosot atau ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain3 Perenggan Isi Karangan Perenggan Isi #alam pembinaan perenggan, kesatuan ayat-ayat sangat penting.

+esempurnaan, susunan dan urutan ayat demi ayat menjadi tanda lengkapnya suatu perenggan <Sulaiman (asri, 799: 44=. Pelajar dikehendaki menulis satu isi untuk satu perenggan. Pelajar boleh mengemukakan isi-isi sampingan untuk memperkuatkan hujah atau huraian. Perenggan isi hendaklah sekurang-sekurangnya mengandungi empat ayat hingga enam ayat setiap perenggan seperti yang dinyatakan di bawah ini. - Ayat Judul *-Ayat Huraian .-Ayat Bukti/Contoh 2-Ayat Penegas a) Ayat Judul 0yat yang mengandungi kata kunci jawapan yang menjawab persoalan karangan 0yat judul ini boleh diletakkan di bahagian awal, di tengah atau di hujung sesuatu perenggan. Contoh Satu daripada langkah yang harus diambil oleh pihak kerajaan ialah mengenakan denda yang lebih terhadap pengguna-pengguna jalan raya yang cuai dan bertimbang rasa. Ayat Huraian 0yat huraian ialah huraian lanjut tentang isu utama yang dikemukan bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang perkara yang diperkatakan atau menyokong isi-isi utama. +arangan yang baik akan mengemukakan beberapa ayat huraian. Contoh #enda yang dikenakan ini sekurang-kurangnya akan menakutkan mereka atau memberikan kesedaran kepada pengguna-pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati dan bersopan di ajaln raya. c) Ayat Bukti/ Contoh 0yat bukti atau ayat contoh pula ialah ayat-ayat yang mengandungi bukti atau contoh yang berkaitan dengan isi yang diperkatakan bertujuan untuk memperkuatkan hujah. %ukti dan contoh yang dikemukakan mestilah bukti yang sahih dan bukan bukti atau contoh yang sengaja diada-adakan. Contoh Sebagai contohnya, cadangan untuk menaikkan denda maksimum daripada ;(.:: kepada ;(6:: bagi sebarang kesalahan di jalan raya serta cadangan untuk mengenakan hukuman penjara bagi kesalahan memandu ketika mabuk dan mengadakan perlumbaan haram di jalan raya hendaklah disokong oleh semua pihak. d) Ayat Penegas

b)

0yat penegas ialah ayat yang memberikan penegasan terhadap isi dan huraian. 0yat ini biasanya mempunyai penanda wacana seperti & ,egasnya', &-leh itu, dan &Sehubungan dengan itu'. Contoh ,egasnya, denda yang berat akan memberikan kesedaran kepada pengguna supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya.