Anda di halaman 1dari 300

‚ ÁÖßÖÖê¿ÖÖµÖ −Ö´Ö„

†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ (³ÖÖ¾ÖÖ−Ö ¾Öê¤ü¾µÖÖÃÖ-éúŸÖ)


†Ö¬ÖÖ׸üŸÖ
Æü׸üúߟÖÔ−Ö

µÖã¨ü úÖ›ü

•ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,


×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖÖ Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖÖ Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
פü−ÖÖÓú: 17-06-2006

»ÖÖêÆêü ÖÖѾÖ, ¯ÖæÖê…


‚ ÁÖßÖÖê¿ÖÖµÖ −Ö´Ö„
´ÖãÖ²ÖÓ¬Ö
1 •Ö£ÖÖ †−ÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ£ÖÖ ú£ÖÖ ú»Öú߸ü×ŸÖ ÖÖ−ÖÖ,
Æü¸ü−Ö ´ÖÖêÆüŸÖ´Ö †¾ÖÖã−Ö −ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ²Ö †‘Ö†Öê‘Ö †´ÖÓÖ»Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖϤü Æü׸ü ¸ü×ŸÖ ´Ö−Ö´Ö×ŸÖ ×²ÖÁÖÖ´Ö……0……
2 ú×Æü ú×Æü ²ÖÆãü ײÖ×¬Ö ´Öã×−Ö−Æü ²Ö$ÖÖ−Öß,
ú¸ü−Ö ¯Öã−ÖßŸÖ ÆêüŸÖã ×−Ö•Ö ²ÖÖ−Öß,
´Ö−Ö Îú´Ö ²Ö“Ö−Ö ´Ö»ÖÖµÖ−Ö •ÖÖ−Öß,
úÆüˆÑ ÃÖÖê‡ ÃÖÖê ú£ÖÖ ¯Öã¸üÖ−Öß,
¯ÖÏê׸üŸÖ ¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö Æü׸ü ¸üÖ´Ö……0……
3 úÆüŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ³Ö»Ö ÆüÖê‡Ô,
Çü¤üµÖ ¬Ö¸ŸÖ ÁÖß±ú»Ö −ÖØÆü ÖÖê‡Ô,
ÃÖÖ¯Ö ŸÖÖ¯Ö ¸ü×Æü ÃÖîú −Ö úÖê‡Ô,
ÃÖ²Ö •Ö−Ö •ÖÖŸÖ ×²ÖÂÖ´ÖŸÖÖ $ÖÖê‡Ô,
ú׸üØÆü †Ö“Ö¸ü−Ö »Ö×»ÖŸÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
4 ¬Ö¸üÖ ÆüÖê‡ ¯Öã×−Ö ¯Öã−µÖ ²ÖÆæüŸÖÖ,
ú׸üØÆü −ÖÖØÆü ײָ֓ü−Ö •Ö´Ö¤æüŸÖÖ,
¸üÖêÖ ÃÖÖêÖ êú ‹ú −Ö ²ÖæŸÖÖ,
ÆüÖê‡ †¯Ö−Ö¯ÖˆÆæÑü ´Ö•Ö²ÖæŸÖÖ,
וֵ֟ÖÆãÑü ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖê‡ Æü׸ü¬ÖÖ´Ö……0……
-:0:-
‚ ÁÖßÖÖê¿ÖÖµÖ −Ö´Ö„

Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)

×¾ÖÂÖµÖ-ÃÖæ“Öß
µÖã¨ü úÖ›ü
¯ÖÏÃÖÓÖ
1. ¾ÖÖ−Ö¸ü-ÃÖê−ÖÖ úÖ ¯ÖÏãÖÖ−Ö 680
2. ¸üÖ¾ÖÖ «üÖ¸Ö ×¾Ö³ÖßÂÖÖ úÖ ×ŸÖ¸Ã úÖ¸ 694
3. ×¾Ö³ÖßÂÖÖ úß ¿Ö¸üÖÖ ÖןÖ, ÃÖ´Öã¦ü úÖê ¡ÖÖÃÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖêŸÖã-²ÖÓ¬Ö−Ö úÖ ¿Öã³ÖÖ¸ü´³Öü 707
4. ÃÖ´Öã¦ü-ÃÖÓŸÖ¸üÖ, »ÖÓ úÖ-×−Ö¸üß+ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¸üÖ¾ÖÖ-¿Öã ú-ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü 730
5. ¿Öã ú úÖ ¯Öæ¾ÖÔ “Ö׸ü¡Ö, ´ÖÖ»µÖ¾ÖÖ−Ö úÖ ¸üÖ¾ÖÖ úÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ
ŸÖ£ÖÖ ¾ÖÖ−Ö¸ü-¸Öü+ÖÃÖ ÃÖÓ ÖÏÖ´Ö 744
6. »Ö+´ÖÖ-´Öæ“”ûÖÔ, ¸üÖ´Ö-¸üÖ¾ÖÖ-ÃÖÓ ÖÏÖ´Ö, Æü−Öã´ÖÖ−Ö•Öß úÖ †ÖîÂÖ×¬Ö »Öê−Öê •ÖÖ−ÖÖ †Öî¸ü ¸üÖ¾ÖÖ-
úÖ»Ö−Öê×´Ö-ÃÖÓ¾ÖÖ¤ü 767
7. úÖ»Ö−Öê×´Ö úÖ ú¯Ö™ü, Æü−Öã´ÖÖ−Ö•Öß «üÖ¸Ö ˆÃÖ úÖ ¾Ö¬Ö, »Ö+´ÖÖ•Öß úÖ ÃÖ“ÖêŸÖ ÆüÖê−ÖÖ †Öî¸ü
¸üÖ¾ÖÖ úÖ ãú´³Ö úÖÔ úÖê •Ö ÖÖ−ÖÖ 784
8. ãú´³Ö úÖÔ-¾Ö¬Ö ü 801
9. ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü-¾Ö¬Ö 820
10. ¸üÖ¾ÖÖ-µÖ–Ö-×¾Ö¬¾ÖÓÃÖ ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖ úÖ ´ÖÓ¤üÖê¤ü¸üß úÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ 836
11. ¸Öü´Ö-¸Öü¾ÖÖ-ÃÖÓ ÖÏÖ´Ö †Öî¸ü ¸Öü¾ÖÖ úÖ ¾Ö¬Öü 852
‚ ÁÖßÖÖê¿ÖÖµÖ −Ö´Ö„
12. ×¾Ö³ÖßÂÖÖ úÖ ¸üÖ•µÖÖ׳ÖÂÖê ú †Öî¸ü ÃÖߟÖÖ•Öß úß †Û −Ö-¯Ö¸ßü+ÖÖ 873
13. ¤êü¾ÖŸÖÖ†Öë úÖ ³Ö Ö¾ÖÖ−Ö ¸Öü´Ö úß ÃŸÖã×ŸÖ ú¸ü−ÖÖ, ÃÖߟÖÖ•Öß ÃÖ×ÆüŸÖ †Û −Ö¤êü¾Ö úÖ ¯ÖÏ Ö™ü
ÆüÖê−ÖÖ ‹¾ÖÓ ¸Öü´Ö úÖ †µÖÖꬵÖÖ êú ×»ÖµÖê ¯ÖÏãÖÖ−Ö 894
14. †µÖÖꬵÖÖ µÖÖ¡ÖÖ, ³Ö¸ü«üÖ•Ö ´Öã×−Ö úÖ †Öן֣µÖ ŸÖ£ÖÖ ³Ö¸üŸÖ•Öß ÃÖê ³Öë™ü 915
15. ÁÖ߸ִÖ-¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖê úü 940
16. ¾ÖÖ−Ö¸üÖë úß ×¾Ö¤Öü‡Ô †Öî¸ü ÖÏÓ£Ö-¯ÖÏ¿ÖÓÃÖÖ 962
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


¾ÖÖ−Ö¸ü-ÃÖ−ê ÖÖ
úÖ ¯ÖÃÏ £ÖÖ−Ö

0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,


×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
1. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
ÃÖã×−Ö ú×¯Ö ²Ö“Ö−Ö ¯ÖϳÖæ ¬Ö−Öã¬ÖÖ¸üß,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ÃÖÖêúŸÖײÖÆüÖ¸üß,
²ÖÖê»Öê ²Ö“Ö−Ö ³Ö¸êü ÃÖã$Ö ³ÖÖ¸üß,
†×ŸÖ ׯÖϵ֯ÖÖ¡Ö ´ÖÖê¸ü Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
2. ´Ö´Ö »Ö×Ö •ÖÖê ŸÖã´Æü úß−Æü ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
¤êü¾ÖÆãÑü ú׸ü −Ö ÃÖ×úØÆü ´Öï •ÖÖ−ÖÖ,
´Ö−ÖÆüÆãÑü ú׸ü −Ö ÃÖúŸÖ †−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
úÖ úˆ •ÖÖ ú׸ü ÃÖîú ²Ö$ÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü´Ö †ÃÖ´³Ö¾Ö ÃÖ²Ö ŸÖ¾Ö úÖ´Ö……0……
3. úÖê †ÃÖ ¬Ö߸ ²Ö߸ü •ÖÖ ´ÖÖÆüà,
•ÖÖê »Ö×$Ö ÃÖÖÖ¸ü −ÖÖ ³ÖµÖ $ÖÖÆüà,
¯Öã×−Ö ‹×Æü »ÖÖÑ×‘Ö »ÖÓú ´ÖÆÑü •ÖÖÆüà,
ÃÖŸÖ •ÖÖê•Ö−Ö •ÖÖê ¯Ö¸îü ÃÖã−ÖÖÆüßÓ,
¸üÖ$ÖŸÖ •ÖÖ×Æü †ÃÖã¸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
680/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

4. ²Ö−Ö †ÃÖÖêú •ÖÖê ÃÖîú ˆ•ÖÖ¸üß,


ÃÖã³Ö™ü ÃÖê−Ö •ÖÖê ÃÖîú ¯ÖÏ“ÖÖ¸üß,
»ÖÓúÖ −ÖÖ׸ü ÃÖîú ¦ãüŸÖ •ÖÖ¸üß,
‹ú †êú»Ö ÃÖ²ÖØÆü ¯Ö¸ü ³ÖÖ¸üß,
Æãü†Ö −Ö †Æü‡ −Ö ÆüÖê‡ØÆü †Ö−Ö……0……
5. ÃÖê¾Öú¬Ö´ÖÔÆãÑü $Öæ×²Ö ×−Ö³ÖÖµÖÖê,
¤êü×$Ö •ÖÖ−Ö×úØÆü ׯÖ쵅 ÃÖã×¬Ö »ÖÖµÖÖê,
»Ö$Ö−Ö ÃÖãÓúšüÆãÑü ´ÖÖêÆãÑü ²Ö“ÖÖµÖÖê,
†ÃÖã¸Ü−Æüü ´Ö×£Ö ´Ö¤ü ´ÖÖ−Ö ×´Ö™ÖµÖÖê,
ŸÖã´Æü ´ÖÖê×Æü †×ŸÖ ׯÖ쵅 Æêü Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
6. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ÃÖã$Ö¤ü ÃÖã²Ö“Ö−Ö ¸üÖ´Öêú,
ÃÖÓÃÖŸÖ ÁÖß´Öã$Ö ÃÖú»Ö úÖ´Öêú,
¡ÖÖ×Æü ¡ÖÖ×Æü ³Ö‹ úÆüŸÖ £ÖÖ´Æêú,
“ÖÖ¹ý “Ö¸ü−Æü »ÖÖê×ÆüŸÖ »Ö»ÖÖ´Öêú,
¯ÖÏê´ÖÖãú»Ö ÆüÖê ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
7. ³Öã•Ö Ö×Æü úׯÖØÆü ˆšüÖ ˆ¸ü »ÖÖµÖÖê,
ÃÖà×“Ö −ÖµÖ−Ö•Ö»Ö ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸üÖµÖÖê,
²ÖÖ¸ü ²ÖÖ¸ü ú¸ü ÃÖßÃÖ ×±ú¸üÖµÖÖê,
ÃÖã$Ö †−Öã³Ö¾ÖŸÖ ¯ÖϳÖÓ•Ö−Ö •ÖÖµÖÖê,
•ÖÖê ÃÖÖê ˆ´ÖÖ −Öü ÃÖúˆÑ ²Ö$ÖÖ−Ö……0……

681/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

8. ¯Öã×−Ö ´ÖÖµÖÖ×ÁÖŸÖ ÆüÖê ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ Çü¤üµÖ ¤ãü$ÖÖ‡Ô,
¯Öæ¸ü−Ö ³ÖÖ ×ÃÖµÖ $ÖÖê•Ö ‡ÆüÖчÔ,
†²Ö »ÖÓú×Æü úÃÖ ú׸üµÖ “ÖœÍüÖ‡Ô,
Ö¸ü•ÖŸÖ ØÃÖ¬Öã ÃÖã−ÖÖ ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……
9. úÆüØÆü ØÃÖ¬Öã úß †×ŸÖ ²ÖÆãüŸÖÖ‡Ô,
−ÖÖúÖ ´ÖÖ¸ü “Ö»ÖŸÖ ´ÖãÆÑü ²ÖÖ‡Ô,
ˆšüŸÖ ˆ¢ÖÖ»Ö »ÖÆü¸ü ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
²µÖ×£ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ´Ö−Ö úÖÆü ˆ¯ÖÖ‡Ô,
êú×Æü ײÖ×¬Ö ˆŸÖ׸üµÖ ØÃÖ¬Öã ´ÖÆüÖ−Ö……0……
10. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã êú †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö †¬Ö߸üÖ,
úÆüŸÖ ú¯ÖßÃÖ ³ÖµÖÖê ²Ö¸ü ²Ö߸üÖ,
²Ö»Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ŸÖã´Æü¸êü ¸ü‘Öã²Ö߸üÖ,
Æü´Ö ÃÖ²Ö »ÖÖÑ‘Ö×²Ö ØÃÖ¬Öã ÖѳÖ߸üÖ,
−Ö³Ö ¯ÖÓ£ÖÆãÑü ˆ×›Íü ú¸ü×²Ö ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
11. †ÃÖ Ø“ÖŸÖÖ •Ö×−Ö ú׸üµÖ ÖãÃÖÖчÕ,
Ø“ÖŸÖÖ ú¸üŸÖ×Æü úÖ•Ö −ÖÃÖÖ‡Ô,
²Ö߸ü ²Ö»Öß µÖê ²ÖÖ−Ö¸ü ÃÖÖчÕ,
ŸÖ×•Ö ãú™ãü´²Ö †ÖµÖê ÃÖ²Ö ¬ÖÖ‡Ô,
ŸÖ¾Ö ׯÖ쵅 ú¸ü−Ö †ŸÖã»Ö²Ö»Ö ¸üÖ´Ö……0……

682/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

12. µÖê ÃÖ²Ö †×´ÖŸÖ ¯Ö¸ÖüÎú´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,


´ÖÆüÖ¬Ö߸ü ²Ö»Ö ²Öß•ÖÔ ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¸îü Æü£Öê»Öß ¯Ö¸ü ÃÖ²Ö ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ŸÖã´ÆüÆüØÆü Æêü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¯Öã×−Ö ŸÖã´Æü †¤ü³ÖãŸÖ ÃÖ´Ö¸ü£Ö¾ÖÖ−Ö……0……
13. ŸÖã´Æü¸êü ú´Ö¸ü úÃÖê ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¸îü ¥üœÍüÖ‡ ÃÖ¸ÖüÃÖ−Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖã¸ü ÃÖê−Ö ÆüÖê‡ØÆü ×−Ö¯ÖÏÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ¯ÖÏŸÖß×ŸÖ ´ÖÖê¸êü ´Ö−Ö ´ÖÖ−ÖÖ,
¥üœÍü×“ÖŸÖ ÆüÖêÆãÑü ´ÖÆüÖ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
14. ÆüÖêŸÖ×Æü ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü ÖãÃÖÖчÕ,
¸üÖ¾Ö−Ö ú¸ü ²Ö»Ö ²Öß•ÖÔ ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
´ÖéŸÖú ÃÖ´ÖÖ−Ö×Æü ¯Ö¸üß ×¤ü$ÖÖ‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ãú™ãü´²Ö ÃÖê−Ö ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ×™ü×ú −Ö ÃÖ×úØÆü ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
15. סֳÖã¾Ö−Ö ´ÖÆÑü ŸÖã´Æü ÃÖ−Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
²Öß•ÖÔ¾ÖÖ−Ö −ÖØÆü ¯Ö¸üŸÖ פü$ÖÖ‡Ô,
ÃÖú»Ö ÃÖã¸üÖÃÖã¸üÆæÑü ÃÖ´ÖãÆüÖ‡Ô,
•ÖÖê ÃÖ−Ö´Öã$Ö †Ö ú¸îü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
ŸÖ²ÖÆüÆãÑü ÃÖ×úØÆü ŸÖã´ÆüØÆü −ÖØÆü £ÖüÖ´Ö……0……

683/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

16. ÃÖã×−Ö ÃÖãÓúšü ´Öã$Ö †¤ü³ÖãŸÖ ²ÖÖ−Öß,


•ÖãŸÖ ¯Öã¹ýÂÖÖ£ÖÔ ³ÖÛŒŸÖ ¸üÃÖ ÃÖÖ−Öß,
ÃÖÖ¤ü¸ü þÖßéúŸÖ ú¸üŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,
Æêü Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ´ÖןִÖÖ−Ö……0……
17. úÆüÆãÑü þֺþ¯Ö ¯Öã¸üß »ÖÓúÖêú,
ú׸ü ײÖßÖÖ¸ü ²Ö߸ü ÃÖ´Öã—ÖÖêú,
ÃÖã−ÖÖ ÃÖã¸üÖÃÖã¸üÆæÑü −ÖØÆü •ÖÖêú,
†²Ö ŸÖú •Öß×ŸÖ ÃÖîú ²Ö»Ö »ÖÖêú,
ŸÖã´ÆüØÆü ײÖפüŸÖ ÃÖ²Ö ´Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
18. •ÖÖ×−Ö Ã¾Öºþ¯Ö »ÖÓú ú¸ü ³ÖÖ‡Ô,
ú׸üµÖ ÃÖ´Öã×—Ö ¯Öã×−Ö ˆ×“ÖŸÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö ˆ´ÖÖ ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
ú¸ü •ÖÖê¸êü ×ÆüµÖ †×ŸÖ Æü¸üÂÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
19. ÃÖã−ÖÆãÑü ¤êü¾Ö ¤êü$ÖÖ •ÖÃÖ •ÖÖ‡Ô,
פü²µÖ¯Öã¸üß »ÖÓúÖ ”û×²Ö ”ûÖ‡Ô,
×Ö׸ü סÖæú™ü ‰ú¯Ö¸ü ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
þÖ−ÖÔ×Æü êú ¯Ö¸üúÖê™ü •ÖÆüÖчÔ,
þÖ−ÖÔ×Æü êú ÃÖ²Ö ³Ö¾Ö−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……

684/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

20. ÃÖ²Ö ×¤ü×ÃÖ ¯Öã¸üß ÃÖã¸ü×XÖŸÖ ÃÖÖчÕ,


“ÖÆãüפü×ÃÖ ³Ö¸üß Ã¾Ö“”û •Ö»Ö $ÖÖчÕ,
ˆ¯Ö²Ö−Ö ×²Ö×²Ö¬Ö ´Ö−ÖÖêÆü¸ŸÖÖ‡Ô,
±ú»Ö ±ãú»Ö −ÖŸÖ ÃÖ²Ö ¦ãü´Ö »ÖןÖúÖ‡Õ,
¤êü$ÖŸÖ ÃÖú»Ö −ÖµÖ−ֆ׳ִָօ…0……
21. ²ÖÖ²Ö×›ÍüµÖÖÑ ²ÖÆãü ¯Öã¸üß ²Ö−ÖÖ‡Õ,
´Ö×−Ö−Æü •Ö×™üŸÖ ÃÖÖê¯ÖÖ−Ö ÃÖãÆüÖ‡Õ,
ÆüÖ™ü ²ÖÖ™ü ÃÖÖê³ÖÖ ÁÖߟÖÖ‡Ô,
¤êü$ÖŸÖ ´ÖÖêÆü‡ −ÖÖ׸ü ×−ÖúÖ‡Ô,
×−Ö×ÃÖÆüÆãÑü •ÖÖÖŸÖ »ÖÖêÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
22. ¯ÖÛ“”û´Öß «Ö¸ü ÃÖã¸üXÖÖ ³ÖÖ¸üß,
ÃÖÆüÃÖÖë Ö•Ö¸üÖêÆüß ¬Ö−Öã¬ÖÖ¸üß,
ˆŸÖ¸üß «Ö¸ü ú¸üŸÖü ¸ü$Ö¾ÖÖ¸üß,
†Ã¾Ö¸üÖê×Æü ²ÖÆãü ÃÖê−Ö •Öã—ÖÖ¸üß,
†ÖµÖã¬Ö ײÖ×²Ö¬Ö ¬Ö¸î $Ö¸ü ŸÖÖ−Ö……0……
23. ‹ú $Ö¸ü²Ö ¸ÖXÖÃÖ ²Ö¸ü ²Ö߸Ö,
¯Öã¸ü²Öß «Ö¸ü ¸ü$ÖŸÖ ¸ü‘Öã²Ö߸Ö,
ˆŸÖ−Ö×Æü ²Ö߸ü ²Ö»Öß ¸ü−Ö¬Ö߸Ö,
¤ü×$Ö−Öß «Ö¸ü ¬Ö¸îü ¬Ö−Öã ŸÖ߸Ö,
³ÖÖ»ÖÖ ²Ö¸ü”ûß úךü−Ö éú¯ÖÖ−Ö……0……

685/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

24. ¯Öã׸ü ú¸ü ´Ö¬µÖ ³ÖÖÖ ´ÖÆÑü †ÖÆüà,


Ö•Ö ¸ü£Ö ŸÖã¸üÖ †¯ÖÖ¸ü ×ÃÖ¯ÖÖÆüß,
ײÖ×²Ö¬Ö ÃÖÃ¡Ö ¬ÖÖ¸îü ú¸ü ´ÖÖÑÆüßÓ,
†×ŸÖ²Ö»Ö ÃÖ²Ö †×ŸÖ ãúÃÖ»Ö »Ö$ÖÖÆüà,
ÃÖ²Ö ÃÖ®Ö¬Ö ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¸Ö´Ö……0……
25. ÃÖú»Ö ´ÖÖÖÔ »ÖÓúÖ ú¸ü ÃÖÖчÕ,
¸ü×XÖŸÖ ²ÖÆãü ײÖ×¬Ö ŸÖÖê¯Ö »ÖÖÖ‡Õ,
‡ŸÖ ˆŸÖ Öã¯ŸÖ ÃÖã¸ÓüÖ ÖãÃÖÖчÕ,
$ÖÖê•ÖŸÖÆæÑü ¦ãüŸÖ $ÖÖê×•Ö −Ö •ÖÖ‡Õ,
ŸÖª×¯Ö ŸÖ¾Ö ²Ö»ÖÆüß ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
26. ¸üÖ¾Ö−Ö úß ÃÖê−ÖÖ “ÖÖî£ÖÖ‡Ô,
úßÛ−Æü ¬¾ÖÓÃÖ ÃÖÆü•ÖØÆü ÃÖã¸ÃÖÖчÕ,
•ÖÖ »ÖÓúÖ ´ÖÆÑü †Ö×Ö »ÖÖÖ‡Ô,
¸Ö•Ö´ÖÆü»ÖÆüÆãÑü ¤üß−Æü •Ö¸üÖ‡Ô,
³ÖÓ•ÖÖ ŸÖÖê¯Ö ÃÖã¸ÓüÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
27. †ÃÖ ¯ÖÏŸÖß×ŸÖ ´ÖÖê¸êü ´Ö−Ö ÃÖÖчÕ,
¥Û™ü×Æ ¯Ö¸üŸÖ ŸÖÖê׸ü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
³ÖÛôֳÖæŸÖ ¯Öã¸üß ÆüÖê‡ •ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê ÃÖ²Ö ÃÖÖê“Ö ¤êü¾Ö ײÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑü ÃÖß‘ÖÐ †×ŸÖ ÃÖß‘ÖÐ ¯ÖµÖÖ−Ö……0……

686/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

28. ÃÖã×−Ö Æü−Öã´ÖÓŸÖ ²Ö“Ö−Ö Æü¸ÂÖÖ‡Ô,


ŸÖã¸üŸÖ ÃÖãÓúšü×Æü ¸üÖ´Ö ÖãÃÖÖчÕ,
úÆüÖ ¯ÖµÖÖ−Ö ú¸üÆãÑü †²Ö ³ÖÖ‡Ô,
»Öê ú×¯Ö ³ÖÖ»Öã ÃÖê−Ö ÃÖ´Öã¤Ö‡Ô,
²ÖßŸÖŸÖ ×²Ö•ÖµÖ´ÖãÆæüŸÖÔ ´ÖÆüÖ−Ö……0……
29. µÖÆü ´ÖãÆæüŸÖÔ †×ŸÖÃÖµÖ ³Ö»Ö ³ÖÖ‡Ô,
ú¸ŸÖ ¯ÖµÖÖ−Ö úÖ´Ö ²Ö×−Ö •ÖÖ‡Ô,
²ÖÖ¬ÖÖ ×²Ö‘−ÖÆÑãü ÆüÖêŸÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
¤êü‡×Æü ¯ÖÓ£Ö ŸÖã¸ÓüŸÖ ²ÖŸÖÖ‡Ô,
ÃÖ±ú»Ö ÆüÖê‡ ÃÖ²Ö ×²Ö×¬Ö †×³ÖµÖÖ−Ö……0……
30. ‹×Æü ´ÖãÆæüŸÖÔ ´ÖÆÑü »ÖÓúÖ •ÖÖ‡Ô,
ÃÖã³Ö™ü ÃÖê−Ö ÃÖ²Ö ÃÖ´Ö¸ü ÃÖã»ÖÖ‡Ô,
ÃÖãú»Ö ¤ÃÖÖ−Ö−Ö ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
´ÖÖ׸ü ×²Ö•ÖµÖ »ÖÓúÖ ¯Ö¸ü ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ‡×²Ö ×ÃÖµÖê ÃÖã³Öê ´Ö´Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
31. ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ¤ÖѵÖë −ÖµÖ−Ö Æü´ÖÖ¸êü,
±ú¸ü×ú úÆüŸÖ ÃÖã³Ö ÃÖ´ÖµÖ ŸÖã´ÆüÖ¸êü,
ÃÖÖê ÃÖãÓúšü ´Ö´Ö ´ÖßŸÖ ×¯Ö†Ö¸êü,
úÆüÆãÑü ²Öã—ÖÖ ú×¯Ö ÃÖê−Ö¯Ö ÃÖÖ¸êü,
¸üÖ$ÖŸÖ ×−Ö•Ö ¤ü»Ö ú¸ëü ¯ÖµÖÖ−Ö……0……

687/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

32. ´Öï “ÖלÍü “Ö»Ö×²Ö Óú¬Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,


†ÓÖ¤ü Óú¬Ö »Ö$Ö−Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
“ÖלÍü ´Ö´Ö ¯Öß”ûØÆü ú¸ïü ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
ŸÖã´Æü ÃÖãÓúšü ²Ö¸ü ²Ö߸ü ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
´Ö´Ö ÃÖÓÖ×Æü ׯÖ쵅 ú¸üÆãÑü ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
33. Ö¾ÖµÖ Ö¾ÖÖXÖû ÃÖãÂÖê−Ö ÃÖã²Ö߸üÖ,
Ö•Ö −Ö»Ö −Öß»Ö ×«üײ֤ü ²Ö»Ö ²Ö߸üÖ,
•ÖÖ´²Ö¾ÖÖ−Ö ´Öï¤Öפüú ¬Ö߸üÖ,
“Ö»Öï ²Ö¸Ö¾ÖŸÖ úׯ֤ü»Ö ³Ö߸üÖ,
Æü¸ü ”û−Ö ÃÖ•ÖÖ ¸üÆïü ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……
34. †ÃÖ ú×Æü ˆ´ÖÖ Æü´ÖØÆü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Õ,
úß−Æü ¯ÖµÖÖ−Ö ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö‘Öã³ÖÖ‡Ô,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã¸Ö‡Ô,
−ÖÖ¸ÖµÖ−Ö −Ö¸ü ²Ö−Öî ÖãÃÖÖчÕ,
¬ÖÖ¸îü ŸÖ¸üúÃÖ ŸÖ߸ü ú´ÖÖ−Ö……0……
35. úß−Æü ¯ÖµÖÖ−Ö •Ö²ÖØÆü ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
¤üÃÖÆãÑü פüÃÖÆãÑü ÃÖã³Ö ÃÖÖã−Ö »Ö$ÖÖµÖê,
Æü¸üÂÖ Æãü»ÖÖÃÖ ÃÖ²ÖØÆü ˆ¸ü ”ûÖµÖê,
¸ü×Æü ¸ü×Æü ¯Öã»Öú ŸÖ−Ö×Æü ³Ö׸ü •ÖÖµÖê,
×ÃÖµÖÆãÑü ³ÖµÖê ÃÖã³Ö ÃÖÖã−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……

688/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

36. ÃÖê−Ö ´Ö¬µÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,


ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö$Ö−Ö »Ö‘Öã ²ÖÓ¬Öã ÃÖÆüÖµÖê,
•Ö−Öã ¸ü×²Ö ÃÖ×ÃÖ ¤üˆ ÃÖÓÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
−Ö$ÖŸÖ †¾Ö×»Ö ×²Ö“Ö ÁÖß”û×²Ö ”ÖµÖê,
פü¾ÖÃÖ ×ú ¸üÖŸÖ −Ö •ÖÖµÖê •ÖÖ−Ö……0……
37. ÃÖ²Ö ²ÖÖ−Ö¸ü ×Ö׸ü•ÖÖ ²Ö¸ü ²Ö߸üÖ,
†×ŸÖ ײÖÃÖÖ»Ö ÃÖ²Ö ¬Ö¸îü ÃÖ¸ü߸üÖ,
Ö¸ü×•Ö Ö¸ü×•Ö ú׸ü ÃÖ²¤ü ÖѳÖ߸üÖ,
¸ü×Æü ¸ü×Æü ¤êüŸÖ Ñú¯ÖÖ‡ ÃÖ´Ö߸üÖ,
XÖã²¬Ö ú¸üŸÖ ¬Ö¸üŸÖß †ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
38. æú¤üŸÖ ±úÖ−ÖŸÖ ÃÖ²Ö ´Ö¤ü´ÖÖŸÖê,
²ÖÖµÖã ²ÖêÖ ÃÖê ´Ö−ÖÆãÑü ˆ›ÍüÖŸÖê,
פü¾ÖÃÖ ×−ÖÃÖÖ “Ö»ÖŸÖ×ÆÓü ÃÖ²Ö •ÖÖŸÖê,
±ú»Ö ±ãú»Ö ˆ´ÖÖ ´Ö¬Öã¸ü ´Ö¬Öã $ÖÖŸÖê,
úÆüŸÖ •ÖµÖ×ŸÖ •ÖµÖ •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö……0……
39. ÃÖ׸ü ÃÖ׸ü²Ö¸ü ´ÖÖ ±úÖ−ÖŸÖ •ÖÖÆüà,
×Ö׸ü ×Ö׸ü²Ö¸ü ¯ÖÖ ŸÖ¸ü×ú ˆ›ÍüÖÆüà,
³Ö㇠¯Ö¤ü ¯Ö¸üŸÖ ¬Öæ׸ü −Ö³Ö ”ûÖÆüà,
¤êü$ÖŸÖÆæÑü ú”ãû ¤êü×$Ö −Ö •ÖÖÆüà,
•Ö−Öã ›ü׸ü ”ûß×¯Ö ÖµÖê פü−Ö´ÖÖ−Ö……0……

689/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

40. ¸ü×Æü ¸ü×Æü ¯ÖæÑ”û ³Öæ×´Ö ±ú™üúÖ¸üØÆü,


¬Ö׸ü ŸÖ¹ý²Ö¸ü ŸÖ¹ý “Ö»ÖŸÖ ˆ¯ÖÖ¸üØÆü,
Ö×Æü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ $ÖÓ›ü ú²ÖÖ¸üØÆü,
ú×Æü •ÖµÖ •ÖµÖ ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö ¯Ö¾ÖÖѸüØÆü,
ÃÖ²Ö ˆŸÖÃÖÖÆü ³Ö¸êü ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
41. ÃÖ²Ö ¬Ö¸üŸÖß ‘Öê¸êü ú×¯Ö “Ö»ÖÆüà,
×Æü»ÖŸÖ ³Öæ×´Ö ×Ö׸ü²Ö¸ü ×Ö׸ü ×Æü»ÖÆüà,
¯ÖŸ£Ö¸ü ÆüÖê ¸•Ö ¸ü•Ö ÃÖ−Ö ×´Ö»ÖÆüà,
¤êü$ÖŸÖ ÃÖÖê †ÃÖß´Ö ú×¯Ö ¤ü»ÖÆüà,
•ÖÖê †−ÖãÃÖÖ×ÃÖŸÖ ¸ü×XÖŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
42. ¯ÖϳÖã ´Ö×Æü´ÖÖ ¯ÖϳÖã ŸÖê•Ö »Ö$ÖÖµÖê,
¯ÖϳÖã †¯ÖÖ¸ü ²Ö»Ö •ÖÖ×−Ö −Ö •ÖÖµÖê,
ú×¯Ö ¤ü»Ö ˆ´ÖÖ †−ÖÓŸÖ ²Öã—ÖÖµÖê,
•Ö£ÖÖ †−ÖÓŸÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
•Ö£ÖÖ †−ÖÓŸÖ ú×ÆüµÖ Öã−Ö ÖÏÖ´Ö……0……
43. ´Ö»ÖµÖÖ“Ö»Ö ÃÖÆü†ÖצüØÆü ¯ÖÖ¸üÖ,
ú׸ü úׯ֤ü»Ö ¤êü$ÖŸÖ ²Ö−Ö —ÖÖ¸üÖ,
†ÖµÖê •Ö²Ö ÃÖ²Ö ØÃÖ¬Öã ×ú−ÖÖ¸üÖ,
²Ö¸ü•ÖŸÖ »ÖÆü¸ü ˆšüŸÖ ²ÖÆãü²ÖÖ¸üÖ,
×Ö׸ü•ÖÖ ¸üÖê×ú פüµÖÖê ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……

690/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

44. ŸÖ²Ö ¯ÖϳÖã ˆŸÖ׸ ú¯ÖßÃÖ ×»Ö¾ÖÖ‡Ô,


»Ö×$Ö •Ö»Ö×−Ö×¬Ö ´ÖÓŸÖ²µÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
²ÖÖê»Öê ²Ö“Ö−Ö ú™üú ײִֻÖÖ‡Ô,
†²Ö µÖØÆü ›üÖ¸ÆãÑü ”ûÖ¾Ö×−Ö ³ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö †ÖÖê Æü´Ö ú¸ü×²Ö ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
45. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö ú¯ÖßÃÖ ²Öã»ÖÖµÖê,
ŸÖ㸟ÖØÆü úßÃÖ ˆ´ÖÖ ²ÖÆãü †ÖµÖê,
ÃÖã$Ö¤ü ¯Ö›ÍüÖ¾Ö úß−Æü Æü¸üÂÖÖµÖê,
¯ÖÆü¸üÖ ¯Ö¸ü−Ö »ÖÖî ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖê,
•ÖÖê¬ÖÖ úßÃÖ ³Ö¸îü ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……
46. ˆšüŸÖ ˆ¢ÖÖ»Ö »ÖÆü¸ü ²Ö×›Íü ³ÖÖ¸üß,
Ö¸ü•ÖŸÖ ²Ö¸ü•ÖŸÖ ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ²ÖÖ¸üß,
−ÖÖúÖ ´ÖÖ¸ü´Ö“”û ´ÖãÆÑü ±úÖ¸ß,
•Ö»Ö ´ÖÆÑü ˆ»Ö™üŸÖ ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
»Ö×$Ö ³Ö‹ ¤ãü×$ÖŸÖ úßÃÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
47. ÃÖÖê“ÖŸÖ ³Ö‹ ÃÖ²Ö ÃÖÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ‡Ô,
‹úÆãÑü •ÖãÛŒŸÖ −Ö ´Ö−Ö šüÆü¸üÖ‡Ô,
ÖŸÖ ˆŸÖÃÖÖÆü úßÃÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ‡Ô,
²Öîšêü †Ö ÃÖ´Öß¯Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¯Ö¸ü ³Ö‹ ¤ãü×$ÖŸÖ ×²Ö»ÖÖêúŸÖ ¸üÖ´Ö……0……

691/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

48. •ÖÖê †×ŸÖ XÖã²¬Ö ×−Ö¸êü$ÖŸÖ ÃÖÖÖ¸ü,


×ÃÖµÖ ÃÖã×¬Ö ×²Ö¸üÆü ›ãü²ÖŸÖ −ÖµÖ−ÖÖÖ¸ü,
•Öª×¯Ö דÖ−Ö´ÖµÖ Öã−Ö Ö−Ö †ÖÖ¸ü,
−Ö¸ü †−Öãºþ¯Ö “Ö׸üŸÖ †¯Ö−ÖÖú¸ü,
³ÖµÖê ײֻÖÖ¯ÖŸÖ ´Ö−Öã•Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
49. −ÖÖ¸üÖµÖ−Ö −Ö¸ü ²Ö−Öî ³Ö¾ÖÖ−Öß,
†Ö−ÖѤüºþ¯Ö ³Öæ¯Ö ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
ןÖ−ÆüØÆü ×ú ¯Ö¸ü×ÃÖ ÃÖ×ú×Æü ¤ãü$Ö †Ö−Öß,
µÖÆü ¸üÆüÃµÖ •ÖÖ−ÖØÆü ´Öã×−Ö µÖÖ−Öß,
•ÖÖ−ÖØÆü וÖ−ÆüØÆü •Ö−ÖÖ¾ÖØÆü ¸üÖ´Ö……0……
50. ÃÖã$Ö ¤ãü$ÖÖפü ŸÖ²Ö ŸÖú ²Ö›Íü ¸üÖêÖÖ,
•Ö²Ö ŸÖú •ÖÖ ¯ÖϯÖÓ“Ö ÃÖê •ÖÖêÖÖ,
”û−Ö ÃÖã$Ö ¤êüŸÖ ײÖÂÖµÖ ÃÖÓ•ÖÖêÖÖ,
¯Öã×−Ö ¤üÖ¹ý−Ö ¤ãü$Ö ×²Ö¯Ö×ŸÖ ×²ÖµÖÖêÖÖ,
•ÖÖê −ÖØÆü •ÖÖµÖ ³ÖµÖê ײÖ−Öã µÖÖ−Ö……0……
51. µÖÖ−Öþֺþ¯Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
“ÖêŸÖ−Ö †´Ö»Ö ÃÖÖÓŸÖ ÃÖã$Ö¤Ö‡Ô,
ÃÖã¨ü ²Öã¨ü ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖ¤üÖ‡Ô,
´ÖÖ×µÖú Öã−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ú¸üŸÖ ײִÖÖê×ÆüŸÖ •ÖÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

692/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÆü»ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

52. ˆ´ÖÖ ÃÖ´ÖÖ×¬Ö †¾ÖãÖÖ ´ÖÖÆüà,


«îüŸÖ ¯ÖϯÖÓ“Ö úŸÖÆãÑü ãú”û −ÖÖÆüà,
−ÖØÆü ŸÖ−Ö −ÖØÆü ´Ö−Ö −ÖØÆü ´Ö×ŸÖ †ÖÆüà,
ÃÖã¨üÖŸ´ÖÖ »Ö×$Ö Œ»ÖêÃÖ ¯Ö¸üÖÆüà,
´Ö−Ö ´Ö×ŸÖ ÃÖÖê ¤ãü$ÖÖפü ú¸ü ¬ÖÖ´Ö……0……
53. ¸üÖ´Ö ¯Ö¸ÖŸ¯Ö¸ü ¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸üÖ−ÖÖ,
−Öê×ŸÖ −Öê×ŸÖ •Öê×Æü ²Öê¤ü ²Ö$ÖÖ−ÖÖ,
×−ÖŸµÖÖ−ÖÓ¤üÓú¤ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÆüÖêŸÖØÆü •ÖÖÃÖã ŸÖ¢¾Ö ú¸ü µÖÖ−ÖÖ,
»ÖÖê×¯ÖŸÖ ÆüÖêŸÖ ¯ÖϯÖÓ“Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
54. ÃÖÖê ×−ÖŸÖ ¸üÖ´Öú£ÖÖ ÃÖã$Ö¤Ö‡Ô,
¯ÖלÍüµÖ ÃÖã×−ÖµÖ Öã×−ÖµÖê ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
‹ØÆü ײÖ×¬Ö ¸üÖ´ÖØÆü ¸üÖê•Ö ׸ü—ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ‡µÖ ³ÖÖ×ŸÖ ³ÖÖŸÖ ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
ײÖ−Öã Æü׸ü³ÖÖ×ŸÖ ×™üîú −ÖØÆü µÖÖ−Ö……0……
-:0:-

693/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……¤üã ÃÖ¸üÖ ¯ÖÃÏ ÖÓ Ö……


¸üÖ¾ÖÖ «üÖ¸Ö ×¾Ö³ÖßÂÖÖ
úÖ ×ŸÖ¸Ã
úÖ¸
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
55. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ²Ö$ÖÖ−Öß,
¸üÖ´Öú£ÖÖ ´Öã¤ü ´ÖÓÖ»Ö¤üÖ−Öß,
Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ´Ö´Ö ׯÖϵÖÖ ÃÖµÖÖ−Öß,
†ÖÖê ÃÖã−ÖÆãÑü ÃÖã³Öê Öã−Ö $ÖÖ−Öß,
¸üÖ¾Ö−ÖéúŸÖ »ÖÓúÖ ´ÖÆÑü úÖ´Ö……0……
56. ÆüÖêŸÖ ¯ÖÏÖŸÖ ‹ú ÃÖ³ÖÖ ²Öã»ÖÖ‡Ô,
ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖ³ÖÖÃÖ¤ü ¯ÖÆãÑü“Öî †Ö‡Ô,
ŸÖ²Ö ¸üÖ¾Ö−Ö ³ÖÖ úÆüŸÖ ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖéúŸµÖ ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
ÃÖÓú™ü ײÖú™ü Çü¤üµÖ †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
57. ¤ãü¯ÖϾÖêÃµÖ »ÖÓúÖ ´Öï •ÖÖ−ÖÖ,
•Ö»Ö×−Ö×¬Ö »ÖÖÑ×¬Ö úßÃÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
¤ãü¯ÖÏÖ¯µÖØÆü ×ÃÖµÖ ×´Ö×»Ö ´Ö−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
´Ö£ÖŸÖ ÃÖú»Ö ²Ö߸ü−Æü ú¸ü ´ÖÖ−ÖÖ,
»ÖÓúÆãüÑ •ÖÖ׸ü ×´Ö»ÖÖ •ÖÖ ¸üÖ´Ö……0……

694/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

58. úˆ −ÖØÆü ÃÖÖ×¬Ö ÃÖúÖ ŸÖê×Æü ³ÖÖ‡Ô,


†²Ö †ÖÖê úÖ ú׸üµÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
×−Ö•Ö ×−Ö•Ö úÆüÆãÑü ײ֓ÖÖ¸ü ²Öã—ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö×Æü ³ÖÖÑ×ŸÖ ÃÖ²Ö ³ÖµÖ ײÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ŸÖã´Æü −Öß×ŸÖ ãúÃÖ»Ö Öã−Ö¾ÖÖ−Ö……0……
59. ×ÆüŸÖú¸ü úÆüÆãÑü ײ֓ÖÖ¸ü ײ֓ÖÖ¸üß,
•ÖÖê −Ö †Ö¾Ö ¯Öã×−Ö ÃÖÓú™ü ³ÖÖ¸üß,
ÃÖã×−Ö Öã×−Ö Ø“Ö×ŸÖŸÖ •ÖÖ×−Ö ÃÖã¸Ö¸üß,
úÆüŸÖ †ÃÖã¸ü ³Ö‹ ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
Ø“ÖŸÖÖ ŸÖ•ÖÆãÑü ´ÖÆüÖ ´ÖןִÖÖ−Ö……0……
60. úÖ ›ü¸ü ŸÖã´ÆüØÆü ¸üÖ´Ö ÃÖê ÃÖÖчÕ,
•ÖߟÖê ÃÖú»Ö »ÖÖêú ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü †ÃÖ ÃÖã†−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
•ÖÖê ‡Ó¦üÆãÑü úÆÑü ²ÖÓפü ²Ö−ÖÖ‡Ô,
›üÖ¸Ö ŸÖ¾Ö “Ö¸ü−Ö−Æü ´ÖÆÑü †Ö−Ö……0……
61. •Öß×ŸÖ ãú²Öê¸ü ŸÖã´ÆüÆãÑü ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
³ÖÖêÖÆãÑü ¯Öã¯ÖúÆæÑü ¯Öã׸ü »ÖÖ‡Ô,
•Ö´Æü¸Ö•ÖÆãÑü ×»ÖµÖÖê ²ÖÓפü ²Ö−ÖÖ‡Ô,
úÖ»Ö¤Óü›üÆüÆãÑü ¡ÖÖ×ÃÖ ³ÖÖÖ‡Ô,
¯ÖÖµÖÖê †³ÖµÖ ú¾Ö−Ö ³ÖµÖ †Ö−Ö……0……

695/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

62. •ÖÆÑü »Ö×Ö ÃÖã¸ü ²Ö¹ý−ÖÖפüú ÃÖÖчÕ,


ÃÖã×−Ö ŸÖ¾Ö −ÖÖ´ÖÆãÑü •ÖÖŸÖ ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ¸üÖXÖÃÖÆãÑü ¯Ö¸üÖ³Ö¾Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ú¸üŸÖ ŸÖã´ÆüÖ¸ü −ÖÖ£Ö ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,
ŸÖã´Æü ÃÖ´Ö úÆüÖÑ ²Ö߸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
63. ´ÖÆüÖÃÖã¸üÆãÑü ×−ÖŸÖ ¸üÆüØÆü ›ü¸üÖ‡Ô,
´ÖµÖÆãÑü ¤êü‡ ú−µÖÖ ×−Ö•Ö »ÖÖ‡Ô,
†²Ö »Ö×Ö ¸ü×Æü †¬Öß−Ö ŸÖ¾Ö ÃÖÖчÕ,
ú¸üŸÖ ¸üÆüŸÖ ŸÖã´Æü¸üß ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,
úÖê †ÃÖ úÆüÖÑ ×³Ö¸îü •ÖÖê †Ö−Ö……0……
64. •ÖÖê •ÖÖê éúŸµÖ úß−Æü Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê ×−Ö•Ö “Öæú×ÆüÓ ÃÖê ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖ×Æü úßÃÖ »Ö×$Ö †×ŸÖ »Ö‘Öã ´ÖÖ−ÖÖ,
†ÖÖ ¯ÖæÑ”û »ÖÖ úÖîŸÖãú ´ÖÖ−ÖÖ,
ײÖ−Öã ÃÖ´Öã—Öê ÃÖ²Ö ×²Ö×¬Ö ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
65. ¸ü×ÆüŸÖÖêÓ ÃÖ•ÖÖ ŸÖ úß ÃÖÖê †Ö‡Ô,
ÃÖ×úŸÖÖêÓ −ÖÖ׸üØÆü †Ö×Ö »ÖÖÖ‡Ô,
•ÖÖê •Ö×−ÖŸÖÖï Æü´Ö †ÃÖ ÆüÖê‡ •ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖê ¯ÖÏ£Ö´ÖØÆü ú”ãû ˆ×“ÖŸÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
ú׸üŸÖÖï µÖÖ Æü׸üŸÖÖï ²ÖלÍü ¯ÖÏÖ−Ö……0……

696/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

66. ¤êüÆãÑü Æü´ÖØÆü †²Ö †ÖµÖÃÖã ÃÖÖчÕ,


Æü´Ö ÃÖ²Ö •ÖÖ‡ ŸÖÖê׸ü ¯ÖϳÖãŸÖÖ‡Ô,
−Ö¸ü ú×¯Ö ÃÖæ−µÖ ¬Ö¸üÖ ú׸ü †Ö‡Õ,
ÃÖã×−Ö ŸÖ²Ö ãú´³Öú¸ü−Ö ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−Ö……0……
67. •ÖÖê úÖ¸ü•Ö ²ÖÃÖ ÆüÖê †µÖÖ−ÖÖ,
†×ŸÖ ׯÖ쵅 ÃÖ´Öã×—Ö ¤êü¾Ö ŸÖã´Æü šüÖ−ÖÖ,
−ÖØÆü ÃÖ´Öã—ÖÖ ¸üÖ´ÖØÆü ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖêµÖÖ −ÖÖÃÖ ²Öß•Ö †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
Æü¸ßü ×ÃÖµÖ×ÆÓü −Öé¯Ö ×ŸÖµÖ †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
68. †×ŸÖ ³Ö»Ö Æãü†Ö −Ö £Öê ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ²Ö߸ü »Ö”ãû´Ö−Ö ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
•ÖÖê ÆüÖêŸÖï ŸÖÖê ²Öê×¬Ö ŸÖÆüÖчÔ,
¤êüŸÖï •Ö´Æü¯Öã¸ü †¾Ö×ÃÖ ¯ÖšüÖ‡Ô,
−ÖÖ¸üÖµÖ−Ö −ÖØÆü −Ö¸ü ×ÃÖµÖ¸üÖ´Ö……0……
69. ÃÖ´Öã—ÖÆãÑü ´Ö−Öã•Ö ŸÖ ´Ö×ŸÖ ³ÖÏ´ÖÃÖÖ−Öß,
´ÖÖ−ÖÆãÑü †²ÖÆãÑü ´ÖÖê׸ü ³Ö×»Ö ²ÖÖ−Öß,
´ÖÖŸÖã ³ÖÖ¾ÖŸÖß ÃÖߟÖÖ ¸üÖ−Öß,
³ÖXÖ−Ö ÃÖ²ÖØÆü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü šüÖ−Öß,
†Ö‡Ô ‡ÆüÖÑ Æü¸üŸÖ ŸÖ¾Ö µÖÖ−Ö……0……

697/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

70. ´ÖÆüÖ´ÖŸÃÖ ×•Ö×´Ö †×ŸÖ ׯÖ쵅 •ÖÖ−Öß,


Ö¸ü»Ö¯Öà›ü ×−ÖÖ»Öê ´Öã$Ö †Ö−Öß,
ןÖ×´Ö ŸÖã´Æü úß−Æü ²ÖÓ¬Öã ²Ö×›Íü ÆüÖ−Öß,
×ÃÖµÖÆüØÆü †Ö×−Ö ×²Ö−ÖØÆü ¯Ö×Æü“ÖÖ−Öß,
•ÖÖê †ÃÖã¸ü−Æü »Ö×Ö †×Ö×−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
71. •ÖÖ−ÖŸÖ •Ö¤ü×¯Ö −ÖØÆü µÖÆü úÖê‡Ô,
†ÖÖê †ˆ¸ü −ÖÖÃÖ úÖ ÆüÖê‡Ô,
úÖ»Ö ú¸ü´Ö ×´Ö×»Ö Æü´ÖØÆü ײÖÖÖê‡Ô,
ŸÖ²ÖÆãÑü ²ÖÓ¬Öã Ø“ÖŸÖÖ ×“ÖŸÖ ¬ÖÖê‡Ô,
ú¸üÆãÑü ³Ö¸üÖêÃÖ ×ú †Ö‡×²Ö úÖ´Ö……0……
72. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ãú´³Öú¸ü−Ö úß ²ÖÖ−Öß,
×Ö׸ü•ÖÖ ŸÖ´Ö×ú ˆšüÖ †×³Ö´ÖÖ−Öß,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ³Öã•Ö ³ÖÖï ŸÖ−Ö ŸÖÖ−Öß,
ׯ֟Öã ÃÖ−Ö ³ÖÖ †ÃÖ úÆüŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
†ÖµÖÃÖã ´ÖÖê×Æü ¤êüÆãü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
73. •ÖÖ‡ †²ÖØÆü ´Öï ú¸üˆÑ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
¸üÖ´ÖØÆü »Ö$Ö−ÖØÆü ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
”û−Ö ´ÖÆÑü ²Ö×¬Ö ×−Ö•Ö ²Ö»Ö ¯ÖϳÖãŸÖÖ‡Ô,
²Ö¬ÖŸÖ ²ÖÆãü׸ü ÃÖ²Ö ú×¯Ö ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
ŸÖ¾Ö לüÖ †Ö‡ ú¸üˆÑ ײÖÁÖÖ´Ö……0……

698/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

74. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ´ÖÓסÖ−Æü •ÖãŸÖ †Ö‡Ô,


†−Öã•Ö ײֳÖßÂÖ−Ö “Ö¸ü−Ö−Æü −ÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü´Ö ³ÖÖÖ¾ÖŸÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
éú¯ÖÖ¯ÖÖ¡Ö †×ŸÖ ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
ÃÖÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ ´ÖןִÖÖ−Ö……0……
75. •ÖÖ ú¸ü †ÓŸÖ„ ú¸ü−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
•ÖÖê ‹úÖÓŸÖ ×“ÖŸÖ ÆüÖê ²Ö¸ü ³ÖÖµÖê,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¬µÖÖ−Ö »ÖÖÖµÖê,
Çü¤üµÖ ú´Ö»Ö ´ÖÆÑü ¸üÆüŸÖ ²ÖÃÖÖµÖê,
¸ü‘Öããú»Ö−ÖÓ¤ü−Ö ¸üÖ‘Ö¾Ö ¸üÖ´Ö……0……
76. ¤êü¾ÖÃÖ¡Öã ¸üÖ¾Ö−Ö ×œüÖ •ÖÖ‡Ô,
²ÖîšüŸÖ ³ÖµÖÖê ÃÖã×´Ö׸ü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¤êü$ÖÖ ´Ö¢Ö ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
†¹ý ŸÖÆÑü ãú´³Öú¸ü−Ö ×¯Ö쵅 ³ÖÖ‡Ô,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ÃÖ²Ö †ÃÖã¸ü ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
77. ×−Ö¸ü´Ö»Ö ´Ö×ŸÖ Ö×ŸÖ †×ŸÖ ÃÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
×£ÖŸÖ ú¸üŸÖ²µÖ ÃÖŸµÖ¯Ö£Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
×−Ö¬Ö›Íüú †ÃÖã¸ü¯ÖןÖ×Æü ú׸ü ´ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖê»ÖÖ †ÃÖ ú×Æü ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ•Ö−Ö ÃÖã−ÖÆãÑü ÃÖŸµÖ ¬Ö׸ü ¬µÖÖ−Ö……0……

699/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

78. −ÖØÆü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ¸üÖ´Ö úˆ †Ö−ÖÖ,


¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸üÖ−Ö ¬Ö¸îü −Ö¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
¤üÃÖ¸£Ö ³ÖÖ×ŸÖ ×²Ö²ÖÃÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖãŸÖ ²Ö×−Ö ú¸üŸÖ “Ö׸ü¡Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ´ÖÖµÖÖ´ÖµÖ •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−Ö……0……
79. ןÖ−Æü ÃÖ−Ö •Öã¨ü ú¸üŸÖ −ÖØÆü ³ÖÖ‡Ô,
ÆüÖê‡ØÆü ú¾Ö×−Öˆ ³ÖÖÑ×ŸÖ ³Ö»ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ãú™ãÓü²Ö ²Ö»Ö •ÖÖ‡ ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
†ÃÖã¸ü ²Ö߸ü úˆ úÖ´Ö −Ö †Ö‡Ô,
úÖêׯÖØÆü •Ö²Ö ¸ü−Ö ¬Ö׸ü ¬Ö−Öã ¸üÖ´Ö……0……
80. ãú´³Öú¸ü−Ö ‘Ö−Ö−ÖÖ¤ü ÃÖÆüÖµÖÖ,
²Ö߸ü ×−Öãú´³Ö ãú´³Ö †×ŸÖúÖµÖÖ,
´ÖÆüÖ¯ÖÖþÖÔ Æêü ×−ÖÓָü¸üÖµÖÖ,
ÃÖ×ÆüŸÖ ´ÖÆüÖê¤ü¸ü †ÖÃÖã׸ü ´ÖÖµÖÖ,
×™ü×úØÆü −Ö ÃÖÓ•ÖãÖ ÃÖ−´Öã$Ö ¸üÖ´Ö……0……
81. ×ÃÖµÖÖ •Ö−ÖúŸÖ−ÖµÖÖ ÖÏÆü ³ÖÖ¸üß,
´ÖÖµÖÖ “ÖÓ›ü ¸üÖ´Ö úß ¯µÖÖ¸üß,
»Öß−Æü ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖ²ÖÆüà ´Öã$Ö ›Ö¸üß,
†×ŸÖÃÖµÖ ×²Öú™ü ˆ‘ÖÖ׸ü ÃÖã¸üÖ¸üß,
ŸÖ²ÖÆüÆãÑü ²Ö×−ÖØÆü ²Ö−ÖÖ¾ÖŸÖ úÖ´Ö……0……

700/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

82. ¤êüÆÑãü ×ÃÖµÖØÆü »ÖÖî™üÖ‡Ô ÃÖã¸üÖ¸üß,


ÃÖÖ¤ü¸ü ú׸ü ×ÃÖµÖ ´ÖÖŸÖã ÃÖã$ÖÖ¸üß,
“Ö»ÖÆãÑü ×»Ö¾ÖÖ‡ ×»ÖµÖê ÃÖ²Ö −ÖÖ¸üß,
ú¸ü •ÖÖê¸êü ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¬Ö−Öã¬ÖÖ¸üß,
¥üÖ ³Ö׸ü −Ö߸ü ú´Ö»Ö¯Ö¤ü £ÖÖ´Ö……0……
83. ×¾Ö−Ö¾ÖŸÖ úÆüÆãÑü ú¸üŸÖ ¤ãü$Ö ³ÖÖ¸üß,
”û´ÖÆãÑü −ÖÖ£Ö †¯Ö¸üÖ¬Ö Æü´ÖÖ¸üß,
ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ úß ×²Ö−ÖµÖ −Ö ™üÖ¸üßÓ,
†−Ö•ÖÖ−ÖŸÖ úß “Öæú ײÖÃÖÖ¸üßÓ,
¤üß−Ö²ÖÓ¬Öã ú¹ý−ÖÖ»ÖµÖ ¸üÖ´Ö……0……
84. •Ö²Ö ŸÖú úÖ»Ö ²µÖÖ»Ö úß −ÖÖ‡Õ,
†“Öãú †´ÖÖê‘Ö ²ÖÖ−Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
»ÖÓúÖ ´ÖÆÑü −ÖØÆü ²µÖÖ¯ÖŸÖ ÃÖÖчÕ,
ŸÖ²Ö ŸÖú Æüß ÃÖ²Ö ˆ×“ÖŸÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
ײÖÖ›Íüß ÃÖú»Ö ÃÖã¬ÖÖ׸üØÆü úÖ´Ö……0……
85. •Ö²Ö ŸÖú úßÃÖ ¯Ö²ÖÔŸÖÖúÖ¸üÖ,
¬Ö¸îü ¤üÖœÍü −Ö$Ö −ÖÖê“Ö×−ÖÆüÖ¸üÖ,
úÖ»Ö ú¸Ö»Ö ÃÖ׸üÃÖ ×²Öú¸üÖ¸üÖ,
†Ö −Ö ²Ö−Öî ¯Öã׸ü −ÖÖÃÖ×−ÖÆÖ¸üÖ,
ŸÖ²Ö ŸÖúÆüß †¾ÖÃÖ¸ü ´ÖןִÖÖ−Ö……0……

701/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

86. ³Ö»ÖØÆü ‡−¦ü ×ÃÖ¾Ö ²Ö−Öî ÃÖÆüÖ‡Ô,


úÖ»ÖÆãÑ »Öê ×−Ö•Ö †Óú ×”û¯ÖÖ‡Ô,
³Ö»ÖØÆü ¯ÖŸÖÖ»ÖÆãÑü ´ÖÆÑü ŸÖã´Æü •ÖÖ‡Ô,
×”û¯Ö−Ö “ÖÆüÆãÑü ŸÖ²ÖÆæÑü −ÖØÆü ³ÖÖ‡Ô,
úˆ ײÖ×¬Ö úŸÖÆüÆãÑü ²ÖÖדÖØÆü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
87. •Öª×¯Ö †×ŸÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üú ²ÖÖ−Öß,
úÆüß ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö †Ö¯Ö−Ö •ÖÖ−Öß,
ŸÖª×¯Ö ú™ãü †ÖîÂÖ×¬Ö ÃÖ´Ö ´ÖÖ−Öß,
´Ö¸ü−ÖÃÖᯙ ¸üÖ¾Ö−Ö †×³Ö´ÖÖ−Öß,
úß−Æü −Ö ÖÏÆü−Ö ú¸üŸÖ †¯Ö´ÖÖ−Ö……0……
88. úÆü−Ö »ÖÖÖ †ÃÖ −ÖµÖ−Ö ŸÖ¸êü¸üß,
»ÖÖŸÖ ´Ö韵Öã $Ö»Ö úß †×ŸÖ −Öê¸üß,
$ÖÖŸÖ ×¯ÖµÖŸÖ −ÖÖ¸üß ¸ü×Æü ´Öê¸üß,
ŸÖ²ÖÆãÑü ײֺþ¨ü úÆüŸÖ ´ÖãÆÑü ±êú¸üß,
²ÖÓ¬Öã −Ö µÖÆü ´Ö´Ö ²Öî׸ü ´ÖÆüÖ−Ö……0……
89. ¸üÆüŸÖ −Ö ³Ö»Ö ‹×Æü ú¸ü ´Ö´Ö ÃÖÖ£ÖÖ,
•ÖÖ‡ ¸üÆîü ²Ö¹ý ×´Ö×»Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£ÖÖ,
²Öú ²Öú ú¸üŸÖ $ÖÖŸÖ ´Ö´Ö ´ÖÖ£ÖÖ,
−ÖÖØÆü ŸÖ †¾Ö×ÃÖ ˆšüß ´Ö´Ö ÆüÖ£ÖÖ,
úÖ™×²Ö ‹×Æü ×ÃÖ¸ü úךü−Ö éú¯ÖÖ−Ö……0……

702/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

90. •ÖÖê −ÖØÆü †¬Ö´Ö ÆüÖêŸÖ ´Ö´Ö ³ÖÖ‡Ô,


†²Ö ŸÖú ´Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖ ‹×Æü šüÖчÕ,
¤æü¸ü ú¸üÆãÑü úˆ †²ÖØÆü Æü™üÖ‡Ô,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¸üÆü−Ö •ÖÖêÖ †²Ö −ÖÖ ‡Ô,
»ÖÓúÖ ´ÖÑÆü ‹×Æü ú¸ü −ÖØÆü ¡ÖÖ−Ö……0……
91. ÃÖã×−Ö Öã×−Ö ‘ÖÖê¸ü ²Ö“Ö−Ö ú™ãüŸÖÖ‡Ô,
ŸÖã¸üŸÖ ײֳÖßÂÖ−Ö Ö¤üÖ ˆšüÖ‡Ô,
»Ö‡ ×−Ö•Ö ´ÖÓסÖ−Æü “ÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ‡Ô,
ˆ×›Íü ŸÖ×•Ö ÃÖ³ÖÖ ÖÖ−Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ †×ŸÖ ׸üÃÖ ´ÖÖ−Ö……0……
92. •Ö¤ü×¯Ö úß−Æü ´Ö´Ö †×ŸÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ³ÖÖ ´ÖÖÑ—Ö ³ÖÖ ´Ö¸ü−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ¤ü×¯Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü “ÖÆüˆÑ ú»µÖÖ−ÖÖ,
²Ö›Íü ³ÖÖ‡Ô ŸÖã´Æü ׯ֟ÖÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü −Ö ‡ÆüÖÑ †²Ö ´Ö´Ö †Ã£ÖÖ−Ö……0……
93. ²Ö−ÖÖ ¸üÆüÖ ÃÖ²Ö ×¤ü−Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
†²ÖÆüÆãÑü ¸üÆü×²Ö ²ÖÓ¬Öã ˆ¯ÖúÖ¸üß,
¯Ö¸ü ŸÖ¾Ö úÖ»Ö ú¸ü´Ö Ö×ŸÖ −µÖÖ¸üß,
“ÖÆüŸÖÆãÑü ŸÖÖŸÖ ÃÖúˆÑ −ÖØÆü ™üÖ¸üß,
ˆÖÏ ³ÖµÖê †²Ö ŸÖã´Æü ¯Ö¸ü ¸üÖ´Ö……0……

703/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

94. úÖ»Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


¯ÖÏÖ™ü ³ÖµÖê −Ö¸üºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ ÃÖÛŒŸÖ úÖ»Öß ×ÃÖµÖ ´ÖÖ‡Ô,
ÃÖߟÖÖ ²Ö×−Ö »ÖÓúÖ ´ÖÑÆü †Ö‡Ô,
Æü¸ü−Ö ÆêüŸÖã ³Öãч ³ÖÖ¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
95. ¸üÖ´Ö úÖ»Ö ¯ÖÏê׸üŸÖ ´Ö×ŸÖ ´ÖÖ¸üß,
ÃÖÖê −ÖØÆü ÃÖ´Ö—ÖÆãÑü ²ÖÖŸÖ Æü´ÖÖ¸üß,
ˆ»Ö™êü ´ÖÖê×Æü ²ÖÓ¬Öã ¤ãüŸÖúÖ¸üß,
»ÖÓúÖ ÃÖê ŸÖã´Æü ¤üß−Æü ×−ÖúÖ¸ß,
úÖÆêü −Ö ÃÖ´Öã—ÖÆãÑü úÖê ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
96. ÃÖ´Öã—ÖÆãÑü †²ÖÆüÆãÑü ŸÖ×•Ö ÃÖšüŸÖÖ‡Ô,
−ÖÖØÆü ŸÖ −ÖÖÃÖ ¸üÖê×ú −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö úÆüˆÑ ײ֓ÖÖ¸ü ¥üœÍüÖ‡Ô,
−ÖÖ¸üÖµÖ−Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
´ÖÖµÖÖ´Ö−Öã•Ö ³Öæ¯Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
97. ²µÖÖ¯Öú ²µÖÖ¯µÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ¤üÖ ÃÖ¾ÖÔ¤üÖ ‹ú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
³Öߟָü ²ÖÖÆü¸ü •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−ÖÖ,
−ÖÖ´Ö ºþ¯Ö ³Öê¤ü×Æü ÃÖê −ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¸îü ÃÖ¸ü߸ü ³Ö¸îü ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……

704/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

98. ˆ••Ö¾Ö»Ö ÃÖã¨ü ±ú×™üú úß −ÖÖ‡Õ,


×−ÖŸµÖ ÃÖŸµÖ ÃÖ´Ö³ÖÖ¾Ö ÃÖ¤Ö‡Ô,
¯ÖÓ“ÖúÖêÃÖ úß ÃÖ×®Ö×¬Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ¤üºþ¯ÖØÆü ³ÖÖÃÖŸÖ ³Ö¸ü´ÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü ¸üÆüÃµÖ µÖÆü •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−Ö……0……
99. ×−ÖŸµÖ ´ÖãŒŸÖ ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖµÖÖÁÖµÖ »Öê ²Ö−Öê †•ÖÖ−ÖÖ,
úÖ»ÖÖ¾µÖŒŸÖ ¯Öã¹ýÂÖ ¯Ö¸ü¬ÖÖ−ÖÖ,
“ÖÖ¹ý “ÖÖ¸ü ¯ÖÖ¾Ö−Ö †×³Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ú×Æü ÖÖ¾ÖØÆü ÃÖÓŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
100. ú¸üŸÖ ÃÖú»Ö •ÖÖ úß ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö ºþ¯Ö †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
†×²Ö−ÖÖÃÖß ÆüÖêŸÖÆãÑü Æü׸ü¸üÖ‡Ô,
Æü¸üŸÖ ú¸üÖ»Ö úÖ»Ö úß −ÖÖ‡Õ,
ÃÖÖê‡ ¯Ö¸ü²ÖÎÉ ¸ü´ÖÖ¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
101. ײÖ׬֯ÖÏÖÙ£ÖŸÖ ¬Ö׸ü ºþ¯Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
ŸÖã´ÆüÆüØÆü ²Ö¬Ö−Ö ÆêüŸÖã ²Ö−Ö †ÖµÖê,
ײÖׯÖ−Ö ²ÖÖÃÖ ÃÖÓ•ÖÖêÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
úÖîŸÖãú ú¸üŸÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸ÖµÖê,
úß −Ö ÆüÖêµÖ µÖÆü ¯ÖÏÖ™ü ײ֬ÖÖ−Ö……0……

705/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤ãüÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

102. ÃÖŸÖÃÖÓú»¯Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


²Ö“Ö−Ö Æü´ÖÖ¸ü †−µÖ£ÖÖ −ÖÖ ‡Ô,
ÆüÖê‡ØÆü ÃÖ´Ö¸ü ¸üÖê×ú −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
úÖ»Ö ú¸üÖ»Ö ú´ÖÔ ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
×−ÖÛÃ“ÖŸÖ ²ÖÓÃÖ ¬Ö¾ÖÓÃÖ ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
103. ÃÖ´Öã—ÖÆãÑü †²ÖÆüÆãÑü ú¸üÆãÑü ˆ¯ÖÖ‡Ô,
´Öï †²Ö “Ö»ÖÖ ÃÖ¸ü−Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ÃÖ²Ö ×²Ö×¬Ö †Ö×ÁÖŸÖ ¯ÖÖ‡Ô,
¸×$ÖØÆü ´ÖÖê×Æü ¯ÖϳÖã Çü¤üµÖ »ÖÖÖ‡Ô,
ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ²ÖŸÃÖ»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
104. †²Ö •Ö×−Ö ²ÖÓ¬Öã ¤êüÆãüÑ ´ÖÖê×Æü $ÖÖê¸üß,
úß−Æü ŸÖã´ÆüÖ¸ü ²ÖÆãüŸÖ Æü£Ö•ÖÖê¸üß,
³ÖÖêÖÆãÑü ³ÖÖêÖ ãú¸üÖêÖ ²Ö™üÖê¸üß,
¤êü×$Ö ¤üß−ÖŸÖÖ †¯Ö−Öß †Öê¸üß,
úßÛ−Æü ´ÖÖê×Æü ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¸üÖ´Ö……0……
105. †ÃÖ ú×Æü ˆ´ÖÖ ŸÖã™ü×“ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô,
“Ö»ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ŸÖ×•Ö ÃÖ²Ö úÖê‡Ô,
ŸÖ×•Ö ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö ×¡ÖµÖÖ ×¯Ö쵅 •ÖÖê‡Ô,
¯ÖϳÖã ¸ü×ŸÖ ¸üÃÖ ´Ö−Ö ´ÖÖ−ÖÃÖ ´ÖÖê‡Ô,
»ÖÖê“Ö−Ö »Ö»Öú ×»ÖµÖê †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
-:0:-

706/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


×¾Ö³ÖßÂÖÖ
úß ¿Ö¸üÖÖÖןÖ, ÃÖ´Ö¦ã ü
úÖê ¡ÖÖÃÖ ŸÖ£ÖÖ ÃÖŸê Ö-ã ²Ö¬Ó Ö−Ö
úÖ
¿Ö³ã ÖÖ¸ü´³Ö
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
106. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸üÖ•Ö ÃÖã−ÖÓפü×−Ö,
ÃÖê×¾ÖŸÖ ÃÖã¸ü −Ö¸üÖפü •ÖÖ²ÖÓפü×−Ö,
¯ÖÏÖ−Ö ×¯ÖϵÖÖ ÃÖ²Ö ×²ÖþÖÖ−ÖÓפü×−Ö,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖê−Ö ÃÖ²Ö †ÃÖã¸ü×−ÖÓúפü×−Ö,
ÃÖã−ÖÆãÑü ²ÖÆãü׸ü ¯ÖϳÖãú£ÖÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
107. ¯ÖϳÖã êú ¯ÖÖÃÖ ˆ¯Ö¸ü −Ö³Ö †Ö‡Ô,
ÃÖÓÖ ×»ÖµÖê “ÖÆãü ´ÖÓ×¡Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ú¸ü •ÖÖê¸êü ³Ö‹ úÆüŸÖ ¤ãü$ÖÖ‡Ô,
ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
Æêü ¯ÖϳÖã ¤üß−Ö²ÖÓ¬Öã Æü׸ü¸üÖ´Ö……0……
108. Æêü ú¹ý−ÖÖ»ÖµÖ ÁÖß³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ²ÖÓ¬Öã ´ÖÖê×Æü •ÖÖ •ÖÖ−ÖÖ,
−ÖÖ´Ö ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ÃÖã×−Ö ŸÖ¾Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ³ÖÖ ´ÖÖÑ—Ö ÃÖ×Æü †×ŸÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖÖ,
†ÖµÖˆ ÃÖ¸ü−Ö ´ÖÆüÖ¯ÖϳÖã •ÖÖ−Ö……0……
707/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

109. ú´Ö»Ö−ÖµÖ−Ö ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ÃÖ¸ü−ÖÖ,


¸üÖ$ÖÆãÑü ´ÖÖê×Æü ´ÖÆüÖ³ÖµÖ Æü¸ü−ÖÖ,
“ÖÖÆüÖ −ÖÖ£Ö ŸÖÖÃÖã ׯÖ쵅 ú¸ü−ÖÖ,
ÃÖ´Öã—ÖÖ¾ÖŸÖ ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö Ö×Æü “Ö¸ü−ÖÖ,
¯Ö¸ü ÃÖÖê úÖ»Ö ×²Ö²ÖÃÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
110. ÃÖã−ÖŸÖ −Ö ‹úÆãÑü −Öêú ×ÃÖ$ÖÖ¾Ö−Ö,
“ÖÆüŸÖ −Ö ×ÃÖµÖ ´ÖÖŸÖãØÆü »ÖÖî™üÖ¾Ö−Ö,
ÃÖã×−Ö ´Ö´Ö ²ÖÖŸÖ ÎúÖê¬Ö ²ÖÃÖ ¸üÖ¾Ö−Ö,
“ÖÆüÖ ´ÖÖê×Æü ¯ÖϳÖã ŸÖÆÑü‡ ×´Ö™üÖ¾Ö−Ö,
Ö¸ü•ÖŸÖ ú¸ü Ö×Æü úךü−Ö éú¯ÖÖ−Ö……0……
111. “Ö»ÖÖ ¬ÖÖ‡ •Ö²ÖÆüß ´Ö´Ö ¯ÖÖÃÖÖ,
ŸÖ²Ö ¯ÖϳÖã ŸÖã´Æü׸ü éú¯ÖÖ †−ÖµÖÖÃÖÖ,
»Ö‡ ‹×Æü ´ÖÓסÖ−Æü ˆ›ÍüÖ †úÖÃÖÖ,
×úµÖÖê ŸÖÆüˆÑ ÃÖê ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏúÖÃÖÖ,
¯Ö¸ü ÃÖÖê †¬Ö´Ö úß−Æü −ÖØÆü úÖ−Ö……0……
112. ³Ö¾Ö ²ÖÓ¬Ö−Ö ÃÖê ÃÖ¯Öפü ”ãû›ÍüÖ‡Ô,
†²Ö ´ÖÖê×Æü ´ÖãŒŸÖ ú¸üÆãÑü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¤êü ¯Öã×−Ö “Ö¸ü−Æü ÃÖ¸ü−Ö ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
ŸÖ•ÖÆãÑü −Ö ú²ÖÆãÑü éú¯ÖÖ»Öã ÖãÃÖÖчÕ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö úÆüˆÑ “Ö¸ü−Æü ×“ÖŸÖ £ÖÖ´Ö……0……

708/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

113. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ²ÖÖ−Öß,


úÆüŸÖ ÃÖãÓúšü ³ÖµÖÖê †−Öã´ÖÖ−Öß,
Æêü ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
×−ÖÓָü ´Ö×ŸÖ Ö×ŸÖ •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−Öß,
¯Öã×−Ö µÖÆü ÃÖ¡Öã ²ÖÓ¬Öã †−Ö•ÖÖ−Ö……0……
114. ¯ÖϳÖã ú²ÖÆæÑü µÖÆü ‘ÖÖŸÖ »ÖÖÖ‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ “ÖÖ¸ü ²Ö¸ü ÃÖ²Ö»Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
úÖ×™ü Æü´ÖØÆü −Ö³Ö “Ö»Öß ˆ›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖÖê ¦ãüŸÖ †ÖµÖÃÖã ¤êüÆãü ÖãÃÖÖчÕ,
´Öï ú×Æü úׯÖ−Æü úœÍüÖ¾ÖˆÑ ¯ÖÏÖ−Ö……0……
115. úÆüÖ Ã¾Ö´ÖŸÖ ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ÖãÃÖÖчÕ,
úÆüÆãÑü ÃÖã×−ÖÛÃ“ÖŸÖ ×−Ö•Ö ´ÖŸÖ ÃÖÖчÕ,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ˆ´ÖÖ ´ÖãÃÖãúÖ‡Ô,
²ÖÖê»Öê ×Ö¸üÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ²ÖŸÃÖ»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
116. ÃÖã−Öã úׯÖÁÖêšü −Ö ú”ãû ¯ÖϳÖãŸÖÖ‡Ô,
úÆüˆÑ •Ö£ÖÖ£ÖÔ ‡ÆüÖÑ ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,
†¬ÖÔ ×−Ö×´ÖÂÖ ´ÖÆÑü ÃÖúˆÑ ×´Ö™üÖ‡Ô,
»ÖÖêú¯Ö ÃÖ×ÆüŸÖ »ÖÖêú ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
´Ö´Ö »Ö×Ö µÖÆü −Ö ²ÖÆãüŸÖ ²Ö›Íü úÖ´Ö……0……

709/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

117. †¬ÖÔ ×−Ö×´ÖÂÖ ´ÖÆÑüÆüß ¯Öã×−Ö ³ÖÖ‡Ô,


ÃÖúˆÑ ײÖ−ÖØÆü ÁÖ´Ö ÃÖ²Ö ˆ¯Ö•ÖÖ‡Ô,
»ÖÖêú¯Ö »ÖÖêú ¯ÖÏ•ÖÖ ÃÖ´Öã¤Ö‡Ô,
ÃÖÖê †ÃÖ •ÖÖ×−Ö ú¯Öß−¦ü ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ŸÖÖ×Æü ×´Ö»ÖÖ¾ÖÆãÑü †Ö−Ö……0……
118. ÃÖã−ÖÆãÑü ú¯ÖßÃÖ ´ÖÖê¸ü µÖÆü ²ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê †Ö ÃÖ¸ü−Ö úÖêˆ †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖÑÖê ´ÖÖê×Æü úÆüŸÖ †ÃÖ ¡ÖÖ−ÖÖ,
úß ´Öï ŸÖã´Æü׸ü ÃÖ¸ü−Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖê ÃÖß‘ÖÐØÆü ú׸ü †³ÖµÖ ¯ÖϤÖ−Ö……0……
119. ¸Ö$ÖˆÑ ×−Ö•Ö ×œüÖ ¯ÖÏÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ÃÖú»Ö ¯ÖÏÖ×−Ö−Æü ÃÖ−Ö ¡ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã úÆüŸÖ ÃÖã²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−ÖÖ,
×´Ö»Ö¾ÖÖ¾ÖŸÖ ³ÖµÖÖê úßÃÖ ¯ÖϬÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖ¤ü¸ü ²Öî׸ü ²ÖÓ¬ÖãÆüØÆü †Ö−Ö……0……
120. ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö †Ö¾ÖŸÖ ¸üÖ´ÖØÆü,
ÆüÖê Ö¤ü Ö¤ü ×“ÖŸÖ ú¹ý−ÖÖ¬ÖÖ´ÖØÆü,
ÃÖ¯Öפü ú¸üŸÖ ³Ö‹ ¤Óü› ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖØÆü,
ÖŸÖ ÁÖ´Ö »ÖÆüŸÖ ¯Ö¸ü´Ö ײÖÁÖÖ´ÖØÆü,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ×“ÖŸÖ •ÖÖê¸êü ”û×²Ö ÃµÖÖ´Ö……0……

710/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

121. »Ö$Ö−Ö ÃÖ´ÖêŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö²Ö¤ü−ÖÆüà,


†¹ý−Ö †¬Ö¸ü ú»Ö Óú•Ö−ÖµÖ−ÖÆüà,
ÁÖßÃÖÖê³ÖÖ ÃÖ´Ö úÖê×™ü ´ÖµÖ−ÖÆüà,
×−ÖÔû»Ö •Ö−Ö ×¯Ö쵅 †×´ÖµÖ²ÖµÖ−ÖÆüà,
ú¸üŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ †ÃŸÖã×ŸÖ ÖÖ−Ö……0……
122. ¸üÖ•Öêþָü ´Ö×−Ö ¸ü‘Öããú»Ö¸üÖ‡Ô,
ÃÖߟÖÖ¸ü´Ö−Ö ³Ö¸êü ú¹ý−ÖÖ‡Ô,
³ÖÖŸÖ²Ö“”û»Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
†×ÃÖ´Ö †−ÖÓŸÖ ÃÖÖÓŸÖ ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
†ŸÖã»Ö ŸÖê•Ö¬Ö¸ü ú¸üˆÑ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
123. ÃÖ$ÖÖ ÃÖãÓúšü ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
Öã¹ý¾Ö−Æü êú Öã¹ý úÆüØÆü ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÆÑü »Ö×Ö †ÖÖ´Ö ×−ÖÖ´Ö ¯Öã¸üÖ−ÖÖ,
ÃÖ²Ö ú¸ü ‹ú ŸÖã´ÆüØÆü ¯ÖϳÖã ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö −Ö´Ö−Ö ú¸üˆÑ †ÃÖ •ÖÖ−Ö……0……
124. ¯Öã¹ýÂÖ †−ÖÖפü ÖéÆüÃ£Ö ¯Öã¸üÖ−ÖÖ,
¯ÖÏéúŸÖß ¯ÖÖ¸ü ¯Ö¸êü Öã−Ö µÖÖ−ÖÖ,
ˆŸÖ¯Ö×ŸÖ ×£Ö×ŸÖ ŸÖã´Æü ÃÖê ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ²Ö •ÖÖ êú »ÖµÖ êú †Ã£ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖã´ÆüÆüØÆü ²ÖÖ¸ü´²ÖÖ¸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

711/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

125. ÃÖú»Ö “Ö¸üÖ“Ö¸ü ´ÖÆÑü ŸÖ¾Ö ²ÖÖÃÖÖ,


²µÖÖ¯Öú ²µÖÖ¯µÖ ºþ¯Ö ŸÖ¾Ö ³ÖÖÃÖÖ,
³Öߟָü ²ÖÖÆü¸ü ŸÖÖê¸ü ¯ÖÏúÖÃÖÖ,
ÃÖ²Ö •ÖÖ ‡ŸÖ ˆŸÖ ú¸üÆãÑü ײֻÖÖÃÖÖ,
³ÖÖ¾Ö−Ö ŸÖã´ÆüÆü×ÆÓ ¯Öã¹ýÂÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
126. −ÖØÆü ÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ µÖÖ−Ö ×•Ö−Æü êú¸êü,
³Ö™üúŸÖ ³Öã»ÖŸÖ ¸üÆüŸÖ †Ó¬Öê¸êü,
−Ö™ü²Öãרü ´ÖÖµÖÖ êú ¯ÖÏê¸êü,
¯Ö׸ü •ÖÖ ¯ÖÖ¯Ö ¯Öã−µÖ êú ±êú¸êü,
−ÖÖÃÖŸÖ ²µÖ£ÖÔØÆü •Ö−´Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
127. ²ÖÖ¸ü ²ÖÖ¸ü ŸÖê ‹×Æü •ÖÖ †Ö¾ÖØÆü,
³ÖÖê×Ö ”û×−Öú ÃÖã$Ö ÃÖ´ÖµÖ Ö¾ÖÖѾÖØÆü,
•Ö²ÖŸÖú ŸÖê ŸÖ¾Ö µÖÖ−Ö −Ö ¯ÖÖ¾ÖØÆü,
—Öæšêü −ÖêÆü •ÖÖŸÖ ÃÖê »ÖÖ¾ÖØÆü,
ŸÖ²ÖŸÖú ןÖ−ÆüØÆü úÆüÖÑ ú»µÖÖ−Ö……0……
128. ¸üײÖú¸ü ×ÃÖ¯ÖØÆü ¯Ö¸üŸÖ ײÖ−Öã •ÖÖ−Öê,
úÖê †ÃÖ ¸ü•ÖŸÖ ŸÖÖ×Æü −ÖØÆü ´ÖÖ−Öê,
ŸÖÃÖ †ÃÖŸµÖ µÖÆü •ÖÖŸÖ †•ÖÖ−Öê,
»ÖÖŸÖ ÃÖ¤üÖ ÃÖ²Ö ÃÖŸµÖ ÃÖãÆüÖ−Öê,
ÃÖã$Ö ¤ãü$Ö ÆÑüÃÖß ¹ý¤ü−Ö ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……

712/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

129. µÖÖ−Öþֺþ¯Ö ŸÖÖê¸ü ¸ü‘Öã¸Ö‡Ô,


−ÖØÆü •ÖÖ−Öê ÃÖê »ÖÖêÖ »ÖãÖÖ‡Ô,
¯Öã¡Ö ¤üÖ¸ ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´ÖØÆü ¯ÖÖ‡Ô,
´Ö−Ö ´ÖÆÑü †×ŸÖ »ÖÖÖ¾Ö ˆ¯Ö•ÖÖ‡Ô,
³ÖÖêÖŸÖ ³Ö¾Ö êú ¸üÖêÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
130. †×Ö×−Ö ²ÖÖµÖã ŸÖã´ÆüÆüà •Ö´Ö úÖ»ÖÖ,
²Ö¹ý−Ö ºþ¦ü ŸÖã´ÆüÆüà ¬Ö−Ö¯ÖÖ»ÖÖ,
ŸÖã´ÆüØÆü »ÖÖêú¯Ö×ŸÖ ¤üß−Ö¤üµÖÖ»ÖÖ,
´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ŸÖã´ÆüØÆü ¸ü$Ö¾ÖÖ»ÖÖ,
ŸÖã´ÆüØÆü “Ö¸üÖ“Ö¸ü −ÖÖµÖú ¸üÖ´Ö……0……
131. †×ŸÖÃÖµÖ †×ŸÖ ŸÖã´Æü ÃÖæX´Ö ÖãÃÖÖчÕ,
•ÖÓ¡ÖÆãÑü ÃÖê −ÖØÆü ¯Ö¸üÆãüÑ »Ö$ÖÖ‡Ô,
×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖú»Ö ÃÖÖÃ¡Ö úÆü ÖÖ‡Ô,
†Öפü †ÓŸÖ ײÖ−Öã ¤êü¾Ö ÃÖ¤üÖ‡Ô,
¸üÆüÆãÑü ²µÖÖ¯ŸÖ ú׸üü •ÖÖŸÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
132. ײÖ−Öã ú¸ ¯Ö¤ü ײÖ−Öã ¥üÖ ×²Ö−Öã úÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü ÃÖ²Ö ×ÎúµÖÖ ú¸üÆãÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¦ãüŸÖ Ö×ŸÖ “Ö»ÖÆãÑü ¸ü“ÖÆãÑü ײÖ×¬Ö −ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ´Öã×—Ö −Ö ¯Ö¸üÆãÑü úÆüØÆü Öã−Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
†×ŸÖ ײÖ×“Ö¡Ö ŸÖ¾Ö Ö×ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……

713/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

133. ¯ÖÓ“ÖúÖêÃÖ ÃÖê ¸ü×ÆüŸÖ úÆüÖµÖê,


×−Ö¸üײÖú»¯Ö ×−Ö¸ü»Öê¯Ö ÃÖ¤üÖµÖê,
×−Ö¸üÖã−Ö ÃÖÖã−Ö Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
ÃÖ²Ö êú ŸÖã´Æü ¯ÖÏê¸üú ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
‹úØÆü ¯Ö¸ü ŸÖ¾Ö ºþ¯Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
134. ¯ÖÏéúŸÖß ¯ÖÖ¸ü †−ÖÖפü †−ÖÓŸÖÖ,
ÃÖú»Ö ײÖúÖ¸ ¸ü×ÆüŸÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ,
¯Ö¸ü´Ö þ֟ÖÓ¡Ö ¯Ö¸ü´Ö Öã−Ö¾ÖÓŸÖÖ,
ÁÖã×ŸÖ ¯Öã¸üÖ−Ö úÆüÆüà ÃÖ²Ö ÃÖÓŸÖÖ,
´ÖÖµÖÖ ´ÖÖ−ÖãÂÖ “Ö׸üŸÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
135. ²ÖîÂ−Ö¾Ö•Ö−Ö ¯ÖϳÖã ŸÖ¾Ö Öã−Ö ÖÖ¾ÖØÆü,
µÖÖ−Öß µÖÖ−Öþֺþ¯Ö ²ÖŸÖÖ¾ÖØÆü,
¬µÖÖ−Öß ¬µÖÖ−ÖÃÖã$ÖØÆü ÃÖ´Öã—ÖÖ¾ÖØÆü,
¯Ö¸ü ³ÖÖןÖØÆü ´ÖÖê¸êü ´Ö−Ö ³ÖÖ¾ÖØÆü,
ÃÖê¾ÖŸÖ −Öê¾ÖŸÖ “Ö¸ü−Æü »Ö»ÖÖ´Ö……0……
136. ÁÖßÃÖߟÖÖ¯Ö×ŸÖ ¤üÃÖ¸£Ö−ÖÓ¤ü−Ö,
¸üÖ¾Ö−ÖÖ׸ü ÃÖ²Ö †ÃÖã¸ü×−ÖÓú¤ü−Ö,
²ÖÖ¸ü †−Öêú ³ÖÖ¸ü ´Ö×Æü ³ÖÓ•Ö−Ö,
ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖã•Ö−Ö ´Ö−Ö ¸Óü•Ö−Ö,
ú¹ý−Ö¾ÖÓŸÖ ¯ÖϳÖã ú¹ý−ÖÖ¬ÖÖ´Ö……0……

714/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

137. ‹×Æü ³Ö¾ÖײÖׯÖ−Ö ¤ü¾ÖÖ−Ö»Ö ÃÖÖчÕ,


•Ö¸üŸÖ ײֳÖßÂÖ−Ö »ÖêÆãÑü ²Ö“ÖÖ‡Ô,
•Ö²Ö −Ö −ÖÖ£Ö úØÆü ´Ö−Ö šüÆü¸üÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö †Ö¾ÖÖ ŸÖã´Æü¸üß ÃÖ¸ü−ÖÖ‡Ô,
†²Ö ´Ö´Ö ‹úØÆü Ö×ŸÖ ŸÖã´Æü ¸üÖ´Ö……0……
138. ÃÖã−ÖŸÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö úß ×¯Ö쵅 ²ÖÖ−Öß,
µÖÖ−Ö ×²Ö¸ÖÖ ³ÖÖ×ŸÖ ¸üÃÖ ÃÖÖ−Öß,
†×ŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖê ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,
ÆüÖêµÖ ײֳÖßÂÖ−Ö ŸÖ¾Ö ú»µÖÖ−Ö……0……
139. ¯Öã×−Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ †ÃÖ ²ÖÖŸÖÖ,
×ÆüµÖ †×ŸÖ Æü¸üÂÖ ³Ö¸êü •Ö−Ö¡ÖÖŸÖÖ,
´ÖÖê×Æü †¤êüµÖ −ÖÆßüÓ ú”ãû ŸÖÖŸÖÖ,
´ÖÖÑÖÆãÑü ³Ö¦ü ײÖ−ÖØÆü ÃÖãú“ÖÖŸÖÖ,
ÃÖª×Æü ¤êüˆÑ ÃÖú»Ö ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
140. ŸÖ²Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ¯Ö¸ü´Ö ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö Ö¤ü Ö¤ü ²ÖÖ−Öß,
Æêü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö †ŸÖã»Ö ²Ö¸ü¤Ö−Öß,
¯ÖÖ¾ÖÖ úÖÆü −Ö †Ö•Öã †´ÖÖ−Öß,
ŸÖ¾Ö ¤ü¸üÃÖ−Ö ú׸ü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸üÖ´Ö……0……

715/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

141. éúŸµÖ éúŸµÖ ³ÖÖ ¸üÆüÖ −Ö ¯ÖÖ−ÖÖ,


ײÖÂÖµÖ²ÖßÖã ÃÖã$Ö éú¯ÖÖ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖê ÃÖ´Ö úÆüÖÑ •ÖÖŸÖ úˆ †Ö−ÖÖ,
−ÖØÆü ú”ãû ±ú»Ö ŸÖ¾Ö ¤ü¸üÃÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ´Öï •ÖÖ−ÖˆÑ ´ÖÖ−ÖˆÑ ¸üÖ´Ö……0……
142. Æêü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸üÖ‘Ö¾Ö •ÖÖ²ÖÓ¤ü−Ö,
ÃÖú»Ö ¤üÖêÂÖ ¤ãü$Ö ¤Ö׸ü¤üÖÓ•Ö−Ö,
¤êü×$Ö ŸÖÖê׸ü ÃÖæ¸ü×ŸÖ ¸ü‘Öã−ÖÓ¤ü−Ö,
×−ÖÃÖÓ¤êüÆü †µÖŸÖÖ ×²Ö³ÖÓ•Ö−Ö,
³ÖÖ ¯Ö×²Ö¡Ö †×ŸÖ Ö׸ü´ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
143. •ÖÖê ŸÖã´Æü ¤êü−Ö “ÖÆüÆãÑü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
³ÖÖ×ŸÖ •Ö−µÖ ¤‡ µÖÖ−Ö ÖãÃÖÖчÕ,
ú´ÖÔ²ÖÓ¬Ö ÃÖ²Ö ¤êüÆãÑü ×Ö¸üÖ‡Ô,
¤Ö¹ý−Ö ³Ö¾Ö ³ÖµÖ ¤êüÆãÑü ×´Ö™üÖ‡Ô,
²ÖÃÖ †ÃÖ éú¯ÖÖ “ÖÆüˆÑ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
144. ŸÖ¾Ö ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔþֺþ¯Ö ÖãÃÖÖчÕ,
ŸÖÖ ÃÖê •ÖÖê ¤êü ¤ü¸üÃÖ ú¸üÖ‡Ô,
ÃÖÖê ²Ö¸ü ¬µÖÖ−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
¤êüÆãÑü Æü´ÖØÆü ú¹ý−ÖÖú¸ü ÃÖÖчÕ,
‹×Æü ÃÖê †×¬Öú “Ö×ÆüµÖ úÖ †Ö−Ö……0……

716/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

145. ³Ö¾ÖÃÖã$Ö †²Ö −Ö ¸üÆüÖ ´Ö−Ö ´ÖÖê¸êü,


×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ¸üÆüˆÑ ÃÖ¤üÖ ŸÖ¾Ö †Öê¸êü,
†ÃÖ †ÖÃÖÛŒŸÖ ³ÖÖ×ŸÖ ¯Ö¤ü ŸÖÖê¸êü,
•ÖÖê ÃÖ¯Ö−ÖÆãÑü ¯ÖϳÖã ÃÖÖ£Ö −Ö ”ûÖê¸êü,
¤êüÆãÑü éú¯ÖÖ ú׸ü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
146. ŸÖ²Ö ŸÖ£ÖÖßÖã ú×Æü ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
²ÖÖê»Öê ²Ö“Ö−Ö ³ÖÖŸÖ ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
ÃÖã−ÖÆãÑü ײֳÖßÂÖ−Ö ÃÖŸµÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
×−ÖÛÃ“ÖŸÖ Ö×ŸÖ ×−Ö•Ö úÆüˆÑ ‡ÆüÖчÔ,
ÃÖ²Ö ×²Ö×¬Ö ŸÖã´ÆüØÆü †Ö¯Ö−ÖÖê •ÖÖ−Ö……0……
147. •ÖÖêÖ×−Öšü •ÖÖê ׯÖϵ֕Ö−Ö ³ÖÖ‡Ô,
ÆüÖê ײָüŒŸÖ •ÖÖê •ÖÖŸÖ ÃÖ¤üÖ‡Ô,
¸üÆüØÆü ÃÖãÃÖÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖ¾Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖߟÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ¤üÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ú¸üˆÑ ŸÖÖÃÖã ×ÆüµÖ ´ÖÆÑü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
148. ÃÖÖê ײָüŒŸÖ ×−Ö¯ÖÖ¯Ö ÃÖ¤üÖ‡Ô,
¸üÆüÆãÑü ŸÖÖŸÖ ŸÖã´Æü ÃÖÓÖ×ŸÖ ¥üœÍüÖ‡Ô,
‹×Æü ײÖ×¬Ö ¬µÖÖ−Ö •ÖÖêÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
³Ö¾Ö ÃÖÓŸÖ¸üÆãÑü ײÖ−ÖØÆü úךü−ÖÖ‡Ô,
‹×Æü ÃÖê †×¬Öú −ÖÆüà ãú”û úÖ´Ö……0……

717/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

149. •ÖÖê ‹×Æü ÃÖÓ³ÖÖÂÖ−Ö ÃÖã$Ö¤Ö‡Ô,


ÃÖ²Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü ×−ÖÃÖÖ¸ü ײÖÆüÖ‡Ô,
¯ÖœÍüØÆü úÆüØÆü ÃÖã−ÖÆüßÓ ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
´Ö´Ö ÃÖÖºþ¯µÖ ´ÖÆüÖ ¯Ö¤ü ¯ÖÖ‡Ô,
´Ö´Ö ׯÖ쵅 ÆüÖê‡ ú¸üØÆü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
150. †ÃÖ ú×Æü ˆ´ÖÖ éú¯ÖÖ»Öã ÖãÃÖÖчÕ,
³ÖŒŸÖ ÃÖã²ÖŸÃÖ»Ö ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
²ÖÖê»Öê »Ö$Ö−Ö×ÆüÓ ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
»ÖÖ¾ÖÆãÑü −Ö߸ü •Ö»Ö×¬Ö ú¸ü ³ÖÖ‡Ô,
‡−ÆÆüüØÆü »ÖÓúÖ ú¸üˆÑ ¯ÖϤÖ−Ö……0……
151. •Ö²ÖŸÖú ÃÖæ•ÖÔ “ÖÓ¦ü •ÖÖ ¸üÆüÆüà,
•Ö²ÖŸÖú ´ÖÖê׸ü ú£ÖÖ •Ö−Ö úÆüÆüà,
ŸÖ²ÖŸÖú ´Ö´Ö ײ֓ÖÖ¸ü †−ÖãÃÖ¸üÆüà,
»ÖÓúÖ ¸üÖ•Ö ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ú¸üÆüà,
µÖÆü ´Ö´Ö ¤ü¸üÃÖ−Ö ±ú»Ö †×²Ö¸Ö´Ö……0……
152. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö »Ö$Ö−Ö •Ö»Ö †Ö−Öê,
²ÖÖ−Ö¸ü ³ÖÖ»Öã ´ÖÆüÖ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öê,
ÃÖ²ÖØÆü ײֳÖßÂÖ−Ö ¯ÖϳÖã ׯÖ쵅 •ÖÖ−Öê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ú׸ü †×³ÖÂÖêú ÃÖãÆüÖ−Öê,
•ÖµÖ •ÖµÖ ‘ÖÖêÂÖ úß−Æü þָü ŸÖÖ−Ö……0……

718/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

153. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖãÓúšü Æü¸ÂÖÖµÖê,


ÃÖ¯Öפü ײֳÖßÂÖ−ÖÆüßÓ ˆ¸ü »ÖÖµÖê,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ¯Öã×−Ö ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
Æêü »ÖÓêúÃÖ ŸÖã´ÆüØÆü ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
ÃÖ²Ö ÃÖê †×¬Öú Öã−Ö×ÆüÓ ×¯ÖϵִÖÖ−Ö……0……
154. úÖ¸ü−Ö ŸÖã´ÆüØÆü úÆüˆÑ ÃÖ´Öã—ÖÖêú,
Æü´Ö ׯÖϵ֟ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ ²ÖÃÖ ¯ÖÖêú,
¸üÆüØÆü ÃÖÓÖ ÃÖê¾ÖØÆü ´Ö−Ö »ÖÖêú,
¯Ö¸ü ŸÖã´Æü ŸÖÖê ³ÖÛŒŸÖ×Æü ÃÖê †Öêú,
»Öß−ÆüÖê ÃÖ¸ü−Ö ¯Ö¸ü´Ö ¯ÖϳÖã •ÖÖ−Ö……0……
155. †²Ö ŸÖã´Æü ÆüÖê‡ Æü´ÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ‡ØÆü,
−ÖÖÃÖ ú¸üÖ¾ÖÆãÑ ×−ÖÓָü¸üÖ‡ØÆü,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ú”ãûú ÃÖãú“ÖÖ‡ØÆü,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡ØÆü,
ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
156. ÃÖê¾Öú ³ÖÖ¾Ö ÖÆü‡ ¯ÖϳÖã −Ößêú,
úÆüŸÖ Æü´ÖÖ¸ü ÆüÖê‡ †×ŸÖ ±úßêú,
ú¸ü−Ö ÃÖÆüÖµÖ úÆüÆãÑü ×ÃÖµÖ¯Ößêú,
ŸÖÖê ´Öï úÆüˆÑ ¯ÖϳÖãØÆü ÃÖ²ÖÆüà êú,
ÃÖ²Ö»Ö ÃÖÆüÖµÖú −ÖÖµÖú ¸üÖ´Ö……0……

719/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

157. ŸÖ¤ü×¯Ö úÆüˆÑ ÃÖã×−Ö ŸÖ¾Ö ¯Öã”ûÖ¸üÆüà,


ײÖ−ÖØÆü ×úµÖê ¸Óü“ÖÆãÑü ײ֓ÖÖ¸üÆüà,
•Ö£ÖÖ ÃÖÛŒŸÖ ³ÖŒŸÖß Æü´ÖÖ¸üÆüà,
ŸÖ£ÖÖ ÃÖãÃÖê‡×²Ö ¯ÖϳÖã ˆ¤üÖ¸üÆüà,
ײÖ−Öã ”û»Ö ×”û¦ü Çü¤üµÖ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
158. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
ÃÖãú −ÖÖ´Öú ×−ÖÓָü †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
¯Öšü¾ÖÖ ú׸ü •Öê×Æü ¤æüŸÖ ÃÖã¸üÖ¸üß,
†Ö −Ö³Ö ÆüÖê ×£ÖŸÖ úÆüÖ ¯ÖãúÖ¸üß,
Æêü ÃÖãÓúšü ²Ö»Ö ²Öß•ÖÔ ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
159. •ÖÖŸÖã¬ÖÖ−Ö¯Ö×ŸÖ †×ŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ‡−¦üÆãÑü ú¸ü Æü¸üŸÖ Öã´ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖ−ÖŸÖ ŸÖã´ÆüÆüØÆü ²ÖÓ¬Öã ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê ¯Öšü¾ÖÖ µÖÆÑü ³ÖÖ ´Ö´Ö †Ö−ÖÖ,
úÆü−Ö ŸÖã´ÆüØÆü úׯ֯Ö×ŸÖ ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……
160. úß ŸÖ¾Ö ‰Ñú“Ö ²ÖÓÃÖ †¾ÖŸÖÖ¸Ö,
ŸÖã´Æü úׯ֯Ö×ŸÖ ²Ö»Ö ײ֯Öã»Ö ŸÖã´ÆüÖ¸Ö,
úß−Æü −Ö ´Öï ú”ãû ŸÖ¾Ö †¯ÖúÖ¸Ö,
ŸÖ²Ö ×ú×´Ö “ÖÖÆüÆãÑü −ÖÖÃÖ Æü´ÖÖ¸Ö,
ŸµÖÖÖÆãÑü ²Ö−Ö¾ÖÖ×ÃÖ×Æü ‹×Æü ¸üÖ´Ö……0……

720/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

161. ‹ú −Öé¯Ö ŸÖ−ÖµÖ ×¡ÖµÖÖ Æü׸ü †Ö−Öß,


‹×Æü ÃÖê úÖÆü ³ÖµÖÖê ŸÖ¾Ö ÆüÖ−Öß,
×±ú¸üÆãÑü ²Ö߸ü †¯Ö−Öß ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
ÃÖ´Öã×—Ö ´ÖÖê׸ü ×ÆüŸÖúÖ¸üú ²ÖÖ−Öß,
¯Öã×−Ö Æü´Ö ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ¯Öã¸üÖ−Ö……0……
162. »ÖÓúÖ •ÖÖê µÖÆü ¯Öã¸üß Æü´ÖÖ¸üß,
ÃÖ¯Ö−ÖÆãÑü ÃÖã¸üÆãÑü −Ö ÃÖ×úØÆü ×−ÖÆüÖ¸üß,
´Ö−Öã•Ö úßÃÖ »Ö‘Öã ²Ö¯Öã ²Ö»Ö ¬ÖÖ¸üß,
×ú×´Ö ú׸ü ÃÖ×úØÆü ײ֓ÖÖ¸ü ײ֓ÖÖ¸üß,
Ö¸ü•ÖŸÖ ØÃÖ¬Öã ײ֓ÖØÆü ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……
163. ŸÖ²ÖØÆü úßÃÖ ú”ãû ÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖµÖê,
Ö×Æü ŸÖê×Æü ÃÖ¯Öפü ³Öæ×´Ö ¯Ö¸ü »ÖÖµÖê,
´ÖÖ¸üŸÖ »Ö×$Ö ÃÖÖê †Ö¸üŸÖ ³ÖÖµÖê,
¸üXÖÆãÑü ¸üXÖÆãÑü Æêü ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
úÆü−Ö »ÖÖÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Ö……0……
164. ÃÖã×−Ö ÃÖãú úß ú¹ý−ÖÖ •ÖãŸÖ ²ÖÖ−Öß,
¤üµÖÖ×−Ö¬ÖÖ−Ö ¸Ö´Ö ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
²Ö¸ü•ÖÖ úׯÖ−Æü×Æü ŸÖã¸üŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
¤æüŸÖ×Æü ¤Óü›ü−Ö •ÖÖêÖ −Ö ´ÖÖ−Öß,
úÖê †ÃÖ ¤üµÖÖ¾ÖÓŸÖ •ÖÖ †Ö−Ö……0……

721/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

165. ŸÖ²Ö −Ö³Ö ´ÖÆÑü ÃÖãú ¯Öã×−Ö “Ö×»Ö ÖµÖ‰ú,


ŸÖÆÑü ÃÖê ²ÖÆãü׸ü úÆüŸÖ †ÃÖ ³ÖµÖ‰ú,
ˆ¢Ö¸ü ŸÖ¾Ö ú¯ÖßÃÖ −ÖØÆü ¯ÖµÖ‰ú,
úÆü×²Ö úÖÆü •ÖÖ ×−Ö×ÃÖ“Ö¸ü¸üµÖ‰ú,
ŸÖ²Ö ×ÆüµÖ ÃÖã×´Ö׸ü ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
166. ³Ö‹ ÃÖãÓúšü †ÃÖ úÆüŸÖ ÃÖã−ÖÖ‡ØÆü,
•ÖÖ ŸÖã´Æü úÆüÆãÑü †¬Ö´Ö ¬Ö´ÖúÖ‡ØÆü,
$Ö»Ö ×•Ö×´Ö ²ÖÖ×»Ö ´Ö¸Öü ÃÖ¸ü $ÖÖ‡ØÆü,
ÃÖãú»Ö ÃÖê−Ö ²ÖÖÆü−Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡ØÆü,
´ÖÖ׸üØÆü ŸÖã´ÆüüÆãÑü ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−Ö……0……
167. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü úׯÖ−Æü ˆ›ÍüÖ‡Ô,
¸üÖ´ÖÖµÖÖ ¯Öã×−Ö ¬Ö׸ü ÃÖãú »ÖÖ‡Ô,
²ÖÖÑ×¬Ö ŸÖÖ×Æü »ÖÓúÖ ¯ÖÆãÑü“ÖÖ‡Ô,
”ûÖê×›Íü פüµÖÖê •ÖµÖ ¬ÖÖêÂÖ ú¸üÖ‡Ô,
ú×Æü ÃÖÓÖØÆü •ÖµÖ •ÖµÖ ×ÃÖµÖ¸üÖ´Ö……0……
168. ˆÆüÖÑ ÃÖãúÆãÑü ÃÖê ¯ÖÆü»Ö×Æü †Ö‡Ô,
ÃÖÖ¤ãÔü»Ö ¸üÖ¾Ö−Ö Æüß ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
²Ö¸ü×−Ö •Ö£ÖÖ¾ÖŸÖ ³Öê¤ü ²ÖŸÖÖ‡Ô,
úß úׯÖÃÖê−Ö ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
†×´ÖŸÖ †¯ÖÖ¸ü −Ö †ÖµÖê ¡ÖÖ−Ö……0……

722/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

169. ÃÖã×−Ö úׯÖÃÖê−Ö ³ÖµÖÓú¸ü ³ÖÖ¸üß,


ÃÖÖê“Ö ×²Ö²ÖÃÖ ³ÖÖ ˆ´ÖÖ ÃÖã¸üÖ¸üß,
ŸÖ−Ö²Ö»Ö ´Ö−Ö²Ö»Ö ²Öã×¬Ö²Ö»Ö ÆüÖ¸üß,
×ÃÖ¸ü ¬Ö׸ü ²Öîךü ÖµÖÖê ‹×Æü ²ÖÖ¸üß,
ײÖ−Ö×Æü ×úµÖê ¯ÖϳÖã ÃÖê ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
170. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ‡ŸÖ ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
¤êü×$Ö ˆ´ÖÖ ÃÖÖÖ¸ü ÃÖšüŸÖÖ‡Ô,
ú׸ü †×ŸÖ ÎúÖê¬Ö ÃÖã³ÖÖïÆü “ÖœÍüÖ‡Ô,
¥üÖ ú׸ü »ÖÖ»Ö •¾ÖÖ»Ö ²Ö¸ÃÖÖ‡Ô,
²ÖÖê»Öê ²Ö“Ö−Ö ÃÖÎúÖê¬Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−Ö……0……
171. »Ö$Ö−Ö ´ÖæœÍü ‹×Æü •Ö»Ö×¬Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
−ÖØÆü úØÆü »Ö$ÖÖ •ÖÖµÖ úˆ †Ö−ÖÖ,
¤êü$ÖŸÖ ÃÖ´Öã—ÖŸÖÆæÑü ´Ö´Ö †Ö−ÖÖ,
¤ãü™ü ‡ ²Ö−ÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖ †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ −Ö †×³Ö−ÖÓ¤ü−Ö ×œüÖ †Ö−Ö……0……
172. ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ´ÖÖê×Æü ×ú ´Ö−Öã•Ö †µÖÖ−ÖÖ,
‹×Æ ×ÆüµÖ †×ŸÖÃÖµÖ†×ŸÖ †×³Ö´ÖÖ−ÖÖ,
†²Ö×Æü ÃÖã$ÖÖ‡ ú¸üˆÑ ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
ÃÖ¯Öפü ÃÖê−Ö ´Ö´Ö ú׸üØÆü ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ú×Æü ˆ´ÖÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……

723/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

173. ŸÖ´Ö×ú ŸÖæ−Ö ÃÖê »Ö‡ ‹ú ²ÖÖ−ÖÖ,


•ÖÖê ú¸üÖ»Ö úÖ»ÖÖÛ−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ³ÖµÖê ¬Ö−Öã ¯Ö¸ü ÃÖÓ¬ÖÖ−ÖÖ,
¤üÖÆüŸÖ ú׸ü •Ö»Ö×−Ö׬ÖØÆü ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
úÆüŸÖ ²ÖÆãü׸ü †ÃÖ ³Ö‹ ³ÖÖï ŸÖÖ−Ö……0……
174. ´ÖÖê׸ü †¾ÖµÖÖ ÃÖê ¤ãü$Ö ³ÖÖ¸üß,
ÆüÖêŸÖ •ÖÖŸÖ ¤êü$ÖÓî −Ö¸ü −ÖÖ¸üß,
†ÃÖ úÆüŸÖØÆü ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
£Ö¸ü £Ö¸ü úÖÑ×¯Ö ˆšüÖ ŸÖ»Ö ²ÖÖ¸üß,
úÖÑ×¯Ö ˆšüß ¬Ö¸üŸÖß ³ÖµÖ ´ÖÖ−Ö……0……
175. ²Ö−Ö ¯Ö¸ü²ÖŸÖ ÃÖ²Ö úÖѯÖ−Ö »ÖÖÖê,
•Öß¾Ö•ÖÓŸÖã £Ö»Ö êú ÃÖ²Ö ³ÖÖÖê,
•Ö»Ö•Öß¾ÖÆãÑü •Ö»Ö ´ÖÖÑ—Ö †³ÖÖÖê,
¤ü¬Ö ³ÖµÖê •Ö»Ö ÃÖê ÃÖ²Ö ¤ÖÖê,
ŸÖ²Ö †×ŸÖ ²µÖÖÏ •Ö»Ö×¬Ö ŸÖ×•Ö ´ÖÖ−Ö……0……
176. פü²µÖÖ³ÖæÂÖ−Ö ²ÖÃÖ−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
×»ÖµÖê פü²µÖ ²ÖÆãü ¸üŸÖ−Ö ÃÖ•ÖÖµÖê,
¤üÃÖÆãÑü פüÃÖÆãÑü ×−Ö•Ö ³ÖÖÃÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
פü²µÖºþ¯Ö ¬Ö׸ü ¯ÖϳÖã ¯ÖÆÑü †ÖµÖê,
¸ü×$Ö ÃÖ−Ö´Öã$Ö ˆ¯ÖÆüÖ¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

724/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

177. ú׸ü ¤Óü›ü¾ÖŸÖ úÆüŸÖ ײֻÖ$ÖÖµÖê,


¸üXÖÆãÑü ¸üXÖÆãÑü ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
•ÖÖŸÖ ¸ü“ÖŸÖ •Ö›Íü ´ÖÖê×Æü ²Ö−ÖÖµÖê,
ÃÖÖê ÃÖã³ÖÖ¾Ö ²Ö¤ü»ÖÖ −ÖØÆü •ÖÖµÖê,
ײÖ−Öã ŸÖ¾Ö éú¯ÖÖ ³ÖµÖê ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
178. ¯ÖÖÓ“ÖÖê £Öæ»Ö ³ÖæŸÖ •ÖÖê ÖÖµÖê,
†Öפü×Æü ÃÖê ÃÖã³ÖÖ¾Ö •Ö›Í ¯ÖÖµÖê,
ŸÖ¾Ö †ÖµÖÃÖã †¯Öê»Ö ¯Öã×−Ö ÖÖµÖê,
úÖê •ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü£Ö¾ÖÖ−Ö ×´Ö™üÖµÖê,
ÃÖÖê •Ö›ÍüŸÖÖ ¯ÖϳÖã ŸÖÖê¸ü ײ֬ÖÖ−Ö……0……
179. ŸÖÖ´ÖÃÖ †ÆÓüúÖ¸ü ÃÖê •ÖÖµÖê,
ÃÖú»Ö •Öß¾Ö •ÖÖ ´ÖÆÑü ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
ŸÖê×Æü úÖ¸ü−Ö ÃÖ²ÖÆüà †¯Ö−ÖÖµÖê,
ŸÖÖ´ÖÃÖ •Ö›ÍüŸÖÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖã³ÖÖµÖê,
ŸÖ²Ö úÆÑü úÖê ¤üÖêÂÖß ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
180. ×−Ö¸üÖã−Ö ×−Ö¸üÖúÖ¸ü ŸÖã´Æü ÃÖÖчÕ,
´ÖÖ×µÖú Öã−Ö »Öß»ÖØÆü †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖÛŸ¾Öú ÃÖê ¸ü×“Ö ÃÖã¸ü ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
¸üÖ•ÖÃÖ ÃÖê ú׸ü éú¯ÖÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖןÖ−ÆüÆüØÆü ¸ü“Öî ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

725/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

181. ¯Öã×−Ö ŸÖÖ´ÖÃÖ ÃÖê Æêü Æü׸ü¸ÖµÖê,


ºþ¦üÖ−ÖÆãÑü ŸÖã´ÆüÆüßÓ ˆ¯Ö•ÖÖµÖê,
ú׸ü ´ÖÖµÖÖ ÃÖ²Ö •ÖÖ ³Ö¸ü´ÖÖµÖê,
´Ö−Öã•Öºþ¯Ö ŸÖ¾Ö »Ö$ÖÖ −Ö •ÖÖµÖê,
´Öï •Ö›Íü´Ö×ŸÖ −ÖØÆü ÃÖã¬Öß ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
182. ×ú×´Ö •ÖÖ−ÖˆÑ ŸÖã´ÆüÆüà ³ÖÖ¾Ö−ÖÖ,
ײÖ−Öã †ÃÖ éú¯ÖÖ ¸üÆüÖ †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
†ÖÑ$Ö ×¤ü$ÖÖ‡ ¯Ö¸ü´Ö ×ÆüŸÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
úß−Æü ´ÖÖê¸ü †×ŸÖÃÖµÖ ú»µÖÖ−ÖÖ,
úß ´ÖÖê×Æü ×´Ö»ÖÖ ¤ü¸üÃÖ †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
183. ³ÖÖŸÖÃÖã²ÖŸÃÖ»Ö ¸üÖ´Ö éú¯ÖÖ»ÖÖ,
ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ´Öï ¤üß−Ö¤üµÖÖ»ÖÖ,
†³ÖµÖ ú¸üÆãÑü Æêü •Ö−Ö¸ü$Ö¾ÖÖ»ÖÖ,
¤êü×²Ö ŸÖã´ÆüØÆü ´ÖÖ¸üÖ ŸÖŸÖúÖ»ÖÖ,
ŸÖ²Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ †ÃÖ ¸üÖ´Ö……0……
184. ²µÖ£ÖÔ −Ö •ÖÖ‡ ²ÖÖ−Ö µÖÆü ´ÖÖê¸üÖ,
×ÃÖ‘ÖРפü$ÖÖˆ »ÖXµÖ ú¸ü †Öê¸üÖ,
¤êü×$Ö †´ÖÖê‘Ö ²ÖÖ−Ö †×ŸÖ ‘ÖÖê¸üÖ,
úÖ»Ö ú¸üÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö úšüÖê¸üÖ,
³ÖÖ †ÃÖ úÆüŸÖ ØÃÖ¬Ö㠆ײָüÖ´Ö……0……

726/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

185. ¦ãü´Öãú»Ö ¤êüÃÖ ‹ú ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


×£ÖŸÖ µÖÆÑü ÃÖê ˆ¢Ö¸ü פü×ÃÖ ÃÖÖчÕ,
†×ŸÖ ¯ÖÖ¯Öß ŸÖÆÑü •Ö−Ö ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
¯Ö׸üŸÖÖ¯ÖØÆü פü−Ö ¸üÖŸÖ ÃÖ¤Ö‡Ô,
ŸÖê ´Ö×Æü ³ÖÖ¸ü ÃÖ´Ö×Æü Æêü ¸üÖ´Ö……0……
186. −ÖÖÃÖÆãÑü ןÖ−ÆüØÆü †ÃÖã¸ü ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ˆ´ÖÖ ×−ÖÃÖÖ−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
”ûÖê›Íêüˆ ²ÖÖ−Ö ŸÖÖ×−Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
ÃÖÖê ”û−Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ ´ÖÖ׸ü ×´Ö™üÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ¯ÖÏ×¾ÖÃÖÖ ŸÖæ−Ö×Æü ´ÖÆÑü †Ö−Ö……0……
187. ŸÖ²Ö ÆüÖê ŸÖã™ü •Ö»Ö×¬Ö ú¸ü •ÖÖê¸êü,
²ÖÖê»Öî ²Ö“Ö−Ö ×“ÖŸÖ‡ ¯ÖϳÖã †Öê¸êü,
ú×¯Ö −Ö»Ö −ÖÖ´Ö †Æü‡ ¤ü»Ö ŸÖÖê¸êü,
ײÖþÖú´ÖÔúŸÖÖÔ ÃÖãŸÖ •ÖÖê¸êü,
ÃÖÖÖ¸ü ÃÖêŸÖã ÆüÖê‡ ×−Ö¸ü´ÖÖ−Ö……0……
188. ןÖ−ÆüØÆü ²ÖÖê×»Ö ¯ÖϳÖã ´ÖÖê×Æü ²ÖѬÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ¸ü ˆŸÖÖ¸üÆãÑü ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ú߸ü×ŸÖ ×²Ö´Ö»Ö ŸÖÖê׸ü ´Ö×Æü ”Ö‡Ô,
ú×Æü ÃÖã×−Ö Öã×−Ö ÃÖ²Ö −Ö¸ü ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
³Ö¾Ö ÃÖÓŸÖ׸üØÆü ײÖ−Ö×Æü •Ö»Ö•ÖÖ−Ö……0……

727/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

189. ú×Æü †ÃÖ ˆ´ÖÖ ¸ü´ÖÖ¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´ÖØÆü,


¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖØÆü,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ú¹ý−ÖÖ¬ÖÖ´ÖØÆü,
Çü¤üµÖ ¸üÖ×$Ö ´Öæ¸ü×ŸÖ ¬Ö−ÖõÖÖ´ÖØÆü,
³ÖµÖÖê ØÃÖ¬Öã ŸÖÆÑü †ÓŸÖ¸ü¬ÖÖ−Ö……0……
190. ŸÖ²Ö ¯ÖϳÖã »Ö$Ö−Ö ÃÖãÓúšü ÃÖ´ÖêŸÖÖ,
−Ö»ÖÆüØÆü ²ÖÖê×»Ö ³ÖÖŸÖד֟֓ÖêŸÖÖ,
¸“Ö−Ö ÃÖêŸÖã ú×Æü éú¯ÖÖ×−ÖêúŸÖÖ,
éú¯ÖÖ ú¸üŸÖ ³Ö‹ †Ö−ÖѤü ¤êüŸÖÖ,
ú×¯Ö ÃÖê−Ö¯ÖüØÆü úÆüŸÖ ÃÖ²Ö úÖ´Ö……0……
191. ÃÖã×−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö ¸ü•ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö úׯֲÖ߸ü Çü¤üµÖ Æü¸üÂÖÖ‡Ô,
ú×Æü •ÖµÖ •ÖµÖ×ŸÖ •ÖµÖ×ŸÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
»Öß»Ö×Æü ¯Ö¸ü²ÖŸÖ »ÖêØÆü ˆšüÖ‡Ô,
ŸÖ¹ý ŸÖ¹ý²Ö¸üÆãÑü ˆ¯ÖÖ¸üØÆü ŸÖÖ−Ö……0……
192. ¬ÖÖ‡ ¬ÖÖ‡ ÃÖ²Ö »ÖÖ¾ÖØÆü ²Ö߸Ö,
»Ö‡ −Ö»Ö ÃÖã×´Ö׸ü Çü¤üµÖ ¸ü‘Öã²Ö߸üÖ,
ŸÖ¹ý ×Ö׸ü £ÖÖ¯ÖØÆü ‰ú¯Ö¸ü −Ö߸üÖ,
ˆ¯Ö×»Ö ÆüÖêØÆü ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖ²Ö £Ö߸üÖ,
³ÖÖ †×ŸÖ úÖîŸÖãú »Ö×»ÖŸÖ »Ö»ÖüÖ´Ö……0……

728/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ןÖÃÖ¸üÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

193. ÃÖÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ÃÖêŸÖæ ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,


ÃÖÖî •ÖÖê•Ö−Ö •ÖÖúß »ÖÓ²ÖÖ‡Ô,
²Ö¸ü ײÖ×“Ö¡Ö •ÖÖê ÃÖ´Öã×—Ö −Ö •ÖÖ‡Ô,
•Ö»Ö ¯Ö¸ü ŸÖ¸üŸÖ ŸÖ¸ü×−Ö úß −ÖÖ‡Õ,
†×ŸÖ ÃÖã¥üœÍü »ÖÖê“Ö−Ö †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
-:0:-

729/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……“ÖÖ£î ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


ÃÖ´Ö¦ã ü-ÃÖÓŸÖ¸üÖ, »Ö
Ó úÖ-×−Ö¸üß!ÖÖ ŸÖ£ÖÖ ¸üÖ¾ÖÖ-¿Öã
ú-ÃÖ¾Ó ÖÖ¤ü
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
194. ÃÖêŸÖã²ÖÓ¬Ö úß ÆüÖêŸÖ×Æü ¸ü“Ö−ÖÖ,
³ÖÖ×ŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ú׸ü ÃÖÓ³Öã £ÖÖ¯Ö−ÖÖ,
•ÖÖ´ÖÓÖ»Ö úß ú¸üŸÖ ú»¯Ö−ÖÖ,
²ÖÖê»Öê ˆ´ÖÖ ¸üÖ´Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−ÖÖ,
Æü¸ü×ÂÖŸÖ Æü¸üÆüØÆü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
195. •ÖÖê •Ö−Ö ¸üÖ´Öêþָü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
ÁÖ¨üÖ ÃÖ×ÆüŸÖ †Ö ú׸ü †ÃÖ−ÖÖ−ÖØÆü,
¤ü¸üÃÖ−Ö ú׸üØÆü ײÖÖŸÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖØÆü,
ÃÖêŸÖã²ÖÓ¬Ö ¯Öã×−Ö ú׸üØÆü ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖØÆü,
ÃÖÖê •Ö−Ö −ÖÖ×ÃÖØÆü ¯ÖÖ¯Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
196. •ÖÖê •Ö−Ö ¸üÖ´ÖêþָüÆüØÆü †Ö‡ØÆü,
ú׸ü ¤ü¸üÃÖ−Ö ÃÖÓú»¯Ö ¥üœÍüÖ‡ØÆü,
•ÖÖ úÖÃÖß ÖÓÖÖ•Ö»Ö »ÖÖ‡ØÆü,
¯Öã×−Ö ÃÖÖ¤ü¸ü †×³ÖÂÖêú ú¸üÖ‡ØÆü,
ÃÖÖê †¾Ö×ÃÖØÆü ¯ÖÖ‡ØÆü ´Ö´Ö ¬ÖÖ´Ö……0……

730/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

197. ÁÖã×ŸÖ ¯Öã¸üÖ−Ö ÃÖÖÃ¡Ö úÆü ÖÖ‡Ô,


−Ö»Ö ¬Ö׸ü Çü¤üµÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¯ÖÏ£Ö´Ö ×¤ü¾ÖÃÖ †Ö¸ü´³Ö ú¸üÖ‡Ô,
“ÖÖî¤üÆü •ÖÖê•Ö−Ö ÃÖêŸÖã ²Ö−ÖÖ‡Ô,
¤ãüÃÖ¸ü פü¾ÖÃÖ ÆüÖêŸÖ×Æü †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
198. »Ö‡ ³ÖÖ»Öæ ú×¯Ö ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ú׸ü ¯ÖãºþÂÖÖ£ÖÔ ²ÖßÃÖ ¸ü×“Ö ¯ÖÖ‡Ô,
Îú´ÖÃÖ„ ‡ú‡ÃÖ ²ÖÖ‡ÃÖ •ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖî •ÖÖê•Ö−Ö ×²Ö¸ü“ÖŸÖ ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
¯Öæ¸ü−Ö úß−Æü ÃÖêŸÖã ú¸ü úÖ´Ö……0……
199. “ÖלÍü ŸÖê×Æü ¯Ö¸ü ²ÖÖ−Ö¸ü ú™üúÖ‡Ô,
ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü úß−Æü Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
‘Öê׸ü ÃÖã²Öê»Ö ÃÖî»Ö ²ÖÆãüŸÖÖ‡Ô,
¸üÆîü ŸÖÆüÖÑ ×Ö׸ü²Ö¸ü לüÖ ”Ö‡Ô,
¯ÖÏ´ÖãפüŸÖ ³ÖµÖÖê »Ö$Ö−Ö †¹ý ¸üÖ´Ö……0……
200. ŸÖ²ÖØÆü ¯ÖϳÖã ú¸ü ´Ö−Ö ¯Ö×Æü“ÖÖ−Öß,
ú×¯Ö †ÓÖ¤ü Æü−Öã´ÖÖ−Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,
Óú¬Ö ײ֚üÖ‡ ÃÖî»Ö ¯Ö¸ü †Ö−Öß,
¤êü$ÖŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖã¸ü ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
†×ŸÖ ײÖßÖÖ¸ü −ÖµÖ−Ö †×³Ö¸üÖ´Ö……0……

731/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

201. ‡ŸÖ ˆŸÖ ˆ´ÖÖ ¬¾Ö•ÖÖ ±úÆü¸üÖµÖê,


³Ö¾Ö−Ö ×²ÖÃÖÖ»Ö ˆŸÖÓÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
ŸÖÖê¸ü−Ö ×“Ö¡Ö ×²Ö×“Ö¡Ö »ÖÖÖµÖê,
þÖ−ÖÔ ¸ü×“ÖŸÖ ¯Ö¸üúÖê™ü ÃÖãÆüÖµÖê,
וÖ−Æü ¯Ö¸ü ×úµÖê ´Ö×−Ö−Æü îú úÖ´Ö……0……
202. “ÖÆãüפü×ÃÖ »ÖÓúÖúß ²Ö×›Íü $ÖÖчÔÓ,
•ÖÖÆü •ÖÖÆü ŸÖÖê¯Öë ²ÖîšüÖ‡Õ,
•ÖÖÆü •ÖÖÆü ÃÖÓÎú´Öë ²Ö−ÖÖ‡Õ,
¯Öã¸üß ¯ÖϾÖêÃÖŸÖ †×ŸÖ úךü−ÖÖ‡Ô,
¸üXÖŸÖ †ÃÖã¸ü ÃÖã³Ö™ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
203. ¸Ö•Ö³Ö¾Ö−Ö êú ‰ú¯Ö¸ü †Ö‡Ô,
²ÖîšüÖ ×¤$ÖÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
ÃÖÓÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ²Ö¸ü ÃÖã³Ö™ü ÃÖÆüÖ‡Ô,
ú¸üŸÖ ´ÖÓ¡Ö−ÖÖ ÃÖ³ÖÖ »ÖÖÖ‡Ô,
»ÖÖÖŸÖ †¯Ö¸ü ´ÖÆêü−¦ü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
204. −Öß»ÖÖ“Ö»Ö êú ×ÃÖ$Ö¸ü ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ´ÖÆüÖúÖµÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
õÖÖ´Ö ´Öê‘Ö ÃÖ´Ö †Ö³ÖÖ¾Ö−ÖÖ,
¬Ö¸îü ´Öããú™ü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¯Ö׸ü¬ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖ−Öî ÃÖßÃÖ ÃÖ×ÆüŸÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……

732/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

205. ¸Ÿ−Ö¤Óü›ü •ÖãŸÖ ”û¡Ö ÃÖãÆüÖµÖÓê,


‹ú −Ö ˆ´ÖÖ †−Öêú ŸÖ−ÖÖµÖÓê,
ÃÖÖê³ÖÖ ¤êü×$Ö ‡−¦ü ÃÖãú“ÖÖµÖê,
ÃÖãú ŸÖÆÑü ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ‘Ö²Ö¸üÖµÖê,
†Ö —Öã×ú Ø“Ö×ŸÖŸÖ úß−Æü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
206. ŸÖ²Ö »Ö×$Ö ÃÖãúØÆü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
¯Öæ”ûŸÖ ³ÖµÖÖê ˆ´ÖÖ ´ÖãÃÖãúÖ‡Ô,
úß ×¸ü¯Öã ¤ü»Ö ²ÖÆãü ŸÖã´Æü×Æü ÃÖŸÖÖ‡Ô,
¯Öšü¾ÖÖ úß ú׸ü •ÖŸÖ−Ö ˆ¯ÖÖ‡Ô,
†ÖµÖê ÃÖ¸ü×ú ²Ö“ÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÏÖ−Ö……0……
207. ÃÖã−ÖŸÖ ˆ´ÖÖ ²Ö“Ö−ÖÖ ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖãú †ÃÖ úÆü−Ö »ÖÖÖ ŸÖÆÑü ÖÖ‡Ô,
ÃÖã−ÖÆãÑü ´ÖÖ$Ö ŸÖ×•Ö ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
úÆüˆÑ •ÖÖê ‘Ö™üß ˆÆüÖÑ ‘Ö™ü−ÖÖ‡Ô,
†¹ý •ÖÖê »Ö$ÖÖ ÃÖúÖ †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
208. •ÖÖ ˆ¢Ö¸ü פü×ÃÖ ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸Öü,
ŸÖ¾Ö ÃÖÓ¤êüÃÖ •Ö²ÖØÆü ÃÖÓ“ÖÖ¸Öü,
ˆ”û×»Ö −Ö³ÖØÆü ú”ãû ú×¯Ö ²Ö׸ü†Ö¸Ö,
Ö×Æü ‘ÖãÃÖ−Æü »ÖÖŸÖ−Æü ²Ö×›Íü ´ÖÖ¸Öü,
•Ö²Ö ¤êü$ÖÖ ²ÖÖדÖØÆü −ÖØÆü ¯ÖÏÖ−Ö……0……

733/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

209. ŸÖ²Ö ´Öï †Ö¸üŸÖ ×Ö¸üÖ ˆ“ÖÖ¸üß,


¸üXÖÆãÑü ¸üXÖÆãÑü úÆüÖ ¯ÖãúÖ¸üß,
Æêü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¬Ö−Öã¬ÖÖ¸üß,
¸üÖêúÆãÑü ³ÖÖ»Öã ²Ö»Öß´Öã$Ö ¬ÖÖ¸üß,
´ÖÖ¸üØÆü úÖ™üØÆü −ÖÖÃÖÖ úÖ−Ö……0……
210. ÃÖã×−Ö ´Ö´Ö ²Ö“Ö−Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¤üß−Æü ¤üµÖÖ ú׸ü ´ÖÖê×Æü ”ãû›ÍüÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö »Ö×$Ö ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
“Ö»ÖÖ ˆÆüÖÑ ÃÖê ¯ÖÏÖ−Ö ²Ö“ÖÖ‡Ô,
†ÖµÖÖ ¸ü™üŸÖ ¸üÖ´ÖÆüß ¸üÖ´Ö……0……
211. •ÖÃÖ ¸ü×Æü ¤ü−Öã•Ö ¤êü¾Ö úß ¬ÖÖ¸üß,
ŸÖÃÖ ú×¯Ö ×−ÖÓָü ÃÖê−Ö ÃÖã¸üÖ¸üß,
ŸÖê †²Ö ÃÖß‘ÖÐ×Æü −ÖÖ׸ü ´Ö—ÖÖ¸üß,
ú׸üØÆü ˆ¯Ö¦ü¾Ö †Ö ²Ö›Íü ³ÖÖ¸üß,
ÃÖÖê †²Ö ‹ú×Æü ÃÖ−Ö´Öã$Ö úÖ´Ö……0……
212. ÃÖÖ¤ü¸ü ¤êüÆãÑü ×ÃÖµÖØÆü »ÖÖî™üÖ‡Ô,
−ÖÖØÆü ŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ú¸üÆãÑü ¯ÖϳÖã •ÖÖ‡Ô,
ŸÖã´Æü ÃÖ−Ö úÆêüˆ úÆü−Ö ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê ´Öï úÆüˆÑ ‡ ”û´ÖÆãÑü לüšüÖ‡Ô,
ÃÖãú»Ö ŸÖã´ÆüØÆü »Ö»ÖúÖ¸üØÆü ¸üÖ´Ö……0……

734/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

213. •ÖÖê †ÃÖ −ÖÖ×ÆüÓ ú¸üÆãÑü ŸÖã´Æü ÃÖÖчÕ,


ŸÖÖê ú»Ö ¯ÖÏÖŸÖ×Æü ÆüÖêŸÖ ׸ÃÖÖ‡Ô,
•Ö¸üŸÖ †ÃÖÓ$µÖ ²ÖÖ−Ö ²Ö¸ÃÖÖ‡Ô,
¯Ö¸üúÖê™üÖפúü ¬Öæ׸ü ×´Ö»ÖÖ‡Ô,
»ÖÓúØÆü ³ÖÃ´Ö ú׸üØÆü †×²Ö¸üüÖ´Ö……0……
214. ×−ÖÓָü²ÖÓÃÖ ¬¾ÖÓÃÖ ÆüÖê‡ •ÖÖ‡Ô,
²ÖÖדÖØÆü −ÖØÆü úˆ ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
²ÖÎÉÆãÑü ¹ý¦üÆãÑü úß ÃÖ¸ü−ÖÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö ‹úÆãÑü úÖ´Ö −Ö †Ö‡Ô,
†ÃÖ ú×Æü ´ÖÖî−Ö ³ÖµÖê ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
215. ¸üÆîü −Ö ¸üÆîü úßÃÖ ú™üÖú‡Ô,
¸üÖ´Ö »Ö$Ö−Ö ÃÖãÖÏß¾Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
−ÖÖ£Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü ײֳÖßÂÖ−Ö ³ÖÖ‡Ô,
µÖê “ÖÖ¸üØÆü ×−Ö•Ö ²Ö»Ö ¯ÖϳÖãŸÖÖ‡Ô,
ÃÖ×úØÆü ¬¾ÖÓ×ÃÖ »ÖÓúÖ †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
216. ¸üÖ´Ö †ŸÖã»Ö²Ö»Ö ÃÖ´Ö úˆ −ÖÖÆüà,
ŸÖê•Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ²Ö¸ü×−Ö −ÖØÆü •ÖÖÆüà,
ÃÖÖÓŸÖ ÃÖãÃÖᯙ ´Ö¬Öã¸ü ²ÖןֆÖÆüà,
ÃÖúØÆü ×´Ö™üÖ‡ »ÖÓú ”û−Ö ´ÖÖÆüà,
¯Ö×²Ö ÃÖ´Ö ŸÖæ−Ö ³Ö¸îü ²ÖÆãü ²ÖÖ−Ö……0……

735/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

217. −ÖØÆü ¯Ö£Ö³ÖÏÖÓŸÖ −ÖÆüà ¬Ö²Ö¸üÖµÖê,


−ÖØÆü ˆ¤üÖÃÖ −ÖØÆü ¸üÆüŸÖ ¤ãü$ÖÖµÖê,
´Öã$Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ´Öã×−Ö ³Öê$Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
³Ö¾Ö ³ÖµÖ ¸üÆüŸÖ −Ö ¤ü¸üÃÖ−Ö ¯ÖÖµÖê,
ºþ¯Ö úÖê×™ü Óú¤ü¯ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
218. µÖÆÑü ÃÖê ¤êü×$ÖµÖ ú×¯Ö ú™üúÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ú×¯Ö •ÖÖ ´ÖÆÑü ×Ö׸ü úß −ÖÖ‡Õ,
Ö¸ü•ÖØÆü ŸÖ¸ü•ÖØÆü פüÃÖÖ Ñú¯ÖÖ‡Ô,
æú¤üØÆü ÖÖ−Ö ¸üÖ´Ö ²Ö»Ö ¯ÖÖ‡Ô,
»ÖÖÖØÆü úÖ»Ö ú¸üÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
219. µÖê †ÃÖÓ$µÖ ¯ÖϳÖã ×Ö−Öê −Ö •ÖÖÆüà,
´Öã$µÖ ´Öã$µÖ ´Öï úÆüˆÑ •ÖÖê †ÖÆüà,
•ÖÖê ×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ú×¯Ö ‹×Æü פü×ÃÖ ´ÖÖÑÆüà,
†×Ö×−Ö¤êü¾Ö ÃÖãŸÖ −Öᯙ úÆüÖÆüà,
µÖê ‡ú »ÖÖ$Ö •Öæ£Ö¯Öן־ÖÖ−Ö……0……
220. •ÖÖê ¯ÖϳÖã êúÃÖ¸ü ú´Ö»Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖØÆü,
×Ö׸ü ÁÖéÓÖÆãÑü ú¸üŸÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖØÆü,
•ÖÖê ÃÖ¸üÖêÂÖ †×ŸÖ ÃÖ´Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
²ÖÖ»ÖßÃÖã†−Ö ´ÖÆüÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
ŸÖÖ×Æü ¬Ö¸üØÆü ÃÖ²Ö †ÓÖ¤ü −ÖÖ´Ö……0……

736/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

221. ¤êü$ÖÆãÑü ¯ÖϳÖæ ‹Æüß Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,


³ÖµÖÖê •ÖÖÃÖã »ÖÓúÖ ´ÖÆÑü †Ö−ÖÖ,
•ÖÖê ×´Ö×»Ö ×ÃÖµÖØÆü ´ÖÖ׸ü ³Ö™ü −ÖÖ−ÖÖ,
−ÖÖ׸ü •Ö¸Öü‡ ´Ö£ÖŸÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖãúÃÖ»Ö $Ö²Ö׸ü •Ö−ÖÖµÖˆ ¸üÖ´Ö……0……
222. ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö •ÖÖê ÃÖãÓúšüÆüØÆü †Ö‡Ô,
×´Ö»ÖŸÖ ÃÖÖê úßÃÖ ¸Óü³Ö ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
‹ú †êú»Ö×Æü ײÖ−ÖØÆü ÃÖÆüÖ‡Ô,
†ÃÖã¸üÃÖê−Ö ÃÖ²Ö ´ÖÖ׸ü ×´Ö™Ö‡Ô,
ÃÖú‡ ¬¾ÖÓ×ÃÖ ¯ÖϳÖã −ÖÖ׸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
223. ¤ãüÃÖ¸ü úßÃÖ µÖÆü ÃÖ¸ü³Ö ÃÖã¸üÖ¸üß,
¤êü$ÖŸÖ −ÖÖ׸ü −ÖµÖ−Ö ×²ÖñúÖ¸üß,
−ÖÖµÖú úÖê×™üú •Öæ£Ö¯Ö¬ÖÖ¸üß,
†ÃÖã¸ü ÃÖê−Ö ÃÖ²Ö ÃÖúŸÖ ײ֤üÖ¸üß,
ú×¯Ö ‹Æãü †ŸÖã»Ö ¯Ö¸üÖÎú´Ö¾ÖÖ−Ö……0……
224. †¹ý ²ÖÆãü úßÃÖ ÃÖ´Ö¸ü ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
Ö¾ÖµÖ Ö¾ÖÖXÖû ×−ÖÃÖÖ¸ü¸Öü‡Ô,
´ÖÆüÖ ²Ö»Öß −Ö»Ö ¯Ö−ÖÃÖ ÖãÃÖÖчÕ,
´Öï¤ü ׫üײ֤ü Ö¤ü ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
µÖê ú¯ÖßÃÖ îú ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……

737/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

225. ÃÖú»Ö ײÖÃÖÖ»ÖúÖµÖ ²Ö¸ü ²Ö߸üÖ,


•Öã¨üÖŸÖã¸ü ÃÖ²Ö ÃÖ²Ö ¸ü−Ö¬Ö߸Öü,
†ÃÖã¸ü ײÖ−ÖÖ×ÃÖØÆü ×´Ö×»Ö ¸ü‘Öã²Ö߸Öü,
»ÖÖŸÖ »ÖÖ×Ö ‹×Æü ¬Ö¸îü ÃÖ¸ü߸Öü,
ÃÖ´Öã—ÖÆãÑü ²Öî׸ü ´ÖÆüÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
226. µÖê ÃÖ²Ö ú×¯Ö −ÖØÆü †´Ö¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
†ŸÖã×»ÖŸÖ ²Ö»Ö ²Öã×¬Ö ÃÖ´Ö¸ü£Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
‡−Æü úß ÃÖê−Ö •ÖÖµÖ −ÖØÆü •ÖÖ−ÖÖ,
úß−Æü •ÖÖê ¤êü×$Ö ˆÆüÖÑ †−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê‡ ŸÖã´Æü ÃÖê ¯ÖϳÖã úÆüˆÑ ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
227. ‹úÆãÑü ú¸ü ²Ö»Ö †×´ÖŸÖ ÖãÃÖÖчÕ,
†ÃÖ ú×¯Ö úÖê×™ü úÖê×™ü ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
ÃÖÆüÃÖÖë ÃÖÓ$Ö úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
ÃÖŸÖúÖêêÓ †¸ü²Ö ÃÖãÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
¤êü$ÖŸÖÆüà úÖѯÖî ŸÖ−Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
228. †ÃÖ ÃÖãÓúšü ´ÖÓסÖ−Æü úß ÃÖê−ÖÖ,
¤êü$ÖŸÖ ×Ö−ÖŸÖ ×Ö−ÖÖŸÖ ²Ö−Öê−ÖÖ,
†Öî¸ü ÃÖê−Ö ²ÖÆãü −Ö•Ö׸ü ¯Ö¸êü−ÖÖ,
‡−Æü ÃÖê •Öß×ŸÖ ÃÖúÆãÑü •Öã¬Ö´Öë−ÖÖ,
×úµÖê ãúÆüšü ³ÖßÂÖ−Ö ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……

738/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

229. −ÖÖ¸üÖµÖ−Ö −ÖØÆü −Ö¸ü úˆ ¸üÖ´ÖÖ,


†ŸÖã×»ÖŸÖ ŸÖê•Ö ŸÖÖ¯Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
ºþ¯Ö †−Öæ¯Ö −ÖµÖ−Ö †×³Ö¸üÖ´ÖÖ,
¤ü¸ÃÖ−Ö Æü¸üŸÖ ´Ö−ÖÖê³Ö¾Ö úÖ´ÖÖ,
ÃÖߟÖÖ ÃÖÛŒŸÖ ÃÖÆü“Ö¸üß ¸üÖ´Ö……0……
230. ×ÃÖµÖÖ ¸üÖ´Ö •ÖÖ êú ׯ֟Öã ´ÖÖŸÖÖ,
•ÖÖÃÖê ¯Ö¸ü´Ö ¯ÖÏê´Ö ú¸ü −ÖÖŸÖÖ,
´ÖÖ−ÖêÆãÑü ²Öî¸ü −ÖÆüà ãúÃÖ»ÖÖŸÖÖ,
×úµÖê ãúÃÖ»Ö úÃÖ ÆüÖê‡ØÆü ŸÖÖŸÖÖ,
ÃÖÖê ¯ÖϳÖã ŸÖê•ÖÆãÑü ²Öî¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
231. •ÖÖê •ÖÖ •Ö−Ö×−Ö ×ÃÖµÖÖ ´ÖÆü¸üÖ−Öß,
ןÖ−ÆüØÆü ײÖ−ÖÖ •ÖÖ−Öê Æü׸ü†Ö−Öß,
úß−Æü “Öæú ²Ö›Íü ŸÖ²ÖÆãüÑ −Ö ÆüÖ−Öß,
ÖÆêü ÃÖ¸ü−Ö ¸üÖ×$ÖØÆü ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
´ÖÖŸÖã ׯ֟ÖÖ ÃÖê úÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……
232. µÖÆü ´Ö»Ö ´ÖÖÓÃÖ †ÛÃ£Ö •ÖãŸÖ ¤êüÆüÖ,
•ÖÖê ×−ÖŸÖ †ÆÓüúÖ¸ü ú¸ü ÖêÆüÖ,
”û−Ö³ÖÓÖã¸ü ¤êü$ÖŸÖ ×¯Ö쵅 ‹ÆüÖ,
ú¸üŸÖ ײ֓ÖÖ¸ü ¯Ö¸üÖŸÖ ÃÖ−ÖêÆüÖ,
ŸÖÖ ÃÖ−Ö ´ÖÖêÆü ´ÖÆüÖ †µÖÖ−Ö……0……

739/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

233. •Ö›Íüþֺþ¯Ö µÖÆü †¬Ö´Ö ÃÖ¸ü߸Öü,


úÆüŸÖ ¯Öã¸Ö−Ö ÃÖÖÃ¡Ö ÁÖã×ŸÖ ¬Ö߸Öü,
−ÖÖ£Ö ´Ö»ÖÖµÖ−Ö ú¸üŸÖ †¬Ö߸Öü,
‹×Æü »Ö×Ö †²Öã¬Ö ÃÖÆüØÆü ³Ö¾Ö ¯Ö߸Öü,
ŸÖ−ÖׯÖϵ֟ÖÖ ŸÖÖŸÖê †‘Ö $ÖÖ−Ö……0……
234. †ÃÖ †´Öê¬Ö •ÖÖê ¤êüÆü ÃÖã¸üÖ¸üß,
ŸÖÖ »Ö×Ö ¯ÖÖ¯Ö ×úµÖÖê †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ÃÖÖ¬Öã ÃÖÓŸÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
ײÖ−Öã †¯Ö¸üÖ¬Ö ×ŸÖ−ÆüÆãÑü Æüךü ´ÖÖ¸üß,
¤êüÆü −ÖêÆü ú׸ü ú׸ü †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……
235. ¯Ö¸ü µÖÆü ¤êüÆü µÖÆüà •Ö׸ü •ÖÖµÖê,
¯ÖÖ¯Ö ¯Öã−µÖÆüß ÃÖÓÖ ×ÃÖ¬ÖÖµÖê,
ÃÖÖê ¯Öã×−Ö ŸÖ−Ö ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ²Ö−ÖÖµÖê,
¤ãü$Ö ÃÖã$Ö ÆüÖê ¯ÖÏÖ™üŸÖ †ÃÖ ÖÖµÖê,
ו־ÖØÆü ú¸ü´Ö±ú»Ö ú¸ü−Ö ¯ÖϤÖ−Ö……0……
236. •Ö²Ö ŸÖú †ÃÖ †µÖÖ−Ö −Ö •ÖÖ‡Ô,
úß ´Öï Æüà ú¸üŸÖÖ ŸÖ−Ö ÃÖÖчÕ,
ŸÖ²Ö ŸÖú •Ö−Ö´Ö ´Ö¸ü−Ö ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
ÃÖê −Ö ´ÖãÛŒŸÖ ú²ÖÆæÑü úˆ ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê ¯ÖϳÖã ŸµÖÖÖÆãÑü ŸÖ−Ö †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……

740/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

237. ´ÖÆüÖ´ÖŸÖê †ÖŸ´ÖØÆü †ÃÖ úÆü‡Ô,


×−Ö¸ü´Ö»Ö ÃÖÖÓŸÖ ÃÖã¨×“ÖŸÖ †Æü‡Ô,
³Ö¾Ö ײÖúÖ¸ü ÃÖ¯Ö−ÖÆãÑü −ÖØÆü ÖÆü‡Ô,
ÃÖ¤üÖ µÖÖ−Ö´ÖµÖ ²ÖÓ¬Ö −Ö »ÖÆü‡Ô,
ŸÖÖŸÖê •ÖÖê “ÖÖÆüÆãÑü ú»µÖÖ−Ö……0……
238. ³Ö¾Ö ÃÖã$Ö ÃÖê ÆüÖê ×¾Ö´Öã$Ö ÃÖ¤üÖ‡Ô,
ÃÖãŸÖ ×²ÖŸÖ ¤êüÆü ÖêÆü ײÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
ÃÖã¨ü³ÖÖ¾Ö ÃÖê ×−ÖŸµÖ×Æü ÃÖÖчÕ,
ÃÖã×´Ö¸üÆãÑü †ÖŸ´Ö¤êü¾Ö ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê ײֳÖã ÁÖßÃÖã$Ö ÃÖÖÓ×ŸÖ ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
239. ÃÖÖê‡ ×²Ö³Öã ÁÖ߸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú,
³Öæ¯Öºþ¯Ö ÃÖê¾Öú ÃÖã$Ö¤ÖµÖú,
´ÖÖµÖÖ´Ö−Öã•Ö “Ö¸üÖ“Ö¸ −ÖÖµÖú,
ú¹ý−Ö×−Ö¬ÖÖ−Ö ¬Ö¸îü ¬Ö−Öã ÃÖÖµÖú,
ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ²ÖŸÃÖ»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
240. ÃÖæú¸ü þÖÖ−Ö •ÖÖê×−Ö ²ÖÆãüŸÖÖ‡Ô,
•ÖÆÑü −Ö¸üúÖפúü ³ÖÖêÖØÆü ÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü −Ö¸ü ¤êüÆüÆãÑü úÖê †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ×«ü•Ö ×²Ö´Ö»Ö ²ÖÓÃÖ †ÃÖ ¯ÖÖ‡Ô,
ú´ÖÔ ³Öæ×´Ö †ÃÖ ³Öæ×´ÖÆãÑü †Ö−Ö……0……

741/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

241. úÖê †ÃÖ ³Ö»Ö ÃÖÓ•ÖÖêÖÆãÑü ¯ÖÖ‡Ô,


†ÖŸ´Ö²Öãרü −ÖØÆü ŸÖ−Ö ˆ¯Ö•ÖÖ‡Ô,
×´Ö»ÖŸÖÆãÑü Óú“Ö−Ö »ÖêµÖ −Ö ¬ÖÖ‡Ô,
²Öé£ÖÖ úÖÑ“Ö »Ö×Ö •Ö−Ö´Ö Ö¾ÖÖчÔ,
¸üÆîü ´ÖæœÍü ÆüÖê ²ÖÓ×“ÖŸÖ µÖÖ−Ö……0……
242. ׫ü•Öãú»Ö ´ÖÆÑü ¸üÖ•Ö−Ö ŸÖã´Æü •ÖÖµÖÖê,
´Öã×−Ö ¯Öã»ÖÃŸÖ ú¸ü ¯ÖÖî¡Ö úÆüÖµÖÖê,
ÃÖãŸÖ ײÖÁÖ¾ÖÖ ×²ÖÂÖµÖ ²ÖÖî¸üÖµÖÖê,
ú׸ü ´Ö¤ü ´ÖÖ−Ö ×²Ö´ÖÖêÆü −ÖÃÖÖµÖÖê,
ÃÖÖêÆüŸÖ ŸÖã´ÆüØÆü −ÖÆüà †ÃÖ µÖÖ−Ö……0……
243. †Ö•ÖãØÆü ÃÖê †ÖÃÖÛŒŸÖ ײÖÆüÖ‡Ô,
³ÖÛŒŸÖ ³ÖÖ¾Ö ¯ÖϳÖã Çü¤üµÖ ²ÖÃÖÖ‡Ô,
´Ö−Ö ÃÖê ÆüÖê‡ ¸üÖ´Ö ÃÖ¸ü−ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÖÆüÆãÑü ú´Ö»Ö ¯Ö¤ü •ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ×ÃÖµÖ×ÆüÓ ¤ü‡ ¸üXÖÆãÑü ¸üÖ´Ö……0……
244. •ÖÖê ú׸ü ÃÖúÆãÑü •ÖÖ‡ ¯ÖϳÖã ÃÖê¾ÖÖ,
”ãû×™ü ÃÖ²Ö ¯ÖÖ¯Ö−Æü ÃÖê ŸÖã´Æü ¤êü¾ÖÖ,
ÆüÖêŸÖ ¯ÖÖ¸ü ³Ö¾Ö ‹ú×Æü $Öê¾ÖÖ,
»Ö×ÆüÆüÖï ײÖÂ−Öã »ÖÖêú ײÖ−Öã ³Öê¾ÖÖ,
−ÖÖØÆü ŸÖ −Öß“Ö»ÖÖêú ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……

742/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî£ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

245. ×ÆüŸÖ¯ÖϤü ²ÖÖŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Ö‡Ôü,


ÃÖ´Öã×—Ö ²Öæ×—Ö ÃÖ²Ö úÆüˆÑ ‡ÆüÖчÔ,
úß †²ÖÆæÑü ŸÖ¾Ö ÆüÖêµÖ ³Ö»ÖÖ‡Ô,
ÃÖãúÃÖ»Ö ¸üÆîü †ÃÖã¸üÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
¬¾ÖÓÃÖ −Ö ÆüÖê ׯÖ쵅 ¯Öã¸üß »Ö»ÖÖ´Ö……0……
246. ³Ö•ÖÆãÑü ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ÖãÃÖÖчÕ,
ÃÖê¾ÖÆãÑü −Öê¾ÖÆãÑü ´ÖÖ−Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖŸÖÃÖÓÖ×ŸÖ ¸ü×ŸÖ ³ÖÖ¾Ö ³Öã»ÖÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑü פü¾ÖÃÖ ×−Ö×ÃÖ ŸÖ×•Ö †¬Ö´ÖÖ‡Ô,
»ÖêÆãüÑ ´Ö−ÖÖ‡ ú¸üŸÖ †ÃÖ ¸üÖ´Ö……0……
247. ¯ÖϳÖã ÁÖ߸üÖ´Ö ÃÖú»Ö ³ÖµÖÆü¸ü−ÖÖ,
úÖê´Ö»Ö ú´Ö»Ö ÃÖã´Ö−Ö×“ÖŸÖ ²Ö¸ü−ÖÖ,
´Öê×™üØÆü “Öæú ÃÖ¯Öפü »Ö×$Ö ÃÖ¸ü−ÖÖ,
²ÖÆãü׸ü ¤êüØÆü −ÖØÆü ³Ö¾Ö ¤ü¾Ö •Ö¸ü−ÖÖ,
ÃÖê¾Öú ÃÖã•Ö−Ö ÃÖã¯ÖÖ»Öú ¸üÖ´Ö……0……
248. ŸÖ−Ö ¤ãü×ŸÖ ´Ö¸üúŸÖ´Ö×−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÆüà,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ÁÖßÃÖã$Ö ×−Ö¬ÖÖ−ÖÆüà,
ÃÖߟÖÖ¯Ö×ŸÖ ¬ÖéŸÖ ¬Ö−ÖãÂÖ ²ÖÖ−ÖÆüà,
ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ²ÖŸÃÖ»Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÆüà,
¬ÖÖ¸üÆãÑ Çü¤üµÖ ŸÖ•ÖŸÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……
-:0:-

743/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……¯ÖÖ“Ñ Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


¿Ö
ã ú
úÖ ¯Ö¾æ ÖÔ “Ö׸ü¡Ö, ´ÖÖ»µÖ¾ÖÖ−Ö
úÖ ¸üÖ¾ÖÖ
úÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ ŸÖ£ÖÖ
¾ÖÖ−Ö¸ü-¸Öü!ÖÃÖ ÃÖÓ ÖÖÏ ´Ö
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
249. úÆüŸÖ ³ÖµÖê ×ÃÖ¾ÖÃÖÓ³Öã ²Ö$ÖÖ−Öß,
ÃÖã−ÖÆãÑü ׯÖϵÖÖ ¯Öã×−Ö ×²Ö´Ö»Ö úÆüÖ−Öß,
ÃÖãú ´Öã$Ö ÃÖã−ÖŸÖ ÃÖã¬ÖÖ ÃÖ´Ö ²ÖÖ−Öß,
µÖÖ−Ö ×²Ö¸üÖÖ ³ÖÖ×ŸÖ ¸üÃÖ ÃÖÖ−Öß,
¸üÖ¾Ö−Ö ¬Ö¬ÖúŸÖ †×Ö×−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
250. ²ÖÖê»ÖÖ Ö¸ü•ÖŸÖ −ÖµÖ−Ö ŸÖ¸êü¸üß,
»ÖÖÖŸÖ ¤ãü™ü ´Ö韵Öã ŸÖ¾Ö −Öê¸üß,
²Ö×ÃÖ ´Ö´Ö −ÖÖ׸ü ×»ÖµÖÖê ¥üÖ ±êú¸üß,
×ÃÖ$Ö¾Ö×ÃÖ Öã¹ý ²Ö×−Ö ÃÖß$Ö ‘Ö−Öê¸üß,
¸êü ×−Ö»Ö••Ö ¤ãü¸ü²Öãרü †µÖÖ−Ö……0……
251. ¯ÖÏ£Ö´Ö ¸üÆüß ÃÖê¾ÖÖ ŸÖ¾Ö ³ÖÖ¸üß,
²Ö¬ÖÖ −Ö ÃÖÖê ÃÖ²Ö ²ÖÖŸÖ ×²Ö“ÖÖ¸üß,
³ÖÖÖÆãÑü ŸÖ•ÖÖ ŸÖã´ÆüØÆü ‹×Æü ²ÖÖ¸üß,
−ÖØÆü ŸÖã´Æü ÃÖê¾ÖÖ ú¸ü †×¬ÖúÖ¸üß,
†ÖÑ×$Ö−Æü †Öê™ü ÆüÖêÆãÑü †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
744/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

252. ¤êü×$Ö $Ö»ÖØÆü ×•ÖµÖ •ÖÖ×−Ö ÃÖã³ÖÖ¾ÖÖ,


ÃÖãú ×ÆüµÖ ˆ´ÖÖ ´ÖÆüÖ³ÖµÖ ”Ö¾ÖÖ,
¯ÖϳÖã¯ÖÏÃÖÖ¤ü µÖÆü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ,
†ÃÖ ú×Æü úÖÑ¯ÖŸÖ ÃÖ¯Öפü ×ÃÖ¬ÖÖ¾ÖÖ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö $Ö»ÖÆüØÆü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
253. ¸üÆüÖ ²ÖÎɲÖêŸÖÖ Öã−Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖãú ×Ö׸ü•ÖÖ ²Öê¤üµÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö´ÖÔ ú´ÖÔ ¸üŸÖ ׫ü•Ö ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖ−Ö¯ÖÏÃ£Ö ²Ö−Ö †ÖÁÖ´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ¤üÖ ×−Ö¸üŸÖ ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ú»µÖÖ−Ö……0……
254. ‹×Æü »ÖÖß ×úµÖÖêü •ÖµÖ ²ÖÆãü³ÖÖ¸üß,
²Öî¸üß ³ÖµÖê ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü —ÖÖ¸üß,
²Ö•ÖϤÓü™ü ÃÖãú úÖ †¯ÖúÖ¸üß,
‹ú ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
²Öî¸ü ײָüÖê¬Ö Çü¤üµÖ ´ÖÆÑü šüÖ−Ö……0……
255. ²ÖîšüÖ ÃÖÖê $Ö»Ö ‘ÖÖŸÖ »ÖÖÖ‡Ô,
†ÖµÖê »Ö×$Ö †ÖÃŸÖ ´Öã×−Ö¸üÖ‡Ô,
ú׸ü ¯Öæ•ÖÖ ÃÖãú ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
³ÖÖê•Ö−Ö »ÖÖ×Ö ´Öã×−Ö×ÆÓü šüÆü¸üÖ‡Ô,
»ÖÖÖ ¯ÖϲÖÓ¬Ö ú¸ü−Ö ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……

745/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

256. •Ö²Ö ׸ü×ÂÖ ÖµÖê ú¸ü−Ö †ÃÖ−ÖÖ−ÖÖ,


ŸÖ²Ö ÃÖÖê ¤ãü™ü ²Ö−ÖÖ ´Öã×−Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
úÆüÖ ÃÖãú×Æü ÃÖ−Ö Æêü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
”ûÖÖ ´ÖÖÑÃÖ †×ŸÖÃÖµÖ ¹ýדָüÖ−ÖÖ,
´ÖÖê×Æü וִÖÖ¾ÖÆãÑü ´Ö−ÖׯÖ쵅 •ÖÖ−Ö……0……
257. ²ÖÆãüŸÖ פü¾ÖÃÖ ³ÖÖ Æêü ´Öã×−Ö¸üÖµÖÖê,
”ÖÖ ´ÖÖÑÃÖ −ÖØÆü ×´Ö»ÖÖ −Ö $ÖÖµÖÖê,
ײÖÛÃ´ÖŸÖ ÃÖãú ú”ãû ²ÖÖê×»Ö −Ö ¯ÖÖµÖÖê,
´ÖÖÑÃÖ •ÖãŸÖØÆü ³ÖÖê•Ö−Ö ²Ö−Ö¾ÖÖµÖÖê,
Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×²Ö×¬Ö Ö×ŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
258. ³ÖÖê•Ö−Ö ¯Ö¸ü ²Öîšêü ´Öã×−Ö¸üÖ‡Ô,
ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ¯Öã×−Ö ÃÖÖê $Ö»Ö †Ö‡Ô,
ú׸ü †“ÖêŸÖ ÃÖãú ןֵÖ×Æü ×”û¯ÖÖ‡Ô,
†Ö¯Öã×Æü ²Ö×−Ö ÃÖãú סֵÖÖ ŸÖÆüÖчÔ,
´Ö−Öã•Ö ´ÖÖÑÃÖ ¯Ö¸üÃÖÖ ²ÖÆãü†Ö−Ö……0……
259. ˆ´ÖÖ ´Ö¸ü´Ö µÖÆü ¸üÆüÖ †•ÖÖ−ÖÖ,
»Ö×$Ö ´Öã×−Ö ³ÖXÖ ÎúÖê¬Ö †×ŸÖ ´ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖê»Öê ¸êü ¤ãü¸ü´ÖŸÖê †µÖÖ−ÖÖ,
¤êü −Ö¸ü ´ÖÖÑÃÖ ú¸ü×ÃÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖã¸ü ÆüÖêÆãÑü †²ÖÆüà ‹×Æü šüÖ´Ö……0……

746/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

260. ÃÖã×−Ö †ÖÃŸÖ ú¸ü ÃÖÖ¯Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,


ÃÖãú £Ö¸ü £Ö¸ü úÖÑ¯ÖŸÖ ³ÖµÖ´ÖÖ−Öß,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ×²Ö−Ö‡ •ÖÖê׸ü •ÖãÖ ¯ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ †Ö¸üŸÖ ²ÖÖ−Öß,
Æêü ´Öã×−Ö−ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ ´ÖןִÖÖ−Ö……0……
261. ŸÖã´Æü µÖÖ−Öß ¬µÖÖ−Öß Öã−Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖã´ÆüÆüØÆü úÆîü ´ÖÖê×Æü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ¾Ö ¹ý×“Ö •ÖÖ×−Ö ´ÖÖÑÃÖ ¯ÖϳÖã †Ö−ÖÖ,
ŸÖ²Ö úÖ “Öæú ³ÖµÖÖê †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
−ÖØÆü ÃÖ´Öã—ÖÖ ú”ãû éú¯ÖÖ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
262. ŸÖ²Ö †ÖÃŸÖ ´Öã×−Ö²Ö¸ü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
ú׸ü ŸÖÆÑü ¬µÖÖ−Ö ´Ö¸ü´Ö ÃÖ²Ö •ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖê»Öê ÃÖãú×Æü ú¸üŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
−ÖØÆü ú”ãû ŸÖÖê¸ü ¤üÖêÂÖ ´Öï ´ÖÖ−ÖÖ,
ײÖ×¬Ö Ö×ŸÖ ¯Ö¸ü ײÖ×“Ö¡Ö ×¯ÖϵִÖÖ−Ö……0……
263. ÃÖÖ¯Ö ¤üß−Æü ´Öï ײÖ−ÖØÆü ײ֓ÖÖ¸êü,
•Ö¤ü×¯Ö ŸÖ¤ü×¯Ö µÖÆü •ÖÖµÖ −Ö ™Ö¸êü,
ÃÖ¤üÖ ÃÖŸµÖ Öã×−Ö ²Ö“Ö−Ö Æü´ÖÖ¸êü,
ÃÖã−ÖÆãÑü úÆüˆÑ ¯Öã×−Ö ¯ÖÏê´Ö ¯ÖÃÖÖ¸êü,
Æêü ´Öã×−Ö²Ö¸ü †ÖÖê ú»µÖÖ−Ö……0……

747/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

264. ¬Ö׸ü ŸÖ−Ö †ÃÖã¸ü ´ÖÖ×−Ö ×²ÖþÖÖÃÖÖ,


¸üÆüÆãÑü •ÖÖ‡ ¸üÖ¾Ö−Ö îú ¯ÖÖÃÖÖ,
ú¸ü−Ö ÆêüŸÖã ´Ö×Æü ×−ÖÓָü −ÖÖÃÖÖ,
Æü¸ü−Ö ÆêüŸÖã ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö •Ö−Ö ¡ÖÖÃÖÖ,
−Ö¸ü ²Ö×−Ö −ÖÖ¸üÖµÖ−Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
265. ¸üÖ´Öºþ¯Ö ¬Ö׸ü »Ö‡ ׯÖ쵅 ³ÖÖ‡Ô,
ÃÖÓÖ ×»ÖµÖê ²ÖÆãü úßÃÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü ¸üÖê×ú ú™üúÖ‡Ô,
“Ö׸üŸÖ ¯Ö×²Ö¡Ö ×²Ö×“Ö¡Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
ú׸üÆüØÆü »Ö$ÖŸÖÆãÑü •ÖÖ‡ −Ö •ÖÖ−Ö……0……
266. ŸÖã´ÆüÆüØÆü ¸üÖ¾Ö−Ö ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
³ÖêוÖØÆü ¯ÖϳÖã ¯ÖÆÑü ¤æüŸÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
•ÖÖ−Ö−Ö ÆêüŸÖã úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
£Öß×ŸÖ ¸üß×ŸÖ ¸ü−Ö−Öß×ŸÖ ŸÖÆüÖчÔ,
²ÖÓ¬Öã ײֳÖßÂÖ−Ö ú¸ü ú»µÖÖ−Ö……0……
267. ¤ãü¸ü»Ö³Ö ¸üÖ´Ö ¤ü¸üÃÖ ŸÖã´Æü ¯ÖÖ‡Ô,
‘ÖÖê¸ü úšüÖê¸ü ‡ ÃÖÖ¯Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
ŸÖ¢¾Ö µÖÖ−Ö ¸üÖ¾Ö−ÖØÆü ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü´Ö¬ÖÖ´Ö ÃÖÆü•ÖØÆü †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã ´ÖÆÑüÆüà ú׸üÆüÖë ײÖÁÖÖ´Ö……0……

748/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

268. ÃÖã×−Ö ´Öã×−Ö²Ö¸ü †ÖÃŸÖ úß ²ÖÖ−Öß,


¸ü‘Öã²Ö¸ü éú¯ÖÖ ¯Ö¸ü´Ö ×ÆüŸÖ •ÖÖ−Öß,
ÃÖãú ²Ö×−Ö †ÃÖã¸ü ŸÖã¸ÓüŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
¸üÆü−Ö »ÖÖÖ ¸üÖ¾Ö−Ö ¯ÖÆÑü †Ö−Öß,
ú¸üŸÖ ¤æüŸÖ ú¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü úÖ´Ö……0……
269. ÃÖÖÖ¸ü ¯ÖÖ¸ü úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
†ÖµÖê ¸üÖ´Ö ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö‘Öã ³ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö µÖÆü $Ö²Ö׸ü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
¯Öšü¾ÖÖ ÃÖãúÆüØÆü ¤æüŸÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ú¸ü−Ö Ö㯟ָ֓ü ú¸ü ŸÖÆÑü úÖ´Ö……0……
270. ú׸ü ¯ÖϳÖã ¤ü¸üÃÖ−Ö ÃÖÖ¯Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
ˆ´ÖÖ ²ÖÆãü׸ü ׫ü•Ö ú¸ü ŸÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ¢¾ÖµÖÖ−Ö ¸üÖ¾Ö−ÖØÆü ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
²ÖÖ−Ö¯ÖÏÃ£Ö •Öß¾Ö−Ö †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖãú ŸÖ×•Ö ¸üÆü−Ö »ÖÖÖ ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
271. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¸üÖ¾Ö−Ö ú¸ü −ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖ»µÖ¾ÖÖ−Ö •ÖÖê ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
†×ŸÖ −ÖµÖ ×−Ö¯Öã−Ö ´ÖÆüÖ ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
“ÖÆüÖ †Ö‡ $Ö»ÖÆüß ÃÖ´Öã—ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ´Ö¤ü †‘Öü †¾ÖÖã−Ö ú¸ü $ÖÖ−Ö……0……

749/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

272. ²ÖÖê»ÖÖ ²Ö“Ö−Ö ÃÖ¯ÖÏß×ŸÖ ÃÖãÆüÖµÖê,


ÃÖÖÓŸÖ×“ÖŸÖ ÆüÖê •ÖÖê ÃÖã$Ö •ÖÖµÖê,
¸üÖ•Ö−Ö ÃÖã−ÖÆãÑü ú¸üÆãÑü •ÖÖê ³ÖÖµÖê,
ÆüÖê−ÖÆüÖ¸ü ú×³Ö ´Öê×™ü −Ö •ÖÖµÖê,
ŸÖ²ÖÆãÑü ú¸üØÆü ú¸üŸÖ²Ö Öã−Ö¾ÖÖ−Ö……0……
273. •Ö²Ö ÃÖê ¸üÖ´Ö ×¯ÖϵÖÖ µÖÆÑü †Ö‡Õ,
ŸÖ²Ö ÃÖê †ÃÖÖã−Ö ¯Ö¸üŸÖ פü$ÖÖ‡Ô,
Ö¸ü•ÖŸÖ ´Öê‘Ö ãú³ÖµÖ ˆ¯Ö•ÖÖ‡Ô,
²Ö¸üÃÖŸÖ ÃÖÖê×−ÖŸÖ ¬ÖÖ¸ü ²ÖÆüÖ‡Ô,
¤êü¾Ö´ÖæÙŸÖ ÄÖÖ¾ÖØŸÖ −ÖµÖ−ÖÖ−Ö……0……
274.ŸÖ−Ö ¯ÖÃÖêˆ £Ö»Ö ÃÖê ŸÖê $ÖÃÖÆüà,
ú×»ÖúÖ ¤üÖÑŸÖ ×¤ü$ÖÖ ¸üXÖÃÖÆüà,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÆüÑÃÖ×ŸÖ ´Ö−ÖÆãÑü ÃÖ²Ö −ÖÃÖÆüà,
•Ö−Öã ×ÃÖµÖ ¸üÆî ¬Ö¸üÖ †²Ö ¬ÖÃÖÆüà,
ÆüÖêŸÖ ‡ †ÃÖÖã−Ö −ÖÖ¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
275. ‘Ö¸ü ‘Ö¸ü ÖÖê Ö¤üÆüÖ ÃÖ²Ö •Ö−ÖÆüà,
†×Æü ײ֛üÖ»Ö »Ö×$Ö ´ÖæÂÖú ŸÖ−ÖÆüà,
›ü¸ü×ÆüÓ ×²Ö»ÖÖê×ú ²ÖÖ•Ö $ÖÓ•Ö−ÖÆüà,
Ö¹ý›Íü −Ö •ÖÖŸÖ ¯ÖÖÃÖ †×ÆüÖ−ÖÆüà,
µÖÆü ÃÖ²Ö ÃÖæ“Öú −ÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ−Ö……0……

750/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

276. ‘Ö¸ü ‘Ö¸ü −ÖÖ¸ü •ÖÖŸÖ †ÃÖ ¤êü$ÖÖ,


´ÖÆüÖ³ÖµÖÓú¸ü ´Öæ¸üŸÖ ‹úÖ,
éúÂ−Ö ¯ÖßŸÖ ŸÖ−Ö ´ÖãÓ×›üŸÖ êúÃÖÖ,
‘Öã´ÖŸÖ ¸üÆüŸÖ †¯ÖÃÖÖã−Ö ×²ÖÃÖê$ÖÖ,
ÃÖã×−Ö Öã×−Ö ÃÖ¯Öפü ú¸üÆãÑü ׯÖϵִÖÖ−Ö……0……
277. ´Ö−ÖÖœÍÓüŸÖ −ÖØÆü ú£ÖÖ úÆüÖ−Öß,
ÃÖ´Öã×—Ö −ÖÖ׸ü ‘Ö¸ü úß ²Ö×›Íü ÆüÖ−Öß,
ú¸üÆãÑü −Ö ¤êü¸ü ¯Öã¡Ö †ÃÖ •ÖÖ−Öß,
¯Öæ×•Ö ´Ö−ÖÖ¾ÖÆãÑü ¤êü×²Ö ÃÖµÖÖ−Öß,
•ÖÖê ™Ö¸îü †¯ÖÃÖÖã−Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
278. ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖú»Ö ³ÖÖÑ×ŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
ÃÖÓÖ ×»Ö¾ÖÖ ÃÖߟÖÖ ´ÖÆü¸üÖ−Öß,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖú»Ö ¸üÖ−Öß ¯Ö™ü¸üÖ−Öß,
•ÖÖ‡ ×´Ö»ÖÆãÑü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
†Ö¸üŸÖ ²Ö“Ö−Ö úÆüŸÖ ¯Ö¤ü £ÖÖ´Ö……0……
279. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ¤êü×$Ö ÃÖ´Öã×—Ö ÃÖ¸ü−ÖÖ‡ØÆü,
ú¹ý−Ö ×−Ö¬ÖÖ−Ö ¸üÖ´Ö ˆ¸ü »ÖÖ‡ØÆü,
†‘Ö †¾ÖÖã−Ö ÃÖ²Ö ÃÖÖê“Ö ×´Ö™üÖ‡ØÆü,
ÃÖú»Ö ³ÖÖÑ×ŸÖ ŸÖã´ÆüÆüà †¯Ö−ÖÖ‡ØÆü,
¯Ö¸ü´Ö éú¯ÖÖ»Öã éú¯ÖÖ ú¸ü ¬ÖÖ´Ö……0……

751/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

280. −ÖÖ¸üÖµÖ−Ö −ÖØÆü −Ö¸ü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


ÃÖÖê ¸üÖ•Ö−Ö ÃÖ²Ö «êüÂÖ ×²ÖÆüÖ‡Ô,
“Ö¸ü−Ö ú´Ö»Ö ´ÖÆÑü †ÖÁÖµÖ ¯ÖÖ‡Ô,
†ÓŸÖ„ú¸ü−Ö ¯Ö×²Ö¡Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ÁÖßÃÖã$Ö »ÖÆüŸÖ ú¸üÆãÑü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
281. ÃÖÖ‘Öã ÃÖÓŸÖ •Ö×¯Ö −ÖÖ´Ö ˆ¤üÖ¸üÖ,
²Öê¤ü ¯Öã¸üÖ−Ö ÃÖÖÃ¡Ö ú¸ü ÃÖÖ¸üÖ,
Çü¤üµÖ ¸üÖ×$Ö ¯Ö¤ü ú´Ö»Ö ׯֆָüÖ,
³Ö¾Ö ÃÖÖÖ¸ü ÃÖê ÆüÖêØÆü ×ú−ÖÖ¸üÖ,
•ÖÖÃÖã ÃÖ¸ü−Ö ³Ö¾Ö Æü¸ü−Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
282. −ÖØÆü úˆ ÃÖÖ¬ÖÖ¸ü−Ö −Ö¸ü ¸üÖ´ÖÖ,
†×$Ö»Ö»ÖÖêú ¤ÖµÖú ײÖÁÖÖ´ÖÖ,
¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸üÖ−Ö †ŸÖã»Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
†•Ö †×$Ö»ÖêÃÖ ÃÖã¤ü¸üÃÖ−Ö ÃµÖÖ´ÖÖ,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ×²ÖÃÖ¤ü Öã−Ö ÖÏÖ´Ö……0……
283. ײֳÖã ²µÖÖ¯Öú ÃÖ¸ü¾Ö¡Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ¯ÖϬÖÖ−ÖÖ,
•Ö−Ö ×ÆüŸÖ ú¸ü−Ö •ÖÖÃÖã ²Ö¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
²Öî׸ü ×´Ö¡Ö •Öê×Æü ‹ú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ×−ÖŸÖ ×²ÖÖŸÖ ´ÖÖ−Ö †¯Ö´ÖÖ−Ö……0……

752/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

284. ³Ö•ÖÆãÑü ŸÖÖ×Æü ¸Öü•Ö−Ö ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,


ÃÖ²Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü ×−ÖÃÖÖ¸ü ײÖÆüÖ‡Ô,
´Öê×™ü ÃÖú»Ö ´Ö−Ö úß ãú×™ü»ÖÖ‡Ô,
ÃÖÆü•ÖØÆü ¯Ö¸ü´Ö ÃÖÖÓ×ŸÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑü †Ö¯Ö−ÖÖê ׯÖ쵅 ú»µÖÖ−Ö……0……
285. ˆ´ÖÖ ´ÖÖ»µÖ¾ÖÓŸÖ úß ²ÖÖ−Öß,
•Öª×¯Ö µÖÖ−Ö ×¾Ö¸ü×ŸÖ ¸ü×ŸÖ ÃÖÖ−Öß,
úÖ»Ö ×²Ö²ÖÃÖ ¸üÖ¾Ö−Ö †×³Ö´ÖÖ−Öß,
¯Ö¸üŸÖ×ÆÓü ÁÖ¾Ö−Ö ´ÖÆüÖ ×¸üÃÖ ´ÖÖ−Öß,
²ÖÖê»ÖÖ Ö¸ü×•Ö ×²Öú™ü ³ÖÖï ŸÖÖ−Ö……0……
286. ¸üÖ´Ö ŸÖã“”û ´ÖÖ−ÖãÂÖ †ÃÖÆüÖ‡Ô,
¤êüÃÖ ×−ÖúÖ×»Ö ¤üß−Æü •Öê×Æü ¸üÖ‡Ô,
»Ö‡ †²Ö ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
´Ö¸ü−Ö “ÖÆüŸÖ »ÖÓúÖ ´ÖÆÑü †Ö‡Ô,
ÃÖšü×Æü −Ö ´Ö´Ö ²Ö»Ö ú¸ü †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
287. ú¾Ö−Ö ³ÖÖÑ×ŸÖ ÃÖÖê ÃÖ´Ö¸ü£Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
²Öú ²Öú ú¸üÆãÑü ²µÖ£ÖÔ •Ö×−Ö −ÖÖ−ÖÖ,
³Ö»Öß ³ÖÖÑ×ŸÖ ²Ö−Ö²ÖÖ×ÃÖ−Æü •ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¸îü ¸üÆüŸÖ ŸÖ¯Ö×ÃÖ−Æü ú¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê úß šüÆü׸üØÆü ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……

753/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

288. »ÖÖÖŸÖ ŸÖã´ÆüÆãÑü ×´Ö»Öî ׸ü¯Öã •ÖÖ‡Ô,


ÃÖÖê ŸÖÖú¸ü †×ŸÖ ú¸üÆãÑü ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖ“Ö´Öã“Ö ²ÖÆãüŸÖØÆü ÖµÖÖê ²ÖãœÍüÖ‡Ô,
úÆüÆãÑü ²ÖÖŸÖ ÃÖÖê“Öê ײÖ−Öã †Ö‡Ô,
•ÖÖ †²Ö ³Ö¾Ö−Ö ú¸üÆãÑü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
289. †¹ý úˆ ÆüÖêŸÖ ŸÖ ´Ö׸üŸÖÖï ¬ÖÖ‡Ô,
úךü−Ö éú¯ÖÖ−Ö ŸÖÖ×−Ö ‹×Æü šüÖчÔ,
†²Ö •Ö×−Ö ²Ö¤ü−Ö ×¤ü$ÖÖ¾ÖÆãÑü †Ö‡Ô,
†ÃÖ ú×Æü ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
ˆ×šü $Ö»Ö ú¸üŸÖ “Ö»ÖÖ †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……
290. ¸üÖ•Ö³Ö¾Ö−Ö ú¸ü ”ûŸÖ ¯Ö¸ü •ÖÖ‡Ô,
²ÖîšüÖ ˆ´ÖÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
¤êü$ÖŸÖ ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
»ÖÖÖ ×−Ö•ÖÖê•Ö−Ö ³Ö™ü ÃÖ´Öã¤Ö‡Ô,
ÃÖ´Ö¸ü ÃÖã×−Öú™ü ´Ö−ÖØÆü †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
291. ‡ŸÖ ¸üÖ¾Ö−ÖØÆü ¤êü×$Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
•ÖÖê ²ÖîšüÖ ×ÃÖ¸ü ”û¡Ö ¬Ö¸üÖ‡Ô,
ú−Öú ´Öããú™ü ¤üÃÖÆæÑü ×ÃÖ¸ü »ÖÖ‡Ô,
בָî ÃÖãÃÖê−Ö¯Ö ÃÖד־Ö-ÃÖÆüÖ‡Ô,
²Ö߸ü ¬Ö߸ü •ÖÖê¬ÖÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……

754/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

292. ÃÖ¯Öפü ¸üÖ´Ö ¬Ö׸ü ¬Ö−ÖãÂÖ ˆšüÖµÖê,


†¬ÖÔ“ÖÓ¦ü ¾ÖŸÖ ²ÖÖ−Ö “ÖœÍüÖµÖê,
$Öï×“Ö ŸÖ×−Öú ÃÖÖê ײÖÆÑü×ÃÖ “Ö»ÖÖµÖê,
†¬ÖÔ ×−Ö×´ÖÂÖ ´ÖÆÑü úÖ×™ü ×Ö¸üÖµÖê,
´Öããú™ü ”û¡Ö ²ÖÆãü ŸÖ−Öî ײ֟ÖÖ−Ö……0……
293. »Ö×$Ö µÖÆü ¥ü嵅 ÃÖ³ÖÖ ×²ÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
¤üÃÖ´Öã$Ö ³Ö¾Ö−Ö ‘ÖãÃÖÖ ³ÖµÖ ¯ÖÖ‡Ô,
´Öã$µÖ ´Öã$µÖ ÃÖ²Ö ²Ö߸ü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
úÆüÖ ú¸üÆãÑü †²Ö ÃÖß‘ÖÐ “ÖœÍüÖ‡Ô,
Æü¸üÆãÑü ´ÖæœÍü ²Ö−Ö¸ü−Æü ú¸ü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
294. ¬ÖÖµÖê ÃÖã−ÖŸÖ †ÃÖã¸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
•Öã¨ü ²ÖÖ¤ü ²ÖÖ•ÖŸÖ ³Ö‹ −ÖÖ−ÖÖ,
ÖÖê´Öã$Ö œüÖê»Ö ´Öé¤ÓüÖ ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¹ý ¬Ö¹ý ´ÖÖ¹ý ´ÖÖ¹ý ú¸ü ÖÖ−ÖÖ,
ÖÖ ÖÖ úÆüŸÖ ³ÖµÖê Æü¹ý ¯ÖÏÖ−Ö……0……
295. “ÖœÍîü †ÃÖã¸ü ³ÖïÃÖ−Æü ‰Ñú™ü−Æü ¯Ö¸ü,
Ö¤üÆü−Æü ¯Ö¸ü ²ÖÖ‘Ö−Æü ØÃÖÆü−Ö ¯Ö¸ü,
¬ÖÖ¸îü ÃÖÛŒŸÖ ÃÖæ»Ö †×ÃÖ ŸÖÖê´Ö¸ü,
¯ÖÖÃÖ ¯Ö¸üÃÖã ³ÖÖ»Öê ²Ö¸ü”ûß $Ö¸ü,
Ö¤üÖ •ÖÛ™ü ŸÖÖ−Öî ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö……0……

755/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

296. ‹×Æü ײÖ×¬Ö †Ã¡Ö ÃÖÃ¡Ö ÃÖ´³ÖÖ¸êü,


†Ö‡ ÖµÖê ×Ö׸ü•ÖÖ “ÖÆãü «Ö¸êü,
×−Ö×ÃÖ“Ö¸ü ÃÖê−Ö ¤êü×$Ö ³Ö™ü ³ÖÖ¸êü,
³ÖÖ»Öã úßÃÖ ²ÖלÍü ¸üÖ´Ö ÃÖÆüÖ¸êü,
ŸÖ¹ý ×Ö׸ü ×ÃÖ$Ö¸ü ˆ¯ÖÖ¸üØÆü ŸÖÖ−Ö……0……
297. ŸÖÖî»ÖŸÖ ³Öã•Ö ²Ö»Ö »ÖêØÆü ˆšüÖ‡Ô,
»Öß»ÖØÆü ˆ”û×»Ö ˆ”û×»Ö Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
“Ö»ÖØÆü ¬ÖÖ‡ ú”ãû “Ö»ÖØÆü ˆ›ÍüÖ‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸üÖ‘Ö¾Ö ¸üÖ´Ö……0……
298. ¸üÖ´Ö úÖ•Ö »Ö×Ö ÃÖ²Ö †×ŸÖ ™ÖÖ¸ü,
×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖú»Ö ãúÃÖ»Ö ²Ö»ÖÃÖÖÖ¸ü,
¯Öé£Öú ¯Öé£Öú »Ö×$Ö ×¸ü¯Öã ¤ü»Ö ³Öߟָü,
ŸÖ¸ü×ú “ÖœÍîü ²ÖÆãü ú×¯Ö ÖœÍü ‰ú¯Ö¸ü,
»Ö‡ ŸÖ¹ý ÃÖî»Ö ×ÃÖ$Ö¸ü ¯ÖÖÂÖÖ−Ö……0……
299. úˆ úˆ ÃÖÆüÃÖ •Öæ£Ö¯Ö×ŸÖ ²Ö߸üÖ,
úˆ úˆ úÖê×™ü •Öæ£Ö¯Ö×ŸÖ ¬Ö߸üÖ,
úˆ úˆ −ÖÖµÖú ¯Ö¸ü´Ö ÖѳÖ߸üÖ,
úÖê×™ü úÖê×™ü •Öæ£Ö¯Ö ÃÖ´Ö £Ö߸üÖ,
‘Öê׸ü ×»ÖµÖÖê −ÖÖ¸üß ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……

756/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

300. •ÖµÖ •ÖµÖ ¸´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


•ÖµÖ •ÖµÖ »Ö$Ö−Ö ÃÖ¡Öã ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
•ÖµÖ ú¯ÖßÃÖ ÃÖãÖÏß¾Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ú×Æü ú×Æü ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ²Ö»Ö ¯ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê¸ü´Ö•ÖÖê¸ü ׳ָîü ³Öã•Ö ŸÖÖ−Ö……0……
301. †ÓÖ¤ü ´Öï¤ü ׫üײ֤ü Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
¤ü׬ִÖã$Ö ãú´Ö¤ü −Öᯙ •Ö´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
−Ö»Ö êúÃÖ¸üß ÃÖ¸ü³Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
†¹ý ²ÖÆãü †¯Ö¸ü úßÃÖ ÖןִÖÖ−ÖÖ,
“ÖÆãü «üÖ¸×ÆüÓ ‘Öê¸îü †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
302. ¯Öã×−Ö ÃÖ²Ö ´ÖÆüÖúÖµÖ ²Ö»Ö¾ÖÓŸÖÖ,
²ÖÖ−Ö¸ü ²Ö߸ü ¬Ö¸îü −Ö$Ö ¤ÓüŸÖÖ,
»Ö‡ ×Ö׸ü ¯ÖÖ¤ü¯Ö ˆ´ÖÖ ŸÖã¸ÓüŸÖÖ,
´ÖÖ¸ü−Ö ´ÖÖ¸ü »ÖÖî Ö¸ü•ÖÓŸÖÖ,
ú×Æü ú×Æü •ÖµÖ×ŸÖ •ÖµÖ×ŸÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö……0……
303. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¸üÖXÖÃÖ ²Ö¸ü ²Ö߸üÖ,
³Öê$Ö ³ÖµÖÖ−Öú ÃÖî»Ö ÃÖ¸ü߸üÖ,
ÃÖ²Ö ¸ü−Ö ãúÃÖ»Ö ´ÖÆüÖ ¸ü−Ö¬Ö߸üÖ,
¬ÖÖ¸îü ¯Ö¸üÃÖã $Ö›ÍüÖ ¬Ö−Öã ŸÖ߸üÖ,
³ÖÖ»ÖÖ ²Ö¸ü”ûß úךü−Ö éú¯ÖÖ−Ö……0……

757/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

304. ´ÖÖ¸ü−Ö »ÖÖî ׸üÃÖÖ‡ ׸ÃÖÖ‡Ô,


Ö¸ü×•Ö Ö¸ü×•Ö ²Ö¸ü ²ÖêÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ú×Æü •ÖµÖ •ÖµÖ ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
•ÖµÖ »ÖÓêúÃÖ ×²ÖÃ¾Ö ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
•ÖµÖ »ÖÓúÖ¯Ö×ŸÖ ²Ö߸ü ´ÖÆüÖ−Ö……0……
305. ׳ָîü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ú×¯Ö ¤ü»Ö ¬ÖÖ‡Ô,
ÆüÖê−Ö »ÖÖß ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
“Ö¯Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö †ÖµÖã¬Ö “Ö¯Ö»ÖÖ‡Ô,
ÃÖ¯Öפü ¯ÖϾÖêÃÖ ú¸üŸÖ ŸÖ−Ö •ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê×−ÖŸÖ ÃÖ−Öî Æü¸üŸÖ ³Ö‹ ¯ÖÏÖ−Ö……0……
306. ú×™ü ú×™ü ²Ö߸ü ×Ö¸ü−Ö ´Ö×Æü »ÖÖÖê,
•ÖÖê¬ÖÖ ÃÖ´Ö¸ ×²Ö•ÖµÖ †−Öã¸üÖÖê,
úÖµÖ¸ü ˆ´ÖÖ ŸÖê×•Ö ¸ü−Ö ³ÖÖÖê,
²Ö߸ ¬Ö߸ü ŸÖ−Ö ¯ÖÖî¹ýÂÖ •ÖÖÖê,
“Ö»ÖÖ ¸üŒŸÖ ²Ö×Æü ÃÖ׸üŸÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
307. ÃÖÖê×−ÖŸÖ ÃÖê ÃÖ²Ö ¬Ö¸Öü ¸ÑüÖÖ‡Ô,
´ÖÖÑÃÖ úß“Ö ³ÖÖ ˆ´ÖÖ ¬ÖÑÖÖ‡Ô,
ú¸ü ¯Ö¤ü ú™îü ÖµÖÖê ×”ûŸÖ¸Ö‡Ô,
ŸÖ›Íü¯ÖŸÖ ¹Óý›ü ´ÖãÓ›ü ´ÖãÆÑü ²ÖÖ‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤Ö−Öü……0……

758/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

308. ŸÖã¸üÖ “ÖœÍîü ×−ÖÓָü ²Ö¸ü »Ö¸üÆüà,


Ö•Ö ¸ü£Ö “ÖœÍîü ÃÖã³Ö™ü »Ö»Öú¸üÆüà,
êúÆü׸ü “ÖœÍîü ‘ÖÖê¸ü ¬Öã×−Ö ú¸üÆüà,
úÖ™üŸÖ ú™üŸÖ ²Ö߸ü ´Ö×Æü ¯Ö¸üÆüà,
úÖœÍêü •Öß³Ö ¤üÖÑŸÖ ÖŸÖ¯ÖÏÖ−Ö……0……
309. Ö¸ü•ÖØÆü ŸÖ¸ü•ÖØÆü ×−ÖÓָü ²Ö߸üÖ,
Ö¸ü•ÖØÆü ŸÖ¸ü•ÖØÆü ú×¯Ö ¸ü−Ö¬Ö߸üÖ,
×Ö¸üØÆü ¯Ö¸üØÆü −ÖØÆü ÆüÖêØÆü †¬Ö߸üÖ,
¯Öã×−Ö ˆ×šü ú׸ü ú׸ü ÃÖ²¤ü ÖѳÖ߸üÖ,
ˆ´ÖÖ ¯ÖÏ“ÖÖ¸üØÆü †ÖµÖã¬Ö ŸÖÖ−Ö……0……
310. ×−ÖÓָü ²Ö߸ü ÆüÖ¸ü −ÖØÆü ´ÖÖ−ÖØÆü,
ú×¯Ö ²Ö»ÖÃÖᯙ ´ÖãÛ™üúÖ ŸÖÖ−ÖØÆü,
ŸÖ¹ý ×Ö׸ü $ÖÓ›ü ¬ÖÖ‡ ²ÖÆãü †Ö−ÖØÆü,
éú¯ÖÖ ×²Ö¯Öã»Ö ²Ö»Ö ¯ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ú¸üØÆü ײÖú™ü ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
311. ¤êü¾Ö †ÓÃÖ ²ÖÖ−Ö¸ü ÃÖ´Öã¤Ö‡Ô,
Çü¤üµÖ ¸üÖ×$Öü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
†¹ý ¯ÖϳÖã éú¯ÖÖ¥üÛ™ü ²Ö»Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÏ²Ö»Ö ³ÖµÖê úÆü ´Öã×−Ö•Ö−Ö ÖÖ‡Ô,
•Ö−Öã ÃÖ²Ö ×úµÖê †×´ÖµÖ ¸üÃÖ ¯ÖÖ−Ö……0……

759/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

312. •ÖÖ−´ÖÖŸÖã Æü׸ü ˆ´ÖÖ ÃÖã¸üÖ¸üß,


´ÖÆüÖ¯ÖÖ¯Ö ú¸ü ³ÖÖ †×¬ÖúÖ¸üß,
úÖ¸ü−Ö ŸÖÖ×Æü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ —ÖÖ¸üß,
ÃÖú»Ö ŸÖê•Ö ²Ö»Ö ¯ÖÖî¹ýÂÖ ÆüÖ¸üß,
ÆüÖ¸ü−Ö »ÖÖî ú¸üŸÖ ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
313. »Ö›ÍüŸÖ »Ö›ÍüŸÖ ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
úׯÖ−Æü ´ÖÆüÖ²Ö»Ö ×²ÖÎú´Ö ³ÖÖ¸üß,
ÃÖ´Ö¸ü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ÃÖê−Ö ÃÖÓÆüÖ¸üß,
»Ö‘Öã ú׸ü ¤üß−Æü ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö $Ö¸üÖ¸üß,
ÃÖÖê »Ö×$Ö ˆ´ÖÖ ´ÖÆüÖ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
314. ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ³ÖÖ †ÓŸÖ¸ü¬ÖÖ−ÖÖ,
†×ŸÖ ¸ü−Ö ãúÃÖ»Ö •ÖÖµÖ −ÖØÆü •ÖÖ−ÖÖ,
ˆ×›Íü †úÖÃÖ ´ÖÆÑü †»Ö$Ö ×²Ö´ÖÖ−ÖÖ,
ú׸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ²ÖÎÉÖÃ¡Ö †µÖÖ−ÖÖ,
ײÖ×¬Ö ²Ö¸üÆæÑü ú¸ü ¸ü$ÖÖ −Ö ´ÖÖ−Ö……0……
315. úׯ֤ü»Ö ¤ü»Ö−Ö »ÖÖÖ ú׸ü ¸üÖ¸üß,
²ÖÖ−Ö¸ü ײ֯Öã»Ö ²Ö߸ü פüµÖÖê ¯ÖÖ¸üß,
²ÖÎÉÖáÖ×Æü ú¸ü ´ÖÖ−Ö ×²Ö“ÖÖ¸üß,
”û−Ö ³Ö¸ü ˆ´ÖÖ ¸üÖ´Ö ²Ö¯Öã ¬ÖÖ¸üß,
¤êü$ÖŸÖÆæÑü úß−ÆüÖ −ÖØÆü ¡ÖÖ−Ö……0……

760/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

316. †Ö×$Ö¸üúÖ¸ü ÎúÖê¬Ö úß •¾ÖÖ»ÖÖ,


¬Ö¬Ö×ú ˆšüß ×Ö׸ü•ÖÖ ŸÖŸÖúÖ»ÖÖ,
²ÖÖê»Öê »Ö$Ö−Ö×ÆüÓ ¸üÖ´Ö éú¯ÖÖ»ÖÖ,
²ÖÓ¬Öã ¤êüÆãÑü ´Ö´Ö ¬Ö−ÖãÂÖ ú¸üÖ»ÖÖ,
‹×Æü $Ö»Ö ³ÖÃ´Ö ú¸üˆÑ †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
317. ÃÖã−ÖŸÖ ÃÖÎúÖê¬Ö ¸üÖ´Ö úß ²ÖÖ−Öß,
ÃÖ¯Öפü ŸÖ•ÖÖ ÃÖÖê ÃÖ´Ö¸ü ³Ö¾ÖÖ−Öß,
‡ŸÖ »Ö×$Ö úׯ֤ü»Ö úß ²Ö›Íüß ÆüÖ−Öß,
¤ãü×$ÖŸÖ ³ÖµÖê ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¸üÖ´Ö……0……
318. ²ÖÖê»Öê ˆ´ÖÖ −ÖµÖ−Ö ³Ö׸ü ²ÖÖ¸üß,
Æêü Æü−Öã´ÖÖ−Ö ´ÖÆüÖ²ÖΟ֬ÖÖ¸üß,
ÃÖ´Ö¸ü−Öß×ŸÖ $Ö»Ö ×²Ö−Ö×Æü ײ֓ÖÖ¸üß,
ú׸ü ¯ÖϵÖÖêÖ ²ÖÎÉÖÃ¡Ö †−ÖÖ¸üß,
úׯÖ−Æü×Æü ²Ö¬ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤Ö−Ö……0……
319. ‡−ÆüÃÖ²Ö ¯Ö¸ü×Æü ×™üúÖ ´Ö´Ö †Ö−ÖÖ,
´Ö´Ö ×ÆüŸÖ ÆêüŸÖã פüµÖÖê ¸ü−Ö ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
‡−Æü×ÆüÓ ¤êü−Ö »Ö×Ö •Öß¾Ö−Ö¤üÖ−ÖÖ,
ÃÖ¯Öפü ²Ö߸ü ŸÖã´Æü ú¸üÆãÑü ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
”û߸üØÃÖ¬Öã ¯ÖÆÑü ¯Ö¾Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

761/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

320. ¦üÖê−ÖÖ“Ö»Ö ‹ú ÃÖî»Ö ŸÖÆüÖчÔ,


פü²µÖ †−Öêú †ÖîÂÖ¬Öß ³ÖÖ‡Ô,
ú׸ü ²Ö»Ö ײ֯Öã»Ö ²ÖêÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
»ÖÖ¾ÖÆãÑü ŸÖÖ×Æü ÖÖ−Ö ¯Ö£Ö ¬ÖÖ‡Ô,
‡−ÆüØÆü וֵÖÖ¾ÖÆãÑü ÃÖã´Ö×ŸÖ ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
321. †ÃÖ ×úµÖ †×²Ö“Ö»Ö ÃÖã•ÖÃÖ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ,
ÆüÖê‡ØÆü ´ÖÆüÖ´ÖŸÖê ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ¯ÖϳÖã ú¸ü ²Ö“Ö−Ö ×¯Ö†Ö¸üÖ,
×ÃÖ¸ü ¬Ö׸ü †ÖµÖÃÖã ¯Ö¸ü´Ö ˆ¤Ö¸Öüü,
×Ö׸ü•ÖÖ ¯Ö¾Ö−ÖŸÖ−ÖµÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
322. ŸÖã¸üŸÖ ÖµÖê ŸÖÆÑü ÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖã×´Ö׸ü ¯ÖϳÖãØÆü ÃÖÖê ÃÖî»Ö ˆšüÖ‡Ô,
†Ö †ÖŸÖã¸ü ÃÖ²Ö úׯÖØÆü וֆևÔ,
²ÖÆãü׸ü ¸üÖ×$Ö ÃÖÖê ÃÖî»Ö ŸÖÆüÖчÔ,
¯ÖϳÖã ÃÖê †Ö‡ ×´Ö»Öî ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
323. ‡ŸÖ ú×¯Ö ³ÖÖ»Öã »ÖêŸÖ †ÑÖ›ÍüÖ‡Ô,
ˆšîü úÆüŸÖ •ÖµÖ •ÖµÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
•ÖµÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ÃÖãÓúšü úׯָüÖ‡Ô,
ŸÖã´Öã»Ö ÃÖ²¤ü ÃÖã×−Ö ×−Ö×ÃÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
´Ö−Ö ´ÖÆÑü ú¸ü−Ö »ÖÖÖ †−Öã´ÖÖ−Ö……0……

762/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

324. úÖ †“Ö¸ü•Ö úÖ ¯Ö¸üŸÖ ÃÖã−ÖÖ‡Ô,


µÖÖ ¯Ö¾Ö−Ö×Æü úˆ ³ÖÏ´Ö ˆ¯Ö•ÖÖ‡Ô,
”û»ÖŸÖ ´ÖÖê×Æü ÃÖšü ú¸üŸÖ לüšüÖ‡Ô,
´Ö−Öã•Ö ¸üÖ´Ö ¯Ö¸ü †×ŸÖ ‡ŸÖ¸üÖ‡Ô,
µÖÖ ÃÖã¸üéúŸÖ ¯ÖÏÖ™üÖ µÖÆü ¸üÖ´Ö……0……
325. µÖÆü ŸÖÖ¯ÖÃÖ −Ö ÃÖ¡Öã ²Ö›Íü ´ÖÖê¸üÖ,
‹×Æü ´ÖÖ¸ü−Ö »Ö×Ö ¸ü−Ö ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸üÖ,
“ÖÖ×ÆüµÖ ú¸ü−Ö ú™üú ¯Ö¸ü £ÖÖê¸üÖ,
†ÃÖ ×²Ö“ÖÖ¸üß ¦ãüŸÖ ²Ö“Ö−Ö úšüÖê¸üÖ,
²ÖÖê»ÖÖ ŸÖ´Ö×ú ײÖÃÖÆãüÑ ³Öã•Ö ŸÖÖ−Ö……0……
326. ÃÖê−Ö¯Ö ¯Ö׸ü•Ö−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖæ¸ü ²Ö߸ü ²Ö¸ü ÃÖê−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ×´Ö×»Ö ÃÖÓÖ×Æü •ÖÖê¸ü »ÖÖÖ‡Ô,
²Ö¬ÖÆãÑü ¸üÖ´Ö »Ö$Ö−Ö×ÆüÓ ¸ü−Ö ¬ÖÖ‡Ô,
úׯÖÃÖÆãÑü Æü−Öã´ÖÖ−ÖÆÑã ´Öî¤ü Ö−Ö……0……
327. ¯Öã×−Ö †ÑÖ¤üÆãÑü ²Ö¬ÖÆãÑü ¸ü−Ö •ÖÖ‡Ô,
²Ö¬ÖÆãÑü ²Öî׸ü •ÖÖê¬ÖÆãÑü ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
•Öê úÖµÖ¸ü ›ü׸ü ¯ÖÏÖ−Ö ²Ö“ÖÖ‡Ô,
ÆüÖê‡ØÆü ײִÖã$Ö ÃÖ´Ö¸ü úŸÖ¸Ö‡Ô,
ןÖ−Æü×Æü ²Ö¬Ö×²Ö ´Öï úÖלÍü éú¯ÖÖ−Ö……0……

763/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

328. ÃÖã×−Ö †ÃÖ †ÃÖã¸ü¸üÖ•Öúß ²ÖÖ−Öß,


¤êü¾ÖÖÓŸÖú †×ŸÖúÖµÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
×−Öãú´³Ö −Ö¸üÖÓŸÖú †×ŸÖ †×³Ö´ÖÖ−Öß,
ÃÖ³ÖµÖ ¯ÖÏÆüÃŸÖ ´ÖÆüÖê¤ü¸ü †Ö−Öß,
´ÖÆüÖ−ÖÖ¤ü ÃÖã¸ü ÃÖ¡Öã ´ÖÆüÖ−Ö……0……
329. ÆüÖê ³ÖµÖ³ÖßŸÖ “Ö»Öî ÃÖ²Ö ¬ÖÖ‡Ô,
»Ö‡ ×−Ö•Ö ×−Ö•Ö ²Ö¸ü ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖŸÖ ÃÖŸÖ ÃÖÆüÃÖ †¯Ö¸ü ÃÖ´ÖãÆüÖ‡Ô,
“Ö»Öî ²Ö߸ü ²Ö¸ü ²ÖÖ¤ü ²Ö•ÖÖ‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ ²Ö¸üÖµÖã¬Ö ŸÖÖ−Ö……0……
330. Ö¸ü²Öß ´ÖÆüÖ´Ö¢Ö ²ÖÖî¸üÖµÖê,
²ÖÖ−Ö¸ü ÃÖê−Ö ´ÖÖÑ—Ö ‘Öã×ÃÖ †ÖµÖê,
×Ö׸ü•ÖÖ †×ŸÖ ¸ü−Ö ²ÖêÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
†Ã¡Ö ÃÖÃ¡Ö ²ÖÆãü ײÖ×¬Ö ²Ö¸üÃÖÖµÖê,
ú×¯Ö •Öæ£Ö¯ÖØÆü ²Ö−ÖÖ‡ ×−ÖÃÖÖ−Ö……0……
331. ‡ŸÖ ²ÖÖ−Ö¸ •ÖÖê¬ÖÖ ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ ¸üÖ´Ö²Ö»Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ¹ý ×Ö׸ü ×ÃÖ$Ö¸ü ˆšüÖ‡ ˆšüÖ‡Ô,
×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖã×´Ö׸ü ÃÖã×´Ö׸ü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
´ÖÖ¸ü−Ö »ÖÖî ú¸üŸÖ ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……

764/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

332. ²ÖÆãüŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ´ÖÖ¸êü,


²ÖÆãüŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü »Ö$Ö−Ö ÃÖÓÆüÖ¸êü,
²ÖÆãüŸÖ ú¯ÖßÃÖ ²ÖÖ×»ÖÃÖãŸÖ ³ÖÖ¸êü,
†ÃÖã¸ü ²Ö߸ü Æü×−Ö ¸ü−Ö ´ÖÆÑü ¯ÖÖ¸êü,
†¹ý ²ÖÆãü ú×¯Ö •Öæ£Ö¯Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
333. Æü−Öî ÃÖú»Ö ¸ü•Ö−Öß“Ö¸ü ¬ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê×−ÖŸÖ ÃÖ׸üŸÖ “Ö»Öß ˆ±ú−ÖÖ‡Ô,
ú¸ü ¯Ö¤ü ¹Óý›ü ´ÖãÓ›ü ×”ûŸÖ¸Ö‡Ô,
³ÖµÖê ³ÖµÖÖ¾ÖÆü ¸üŒŸÖ ÃÖ−ÖÖ‡Ô,
úÆü¸üŸÖ ÃÖã³Ö™ü ¯Ö¸îü ´Öî¤üÖ−Ö……0……
334. ¸üÖ´Ö ŸÖê•Ö ²Ö»Ö ¯ÖÖ †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
³ÖµÖê ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖ²Ö ²ÖÖ−Ö¸ ü—ÖÖ¸üß,
úÖ¸ü−Ö ÃÖÖê ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
ÃÖîú †ÃÖ㸠ÃÖã³Ö™üØÆü ¸ü−Ö ´ÖÖ¸üß,
ú×Æü ú×Æü »Ö›ÍüŸÖ ¸üÖ´ÖÆßÓü ¸üÖ´Ö……0……
335. ÃÖú»Ö ײÖÃ¾Ö ÃÖ²Ö •Öß¾Ö ¸ü“ÖÓŸÖÖ,
¯ÖÖ»ÖŸÖ ¯ÖÖêÂÖŸÖ ÃÖú»Ö Æü¸ÓüŸÖÖ,
ÃÖ²ÖÔ ÃÖ²ÖÔÖŸÖ ÃÖ²ÖÔ ×−ÖµÖÓŸÖÖ,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ,
ד֤üÖ−ÖÓ¤ü ÃÖ²Ö ÃÖ´Ö¸ü£Ö¾ÖÖ−Ö……0……

765/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÖÑ“Ö¾ÖÖ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

336. ´ÖÖµÖÖ´Ö−Öã•Ö ²Ö−Öî ײÖ×¬Ö úÖ¸ü−Ö,


¤êü¾Ö−Æü êú ׯÖ쵅 úÖ•Ö ÃÖ¾ÖÖѸü−Ö,
¬Ö¸üŸÖß êú ÃÖ²Ö ³ÖÖ¸ü ˆŸÖÖ¸ü−Ö,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ú¸ü−Ö ×−ÖßÖÖ¸ü−Ö,
úÆüŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ ¯ÖϤü •ÖÖê ú»µÖÖ−Ö……0……
-:0:-

766/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


»Ö!´ÖÖ-´Ö“æ ”ûÖÔ, ¸üÖ´Ö-¸üÖ¾ÖÖ-ÃÖÓ ÖÏÖ´Ö, Æü−Ö´ã ÖÖ−Ö•Öß
úÖ †ÖÂî Ö×¬Ö »Ö−ê Öê
•ÖÖ−ÖÖ †Ö¸î ü ¸üÖ¾ÖÖ-
úÖ»Ö−Ö×ê ´Ö-ÃÖ¾Ó ÖÖ¤ü
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
337. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
ÃÖã−ÖŸÖ ²ÖÆãüŸÖ ¸ü•Ö−Öß“Ö¸ü¬ÖÖ¸üß,
ÃÖ²Ö ¸ü−Ö ãúÃÖ»Ö ²Ö߸ü Ö‹ ´ÖÖ¸üß,
ú׸ü †×ŸÖÃÖµÖ †×ŸÖ ÃÖÖêú ÃÖã¸üÖ¸üß,
²ÖÖê»ÖÖ ²Ö“Ö−Ö †ÃÖÓÖŸÖ †Ö−Ö……0……
338. ‡Ó¦ü•ÖßŸÖ ú¸üÆæüÑ ¸ü$Ö¾ÖÖ¸üß,
»ÖÓú×Æü ÃÖ²Ö ×²Ö×¬Ö ÃÖÖê×“Ö ×²Ö“ÖÖ¸üß,
´Öï ú׸ü ÃÖ´Ö¸ü ÃÖ¡Öã ÃÖ−Ö ³ÖÖ¸üß,
ÃÖú»Ö ³ÖÖ»Öã ú×¯Ö ÃÖê−Ö×Æü ´ÖÖ¸üß,
“Ö»ÖÖ Æü¸ü−Ö ŸÖ¯Ö×ÃÖ−Æüü ú¸ü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
339. †ÃÖ ú×Æü “ÖœÍüÖ ×¤ü²µÖ ¸ü£Ö •ÖÖ‡Ô,
†Ã¡Ö ÃÖÃ¡Ö ÃÖ²Ö ¬Ö¸îü ²Ö−ÖÖ‡Ô,
“Ö»ÖÖ ú¸ü−Ö ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
Æü−Ö−Ö ¸üÖ´Ö »Ö$Ö−ÖØÆü ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
ÃÖ²Ö úׯÖÃÖê−Ö¯Ö ÃÖê−Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
767/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

340. †Ö¾ÖŸÖÆüß ÃÖÖê †×ŸÖ ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,


¬ÖÖ¾ÖÖ ¯ÖϳÖã פü×ÃÖ ²ÖêÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ˆÖÏ †ÃÖÓ$µÖ ²ÖÖ−Ö ²Ö¸ÃÖÖ‡Ô,
²Öê×¬Ö ÃÖãÓúšüØÆü ³Öæ×´Ö ×Ö¸üÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ÃÖ²Ö ÃÖê−Ö¯ÖÆæÑü ²Ö×¬Ö ²ÖÖ−Ö……0……
341. ¤üß−Æü ÃÖ´Ö¸ü †ÖÑÖ−Ö ´ÖÆÑü ¯ÖÖ¸üß,
ŸÖ²Ö ײÖ׳ÖÂÖ−ÖÆüØÆü ÃÖ´Ö¸ü ×−ÖÆüÖ¸üß,
¤êü×$Ö Ö¤üÖ •ÖãŸÖ ³ÖÖ ×¸üÃÖ ³ÖÖ¸üß,
¤ü¢Ö ´ÖµÖÖÃÖã¸ü ÃÖÛŒŸÖ ¯Ö¾ÖÖѸüß,
•ÖÖê “Ö×»Ö úÖ»Ö ú¸üÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
342. ÃÖÖê »Ö×$Ö †Ö¾Ö×ŸÖ »Ö$Ö−Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
×Ö׸ü•ÖÖ †ÃÖ ´Ö−Ö ´ÖÆÑü †−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖϳÖãéúŸÖ †³ÖµÖ¤üÖ−Ö ú¸ü ´ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ$Ö−Ö ÃÖ׸üÃÖ ¬Ö´ÖÔ −ÖØÆü †Ö−ÖÖ,
³Ö»ÖØÆü ‡ÆüÖÑ •ÖÖµÖê ´Ö´Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
343. †ÃÖ ¥üœÍü ú׸ü ײ֓ÖÖ¸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÆüÖ¯ÖÏÖ−Ö ²Ö¸ü ²Ö߸ü•Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
†Ö †ÖÖê ÆüÖê ÃÖî»Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÆîü ÃÖÖê ÃÖÛŒŸÖ ÃÖã×´Ö׸ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……

768/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

344.ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−ÖׯÖϵÖØÆü ²Ö“ÖÖµÖÖê,


¸üÖ´Öéú¯ÖÖ ²Ö×−Ö »Ö$Ö−Ö ÃÖÆüÖµÖÖê,
ÃÖÛŒŸÖ †´ÖÖê‘Ö ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü $ÖÖµÖÖê,
¬Ö¸ü−Öß ×Ö¸îü ¸üÖ×$Ö ¸ü‘Öã¸üÖµÖÖê,
´ÖÆüÖ²Ö»Öß »Ö”ãû´Ö−Ö ú×Æü ¸üÖ´Ö……0……
345. ÃÖú»Ö ÃÖÛŒŸÖ •ÖÆÑü »Ö×Ö •ÖÖ ´ÖÖÆüà,
¸üÖ´Ö †¬ÖÖ¸ü ‹ú ÃÖ²ÖúÖÆüà,
ŸÖÖÃÖã †ÓÃÖ •ÖÖê ÃÖêÂÖ úÆüÖÆüà,
ÃÖÖê‡ ÁÖß»Ö$Ö−Ö †¯Ö¸ü úˆ −ÖÖÆüà,
ŸÖÖ×Æü ×ú ÃÖÛŒŸÖ »ÖÖ‡ úˆ †Ö−Ö……0……
346. ‹×Æü †¾ÖÃÖ¸ü −Ö¸ü²Ö¸ü ú¸ü −ÖÖ‡ÓÔ,
´Ö−Öã•Ö ³ÖÖ¾Ö ×Ö׸ü•ÖÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
»Öß»ÖÖ ú¸üŸÖ −Ö ¯Ö¸üŸÖ »Ö$ÖÖ‡Ô,
•ÖÖŸÖ •Öß¾Ö »Ö×$Ö ³ÖÏ×´ÖŸÖ ³Öã»ÖÖ‡Ô,
¤ãü×$ÖŸÖ ³ÖµÖê úÆ ÃÖÓŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
347. ×Ö¸î »Ö$Ö−Ö »Ö×$Ö †×ŸÖ ‡ŸÖ¸üÖ‡Ô,
†Ö¾ÖÖ ×−Öú™ü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
»ÖÖÖ ˆšüÖ¾Ö−Ö •ÖÖê¸ü »ÖÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü −ÖØÆü ¸Óü“ÖÆãÑü ÃÖúÖ ˆšüÖ‡Ô,
³ÖÖ ×ÃÖ¸ü −ÖŸÖ Öã×−Ö ÖŸÖ´Ö¤ü ´ÖÖ−Ö……0……

769/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

348. ‹ú ÃÖ´ÖµÖ îú»ÖÖÃÖ ˆšüÖ¾ÖÖ,


ÃÖ×ÆüŸÖ ´ÖÖê×Æü ´Ö´Ö éú¯ÖÖ ¯ÖϳÖÖ¾ÖÖ,
úÖ¸ü−Ö ŸÖÖ×Æü ¸üÆüÖ ´Ö¤ü ³ÖÖ¾ÖÖ,
ÃÖÖê µÖÆÑü †Ö•Öã ¯Ö¸Öü³Ö¾Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ,
ŸÖ²ÖÆãÑü −Ö ÖµÖÖê †²ÖÆãÑü †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……
349. ¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸Ö−Öü ײָüÖ™ü †−ÖÓŸÖÖ,
»Ö$Ö−Ö ¬Ö¸ü×−Ö¬Ö¸ü •ÖÖÃÖã −Ö †ÓŸÖÖ,
úÖê ÃÖú ŸÖÖê»Ö ײÖ−ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ,
µÖÖ ×²Ö−Öã éú¯ÖÖ ³ÖµÖê ×ÃÖµÖÓúŸÖÖ,
•ÖÖê ³ÖÖ¾Ö−ŸÖØÆü ´Öæ¸üŸÖ´ÖÖ−Ö……0……
350. »Ö$Öêˆ •Ö²ÖØÆü ×Ö׸ü•ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
†¬Ö´ÖØÆü ú¸üŸÖ ¯ÖϵÖÖÃÖ ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
»Ö$Ö−ÖØÆü “ÖÆüŸÖ ˆšüÖ »Ö‡ •ÖÖ−ÖÖ,
†×ŸÖ ׸üÃÖ ŸÖ²Ö×Æü »ÖÖ‡ ²Ö»Ö ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
´ÖÖ¸êüˆ ²Ö•ÖÏ ´ÖãÛ™üúÖ ŸÖÖ−Ö……0……
351. ¸üÖ¾Ö−Ö ×Ö¸üÖ ³Öæ×´Ö ¯Ö¸ü †Ö‡Ô,
‘Öã™ü−ÖÖ êú ²Ö»Ö “ÖŒú¸ü $ÖÖ‡Ô,
−ÖµÖ−Ö úÖ−Ö ´Öã$Ö ÃÖê †×¬ÖúÖ‡Ô,
¹ý׬ָü ²Ö´ÖŸÖ ²Ö»Ö ŸÖê•Ö Ö¾ÖÖчÔ,
úÖÑ¯ÖŸÖ ²Öîךü ÖµÖÖê ¸ü£Ö †Ö−Ö……0……

770/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

352. ˆ´ÖÖ ŸÖ²ÖØÆü ú×Æü •ÖµÖ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,


»Ö$Ö−ÖØÆü ´ÖÖ¹ý×ŸÖ ×»ÖµÖÖê ˆšüÖ‡Ô,
ÖÖ−Ö ¯ÖÓ£Ö ÃÖê ²ÖÆãü׸ü ˆ›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖß‘ÖÐ×Æü ÖµÖÖê ¸üÖ´Ö ¯ÖÆÑü †Ö‡Ô,
¸üÖ$ÖŸÖ ³ÖµÖÖê ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
353. †•Ö †−ÖÖפü ²µÖÖ¯Öú ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
»Ö”ãû´Ö−Ö ˆ´ÖÖ ¯Ö¸ÖÎú´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
úÖ¸ü−Öü ³ÖÛŒŸÖ ³ÖÖ¾Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
†Ö¯Öã×Æü ˆ×šü Ö‹ ÃÖã´Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
354. −ÖÖ¸üÖµÖ−Ö ú¸ü †ÓÃÖ×Æü •ÖÖ−Öß,
ú׸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö ÃÖÖê ÃÖÛŒŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
ŸÖ×•Ö ¦ãüŸÖ »Ö$Ö−ÖØÆü ¯Ö¸ü´Ö ÃÖµÖÖ−Öß,
Öã¯Ö “Öã¯Ö »ÖÖî×™ü Ö‡Ô †−Ö•ÖÖ−Öß,
¤êü¾ÖÆãÑü ´Ö¸ü´Ö ÃÖîú −ÖØÆü •ÖÖ−Ö……0……
355. ÖŸÖ ´Öã¸ü”Öû ÃÖÓµÖÖ •Ö²Ö †Ö‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö †×ŸÖÃÖµÖ ˆšüÖ ×¸ÃÖÖ‡Ô,
¬ÖÖ¾ÖÖ ¬Ö׸ü ¬Ö−Öã ¸ü−Ö ²ÖÖî¸üÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã פü×ÃÖ ´ÖÆüÖúÖ»Ö úß −ÖÖ‡Õ,
ŸÖ²Ö ¸ü‘Öã−ÖÓ¤ü−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……

771/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

356. “ÖלÍü Æü−Öã´ÖÖ−Ö Óú¬Ö ¦ãüŸÖ ¬ÖÖ‡Ô,


¬Ö−ÖãÂÖ ™ÑüúÖê¸ü úß−Æü ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
פüÖ ×¤üÖÓŸÖ ÃÖ²Ö ¤üß−Æü Ñú¯ÖÖ‡Ô,
•Ö−Öã ²ÖÆãü ²Ö•ÖÏ ¯ÖÖŸÖ ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
×úµÖÖê ‡Ó¦ü “ÖלÍü ¸ü−Ö ´Öî¤Ö−Ö……0……
357. ²ÖÆãü׸ü úÆüŸÖ ³Ö‹ ¸êü †×³Ö´ÖÖ−Öß,
×−ÖÓָü †¬Ö´Ö †¬Ö´ÖŸÖ¸ü ¯ÖÏÖ−Öß,
´Öã—Ö ÃÖ´Ö¤ü¸ü×ÃÖÆãÑü ÃÖ−Ö ´Ö−Ö´ÖÖ−Öß,
úß−Æü ײÖ−Ö×Æü ÃÖ´Öã—Öê ²Ö×›Íü ÆüÖ−Öß,
†²Ö −ÖØÆü ²ÖÖ×“Ö ÃÖúØÆü ŸÖ¾Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
358. ×ÃÖ¾Ö ²ÖÎÉÆãÑü ³Ö‹ ÃÖ´Ö¸ü ÃÖÆüÖ‡Ô,
×”û¯ÖŸÖÆãÑü ¤ãü™ü ¯ÖŸÖÖ»ÖÆãÑü •ÖÖ‡Ô,
−ÖØÆü †²Ö ŸÖÖê¸ü ¡ÖÖ−Ö úˆ šüÖчÔ,
´ÖÖ¸ü×²Ö †¾Ö×ÃÖ ×−ÖÃÖÖ−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ú¾Ö−Öˆ •ÖŸÖ−Ö †Ö‡ −ÖØÆü úÖ´Ö……0……
359. ´Ö´Ö ÃÖ−Ö´Öã$Ö ÃÖÓ•ÖãÖ $Ö»Ö †Ö‡Ô,
†Ö•Öã פü$ÖÖ¾ÖÆãÑü ×−Ö•Ö ´Ö−ÖãÃÖÖ‡Ô,
$Ö¸ü ¤æüÂÖ−Ö×Æü ²Ö¬ÖÖ ÃÖ¸ü •ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê‡ ÃÖ¸ü ´ÖÖ׸ü ŸÖÖê׸ü ÃÖšüŸÖÖ‡Ô,
†²ÖØÆü ”ãû›ÍüÖ‡×²Ö ¸ü−Ö ´Öî¤Ö−Ö……0……

772/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

360. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö ¤êü×$Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,


²ÖÆü−Ö ú¸üŸÖ ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
¬ÖÖ¾ÖŸÖ ¸ü−Ö ²Ö×−Ö Ö¹ý›Íü ÃÖ´ÖÖ−ÖØÆü,
ŸÖ²Ö $Ö»Ö »Öê‡ ²ÖÆãüŸÖ $Ö¸ü ²ÖÖ−ÖØÆü,
¬Ö−ÖãÂÖ “ÖœÍÖü‡ ÁÖ¾Ö−Ö »Ö×Ö ŸÖÖ−Ö……0……
361. ”ûÖê›ÍüÖ ÃÖ¯Öפü »ÖÖî ÃÖÖê †Ö‡Ô,
ŸÖ²ÖÆãÑü −Ö úׯÖØÆü ÃÖîú ײִֻÖÖ‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ úÆüŸÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
†×¬ÖúÖ׬Öú †¹ý ²ÖêÖ ²ÖœÍüÖ‡Ô,
¬ÖÖ¾Ö−Ö »ÖÖî ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
362. ˆ´ÖÖ ¤êü×$Ö ‘ÖÖµÖ»Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
³ÖµÖë ¸üÖ´Ö ¸ü−Ö ºþ¦ü ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö׸ü ¬Ö−Öã ÃÖ¯Öפü ²ÖÆãüŸÖ $Ö¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
‹ú×Æü ²ÖÖ¸ü ÃÖãÃÖÖ×¬Ö ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
úß−Æü ײÖÃÖ¸ü•Ö−Ö $Öï×“Ö ú´ÖÖ−Ö……0……
363. ÃÖ−ÖÃÖ−ÖÖŸÖ ŸÖê “Ö»Öî ˆ›ÍüÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö ¸ü£ÖÆüØÆü ³ÖÓ×•Ö ×Ö¸üÖ‡Ô,
†Ã¾Ö ÃÖÖ¸ü×£ÖÆãÑü ÃÖ´Ö¸ü ÃÖã»ÖÖ‡Ô,
¬Ö−Öã ¬¾Ö•Ö ”û¡Ö úÖ×™ü ×”ûŸÖ¸üÖ‡Ô,
−Ö™ü ×úµÖÖê ¯Öã×−Ö ÃÖÃ¡Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

773/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

364. ‡Ó¦ü¤êü¾Ö וÖ×´Ö ú¸üŸÖ »Ö›ÍüÖ‡Ô,


ÃÖú»Ö ×Ö׸ü−Æü ú¸ü ´ÖÖ−Ö ×´Ö™üÖ‡Ô,
ןÖ×´Ö ¯ÖϳÖã —Ö¯Ö×™ü ú´ÖÖ−Ö “ÖœÍüÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ²ÖÖ−Ö ‹ú ¤üß−Æü “Ö»ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê ²Öê‘ÖÖ ¸üÖ¾Ö−ÖÆüØÆü †Ö−Ö……0……
365. úÖÑ×¯Ö ˆšüÖ $Ö¸ü ÃÖ¸ü êú »ÖÖÖê,
ŸÖê•Ö ¯ÖÏÖ−Ö ²Ö»Ö •Ö−Öã ŸÖ−Öã ŸµÖÖÖê,
³ÖÖ †“ÖêŸÖ ¯Öã×−Ö ˆšüŸÖØÆü †ÖÖê,
¥ÃµÖ †−Öêú −ÖÖ“Ö−Öê »ÖÖÖê,
ŸÖ²ÖØÆü ˆ´ÖÖ ¯ÖϳÖã ÃÖ¸ü ÃÖÓ¬ÖÖ−Ö……0……
366. ”ûÖê×›Íü פüµÖÖê ÃÖ×ÃÖ†¬ÖÖÔúÖ¸üÖ,
ÃÖÖê $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö −Ö »ÖÖµÖˆ ²ÖÖ¸üÖ,
úÖ×™ü ŸÖÖÃÖã ´Öããú™üÆãÑü ³Ö㇠›üÖ¸Ö,
ˆ³ÖµÖ ³ÖÖÖ ú¸üŸÖê ˆ×•Ö†Ö¸üÖ,
»ÖÖÖî ³Öãч ¤ãü‡ ÃÖæ•ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
367. ÃÖ´Ö¸ü −Ö ²Ö¬Öî ŸÖÖ×Æü ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
¤êü×$Ö ¤üÃÖÖ †×ŸÖ ¤üß−Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ˆ¤üÖ¸ü ³ÖµÖê †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
†²Ö ŸÖã´Æü »ÖÖî×™ü •ÖÖÆãü ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
ŸÖÆÑü ³Ö»Ö ú¸üÆãü †Ö•Öã ײÖÁÖÖ´Ö……0……

774/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

368. •ÖÖÆãü •ÖÖÆãü ´Ö´Ö †ÖµÖÃÖã ´ÖÖ−Öß,


−ÖØÆü ŸÖã´Æü ÃÖ´Ö¸ü •ÖÖêÖ »Ö‘Öã ¯ÖÏÖ−Öß,
ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö ÃÖãú“Ö †×ŸÖ ´ÖÖ−Öß,
¸üÖ¾Ö−Ö ²ÖÆãü׸ü “Ö»ÖÖ ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
³Ö¸îü »ÖÖ×−Ö ÖŸÖ Ö²ÖÔ Öã´ÖÖ−Ö……0……
369. †×ŸÖ ÃÖÓŸÖ¯ŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
»ÖÖî™üÖ −ÖÖ׸ü ²ÖÆãüŸÖ ÃÖãú“ÖÖ‡Ô,
³Ö−Ö Çü¤üµÖ ´Ö−Ö †×ŸÖ ײÖú»ÖÖ‡Ô,
ÃÖ߬ÖÐØÆü ‘ÖãÃÖÖ ´ÖÆü»Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
úß úˆ ‘ÖÖ¾Ö ÃÖîú −ÖØÆü •ÖÖ−Ö……0……
370. ‡ŸÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö ÖãÃÖÖчÕ,
»Ö×$Ö ³Ö㇠¯Ö¸îü »Ö$Ö−Ö ´Öã¹ý”Ö‡Ô,
úÖŸÖ¸ ¥üÖ •Ö»Ö ÄÖÖ¾Ö ²ÖÆüÖ‡Ô,
×²Ö»Ö¯ÖŸÖ ³ÖµÖê ´Ö−Öã•Ö úß −ÖÖ‡Õ,
ú×Æü ú×Æü ÆüÖ ´Ö´Ö •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
371. »Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ú¸üŸÖ ÃÖã¸ÃÖÖчÕ,
Æü−Öã´ÖÓŸÖ×ÆüÓ ³Ö‹ úÆüŸÖ ¤ãü$ÖÖ‡Ô,
•ÖÖÆãÑü ²Ö߸ü ¦üÖê−ÖÖ“Ö»Ö ¬ÖÖ‡Ô,
»ÖÖ‡ ´ÖÆüÖîÂÖ×¬Ö ¤êüÆãüÑ ×•ÖµÖÖ‡Ô,
²µÖ£ÖÔ ‡ »Ö$Ö−Ö ×²Ö−ÖÖ ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……

775/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

372. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã †ÖµÖÃÖã ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,


“Ö¸ü−Æü −ÖÖ‡ †×ŸÖ ²Ö߸ü•Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ²ÖêÖ ²Ö¸ü Ö¹ý›Íü ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ¸üÖ´Ö×Æü ¸üÖ´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
”û߸üØÃÖ¬Öã úÆÑü úß−Æü ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
373. ¸üÖ¾Ö−Ö ¤æüŸÖ ŸÖÖ×Æü ”û−Ö †Ö‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü úÆüÖ ˆ´ÖÖ †ÃÖ −ÖÖ‡Ô,
−ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖîÂÖ×¬Ö •Öß¾Ö−Ö¤Ö‡Ô,
ÆêüŸÖã ÖµÖÖê Æü−Öã´ÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖ‡Ô,
¦üÖê−ÖÖ“Ö»Ö •ÖÆÑü •Ö›Íüß ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
374.ÃÖã−ÖÖ ¸üÖ´Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ŸÖÆüÖчÔ,
»ÖÖ¾ÖÆãÑü ²Ö߸ü ´ÖÆüÖîÂÖ×¬Ö ¬ÖÖ‡Ô,
•Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ−Ö ´ÖÖê¸ü ׯÖ쵅 ³ÖÖ‡Ô,
²Öê×Ö ×•ÖµÖÖ¾ÖÆãÑü ú¸üŸÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ›Íü¯ÖŸÖ ²ÖÓ¬Öã ײÖ−ÖÖ ´Ö´Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
375. ÃÖ´ÖÖ“ÖÖ¸ü ×Ö׸ü•ÖÖ †ÃÖ ¯ÖÖ‡Ô,
Ø“Ö×ŸÖŸÖ ÆüÖê †×ŸÖ ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ¦ãüŸÖ “Ö»ÖÖ ˆ›ÍüÖ‡Ô,
¯ÖÆãÑü“ÖÖ úÖ»Ö−Öê×´Ö ÖéÆü †Ö‡Ô,
ÃÖÖê »Ö×$Ö ×−Ö×ÃÖØÆü ŸÖÖ×Æü ×−Ö•Ö ¬ÖÖ´Ö……0……

776/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

376. †“Ö¸ü•Ö ú׸ü ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ³ÖµÖ ´ÖÖ−ÖÖ,


¤‡ †‘ÖÖÔפü ŸÖÖ×Æü ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓ¯Öã™ü ú¸ü ú׸ü ú×Æü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
úÆüÖ ²ÖÆãü׸ü ¯ÖϳÖã ³ÖÖ úÃÖ †Ö−ÖÖ,
úÆüÆãÑü ´ÖÖê×Æü ÃÖ²Ö ²Ö¸ü×−Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
377. úÖ ×úµÖ ÆüÖê‡ ŸÖÖê¸ü ׯÖ쵅 ÃÖÖчÕ,
úÆüÆãÑü ´ÖÖê×Æü ¦ãüŸÖ ú¸üˆÑ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö ¸üÖ¾Ö−Ö †ÃÖ úÆüÖ ¤ãü$ÖÖ‡Ô,
úÖ»Ö ãú“ÖÎú ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
³ÖÖ †²Ö ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
378. ÃÖÛŒŸÖ²ÖÖ−Ö •ÖÖê ÃÖ´Ö¸ü “Ö»ÖÖ¾ÖÖ,
ÃÖÖê »Ö×Ö »Ö$Ö−ÖØÆü ³Öæ×´Ö ×Ö¸üÖ¾ÖÖ,
ŸÖê×Æü »Ö×Ö ¯Ö¾Ö−Ö ÃÖãŸÖØÆü ¸ü‘Öã¸üÖ¾ÖÖ,
×−Ö×ÃÖÆüØÆü †ÖîÂÖ×¬Ö »Öê−Ö ¯ÖšüÖ¾ÖÖ,
•Öê×Æü »Ö×Ö −Ö³Ö ¬ÖÖ¾ÖŸÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
379. ú׸ü ´ÖÖµÖÖ ŸÖã´Æü ÆüÖêÆãÑü ÃÖÆüÖ‡Ô,
´Öã×−Öú¸ü ³ÖêÂÖ ×²ÖÃÖêÂÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
•ÖÖ ´ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´ÖØÆü ¸ü×“Ö ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
³ÖÏ×´ÖŸÖ ú¸üÆãÑü ŸÖê×Æü •ÖÖ»Ö ×²Ö”Ö‡Ô,
úß ×−Ö×ÃÖ •ÖÖµÖê ²Öß×ŸÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

777/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

380. †ÃÖ ú׸ü ú¸üÆãÑü Æü´ÖÖ¸ü ×ÆüŸÖÖ‡Ô,


•ÖÖ ¦ãüŸÖ »ÖêÆãüÑ úׯÖ×Æü ײִֻÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö ÃÖšü úÖ»Ö−Öê×´Ö ‘Ö²Ö¸üÖ‡Ô,
³ÖÖ †ÃÖ úÆüŸÖ ÃÖã²Ö“Ö−Ö ²Öã—ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²ÖØÆü ³ÖÖÑ×ŸÖ úÖ¸üú ú»µÖÖ−Ö……0……
381. •ÖÖê Ö×ŸÖ ¤Óü›üú ײÖׯÖ−Ö ´Ö—ÖÖ¸üß,
´ÖÖ׸ü“Ö »ÖÆêüˆ ´ÖéÖÖ ²Ö¯Öã ¬ÖÖ¸üß,
ÃÖÖê‡ Ö×ŸÖ †¾Ö×ÃÖ×ÆüÓ ÆüÖê‡ Æü´ÖÖ¸üß,
−ÖØÆü ¸Óü“ÖÆãü ÃÖÓ¤êüÆü ÃÖã¸üÖ¸üß,
ŸÖ¾Ö »Ö×Ö ŸÖ²ÖÆãÑü ŸµÖÖ×Ö ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
382. ú¸ü×²Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü úÖ•Ö ×¯Ö쵅 ¬ÖÖ‡Ô,
¤êüÆü ´ÖÖêÆü ´Ö´ÖŸÖÖ ×²ÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
¯Ö¸ü ´Ö´Ö úÆüÖ −ÖÖ£Ö ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
ÃÖã−ÖÆãÑü Öã−ÖÆãÑü ÃÖ²Ö ÎúÖê¬Ö ײÖÆüÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ŸÖ²Ö ´ÖÖê×Æü úÆüÆãÑü ×−Ö•Ö úÖ´Ö……0……
383. ¯Öã¡Ö ¯ÖÖî¡Ö ׯÖϵ֕Ö−Ö ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
×−ÖÓָü ²ÖÓÃÖ ¬¾ÖÓÃÖ ú¸ü¾ÖÖ‡Ô,
•Öß¾Ö−Ö ¸üÖ•Ö ×ÃÖµÖÆãÑü •Öפü ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²ÖÆãÑü −Ö ú¾Ö×−Öˆ ³ÖÖÑ×ŸÖ ³Ö»ÖÖ‡Ô,
²µÖ£ÖÔ×ÆüÓ ¤êüÆü ¬Ö¸üÖ ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……

778/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

384. ´ÖÆüÖ²ÖÖÆãü ¤‡ ÃÖߟÖ×ÆüÓ ¸üÖ´ÖØÆü,


ײֳÖßÂÖ−Ö×ÆüÓ ¬Ö¸üŸÖß ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´ÖØÆü,
¸üÖ•ÖÆãÑü ¤êüÆãüÑ ú¸üÖ ¬Öã´Ö¬ÖÖ´ÖØÆü,
•ÖÖ ¯Öã×−Ö ²ÖÃÖÆãÑü ײÖׯÖ−Ö ×Ö׸ü ÖÏÖ´ÖØÆü,
•ÖÖê ´Öã×−ÖÖ−Ö ÃÖê×¾ÖŸÖ †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
385. ¯ÖÏÖŸÖ„úÖ»Ö ŸÖÆüÖÑ ×−ÖŸÖ ÃÖÖчÕ,
ÃÖ׸üŸÖ ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ´ÖÖÑ—Ö −ÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖÓ¬µÖÖê¯ÖÖÃÖ−ÖÖפü ÃÖã$Ö¤Ö‡Ô,
ú׸ü ‹úÖÓŸÖ ¤êüÃÖ ×¯Ö쵅 ¯ÖÖ‡Ô,
²ÖîšüÆãÑü ÃÖã$ÖÖÃÖ−Ö×Æü ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
386. ÆüÖê ×−ÖÃÖÓÖ ÃÖ²Ö ×²ÖÂÖµÖ ×²ÖÃÖÖ¸üß,
ÃÖÖ¬ÖŸÖ ÃÖ²Ö ‡ÓצüµÖØÆü ÃÖã¸üÖ¸ß,
†ÓŸÖ¸ü´Öã$Öß ×²Ö−ÖØÆüü ²Ö׸ü†Ö¸üß,
ú¸üÆãÑü ´ÖÖê׸ü ³Ö×»Ö ²ÖÖŸÖ ×²Ö“ÖÖ¸üß,
²Ö−ÖÆãÑü †¾ÖõÖØÆü †ÖŸÖ´Ö¾ÖÖ−Ö……0……
387. ¤êüÆü ²Öãרü ´Ö−Ö ‡Óצü ÖãÃÖÖчÕ,
ÃÖú»Ö “Ö¸Ö“Ö¸ü •ÖÖŸÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
²ÖÎÉ»ÖÖêú ²ÖÎÉÖ ŸÖú •ÖÖ‡Ô,
úß™ü ¯ÖŸÖÓÖ †Öפü ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ´ÖÖµÖÖ ¯ÖϳÖã úÆüØÆü ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……

779/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

388. ˆŸÖ¯Ö×ŸÖ ×£Ö×ŸÖ ×²Ö−ÖÖÃÖ •ÖÖ êú¸üß,


‹×Æü ´ÖÖµÖÖ úß ú¸ü×−Ö ‘Ö−Öê¸üß,
»ÖÖê×ÆüŸÖ þÖêŸÖ éúÂ−Ö ¸ÑüÖ ±êú¸üß,
¯ÖÏ•ÖÖ ×²Ö×³Ö®Ö ¸ü“Ö×ŸÖ ²ÖÆãüŸÖê¸üß,
ÃÖ²Öú¸ü †»ÖÖ †»ÖÖ ú׸ü úÖ´Ö……0……
389. •ÖÖê ¯ÖϳÖã ²µÖÖ¯ŸÖ †ÖŸ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ú׸ü ´ÖÖê×ÆüŸÖ ןÖ−ÆüÆüà ײÖ×¬Ö −ÖÖ−ÖÖ,
úÖ´Ö ÎúÖê¬Ö ŸÖéÃ−ÖÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
†Öפü †−Öêú ¸ü“Ö×ŸÖ ÃÖÓŸÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ú×Æü ÖÖ¾ÖØÆü ÃÖÓŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
390. ×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ›Ö׸ü ¯ÖϳÖÖ¾ÖÖ,
³Ö׸ü ú¸üŸÖÖ ³ÖÖêÖŸÖÖ¯Ö−Ö ³ÖÖ¾ÖÖ,
ÃÖŸµÖþֺþ¯Ö †−Öæ¯Ö ÃÖãÆüÖ¾ÖÖ,
ú׸ü ¥üÖ †Öê™ü $ÖÖê™ü ²ÖÆü¸üÖ¾ÖÖ,
ÁÖßÃÖã$Ö ÃÖÖÓ×ŸÖ Æü¸ü×ŸÖ †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
391. †ÖŸ´Ö¤êü¾ÖÆüØÆü ú׸ü ²ÖÃÖ ÃÖÖчÕ,
$Öê»Ö×ŸÖ $Öê»Ö סֵÖÖ úß −ÖÖ‡Õ,
ÃÖˆÑ ×−Ö•Ö ÃÖã¨ü þֺþ¯Ö ײÖÆüÖ‡Ô,
ײÖÂÖµÖ ²ÖÖÃÖ−ÖÖ ´ÖÆÑü ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
³ÖÖêÖŸÖ ³ÖÖêÖ †•ÖÖêÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

780/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

392. ÃÖ¤üÖã¹ýúß ¯ÖϳÖã ×´Ö»Ö×−Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,


•ÖÖê ¤‡ −ÖµÖ−Ö−Æü •ÖÖê×ŸÖ •ÖÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö »Ö×$Ö •Öß¾Öþֺþ¯Ö †‘ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ×²ÖÂÖµÖ−Æü ÃÖê ¥üÛ™ü Æü™Öü‡Ô,
ÆüÖêŸÖ ´ÖÖ−Ö ´Ö−Ö ÃÖß¾Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
393. ŸÖ²ÖÆüØÆü •Öß¾Ö ´ÖãŒŸÖ ¦ãüŸÖ ÆüÖê‡Ô,
†ÖŸ´Öþֺþ¯ÖØÆü ´ÖÆÑü ´Ö−Ö ´ÖÖê‡Ô,
ÃÖú»Ö ײÖÂÖ´ÖŸÖÖ ¤êüŸÖ ײÖÖÖê‡Ô,
×−Ö•Ö´ÖµÖ ¤êü$ÖŸÖ •Öß¾Ö ÃÖ²ÖÖê‡Ô,
ŸÖÖŸÖê ÃÖ¤Ö »ÖÆüŸÖ ײÖÁÖÖ´Ö……0……
394. ÃÖÖê Æêü †ÃÖã¸üÖ×¬Ö¯Ö ŸÖ×•Ö ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓ•ÖŸÖ ÆüÖê‡ ú¸üÆãÑü ×−ÖŸÖ ¬µÖÖ−ÖÖ,
†ÖŸ´Öþֺþ¯ÖØÆü •ÖÖ×Æü ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ד֟և ÆüÖêØÆü †Ö−ÖÓ¤ü ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ú׸ü ´ÖãŒŸÖ ÆüÖêÆãÑü ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
395. •ÖÖê †ÃÖ ú¸üŸÖ ÆüÖê‡ úךü−ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖã−Ö ¯ÖϳÖã×ÆüÓ ú¸ü †ÖÁÖµÖ ¯ÖÖ‡Ô,
•Öß¾Ö−Ö ´ÖãŒŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
ÆüÖêÆãÑü ÃÖ¯Öפü •ÖÖ •ÖÖ»Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
ŸÖ²ÖÆü×ÆüÓ ÆüÖê‡ ´ÖÆüÖ ú»µÖÖ−Ö……0……

781/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

396. ¬µÖÖ−Ö ú¸ü−Ö ×²Ö×¬Ö ÃÖÆü•Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,


ÃÖã−ÖÆãÑü úÆüˆÑ ¯ÖϳÖã ŸÖ¾Ö ×ÆüŸÖ ÖÖ‡Ô,
•ÖÆÑü ú×ÆüÓ ¸üÆüÆãÑü ŸÖÆÑü‡ ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
Çü¤üµÖ ú´Ö»Ö ´ÖÆÑü ¬µÖÖ−Ö »ÖÖÖ‡Ô,
†ÃÖ Ø“ÖŸÖ−Ö ú¸üÆæÑü †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
397. ´Öé¤ãü»Ö ú»Öê¾Ö¸ü ÃÖãÓ¤ü¸ü õÖÖ´ÖÖ,
†ÓÖ †ÓÖ ”û×²Ö ¯Ö¸ü´Ö »Ö»ÖÖ´ÖÖ,
þÖ−ÖÔ ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö ´Ö×−ÖéúŸÖ úÖ´ÖÖ,
ŸÖÖ ¯Ö¸ü ×ÃÖµÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¸üÖ•ÖŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
398. −ÖµÖ−Ö ×²ÖÃÖÖ»Ö ×ŸÖ»Öú —Ö»ÖúÖÆüà,
ŸÖ×›ÍüŸÖ ²ÖÃÖ−Ö ŸÖê•ÖÖê´ÖµÖ †ÖÆüà,
†ÓÖ¤üÆüÖ¸ü ×ú¸üß™ü ÃÖãÆüÖÆüà,
²Ö−Ö´ÖÖ»ÖÖ úÖîßÖã³Ö ”û×²Ö ”ÖÆüà,
−Öã¯Öã¸ü ú™üú ¬ÖÖ¸îü ”ûײ֬ÖÖ´Ö……0……
399. ÃÖÖîÆïü »Ö$Ö−Ö»Ö»ÖÖ »Ö‘Öã ³ÖÖ‡Ô,
»Ö‡ ¤üˆ ¬Ö−ÖãÂÖ ú¸üŸÖ ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,
³Öæ¯Öºþ¯Ö ÃÖÖê³ÖÖ ÁÖߟÖÖ‡Ô,
¤êüŸÖ Çü¤üµÖ úß •Ö¸ü×−Ö ²ÖãŸÖÖ‡Ô,
¤ü¸üÃÖ−Ö ú¸ü×ÂÖ »ÖêŸÖ ÃÖ²Ö úÖ´Ö……0……

782/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (”ûšü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

400. ÃÖ²Ö êú Çü¤üµÖ ײָüÖ•ÖŸÖ •ÖÖê‡Ô,


†ÖŸ´Ö þֺþ¯Ö ³Öæ¯Ö²Ö¸ü ÃÖÖê‡Ô,
ןÖ−ÆüØÆü ¸üÖ´Ö úÆüÆüà ÃÖ²Ö úÖê‡Ô,
³ÖÖ×ŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ¬µÖÖ¾ÖÆãÑü ÃÖ²Ö $ÖÖê‡Ô,
¸üÖ•Ö¯ÖÖ™ü ¬Ö¸üŸÖß ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
401. µÖÖ †−Ö−µÖ ´Ö−Ö ²Öã×¬Ö ÃÖê ÃÖÖчÕ,
³ÖŒŸÖ´ÖÓ›ü»Öß ´ÖÆÑü úØÆü •ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖÃÖã ¯Ö×²Ö¡Ö “Ö׸ü¡Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖã−ÖÆãÑü •ÖÖŸÖ ×²ÖÃÖ¸Ö‡Ôü,
³ÖÃ´Ö ú¸üŸÖ éúŸÖ ¯ÖÖ¯Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
402. •ÖÖê ¯Ö׸ü¯Öæ−ÖÔ “Ö¸üÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
‹ú †−Öêú »Ö$ÖÖ −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
−ÖÖ´Ö ºþ¯Ö Öã−Ö ¸ü×ÆüŸÖ ÃÖ¤Ö‡Ôü,
ÃÖÖã−Ö ³ÖÖ¾Ö ÃÖê Çü¤üµÖ ²ÖÃÖÖ‡Ô,
ÃÖÓŸÖŸÖ ×ŸÖ−ÆüØÆü ³Ö×•ÖµÖ ×ÆüŸÖ •ÖÖ−Ö……0……
-:0:-

783/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……úÖ»Ö−Ö×ê ´Ö
úÖ
ú¯Ö™ü, Æü−Ö´ã ÖÖ−Ö•Öß «üÖ¸Ö ˆÃÖ
úÖ ¾Ö¬Ö, »Ö!´ÖÖ•Öß
úÖ
ÃÖ“ÖŸê Ö ÆüÖ−ê ÖÖ †Ö¸î ü ¸üÖ¾ÖÖ
úÖ
úã ´³Ö
úÖÔ
úÖê •ÖÖÖ−ÖÖ
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
403. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯Öã×−Ö ¸üÖ´Ö úÆüÖ−Öß,
úÆü−Ö »ÖÖî ú×Æü Æêü Öã−Ö$ÖÖ−Öß,
úÖ»Ö−Öê×´Öúß ×Ö¸Öü ÃÖãÆüÖ−Öß,
ÃÖßŸÖ»Ö ÃÖã$Ö¤ü †×´ÖµÖ ¸üÃÖ ÃÖÖ−Öß,
ÃÖã−ÖŸÖ×ÆüÓ ¤ãü™ü ³Ö¸îü †×³Ö´ÖÖ−Ö……0……
404. ‘ÖéŸÖ ¯Ö¸ü ŸÖ¯ŸÖ •Ö£ÖÖ •Ö»Ö ›Ö¸êü,
”ãû−Ö ”ãû−Ö ú¸ü ²ÖÖê»ÖŸÖ †−Öã¤üÖ¸êü,
ןÖ×´Ö ¸üÖ¾Ö−Ö †×ŸÖ ÎúÖê¬Ö êú ´ÖÖ¸êü,
Ö¸ü×•Ö ˆšüÖ ú׸ü ¥üÖ †¹ý−ÖÖ¸êü,
úÆüŸÖ ×−ÖúÖ׸ü $ÖÓÖ ³ÖÖï ŸÖÖ−Ö……0……
405. »ÖÖŸÖ ´ÖÖê×Æü ŸÖã´Æü ×´Ö»Öî ¸üÖ´ÖÃÖê,
ŸÖ²ÖØÆü úÆüŸÖ †ÃÖ ÃÖšü Öã»ÖÖ´Ö ÃÖê,
²Ö¬Ö×²Ö ŸÖã´ÆüØÆü ŸÖã´Æü ³ÖµÖê ²ÖÖ´Ö ÃÖê,
ÃÖ´Öã×—Ö ¯Ö¸üŸÖ †²Ö ²Öî׸ü úÖ´ÖÃÖê,
²ÖÃÖÆãÑü ‡ÆüÖÑ ´Ö´Ö †−Ö×ÆüŸÖ šüÖ−Ö……0……
784/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

406. úÖ»Ö−Öê×´Ö ÃÖã×−Ö $Ö»Ö úß ²ÖÖ−Öß,


Çü¤üµÖ ײ֓ÖÖ׸ü ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê ÃÖšüÆüØÆü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
•ÖÖê ´Ö´Ö ²ÖÖŸÖ −Ö ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖãÆüÖ−Öß,
ŸÖÖê ¯ÖϳÖã †²ÖØÆü ú¸üˆÑ ÃÖÖê‡ úÖ´Ö……0……
407. †ÃÖ ú×Æü ¤ÃÖÓú¬Ö×Æü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
úÖ»Ö−Öê×´Ö ´ÖÖµÖÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
“Ö»ÖÖ ŸÖ²ÖØÆüü ×ÃÖ‘ÖÐØÆü ÖµÖÖê †Ö‡Ô,
ŸÖã×Æü−ÖÖ“Ö»Ö úß •ÖÆüÖÑ ŸÖ¸üÖ‡Ô,
×“Ö¡Ö ×²Ö×“Ö¡Ö ¤ü¸üÃÖ †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
408. ¯Ö¾Ö−ÖŸÖ−ÖµÖ ú¸ü ŸÖÖ ¯Ö£Ö •ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ´Öã×—Ö ˆ´ÖÖ ÃÖÖê †ÃÖã¸ü ÃÖµÖÖ−ÖÖ,
¸ü“ÖÖ ŸÖ¯ÖÖê²Ö−Ö ×¤ü²µÖ ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
$ÖÖ ´ÖéÖ ³ÖÓéÖÆãÑü †×ŸÖ ¹ýדָÖ−ÖÖ,
ÃÖ¸ü ÃÖ׸üŸÖÖ ×Ö׸ü ײÖׯÖ−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
409. †Ö¯ÖÆãÑü ÃÖãÓ¤ü¸ü ³Öê$Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
²ÖîšüÖ †ÖÃÖ−Ö ÃÖã$Ö¤ü »ÖÖÖ‡Ô,
×Ö׸ü•ÖÖ ×‘Ö¸êü ×ÃÖ嵅 ÃÖ´Öã¤Ö‡Ôü,
¤êüŸÖ ןÖ−Æü×Æü ˆ¯Ö¤êüÃÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
−Öß×ŸÖ ¬Ö¸ü´Ö´ÖµÖ ²Ö¸ü×−Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……

785/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

410. •Ö²Ö ŸÖÆÑü ˆ´ÖÖ †Ö‡ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,


³ÖµÖê ײֻÖÖêúŸÖ ÃÖã£Ö»Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü´Ö ¸ü´µÖ †ÖÁÖ´Ö ˆªÖ−ÖÖ,
ú¸ü−Ö ×²Ö“ÖÖ¸ü »ÖÖî ײÖ×¬Ö −ÖÖ−ÖÖ,
úß ³ÖÏ´Ö Ã¾Ö¯−Ö ×ú ÃÖŸµÖ ‡ šüÖ´Ö……0……
411. −ÖØÆü ¯Ö×Æü»Öê ú²ÖÆæÑü »Ö×$Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ,
†ÃÖ ×²Ö×“Ö¡Ö †ÖÁÖ´Ö ‹×Æü šüÖѾÖÖ,
úß ´Öï ¯ÖÓ£Ö ³Öæ×»Ö “Ö×»Ö †Ö¾ÖÖ,
úß ¯ÖϳÖãÆüà µÖÆü šüÖ´Ö ×¤ü$ÖÖ¾ÖÖ,
ÃÖãÖ´Ö ú¸ü−Ö ×ÆüŸÖ ÃÖ²Ö ´Ö´Ö úÖ´Ö……0……
412. •ÖÖ‡ ײֻÖÖêúˆÑ †−Öã¯Ö´Ö šüÖ´ÖÖ,
×´Ö×»Ö ´Öã×−ÖÆüØÆü ú׸ü ¤Óü›ü ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖã×−Ö ×¯Ö쵅 ²Ö“Ö−ÖØÆü ú׸ü •Ö»Ö ¯ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ²Ö †ÖÖê »Ö×Ö ú¸üˆÑ ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ×−ÖÃ“ÖµÖ ´Ö−Ö ´ÖÆÑü ú×¯Ö šüÖ−Ö……0……
413. ŸÖã¸üŸÖ ˆŸÖ׸ü †ÖÁÖ´ÖÆüØÆü †ÖµÖê,
•ÖÖê ÃÖ²Ö ×¤ü×ÃÖ •ÖÖê•Ö−Ö »Ö×Ö ”ÖµÖê,
±ú»Ö ±ãú»Ö ³ÖÖ¸ü ›üÖ¸ »Ö™üúÖµÖê,
ŸÖ¹ý ŸÖ¹ý²Ö¸ü ¤êü$ÖŸÖ ´Ö−Ö ³ÖÖµÖê,
»ÖŸÖÖ ¯ÖŸÖÖ ÃÖ²Ö ÁÖß”ûײִÖÖ−Ö……0……

786/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

414. ¯Ö−ÖÃÖ $Ö•Öæ¸ü ÃÖÖ»Ö †×ŸÖ ÃÖÖêÆîü,


‘Ö¾Ö¬Öü ×»ÖµÖê ú¤ü»Öß ´Ö−Ö ´ÖÖêÆîü,
²Öî¸ü ײÖÖŸÖ †ÖÁÖ´Ö †ÃÖ úÖêÆîü,
¤êü×$Ö −Ö ˆ´ÖÖ •ÖÖÃÖã ´Ö−Ö ”ûÖêÆîü,
‡Ó¦ü•ÖÖ»Ö éúŸÖ •ÖÆÑü ÃÖ²Ö úÖ´Ö……0……
415. úÖ»Ö−Öê×´Ö ŸÖÆÑü •ÖÖ»Ö ×²Ö”ÖµÖê,
¯Öæ•ÖŸÖ ×ÃÖ¾ÖØÆü ˆ´ÖÖ ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖê,
»Ö×$Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö ŸÖÖ×Æü ×ÃÖ¸ü −ÖÖµÖê,
²ÖÆãü׸ü úÆüŸÖ ³Ö‹ ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
¸üÖ´Ö¤æüŸÖ ´Öï Æêü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
416. −ÖÖ´Ö Æü´ÖÖ¸ü úÆüØÆü Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖϳÖã×ÆüÓ úÆîü ´Öï úß−Æü ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
”û߸üÃÖ´Öã¦ü ´Öã—Öê Æîü •ÖÖ−ÖÖ,
•Ö»Ö ¦ãüŸÖ ¤êüÆãÑü ´Öã−ÖßÃÖ ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
“ÖÖÆüˆÑ ú¸ü−Ö ²ÖÆãüŸÖ •Ö»Ö ¯ÖÖ−Ö……0……
417. úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê ŸÖ²Ö †ÃÖã¸ü ÃÖµÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ´Ö³ÖŒŸÖ Æêü ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
»ÖêÆãüÑ ú´ÖÓ›ü»Ö ú׸ü •Ö»Ö ¯ÖÖ−ÖÖ,
¯Öã×−Ö ú׸ü ú”ãû ײÖÁÖÖ´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
Ö´Ö−Ö ú¸üÆãÑü †ÖÖê ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……

787/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

418. ×−Ö•Ö ŸÖ¯Ö ²Ö»Ö ¤êü$ÖˆÑ ´Öï ³ÖÖ‡Ô,


éú¯ÖÖ¥Û™ü ÃÖê Æüß ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
²ÖÓ¬ÖãØÆü úׯÖ−ÆüØÆü ¤üß−Æü וֵÖÖ‡Ô,
ŸÖê ÃÖ²Ö »ÖêŸÖ †³Öß †ÑÖ›ÍüÖ‡Ô,
ˆ×šü ŸÖÆÑü ²Öîךü ײֻÖÖêúŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
419. ¯Ö¾Ö−ÖŸÖ−ÖµÖ ŸÖ²ÖÆüà úÆü ÃÖÖчÕ,
•Ö»Ö †×ŸÖ £ÖÖê¸ü ¯µÖÖÃÖ −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
¤êüÆãÑü •Ö»ÖÖÃÖµÖÆüß ²ÖŸÖ»ÖÖ‡Ô,
•ÖÖ ŸÖÆÑü ¯Öß •Ö»Ö −ÖÖ£Ö †‘ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ ŸÖ¾Ö †Ö×ÃÖÂÖ ú¸ü×²Ö ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
420. ŸÖ²Ö ÃÖÓ−µÖÖ×ÃÖüØÆü ‹ú ²Öã»ÖÖ‡Ô,
úÆüÖ ÃÖÖê †ÃÖã¸ü úׯÖ×ÆüÓ »Ö‡ •ÖÖ‡Ô,
¤êüÆãÑü ÃÖ¸üÖê¾Ö¸ü ŸÖã¸üŸÖ פü$ÖÖ‡Ô,
•ÖÆÑü •Ö»Ö ¯Öß úׯָüÖ•Ö †‘ÖÖ‡Ô,
ÃÖß‘ÖÐ×Æü ´ÖÖê×Æü ×´Ö»ÖîÓ µÖÆÑü †Ö−Ö……0……
421. ´ÖÓ¡Ö ¤êü×²Ö ´Öï ‡−ÆüØÆü ‡ÆüÖчÔ,
•ÖÖ ÃÖê ÆüÖê‡ −Ö ´ÖÖ úךü−ÖÖ‡Ô,
†×ŸÖÃÖµÖ ÃÖß‘ÖÐ “Ö×»ÖØÆü −Ö³Ö ¬ÖÖ‡Ô,
•ÖÖŸÖ×ÆüÓ †ÖîÂÖ×¬Ö ¯Ö¸üß ×¤ü$ÖÖ‡Ô,
ÃÖãÖ´Ö ÆüÖê‡ ÃÖ²Ö ú×¯Ö ú¸ü úÖ´Ö……0……

788/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

422. ¯Öã×−Ö ²ÖÖê»ÖÖ ÃÖÖê úׯÖØÆü ³Ö¾ÖÖ−Öß,


ÃÖãÓ¤ü¸ü ´Ö¬Öã¸ü ²Ö“Ö−Ö ”û»Ö ÃÖÖ−Öß,
´ÖæÑפü ¥üÖØÆü ¯Öß−ÖÖ ŸÖÆÑü ¯ÖÖ−Öß,
†ÃÖ ×²Ö×¬Ö ú¸üÆãÑü ´ÖÖ×−Ö ´Ö´Ö ²ÖÖ−Öß,
ŸÖ²ÖØÆü ´ÖÓ¡Ö µÖÆü †Ö‡×ÆüÓ úÖ´Ö……0……
423. ²Ö™ãü ŸÖ²Ö úׯÖØÆü ÃÖ¯Öפü ŸÖÆÑü »ÖÖ¾ÖÖ,
´ÖÖµÖÖ´ÖµÖ ÃÖÖê ÃÖ׸ü×ÆüÓ ×¤ü$ÖÖ¾ÖÖ,
»Ö×$Ö ‘Öã×ÃÖ ŸÖÖ ´ÖÆÑü ú×¯Ö ÃÖã$Ö ¯ÖÖ¾ÖÖ,
†ÖÑ$Ö ´ÖæÑפü •Ö²ÖÆüßÓ ×ÃÖ¸ü −ÖÖ¾ÖÖ,
×Ö׸ü•ÖÖ ú¸ü−Ö ÆêüŸÖã •Ö»Ö ¯ÖÖ−Ö……0……
424. ŸÖ²ÖÆüßÓ ŸÖÆÑü ´ÖÖ¸üß ‹ú †Ö‡Ô,
´ÖÖµÖÖ×¾Ö−Öß ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
ÃÖß‘ÖÐ×ÆüÓ ÃÖÖê ×Ö׸ü•ÖÖ ´ÖãÆÑü ²ÖÖ‡Ô,
×−ÖÖ»Ö−Ö »ÖÖß úׯÖØÆü Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö Æü−Öã´ÖÓŸÖ ´ÖÆüÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
425. ÆüÖê †×ŸÖ Îãú¨ü ŸÖÖÃÖã ´ÖãÆÑü ±úÖ¸ß,
ÃÖ¸ü ´ÖÆÑü ¤üßÛ−ÆüÓ ŸÖÖ×Æü ¯Öã×−Ö ›Ö¸üß,
ŸÖ−Ö ŸÖ×•Ö ÃÖÖê ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
פü²µÖ »ÖÖêú úÆÑü ÃÖ¯Öפü ×ÃÖ¬ÖÖ¸üß,
¯ÖÏÖ™ßü ²ÖÆãü׸ü ÖÖ−Ö ´ÖÆÑü †Ö−Ö……0……

789/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

426. פü²µÖ ºþ¯Ö ¬Ö׸ü ÃÖãÓ¤ü׸ü õÖÖ´ÖÖ,


ÃÖã´Öã×$Ö ´Ö−ÖÖêÆü׸ü ˆ´ÖÖ »Ö»ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖÓ¯Öã™ü ú¸ü ú׸ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖÖ,
úÆü×ŸÖ úׯÖØÆü ³Ö‡ †Ö¯Ö−Ö −ÖÖ´ÖÖ,
¬ÖÖ−µÖ´ÖÖ×»Ö ´Öï Æêü ´ÖןִÖÖ−Ö……0……
427. ¯ÖÏ£Ö´Ö †¯ÃÖ¸üÖ ¸üÆüß ÃÖãÆüÖ‡Ô,
¤ãü™üÖ ´ÖÖê×Æü ´Öã−Öß ‹ú ¯ÖÖ‡Ô,
¤üß−Æü ÃÖÖ¯Ö †×ŸÖÃÖµÖ ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
úß ´ÖÖ¸üß ´Öï ³Ö‡Ô ŸÖÆüÖчÔ,
éú¯ÖÖ †Ö•Öã úß−ÆüßÓ ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
428. ÃÖÖê éú¯ÖÖ»Öã ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¸Ö‡Ôü,
פüµÖÖê †Ö•Öã µÖÆÑü ŸÖã´ÆüØÆü ¯ÖšüÖ‡Ô,
ú×¯Ö ŸÖ¾Ö ¤ü¸üÃÖ ¯Ö¸üÃÖ ×¯Ö쵅 ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ¯Ö ÃÖÖ¯Ö ÃÖ²Ö ÖµÖÖê ¯Ö¸Öü‡Ô,
éúŸµÖ éúŸµÖ ³Ö‡ ´Öï ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……
429. ú×¯Ö −ÖØÆü ´Öã×−Ö µÖÆü ú¯Ö™ü ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖêú−Ö “ÖÆüŸÖ ŸÖÖê¸ü ¯ÖÓ£ÖÖ−ÖÖ,
úÖ»Ö−Öê×´Ö µÖÆü †ÃÖã¸ü ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
Æü¸üÆãÑü Æü¸üÆãÑü ‹×Æü ú¸ü ¦ãüŸÖ ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ÆêüŸÖã ú¸üŸÖ µÖÆü úÖ´Ö……0……

790/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

430. †ÃÖã¸ü ‡ ׫ü•Ö ´Öã×−Ö ØÆüÃÖú ³ÖÖ¸üß,


²Ö×¬Ö ‹×Æü ¤ãü™ü×Æü Æêü ²ÖΟ֬ÖÖ¸üß,
»ÖêÆãüÑ ÃÖß‘ÖÐ ¯ÖϳÖã úÖ•Ö ÃÖ¾ÖÖѸüß,
†ÃÖ ú×Æü ÃÖÖê ÃÖã¸ü»ÖÖêú ×ÃÖ¬ÖÖ¸üß,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ÃÖã$Ö¤ü ¯ÖϳÖã úÖ −ÖÖ´Ö……0……
431. úÖ»Ö−Öê×´Ö ¯ÖÆÑü ú×¯Ö ŸÖ²Ö ÖµÖ‰ú,
¤êü×$Ö ÃÖÖê †ÃÖã¸ü úÆüŸÖ †ÃÖ ³ÖµÖ‰ú,
´ÖÓ¡Ö »ÖêÆãüÑ ÃÖã³Ö úÖ»Ö ˆ¤üµÖ‰ú,
ÃÖã×−Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö ÃÖã×´Ö׸ü ¸ü‘Öã¸üµÖ‰ú,
¤ßü−ÆüßÓ ‹ú ´ÖãÛ™üúÖ ŸÖÖ−Ö……0……
432. ŸÖ²Ö ÃÖÖê †ÃÖã¸ü ÎúÖê¬Ö ú׸ü ³ÖÖ¸üß,
ŸÖ×•Ö ´Öã×−Ö ³ÖêÂÖ ×Ö׸üÃÖãú´ÖÖ¸üß,
†×¬Öú †×¬Öú ´ÖÖµÖÖ ×²ÖßÖÖ¸üß,
»ÖÖÖÖ »Ö›Íü−Ö ¯ÖÏ“ÖÖ׸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üß,
´ÖÓ¡Ö ŸÖÓ¡ÖÃÖê ÆüÖê ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
433. ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´Ö¤æüŸÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¾Ö−Ö¯Öã¡Ö ²Ö»Ö ¯Ö¾Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
»Ö×$Ö $Ö»Ö ú¯Ö™ü ú¸üŸÖ ײÖ×¬Ö −ÖÖ−ÖÖ,
²Ö•ÖÏ ´ÖãÛ™üúÖ ú¸üŸÖ ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
´ÖßÖú ¯Ö¸üØÆü Æü−Öî Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……

791/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

434. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ $Ö»Ö ´ÖßÖú ±úÖ¸ß,


ú׸ü ×−Ö¯ÖÏÖ−Ö ¸üÖ´Ö²ÖΟ֬ÖÖ¸üß,
ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö ²ÖêÖ ×²ÖßÖÖ¸üß,
¯ÖÆãÑü“Öî ”û߸üÃÖ´Öã¦ü †¸Ö¸üß,
¦üÖê−ÖÖ“Ö»ÖØÆü »Ö$ÖŸÖ ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……
435. $ÖÖê•Ö−Ö »ÖÖî −Ö †ÖîÂÖ×¬Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ú×Æü •ÖµÖ •ÖµÖ •ÖµÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
•ÖÖê¸ü »ÖÖÖ ¯Ö¸ü²ÖŸÖØÆü ˆšüÖ‡Ô,
“Ö»Öî ÖÖ−Ö¯Ö£Ö ÃÖ¯Öפü ˆ›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ¸üÖ´Ö×ÆÓ ¸üÖ´Ö×ÆüÓ ¸üÖ´Ö……0……
436. ŸÖã¸üŸÖ×ÆüÓ †Ö‡ ÖµÖÖê Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
−Ö¸ü»Öß»ÖÖ ¸üŸÖ •ÖÆÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÆÑü ÃÖ²Ö ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
²Öîšêü ÃÖÖê“Ö ú¸üŸÖ ײÖ×¬Ö −ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ²ÖÆüØÆü »Ö×$Ö ˆŸÖ¸üŸÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
437. ÃÖ²Ö ¬ÖÖµÖê ×Ö׸ü•ÖÖ Æü¸ÂÖÖµÖê,
³Ö׸ü ³Öã•Ö úׯÖØÆü ¸üÖ´Ö ˆ¸ü »ÖÖµÖê,
´ÖÖ£Ö ÃÖæÑ×‘Ö ú×Æü ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
»Ö‡ ×Ö׸ü ÃÖê †ÖîÂÖ×¬Ö ²Öã»Ö¾ÖÖµÖê,
²Öîª ÃÖãÂÖê−Ö ´ÖÆüÖ Öã−Ö¾ÖÖ−Ö……0……

792/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

438. ˆ´ÖÖ úß−Æü ÃÖÖê ŸÖã¸üŸÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,


ˆ×šü ²Öîšêü »Ö”ãû´Ö−Ö ×¯Ö쵅 ³ÖÖ‡Ô,
´Ö−ÖÆãÑü −Öà¤ü ´ÖÆÑü ú¸üŸÖ »Ö›ÍüÖ‡Ô,
•ÖÖÖî Ö¸ü•ÖŸÖ ³ÖÖïÆü “ÖœÍüÖ‡Ô,
ÎúÖê×¬ÖŸÖ úÖ»Ö ú¸üÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
439. ¤ãü™ü ¤üÃÖÖ−Ö−Ö ³ÖÖ×Ö −Ö •ÖÖ−ÖÖ,
†Ö¾ÖŸÖ ŸÖÖê¸ü úÖ»Ö ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
¸üÖ´Ö¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ÃÖ−Öê ´Ö´Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
²Öê¬ÖŸÖ ŸÖã´ÆüØÆü ×−ÖúÖ׸ü×ÆüÓ ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
†Ö•Öã “ÖãúÖ¾ÖŸÖ ²Öî¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
440. »Ö$Ö−ÖØÆü ¤êü×$Ö úÆüŸÖ †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
´ÖÖ£Ö ÃÖæÑ×‘Ö ¦ãüŸÖ ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,
ú×Æü ׯÖ쵅 ²Ö“Ö−Ö ˆ´ÖÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ²ÖÆãü׸ü ³Ö‹ ³Ö׸ü ¥üÖ ¯ÖÖ−Öß,
Æü−Öã´ÖÓŸÖ×Æü ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
441. Æêü úׯ֯Öϲָü ŸÖã´ÆüÖ¸ü éú¯ÖÖ ‡Ô,
¤êü$ÖˆÑ ãúÃÖ»Ö ÃÖ´Ö¸ü ׯÖ쵅 ³ÖÖ‡Ô,
ŸÖ¾Ö ˆ¯ÖúÖ¸ü úÆüÖ −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
³ÖÖ ×¸ü−Ö ³ÖÖ¸ü †Ö•Ö㠆׬ÖúÖ‡Ô,
†ÃÖ ú×Æü úׯÖØÆü ³Ö¸êî ³Öã•Ö ¸üÖ´Ö……0……

793/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

442. ¯Öã×−Ö ú¯ÖßÃÖ †¹ý »Ö×$Ö úׯֲÖ߸üØÆü,


ÃÖ$ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−ÖÆüà ´Öן֬Ö߸üØÆü,
ÃÖ´Ö¸ü ÆêüŸÖã »Ö×$Ö »Ö$Ö−Ö †¬Ö߸üØÆü,
ˆŸÖ ¸üÖ¾Ö−Ö ŸÖ−Ö Öã×−Ö ²ÖÎ−Ö¯Ö߸üØÆü,
$Ö»Ö ¤ü»Ö ÖÓ•Ö−Ö ¯ÖϳÖã ÁÖ߸üÖ´Ö……0……
443. ú¸ü−Ö »ÖÖî ¸ü−Ö úß ŸÖîµÖÖ¸üß,
»Ö‡ ×−Ö•Ö ÃÖÓÖ ³ÖÖ»Öã úׯ֬ÖÖ¸üß,
ÃÖ´Ö¸ü¬Ö߸ü •ÖÖê ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
ŸÖ¹ý ×Ö׸ü ×ÃÖ$Ö¸ü ¤üÖœÍü −Ö$Ö¬ÖÖ¸üß,
¸üÖî¦üúÖµÖ †ŸÖã×»ÖŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
444. ˆŸÖ »ÖÓúÖ ´ÖÆÑü ×−Ö×ÃÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
¸ü−Ö †¯Ö´ÖÖ−Ö ÃÖÆüŸÖ †ãú»ÖÖ‡Ô,
‘ÖÖê¸ü •Öã¨ü •ÖÆÑü ´ÖãÆÑü úß $ÖÖ‡Ô,
µÖÖ¤ü ú¸üŸÖ ×−Ö•Ö ÃÖ³ÖÖ ²Öã»ÖÖ‡Ô,
»Ö×$Ö ŸÖÆÑü ÃÖê−Ö¯Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
445. úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ ÃÖ²ÖØÆü ×−ÖÆüÖ¸üß,
¯Öæ²ÖÔúÖ»Ö ´ÖÆÑü ײÖ׬ÖØÆü ײ֓ÖÖ¸üß,
²ÖŸÖ»ÖÖµÖÖê ¬ÖÐã¾Ö ´Ö韵Öã Æü´ÖÖ¸üß,
−Ö¸ü ú¸ü ÆüÖê‡ •ÖÖ‡ −ÖØÆü ™Ö¸üßü,
ÃÖÖê †²Ö ÃÖ´ÖµÖ ÖµÖÖê •Ö−Öã †Ö−Ö……0……

794/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

446. ¯Ö¸ü †ÃÖ •ÖÖŸÖ úÆüÖÑ −Ö¸ü ²Ö߸üÖ,


•ÖÖê “ÖלÍü ÃÖ´Ö¸ü ¤êüµÖ †ÃÖ ¯Ö߸üÖ,
ÃÖÖê µÖÆü Æü׸üÆüØÆü ¬Ö¸îü ÃÖ¸ü߸üÖ,
¤üÃÖ¸£ÖŸÖ−ÖµÖ ²Ö−Öî ´Öן֬Ö߸üÖ,
úÆüŸÖ ÃÖ²ÖØÆü •Öê×Æü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
447. ¯Öæ²ÖÔúÖ»Ö †−Ö¸ü−Ö ×¸üÃÖ ´ÖÖ−Öß,
¤üß−Æü ÃÖÖ¯Ö ²ÖÖê»ÖŸÖ †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
´Ö´Ö ²ÖÓÃÖ×Æü ´ÖÆÑü ¸êü †×³Ö´ÖÖ−Öß,
»Öê †¾ÖŸÖÖ¸ü ²ÖÎÉ ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
²Ö׬ÖØÆü ŸÖÖê×Æü ŸÖ¾Ö ²ÖÓÃÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
448. ŸÖÖú¸ü úÆüÖ ÃÖŸµÖ •Ö−Öã ÆüÖê‡Ô,
¤üÃÖ¸£ÖÃÖã†−Ö ¸üÖ´Ö ×²Ö³Öã ÃÖÖê‡Ô,
²Ö׬ÖØÆü ´ÖÖê×Æü ´Ö´Ö ²ÖÓÃÖ ×²ÖÖÖê‡Ô,
×−Ö„ÃÖÓ¤êüÆü ²ÖדÖØÆü −ÖØÆü úÖê‡Ô,
ãú´³Öú¸ü−Ö ´Ö´Ö ²ÖÓ¬Öã †µÖÖ−Ö……0……
449. $ÖÖŸÖ ×¯Ö†ŸÖ ÃÖÖê¾ÖŸÖ פü−Ö ¸üÖŸÖß,
“ÖêŸÖ −Ö ŸÖÖ×Æü ¸üÖ•Öã úß †ÖŸÖß,
úÖ úÆÑü ÆüÖêŸÖ ú¾Ö−Ö †Ö¸üÖŸÖß,
êú×Æü ײÖ×¬Ö ×•Ö†×ŸÖ ¯ÖÏ•ÖÖ ´Ö´Ö •ÖÖŸÖß,
ú²Ö ú”ãû ú׸üµÖ ¯ÖÏ•ÖÖ »Ö×Ö úÖ´Ö……0……

795/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

450. ŸÖã´Æü ÃÖ²Ö †²ÖØÆü •ÖÖÖ¾ÖÆãÑü •ÖÖ‡Ô,


ú׸ü ú׸ü ²ÖÆãü ײÖ×¬Ö •ÖŸÖ−Ö ˆ¯ÖÖ‡Ô,
´Öפü¸Ö ´ÖÖÑÃÖ ×$Ö»ÖÖ‡ ׯֻÖÖ‡Ô,
ú׸ü ¯ÖÏÃÖ®Ö ŸÖê×Æü »ÖÖ¾ÖÆãÑü ³ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ´Öï ÃÖú»Ö ÃÖ¾ÖÖѸü×²Ö úÖ´Ö……0……
451. ¸üÖ¾Ö−Ö ²Ö“Ö−Ö ÃÖã−ÖŸÖ ÃÖ²Ö ¬ÖÖµÖê,
ú׸ü ²ÖÆãü •ÖŸÖ−Ö×ÆüÓ ŸÖÖ×Æü ˆšüÖµÖê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ú׸ü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö ×ÃÖ¬ÖÖµÖê,
ŸÖã¸üŸÖ ¤üÃÖÖ−Ö−Ö êú לüÖ †ÖµÖê,
ŸÖ²Ö ŸÖÆÑü ãú´³Öú¸ü−Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
452. ÃÖÖ¤ü¸ü ú׸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö ²Ö›Íü ³ÖÖ‡Ô,
²ÖîšüÖ •ÖÖ ×œüÖ †ÖÃÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ¸üÖ¾Ö−Ö ³ÖÖ úÆüŸÖ ¤ãü$ÖÖ‡Ô,
²ÖÓ¬Öã ´ÖÆüÖÃÖÓú™ü ¯Öã׸ü ”Ö‡Ô,
¬¾ÖÓÃÖ−Ö “ÖÖÆüŸÖ ²ÖÓÃÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
453. ÃÖÖê ÃÖ²Ö úÆüˆÑ ÃÖã−ÖÆãÑü ¬Ö׸ü ¬µÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ´Ö †Ö‡ Æü´Ö ÃÖ−Ö ¸ü−Ö šüÖ−ÖÖ,
²ÖÖÓ¬Ö¾Ö ²ÖÓ¬Öã ÃÖ´Ö¸ ´Öî¤Ö−ÖÖ,
´ÖÖ¸î ²ÖÆãüŸÖ ²Ö߸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
úךü−Ö ú¸ü´Ö Ö×ŸÖ •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−Ö……0……

796/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

454. »ÖÖŸÖ ×ú ´Ö韵Öã Ö‡Ô ¯Öã׸ü †Ö‡Ô,


¸üÖ´Ö ×´ÖÃÖ »Ö‡ úßÃÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖÖÖ¸ü ŸÖ߸ü ŸÖ´²Öã ŸÖ−Ö¾ÖÖ‡Ô,
›êü¸Öü ›üÖ׸ü פüµÖÖê Æüךü†Ö‡Ô,
†²Ö ×ú×´Ö “Ö×ÆüµÖ ú¸ü−Ö ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
455. ´Öã$µÖ ´Öã$µÖ ÃÖ²Ö ×−ÖÓָü ´ÖÖ¸êü,
²ÖÖ−Ö¸ü ²ÖÓ¬Öã ´ÖÆüÖ³Ö™ü ³ÖÖ¸êü,
¯Ö¸ü ú×¯Ö ³ÖÖ»Öã ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ´ÖÖ¸êü,
¯Ö¸êü −Ö ¯ÖÖ‡µÖ ÃÖ´Ö¸ü ×−ÖÆüÖ¸êü,
ÃÖÖê ŸÖã´Æü ²Ö߸ü ²ÖÓ¬Öã ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……
456. ´Ö´Ö ×ÆüŸÖ ÆêüŸÖã ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ²Ö߸ü ²Öî¸üß ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
¸üÖî¦üºþ¯Ö ¬Ö׸ü ¯Öî¸ü •Ö´ÖÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑü ÃÖÓÆüÖ¸ü úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
†ÃÖ ú׸ü ²ÖÓ¬Öã ²Ö−ÖÖ¾ÖÆãÑü úÖ´Ö……0……
457. ¸üÖ¾Ö−Öú£ÖÖ ÃÖã−ÖŸÖ ¤ãü$Ö¤üÖ‡Ô,
ãú´³Öú¸ü−Ö †×ŸÖ ÆÑüÃÖÖ šüšüÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ³ÖÖ ˆ´ÖÖ úÆüŸÖ Æêü ¸üÖ‡Ô,
úÆüÖ Æü´ÖÖ¸ü ÃÖŸµÖ ³ÖÖ †Ö‡Ô,
¯Ö¸ü ŸÖã´Æü ²Ö׬ָü úß−Æü ŸÖ²Ö úÖ−Ö……0……

797/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

458. ¯ÖÏ£Ö´ÖØÆü ÃÖ³ÖÖ ´ÖÖÑ—Ö ŸÖ¾Ö ²ÖÖŸÖÖ,


ÃÖã×−Ö Öã×−Ö úÆüÖ ŸÖã´ÆüØÆü ¤üÃÖ´ÖÖ£ÖÖ,
úß −Ö ²ÖÓ¬Öã úˆ −Ö¸ü ¸ü‘Öã−ÖÖ£ÖÖ,
−ÖÖ¸üÖµÖ−Ö ¬ÖÖ¸î ¬Ö−Öã ³ÖÖ£ÖÖ,
×úµÖê −Ö ²Öî¸ü ÆüÖê‡ ú»µÖÖ−Ö……0……
459. ×ÃÖµÖÖ •ÖêÖ´ÖÖµÖÖ Öã−Ö$ÖÖ−Öß,
ŸÖÖÃÖã †−Öæ¯Ö ºþ¯Ö ³ÖÏ´ÖÃÖÖ−Öß,
Æü׸ü ŸÖê×Æü ²ÖÓ¬Öã úßÛ−Æü ²Ö×›Íü ÆüÖ−Öß,
¯Ö¸ü ŸÖã´Æü ŸÖ²ÖÆãÑü úß−Æü ´Ö−Ö´ÖÖ−Öß,
ÃÖã−ÖŸÖ −Ö ÃÖã−ÖŸÖ ¤êüŸÖ úÆÑü ¬µÖÖ−Ö……0……
460. ‹ú ¸üÖŸÖ ²Ö−Ö ´ÖÆÑü ´Öï •ÖÖ‡Ô,
²ÖîšüÖ ¸üÆüÖ ÃÖß»ÖÖ ¯Ö¸ü ³ÖÖ‡Ô,
פü²µÖ´ÖæÙŸÖ −ÖÖ¸ü¤ü ׸ü×ÂÖ¸üÖ‡Ô,
¤æü¸ü×ÆüÓ ÃÖê ´ÖÖê×Æü ¯Ö¸î פü$ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ´Öï úÆüÖ ×ŸÖ−ÆüØÆü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
461. úÆüÖÑ •ÖÖÆãÑü Æêü ´Öã×−Ö ×²ÖµÖÖ−Öß,
ŸÖ²Ö ÃÖã×−Ö ´ÖÖê׸ü ²ÖÓ¬Öã ׯÖϵִÖÖ−Öß,
šü´Ö×ú úÆüŸÖ ³Ö‹ éú¯ÖÖ ÃÖãÃÖÖ−Öß,
´Öã×−Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ´ÖÖê¸ü ×ÆüŸÖ •ÖÖ−Öß,
ÃÖÖê ÃÖ²Ö úÆüˆÑ ÃÖã−ÖÆãÑü ŸÖ×•Ö ´ÖÖ−Ö……0……

798/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

462. ¤êü¾ÖÃÖ³ÖÖ ´ÖÆÑü £ÖÖ ´Öï ³ÖÖ‡Ô,


úÆüˆÑ ÃÖã−ÖÆãÑü ÃÖ²Ö ´Ö−Ö ×“ÖŸÖ »ÖÖ‡Ô,
ŸÖÆÑü úß ²Ö›Íüß ×²ÖÃÖ¤ü “Ö¸ü“ÖÖ ‡Ô,
úß ŸÖã´Æü ¸üÖ¾Ö−Ö ¤æ−ÖÆãÑü ³ÖÖ‡Ô,
³ÖµÖê ײÖÃ¾Ö »Ö×Ö úÖÑ™ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
463. šüÖ×−Ö ‡ ×−ÖÃ“ÖµÖ ÃÖ²Ö ÃÖ㸲ÖÎÖŸÖØÆü,
ÖµÖê ײÖÂ−Öã ¯ÖÆÑü †×ŸÖ †ãú»ÖÖŸÖØÆü,
ú׸ü ²Ö¸ü ײÖ−ÖµÖ •ÖÖŸÖ •Ö−Ö¡ÖÖŸÖØÆü,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ¥üÖ ÄÖ¾ÖŸÖ ¤ãü$ÖÖŸÖØÆü,
¸üÖ¾Ö−Ö úß ÃÖ²Ö ú¸ü×−Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
464. ¯Öã×−Ö ú×Æü ¤êü¾Ö¤êü¾Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
•Ö−Ö ´Ö−Ö ¸Óü•Ö−Ö ×²Ö¸ü¤ü ÃÖѳÖÖ¸üà,
ײÖ×¬Ö ²Ö¸ü ¸üÖ¾Ö−Ö †ÓŸÖ ײ֓ÖÖ¸üß,
†²Ö −Ö¸üºþ¯Ö †−Öæ¯Ö ÃÖ¾ÖÖѸüß,
²Ö¬ÖÆãÑü ¤ãü™üÆüØÆü Æêü ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……
465. ŸÖ²ÖÆüØÆü úÆêüˆ ײÖÂ−Öã ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖŸÖ ÃÖÓú»¯Ö µÖÖ−Ö Öã−Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
³ÖµÖ ŸÖ×•Ö •ÖÖ‡ ú¸üÆãÑü ײÖÁÖÖ´ÖÖ,
¬Ö׸ü −Ö¸üºþ¯Ö †¾Ö¬Ö¯Ö×ŸÖ ¬ÖÖ´ÖÖ,
ÆüÖê‡×²Ö ¯ÖÏÖ™ü ÃÖ´ÖµÖ ÃÖã³Ö •ÖÖ−Ö……0……

799/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

466. ÃÖÖê ¯ÖϳÖã ¤üÃÖ¸£ÖÃÖã†−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,


ׯ֟Öã ²Ö¸ü ²Ö“Ö−Ö ´ÖÖ×−Ö ²Ö−Ö †ÖµÖê,
¸üÖ´Ö −ÖÖ´Ö ×•Ö−Æüê •ÖÖ ”ûÖµÖê,
׸ü×ÂÖ ´Öã×−ÖÆæÑü וÖ−Æü ú¸ü Öã−Ö ÖÖµÖë,
•ÖÖê ײָ֓üŸÖ ²Ö−Ö ²Ö−Ö ×Ö׸ü ÖÏÖ´Ö……0……
467. †ÃÖ ú×Æü −ÖÖ¸ü¤ü ²ÖÓ¬Öã ×ÃÖ¬ÖÖµÖê,
ÃÖÖê ´Ö´Ö úÆüÖ ´ÖÖ×−Ö ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖê,
¸üÖ´ÖØÆü ³Ö•ÖÆãÑü ÃÖã´Ö−Ö ×“ÖŸÖ »ÖÖµÖê,
´ÖÖµÖÖ´Ö−Öã•Ö ²Ö−Öî ‘Ö¸ü †ÖµÖê,
ú׸ü Æü´Ö ÃÖ²Ö ¯Ö¸ü éú¯ÖÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
468. •Öê •Ö−Ö ³ÖÛŒŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ¯ÖϳÖã ³Ö•ÖÆüà,
´Ö−Ö ÃÖê ײÖÂÖµÖ ²ÖÖÃÖ−ÖÖ ŸÖ•ÖÆüà,
ú׸ü ¯ÖÏÃÖ®Ö ÃÖß‘ÖÐØÆü ¸ü‘Öã¸ü•ÖÆüà,
ŸÖê ‹×Æü »ÖÖêú ײÖÃÖÖêú ײָ֓üÆüà,
†ÓŸÖÆãÑü »ÖÆüØÆü ¯Ö¸ü´Ö ¯ÖϳÖã¬ÖÖ´Ö……0……
469. ²ÖÓ¬Öã ³ÖÛŒŸÖÆüØÆü µÖÖ−Ö ¤üÖ×µÖ−Öß,
³ÖãÛŒŸÖ ´ÖãÛŒŸÖ ÃÖ¤üÖã−Ö ¯ÖϤÖ×µÖ−Öß,
ײÖ−Öã ³ÖÛŒŸÖ ÃÖ²Ö ×ÎúµÖÖ †¯ÖÖ¾Ö−Öß,
‡ÆüÖÑ ˆÆüÖÑ †×ŸÖÃÖµÖ ³ÖµÖÖ¾Ö−Öß,
ŸÖÖŸÖê ³Ö•ÖÆãÑü •ÖÖŸÖ¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´Ö……0……

800/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖŸÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

470. ײÖÂ−Öã ¬Ö¸îü †¾ÖŸÖÖ¸ü †−ÖêúÖ,


»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ‹ú ŸÖê ‹úÖ,
¯Ö¸ü ¸üÖ´ÖÖ †¾ÖŸÖÖ¸ü ײÖÃÖê$ÖÖ,
ÃÖß¾Öþֺþ¯Ö µÖÖ−Ö´ÖµÖ −ÖêúÖ,
†ÃÖ ×•ÖµÖ •ÖÖ×−Ö ³Ö•ÖÆãÑü ŸÖ×•Ö ´ÖÖ−Ö……0……
471. •Öê •Ö−Ö ³Ö•ÖØÆü ¸üÖ´Ö ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
פü¾ÖÃÖ ×−ÖÃÖÖ »ÖÖ ŸÖ−Ö ´Ö−Ö ²ÖÖ−Öß,
ײÖ−ÖØÆü ¯ÖϵÖÖÃÖ ×²Ö−ÖØÆü ú”ãû ÆüÖ−Öß,
ŸÖê ³Ö¾Ö ŸÖ¸üØÆü úÆüØÆü ÃÖ²Ö µÖÖ−Öß,
†ÓŸÖÆãÑü ÃÖ´ÖµÖü »ÖÆüØÆü Æü׸ü¬ÖÖ´Ö……0……
472. ÃÖã¨ü ×“Ö¢Ö ÆüÖê •Öê •Ö−Ö ¬µÖÖ¾ÖØÆü,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸üÖ´ÖØÆü,
“ÖÖ¹ý “Ö׸ü¡ÖØÆü ÃÖã−ÖØÆü ÃÖã−ÖÖ¾ÖØÆü,
ŸÖê ŸÖ×•Ö ×²ÖÂÖµÖ ¯ÖÖÃÖ ¦ãüŸÖ ¯ÖÖ¾ÖØÆü,
ÁÖßÃÖã$Ö¯ÖϤü ¯Ö¤ü ¯Ö¤ãü´Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
-:0:-

801/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……†Öšü ¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……úã ´³Ö
úÖ-Ô ¾Ö¬Ö
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
473. ãú´³Öú¸ü−Ö úß ¯ÖÖ¾Ö×−Ö ²ÖÖ−Öß,
ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖã$Ö¤ü ³ÖÖ×ŸÖ ¸üÃÖ ÃÖÖ−Öß,
ÃÖã×−Ö Æêü ÃÖî»ÖÃÖãŸÖÖ †×³Ö´ÖÖ−Öß,
¸üÖ¾Ö−Ö †¬Ö´Ö −ÖµÖ−Ö ³ÖÖï ŸÖÖ−Öß,
ÎúÖê×¬ÖŸÖ ´Öã$Ö ú׸ü ÃÖ׸üÃÖ ú´ÖÖ−Ö……0……
474. ×•Ö³Ö ú׸ü ŸÖ߸ü ÃÖãÃÖÖ×¬Ö ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
²Öê¬ÖŸÖ ˆ´ÖÖ ´Ö¸ü´Ö †Ã£ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖ−ÖˆÑ úÆüÖ †ÆüÖê ²Öã׬ִÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü −Ö “ÖÆüˆÑ †²ÖÆüà ŸÖ¾Ö µÖÖ−ÖÖ,
‹×Æü †¾ÖÃÖ¸ü “Ö×ÆüµÖê ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
475. •ÖÖê ŸÖã´ÆüÆüà ´Ö´Ö úÆüÖ ÃÖãÆüÖµÖê,
•ÖÖÆãÑü ÃÖ´Ö¸ü »Ö‡ ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖµÖê,
−ÖÖØÆü ŸÖ ÃÖµÖ−Ö ú¸üÆãÑü ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖê,
•ÖÖê ‹×Æü †¾ÖÃÖ¸ü −Öà¤ü ÃÖŸÖÖµÖê,
•ÖÖ ´Öï Æüà ¸ü−Ö ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¸üÖ´Ö……0……

802/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

476. †Ö•Öã ú¸ü×²Ö ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü »Ö›ÍüÖ‡Ô,


¸üÖï¤ü×²Ö ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
†ÃÖ −Ö ×ú ´Ö´Ö ²Ö»Ö ÖµÖˆ ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
†²ÖÆüÆãÑü ŸÖ−Ö ²Ö»Ö ´Ö−Ö ¸üˆŸÖÖ‡Ô,
•ÖߟÖÖ ×•ÖŸÖ×²Ö †²ÖÆãÑü ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
477. »Ö×$Ö »ÖÓêúÃÖØÆü ˆ´ÖÖ ×¸üÃÖÖµÖê,
úךü−Ö úÖ»Ö îú ÖÖ»Ö ÃÖ´ÖÖµÖê,
•ÖÖ−ÖŸÖÆæÑü ±ú»Ö ›êüÖ ²ÖœÍüÖµÖê,
“Ö»ÖÖ •Öêšü ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ×ÃÖ¸ü −ÖÖµÖê,
¸ü−Ö ´ÖÆÑü ãú´³Öú¸ü−Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
478. ¯Ö¸ü²ÖŸÖ ÃÖ׸ÃÖ ×²ÖÃÖÖ»Ö ÃÖ¸ü߸üÖ,
ÃÖÆü•Ö×Æü »ÖÖÑ×‘Ö ÖµÖÖê ¯ÖÏÖ“Ö߸üÖ,
†Ö ¸ü−Ö ´ÖÖÑ—Ö ´ÖÆüÖ ÖѳÖ߸üÖ,
×úµÖÖê ÃÖ²¤ü ÃÖã×−Ö ³ÖµÖÖê †¬Ö߸üÖ,
³ÖÖ»Öã úßÃÖ ÃÖ²Ö ¸ü−Ö ´Öî¤Ö−Ö……0……
479. ‡ŸÖ ˆŸÖ ÃÖ²Ö ×¤ü×ÃÖ ³Öã•ÖÖ ²ÖœÍüÖ‡Ô,
¬Ö׸ü ¬Ö׸ü ³ÖÖ»Öã úßÃÖ ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
³ÖXÖ−Ö »ÖÖÖ †ÃÖã¸ü ´ÖãÆÑü ²ÖÖ‡Ô,
•Ö−Öã •Ö´Æü¸üÖ•ÖØÆü ÃÖ´Ö¸ü ³Öã$ÖÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö ×¤ü×ÃÖ×ÆüÓ ›ü™üî Æüšü šüÖ−Ö……0……

803/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

480. ¤êü×$Ö •Ö£ÖÖ •Ö´Æü¸üÖ•ÖØÆü ¯ÖÏÖ−Öß,


³ÖÖÖØÆü ¯ÖÏÖ−Ö ²Ö“ÖÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Öß,
ןÖ×´Ö »Ö×$Ö ãú´³Öú¸ü−Ö×ÆüÓ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
³ÖÖ»Öã úßÃÖ ŸÖê×Æü ´ÖÖîŸÖ×ÆüÓ •ÖÖ−Öß,
³ÖÖÖ−Ö »ÖÖî ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Ö……0……
481. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ¸ü−Ö ´Öã¤ü¸ü¬ÖÖ¸üß,
ãú´³Öú¸ü−ÖÆüØÆü −ÖµÖ−Ö ×−ÖÆüÖ¸üß,
‘Öã´ÖŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ³Öã•ÖÖ ¯ÖÃÖÖ¸üß,
¬Ö¸üŸÖ $ÖÖŸÖ úׯÖÃÖê−Ö ×²Ö¤Ö¸üß,
´ÖÆüÖ³ÖµÖÓú¸ü úÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
482. »ÖÖŸÖ−Æü ¸üÖï¤üŸÖ ‘ÖãÃÖ−Æü ´ÖÖ¸üß,
“Ö»ÖŸÖ ×−Ö¸ÓüãúÃÖ ÃÖ²ÖØÆü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üß,
¸ü×Æü ¸ü×Æü −ÖÖѤü ú¸üŸÖ †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
¤êüŸÖ Ñú¯ÖÖ‡ ¬Ö¸üÖ −Ö³Ö ±úÖ¸ß,
³ÖÖ»Öã úßÃÖ ³ÖÖÖŸÖ »Ö‡ ¯ÖÏÖ−Ö……0……
483. ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö Ö¤Ö ÃÖѳÖÖ¸üß,
¦ãüŸÖ לüÖ †Ö‡ ÃÖ−ÖêÆü ¯ÖÃÖÖ¸üß,
•ÖÖê¸ü •ÖÖê¸ü ÃÖê −ÖÖ´Ö ˆ“ÖÖ¸üß,
”û»Ö ”û»Ö ³Ö¸î ײֻÖÖê“Ö−Ö ²ÖÖ¸üß,
•ÖÖê׸ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

804/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

484. ²ÖÖê»Öê ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏê´Ö ¸üÃÖ ²ÖÖê¸üß,


³ÖîµÖÖ ×²Ö−ÖµÖ ÃÖã−ÖÆãÑü ŸÖ×−Ö ´ÖÖê¸üß,
úÆüÖ ²ÖÆãüŸÖ ¸üÖ¾Ö−ÖØÆü ×−ÖÆüÖê¸üß,
¸üÖ´Ö ×²ÖÂ−Öã †ÖµÖê ‘Ö¸ü ŸÖÖê¸üß,
¤êü ×ÃÖµÖ ÃÖ¸ü−Ö ÖÆüÆãÑü †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
485. •ÖÖŸÖ •Ö−Ö×−Ö ×ÃÖŸÖÖ ´ÖÆü¸üÖ−Öß,
ײÖ−Öã •ÖÖ−Öê ÃÖã³ÖÖ¾Ö ²ÖÃÖ †Ö−Öß,
ÃÖ²ÖײÖ×¬Ö †²ÖÆãÑü ×ÃÖµÖØÆü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
¸üÖ×−Ö−Æü ÃÖ×ÆüŸÖ ×´Ö»ÖÆãÑü ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
ú¸üŸÖ ú²Öæ»Ö ³Öæ»Ö ŸÖ×•Ö ´ÖÖ−Ö……0……
486. ÃÖ¸ü−Ö ÖÆî úÆÑü ¸üÖ$ÖØÆü ¸üÖ´ÖÖ,
´Öé¤ãü»Ö ÃÖ−ÖêÆü ³Ö¸î ÃÖã$Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
†¾ÖÖã−Ö ÃÖú»Ö Æü¸üØÆü †×²Ö¸üÖ´ÖÖ,
•Ö−Ö ¯ÖÖ»Ö−Ö×ÆüÓ •ÖÖÃÖã ׯÖ쵅 úÖ´ÖÖ,
¤üß−Ö²ÖÓ¬Öã ¯ÖϳÖã ¤üµÖÖ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
487. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ¤êüŸÖ ²ÖÆãü ÖÖ¸üß,
ÃÖ³ÖÖ ´ÖÖÑ—Ö ´ÖÖê×Æü »ÖÖŸÖ−Æü ´ÖÖ¸üß,
²Ö¬Ö−Ö ÆêüŸÖã •Ö²Ö $ÖÓÖ ×−ÖúÖ¸üß,
ŸÖ²Ö ´Öï ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ²Ö¸ü “ÖÖ¸üß,
†Ö µÖÆÑü ³ÖÖ ÃÖ¸ü−ÖÖÖŸÖ ¸üÖ´Ö……0……

805/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

488. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ÃÖ¸ü−Ö ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ¯ÖÖµÖÖê,


ãú´³Öú¸ü−Ö †×ŸÖÃÖµÖ Æü¸üÂÖÖµÖÖê,
³Öã•Ö Ö×Æü †−Öã•ÖØÆü Çü¤üµÖ »ÖÖÖµÖÖê,
ÄÖ¾ÖŸÖ −ÖµÖ−Ö •Ö»ÖÃÖê †−Æü¾ÖÖµÖÖê,
¯Öã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……
489. ãú»Ö ¯Ö×²Ö¡Ö úß−ÆüÖ ŸÖã´Æü ³ÖÖ‡Ô,
Ö×Æü Æü׸ü ÃÖ¸ü−Ö ú¸üŸÖ ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,
¯ÖÖ»Öú ÃÖ²Ö ×−ÖÓָü ÃÖ´Öã¤Ö‡Ôü,
Æêü ãú»Ö¤ü߯Öú ŸÖÖê׸ü ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
êú×Æü ´Öã$Ö ú¸üÖï ÃÖ¸ÖüÆüŸÖ úÖ´Ö……0……
490. ãú»Ö ¸üXÖÖ ×ÆüŸÖ ×ÆüŸÖ ú»µÖÖ−ÖÖ,
וֵÖÆãÑü ²ÖÆãüŸÖ פü−Ö Æêü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
−ÖÖ¸ü¤ü úÆîü ŸÖ²ÖØÆü ´Öï •ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖã´Æü Æü׸ü³ÖÖŸÖ ×²ÖÖŸÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖϳÖã ׯÖ쵅 ¯ÖÖÂÖÔ¤ü ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
491. †²Ö ŸÖã´Æü •ÖÖÆãüÑ •ÖÖÆãÑü ×−Ö•Ö †Öê¸üß,
úÖ»Ö ×²Ö²ÖÃÖ ´Ö´Ö ´Ö×ŸÖ ³Ö‡ ³ÖÖê¸üß,
¥üÖ ´Ö−Ö ØÆüÃÖú ÃÖã−ÖŸÖ −Ö ´ÖÖê¸ß,
†×ŸÖ ´Ö¤ü´Ö¢Ö ú¸üŸÖ ²Ö¸ü•ÖÖê¸üß,
ÃÖã—ÖŸÖ −ÖÆüà †²Ö †Ö¯Ö−Ö †Ö−Ö……0……

806/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

492. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ˆ´ÖÖ ²ÖÓ¬Öã ´Öã$Ö ²ÖÖŸÖÖ,


³Ö‹ ¯Ö׸üŸÖ¯ŸÖ ײֳÖßÂÖ−Ö ÖÖŸÖÖ,
ÃÖ•Ö»Ö −ÖµÖ−Ö ´Ö−Ö ¥üÖ †ãú»ÖÖŸÖÖ,
“Ö»Öî −Ö×´ÖŸÖ ´Öã$Ö •ÖÆÑü •Ö−Ö¡ÖÖŸÖÖ,
ÃÖÖ¤ü¸ü ²ÖÓ¬Öã×Æü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
493. †Ö ³Ö‹ šüÖœÍü ×−Öú™ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ãú´³Öú¸ü−Ö ˆŸÖ úÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ײָ֓üŸÖ ¸ü−Ö ´ÖÆÑü †×ŸÖ ´Ö−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
¬ÖÖÑÖŸÖ úׯÖ−Æü Æü¸üŸÖ Æüךü ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
»Ö×$Ö †ÃÖ $Ö»ÖØÆü ˆ´ÖÖ ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……
494. ²ÖÖµÖ²µÖÖÃ¡Ö »Ö‡ ¬Ö−ÖãÂÖ “ÖœÍüÖ‡Ô,
ÁÖã×ŸÖ »Ö×Ö $ÖÖï×“Ö ×−ÖÃÖÖ−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
”ûÖê×›Íü פüµÖÖê ÃÖÖê “Ö»ÖÖ ˆ›ÍüÖ‡Ô,
†ÃÖ㸠ÆüÖ£Ö úÖ™üŸÖ ¦ãüŸÖ ¤ÖчÕ,
¤üß−ÆüÖ ›üÖ׸ü ÃÖ´Ö¸ ´Öî¤Ö−Öü……0……
495. Ö¸ü•Ö−Ö ú¸üŸÖ ³ÖµÖÖê ÃÖÖê ³ÖÖ¸üß,
²ÖÖ¸ü ²ÖÖ¸ü ´Öã$Ö Óú¤ü¸ü ±úÖ¸ß,
ŸÖÖÃÖã ÆüÖ£Ö •ÖÖê Æü¸îü $Ö¸Öü¸üß,
×Ö¸üŸÖ ¤ü²ÖÖ‡ ³ÖÖ»Öã úׯ֬ÖÖ¸üß,
×úµÖÖê ÃÖ²¤ü ¯Öײ֯ÖÖŸÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

807/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

496. ŸÖ²Ö ú×¯Ö ³ÖÖ»Öã ˆ´ÖÖ ²Ö»ÖÆüÖ¸üß,


ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ¸üÖ´Ö éú¯ÖÖ»Öã $Ö¸Öü¸üß,
¤êü$ÖŸÖ ³ÖµÖê ÃÖ´Ö¸ü ¥üÖ ±úÖ¸ß,
‡ŸÖ ˆŸÖ šüÖœÍêü ÃÖ´Ö¸ü ´Ö—ÖÖ¸üß,
£Ö¸ü £Ö¸ü úÖÑ¯ÖŸÖ †×ŸÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Ö……0……
497. ŸÖ²ÖÆüØÆü ãú´³Öú¸ü−Ö ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
ÃÖÖ»Ö ×²Ö™ü¯Ö ‹ú ÃÖ¯Öפü ˆšüÖ‡Ô,
¬ÖÖ¾ÖÖ †×ŸÖ ²Ö¸ü ²ÖêÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
²Ö¬Ö−Ö ÆêüŸÖã ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
Ö¸ü×•Ö Ñú¯ÖÖ¾ÖŸÖ ´Ö×Æü †ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
498. ŸÖ²ÖØÆü ¸üÖ´Ö ‹ê−¦üÖÃ¡Ö ¯Ö¾ÖÖѸêü,
ŸÖ¹ý •ÖãŸÖ ³Öã•ÖØÆü úÖ×™ü ´Ö×Æü ¯ÖÖ¸êü,
ŸÖ²ÖÆüÆãÑü ˆ´ÖÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ³ÖÖ¸êü,
×−Ö•Ö ×¤ü×ÃÖ †Ö¾ÖŸÖ ²Ö¤ü−Ö ¯ÖÃÖÖ¸êü,
»Ö×$Ö ¯ÖϳÖã úÖ»Ö ú¸Öü»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
499. †¬ÖÔ“ÖÓ¦ü ÃÖ´Ö ²ÖÖ−Ö “Ö»ÖÖ‡Ô,
Æü׸ü ¤üˆ “Ö¸ü−ÆüØÆü ÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖ‡Ô,
ŸÖê ¦ãüŸÖ ˆ´ÖÖ “Ö»Öî −Ö³Ö ¬ÖÖ‡Ô,
»ÖÓúÖ−ÖÖ¸üü «üÖ¸ ¯ÖÆÑü †Ö‡Ô,
×Ö¸üŸÖ ³ÖµÖê ú׸ü ÃÖ²¤ü ¬Ö›ÍüÖ´Ö……0……

808/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

500. ú¸ü ¯Ö¤ü ¸ü×ÆüŸÖ ´ÖÆüÖ ×²Öú¸Öü¸Öü,


×Ö׸ü•ÖÖ ãú´³Öú¸ü−Ö ²Ö׸ü†Ö¸Öü,
¸ÖüÆãü ÃÖ׸üÃÖ ³ÖµÖ ×ÃÖ¸ü•Ö−ÖÆüÖ¸Öü,
¬ÖÖ¾ÖÖ ˆ¸ü ²Ö»Ö »ÖÖ‡ †¯ÖÖ¸üÖ,
ŸÖ²Ö ¯ÖϳÖã ²ÖÆãü $Ö¸ü ÃÖ¸ü ÃÖÓ¬ÖÖ−Ö……0……
501. $Öï×“Ö úÖ−Ö »Ö×Ö ¤üß−Æü ¯Ö¾ÖÖѸüß,
ÃÖÖê $Ö»Ö ´Öã$ÖØÆü ³Ö¸î ‹×Æü ²ÖÖ¸üß,
ŸÖ²ÖÆüÆãÑü †ÃÖã¸ü ²Ö¤ü−Ö †×ŸÖ ±úÖ¸ß,
²ÖÖ¸ü´²ÖÖ¸ü ú¸üŸÖ ¸ü¾Ö ³ÖÖ¸üß,
³Ö¸üŸÖ ³ÖµÖÖê ³ÖµÖ ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
502. ŸÖ²Ö ¯ÖϳÖã ‹ê−¦ü²ÖÖ−Ö ¬Ö−Öã •ÖÖê¸üß,
ÃÖæ•ÖÔ ÃÖ´ÖØÆü •ÖÖê ÃÖî»Ö×úÃÖÖê¸üß,
“Ö´Ö“Ö´ÖÖŸÖ †×ŸÖ ú¸üŸÖ †Ñ•ÖÖê¸üß,
¤üß−Æü ¯Ö¾ÖÖÑ׸ü ŸÖÖ×Æü ŸÖê×Æü †Öê¸üß,
ÃÖÖê ¸ü−Ö ¬ÖÖ¾ÖÖ ²Ö•ÖÏ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
503. ãú´³Öú¸ü−Ö ×ÃÖ¸ü úÖ×™ ˆ›ÍüÖµÖÖê,
»ÖÓúÖ «üÖ¸ ¯ÖÖ׸ü ¦ãüŸÖ ¬ÖÖµÖÖê,
¬Ö›Íü ˆ›ÍüÖ‡ •Ö»Ö ´ÖÖÑ—Ö ×Ö¸ÖµÖÖê,
¯ÖϳÖã ×−ÖÂÖÓÖ ¯Öã×−Ö †Ö‡ ÃÖ´ÖÖµÖÖê,
ˆ´ÖÖ ”û−ÖØÆü ´ÖÆÑü ú׸ü ÃÖ²Ö úÖ´Ö……0……

809/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

504. ÃÖÖê ×ÃÖ¸ü ÃÖéÓÖ ÃÖ׸üÃÖ †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,


¸üÖê×ú פüµÖÖê ×Ö׸ü•ÖÖ ¯Öã׸ ü«üÖ¸ß,
¬Ö›ÍüÆüÆãÑü •Ö»Ö×¬Ö ×Ö¸üŸÖ פüµÖÖê ´ÖÖ¸üß,
−ÖÖúÖ ´ÖÖ¸Öפüú •Ö»Ö“ÖÖ¸üß,
³Ö‹ ¯ÖÏÃÖ®Ö »Ö×$Ö ¤êü¾Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
505. −Ö³Ö ´ÖÆÑü ²ÖÖ¤ü ²Ö•Ö−Ö ²ÖÆãü »ÖÖÖê,
ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ×ÃÖ¨ü −ÖÖÖ †−Öã¸ÖüÖê,
×ú®Ö¸ü ÖÓ¬Ö¾ÖÖÔ ¸üÃÖ ¯ÖÖÖê,
†ÃŸÖã×ŸÖ ú¸üŸÖ ³ÖµÖê ³ÖµÖ ŸµÖÖÖê,
¯Öã¯ÖÖÓ•Ö»Öß —Ö¸üŸÖ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
506. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ −ÖÖ¸ü¤ü ׸ü×ÂÖ †ÖµÖê,
¤üÃÖÆãÑü פü×ÃÖÆãÑü ´ÖÆÑü ³ÖÖÃÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
¯ÖϳÖã ¤ü¸üÃÖ−Ö »Ö×Ö †×ŸÖ Æü¸üÂÖÖµÖê,
ú¸üŸÖ ´Ö¬Öã¸ü Æü׸ü ÖÖ−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
²Öß−Ö ²Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ ¬Ö׸ü ¬Ö׸ü −ÖÖ´Ö……0……
507. †Ö¾ÖŸÖÆüß ´Öã×−Ö ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖØÆü,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ³ÖµÖê ú´Ö»Ö¤ü»Ö õÖÖ´ÖØÆü,
´ÖÓ•Öã»Ö ´Öæ¸üŸÖ ”ûײÖÁÖß ¬ÖÖ´ÖØÆü,
‹ê−¦ü ¬Ö−ÖãÂÖ ¬ÖÖ¸îü ú¸ü ²ÖÖ´ÖØÆü,
¤üÖµÖêÓ ÆüÖ£Ö ¬Ö¸îü $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö……0……

810/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

508. ú´Ö»Ö ײֻÖÖê“Ö−Ö ú”ãû ú”ãû »ÖÖ»ÖÖ,


ןֻÖú Ö¸üÖê“Ö−Ö “ÖÓ¤ü−Ö ³ÖÖ»ÖÖ,
ˆ¸ü¯Öã¸ü »ÖÃÖŸÖ »Ö×»ÖŸÖ ²Ö−Ö´ÖÖ»ÖÖ,
³Öã•Ö ú׸üüú¸ü ²Ö»Ö ØÃÖ¬Öã ײÖÃÖÖ»ÖÖ,
¤ü¸üÃÖ−Ö ³Ö¾Ö ³ÖµÖ Æü¸üŸÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
509. ¤êü$ÖŸÖ úׯÖÆüØÆü ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÑ—ÖÖ¸üß,
‘ÖÖµÖ»Ö ÃÖ¾Ö ÃÖ´Ö ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
¤üµÖÖ ¥üÛ™ü ÃÖ²Ö ¯Ö¸ü ×−Ö•Ö ›üÖ¸ß,
ú¹ý−ÖÖ ú¸üŸÖ −ÖµÖ−Ö ³Ö׸ü ²ÖÖ¸üß,
¤üß−Ö²ÖÓ¬Öã ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¸üÖ´Ö……0……
510. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ¤êü×$Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã²Ö¸üÆüà,
³ÖÖŸÖ ÆêüŸÖã ¤ãü$Ö ú¸üŸÖ ÃÖ´Ö¸üÆüà,
†ÃÖ ú×Æü ú×Æü •ÖÖê¸êü •ÖãÖ ú¸üÆüà,
−ÖÖ¸ü¤ü ˆ´ÖÖ ŸÖÖ×Æü †¾ÖÃÖ¸üÆüà,
†ÃŸÖã×ŸÖ ú¸üŸÖ ³ÖµÖê ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……
511. Æêü ¤êü¾ÖÖ׬֤êü¾Ö ‘Ö−ÖõÖÖ´ÖÖ,
•ÖÖŸÖ¯ÖŸÖê ¯Ö¸ü´ÖÖŸ´Ö−Ö ¸üÖ´ÖÖ,
¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸üÖ−Ö †−ÖÖ´Ö †úÖ´ÖÖ,
−ÖÖ¸ÖµÖ−Ö ÃÖÖ×XÖ−Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
ŸÖã´ÆüÆüØÆü ²ÖÖ¸ü´²ÖÖ¸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

811/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

512. ÃÖ¾ÖÖÔ¬ÖÖ¸ü “Ö¸üָ֓þÖÖ´Öß,


ײÖþÖÖŸ´Ö−Ö ˆ¸ü †ÓŸÖ¸ü•ÖÖ´Öß,
ŸÖã´ÆüØÆü úÆüØÆü •Ö−Ö´Ö−Ö†−ÖãÖÖ´Öß,
´ÖÖµÖÖ ´Ö−Öã•Ö ²Ö−Öê ¯Ö׸ü−ÖÖ´Öß,
ײÖ×¬Ö ú¸ü ײÖ−ÖµÖ •ÖÖŸÖ ×ÆüŸÖ ´ÖÖ−Ö……0……
513. þֵÖÓ ¯ÖÏúÖÃÖºþ¯Ö ³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ,
´ÖÖµÖÖ ¯Ö¸êü −Ö †Öפü −Ö †ÓŸÖÖ,
•ÖÖ−ÖØÆü ŸÖã´ÆüØÆü •ÖÖŸÖ •Ö−Ö ÃÖÓŸÖÖ,
•Öê ×−ÖŸÖ ÃÖã¨ü ²Öã¨ü ´ÖןִÖÓŸÖÖ,
†ÃÖ ú×Æü ÖÖ¾ÖØÆü ²Öê¤ü ¯Öã¸üÖ−Ö……0……
514. $ÖÖê»ÖŸÖ −ÖµÖ−ÖØÆü ÃÖ²Ö ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
ײÖ−Öã ¯ÖϵÖÖÃÖ ŸÖ¾Ö ÆüÖêŸÖ ÖãÃÖÖчÕ,
´ÖãѤüŸÖ ´ÖÖ¡ÖÆßü •ÖÖŸÖ ×²Ö»ÖÖ‡Ô,
†ÃÖ ´Ö×Æü´ÖÖ ŸÖã´Æü¸üß ÁÖã×ŸÖ ÖÖ‡Ô,
úÖ úÖê‡Ô •ÖÖ ÃÖîú ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
515. •ÖÖŸÖ “Ö¸Öü“Ö¸ü ŸÖã´Æü ´ÖÆÑü ³ÖÖÃÖê,
ÃÖ²Ö ´ÖÆÑü ŸÖã´ÆüÆüØÆü ×−ÖŸµÖ ¯ÖÏúÖÃÖê,
ŸÖã´Æü ´ÖÆÑü ˆ¯Ö•ÖŸÖ ŸÖã´Æü ´ÖÆÑü −ÖÖÃÖê,
ŸÖã´Æü¸üØÆü éú¯ÖÖ ‡ •Öß¾Ö ×²ÖúÖÃÖê,
ŸÖã´ÆüØÆü ¯Ö¸ü´Öü ¯ÖϳÖã úÖê×™ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

812/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

516. ŸÖã´Æü ײÖ−Öã −ÖÖ£Ö úŸÖÆãÑü ú”ãû −ÖÖÆüà,


¤êü$ÖÖ ÃÖã−ÖÖ Öã−ÖÖ ´Ö−Ö ´ÖÖÑÆüà,
¯ÖÏéúŸÖß ¯Öã¹ýÂÖ ŸÖã´ÆüØÆü ¯ÖϳÖã †ÖÆüà,
²µÖŒŸÖÖ²µÖŒŸÖÆãÑü ŸÖã´ÆüØÆü úÆüÖÆüà,
úÖ»Ö ²µÖÖ»Ö ŸÖã´ÆüÆßÓü Æêü ¸üÖ´Ö……0……
517. ¸ü×ÆüŸÖ ײÖúÖ¸ü ÃÖã¨ü ÃÖã$Öºþ¯ÖÖ,
†Öã−Ö ÃÖÖã−Ö ×−ÖŸÖ ÃÖŸµÖþֺþ¯ÖÖ,
ײÖþֺþ¯Ö ŸÖã´ÆüÆüß ´Ö×Æüü³Öæ¯ÖÖ,
−Ö¸üײÖÖÏÆü ŸÖ¾Ö ¤êü¾Ö †−Öæ¯ÖÖ,
¯Ö¸ü²ÖÎÉÆãÑü ŸÖã´ÆüÆüà Æêü ¸üÖ´Ö……0……
518. ¯ÖϳÖã ²ÖÆãü ²Öê¤ü ²ÖÖפü †ÃÖ úÆüÆüà,
²Öîפüú ²Ö“Ö−Ö ×²Ö¸üÖê¬Öß †ÆüÆüà,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ŸÖÖê׸ü ´Ö×ŸÖ ´ÖÆüÆüà,
µÖÖ×−ÖÆãÑü Ø“ÖŸÖ−Ö ú¸üŸÖ ˆ»Ö—ÖÆüà,
ײÖ−Öã ŸÖ¾Ö éú¯ÖÖ •ÖÖµÖ −ÖØÆü •ÖÖ−Ö……0……
519. −ÖØÆü ײָüÖê¬Ö úŸÖÆæÑü ¯ÖϳÖã¸üÖ‡Ô,
ÆüÖêŸÖ×Æü éú¯ÖÖ ÃÖú»Ö ³ÖÏ´Ö •ÖÖ‡Ô,
¸üײÖú¸ü ³Ö¾Ö •Ö»Ö •Ö£ÖÖ ÖãÃÖÖчÕ,
ŸÖÃÖ µÖÆü •ÖÖ ŸÖã´Æü¸üß ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
¾ÖÖÃŸÖ¾Ö ´ÖÆÑü úØÆü −ÖØÆü ú”ãû ¸üÖ´Ö……0……

813/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

520. ×−Ö¸üÖã−Öºþ¯Ö ¤êü×$Ö −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,


ÃÖÖ¬Ö−Ö ú¸üŸÖ ²ÖÆãüŸÖ úךü−ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖú¸ü ³Ö•Ö−Ö ÆüÖêµÖü úÃÖ ÃÖÖчÕ,
•ÖÖê ÃÖ¯Ö−ÖÆãÑü −ÖØÆü ¯Ö¸üŸÖ »Ö$ÖÖ‡Ô,
´Ö−ÖÆãÑü −Ö ÃÖúŸÖ •ÖÖ×Æü †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
521. ÃÖÖê •ÖÖ ´ÖÆÑü •Öê ³ÖÖŸÖ ÃÖµÖÖ−ÖØÆü,
ÃÖã¨ü ²Öã¨ü Öã−Ö µÖÖ−Ö ×−Ö¬ÖÖ−ÖØÆü,
ŸÖ¾Ö †¾ÖŸÖÖ¸ü þֺþ¯ÖØÆü ´ÖÖ−ÖØÆü,
Ø“ÖŸÖ−Ö ú¸üŸÖ ײÖ−ÖØÆü •Ö»Ö•ÖÖ−ÖØÆü,
³Ö¾Ö×−Ö×¬Ö ÃÖÓŸÖ¸üÆüà ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
522. “Ö׸üŸÖ×ÆÓü Ø“ÖŸÖŸÖ †ÖŸÖ´Ö µÖÖ−ÖÖ,
ײÖ−ÖØÆü ú»ÖêÃÖ »ÖÆüØÆü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü ‹Æãü ³ÖÛŒŸÖ ´ÖÖÖÔÆüÆãÑü •ÖÖ−ÖÖ,
úÖ´Ö ÎúÖê¬Ö ´ÖÖêÆüÖפüú −ÖÖ−ÖÖ,
ú׸ü ú׸ü ײ֬−Ö ×²ÖÖÖ¸üØÆü úÖ´Ö……0……
523. ´ÖÖ¸ü•ÖÖ¸ü וÖ×´Ö ´ÖæÃÖ×Æü ÃÖÖчÕ,
ד֟և ¤êüŸÖ ³ÖµÖ³ÖßŸÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ןÖ×´Ö µÖê ײ֬−Ö ¤ãü™ü úß −ÖÖ‡Õ,
ÃÖ²Ö ÃÖÖ¬ÖúØÆü ¤êüŸÖ ³Ö™üúÖ‡Ô,
»ÖÆüŸÖ×ÆÓü ¤êü×$Ö ´ÖãÛŒŸÖ ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……

814/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

524. •Öê ŸÖ¾Ö ºþ¯Ö ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¬µÖÖ¾ÖØÆü,


ÃÖã×´Ö¸üØÆü ³Ö•ÖØÆü −ÖÖ´Ö ³Ö×»Ö ³ÖÖ¾ÖØÆü,
ú£ÖÖ ú×»ÖŸÖ ×−ÖŸÖ ÃÖã−ÖØÆü ÃÖã−ÖÖ¾ÖØÆü,
¯Öæ•ÖÖ ú¸üŸÖ ÃÖã´Ö−Ö ×“ÖŸÖ »ÖÖ¾ÖØÆü,
³ÖŒŸÖ−Æü ÃÖÓÖ ú¸üØÆü Öã−Ö ÖÖ−Ö……0……
525. ŸÖê ÖÖê¯Ö¤ü ‡¾Ö ³Ö¾Ö×−Ö×¬Ö ŸÖ¸üÆüà,
•ÖÃÖ ´Öï ¯ÖϳÖã ×−Ö•Ö ˆ¸ü †ÓŸÖ¸üÆüà,
×−ÖŸÖ ŸÖ¾Ö ÃÖÖã−Öºþ¯Ö ¬Ö׸ü ú¸üÆüà,
ÃÖú»Ö »ÖÖêú ´ÖÆÑü ´ÖãŒŸÖ ×²Ö“Ö¸üÆüà,
¯ÖÖ¾ÖŸÖ ÃÖ²Ö »ÖÖêú−Æü ´ÖÆÑü ´ÖÖ−Ö……0……
526. ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸üÖ•Ö úÖ•Ö ²Ö›Íü úß−ÆüÖ,
ÃÖã¸ü −Ö¸ü −ÖÖÖ ÃÖ²ÖØÆü ÃÖã$Ö ¤üß−ÆüÖ,
³Ö㇠ú¸ü ³ÖÖ¸ü ˆŸÖÖ׸ü ¯ÖϾÖß−ÖÖ,
ÃÖ²Ö ¤ãü$Ö ¤ü¸ü¤ü úÖלÍü •Ö−Öã »Öß−ÆüÖ,
¯Öã»Ö×úŸÖ ³Ö‡ÓÔ ¤üÃÖÆãüÑ ×¤ü×ÃÖü ¸Öü´Ö……0……
527. »Ö$Ö−Ö»Ö»ÖÆãÑü ú»Ö †¾ÖÃÖ¸ü ¯ÖÖ‡ØÆü,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤üÆüØÆü ÃÖ´Ö¸ü ÃÖã»ÖÖ‡ØÆü,
¯Ö¸üÃÖÖë ŸÖã´ÆüÆãÑü ײֵ֕ÖÁÖß ¯ÖÖ‡ØÆü,
¤êü¾ÖÃÖ¡Öã ¸Ö¾Ö−Ö×Æü ×´Ö™üÖ‡ØÆü,
ÃÖú»Ö »ÖÖêú ¯ÖÖ‡üØÆü ײÖÁÖÖ´Ö……0……

815/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

528. ¤êü$Ö×²Ö ¯ÖϳÖã ŸÖ¾Ö “Ö׸üŸÖ ÃÖãÆüÖµÖê,


ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖãÆüÖµÖê,
†ÃÖ ú×Æü −ÖÖ¸ü¤ü ÃÖ¯Öפü ×ÃÖ¬ÖÖµÖê,
ˆ´ÖÖ ²ÖÎÉ»ÖÖêúØÆü Æü¸üÂÖÖµÖê,
−Ö³Ö ¯Ö£Ö ÖÖ¾ÖŸÖ Æü׸ü úÖ −ÖÖ´Ö……0……
529. ײÖ−Öã ¯ÖϵÖÖÃÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ¸ü‘Öã¸üÖµÖÖê,
ãú´³Öú¸ü−ÖÆüØÆü ´ÖÖ׸ü ×Ö¸üÖµÖÖê,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ $Ö²Ö׸ü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸ÖµÖÖê,
´ÖÆüÖ ÃÖÖêú •ÖÖê ¸üÖê×úü −Ö ¯ÖÖµÖÖê,
´Öã¸ü×”ûŸÖ ÆüÖê ³Öãч ×Ö¸üÖ ¬Ö›ÍüÖ´Ö……0……
530. ¯Öã×−Ö ˆ×šü ˆ´ÖÖ ×²Ö»ÖÖ¯ÖŸÖ ³ÖµÖ‰ú,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ŸÖê×Æü †¾ÖÃÖ¸ü †µÖ‰ú,
“ÖÖ“ÖÖ ×−Ö¬Ö−Ö •ÖÖ×−Ö ¤ãü$Ö ¯ÖµÖ‰ú,
×²Ö»Ö¯ÖŸÖ ×¯ÖŸÖãØÆü úÆüŸÖ ×ÃÖ¸ü −ÖµÖ‰ú,
¸üÖ•Öêþָü †ŸÖã×»ÖŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
531. ×•ÖµÖŸÖ †ÆüˆÑ †²ÖÆüà ‹×Æü šüÖчÕ,
úÖÆêü ײֻ֯ÖÆãÑü ²ÖÓ¬Öã ÖѾÖÖ‡Ô,
¤êü¾ÖÆãÑü »Ö×Ö ŸÖã´Æü úÖ»Ö ÖãÃÖÖчÕ,
ÃÖÖêÆü −Ö ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖ´Ö¸ü ú¤ü¸üÖ‡Ô,
úß −ÖØÆü ´Ö´Ö ŸÖ¸üúÃÖ ´ÖÆÑü ²ÖÖ−Ö……0……

816/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

532. ÃÖÖÓŸÖ ÆüÖêÆãÑü ¯ÖϳÖã ´ÖÖ×−Ö Æü´ÖÖ¸üß,


²Ö׬ÖÆüÖï ²Öî׸ü ÃÖ²ÖØÆü ²Ö׸ü†Ö¸üß,
‹×Æü »Ö×Ö ú׸ü ¯ÖϾÖêÃÖ ‹×Æü ²ÖÖ¸üß,
×−ÖãÓú׳ֻÖÖ ú¸ü ÖãÆüÖ ´ÖÑ—ÖÖ¸üß,
ÆüÖê´Ö×²Ö ÃÖײÖ×¬Ö úÆüˆÑ ú׸ü †Ö−Ö……0……
533. ÆüÖê´ÖŸÖ †×Ö×−ÖØÆü †Ö•Öã ׸ü—ÖևײÖ,
¤ãü¸ü»Ö³Ö ÃÖ´Ö¸ü ÃÖÖ•Ö ÃÖ²Ö ¯ÖևײÖ,
•ÖÖ ¸ü−Ö ×¸ü¯Öã ÃÖ−Ö »ÖÖêÆü ²Ö•ÖևײÖ,
†ÖµÖã¬Ö ײÖ×²Ö¬Ö ³ÖÖÑ×ŸÖ ²Ö¸üÃÖևײÖ,
Æü−Ö×²Ö ÃÖ²ÖØÆü ú»Ö ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
534. †ÃÖ ú×Æü ˆ´ÖÖ ŸÖÆüÖÑ $Ö»Ö •ÖÖ‡Ô,
²ÖÃÖ−Ö ´ÖÖ»Ö ÃÖ²Ö »ÖÖ»Ö »ÖÖÖ‡Ô,
»ÖÖ»Ö×Æü “ÖÓ¤ü−Ö ´ÖÖ£Ö “ÖœÍüÖ‡Ô,
»ÖÖ»Ö×Æü “ÖÓ¤ü−Ö »Öê¯ÖÆãÑü »ÖÖ‡Ô,
ÆüÖê´ÖÖ¸Óü³Ö ×úµÖÖê ú׸ü ¬µÖÖ−Ö……0……
535. ‡ŸÖ •Ö²Ö ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö •ÖÖ−ÖÖ,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ú¸ü ÆüÖê´Ö ײ֬ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ²Ö ³ÖÖ úÆüŸÖ ÃÖã−ÖÆãÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
‡Ó¦ü•ÖßŸÖ ú¸ü ÆüÖê´Ö ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
ÃÖ´Ö¸ü ×²Ö•ÖµÖ ×ÆüŸÖ ÆüÖêŸÖ †•ÖÖ−Ö……0……

817/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

536. ¯Öæ¸ü−Ö ³ÖµÖê ¤êü¾Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,


´ÖÆüÖ¤ãü™ü ¸ü−Ö •Öß×ŸÖ −Ö •ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê †²ÖÆüà »Ö$Ö−ÖØÆü »Ö‡ •ÖÖ‡Ô,
$Ö»ÖÆüØÆü ¤êüˆÑ ŸÖÆÑü‡ ²Ö¬Ö¾ÖÖ‡Ô,
†ÖµÖÃÖã ÃÖß‘ÖÐ ¤êüÆãÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
537. −ÖØÆü ÃÖÓ¤êüÆü »Ö$Ö−Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
†¬Ö´ÖØÆü ²Ö׬ÖØÆü ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤Ö−ÖÖü,
ŸÖ²Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
þֵÖÓØÆü Æü¸ü×²Ö ¤ãü™ü ú¸ü ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
•ÖÖê׸ü ¬Ö−ÖãÂÖ ¯Ö¸ü †×Ö−Öß ²ÖÖ−Ö……0……
538. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö ¸üÆüÃµÖ ˆ‘ÖÖ¸üß,
úÆüŸÖ ײֳÖßÂÖ−Ö ³ÖµÖÖê ײ֓ÖÖ¸üß,
ײÖ×¬Ö ²Ö¸ü úÖ¸ü−Ö ÃÖÖ¸ÑüÖ¬ÖÖ¸üß,
‘Ö−Ö−ÖÖ¤üØÆü úˆ ÃÖ×úØÆü −Ö ´ÖÖ¸üß,
ײÖ−Öã ÁÖß»Ö$Ö−Ö ×²ÖÂÖ´Ö ²ÖΟ־ÖÖ−Ö……0……
539. ²ÖÖ¸üÆü ²Ö¸üÃÖ ¯ÖϵÖÓŸÖ $Ö¸Öü¸üß,
•ÖÖê ²Ö¸ü ²Ö߸ü ¬Ö߸ü ²ÖΟ֬ÖÖ¸üß,
ŸÖ×•Ö †ÆüÖ¸ü ×−Ö¦üÆãÑü פüµÖÖê ™üÖ¸üß,
ÃÖÖê‡ ‹×Æü †ÃÖã¸ü ÃÖ×ú×Æü ÃÖÓÆüÖ¸üß,
פüµÖÖê $Ö»ÖØÆü ײÖ×¬Ö †ÃÖ ²Ö¸ü¤üÖ−Ö……0……

818/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (†Öšüü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

540. »Ö$Ö−Ö»Ö»ÖÖ Æêü ¸ü‘Öããú»Ö¸üÖµÖê,


•Ö²ÖÃÖê †¾Ö¬Ö¯Öã¸üßÃÖê †ÖµÖê,
ÃÖê¾ÖŸÖ ŸÖã´ÆüØÆü ¸üÆüŸÖ ´Ö−Ö »ÖÖµÖê,
ÃÖµÖ−Ö †ÆüÖ¸ü ײÖÆüÖ¸ü ³Öã»ÖÖµÖê,
ÃÖÖê »Ö$Ö−ÖØÆü ‡ ÃÖ¾ÖÖÑ׸üØÆü úÖ´Ö……0……
541. ¤‡ ²Ö»Ö ײ֯Öã»Ö éú¯ÖÖ ú¸ü ¤üÖ−ÖÖ,
†−Öã•ÖØÆü †ÖµÖÃÖã ¤êüÆãÑü ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¸ïü éú¯ÖÖ−Ö ³ÖÖ£Ö ¬Ö−Öã ²ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖß‘ÖÐØÆü ŸÖÆÑü »Ö×Ö ú¸ïü ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
´Ö´Ö ÃÖÓÖ×Æü ÃÖÓÖ×Æü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
542. −ÖØÆü ŸÖã´Æü ¤êü¾Ö¤êü¾Ö ÃÖÓÃÖÖ¸üß,
þÖê“”ûÖ ÃÖê −Ö¸ü ¤êüÆü ÃÖ¾ÖÖѸüß,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ´Ö−Öã•Ö †−ÖãÆüÖ¸üß,
ú¸üÆãÑü ´ÖÆüÖ´ÖÖµÖÖ ×²ÖßÖÖ¸üß,
»Ö‡ ×ÃÖµÖ »Ö$Ö−Ö ´ÖÆüÖ²ÖΟ־ÖÖ−Ö……0……
543. ÃÖêÂÖ−ÖÖÖÆüØÆü »Ö$Ö−Ö $Ö¸üÖ¸ß,
ÃÖê¾Ö−Ö »ÖÖ×Ö ŸÖã´ÆüØÆü ŸÖ−Öã ¬ÖÖ¸üß,
úÖ¸ü−Ö †¯Ö¸ü ‡Æüˆ †ÃÖã¸üÖ¸üß,
²Ö−Öî ÃÖã²ÖÓ¬Öã •ÖÖŸÖ ÃÖã$Ö ™üÖ¸üß,
ÃÖÖê ‹×Æü †¾Ö×ÃÖ ²Ö׬ÖØÆü ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
-:0:-

819/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……−ÖÖüî ¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


´Ö‘ê Ö−ÖÖ¤ü-¾Ö¬Ö
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
544. ´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ×Ö׸ü•ÖØÆü †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
Æê ×Ö׸ü−ÖÓפü×−Öü ÃÖã´Öã×$Ö ÃÖµÖÖ−Öß,
¸üÖ´Öú£ÖÖ´ÖéŸÖ ²ÖÆãü׸ü ²Ö$ÖÖ−Öß,
†ÖÖê úÆüˆÑ ÃÖã−ÖÆãÑü ¬Ö׸ü ¬µÖÖ−Ö……0……
545.²Ö“Ö−Ö ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö êú †×ŸÖ ³ÖÖµÖê,
ÃÖã×−Ö Öã×−Ö ¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê •ÖÖ−ÖˆÑ ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖê,
†ÃÖã¸üãÑú¾Ö¸ü úß •Öã¨ü ú»ÖÖµÖêÓ,
•ÖÖê ŸÖ¸üúÃÖ ´ÖÆÑü ¸üÖ$Öî ²ÖÖ−Ö……0……
546. ²ÖÎÉÖáÖÆãÑü úÆÑü •ÖÖ−Ö×−ÖÆüÖ¸üÖ,
´ÖÖµÖÖ¾Öß †×ŸÖ ÃÖ´Ö¸ü •Öã—ÖÖ¸Öü,
²Ö߸ ü¬Ö߸ ¬Ö−¾Öß ²Ö׸ü†Ö¸üÖ,
´ÖÆüÖ³ÖµÖÓú¸ü †ÃÖã¸üãú´ÖÖ¸üÖ,
´Ö£ÖÖ ‡Ó¦üÆæÑü ú¸ü •ÖÖê ´ÖÖ−Ö……0……

820/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

547.•ÖÖ−ÖˆÑ »Ö$Ö−ÖÆãÑü ú¸ü ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,


−Öठ†ÆüÖ¸ü ײÖÆüÖ¸ü ײÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖê¾ÖŸÖ ´ÖÖê×Æü ¯ÖÏÖ−Ö úß −ÖÖ‡Õ,
úÖ¸ü−Ö úךü−Ö µÖÆüß ´Öï ³ÖÖ‡Ô,
úß −ÖØÆü úÆüÖ ú¸üÆãÑü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
548. ײֳÖßÂÖ−ÖØÆü †ÃÖ ú×Æü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
´ÖÆüÖ¯ÖÏÖµÖ ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖØÆü ÃÖ−Ö Ã−ÖêÆü ÃÖãÃÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ¸üÖ´Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,
ÖÖî¸ü¾Ö¤Ö×µÖ×−Ö ×Ö¸üÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
549. •ÖÖÆãÑü ²Ö߸ü ײֵ֕Öß ²ÖΟ־ÖÖ−ÖÖ,
»Ö‡ ÃÖ²Ö •Öæ£Ö¯Ö ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓÖ×Æü ÃÖ×“Ö¾Ö ¬Ö߸ü •Ö´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖê−ÖÖ ÃÖã³Ö™ü ×»ÖµÖê ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
550. •ÖÖ−ÖŸÖ ´Ö¸ü´Ö ײֳÖßÂÖ−Ö ³ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ×Ö׸ü Óú¤ü¸ü •ÖÆÑü ׸ü¯Öã •ÖÖ‡Ô,
×”û¯ÖŸÖ ú¸üŸÖ ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
¯ÖÏÖ™ü ¤ãü¸üŸÖ •ÖÖ×−Ö −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
•ÖÖ−Öî ÃÖß‘ÖÐ ²Ö×−Ö×Æü ÃÖ²Ö úÖ´Ö……0……

821/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

551. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö »Ö$Ö−Ö Æü¸üÂÖÖµÖê,


²ÖÖ−Ö ÃÖ¸ÖüÃÖ−Ö ¯Ö¸ü×$Ö ˆšüÖµÖê,
“ÖÖ¹ý “Ö¸ü−Öú´Ö»Ö−Æü ´ÖÆÑü −ÖÖµÖê,
²Ö¸ü¤ü ÆüÃŸÖ ¯ÖϳÖã ú¸ü ×ÃÖ¸ü ¯ÖÖµÖê,
»Ö‡ ²Ö»Ö †×´ÖŸÖ ¯Ö¸ÖüÎú´Ö¾ÖÖ−Ö……0……
552. úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ¾Ö ²Ö»Ö éú¯ÖÖ ŸÖÖê׸ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
‹×Æü ¬Ö−Öã ÃÖê ”æû™îü ´Ö´Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
‡Ó¦üו֟ÖØÆü ²Ö×¬Ö ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
ú׸üØÆü ³ÖÖêÖ¾Ö×ŸÖ ´ÖÆÑü †ÃÖ−ÖÖ−Ö……0……
553. ‹×Æü ײÖ×¬Ö »Ö$Ö−Ö ²ÖÖê×»Ö ×¸üÃÖ ³Ö¸üêú,
‡Ó¦ü•ÖßŸÖ ²Ö¬Ö ÆêüŸÖã ÃÖ´Ö¸üêú,
ú׸ü ¯Ö׸üÎú´ÖÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã²Ö¸üêú,
“Ö»Öî ÃÖß‘ÖÐ ú¸ü ²Ö¸ü ¬Ö−Öã ¬Ö¸üêú,
”æû™îü ¸üÖ´Ö îú ²ÖÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
554. ׯ֔û ׯ֔û “Ö»Öß úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ Çü¤üµÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
“Ö»Öî ײֳÖßÂÖ−Ö ÃÖÓÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖÓÖ×Æü “Ö»Öî †ÃÖã¸ü ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
•ÖÖ´²Ö¾ÖÓŸÖ †ÓÖ¤ü Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……

822/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

555. »Ö”ãû´Ö−Ö ×»ÖµÖê úßÃÖ ú™üúÖ‡Ô,


×−ÖãÓú׳ֻÖÖ Óú¤ü¸ü לÍüÖ †Ö‡Ô,
¯ÖÖ¾ÖÖ ¤êü$ÖŸÖ −Ö•Ö׸ü ‘Öã´ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ×¤ü×ÃÖ †ÃÖã¸ü ÃÖê−Ö ÃÖ´ÖãÆüÖ‡Ô,
‘Öê׸ü ×úµÖÖê ÖœÍü ÖÖœÍü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
556. ŸÖ²ÖØÆü ײֳÖßÂÖ−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ¯ÖϬÖÖ−ÖÖ,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê Æêü »Ö$Ö−Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖã¸ü ÃÖê−Ö ‘Ö−ÖõÖÖ´Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¤êü$ÖÆãÑü ²ÖΟ־ÖÖ−ÖÖ,
†×ŸÖÃÖµÖ ¯ÖÏ²Ö»Ö “Ö»ÖÖ¾ÖÆãÑü ²ÖÖ−Ö……0……
557.‹×Æü êú −Ö™ü ÆüÖêŸÖÆüØÆü ÃÖÖчÕ,
׸ü¯Öã ¤ü»Ö ÃÖ−Ö´Öã$Ö šüÆü׸üü −Ö ¯ÖÖ‡Ô,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ŸÖ²Ö ¯Ö¸üß ×¤ü$ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²ÖÆüØÆü ´ÖÖ¸üÆãÑü ²ÖÖ−Ö “Ö»ÖÖ‡Ô,
ØÆüÃÖú ²Öî׸üØÆü ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
558. ¯Öæ¸ü−Ö Æãü†Ö −Ö ÆüÖê´Ö ‡ÆüÖчÕ,
†²ÖÆüØÆü ¤êüÆãÑü ²ÖÖ−Ö —Ö׸ü»ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö »Ö$Ö−Ö Æü¸üÂÖÖ‡Ô,
ÃÖ¯Öפü×Æü ¬Ö׸ü ×−Ö•Ö ¬Ö−ÖãÂÖ ¥üœÍüÖ‡Ô,
²Ö¸üÃÖÖ¾Ö−Ö »ÖÖÖî $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö……0……

823/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

559. ²Ö߸ü²Ö»Öß ú×¯Ö •Öæ£Ö¯Ö ¬ÖÖµÖê,


ú×Æü •ÖµÖ •ÖµÖ×ŸÖ »Ö$Ö−Ö ¸ü‘Öã¸ÖµÖê,
ÃÖ²Ö ŸÖ¹ý²Ö¸ü ×Ö׸ ×ÃÖ$Ö¸ü ˆšüÖµÖê,
´ÖÖ¸üŸÖ »Ö»ÖúÖ¸üŸÖ ³ÖµÖ •ÖÖµÖê,
ˆŸÖ ×−Ö×ÃÖ“Ö¸ü •ÖÖê¬ÖÆãÑü ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
560. ¯Ö¸üÃÖã $Ö›ÍüÖ ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö ˆšüÖµÖê,
ŸÖÖê´Ö¸ü ÃÖÛŒŸÖ ÃÖæ»Ö ¬Ö׸ü ¬ÖÖµÖê,
ú×Æü •ÖµÖ •ÖµÖ×ŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸ÖµÖê,
•ÖµÖ •ÖµÖ ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü úß ÖüÖµÖê,
׳ָîü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üŸÖ úÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
561. ‘Ö´ÖÖÃÖÖ−Ö ×”û×›Íü Ö‡Ô »Ö›ÍüÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ŸÖ×•Ö ÆüÖê´Ö ŸÖÆüÖчÔ,
×−ÖúÃÖÖ ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ׸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
¸ü£Ö “ÖלÍü †×ŸÖÃÖµÖ ²ÖêÖ ²Ö−ÖÖ‡Ô,
¬ÖÖ¾ÖÖ ¬Ö¸î úךü−Ö ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö……0……
562. ÃÖ´Ö¸ü ³Öæ×´Ö ´ÖÆÑü ÃÖß‘ÖÐ×Æü †Ö‡Ô,
²ÖÖê»ÖÖ Ö¸ü×•Ö ²Ö“Ö−Ö ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ´Öï »Ö$Ö−Ö ‡ÆüÖчÔ,
†Ö•Öã −Ö ÃÖÓ•ÖãÖ ŸÖÖê׸ü ³Ö»ÖÖ‡Ô,
ú¾Ö×−Öˆ ײÖ×¬Ö −Ö ²ÖדÖØÆü †²Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……

824/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

563. ×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ²ÖÆãü׸ü ײֳÖßÂÖ−Ö †Öê¸Öü,


²ÖÖê»ÖÖ ²Ö“Ö−Ö †³Ö¦ü úšüÖê¸üÖ,
¦üÖêÆüß ãú»Ö ãú™ãü´²Ö ú¸ü ‘ÖÖê¸üÖ,
׸ü¯Öã ¯ÖÆÑü •ÖÖ‡ ×úµÖÖê Öšü•ÖÖê¸üÖ,
ú¸üÖï ú¾Ö×−Öü ײÖ×¬Ö ŸÖ¾Öü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
564. ‹×Æü »ÖÓúÖ ´ÖÆÑü •Ö−Ö´Ö ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ,
ŸÖÖŸÖ ´ÖÖê×Æü ŸÖã´Æü ²ÖÆãüŸÖ ¤ãü»ÖÖ¸üÖ,
³Öæ×»Ö ÖµÖÖê †²Ö ‘Ö¸ü ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸üÖ,
“ÖÆüÆãÑü ú¸Öü¾Ö−Ö −ÖÖÃÖ Æü´ÖÖ¸üÖ,
úß −ÖØÆü ´Öï ŸÖ¾Ö ¯Öã¡Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
565. ÃÖŸµÖ×Æü ²Ö›Íü ¯ÖÖ¯Öß ŸÖã´Æü ŸÖÖŸÖÖ,
³ÖµÖÖê †Ö•Öã ²Öî׸ü−Æü ú¸ü ÃÖÖ£ÖÖ,
úÖ †ÃÖ ×¤üµÖÖê ŸÖã´ÆüØÆü ¸ü‘Öã−ÖÖ£ÖÖ,
úß ×−ÖŸÖ −Ö´ÖÆãÑü “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü ´ÖÖ£ÖÖ,
ŸµÖÖ×Ö ³ÖÖêÖ ¬Ö¸üŸÖß ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
566. †ÃÖ ú×Æü ²ÖÆãü׸ü ד֟և Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
¯Ößšü “ÖœÍîü »Ö”ãû´Ö−Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
ú¸ü ¬Ö׸ü ˆ´ÖÖ ×²ÖÃÖÖ»Ö ú´ÖÖ−ÖØÆü,
$Öï×“Ö ×¸üÃÖÖ‡ ÃÖ×ÆüŸÖ †×³Ö´ÖÖ−ÖØÆü,
úß−Æü ™ÑüúÖê¸ü ÃÖ´Ö¸ ´Öî¤üÖ−Ö……0……

825/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

567. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ×−Ö•Ö ÎúÖê¬Ö ˆ³ÖÖ¸üŸÖ,


úÖ»ÖÃÖ¯ÖÔ ÃÖ´ÖÆüß ±ãú±ãúúÖ¸üŸÖ,
¤üÃÖ¸£Öãú¾ÖѸü »Ö$Ö−Ö ×¸ü¯Öã •ÖÖ¸üŸÖ,
¬Ö׸ü ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö ×−ÖÃÖÖ−Ö ×−ÖÆüÖ¸üŸÖ,
¤üß−Æü ¯Ö¾ÖÖÑ׸ü ÁÖ¾Ö−Æü »Ö×Ö ŸÖÖ−Ö……0……
568. ´ÖÆüÖ úšüÖê¸ü ‘ÖÖê¸ü ÃÖÖê ²ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö¬ÖúŸÖ “Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
ˆ´ÖÖ ‡Ó¦ü ú¸ü ²Ö•ÖÏ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
»ÖÖŸÖ×Æü ´Ö−ÖÆãÑü ×−ÖúÖ¸êüˆ ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ¸ü−Ö ×Ö¸üÖ ×“ÖŸÖÖ−Ö……0……
569. ´Öã¹ý”ûÖ ‹ú ”û−Ö×Æü »Ö×Ö †Ö‡Ô,
“ÖêŸÖ ³ÖµÖê ¦ãüŸÖ −Ö•Ö׸ü ˆšüÖ‡Ô,
¤êü$ÖŸÖ »Ö$Ö−ÖØÆü †×ŸÖ ׸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
¬ÖÖ¾ÖÖ ¸ü£Ö ¸ü−Ö ²Öê×Ö ÆÑüúÖ‡Ô,
¬Ö¸îü ¥üœÍüÖ‡ ÃÖ¸ÖüÃÖ−Ö ²ÖÖ−Ö……0……
570. úÆüŸÖ ÎúÖê¬Ö ú׸ü ŸÖã´Æü −ÖØÆü •ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖê¸ü ¯Ö¸üÖÎú´Ö $Ö¸üŸÖ¸ ²ÖÖ−ÖÖ,
‡Ó¦üÆãÑü ¤êü×$Ö ÃÖ´Ö¸ü ³ÖµÖ ´ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖÑ×¬Ö ×ŸÖ−ÆÆãüÑ úß−ÆüÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
šüÆü¹ý ¤êü$Öã ´Ö´Ö ²Öß•ÖÔ ´ÖÆüÖ−Ö……0……

826/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

571. †ÃÖ ú×Æü Æêü ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,


ÃÖÖŸÖ ²ÖÖ−Ö »Ö$Ö−ÖØÆü ¦ãüŸÖ ´ÖÖ¸üß,
Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü ¤üÃÖ ²ÖÖ−Ö ¯Ö¾ÖÖѸüß,
²Öê×¬Ö ×¤üµÖÖê ¸ü−Ö ´ÖÆÑü ‹×Æü ²ÖÖ¸üß,
¯Öã×−Ö ÃÖŸÖ ÃÖ¸ü ÃÖß‘ÖÐ×Æü ÃÖÓ¬ÖÖ−Ö……0……
572. ²Öê×¬Ö ×²Ö³ÖßÂÖ−ÖÆæÑü ¸ü−Ö ›üÖ¸Ö,
²ÖÆãü׸ü ÃÖ²ÖØÆü ¸ü−Ö ´ÖÆÑü »Ö»ÖúÖ¸üÖ,
»Ö×$Ö ¦ãüŸÖ “ÖœÍüÖ ÎúÖê¬Ö ú¸ü ¯ÖÖ¸üÖ,
ÆüÖê‡ »Ö$Ö−Ö ¸ü−Ö ´ÖÆÑü ײÖú¸üÖ¸Ö,
²Ö¸üÃÖÖ¾Ö−Ö »ÖÖÖî $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö……0……
573. ŸÖê $Ö¸ü ÃÖ¸ü Æêü ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ú¸ü ú¾Ö“Ö ×²Ö¤üÖ¸üß,
פüµÖÖê ¸ü£Ö×Æü ´ÖÆÑü ³Ö㇠´ÖÆÑü ›üÖ¸ß,
ŸÖ²Ö †×ŸÖ ÎúÖê×¬ÖŸÖ ÆüÖê‡ ÃÖã¸üÖ¸ß,
»ÖÖÖÖ ú¸ü−Ö úךü−Ö ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
574. ¯Öã×−Ö †×¬ÖúÖ †¹ý ²ÖêÖ ²ÖœÍüÖ¾ÖÖ,
ÃÖÆüÃÖÖë ²ÖÖ−Ö ÃÖãŸÖÖ×−Ö “Ö»ÖÖ¾ÖÖ,
פü²µÖ ú¾Ö“Ö •ÖÖê »Ö$Ö−Ö »ÖÖÖ¾ÖÖ,
×”û®Ö ×³Ö®Ö ú׸ü ÃÖ¯Öפüü ×Ö¸Öü¾ÖÖ,
ÃÖã¸ü ³Ö‹ ³ÖßŸÖ Çü¤üµÖ Ö×ŸÖ £ÖÖ´Ö……0……

827/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

575.‹×Æü ײÖ×¬Ö »Ö›ÍüŸÖ ²Ö߸ü ¤üˆ ¬ÖÖ‡Ô,


²ÖÖ−Ö ú´ÖÖ−Ö ŸÖÖ×−Ö ²Ö¸üÃÖÖ‡Ô,
´ÖÆüÖúÖ»Ö ÃÖê ¯Ö¸üŸÖ »Ö$ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê×−ÖŸÖ ÃÖê ŸÖ−Ö ÖµÖÖê ¸ÑüÖÖ‡Ô,
³Ö‹ ”ûŸÖ ײ֔ûŸÖ •ÖãÖ»Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
576. ˆ´ÖÖ ³Ö‡Ô ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
¯Ö¸ü ¸ü−Ö •Öß×ŸÖ úÖÆã −ÖØÆü ¯ÖÖ‡Ô,
²Ö¸üÃÖŸÖ ²ÖÖ−Ö ÃÖ´Ö¸ü †ÑÖ−ÖÖ‡Ô,
»Ö›ÍüŸÖ ŸÖ×›ÍüŸÖ ÃÖ´Ö −Ö³Ö ´ÖÆÑü ¬ÖÖ‡Ô,
‘ÖÆü׸ü Ñú¯ÖÖ¾ÖŸÖ ´Ö×Æü †ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
577.‹×Æü ×²Ö“Ö ¯ÖÖÑ“Ö •ÖÖê׸ü ¬Ö−Öã ²ÖÖ−ÖÖ,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖÖ ¦ãüŸÖ ÃÖÖ×¬Ö ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
Æü¸üŸÖ †Ã¾Ö ÃÖÖ¸ü×£Ö ú¸ü ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
¸ü£Ö ú׸ü ¤üß−Æü “Öæ−ÖÔ ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
¯Öã×−Ö †×ŸÖ »ÖÖ‘Ö¾Ö ÃÖ¸ü ÃÖÓ¬ÖÖ−Ö……0……
578. ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ¬Ö−Öã úÖ×™ü ×Ö¸üÖµÖÖê,
†¯Ö¸ü ¬Ö−ÖãÂÖ ¬Ö׸ü ÃÖÖê ¸ü−Ö ¬ÖÖµÖÖê,
ŸÖ²Ö »Ö”ãû´Ö−Ö ¡ÖµÖ ²ÖÖ−Ö “Ö»ÖÖµÖÖê,
³ÖÓ•ÖŸÖ ÃÖˆ ¬Ö−Öã ¬Öæ׸ü ×´Ö»ÖÖµÖÖê,
²ÖÆãü׸ü ŸÖÖ×Æü ²Öê¬Öî ²ÖÆãü ²ÖÖ−Ö……0……

828/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

579. ×Ö׸ü•ÖÖ ´ÖÆüÖ ¯Ö¸ÖüÎú´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,


´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü •ÖÖê¬ÖÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ²Ö ׸ü×ÃÖ†Ö‡ ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
•ÖÖê׸ü †¯Ö¸ü ¬Ö−Öã ¯Ö¸ü ²ÖÆãü ²ÖÖ−ÖÖ,
“Ö´Ö“Ö´ÖÖŸÖ •ÖÖê ÃÖæ•ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
580. $Öï×“Ö ÁÖ¾Ö−Ö »Ö×Ö ×ŸÖ−ÆüØÆü “Ö»ÖÖµÖÖê,
ÃÖÖê ˆ×›Íü ÖÖ−Ö ´ÖÖÑ—Ö ×”ûŸÖ¸ÖµÖÖê,
פüÖ ×¤üÖÓŸÖ ´ÖÆÑü ³ÖÖÃÖ ²Ö−ÖÖµÖÖê,
²Öê×¬Ö úׯÖØÆü ²ÖÆãü ³ÖµÖ ˆ¯Ö•ÖÖµÖÖê,
»Ö$Ö−ÖÆãÑü ²Öê×¬Ö ×¤üµÖÖê ú‡ šüÖ´Ö……0……
581. ŸÖ²Ö ¬Ö−Öã ¯Ö¸ü ú¸Öü»Ö †×ŸÖ ²ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê׸ü »Ö$Ö−Ö ²Ö»Ö ²Öß•ÖÔ ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
´Öê‘Ö−ÖÖ¤üÆüØÆü ú¸üŸÖ ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ Çü¤üµÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
³Ö‹ †ÃÖ úÆüŸÖ ú¸üŸÖ ¯ÖϳÖã †Ö−Ö……0……
582. •ÖÖê ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö ¬Ö´ÖÔ ¬Öã¸ü¬ÖÖ¸üß,
¸üXÖú ÃÖŸµÖ ÃÖã•Ö−Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
¯ÖÏן֫−¤üß ×²ÖÆüß−Ö †ÃÖã¸üÖ¸üß,
ŸÖÖê Æêü ²ÖÖ−Ö †Ö•Öã ‹×Æü ´ÖÖ¸üß,
ÃÖ´Ö¸ü ×Ö¸Öü¾ÖÆãÑü úÖœÍüŸÖ ¯ÖÏÖ−Ö……0……

829/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

583. †ÃÖ ú×Æü ÃÖÖê ÃÖ¸ü »Ö$Ö−Ö “Ö»ÖÖ¾ÖÖ,


‡Ó¦ü•ÖßŸÖ ×ÃÖ¸ü ˆ´ÖÖ ÃÖãÆüÖ¾ÖÖ,
•ÖÖ ´ÖÆÑü ÃÖßÂÖÔ¡ÖÖ−Ö ²Ö¸ü »ÖÖ¾ÖÖ,
ãÓú›ü»Ö ×—Ö»Ö×´Ö»ÖÖŸÖ ³Ö»Ö ³ÖÖ¾ÖÖ,
úÖ×™ü ×Ö¸ÖüµÖˆ ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
584. ‡Ó¦ü•ÖßŸÖ ²Ö¬Ö ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÑ—ÖÖ¸üß,
‹×Æü ײÖ×¬Ö »Ö×$Ö ×Ö׸ü¸Öü•Öãú´ÖÖ¸üß,
Æü¸ü×ÂÖŸÖ ÆüÖê‡ ¤êü¾Ö ´Öã×−Ö—ÖÖ¸üß,
»Ö$Ö−ÖØÆü ÃÖÓ×ÃÖ ú¸üŸÖ ¸ü¾Ö ³ÖÖ¸üß,
²Ö¸üÃÖŸÖ ³Ö‹ “ÖלÍü ÃÖã´Ö−Ö ×²Ö´ÖÖ−Ö……0……
585. ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ´ÖÖ•Ö ‡Ó¦ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖÏÖ™ü ÆüÖê‡ ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ´Öã¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖ•ÖŸÖ ³ÖÖ −Ö³Ö ¯Ö−Ö¾Ö ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
−Ö“ÖØŸÖ †¯”û¸Öü ÖÖ¾ÖØŸÖ ÖÖ−ÖÖ,
•ÖµÖ •ÖµÖ »Ö$Ö−Ö ú¸üŸÖ †ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
586. ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ²Ö¬Ö ´ÖÓÖ»ÖúÖ¸üß,
ŸÖß−ÖÆãÑü »ÖÖêú ³ÖµÖÖê ÃÖã$Ö ³ÖÖ¸üß,
†´Ö»Ö »ÖÖî −Ö³Ö ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
×²Ö´Ö»Ö »ÖÖî ÃÖ¸ü ÃÖ׸ü ´ÖÆÑü ²ÖÖ¸üß,
¯Öã»Ö×ú ˆšüß ¬Ö¸ŸÖß †×²Ö¸üÖ´Ö……0……

830/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

587.¸ü−Ö ÁÖ´Ö ×²ÖÖŸÖ »Ö$Ö−Ö Æü¸üÂÖÖµÖÖê,


ÃÖ´Ö¸ü³Öæ×´Ö •ÖµÖÃÖÓ$Ö ²Ö•ÖÖµÖÖê,
ØÃÖÆü−ÖÖ¤ü ú׸ü ÖÖ−Ö Ñú¯ÖÖµÖÖê,
¯Öã×−Ö ¬Ö−Öã $Öï×“Ö ™ÑüúÖê¸ü ²Ö−ÖÖµÖÖê,
úׯ֤ü»Ö Æü¸ü×ÂÖ ˆšüÖ †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
588. ײÖ−Öã ÁÖ´Ö ³ÖµÖê ÃÖú»Ö ú×¯Ö —ÖÖ¸üß,
»Ö$Ö−Ö»Ö»Ö×ÆüÓ ¸ü−Ö ×²Ö×•ÖŸÖ ×−ÖÆüÖ¸üß,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÃÖÓÃÖŸÖ ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
»Ö‡ ú×¯Ö “Ö»Öî ú¸üŸÖ •ÖµÖúÖ¸üß,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖØÆü •ÖÆÑü ¯ÖϳÖã ÁÖ߸üÖ´Ö……0……
589. ÃÖ×ÆüŸÖ ײֳÖßÂÖ−Ö ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
¤êü×$Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã²Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
»Ö$Ö−Ö ×²Ö−ÖµÖ •ÖãŸÖ ײÖ−Öã ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖØÆü,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−ÖØÆü,
¯Ö¤üú´Ö»Ö−Æü ´ÖÆÑü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
590. −ÖÖ£Ö éú¯ÖÖ ŸÖ¾Ö †»Ö$Ö ÃÖÆÖü¸üÖ,
Öã−Ö Ö−Ö −ÖÖ´Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö †¯ÖÖ¸üÖ,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖÆæÑü •Ö−Ö »ÖÖî ×ú−ÖÖ¸üÖ,
‹×Æü ³Ö¾Ö ÃÖ¬ÖãØÆü ´Ö¸üןÖÆãÑü ²ÖÖ¸üÖ,
¯Ö¸ü$ÖÖ ÃÖã×´Ö׸ü ÃÖ´Ö¸ü ÃÖÖê‡ −ÖÖ´Ö……0……

831/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

591. •Ö²Ö ú¾Ö×−Öˆ ײÖ×¬Ö ¯ÖÏ²Ö»Ö •Öã—ÖÖ¸üÖ,


´Öê‘Ö−ÖÖ¤üÆüØÆü ´ÖÖ׸ü −Ö ¯ÖÖ¸üÖ,
ײֱú»Ö ³ÖµÖÖê ÃÖ²Ö ²ÖÖ−Ö Æü´ÖÖ¸üÖ,
ŸÖ²Ö »Ö‡ −ÖÖ´ÖØÆü êú¸ü ÃÖÆüÖ¸üÖ,
´ÖÖ¸üÖ ŸÖÖ×Æü ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−Ö……0……
592. »Ö$Ö−Ö ÃÖã²Ö“Ö−Ö ¯ÖϳÖãØÆü †×ŸÖ ³ÖÖµÖÖê,
³ÖÖ¾Ö ³ÖÛŒŸÖ´ÖµÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÆüÖµÖÖê,
³Öã•Ö ³Ö׸ü ²ÖÓ¬Öã×Æü Çü¤üµÖ »ÖÖÖµÖÖê,
´ÖÖ£Ö ÃÖæÑ×‘Ö †×ŸÖ ¯ÖÏß×ŸÖ •ÖŸÖÖµÖÖê,
¯Öã×−Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ÃÖ¸ÖüÆüŸÖ úÖ´Ö……0……
593. ¬Ö−µÖ ¬Ö−µÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ²Ö¸ü ²Ö߸üÖ,
‘Ö−Ö−ÖÖ¤ØÆüü Æü×−Ö Æêü ¸ü−Ö¬Ö߸üÖ,
úß−Æü úÖ•Ö ŸÖã´Æü ¯Ö¸ü´Ö ÖѳÖ߸üÖ,
Æü¸üŸÖ −ÖÖÖ −Ö¸ü ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ¯Ö߸üÖ,
¯Öã×−Ö ´Ö´Ö ÃÖãÖ´Ö ×úµÖÖê ¯ÖÓ£ÖÖ−Ö……0……
594. ŸÖß−Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ×−Ö×ÃÖ »Ö›ÍüŸÖ »Ö›ÍüÖ‡Ô,
²Öß•ÖÔ¾ÖÖ−Ö ²Ö»Ö ײ֯Öã»Ö »ÖÖÖ‡Ô,
´ÖÖê×Æü פü−Æü ׸ü¯ÖãÆüß−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
†²Ö ¬ÖÐã¾Ö ×²Ö•ÖµÖ †Ö¯Ö−Öß ³ÖÖ‡Ô,
ú»ÖÆüØÆü ÆüÖê‡ ÃÖ±ú»Ö †×³ÖµÖÖ−Ö……0……

832/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

595. ¯Öã¡Ö ÃÖÖêú ÃÖê ײÖú»Ö ÃÖã¸Öü¸üß,


¯ÖÏÖŸÖ×Æü †Ö‡×Æü ÃÖ´Ö¸ü ´Ö—ÖÖ¸üß,
»Ö›ÍüŸÖ ²ÖÓ¬Öã ¤ãü™üØÆü »Ö»ÖúÖ¸üß,
†¾Ö×ÃÖ×Æü ¤êü×²Ö ³Öæ×´Ö ´ÖÆÑü ¯ÖÖ¸üß,
´ÖÖ¸üŸÖ úךü−Ö úÖ»Ö ÃÖ´Ö ²ÖÖ−Ö……0……
596. ˆŸÖ ÃÖã×−Ö ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ²Ö¬Ö úÖ−ÖÖ,
úß ¸ü−Ö ´ÖÖÑ—Ö »Ö$Ö−Ö ²ÖΟ־ÖÖ−ÖÖ,
¯Öã¡Ö×Æü ´ÖÖ׸ü ×Ö¸ÖüµÖˆ ²ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ´Öã¹ý×”ûŸÖ ×Ö¸üÖ ˆŸÖÖ−ÖÖ,
ˆšüŸÖÆãÑü ¤üß−Ö Æüß−Ö ×ÃÖ¸ü £ÖÖ´Ö……0……
597. ²Öîךü ÖµÖÖê ×Ö׸ü¸üÖ•Öãú´ÖÖ¸üß,
ÄÖÖ¾ÖŸÖ •ÖãÖ»Ö −ÖµÖ−Ö ÃÖ−Ö ²ÖÖ¸üß,
×²Ö»Ö¯ÖŸÖ ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö úÆüŸÖ ÃÖã¸Öü¸üß,
ÆüÖê‡ †Óú™üú ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö —ÖÖ¸üß,
ÃÖã$Ö ÃÖê †Ö•Öã ú׸üØÆü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
598. ¯Öã¡ÖÖÃÖÛŒŸÖ ײֲÖÃÖ ²Ö»ÖÆüß−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ´ÖÆüÖ²Ö»Öß ³ÖÖ ¤üß−ÖÖ,
úÆüŸÖ ×ú †²Ö •ÖÖ‡Ô −ÖØÆü •Öß−ÖÖ,
וֆŸÖÆãÑü ÆüÖê‡ †ÁÖã ×−ÖŸÖ ¯Öß−ÖÖ,
²µÖ£ÖÔ×Æü ³ÖÖêÖÖפüú ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……

833/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

599. ŸÖ²ÖÆãÑü ÃÖß‘ÖÐü ‹ú ÃÖ³ÖÖ ²Öã»ÖÖ‡Ô,


ÃÖÖê“ÖŸÖ ³ÖÖ ¸ü−Ö ×²Ö•ÖµÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
‹×Æü ×²Ö“Ö ˆ´ÖÖ ²ÖÆãüŸÖ ׸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
“Ö»ÖÖ ÃÖ¯Öפü $Ö¸ü $ÖÓÖ ˆšüÖ‡Ô,
²Ö¬Ö−Ö ÆêüŸÖã ÃÖߟÖ×ÆÓü ³ÖÖï ŸÖÖ−Ö……0……
600. »Ö×$Ö ¬ÖÖ¾ÖŸÖ †Ö¾ÖŸÖ ׸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
¬Ö¸î $ÖÓÖ $Ö¸ü ³ÖÖïÆü “ÖœÍüÖ‡Ô,
†ÃÖã¸üØÆü ˆ´ÖÖ ²µÖÖ‘Ö úß −ÖÖ‡Õ,
›ü׸ü †×ŸÖÃÖµÖ †×ŸÖ ÃÖߟÖÖ ´ÖÖ‡Ô,
¤ãü²Öú−Öü »ÖÖßÓ ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Ö……0……
601. ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖã¯ÖÖþÖÔ ´ÖÆüÖ ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã¨ü Æãü¤üµÖ ÖŸÖ†‘Ö †µÖÖ−ÖÖ,
†Ö¾ÖŸÖ Îãú¨ü ˆšüÖ‡ éú¯ÖÖ−ÖÖ,
¤üÃÖÖ−Ö−Ö×Æü »Öü×$Ö ú׸ü †−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖê»ÖÖ ×²Ö−Ö¾ÖŸÖ ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−Ö……0……
602. †ÆüÖê ײÖÁÖ¾ÖÖÃÖã†−Ö ÖãÃÖÖчÕ,
¯Öã×−Ö ãú²Öê¸ü ¯ÖϳÖã ú¸ü »Ö‘Öã ³ÖÖ‡Ô,
²Öê¤ü ÃÖÖÃ¡Ö ´ÖÆÑü ŸÖ¾Ö ×−Ö¯Öã−ÖÖ‡Ô,
úÖê −ÖØÆü úÆÑü −ÖØÆü ú¸üŸÖ ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
†×ŸÖ−ÖµÖÃÖᯙ µÖÖ−Ö Öã−Ö¾ÖÖ−Ö……0……

834/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (−ÖÖîü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

603. ÃÖÖê³ÖŸÖ ŸÖã´ÆüØÆü −Ö †ÃÖ ´Ö−ÖãÃÖÖ‡Ô,


×ŸÖµÖ ²Ö¬Ö ´ÖÆüÖ ¯ÖÖ¯Ö ¯ÖϳÖã¸üÖ‡Ô,
»Ö‡ Æü´Ö ÃÖ²ÖÆüØÆü »Ö›ÍüÆãÑü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
²Ö×¬Ö ¸ü−Ö »Ö$Ö−Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
•ÖߟÖÆãÑü ×ÃÖµÖØÆü ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−Ö……0……
604. ÃÖã×−Ö ÃÖã¯ÖÖþÖÔ ú¸ü ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
Öã−ÖŸÖ ¬Ö´ÖÔ´ÖµÖ ŸÖ•ÖŸÖ éú¯ÖÖ−ÖÖ,
´ÖæœÍü²Öãרü ¸üŸÖ ÃÖÖêú ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
³Ö¾Ö−Ö ´ÖÖÑ—Ö ¦ãüŸÖ úß−Æü ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
×−ÖÓָü¯Ö×ŸÖ †×ŸÖü ¬Ö߸ü•Ö¾ÖÖ−Ö……0……
-:o:-

835/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


¸üÖ¾ÖÖ-µÖ–Ö-×¾Ö¬¾ÖÃÓ Ö ŸÖ£ÖÖ ˆÃÖ
úÖ ´Ö¤Ó üÖê¤ü¸üß
úÖê ÃÖ´Ö—ÖÖ−ÖÖ
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
605. ÆüÖêŸÖ ¯ÖÏÖŸÖÆü×Æü ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ‹ú ÃÖ³ÖÖ ²Öã»ÖÖ‡Ô,
ú׸ü ´ÖÓ¡Ö:ÖÖ ×²Ö“ÖÖ¸ü ¥üœÍüÖ‡Ô,
úß ²Ö¸ü ²Ö߸üØÆü ¸ü−Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
´ÖÖ¸üØÆü ´Ö¸üØÆü »Ö›üÍØÆü Æüšü šüÖ−Ö……0……
606. ÃÖÖê »Ö‡ ²Ö“Öî †ÃÖã¸ü ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
†Ö ¯ÖϳÖã ÃÖ−Ö ¯Öã×−Ö úßÛ−Æü »Ö›ÍüÖ‡Ô,
¯Ö¸ü ÃÖÓ•ÖãÖ ÆüÖêŸÖ×Æü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
†ÃÖã¸ü ÃÖê−Ö ÃÖ²Ö ´ÖÖ׸ü ×´Ö™üÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−ÖüÆæÑü ²Öê¬ÖŸÖ $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö……0……
607. ײÖú»Ö ×úµÖÖê •Ö²Ö ÃÖ´Ö¸ü ´Ö—ÖÖ¸üß,
ŸÖ²Ö ³ÖÖÖÖ »Ö‡ ¯ÖÏÖ−Ö ÃÖã¸üÖ¸üß,
¯ÖÖ ¸üÖ´Ö×Æü Æü−Öã´ÖÓŸÖ×Æü ³ÖÖ¸üß,
†×ŸÖ ¯ÖÖî¹ýÂÖ ²Ö»Ö ¤êü×$Ö ×²Ö“ÖÖ¸üß,
ÃÖãÎúÖ“ÖÖ•ÖÔØÆü ¯ÖÆÑü ¦ãüŸÖ †Ö−Ö……0……

836/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

608. •ÖÖê׸ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü ÃÖßÃÖ —ÖãúÖ‡Ô,


ú׸ü ²Ö¸ü ײÖ−ÖµÖ úÆüÖ ×²Ö»Ö$ÖÖ‡Ô,
ŸÖã´ÆüØÆü ¸üÆüŸÖ ´Öï Æêü Öã¹ý¸üÖ‡Ô,
»Ö›ÍüŸÖ ¸üÖ´Ö ÃÖ−Ö ´ÖãÆÑüúß $ÖÖ‡Ô,
³ÖÖÖÖ ŸÖê×•Ö ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−Ö……0……
609. †×ŸÖ¯ÖÖî¹ýÂÖ ¸ü‘Öã²Ö¸ü Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖ¸êüˆ ÃÖú»Ö ²Ö߸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
−Ö™ü ³ÖÏ™ü ú׸ü −ÖÖ¸ü ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
²Ö›Íü ¤ãü$Ö Æü´ÖØÆü ¤üß−Æü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ú׸ü ú”ãû •ÖŸÖ−Ö ²Ö“ÖÖ¾ÖÆãÑü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
610. »Ö×$Ö †×ŸÖ †ÖÆüŸÖ ײÖú»Ö ÃÖã¸üÖ¸üß,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ×²Ö−Ö¾ÖŸÖ ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
úÆüŸÖ †ÃÖ㸠Öã¹ý ³ÖµÖê ײ֓ÖÖ¸üß,
¤êüÃÖ ×−ÖŸÖÖÓŸÖ ‹úÖÓŸÖ ×−ÖÆüÖ¸üß,
¯ÖÏ£Ö´Ö ú¸üÖ‡ ¯ÖϲÖÓ¬Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
611. ²ÖîšüÆãÑü ÃÖÓ³Ö¾Ö ×²Ö¬−Ö ²Ö¸üÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ŸÖÆÑü Æü¾Ö−ÖÖÛ−Ö ²Ö−ÖÖü‡Ô,
ÆüÖê´ÖÆãÑü ÃÖײÖ×¬Ö ÃÖã´Ö−Ö ×“ÖŸÖ »ÖÖ‡Ô,
¯ÖÏÖ×™üØÆü ŸÖ²ÖØÆü †×Ö×−Ö ÃÖê †Ö‡Ô,
ÆüµÖ ¸ü£Ö ŸÖæ−Ö ´ÖÆüÖ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö……0……

837/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

612. ÖÏÆü−Ö ú¸üÆãÑü †²Ö ´ÖÓ¡Ö ÃÖã¸Öü¸üß,


•ÖÖ ÆüÖê´ÖÆãÑü •ÖÃÖ úÆüÖ ˆ“ÖÖ¸üß,
ÃÖã×−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ †ÃÖ ×²ÖÃÖ³Öã•Ö¬ÖÖ¸üß,
Æü¾Ö−Ö ÆêüŸÖã ×−Ö•Ö ´ÖÆü»Ö ´Ö—ÖÖ¸üß,
¸ü“Ö−ÖÖ »ÖÖÖ ¸ü“ÖÖ¾Ö−Ö †Ö−Ö……0……
613. ²ÖÖê×»Ö ‹ú ¯ÖÖŸÖÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖß‘ÖÐ×Æü ÖãÆüÖ ¸ü“ÖÖ‡ †•ÖÖ−ÖÖ,
¯Öã¸ü «üÖ¸−Æü ÃÖê †Ö−ÖÖ •ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÓ¤ü ú¸Öü‡ ÆÖê‡ ÃÖ¾Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
úß úØÆü ײÖÖ×›Íü •ÖÖµÖ −ÖØÆü úÖ´Ö……0……
614. ²ÖîšüÖ †×³Ö“ÖÖ¸ü×Æü »Ö×Ö •ÖÖ‡Ô,
Æü¾Ö−Ö ÆêüŸÖã ÃÖ²Ö ²ÖßÖã ´ÖÑÖÖ‡Ô,
ÃÖÖáÖ−Æü ´ÖÆÑü •ÖÖê ײÖ×¬Ö ²ÖŸÖ»ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ŸÖÖ ×²Ö×¬Ö †×Ö×−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ÆüÖê´Ö−Ö »ÖÖÖ ×²Ö•ÖµÖ ´Ö−Ö šüÖ−Ö……0……
615. ¬Öã†ÖÑ ˆšüŸÖ −Ö³Ö ´ÖÆÑü »Ö×$Ö úÖ¸üß,
úÆêüˆ ײֳÖßÂÖ−Ö Çü¤üµÖ ײ֓ÖÖ¸üß,
¸üÖ¾Ö−Ö ÆüÖê´Ö ú¸üŸÖ ¯ÖϳÖã ³ÖÖ¸üß,
ײ֬−Ö ú¸üÖ‡ ¤êüÆãüÑ ‹Æãü ²ÖÖ¸üß,
¯Öšü‡ úßÃÖ •Öæ£Ö¯Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……

838/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

616. ¤êü$ÖÆãÑü ¬Öã†ÖÑ ÖÖ−Ö ´ÖÆÑü ³ÖÖ¸üß,


Æêü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ Æêü ÃÖÖ¸ÑüÖ¬ÖÖ¸üß,
ÆüÖê´Ö ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ ²Ö×›Íü ¸Ö¸üß,
ÆüÖê‡×Æü ÆüÖêŸÖ×Æü ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖã¸üÖ¸üß,
²ÖÆãü׸ü −Ö •ÖÖ‡ •Öß×ŸÖ ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
617. ŸÖ²Ö »Ö×$Ö ¬Öã†ÖÑ ˆ´ÖÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
ú×Æü ³Ö×»Ö ²ÖÖê×»Ö ú¯ÖßÃÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
†ÓÖ¤ü ¯Ö¾Ö−ÖŸÖ−ÖµÖ ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
úÖê×™üú ²ÖÖ−Ö¸ü²Ö߸ü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
úÆüÖ ×ú ¬¾ÖÓÃÖÆãÑü ÆüÖê´Ö ײ֬ÖÖ−Ö……0……
618. úÖê×™ü úÖê×™ü ÃÖã×−Ö ²ÖÖ−Ö¸ü ¬ÖÖµÖê,
éú¯ÖÖ¥üÛ™ü ¯ÖϳÖã êú ²Ö»Ö ¯ÖÖµÖê,
»ÖÖÑ×‘Ö ¤ãüÖÔ ÃÖ²Ö ³Öߟָü †ÖµÖê,
¸üÖ¾Ö−Ö ³Ö¾Ö−Ö×Æü “ÖœÍîü ÃÖã³ÖÖµÖê,
Æü¸üŸÖ «üÖ¸¯ÖÖ»Ö−Æü ú¸ü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
619. ”û−Ö ´ÖÆÑü ÆüÖ×£Ö †Ã¾Ö ²ÖÆãü ´ÖÖ¸üß,
†ÃÖã¸ü †−Öêú ²Ö߸ü ´Ö×Æü ¯ÖÖ¸üß,
×úµÖÖê ÆæüÆü ²Ö›Íü »ÖÓú ´Ö—ÖÖ¸üß,
²µÖÖãú»Ö ³ÖµÖà ×−ÖÃÖÖ“Ö¸−ÖÖ¸üà,
ÃÖ²ÖØÆü úÆüØŸÖ †²Ö −ÖØÆü ú»µÖÖ−Ö……0……

839/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

620. ¯ÖÏÖŸÖ„úÖ»Ö ÃÖㆾÖÃÖ¸ü ¯ÖÖ‡Ô,


סֵÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö úß ŸÖÆÑü †Ö‡Ô,
ÃÖ¸ü´ÖÖ −ÖÖ´Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
úß ÃÖê¾ÖÖ Öã×−Ö ¤üß−Æü ²ÖŸÖÖ‡Ô,
ú׸ü ÃÖÓêúŸÖ ÆüÖê´Ö †Ã£ÖÖ−Ö……0……
621. ÖãÆüÖ«üÖ¸ œÖò¯Öê ²Ö›Íü ¯ÖŸ£Ö¸ü,
×Ö׸ü•ÖÖ ¤êü×$Ö Îãú¨ü ³Ö‹ ²ÖÓ¤ü¸ü,
†ÓÖ¤ü ´ÖÖ׸ü ´ÖÖ׸ü ¯Ö¤ü šüÖêú¸ü,
“Öæ¸ü “Öæ¸ü ú׸ü ¯ÖÏ×¾ÖÃÖÖ †Ó¤ü¸ü,
¤êü$ÖÖ ÆüÖê´ÖÖ¸Óü³Ö ײ֬ÖÖ−Ö……0……
622. †ÖÃÖ−Ö ¯Ö¸ü ²ÖîšüÖ ¤üÃÖÃÖßÃÖÖ,
ú¸üŸÖ ˆ“ÖÖ¸ü ´ÖÓ¡Ö ³Öã•Ö²ÖßÃÖÖ,
†ÓÖ¤ü ÃÖ¯Öפü ²Öã»ÖÖ ²ÖÆãü úßÃÖÖ,
ÃÖê¾ÖúÖ−Ö×Æü ¯ÖÏ£Ö´ÖŸÖ„ ¯ÖßÃÖÖ,
»ÖÖÖ ÆüÖê−Ö ³ÖÖ¸üß ãúÆü¸üÖ´Ö……0……
623. ÆüÖê´Ö ²ÖßÖã ÃÖ²Ö ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
¤üß−Æîü úׯÖ−Æü †Û−Ö ´ÖÆÑü ›Ö¸üß,
»Ö×$Ö ¸üÖ¾Ö−ÖØÆü ÎúÖê¬Ö ú׸ü ³ÖÖ¸üß,
ÄÖã¾ÖÖ ”ûß×−Ö ú¸ü ÃÖê ²Ö׸ü†Ö¸üß,
´ÖÖ¸ü−Ö »ÖÖî Ö¸ü×•Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……

840/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

624. »Ö×$Ö †¯Ö¸üÆãÑü ²ÖÖ−Ö¸ü ׸ü×ÃÖ†ÖµÖê,


•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ ¸üÖ´Ö ²Ö»Ö ¯ÖÖµÖê,
»Ö‡ »Ö‡ úÖšü ¯ÖÏÆüÖ¸ü−Ö ¬ÖÖµÖê,
ú™üú™üÖŸÖ ²ÖÆãü »ÖÖŸÖ •Ö´ÖÖµÖê,
ŸÖ²ÖÆãÑü −Ö ˆ´ÖÖ ŸÖ•ÖÖ ÃÖÖê ¬µÖÖ−Ö……0……
625. ×²Ö•ÖµÖ úÖ´Ö−ÖÖ ×ÆüµÖ †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
¸ü$ÖÖ ¥üœÍüÖ‡ ×Ö¸ßüÃÖãú´ÖÖ¸üß,
úÖ¸ü−Ö ŸÖÖ×Æü $ÖÖŸÖ ²Ö×›Íü ´ÖÖ¸üß,
ˆšüŸÖ ŸÖ²ÖÆãÑü −ÖØÆü ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖã¸üÖ¸üß,
²ÖÖ×»ÖŸÖ−ÖµÖ ŸÖ²Ö †×ŸÖ ׸üÃÖ ´ÖÖ−Ö……0……
626. †ÓŸÖ„¯Öã¸ü×Æü ‘ÖãÃÖî ÆãÓüúÖ¸ß,
´ÖµÖŸÖ−ÖµÖØÆü ¬Ö׸ü êúÃÖ ×−ÖúÖ¸üß,
¸üÖ¾Ö−Ö ×œüÖ×Æü פüµÖÖê ³Öãч ›üÖ¸ß,
±ú™üß Óú“Öãúß ´ÖÖêןÖ−Æü¾ÖÖ¸üß,
•ÖÖê ™ãü×™ü ײÖ$Ö׸ü ÖµÖê ú‡ šüÖ´Ö……0……
627. ¸üŸ−Ö •Ö×™üŸÖ ú¸ü¬Ö−Öß ÃÖãÆüÖ‡Ô,
ÃÖˆÑ ¸ü¾Ö ú¸üŸÖ ×Ö¸üŸÖ ³Öãч †Ö‡Ô,
†¬ÖÖê ²ÖÃ¡Ö •ÖÖê ˆ´ÖÖ »ÖÖÖ‡Ô,
ú×™ü ¯ÖϤêüÃÖ ÃÖˆÑ ÃÖ¯Öפü ײÖÆüÖ‡Ô,
ÃÖ¸ü×ú ×Ö¸üŸÖ ³Öãч ³ÖÖ †×²Ö¸üÖ´Ö……0……

841/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

628. †ÓÖ−Æü îú ³ÖæÂÖ−Ö ×”ûŸÖ¸ÖµÖê,


ײÖ$Ö¸êü êúÃÖ ãú³ÖêÃÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
†¯Ö¸ü úׯÖ−ÆüÆüØÆü úÖîŸÖãú ³ÖÖµÖê,
ÃÖã¸ü ÖÓ¬Ö²ÖÔ −ÖÖÖ ú−µÖÖµÖë,
$Öï×“Ö $Öï×“Ö »ÖÖµÖÖê ŸÖê×Æü šüÖ´Ö……0……
629. ŸÖ²Ö ´ÖÓ¤üÖê¤ü׸ü ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
ײֻ֯Ö×ŸÖ úÆü×ŸÖ ²Ö“Ö−Ö ±ú™üúÖ¸üß,
†ÆüÖê ×−Ö»Ö••Ö ²ÖßÃÖ³Öã•Ö¬ÖÖ¸üß,
ŸÖ¾Ö ÃÖ−Ö´Öã$ÖØÆü ²Öî׸ü ²Ö׸ü†Ö¸üß,
סֵÖ−ÆüØÆü $Öï×“Ö ú¸üŸÖ †¯Ö´ÖÖ−Ö……0……
630. Æü¾Ö−Ö ú¸üÆãÑü ´ÖæѤêü ¤üˆ −ÖµÖ−ÖÖ,
úß −ÖØÆü ÃÖã−ÖÆãÑü סֵÖ−Æü ú¸ü ²ÖµÖ−ÖÖ,
׸ü¯Öã¤ü»Ö ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖ¾ÖÖ»Ö ÃÖã−Öî −ÖÖ,
Ø$Ö“ÖŸÖ êúÃÖ ¤ãü$Ö •ÖÖŸÖ ÃÖÆîü −ÖÖ,
ŸµÖÖÖÆãÑü Æü¾Ö−Ö ²Ö“ÖÖ¾ÖÆãÑü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
631. úß »Ö×$Ö ŸÖã´ÆüÆüØÆü »ÖÖ•Ö ¯Ö¸üÖ‡Ô,
úß »Ö×$Ö ÃÖ¡Öã ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤Öü‡Ô,
²Ö»Ö ¯ÖÖî¹ýÂÖ ÃÖ²Ö ÖµÖÖê ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
²Öîךü ¸üÆüÆãÑü ×−Ö•Ö ¯ÖÏÖ−Ö ²Ö“ÖÖ‡Ô,
úß †ÃÖ Ö×ŸÖ −ÖØÆü ´Ö¸ü−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

842/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

632. †ÃÖ ú×Æü ´ÖÓ¤üÖê¤ü׸ ´ÖãÑÆü ´ÖÖê¸üß,


ú׸ü ´Ö−Ö ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü úß †Öê¸üß,
úÆü×ŸÖ ³Ö‡Ô ÆüÖ ÃÖãŸÖ ´ÖÖÑ ŸÖÖê¸üß,
ŸÖã´Æü ײÖ−Öã ÃÖÆü×ŸÖ ú»ÖêÃÖ −Ö £ÖÖê¸üß,
ׯ֟ÖÖ ŸÖã´ÆüÖ¸ü ú¸üŸÖ −ÖØÆü úÖ−Ö……0……
633. ¸üÖ$Ö−Ö ÆêüŸÖã †Ö¯Ö−ÖÖê ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
³ÖµÖê †Ö•Öã ×−Ö¯Ö™ü×Æü †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
†²Ö −ÖØÆü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö •ÖÃÖ ´ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÆüÖ ×−Ö»Ö••Ö ÃÖÆüŸÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×−Ö ×²Ö»ÖÖ¯Ö †ÃÖ †ÃÖã¸ü ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
634. ˆšüÖ Æü¾Ö−Ö ŸÖ×•Ö $ÖÓÖ ×−ÖúÖ¸üß,
ŸÖê•ÖÆãÑü ÃÖןÖØÆü úÆüŸÖ »Ö»ÖúÖ¸ß,
²ÖÖ×»ÖÃÖãŸÖØÆü ²Ö›Íü ²Öî׸ü ײ֓ÖÖ¸üß,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¤êü×$Ö −Ö ÎúÖê¬Ö ÃÖѳÖÖ¸üß,
¬ÖÖ¾ÖÖ úÖ»Ö ú¸üÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
635. ŸÖ²ÖÆüØÆü Æü¾Ö−Ö ¬¾ÖÓ×ÃÖ ú×¯Ö ¬ÖÖ‡Ô,
¯ÖÆãÑü“Öî ÃÖ¯Öפü •ÖÆüÖÑ ¸ü‘Öã¸Ö‡Ô,
ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
´ÖµÖŸÖ−ÖµÖØÆü Ö×Æü Çü¤üµÖ »ÖÖÖ‡Ô,
»ÖÖÖ ¤êü−Ö †ÃÖ ú×Æü ú×Æü µÖÖ−Ö……0……

843/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

636. ÃÖã$Ö ¤ãü$Ö ú»µÖÖ−Öß ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ,


¤îü¾Ö †¬Öß−Ö −Ö ú׸üµÖ ײ֓ÖÖ¸üÖ,
•Öß¾Ö−Ö ´ÖÆÑü †Ö¾Ö‡ ²ÖÆãü ²ÖÖ¸üÖ,
‹×Æü ÃÖê •ÖÖê “Ö×ÆüµÖê ×−ÖßÖÖ¸üÖ,
ŸÖÖê ˆ¯Ö¸üÖ×•ÖµÖ †ÖŸÖ´Ö µÖÖ−Ö……0……
637. ¯ÖÖ ‹×Æü µÖÖ−ÖØÆü êú¸ü ÃÖÆüÖ¸üÖ,
ÃÖÓŸÖ ÃÖã¬Öß ³Ö¾Ö ¯ÖÖ¾ÖØÆü ¯ÖÖ¸üÖ,
ÃÖÖê ŸÖ×•Ö ÃÖÖêú ÃÖ−Öî ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ,
ú¸ü−Ö “Ö×ÆüµÖ †¯Ö−ÖÖê ˆ¯ÖúÖ¸üÖ,
פü¾ÖÃÖ ×−Ö×ÃÖ×Æü †¸ü•ÖŸÖ µÖÆü µÖÖ−Ö……0……
638. úÖ¸ü−Ö ÃÖÖêú úÆüØÆü †µÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ú׸ü ¤êüŸÖ −Ö™ü ÃÖ²Ö µÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖŸÖê ׯÖϵÖÖ ú¸üÆãÑü ´Ö´Ö úÖ−ÖÖ,
ŸÖ•ÖŸÖ ÃÖÖêú ²Ö×−Ö †ÖŸÖ´Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ÆüÖêÆãÑü ÃÖŸµÖ¯Ö£Ö ¯Ö¸ü ÖןִÖÖ−Ö……0……
639. ÃÖú»Ö †−ÖÖŸ´Ö ¯Ö¤Öü£ÖÔ ÃÖãÆüÖŸÖÖ,
ŸÖê•ÖÆãÑü ׯÖϵÖÖ ´ÖÖ×−Ö ´Ö´Ö ²ÖÖŸÖÖ,
ŸÖ−Ö ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö ÃÖãŸÖÖפüú −ÖÖŸÖÖ,
´ÖÖµÖÖ´ÖµÖ ÃÖ²Ö ¸ü“Öî ײ֬ÖÖŸÖÖ,
ÃÖÖê ‹×Æü ³Ö•ÖØÆü −Ö ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……

844/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

640. ú׸ü ‡−Æü ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ÃÖã³ÖÖ¾ÖŸÖ,


•Ö−Ö´Ö ´Ö¸ü−Ö ³Ö¾Ö •Ö−Ö †¯Ö−ÖÖ¾ÖŸÖ,
ÃÖú»Ö ײÖúÖ¸ü Çü¤üµÖ ˆ¯Ö•ÖÖ¾ÖŸÖ,
ÃÖã$Ö ¤ãü$Ö ÃÖ¤üÖ •ÖÖŸÖ ´ÖÆÑü ¯ÖÖ¾ÖŸÖ,
»ÖÆüŸÖ −Ö ú²ÖÆãÑü úŸÖÆãÑü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
641. †ÖŸ´Ö¤êü¾ÖÆüØÆü ÃÖ¤üÖ ÃÖãÆüÖµÖê,
ÃÖã¨ü ÃÖÖÓŸÖ ×²Ö−Öã ÃÖÓÖ ÃÖã³ÖÖµÖê,
ÃÖŸµÖþֺþ¯Ö µÖÖ−Ö Öã−Ö¸üÖµÖê,
¸üÆüŸÖ ÃÖ´ÖÃŸÖ ×²ÖúÖ¸ ²Ö¸üÖµÖê,
וÖ−ÆüÆüØÆü •ÖÖêÖ ×²ÖµÖÖêÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
642. †ÃÖ ×•ÖµÖ •ÖÖ×−Ö †−ÖÓ¤ü ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
†Ö¯Ö−Ö †ÖŸ´Öþֺþ¯Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
Æêü †−Ö‘Öê −ÖÓפüŸÖê ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ ŸÖÖ ú¸ü ¬µÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ú¸üÆãÑü †¯Ö−ÖÖê ú»µÖÖ−Ö……0……
643. ŸÖ•ÖÆãÑü ÃÖÖêú •Ö×−Ö •ÖÖ¸üÆãÑü ÖÖŸÖÖ,
ׯÖϵÖÖ ¯ÖÏÖ−Ö ´Ö´Ö ´ÖÖ−ÖÆãÑü ²ÖÖŸÖÖ,
´Öï †²Ö ÃÖ´Ö¸ü ú¸ü−Ö ×ÆüŸÖ •ÖÖŸÖÖ,
ŸÖ×•Ö ³Ö¾Ö ÃÖê ÃÖ²Ö ÃÖÓ³Ö¾Ö −ÖÖŸÖÖ,
†²Ö ÃÖ´Ö¸üØÆü úÖ¸üú ú»µÖÖ−Ö……0……

845/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

644. ´ÖÖ¸ü×²Ö ÃÖ´Ö¸ü ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡ØÆü,


µÖÖ ¸ü−Ö ´Ö¸ü×²Ö ¸üÖ´Ö ÃÖ¸ü $ÖÖ‡ØÆü,
ŸÖ²ÖÆãÑü ŸÖÖÃÖã ˆ¢Ö´Ö ¯Ö¤ü ¯ÖÖ‡ØÆü,
ŸÖ−Ö ŸÖ×•Ö ¸üÆü×²Ö †−ÖÓ¤ü †‘ÖÖ‡ØÆü,
²ÖÃÖŸÖ ÃÖ¤üÖ ÁÖßÆü׸ü ú¸ü ¬ÖÖ´Ö……0……
645. †²Ö Æêü ¯ÖÖ¾Ö×−Ö ×¯ÖϵÖÖ ×¯Ö†Ö¸üß,
ÃÖã−ÖÆãÑü úÖ•Ö ´Ö´Ö “Ö»ÖŸÖß ²ÖÖ¸üß,
ŸÖã´Æü †¾ÖõÖÆßÓü ÃÖߟÖ×ÆüÓ ´ÖÖ¸üß,
´Ö´Ö ÃÖÓÖ×Æü ÃÖÓÃÖÖ¸ü ײÖÃÖÖ¸üß,
¤êü−ÖÖ ŸÖ−Ö×Æü †×−Ö ú׸ü ¤üÖ−Ö……0……
646. ÃÖã×−Ö †²ÖÆæÑü †ÃÖ úÆüŸÖ ÃÖã¸Ö¸üß,
´ÖÓ¤üÖê¤ü¸üß ú¸ü×ŸÖ ¤ãü$Ö ³ÖÖ¸üß,
ÄÖ¾ÖŸÖ ×²Ö»ÖÖê“Ö−Ö ¯ÖÖë”û×ŸÖ ²ÖÖ¸üß,
ÃÖ´Öã—ÖÖ¾Ö×ŸÖ ³Ö‡ ¯ÖÏß×ŸÖ ¯ÖÃÖÖ¸üß,
ú×Æü ú×Æü ‹×Æü ײÖ×¬Ö ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−Ö……0……
647. ŸÖã´Æü µÖÖ •ÖÖŸÖ ´ÖÖÑ—Ö úˆ ÃÖÖчÕ,
•Öß×ŸÖ −Ö ÃÖ×úØÆü †•ÖµÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ÖãÃÖÖчÕ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö úÆüˆÑ ײ֓ÖÖ¸ü ¥üœÍüÖ‡Ô,
ÃÖú»Ö “Ö¸üÖ“Ö¸ü−ÖÖµÖú ¸üÖ´Ö……0……

846/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

648. −ÖÖ£Ö −Ö −Ö¸ü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,


¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸üÖ−Ö ¬Ö¸î ¬Ö−Öã ²ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖÏéúןÖ×−ÖµÖÖ´Öú •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−ÖÖ,
úÆüØÆü ÃÖÓŸÖ †ÃÖ ²Öê¤ü ¯Öã¸üÖ−ÖÖ,
³ÖŒŸÖ ÃÖã²ÖŸÃÖ»Ö ¸üÖ‘Ö¾Ö ¸Öü´Ö……0……
649. ú»¯ÖÖ¸Óü³Ö ¤êü×$Ö •Ö»Ö ³ÖÖ¸üß,
²ÖœÍüŸÖ ²Öã›ÍüŸÖ ´Öã×−Ö²Ö¸üØÆü ×−ÖÆüÖ¸üß,
²Ö×−Ö ¦ãüŸÖ ´Öß−Ö ¤üß−Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
¸üÖ$Öî ¸üÖ´ÖØÆü ÃÖã−ÖÆãÑü ÃÖã¸üÖ¸üß,
úÆüØÆü ú£ÖÖ µÖÆü ´Öã×−Ö−Æü ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
650. ¯Öæ²ÖÔ úÖ»Ö ´ÖÆÑü ¤êü×$Ö ¤ãü$ÖÖ¸êü,
´Ö£ÖŸÖ ÃÖ´Öã¦ü ÃÖã¸ÖüÃÖã¸ü ÆüÖ¸êü,
¬ÖÃÖŸÖ ÃÖã´Öê¹ý •ÖÖŸÖ ×−Ö•Ö ³ÖÖ¸êü,
¯ÖßšØÆüü ¯Ö¸üü ¦ãüŸÖ †Ö×−Ö ÃÖѳÖÖ¸êü,
†×ŸÖ ײÖÃÖÖ»Ö ²Ö×−Ö ú“”û¯Ö ¸üÖ´Ö……0……
651. ²Ö¯ÖãÃÖ ²Ö¸üÖÆü ÃÖ´ÖµÖÃÖ´Ö ¬ÖÖ¸êü,
ú׸ü ´ÖÖµÖÖ úÖµÖÖ ×²ÖßÖÖ¸êü,
×Æü¸ü−ÖÖ“”ûØÆü ŸÖ²Ö ÃÖ´Ö¸ü ÃÖÓÆüÖ¸êü,
ÓúŸÖ †−ÖÓŸÖ×Æü ¬Ö¸üÖ ˆ²ÖÖ¸êü,
ÃÖÖê‡ †−ÖÓŸÖ ³ÖÖ¾ÖÓŸÖ×Æü ¸üÖ´Ö……0……

847/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

652. ²Ö×−Ö −Ö¸üØÃÖÆü −ÖÖ£Ö ÁÖ߸üÖ´ÖØÆü,


•Ö−Ö ¯ÖÏÆü»ÖÖ¤ü ÆêüŸÖã ”ûײ֬ÖÖ´ÖØÆü,
»Öß»ÖÖ ú¸üŸÖ ÃÖã¯Öæ¸ü−ÖúÖ´ÖØÆü,
¯ÖÏÖ™ü ÆüÖê‡ ×Æü¸ü−ÖÖãúÃÖ ¬ÖÖ´ÖØÆü,
´ÖÖ׸ü ŸÖÖ×Æü ¤üß−ÆüÖ ×−Ö¸ü²ÖÖ−Ö……0……
653. ²ÖÖ´Ö−Ö ºþ¯Ö †−Öæ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
³Öæ¯Ö ²Ö×»ÖØÆü ”û×»Ö éú¯ÖÖ †‘ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ ²ÖœÍüÖ‡ ¡ÖµÖ »ÖÖêú −Ö¯ÖÖ‡Ô,
פüµÖÖê ¤üÖ−Ö ÃÖã¸ü¯ÖןÖØÆüü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ²Ö×»Ö ¯ÖÖî׸ü¯ÖÖ»Ö ³Ö‹ ¸üÖ´Ö……0……
654. XÖ×¡ÖµÖ ³ÖµÖê †ÃÖã¸ü •Ö²Ö ‘ÖÖê¸üÖ,
¬Ö¸ü×−Ö ³ÖÖ¸ü •Ö²Ö ³ÖµÖÖê −Ö £ÖÖê¸üÖ,
ŸÖ²Ö ¸üÖ´Ö×ÆÓü ¬Ö׸ü ¯Ö¸üÃÖã úšüÖê¸üÖ,
ú׸ü ´Ö×Æü XÖסÖÆüß−Ö ÃÖ²Ö †Öê¸üÖ,
úÃµÖ¯Ö ´Öã×−ÖÆüØÆü úß−Æü ¯ÖϤüÖ−Ö……0……
655. ÃÖÖê‡ ¯Ö¸ÖüŸ¯Ö¸ü ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
´Ö−Öã•Öºþ¯Ö ¬Ö׸ü »Ö‡ ×ÃÖµÖ ´ÖÖ‡Ô,
†¹ý »Ö‡ ÃÖÓÖ ÃÖã²ÖÓ¬Öã ÃÖÆüÖ‡Ô,
¤Óü›üú ²Ö−Ö ´Öã×−Ö ³Öê$Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
×−Ö¾ÖÃÖŸÖ ¸üÆîüÓ ŸÖã´ÆüØÆü »Ö×Ö †Ö−Ö……0……

848/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

656. •ÖÖ−Öê ײÖ−Ö×Æü ´Ö¸ü´Ö ŸÖã´Æü ÃÖÖчÕ,


−ÖÖÃÖ ÆêüŸÖã ÃÖãŸÖ ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
†¯Ö−ÖÆãÑü −ÖÖÃÖ ÆêüŸÖã ²Öî¸Ö‡Ô,
•ÖÖ ²Ö−Ö ×ÃÖµÖØÆü ˆšüÖ ‘Ö¸ü »ÖÖ‡Ô,
“ÖÖÆüÆãÑü ´ÖÖîŸÖ×Æü ¯ÖÏÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
657. †²ÖÆüÆãÑü ´ÖÖ×−Ö ´ÖÖê׸ü úÆü−ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ¤êüÆãÑü ×ÃÖµÖØÆü ÃÖ‘Öã¸üÖ‡Ô,
¤êüÆãÑü ײֳÖßÂÖ−Ö ¸üÖ•Ö ²Öã»ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö Æü´Ö ÃÖÓÖ×Æü ײÖׯÖ−Ö ×ÃÖ¬ÖÖ‡Ô,
³Ö•Ö×²Ö ×¤ü¾ÖÃÖ ×−Ö×ÃÖ ¸üÖ´Ö×Æ ¸Öü´Ö……0……
658. ÃÖã×−Ö Öã×−Ö ²ÖÆãüŸÖ ׯÖϵÖÖ úß ²ÖÖ−Öß,
µÖÖ−Ö ×²Ö¸ÖÖ ³ÖÖ×ŸÖ ¸üÃÖ ÃÖÖ−Öß,
³ÖÖ ¸üÖ¾Ö−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
¸üß ÃÖã´Öã$Öß ŸÖã´Æü ×−Ö¯Ö™ü †µÖÖ−Öß,
†ÃÖ ×úµÖ úÆüÖÑ ´ÖÖê¸ü ú»µÖÖ−Ö……0……
659. ÃÖú»Ö ÃÖê−Ö ÃÖãŸÖ þ֕Ö−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
Æü−Öî ÃÖ´Ö¸ü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
³Ö»ÖÖ ×ú †²Ö ²Öî¸ÖüÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
úß †²Ö ײÖׯÖ−Ö ²ÖÃÖê פü−Ö •ÖÖ‡Ô,
úß ´Öã$Ö †²Ö †Ö‡Ô Æü׸ü −ÖÖ´Ö……0……

849/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

660. †²Ö ´ÖÖê×Æü ÃÖÖê×Æü ‹ú Æüß ¯ÖÖ£ÖÖ,


úß •ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü ¸üÖ´Ö îú ÃÖÖ£ÖÖ,
ú¸üŸÖ ׯÖϵÖÖ ´Ö׸ü ןÖ−Æü îú ÆüÖ£ÖÖ,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ÃÖÖê‡ Çü¤üµÖ •ÖÖ−ÖÖ£ÖÖ,
¯Ö¸ü´Ö¬ÖÖ´Ö úÆÑü ú¸üÖï ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
661. ¸üÖ´Ö×ÆüÓ ×¯ÖϵÖÖ ×²ÖÂ−Öã ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
×ÃÖµÖ ³ÖÖ¾ÖŸÖß ¸ü´ÖÖ −ÖØÆü †Ö−ÖÖ,
•ÖÖ−ÖˆÑü ÃÖã³Öê ÃÖãÖ×ŸÖ ×ÆüŸÖ šüÖ−ÖÖ,
²Öî¸ü ÃÖã³ÖÖ¾Ö−Ö ¯ÖÓ£Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
²ÖÆãü ײÖ×¬Ö ÃÖÖê×“Ö ÃÖ´Öã×—Ö ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
662. úß ¯ÖϳÖã Æü−Öî ¯Ö¸ü´ÖÖ×ŸÖ ÆüÖê‡Ô,
¯Ö¸ü µÖÆü ´Ö¸ü´Ö ¸ü$ÖÖ ×ÆüµÖ ÖÖê‡Ô,
ÃÖߟÖ×ÆüÓ •ÖÖ‡ Æü¸üÖ ²Ö−Ö †Öê‡Ô,
¤Óü›üú úÆüØÆü •ÖÖ×Æü ÃÖ²Ö úÖê‡Ô
¯Ö¸ü −ÖØÆü ›ü¸üÖ ×ú •ÖÖ‡ØÆü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
663. ŸµÖÖ×Ö ŸÖã´ÆüØÆü ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö ×¯ÖµÖÖ¸üß,
»Ö‡ ÃÖ²Ö †ÃÖã¸üØÆü ÃÖ´Ö¸ü ´Ö—ÖÖ¸üß,
¯ÖϳÖã ÃÖ−Ö •Öã¨ü ú¸üŸÖ »Ö»ÖúÖ¸ß,
»ÖÆü×²Ö ¯Ö¸ü´Ö¯Ö¤ü †²Öúß ²ÖÖ¸üß,
$ÖÖ‡ ¸üÖ´Ö ÃÖ¸ü ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……

850/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¤üÃÖü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

664. †²Ö ‹×Æü ³ÖÖÑ×ŸÖ ¯ÖÖ¯Ö ÃÖ²Ö ¬ÖÖê‡Ô,


¯Ö¤ü ×−Ö¸ü²ÖÖ−Ö ÆêüŸÖã ¥üœÍü ÆüÖê‡Ô,
´Ö−Ö êú ÃÖ²Ö ÃÖÓÃÖÖ¸ü ײÖÖÖê‡Ô,
•Öê×Æü ³Ö¾Ö ØÃÖ¬Öã úÆüØÆü ÃÖ²Ö úÖê‡Ô,
ÆüÖê‡×²Ö ¯ÖÖ¸ü ײ֓ÖÖ¸ü −Ö †Ö−Ö……0……
665. ¯ÖÖÑ“Ö ŸÖ¸ÓüÖ ØÃÖ¬Öã ‹×Æü ³ÖÖ¸üß,
³ÖѾָü ³ÖÏÓÖ×ŸÖ ÎúÖê¬Ö×Æü ²Ö›Íü ²ÖÖ¸üß,
³ÖÏÖŸÖÖ ³Öæ×ŸÖ Ã¾Ö•Ö−Ö ÃÖãŸÖ −ÖÖ¸üß,
´Öß−Ö ´Ö−ÖüÖêÆü¸ü †×ŸÖ ÃÖã$ÖúÖ¸üß,
•ÖÖ»Ö úÖ´Ö éúŸÖ »Ö×»ÖŸÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
-:o:-

851/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……µÖÖ¸üÆü ¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


¸Öü´Ö-¸Öü¾ÖÖ-ÃÖÓ ÖÖÏ ´Ö †Ö¸î ü ¸Öü¾ÖÖ
úÖ ¾Ö¬Öü
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
666. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ Ö×Æü Çü¤üµÖ »ÖÖÖ‡Ô,
†ÃÖ ú×Æü ú×Æü ´ÖµÖÃÖãŸÖØÆü ²Öã—ÖÖ‡Ô,
»Ö‡ ×−Ö•Ö ÃÖÓÖ ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤üÖ‡Ô,
ÃÖú»Ö ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö “Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤Öü−Ö……0……
667. ¯Ö×Æü׸ü ÃÖ−ÖÖÆü úÃÖÖ‡ ŸÖã−Ö߸üÖ,
ÃÖ´Ö¸ü ÃÖÖ•Ö ÃÖ²Ö ¬Ö¸îü ÃÖ¸ü߸üÖ,
¸ü£Ö ײֻÖÖê×ú ×Ö׸ü•ÖÖ ²Ö¸ü ²Ö߸üÖ,
ÃÖ²¤ü ú¸üŸÖ ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÖÓ³Ö߸Öü,
»Ö»ÖúÖ¸ŸÖ ²ÖßÃÖÆãÑü ³Öã•Ö ŸÖÖ−Ö……0……
668. ×ÆüµÖ ´ÖÆÑü ÃÖ´Ö¸ü ˆ”ûÖÆü •ÖÖÖµÖê,
“ÖœÍüÖ •ÖÖ‡ ¸ü£Ö ×−ÖÓָü¸üÖµÖê,
†×ŸÖ ÃÖã¥üœÍü •ÖÖê ײָü×“Ö ²Ö−ÖÖµÖê,
ÃÖÖê¸üÆü “ÖÎú ²Öºþ£Ö »ÖÖÖµÖê,
æú²Ö¸ü ´ÖÆÑü •ÖÖêŸÖî $Ö¸ü †Ö−Ö……0……

852/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

669. ŸÖÖ ´ÖÆÑü †Ã¡Ö ÃÖÃ¡Ö †×ŸÖü ³ÖÖ¸üß,


•ÖÆÑü »Ö×Ö ÃÖ´Ö¸ü ²ÖßÖã Öã−ÖúÖ¸üß,
¸ü$Öî ˆ´ÖÖ †×ŸÖ ÃÖÖê“Ö ×²Ö“ÖÖ¸üß,
úß ÃÖß‘ÖÐ×Æü •ÖÖê •ÖÖµÖ ×−ÖúÖ¸üß,
ÃÖ´ÖµÖ ¯Ö¸îü †Ö¾Öî •ÖÖê úÖ´Ö……0……
670. ÃÖÖê ¸ü£Ö Ø$Ö“ÖŸÖ “Ö»ÖŸÖ $Ö¸ü †ÖÖê,
´Öã$Ö ×¯ÖÃÖÖ“Ö ÃÖ´Ö ³ÖµÖ ¯ÖϤü »ÖÖÖê,
úÖê −ÖØÆü ÃÖÓ•ÖãÖ ¬Ö߸ü•Ö ŸµÖÖÖê,
úÖê −Ö ²Ö߸ü ›ü׸ü ¸ü−Ö ŸÖ×•Ö ³ÖÖÖê,
êú×Æü êú úÖÑ×¯Ö ˆšî −ÖØÆü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
671. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ×−ÖÓָü¯Ö×ŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
×Ö׸ü•ÖÖ “Ö»ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
†Ö¾ÖŸÖ »Ö×$Ö $Ö»Ö úÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
³ÖÖ×Ö “Ö»Öî ÃÖ²Ö ú×¯Ö »Ö‡ ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
¸üÖ´ÖÆãÑü ¸×XÖŸÖ †×ŸÖ ³ÖµÖ ´ÖÖ−Ö……0……
672. »Ö×$Ö ¸üÖ¾Ö−Ö×Æü ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ú×Æü •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ´ÖãÛ™üúÖ ŸÖÖ−ÖÖ,
ˆ”û×»Ö ²ÖXÖ ¯Ö¸üü »ÖÖ‡ ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
úß−Æü ¯ÖÏÆüÖ¸ü ײֳÖÓ•ÖŸÖ ¡ÖÖ−ÖÖ,
¸ü£Ö ´ÖÆÑü †ÃÖã¸ü×Æü ú¸üŸÖ ד֟ÖÖ−Ö……0……

853/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

673. ú×¯Ö ú¸ü úךü−Ö ¯ÖÏÆüÖ¸üÆãÑü $ÖÖ‡Ô,


´Öã¹ý”ûÖ ´ÖÖ¡Ö ŸÖÖ×Æü ŸÖ×−Ö †Ö‡Ô,
“ÖêŸÖ ÆüÖêŸÖÆü×Æü ˆ´ÖÖ ×“ÖÆüÖ‡Ô,
»ÖÖÖÖ ú×¯Ö ú¸ü ú¸ü−Ö ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖ´Öã×—Ö Çü¤üµÖ ´ÖÆÑü †×ŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−Ö……0……
674. ÃÖã×−Ö ŸÖ²Ö úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
´Ö´Ö ¯ÖÏÆüÖ¸ü •ÖÖê ²Ö•ÖÏ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
»ÖÖŸÖÆãÑü ÖµÖÖê ŸÖÖê¸ü −ÖØÆü ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
׬ÖÖ ´Ö´Ö ¯ÖÖî¹ýÂÖ ¯ÖϳÖã ú¸ü †Ö−ÖÖ,
†²Öúß −ÖÖØÆü ŸÖÖê¸ü ú»µÖÖ−Ö……0……
675. ¸êü $Ö»Ö †²Ö ŸÖã´ÆüÆæÑü ú׸ü •ÖÖê¸üÖ,
Æü−ÖÆãÑü ´ÖÖê×Æü ¤êü$ÖÖï ²Ö»Ö ŸÖÖê¸üÖ,
¯Öã×−Ö ¯ÖÏÆüÖ¸ü ŸÖã´Æü »ÖÖÖŸÖ ´ÖÖê¸üÖ,
ú׸ü ד֟ÖúÖ¸ü †Ö•Öã †×ŸÖ ‘ÖÖê¸Öü,
ŸÖוÖÆüÖë †¾Ö×ÃÖ ¯ÖÏÖ−Ö ‹×Æü šüÖ´Ö……0……
676. ÃÖã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÓŸÖØÆü,
¸üÖ¾Ö−Ö »ÖÖ ²Ö»Ö ¯ÖÏÖ−Ö ŸÖã¸ÓüŸÖØÆü,
ú×¯Ö ú¸ü ²ÖXÖ ´ÖÖÑ—Ö Ö¸ü•ÖÓŸÖØÆü,
úß−Æü ¯ÖÏÆüÖ¸ü ú¸ü−Ö ×ÆüŸÖ †ÓŸÖØÆü,
ŸÖ²Ö ú”ãû ײÖú»Ö ÆüÖêŸÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……

854/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

677.ÃÖѳָüŸÖÆüß ×Ö׸ü•ÖÖ ²Ö»Ö »ÖÖ‡Ô,


Ö¸ü•Ö−Ö ú¸üŸÖ ´ÖãÛ™üúÖ ¤ÖчÕ,
ŸÖÖ×−Ö “Ö»Öî •Ö²ÖÆüß ¸ü−Ö ¬ÖÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö ¤êü×$Ö ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖê•ÖŸÖ ³ÖµÖÖê ÃÖ¯Öפü ÃÖÖê šüÖ´Ö……0……
678. ŸÖ²Ö −Ö»Ö −Öᯙ ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓÖ×Æü ²ÖÖ×»ÖŸÖ−ÖµÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
»Ö»ÖúÖ¸üŸÖ ³Ö‹ ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü »Ö×$Ö ×ŸÖ−ÆüÆüØÆü úÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ²ÖÆãü׸ü ׳ָüÖ −ÖØÆü †Ö−Ö……0……
679. ŸÖ²ÖÆüØÆü †ÃÖã¸ü ¤êü×$Ö ŸÖÆÑü “ÖÖ¸üß,
›ü™îü ÃÖ´Ö¸ü ²Ö¸ü †ÖµÖã¬Ö ¬ÖÖ¸üß,
ÃÖ¯ÖÔ $ÖÓÖ ¸üÖê´Ö×Æü ³ÖµÖúÖ¸üß,
²ÖéÛÓÖú ¸üÖê´Ö×Æü ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
†Û−Ö ²Ö−ÖÔÆü×Æü †Û−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
680. µÖê “ÖÖ¸üÆãÑü ú×¯Ö Ö¸ü×•Ö ¯ÖÏ“ÖÖ¸üß,
´ÖãÛ™ü •Ö´ÖÖ‡ ןÖ−ÆüØÆü ¸ü−Ö ¯ÖÖ¸üß,
“Ö»Öî ˆ›ÍüÖ ¯Öã×−Ö ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
†ÖµÖê •ÖÆüÖÑ •ÖÖŸÖ ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
úÆüŸÖ •ÖµÖ×ŸÖ •ÖµÖ •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö……0……

855/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

681. ÃÖ´Ö¸ü ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,


ÎúÖê×¬ÖŸÖ ¤üÃÖ−Ö−Æü †¬Ö¸ü ¤ü²ÖÖ‡Ô,
¥üÖ ×²ÖñúÖ¸ŸÖ ¸ü£Ö ¤üÖî›ÍüÖ‡Ô,
“Ö»ÖÖ ¸üÖ´Ö ¯ÖÆÑü ²ÖêÖ ²ÖœÍüÖ‡Ô,
ײÖÃÖÆãÑü ú¸ü−Æü ¬ÖÖ¸î ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö……0……
682. †Ö ¯ÖϳÖã ×−Öú™ü ´ÖÆüÖ¸ü−Ö¬Ö߸üÖ,
ú••Ö¾Ö»Ö ´Öê‘Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖ¸ü߸üÖ,
²Ö•ÖÏ ÃÖ׸üÃÖ ¬Ö׸ü ¬Ö׸ü ²ÖÆãüŸÖ߸Öü,
úׯÖ−Æü×Æü ¸ü−Ö ´ÖÆÑü ú¸üŸÖ †¬Ö߸Öü,
²Ö¸üÃÖÖ¾Ö−Ö »ÖÖÖ $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö……0……
683. ŸÖ²ÖÆüØÆü ¸ü‘Öã−ÖÖµÖúü ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
þÖ−ÖÔ ÃÖã³Öæ×ÂÖŸÖ ²ÖÖ−Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,
•ÖÖÃÖã †Û−Ö ÃÖ´Ö ŸÖê•Ö ²Ö$ÖÖ−Öß,
ÆüÖê †×ŸÖ ÃÖÖ¾Ö¬ÖÖ−Ö ÃÖÓ¬ÖÖ−Öß,
²Ö¸üÃÖÖ¾ÖŸÖ ³Ö‹ ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
684. ¸üÖ¾Ö−Ö ¸ü£Öß ×²Ö¸ü£Ö ¸ü‘Öã²Ö߸üÖ,
¤êü×$Ö ÃÖ¸ü−Æü ˆ¸ü ³ÖÖ †×ŸÖ ¯Ö߸üÖ,
‡Ó¦ü ÆüÖê‡ ŸÖ²Ö ¯Ö¸ü´Ö †¬Ö߸üÖ,
´ÖÖŸÖ×»Ö úÆêüˆ ײÖÂÖµÖ ÖѳÖ߸üÖ,
•ÖÖÆãÑü ×»ÖµÖê ¸ü£Ö ÃÖß‘ÖÐ ÃÖã•ÖÖü−Ö……0……

856/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

685. ¸ü£ÖÖºþœÍü ¸üÖ¾Ö−Ö ´Öî¤Öü−ÖÖ,


²Ö¸üÃÖÖ¾ÖŸÖ †×ŸÖÃÖµÖ $Ö¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
¯Öî¤ü»Ö Æüß ¸ü−Ö ´ÖÆÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ´Ö¸ü ú¸üŸÖ †×ŸÖ ¬Ö߸ü•Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
´Ö´Ö ×ÆüŸÖ ÆêüŸÖã úךü−Ö ²ÖÎŸÖ šüÖ−Ö……0……
686. ÃÖã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ ÃÖã¸ü¸üÖ‡Ô,
´ÖÖŸÖ×»Ö ÃÖã¸üÃÖÖ¸ü£Öß †‘ÖÖ‡Ô,
Æü׸üŸÖ †Ã¾Ö ¸ü£Ö •ÖÖêŸÖêˆ »ÖÖ‡Ô,
¸üÖ´Ö ×²Ö•ÖµÖ ×ÆüŸÖ ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
ÃÖß‘ÖÐ×Æü ¯ÖϳÖã ¯ÖÆÑü úß−Æü ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
687. †Ö¾ÖŸÖ Æüß ´ÖÖŸÖ×»Ö ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ ×Ö¸üÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
Æêü ¯ÖϳÖã ײָü£Ö ŸÖã´ÆüØÆü ¸ü−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖšüµÖê ¸ü£Ö •ÖãŸÖ ´ÖÖê×Æü ‡ÆüÖчÔ,
ÃÖã¸ü¯Ö×ŸÖ ‡Ó¦ü ´ÖÆüÖ ¤ãü$Ö ´ÖÖ−Ö……0……
688. ‹×Æü ¸ü£Ö ´ÖÆÑü ¤üˆ פü²µÖ ŸÖã−Ö߸üÖ,
¸ü$Öî ÃÖ¸ÖüÃÖ−Ö ‹ê−¦ü ÖѳÖ߸üÖ,
ú¾Ö“Ö †³Öê¤ü $ÖÓÖ ¸ü‘Öã²Ö߸üÖ,
†Ö¾Ö‡ úÖ´Ö ´ÖÆüÖ¸ü−Ö¬Ö߸üÖ,
ÃÖÖê ‹×Æü ÖÏÆü−Ö ú¸üÆãÑü ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……

857/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

689. Æêü ¯ÖϳÖã •ÖÖ×Æü ³ÖÖÑ×ŸÖ ÃÖã¸ü¸üÖ‡Ô,


µÖê ÃÖ²Ö ÃÖ´Ö¸ü ÃÖÖ•Ö †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
»Ö‡ ´Öã—Ö ÃÖÖ¸ü×£Ö ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
²Öé¡ÖÖÃÖã¸üÆüØÆü ´ÖÖ׸ü ×Ö¸üÖ‡Ô,
ŸÖÖ ×²Ö×¬Ö ŸÖã´ÆüÆãÑü ú¸üÆãÑü ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
690. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ´ÖÖŸÖ×»Öúß ²Ö¸ü ²ÖÖ−Öß,
ú׸ü ¸ü£Öúß ¯Ö׸üÎú´ÖÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
−Ö´Ö−Ö ú¸üŸÖ ŸÖÖÆüß ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
¸ü£ÖÖºþœÍü ³Ö‹ ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,
•Ö−Ö ´Ö−Ö ¸Óü•Ö−Ö ¸üÖ‘Ö¾Ö ¸üÖ´Ö……0……
691. ÃÖÖê×³ÖŸÖ ³ÖµÖê ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ¸Öü´ÖÖ,
†×$Ö»Ö»ÖÖêú ¤ÖüµÖú ײÖÁÖÖ´ÖÖ,
•ÖÖêú ÃÖ¤Öü ×ÃÖ¨ü ÃÖ²Ö úÖ´ÖÖ,
•Ö−Ö ´Ö−Ö •ÖÖ×−Ö ´ÖÆüÖ ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
úÖîŸÖãú ú¸üŸÖ ¬Ö¸î ¬Ö−Öã ²ÖÖ−Ö……0……
692. ¯Öã×−Ö ¸ü−Ö ´ÖÖÑ—Ö ˆ´ÖÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖ´Ö¸ü ú¸ü−Ö »ÖÖÖî ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
ÃÖ¸ü ÃÖã•ÖÖêÖ »Ö‡ ¬Ö−ÖãÂÖ “ÖœÍüÖ‡Ô,
²ÖÖ−Ö ×²ÖÃÖÖ¸ü¤ü ÁÖßÆü׸ü¸Öü‡Ô,
׸ü¯Öã ´Ö¤ü ´Ö£Ö−Ö »ÖÖî †×²Ö¸üÖ´Ö……0……

858/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

693. †Û−Ö ²ÖÖ−ÖÆüØÆü †Û−Ö ²ÖÖ−Ö ÃÖê,


¤îü¾Ö ²ÖÖ−ÖÆüØÆü ¤îü¾Ö ²ÖÖ−Ö ÃÖê,
úÖ™üŸÖ ³Ö‹ ¯ÖϳÖã ¸ü−Ö ×²Ö¬ÖÖ−Ö ÃÖê,
¤êüŸÖ ÃÖ´Ö¸ ÃÖã$Ö ×¸ü¯ÖãØÆü ÃÖÖ−Ö ÃÖê,
ŸÖ²ÖØÆü ¤üÃÖÖ−Ö−Ö ŸÖÖ×−Ö ú´ÖÖ−Ö……0……
694. ÆüÖê †×ŸÖ ÎúÖê×¬ÖŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ÃÖã¸Öü¸üß,
¸ÖüXÖÃÖÖÃ¡Ö ”ûÖê›ÍüÖ †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
ŸÖê ÃÖã¾Ö−ÖÔ ÃÖ´Ö •ÖÖê×ŸÖ ¯ÖÃÖÖ¸üß,
ÃÖ¯ÖÔ ÆüÖê‡ ¸ü−Ö ´ÖÆÑü ±ãú±ãúúÖ¸üß,
ÃÖ²Ö ×¤ü×ÃÖ ×Ö¸ü−Ö »ÖÖî •ÖÆÑü ¸üÖ´Ö……0……
695. ÃÖ¯ÖÔ ²ÖÖ−Ö ´Öã$Ö ÃÖê ²Ö×›Íü ³ÖÖ¸üß,
»Ö¯Ö™ëü ×−ÖúÃÖןÖÓ ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
•Ö¸üŸÖ ¤üÃÖÆãÑü פü×ÃÖ ÃÖ´Ö¸ü ×−ÖÆüÖ¸üß,
Ö¹ý›Íü ²ÖÖ−Ö †×ŸÖ ×ÃÖ‘ÖÐ ¯Ö¾ÖÖѸüß,
׸ü¯Öã ²Ö»Ö Æü¸üŸÖ ³ÖµÖê ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
696. ²Ö×−Ö Ö¹ý›Íü ¯ÖϳÖã ²ÖÖ−Ö ÃÖã³ÖÖµÖê,
‡ŸÖ ˆŸÖ ˆ´ÖÖ ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ¬ÖÖµÖê,
”û−Ö ´ÖÆÑü ׸ü¯Öãú¸ü ²ÖÖ−Ö “Ö»ÖÖµÖê,
−ÖÖÖ ²Ö−Öî ÃÖ²Ö Æüß ¬Ö׸ü $ÖÖµÖê,
ŸÖ²Ö ÃÖ²Ö †Ã¡Ö −Ö™ü ×−Ö•Ö •ÖÖ−Ö……0……

859/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

697. ú׸ü †×ŸÖ ÎúÖê¬Ö ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,


ײÖÂÖ´Ö ²ÖÖ−Ö ²Ö¸üÃÖÖ ²Ö¸üÃÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖãÆüØÆü ²ÖÆãüŸÖ ¯Ö߸ü ¯ÖÆãüÑ“ÖÖ‡Ô,
´ÖÖŸÖ×»Ö ²Öê×¬Ö ú¸üŸÖ ´Ö−ÖãÃÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö “Ö»ÖÖ‡ †×ŸÖ $Ö¸üŸÖ¸ ²ÖÖ−Ö……0……
698. ‡Ó¦ü ÆüµÖ−ÆüÆüÆãÑü úÖê ¸ü−Ö ´ÖÖ¸üß,
´ÖÆüÖ´Ö¢Ö ²ÖÖî¸üÖ‡ ÃÖã¸üÖ¸üß,
ú׸ü ¯ÖϳÖãÆüÆãÑü †ÖÆüŸÖ ‹×Æü ²ÖÖ¸üß,
Ö¸ü•ÖÖ Æü¸ü×ÂÖ ú¸üŸÖ ¸ü¾Ö ³ÖÖ¸üß,
ÃÖ´Öã×—Ö ×‘Ö¸îü ÃÖÓú™ü ´ÖÆÑü ¸Öü´Ö……0……
699. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ¸Ö´ÖüØÆü ÃÖ´Ö¸ü ×−ÖÆüÖ¸üß,
×ú®Ö¸ü ÖÓ¬Ö¾ÖÖÔפü ¤ãü$ÖÖ¸üß,
¤êü¾Ö ׯָ֟üÖ−Ö −Ö³Ö ´Öã×−Ö —ÖÖ¸üß,
ú¸ü−Ö »ÖÖî Ø“ÖŸÖÖ ×“ÖŸÖ ³ÖÖ¸üß,
ÃÖ×ÆüŸÖ ײֳÖßÂÖ−Ö úßÃÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
700. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ¬ÖÖ¸î ¬Ö−Öã ²ÖÖ−ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ›ü™üÖ ÃÖ´Ö¸ ´Öî¤Ö−ÖÖ,
¤êü×$Ö ŸÖÖ×Æü ×Ö׸ü•ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ²Ö»Ö ײ֕ÖÔ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
ÎúÖê¬Ö ú¸üŸÖ ³Ö‹ úÖ»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

860/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

701. ³Öéãú™üß ãú×™ü»Ö −ÖµÖ−Ö †¹ý−ÖÖ¸êü,


•ÖÖ¸üŸÖ †ÃÖã¸üØÆü ´Ö−ÖÆãÑü ×−ÖÆüÖ¸ê,
‹ë−¦ü¬Ö−ÖãÂÖ ÃÖ´ÖÆüß ×²Öú¸Öü¸êü,
ŸÖê•ÖÖê´ÖµÖ ¬Ö−Öã †¯Ö¸ü ÃÖѳÖÖ¸êü,
¯Öã×−Ö ³Ö‹ ÃÖÓ¬ÖÖ−ÖŸÖ $Ö¸ü ²ÖÖ−Ö……0……
702. ŸÖ¯ŸÖ ŸÖê•Ö ÃÖê ³ÖµÖê $Ö¸Öü¸üß,
ײÖׯÖ−Ö ´ÖÖÑ—Ö •Ö−Öã »ÖÖß ¤ü¾ÖÖ¸üß,
µÖÖ ²Ö›Íü¾ÖÖ−Ö»Ö ØÃÖ¬Öã ´ÖÑ—ÖÖ¸üß,
³Ö³Ö×ú ˆšüÖ •Ö−Öã ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
»Ö×$Ö †×ŸÖ ŸÖê•ÖÖê´ÖµÖ ÁÖ߸Öü´Ö……0……
703. ³ÖµÖÖê ÃÖ²ÖØÆü ×Ö׸ü•ÖÖ ³ÖµÖ ³ÖÖ¸üß,
¸üÖ¾Ö−Ö ¸Ö´Öü ¤êü×$Ö ¸ü−Ö ¸Öü¸üß,
$Ö¸ü³Ö¸ü ³ÖµÖÖê •Ö»Ö×¬Ö ´ÖÆÑü ²ÖÖ¸üß,
›üÖê»Ö×ŸÖ ¬Ö¸üÖ ¬Ö¸î ²Ö׸üµÖÖ¸üß,
•Öß¾Ö •ÖÓŸÖã “Ö¸ü †“Ö¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
704. úÖ»Ö ºþ¯Ö ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü−Ö ”ÖµÖê,
²ÖÖ−Ö ú´ÖÖ−Ö ŸÖÖ×−Ö ²Ö¸üÃÖÖµÖê,
²Öê×¬Ö ²ÖÖ¸ü ²ÖÆãü ×−ÖÓָü¸ÖµÖê,
ײÖú»Ö ú¸üŸÖ ˆ¸ü ³ÖµÖ ˆ¯Ö•ÖÖµÖê,
×±ú׸ü −ÖØÆü ¸üÆüÖ ŸÖÖ×Æü ú”ãû ¬µÖÖ−Ö……0……

861/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

705. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ×ú®Ö¸ü ÖÓ¬Ö²ÖÖÔ,


ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ×ÃÖ¨ü ³Ö¸îü −Ö³Ö ÃÖ²ÖÖÔ,
¤êü$ÖŸÖ ´ÖÆüÖ ³ÖµÖÓú¸ü ¯Ö²ÖÖÔ,
¸ü−Ö ú¸ü •ÖÖ×Æü †ÃÖã¸ü †×ŸÖ $Ö²ÖÖÔ,
¯ÖϳÖã ÃÖ−Ö ú¸üŸÖ ²Ö¸ÖüµÖã¬Ö ŸÖÖ−Ö……0……
706. ‹×Æü ײ֓ÖÆüß ‹ê−¦üÖÃ¡Ö “Ö»ÖÖ‡Ô,
¸Öü¾Ö−Ö ×ÃÖ¸ü úÖ™î ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¹ý׬ָü ÃÖ−Öî ŸÖ²Ö ×−ÖÓָü¸Öü‡Ô,
ú¸ü ²ÖÆãü ×ÃÖ¸ü −Ö³Ö ¯Ö¸îü פü$ÖÖ‡Ô,
×Ö¸üŸÖ ŸÖÖ»Ö ±ú»Ö ÃÖê ³Öãч †Ö−Ö……0……
707. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ −ÖØÆü •ÖÖŸÖ ×−ÖÆüÖ¸üß,
פü¾ÖÃÖ ×ú ¸üÖŸÖ ×Ö¸üßÃÖãú´ÖÖ¸üß,
µÖÖ ÃÖÓ¬µÖÖúßÆüß †¹ý−ÖÖ¸üß,
³Ö¸üŸÖ ³Ö‡Ô ¦ãüŸÖ ÖÖ−Ö ´Ö—ÖÖ¸üß,
»Ö×$Ö −Ö ¯Ö¸üŸÖ ¸Öü¾Ö−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
708. ײÖÛÃ´ÖŸÖ ³ÖµÖê ¤êü×$Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
ÃÖÖê“ÖŸÖ ‹×Æü ײÖ×¬Ö ÃÖÖê“Ö ÃÖ´ÖÖ‡Ô,
‹ú ÃÖÖî ‹ú ²ÖÖ¸ü ¸ü−Ö ¬ÖÖ‡Ô,
úÖ™îü ÃÖßÃÖÆãÑü ×−ÖÓָü¸üÖ‡Ô,
úÖÆêü −Ö ŸÖ•ÖŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ¯ÖÏÖ−Ö……0……

862/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

709. ¯Öã×−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖãú´ÖÖ¸üÖ,


ú¸üŸÖ ³ÖµÖê ‹×Æü ³ÖÖÑ×ŸÖ ×²Ö“ÖÖ¸üÖ,
†²Ö ŸÖú וÖ−Æü ²ÖÖ−Ö−Æü ú¸ü «üÖ¸Ö,
‹ú ÃÖê ‹ú †ÃÖã¸ü ÃÖÓÆüÖ¸üÖ,
ÃÖˆÑ ×ú−Ö †Ö•Öã ú¸üŸÖ µÖÆÑü úÖ´Ö……0……
710. ŸÖ²ÖÆüØÆü ¤êü×$Ö ÃÖÖê“Ö ²ÖÃÖ ÃÖÖчÕ,
¯ÖÖÃÖ×Æü $Ö›Íêü ײֳÖßÂÖ−Ö −ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ˆ´ÖÖ ˆ¯ÖÖ‡Ô,
Æêü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ´ÖÆüÖ ¯ÖϳÖã¸üÖ‡Ô,
ÃÖã−ÖÆãÑü ‡ ²ÖÎÉÖ ¤üŸÖ ²Ö¸ü¤üÖ−Ö……0……
711. úÖ™îü ³Öã•Ö ×ÃÖ¸üÆæÑü ²ÖÆãü²ÖÖ¸Ö,
²Ö¸ü ¯ÖϳÖÖ¾Ö ÃÖê ¸üÖ´Ö ˆ¤üÖ¸Ö,
¯ÖÖ −ÖæŸÖ−Ö ×ÃÖ¸ü ³Öã•Ö Æü¸ü ²ÖÖ¸üÖ,
´Ö¸üŸÖ −Ö †ÃÖã¸ü ‡ ŸÖã´Æü¸üÆãÑü ´ÖÖ¸üÖ,
úÖ¸ü−Ö ¯Ö¸ü´Ö Öã¯ŸÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
712. ‹×Æü êú −ÖÖ×³Ö ¯ÖϤêüÃÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
¸ü$ÖÖ †×´ÖµÖ ÃÖÖê •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖŸÖê †²Ö×ú †Û−Ö´ÖµÖ ²ÖÖ−ÖÖ,
¬Ö׸ü ¬Ö−Öã »ÖÖ‡ †“Öæú ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê$ÖÆãÑü úÖ¸ü−ÖÆüß ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……

863/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

713. ŸÖ²Ö µÖÆü ¤ãü™ü ´Ö¸üß ÃÖ¸ü $ÖÖ‡Ô,


ÃÖã×−Ö †ÃÖ ´Ö¸ü´Ö ˆ´ÖÖ ´ÖãÃÖãúÖ‡Ô,
†Û−Ö²ÖÖ−Ö ¦ãüŸÖ ¬Ö−ÖãÂÖ “ÖœÍüÖ‡Ô,
´ÖÖ¸êüˆ ¸üÖ´Ö ×−ÖÃÖÖ−Ö »ÖÖÖ‡Ô,
²Öê¬ÖŸÖ †ÃÖã¸ü −ÖÖ×³Ö †Ã£ÖÖ−Ö……0……
714. †¯Ö¸ü ²ÖÖ−Ö ¯Öã×−Ö ¸Öü´Ö ¯Ö¾ÖÖѸüß,
Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸Öü•Öãú´ÖÖ¸üß,
×ÃÖ¸ü ³Öã•Ö †´Öã$Ö úÖ×™ü ‹Æãü ²ÖÖ¸üß,
פüµÖÖê ÃÖ´Ö¸ü †ÖÑÖ−Ö ´ÖÆÑü ¯ÖÖ¸üß,
ŸÖ²Ö ²ÖÓ¬Öã×Æü »Ö×$Ö †ÃÖã¸ü ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
715. ²Ö¬Ö−Ö ÆêüŸÖã ŸÖê×Æü Çü¤üµÖ ¥üœÍüÖ‡Ô,
פüµÖÖê ³ÖµÖÓú¸ü ÃÖÛŒŸÖ “Ö»ÖÖ‡Ô,
¤êü×$Ö ŸÖÖ×Æü †Ö¾Ö×ŸÖ −Ö³Ö ¬ÖÖ‡Ô,
ÃÖ¸ü ÃÖÓ¬ÖÖ×−Ö ˆ´ÖÖ ¸ü‘Öãü¸üÖ‡Ô,
úßÛ−Æü −Ö³ÖØÆü ´ÖÆÑü ³ÖÃ´Ö ÃÖ´ÖÖ−Öü……0……
716. ×ÃÖ¸ü−Æü ײÖ−ÖÖ −ÖØÆü •ÖÖŸÖ ×−ÖÆüÖ¸üß,
†×ŸÖ ײÖú¸üÖ»Ö ×²Öºþ¯Ö ÃÖã¸Öü¸üß,
ŸÖ²ÖÆãÑü ¯ÖϬÖÖ−Ö ‹ú ×ÃÖ¸ü ¬ÖÖ¸üß,
†ÃÖã¸ü −ÖÖÆü ×Ö׸ü¸Öü•Öãú´ÖÖ¸üß,
›ü™üÖ ¸üÆüÖ ¸ü−Ö ÃÖî»Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

864/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

717. −ÖÖ−ÖÖ †Ã¡Ö ÃÖÃ¡Ö ²Ö¸üÃÖÖ¾ÖÖ,


¯ÖϳÖãÆüØÆü ¤üß−Æü ˆ´ÖÖ ²ÖÆãü ‘ÖÖ¾ÖÖ,
ŸÖ²Ö †×ŸÖ ¯ÖÏú×™ü ÎúÖê¬Ö ú¸ü ³ÖÖ¾ÖÖ,
úךü−Ö ²ÖÖ−Ö ¸ü‘Öã²Ö¸üÆãÑü “Ö»ÖÖ¾ÖÖ,
¯Öã×−Ö š×ü−Ö ÖµÖÖê µÖã¨ü ‘Ö´ÖÃÖÖ−Ö……0……
718. ŸÖ²Ö ´ÖÖŸÖ×»Ö ú×Æü ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖµÖÖê,
¯ÖϳÖãØÆü ˆ´ÖÖ †ÃÖ µÖÖ¤ü פü»ÖÖµÖÖê,
úß •ÖÖê ÃÖã¸ü−Æü ÃÖ´ÖµÖ šüÆü¸üÖµÖÖê,
‹×Æü ú¸ü −ÖÖÃÖ ÆêüŸÖã ÃÖÖê †ÖµÖÖê,
²ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö ²Ö×−Ö Æêü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
719. †²Ö ÃÖß‘ÖÐ×ÆüÓ ²ÖÎÉÖÃ¡Ö “Ö»ÖÖ‡Ô,
²Ö¬ÖÆãÑü ¤ãü™üÆü×Æü Æêü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
úÖ™êüÆãÑü úÖê×™ü ²ÖÖ¸ü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ ‡Ô,
×−ÖÓָü ´Ö¸üß ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤Ö‡Ô,
ŸÖÖŸÖê ˆ¸ü×Æü ²ÖÖ−Ö‡ ×−ÖÃÖÖ−Ö……0……
720. ²Öê¬ÖÆãÑü ²Öê×Ö $Ö»ÖØÆü ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
ÃÖã×−Ö ´ÖÖŸÖ×»Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
ÃÖ㸠´Öã×−Ö ×ÃÖ¨ü ÃÖã•Ö−Ö ÃÖã$Ö ¤üÖ−Öß,
¸ü´ÖÖ−ÖÖ£Ö ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ´Ö㤠ü´ÖÖ−Öß,
ÃÖ¯Öפü ŸÖæ−Ö ÃÖê úÖœÍêüˆ ²ÖÖ−Ö……0……

865/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

721. •ÖÖ êú ¯ÖÖþÖÔ ³ÖÖÖ ´ÖÆÑü ³ÖÖµÖê,


¯Ö¾Ö−Ö¤êü¾Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ²ÖîšüÖµÖê,
ÃÖæ¸ü•Ö †Û−Ö −ÖÖêú ¯Ö¸ü ”ÖµÖê,
´ÖÓ¤ü¸ü ´Öê¹ýú ³ÖÖ¸ü »ÖÖÖµÖê,
»ÖÖêú¯Ö ¸ü$Öï ÖÖšü †Ã£ÖÖ−Ö……0……
722. •ÖÖÃÖã þֺþ¯Ö ÖÖ−Ö´ÖµÖ ÖÖµÖê,
ÃÖæµÖÔ ÃÖ´Ö×Æü •ÖÖê •ÖÖê×ŸÖ •ÖÖÖµÖê,
•ÖÖê †×ŸÖ †¤ü³ÖãŸÖ ˆÖÏ »Ö$ÖÖµÖê,
´ÖÆüÖ²ÖÖÆãü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
ײÖ×¬Ö¾ÖŸÖ ŸÖÖ×Æü úß−Æü ÃÖÓ¬ÖÖ−Ö……0……
723. »Ö×$Ö ÃÖÖê †Ã¡Ö “Ö¸Öü“Ö¸ü ¯ÖÏÖ−Öß,
³Ö‹ ßֲ¬Ö †×ŸÖ ‘ÖÖŸÖú •ÖÖ−Öß,
úÖÑ×¯Ö ˆšüß ¬Ö¸üŸÖß ³ÖµÖ ´ÖÖ−Öß,
ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ¯ÖϳÖã ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,
¬Ö−ÖãÂÖ×Æü ˆ´ÖÖ ÁÖ¾Ö−Ö »Ö×Ö ŸÖÖ−Ö……0……
724. ”ûÖê›ÍüŸÖ ³Ö‹ ÃÖ¸ü ¯Ö¸ü´Ö ú¸Öü»ÖÖ,
´ÖÆüÖ ³ÖµÖÓú¸ü •ÖÖê ´Öã$Ö¾ÖÖ»ÖÖ,
¸üÖ¾Ö−Ö ²ÖXÖ ´ÖÖÑ—Ö ŸÖŸúÖ»ÖÖ,
ú׸ü ¯ÖϾÖêÃÖ ±úÖ¸ŸÖü ×Ö׸ü²ÖÖ»ÖÖ,
פüµÖÖê ×−ÖúÖ׸ü ¯ÖÏÖ−Ö †×²Ö¸Öü´Ö……0……

866/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

725. ¯Öã×−Ö ÃÖÖê ˆ´ÖÖ ´ÖÆüÖ ÃÖ¸ü ¬ÖÖ‡Ô,


¬Ö¸üŸÖß ¬ÖÃÖÖ ²ÖêÖ ²ÖÆãüŸÖÖ‡Ô,
×−ÖúÃÖŸÖÆüß ¯ÖϳÖã ú¸ü ¹ý$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖÓŸÖ Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖ¯Öפü †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
¯ÖÏ×¾ÖÃÖŸÖ ³ÖµÖÖê ŸÖæ−Ö ´ÖÆÑü †Ö−Ö……0……
726. ¸üÖ¾Ö−Ö ¬Ö−ÖãÂÖ ¬Ö¸îü •ÖÖê ³ÖÖ¸üß,
»ÖÖŸÖ×Æü ²Ö•ÖϲÖÖ−Ö ³ÖµÖúÖ¸üß,
ú¸ü ”ãû×™ü ×Ö¸Öü ×Ö¸üßÃÖãú´ÖÖ¸üß,
ÃÖˆÑ ¸ü−Ö ú¸üŸÖ ‘ÖÖê¸ü ד֟ÖúÖ¸üß,
“ÖŒú¸ü $ÖÖ ³Öãч ×Ö¸Öü ד֟ÖÖ−Ö……0……
727. †ÃÖã¸Ö׬֯ÖØÆüü ×Ö¸üŸÖ ³ÖµÖ $ÖÖ‡Ô,
²Ö“Öî ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü “Ö»Öî ¯Ö¸üÖ‡Ô,
²ÖÖ−Ö¸ü ³ÖÖ»Öã ÃÖ´Ö¸ü ÃÖ´ÖãÆüÖ‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ úÆüŸÖ ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
−ÖÖ“Ö−Ö »ÖÖî ´ÖÆüÖ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
728. ×²Ö•ÖµÖ ×²Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ²ÖÖ−Ö¸ü-²Ö߸üÖ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ‘ÖÖêÂÖ ú¸üŸÖ ÖÓ³Ö߸üÖ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö úÆüŸÖ ¸üÖ´Ö ¸ü−Ö¬Ö߸üÖ,
Æü¸ü×ÂÖŸÖ ¯Öã»Ö×úŸÖ ¯Ö−ÖÃÖ ÃÖ¸ü߸üÖ,
£ÖúŸÖ −Ö ˆ“Ö¸üŸÖ ¯ÖϳÖã úÖ −ÖÖ´Ö……0……

867/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

729. ¤ãÓü¤ãü×³Ö −ÖÖ¤ü ú¸üŸÖ ÃÖã¸ü Æü¸üÂÖê,


¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÃÖã´Ö−Ö ¸üÖ´Ö ¯Ö¸ü ²Ö¸üÃÖê,
“ÖÖ¸ü−Ö ×ÃÖ¨ü ¤êü¾Ö ‹ú þָü ÃÖê,
†ÃŸÖã×ŸÖ ÖÖ−Ö ú¸üŸÖ †´²Ö¸ü ÃÖê,
†ÖµÖê •ÖÆüÖÑ ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ¸üÖ´Ö……0……
730. šüÖœÍ ³ÖµÖê •ÖÖê¸êü ú¸ü †ÖÖß,
¸üÖ´Ö ¯Ö¤Öü¸üز֤ü †−Öã¸ÖüÖß,
úÆüŸÖ −Ö £ÖúŸÖ ˆ´ÖÖ ³ÖµÖ ŸµÖÖÖß,
úß Æü´Ö †Ö•Öã ³ÖµÖê ²Ö›Íü ³ÖÖÖß,
¤êü×$Ö ŸÖã´ÆüØÆü ŸÖ¾Ö ¯ÖÖî¹ýÂÖ ¸üÖ´Ö……0……
731. †×ŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ÃÖ²Ö ×¤ü×ÃÖ −Ö³Ö ”Ö‡Õ,
−ÖÖ“Ö−Ö »ÖÖà †¯ÃÖ¸Öü ÖÖ‡ÓÔ,
ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ‡ú •ÖÖê×ŸÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
×−Öú×ÃÖ ¤ÃÖÖ−Ö−Ö ÃÖê ÃÖÆüÃÖÖ‡Ô,
¯ÖÏ×¾ÖÃÖŸÖ ³Ö‡Ô ¸Ö´Öü ´ÖÆÑü †Ö−Ö……0……
732. ¤êü×$Ö ¤êü¾Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ דÖÆüÖ‡Ô,
‹×Æü ײÖ×¬Ö ú׸ü ¤üÃÖÃÖßÃÖ ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ¯ÖÖ¯Ö ¸üŸÖ ×−ÖÓָü¸Öü‡Ô,
ú׸ü ¯ÖϳÖã ÃÖêü ײָüÖê¬Ö Ö×ŸÖ ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ¾ÖÖ úÖÆü −Ö ¯ÖÖ ¯ÖϳÖã ¸Öü´Ö……0……

868/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

733. ²ÖÉ‘ÖÖ×ŸÖ †×ŸÖ æ ¸üü úÃÖÖ‡Ô,


¯Ö¸üסֵÖÆüÖ¸üú ¸ÖüXÖÃÖ¸Öü‡Ô,
ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ×ÃÖ¨ü ÃÖã•Ö−Ö ¤ãü$Ö¤Öü‡Ô,
´ÖÆüÖŸÖ´ÖÖêÖã×−Ö ÆüÖêŸÖÆãÑü ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê Ö×ŸÖ •ÖÖê Ö×ŸÖ ¤ãü¸ü»Ö³Ö †Ö−Ö……0……
734. ¯ÖϳÖã êú éú¯ÖÖ¯ÖÖ¡Ö Æü´Ö ³ÖÖ‡Ô,
¸$Ö×ÆüÓ ÃÖŸÖÖêÖã−Ö úß †×¬ÖúÖ‡Ô,
³ÖÏ´Ö ³ÖµÖ ŸÖ²ÖÆãÑü ¤ãü$ÖØÆü ¤ãü$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¸üÆüØÆü ÃÖ¤üÖ Æü´Ö ³Ö™ü×ú ³Öã»ÖÖ‡Ô,
»ÖÆüØÆü −Ö ú²ÖÆãÑü úŸÖÆãÑü ײÖÁÖÖ´Ö……0……
735. ÃÖÖ¬Ö−Ö ú”ãû −ÖØÆü úß−Æü ÃÖã¸Öü¸üß,
ÆüÖêŸÖÆãÑü †¬Ö´Ö ´Ö»ÖÖµÖ−Ö ³ÖÖ¸üß,
×−Ö×ÃÖ ×¤ü−Ö ¯ÖϳÖã ÃÖ−Ö ú¸üŸÖÆãÑü ¸Öü¸üß,
´Ö¸üŸÖÆãÑü ¸üÖ´Ö×ÆüÓ ÃÖ´Ö¸ü ¯ÖÏ“ÖÖ¸üß,
¯ÖϳÖã ´ÖÆÑü »Öß−Ö ³ÖµÖÖê †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
736. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ÃÖã×−Ö ¤êü¾Ö−Æü úß ²ÖÖ−Öß,
−ÖÖ¸ü¤ü úÆêüˆ ³Ö¸üŸÖ ´ÖãÃÖãúÖ−Öß,
Æêü ÃÖã¸üÖ−Ö µÖÖ−Öß ×²ÖµÖÖ−Öß,
úÆüˆÑ ÃÖã−ÖÆãÑü µÖÆÑü •ÖÖê ´Öï •ÖÖ−Öß,
¬Ö´ÖÔŸÖ¢¾Ö ú¸ü ´Öæ»Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……

869/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

737. ´ÖÆüÖ“ÖŸÖã¸ü −ÖØÆü ´Öæ¸ü$Ö ¸Öü¾Ö−Ö,


«êüÂÖ ²Öãרü êú ÆêüŸÖã ÃÖã³ÖÖ¾Ö−Ö,
¯ÖϳÖã ú¸ü ×−Ö•Ö ²Ö¬Ö ³ÖµÖ ˆ¯Ö•ÖÖ¾Ö−Ö,
ÃÖã−ÖŸÖ×Æü “ÖÆÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ×ŸÖ ¯ÖÖ¾Ö−Ö,
ÃÖÖê ´Ö−Ö ´ÖÓ¡Ö ¥üœÍüÖ Æüšü šüÖ−Ö……0……
738. ׸ü¯ÖãÃÖ´Ö «êüÂÖ ³ÖÖ¾Ö Æü¸ü šüüÖчÔÓ,
ú¸üŸÖ ú¸üŸÖ †×ŸÖ ²Öî¸ü ²ÖœÍüÖ‡Ô,
•Ö¡Ö ŸÖ¡Ö ÃÖ¸ü²Ö¡Ö ÃÖ¤Öü‡Ô,
¤êü$ÖŸÖ ¸üÖ´ÖØÆü úÖ»Ö úß −ÖÖ‡Õ,
ú¸üŸÖ»Ö ¬Ö¸îü ÃÖ¸ÖüÃÖ−Ö ²ÖÖ−Ö……0……
739. ÃÖ¯Ö−ÖÆãÑü ´ÖÆÑü »Ö×$Ö ¯ÖϳÖã †ãú»ÖÖ‡Ô,
ˆ×šü ˆ×šü •ÖÖŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Ö‡Ô,
ÃÖד־Ö−Æü ÃÖÆü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
úß ÃÖã×−Ö ú£ÖÖ ÃÖ¤üÖ ×¸ü×ÃÖ†Ö‡Ô,
úÖ×œÍ »ÖêŸÖ ¦ãüŸÖ úךü−Ö éú¯ÖÖ−Ö……0……
740. Öã¹ý ˆ¯Ö¤êüÃÖÆãÑü ÃÖê †×¬ÖúÖ‡Ô,
ÎúÖê¬Ö×Æü ŸÖÖ »Ö×Ö ³ÖµÖˆ ÃÖÆüÖ‡Ô,
¸üÖ´ÖØÆü ÃÖ−Ö Æüךü ú¸üŸÖ »Ö›ÍüÖ‡Ô,
»Ö›ÍüŸÖ »Ö›ÍüŸÖ ¸üÖ´Ö×ÆÓü ÃÖ¸ü $ÖÖ‡Ô,
ŸÖ•ÖŸÖÆãÑü ¯ÖÏÖ−Ö úÆüÖ úÆÑü ¸Öü´Ö……0……

870/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

741. úÖ¸ü−Ö ŸÖÖ×Æü ¯ÖÖ¯Ö ÃÖ²Ö ¬ÖÖê‡Ô,


³Ö¾Ö ²ÖÓ¬Ö−ÖÆüÆãÑü ÃÖ¯Öפü ײÖÖÖê‡Ô,
¸Öü´ÖØÆü ´ÖÆÑü ´Ö−Ö ´Ö×ŸÖ ²Öã×¬Ö ´ÖÖê‡Ô,
ÃÖÖµÖã•Ö ´ÖÖêXÖ »ÖÆüÖ −ÖØÆü ÖÖê‡Ô,
úÖê †ÃÖ úÆüÆãÑü ´ÖÆüÖ²ÖΟ־ÖÖ−Ö……0……
742. ¯Ö¸ü×ŸÖµÖ ¯Ö¸ü¬Ö−Ö »ÖÖê»Öã¯Ö ÆüÖ¸üß,
ÆüÖêŸÖÆãÑü ´ÖÆüÖ¯ÖÖ¯Ö †×¬ÖúÖ¸üß,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ¯ÖÏê´Ö ¯ÖÃÖÖ¸üß,
•Öê Ø“ÖŸÖØÆü ¯ÖϳÖã †¾Ö¬ÖײÖÆüÖ¸üß,
•ÖÆÑü úØÆü ÆüÖêŸÖÆãÑü ŸµÖÖÖØÆü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
743.•Ö−Ö´Ö •Ö−Ö´Ö êú ¯ÖÖŸÖú ™Öü¸üß,
ŸÖê ŸÖ×•Ö ÃÖú»Ö ú™ ÃÖÓÃÖÖ¸üß,
¸Öü´Ö¬ÖÖ´Ö ²ÖÓפüŸÖ ÃÖã¸ü —ÖÖÖ¸üß,
²ÖÃÖØÆü ÃÖã$Öê−Ö ‡ •Ö−Ö´Ö ÃÖ¾ÖÖѸüß,
†ÃÖ ú×Æü ÖÖ¾Ö×Æü ÃÖÓŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
744. •ÖÖê Óú™üúþֺþ¯Ö ¤ãü$Ö¤Öü‡Ô,
¡ÖÖ×Æü ¡ÖÖ×Æü ןÖÆãü »ÖÖêú ´Ö“ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖ×Æü ´ÖÖ׸ü •ÖÖê ¬Ö−Öã ú¸ü ²ÖÖчÔ,
¬Ö¸îü ¬Ö¸üÖ ¯Ö¸ü ™êüú »ÖÖÖ‡Ô,
ú¸ü ¬Ö׸ü ¤üÖч ‘Öã´ÖÖ¾ÖŸÖ ²ÖÖ−Ö……0……

871/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (µÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

745.•ÖÖÃÖã ºþ¯Ö †×ŸÖ ÃÖã‘Ö¸ü ÃÖ»ÖÖê−ÖÖ,


ú”ãû ú”ãû »ÖÖ»Ö −ÖµÖ−Ö ú¸ü úÖê−ÖÖ,
‘ÖÖ¾Ö ÄÖÖ¾Ö †×³Ö •ÖÖÃÖã ¹ýúÖê−ÖÖ,
´Öã$Ö ”û×²Ö ´ÖãÃÖã×ú ÃÖ¸üÖê¹ýÆü ÃÖÖê−ÖÖ,
ד֟־Ö×−ÖµÖÖÑ †×ŸÖÃÖµÖ †×³Ö¸üÖ´Ö……0……
746. ŸÖ−Ö ¤ãü×ŸÖ úÖê×™üú ÃÖæµÖÔ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
“Ö´ÖúŸÖ †²ÖÆãÑü •ÖÖÃÖã $Ö¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê³ÖÖ †×´ÖŸÖ −Ö •ÖÖµÖ ²Ö$ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê •ÖÖ²ÖÓ¤ü−Ö ÁÖß³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê ÃÖ²Ö •Ö−ÖØÆü ú¸üîÓ ú»µÖÖ−Ö……0……
-:o:-

872/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


×¾Ö³ÖßÂÖÖ
úÖ ¸üÖ•µÖÖ׳ÖÂÖ
ê ú †Ö¸î ü ÃÖߟÖÖ•Öß
úß †Û−Ö-¯Ö¸ßü!ÖÖ
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
747. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸Öü•Öãú´ÖÖ¸üß,
¸Öü´Öú£ÖÖ ´Öã¤ü ´ÖÓÖ»ÖúÖ¸üß,
†ÖÖê ÃÖã−ÖÆãÑü •Ö£ÖÖ ¤ü−Öã•ÖÖ¸üß,
úׯ֕ÖÖê¬Ö×ÆüÓ ÃÖ²Ö ¯ÖÖÃÖ ×−ÖÆüÖ¸üß,
†ÃÖ ú×Æü ú¸üŸÖ ³ÖµÖê ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
748. ŸÖã´Æü ÃÖ²Ö ´Ö´Ö ²Ö»Ö ¯ÖÖî¹ýÂÖ ³ÖÖ‡Ô,
³ÖµÖê ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ´ÖÖê¸ü ÃÖÆüÖ‡Ô,
´Ö´Ö ×ÆüŸÖ ׯÖ쵅 ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü ³Öã»ÖÖ‡Ô,
×úµÖê µÖã¨ü ¯ÖÏÖ−ÖÆãÑü ײÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
ŸÖÖú¸ü †Ö•Öã ×²Ö•ÖµÖ ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
749. ÃÖãú»Ö ÃÖÃÖê−Ö ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Öü‡ØÆü,
ŸÖã´Æü¸üØÆü ³Öã•Ö²Ö»Ö ¤üß−Æü ×Ö¸Öü‡ØÆü,
´Ö´Ö ÃÖ´ÖêŸÖ ŸÖ¾Ö ú߸ü×ŸÖ ”Ö‡ØÆü,
ú×»Ö´Ö»Ö Æü¸ü×−Ö ³ÖÖŸÖ•Ö−Ö ÖÖ‡ØÆü,
•Ö²ÖŸÖú ¸ü×ÆüØÆü “ÖÓ¦ü פü−Ö´ÖÖ−Ö……0……

873/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

750. úÆüŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,


•Ö−Ö´Ö •Ö−Ö´Ö ú¸ü ¯ÖÖ¯Ö ×´Ö™Ö‡Ô,
ÃÖÆü•Ö×Æü ÃÖ²Ö ³Ö¾Ö ²ÖÓ¬Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
ÁÖßÃÖã$Ö ÃÖ¤Öü •ÖÖŸÖ ´ÖÆÑü ¯ÖÖ‡Ô,
ׯÖϵ֕Ö−Ö †Ö‡ ²Ö×ÃÖØÆü ´Ö´Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
751. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü ¸Öü¾Ö−Ö −ÖÖ¸üà,
†Ö †Ö ¯ÖןÖØÆü ×−ÖÆüÖ׸ü ×−ÖÆüÖ¸ßü,
”ûÖŸÖß ¯Öß×™ü ¯Öß×™ü ד֟ÖúÖ¸üß,
ú¸ü−Ö ×²Ö»ÖÖ¯Ö »ÖÖßÓ ²Ö×›Íü ³ÖÖ¸üß,
³Öã•Ö ²Ö»Ö ײ֯Öã»Ö ²Ö$ÖÖ×−Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
752. ¤êü×$Ö ×²Ö»ÖÖ¯Ö ú¸üŸÖ ÃÖ²Ö −ÖÖ¸üßÓ,
³ÖµÖˆ ײֳÖßÂÖ−ÖÆæÑü ¤ãü$Ö ³ÖÖ¸üß,
¬Ö߸ü•Ö ”æû™üÖ −Ö ÃÖîú ÃÖѳÖÖ¸üß,
ú¸üŸÖ ײֻÖÖ¯Ö ÃÖÖêˆ ×“ÖŸÖúÖ¸üß,
¬ÖÖ‡ ²ÖÓ¬Öã ¯ÖÆÑü ×Ö¸îü ¬Ö›ÍüÖ´Ö……0……
753. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
»Ö$Ö−ÖØÆü úÆüŸÖ ³ÖµÖê Æêü ³ÖÖ‡Ô,
úÆüÆãÑü ײֳÖßÂÖ−ÖÆüßÓ ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,
´ÖéŸÖú×ÎúµÖÖ ÃÖ²Ö ÃÖÖêú ײÖÆüÖ‡Ô,
ײÖ×¬Ö¾ÖŸÖ ú¸Óîü ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……

874/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

754. ²µÖ£ÖÔ ÃÖÖêú ú׸ü ÃÖ´ÖµÖ ÖѾÖÖ¾ÖŸÖ,


×•Ö¾Ö úÖ ¹ý¤ü−Ö ×úµÖê ±ú׸ü†Ö¾ÖŸÖ,
†²Ö •Ö£ÖÖ£ÖÔ †¯Ö−ÖÆãÑü †¯Ö−ÖÖ¾ÖŸÖ,
¯Öšü¾ÖîÓ ³Ö¾Ö−Æü סֵÖ−Æü ÃÖ´Öã—ÖÖ¾ÖŸÖ,
¥üœÍü×“ÖŸÖ ÆüÖê‡ ÃÖѳÖÖ¸îüÓ úÖ´Ö……0……
755. ÃÖã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ¯ÖϳÖãØÆü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ŸÖÆÑü †Ö‡Ô,
¤êü$Öêˆ ³ÖãчØÆü ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
êú לüÖ ¯Ö¸îü ´ÖÆüÖ ¤ãü$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
³ÖÖŸÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ¯ÖϵÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
756. »ÖÖî ŸÖÆüÖÑ ÃÖˆÑ ´ÖéŸÖú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ÆüÖêŸÖÆãÑü ¯Ö¸ü´Ö×¾ÖµÖ Öã−Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê »Ö×$Ö »Ö$Ö−Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ´Öã×—Ö Çü¤üµÖ ¯Ö¸ü´ÖÖ£ÖÔ ´ÖÆüÖü−ÖÖ,
ÃÖÖêú −Ö ú¸üÆãÑü ¬Ö¸ü´Ö ¯Ö£Ö¾ÖÖ−Ö……0……
757. úÖê ŸÖã´ÆüÖ¸ü µÖÆü úÆüÆãÑü ײ֓ÖÖ¸üß,
úÖ »Ö×Ö ÃÖÖêú ú¸üÆãüÑ †ÃÖ ³ÖÖ¸üß,
¯ÖÏ£Ö´Ö †²ÖÆãÑü †ÖÖê †×²ÖúÖ¸üß,
ÃÖ$ÖÖ ‡ •Öß¾Ö ÃÖã−ÖÆãÑü ¤ãü$Ö ™üÖ¸üß,
²ÖÓ¬Ö−Ö ¸ü×ÆüŸÖ ÃÖ¤üÖ ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……

875/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

758. Æü´ÖÆãÑü ŸÖã´ÆüÆãÑü ¯ÖÏÖ−Öß ÃÖ²Ö ³ÖÖ‡Ô,


•Ö»Ö ¯ÖϾÖÖÆü ×ÃÖúŸÖÖ úß −ÖÖ‡Õ,
¯Ö¸ü²ÖÃÖ úÖ»Ö ¯ÖϾÖÖÆü ÃÖ´ÖÖ‡Ô,
ײÖ×²Ö¬Ö ÃÖ¸ü߸ü ú´ÖÔ²ÖÃÖ ¯ÖÖ‡Ô,
•ÖÖêÖ ×²ÖµÖÖêÖ »ÖÆüØÆü ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
759. ÆüÖêŸÖ ²Öß•Ö ÃÖê ²Öß•Ö •Ö£ÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã ´ÖÖµÖÖ²ÖÃÖ ÃÖ$ÖÖ ŸÖ£ÖÖ‡Ô,
¯ÖÏÖ×−Ö−Æü ÃÖê ¯ÖÏÖ×−Ö−Æü ŸÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
•Ö¡Ö ŸÖ¡Ö •ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ פü$ÖÖ‡Ô,
ˆ¯Ö•ÖŸÖ ´Ö¸üŸÖ ¸üÆüŸÖ Æü¸ü šüÖ´Ö……0……
760. ´Ö韵Öã •Ö−´Ö êú ÃÖÓÖ ²Ö−ÖÖµÖÖê,
•ÖÖ ÃÖê ÆüÖêµÖ ŸÖÖÆãü ˆ¯Ö•ÖÖµÖÖê,
•Ö²Ö •ÖÃÖ •ÖÆüÖÑ ÆüÖê‡ šüÆü¸üÖµÖÖê,
ÃÖÖÃ¡Ö ÃÖÓŸÖ ´Öã×−Ö•Ö−Ö †ÃÖ ÖÖµÖÖê,
ÃÖ²Ö ‡ÔÀ¾Ö¸üéúŸÖ ²ÖÓ¬Öã ײ֬ÖÖ−Ö……0……
761. ²ÖÖ»Ö êú×»Ö ÃÖ´Ö ¸ü×“Ö ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
¤êüÆü ¤êüÆü ÃÖê ײָü×“Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
$Öê»ÖŸÖ $Öê»Ö •ÖÖ×−Ö −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö •Ö²Ö “ÖÖÆüŸÖ ¤êüŸÖ ×´Ö™üÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã ¯ÖϯÖÓ“Ö †ÃÖ ÃÖ$ÖÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……

876/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

762. ú׸ü ÃÖÓ•ÖÖêÖ ¤êüÆü ÃÖê ³ÖÖ‡Ô,


ÃÖã$Ö ¤ãü$Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖ •Öß¾Ö ÃÖ¤üÖ‡Ô,
†•Ö †−ÖÖפü ÃÖÖXÖß ÃÖã$Ö¤üÖ‡Ô,
ÃÖÆü•Ö þֺþ¯Ö †−Öæ¯Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
ÃÖ´Öã—ÖŸÖÆüß ¯ÖÖ¾ÖŸÖ ×²ÖÁÖÖ´Ö……0……
763. ¤êüÆüß ²ÖÓ¬Öã •Ö²ÖØÆü ÃÖÓ•ÖÖêÖÖ,
ŸÖ•ÖŸÖ ¤êüÆü ÃÖê ³ÖÖÖŸÖ ¸üÖêÖÖ,
ÃÖã$Ö ¤ãü$Ö •ÖÆÑü »Ö×Ö ³Ö¾ÖéúŸÖ ³ÖÖêÖÖ,
ÃÖ²Ö ×²ÖúÖ¸ü´ÖµÖ †ÃÖŸÖ †•ÖÖêÖÖ,
ÃÖÖê ¤ãü$Ö ŸÖ•ÖÆãÑü †²Ö×Æü ´ÖןִÖÖ−Ö……0……
764. †ÖŸ´ÖÖ ÃÖÖ×XÖþֺþ¯Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
‹×Æü •ÖÖ ÃÖê ÃÖÓ²ÖÓ¬Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
•Ö−´Ö ´Ö韵Öã †Öפüú ¤ãü$Ö¤üÖ‡Ô,
ÃÖú»Ö ײÖúÖ¸ »ÖêŸÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê −Ö ¬Ö´ÖÔ ‹×Æüú¸ü ׯÖϵִÖÖ−Ö……0……
765. ŸÖ´Ö ׯÖ쵅 »ÖÖŸÖ ŸÖ•ÖÖ −ÖØÆü •ÖÖµÖê,
†ÃÖŸÖ ×²ÖúÖ¸ü ÃÖŸµÖ ÃÖ´Ö ³ÖÖµÖê,
ÃÖã$Ö ¤ãü$Ö ×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ÖÖµÖê,
•ÖÖ ÃÖê •Öß¾Ö ´ÖãÛŒŸÖ −ÖØÆü ¯ÖÖµÖê,
ú¸üŸÖÆãÑü ÃÖÖ¬Ö−Ö ²Ö−ÖŸÖ −Ö úÖ´Ö……0……

877/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

766. ÃÖÖê ú׸ü ×−ÖÃ“ÖµÖ Æêü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,


ú¸üŸÖ ú¸üŸÖ †ÖŸ´ÖØÆü ú¸ü ¬µÖÖ−ÖÖ,
×´Ö™üŸÖ ´ÖÖêÆü ˆ¯Ö•ÖŸÖ ˆ¸ü µÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖŸÖ •ÖÖµÖ ŸÖ²ÖÆüß •ÖÖ •ÖÖ−ÖÖ,
•Öß¾Ö ÆüÖêŸÖ ¯Öã×−Ö ÃÖß¾Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
767. וÖ×´Ö ¯ÖÏÖÖœÍü ×−Ö¦üÖ ´ÖÆÑü ÃÖÖê‡Ô,
•ÖÖ ¯ÖϯÖÓ“Ö •ÖÖµÖê −ÖØÆü •ÖÖê‡Ô,
†ÆÓüúÖ¸ü ןÖ×´Ö ¯Öã¹ýÂÖ ×²ÖÖÖê‡Ô,
וֆŸÖ×Æü ÃÖ¤üÖ ÃÖÖÓŸÖ×“ÖŸÖ ÆüÖê‡Ô,
¸üÆüŸÖ ´ÖãŒŸÖ •ÖÖ ÃÖê †−Ö•ÖÖ−Ö……0……
768. ÃÖÖê •ÖÆÑü »Ö×Ö •ÖÖ ×²ÖÂÖµÖ †¯ÖÖ¸üÖ,
ŸÖ•ÖŸÖ ³ÖÏÖÓ×ŸÖ ´Ö´ÖŸÖÖÆÓüúÖ¸üÖ,
Ø“ÖŸÖŸÖ †ÖŸ´Öþֺþ¯Ö ˆ¤üÖ¸üÖ,
•ÖÖê ÃÖ²Ö ²Ö¯ÖãÃÖ ×²Ö¸üÖ•Ö×−ÖÆüÖ¸üÖ,
•ÖÖê ¬Ö׸ü ºþ¯Ö †−Öæ¯Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
769. ´ÖÖµÖÖ´Ö−Öã•Ö “Ö¸üÖ“Ö¸ü¸üÖ‡Ô,
²Ö−Öî ÃÖ$ÖÖ ¯ÖϳÖãŸÖÖ ×²ÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
ÃÖãÛãָü ú׸ü ´Ö−Ö ÃÖã´Ö×ŸÖ ¥üœÍüÖ‡Ô,
¤êüÆãÑü ןÖ−ÆüØÆü ´ÖÆÑü ²Öê×Ö »ÖÖÖ‡Ô,
•ÖÖê •Ö−ÖׯÖ쵅 †Ö−ÖÓ¤ü×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……

878/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

770. ´ÖÖŸÖÖ ×¯ÖŸÖÖ ŸÖ−ÖµÖ ×ŸÖµÖ ³ÖÖ‡Ô,


ÆüßŸÖ ´ÖßŸÖ ×¯Ö쵅 ÃÖ•Ö−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ןÖ−Æü ´ÖÆÑü ¤êüÆü²Öãרü ×−ÖŸÖ »ÖÖ‡Ô,
†×ŸÖ ¯ÖÏÖÖœÍü ´Ö´ÖŸÖÖ ˆ¯Ö•ÖÖ‡Ô,
»ÖÆüØÆü »ÖÖêÖ ³Ö¾Ö¸üÖêÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
771. •Ö²Ö ú׸ü éú¯ÖÖ ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
†ÓŸÖ„ú¸ü−ÖØÆü ±ú×™üú ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ײÖÃÖã¨ü •ÖÖµÖ ŸÖ²Ö •ÖÖ−ÖÖ,
†ÖŸ´Ö¤êü¾Ö ú¸ü ³Öê¾Ö †•ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ‹×Æü ŸÖ−Ö ´ÖÆÑü ¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸Öü−Ö……0……
772. •ÖÖ−ÖŸÖÆüß †ÃÖ ³ÖÏ´Ö ×´Ö×™ü •ÖÖµÖê,
úß ´ÖÖê×Æü ´ÖÖŸÖã ׯ֟ÖÖ •Ö−Ö´ÖÖµÖê,
−ÖØÆü ¯Öã×−Ö ×ŸÖµÖ ÃÖãŸÖ ÃÖãÇü¤ü ÃÖÆüÖµÖê,
³ÖÖ‡ ²ÖÓ¬Öã úˆ ¯Ö¸üŸÖ »Ö$ÖÖµÖê,
ŸÖ²Ö úÆÑü ²Ö»Ö ÃÖ´¯Ö×ŸÖ ¬Ö−Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
773. úÖ¸ü−Ö †ÃÖŸÖ µÖÖ−Ö •ÖÖ ¯ÖÖ‡Ô,
¤êü$ÖØÆü Æü´Ö ÃÖ¯Ö−ÖÖ úß −ÖÖ‡Õ,
ׯÖ쵅 ¯Ö׸ü¾ÖÖ¸ü ÃÖãÇü¤ ÃÖ´Öã¤üÖ‡Ô,
¸üÖê¾ÖØÆü ÆÑüÃÖØÆü •ÖÖŸÖ ´ÖÆÑü †Ö‡Ô,
»Ö×$Ö ”û−Ö ³ÖÓÖã¸ü ¥üÃµÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

879/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

774. ÃÖÖê Æêü ²ÖÓ¬Öã ´ÖÆüÖ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,


†ÃÖŸÖ ÃÖ−ÖêÆü ‡ ÃÖÖêú ¤ãü$ÖÖ−ÖÖ,
ˆšüÆãÑü ŸÖ•ÖŸÖü ×ÆüµÖ ÃÖê †µÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ Çü¤üµÖ ¸Ö´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖü,
¯ÖϤü ¯ÖÏÖ¸ü²¬Ö ú¸üÆãÑü †²Ö úÖ´Ö……0……
775. ³ÖæŸÖ ³Ö×¾Ö嵅 ²ÖÖŸÖ ×²ÖÃÖ¸üÖ‡Ô,
²ÖŸÖÔ´ÖÖ−Ö ´ÖÆÑü ¸üÆüŸÖ ÃÖ¤üÖ‡Ô,
¯ÖÖ»ÖÆãÑü ¸üÖ•Ö ŸÖê×•Ö ú¤ü¸üÖ‡Ô,
ÃÖ´Öã×—Ö ¸üÖ´Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
Ø“ÖŸÖÖ ú”ãû −Ö ú¸üÆãÑü ׯÖϵִÖÖ−Ö……0……
776. †“Ö¸üÆãÑü ÃÖ¤üÖ −µÖÖµÖׯÖ쵅 ÆüÖê‡ØÆü,
¸Öü$ÖŸÖ ¯ÖϳÖãØÆü Çü¤üµÖ ´ÖÆÑü ÖÖê‡ØÆü,
†ÖŸ´Ö¤êü¾Ö ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ×−ÖŸÖ ÃÖÖêê‡ØÆü,
ú¸üÆãÑü úÖ•Ö ŸÖ²Ö ¤üÖêÂÖ −Ö ÆüÖê‡ØÆü,
Æêü ¯ÖϳÖãׯÖ쵅 Æêü ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
777. ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö úÆüÖ †²Ö ´ÖÖ−Öß,
ú¸üÆãÑü ²ÖÓ¬Öã ú¸ü ×ÎúµÖÖ †´ÖÖ−Öß,
¯Öšü¾ÖÆãÑü ÃÖú»Ö סֵÖØÆü ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
²µÖ£ÖÔ −Ö ú¸üÆãÑü ÃÖ´ÖµÖ ú¸ü ÆüÖ−Öß,
ÃÖã×−Ö •Ö£ÖÖ£ÖÔ ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö……0……

880/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

778. ´ÖÖêÆü ÃÖÖêú ´Ö−Ö ÃÖê ײÖÃÖ¸üÖµÖê,


¯ÖϳÖã †−ÖãÃÖÖ¸ü ײ֓ÖÖ¸ü ²Ö−ÖÖµÖê,
ÃÖ¯Öפü ײֳÖßÂÖ−Ö ÃÖÓÖ ÃÖÆüÖµÖê,
†Ö‡ ¸üÖ´Ö “Ö¸ü−Ö−Æü ´ÖÆÑü −ÖÖµÖê,
¯Öã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ³ÖµÖê ¤ãü$Ö ´ÖÖ−Ö……0……
779. ¸üÖ¾Ö−Ö −ÖÖ£Ö ¤ãü™ü ²Ö›Íü ³ÖÖ¸üß,
¸üÆüÖ æú¸ü úÖ´Öß ²µÖ׳֓ÖÖ¸üß,
‹×Æü ú¸ü ÃÖÓÃúÖ¸ü †×¬ÖúÖ¸üß,
ÃÖÖê −ÖØÆü ²Ö−Ö−Ö “ÖÆüˆÑ ¬Ö−Öã¬ÖÖ¸üß,
•ÖÖ−ÖÆãÑü ÃÖ²Ö ŸÖã´ÆüÆæÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
780. ÃÖã−ÖŸÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö úß †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
ÆüÖê ¯ÖÏÃÖ®Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ³ÖîµÖÖ ´Ö´Ö ´ÖÖ−Öß,
ú¸üÆãÑü ×ÎúµÖÖ ¯ÖÏÖ¸ü²¬ÖØÆü •ÖÖ−Öß,
†²Ö −Ö ‡ ¤üÖêÂÖ−Ö •ÖÖêÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
781. ¸üÆüÖ ²Öî׸ü ´Ö¸ü−ÖØÆü ŸÖú ³ÖÖ‡Ô,
†²Ö ÃÖ²Ö ²Öî¸ü ³ÖÖ¾Ö ×²ÖÃÖ¸Öü‡Ô,
‹×Æü ú¸ü ÃÖÓÃúÖ¸ü ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑ ú¸Öü¾ÖÆãÑü ײÖ×¬Ö¾ÖŸÖ •ÖÖ‡Ô,
†²Ö µÖÆü ÃÖ²Ö »Ö×Ö ‹ú ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

881/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

782. ×ÃÖ¸ü ¬Ö׸ü ¯ÖϳÖã †ÖµÖÃÖã ³Ö»Ö •ÖÖ−Öß,


−ÖÖ‡ ײֳÖßÂÖ−Ö ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,
´ÖÓ¤üÖê¤ü¸üß •ÖÆüÖÑ ÃÖ²Ö ¸Öü−Öß,
†Ö ú×Æü ÃÖÖÓŸÖ ÃÖãÃÖßŸÖ»Ö ²ÖÖ−Öß,
ÃÖ²ÖÆüØÆü ¤üß−Æü •Ö£ÖÖê×“ÖŸÖ µÖÖ−Ö……0……
783. ²ÖÆãü׸ü ˆ´ÖÖ ¬Ö¸ü´ÖµÖ ײֳÖßÂÖ−Ö,
¯ÖÖÃÖ ²Öã»ÖÖ‡ ²ÖÓ¬Öã ²ÖÖÓ¬Ö¾ÖÖ−Ö,
úÆüÖ ²Öã—ÖÖ‡ ײִÖÖ−Ö ²Ö−ÖÖ¾Ö−Ö,
−Öé¯Ö ÃÖã•ÖÖêµÖ ²Ö¸ü ד֟ÖÖ ¸ü“ÖÖ¾Ö−Ö,
ú¸ü¾ÖÖ¾Ö−Ö ×²Ö×¬Ö¾ÖŸÖ †ÃÖ−ÖÖ−Ö……0……
784. ׯ֟Öé´Öê¬Ö ײÖ×¬Ö ˆ´ÖÖ ú¸üÖ‡Ô,
ײÖ×¬Ö¾ÖŸÖ ÃÖ¾ÖÆüØÆü ד֟ÖÖ ¸ü$ÖÖ‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ²ÖÓ¬ÖãÖ−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
†Û−ÖÆüÖê×¡Ö »Ö×Ö •ÖÃÖ ×²Ö×¬Ö ÖÖ‡Ô,
ŸÖÃÖ ú¸Öü‡ ŸÖÆÑü ÃÖú»Ö ײ֬ÖÖ−Ö……0……
785. †Û−Ö ¤üÖ−Ö ú׸ü •ÖÖ‡ −ÖÆüÖ‡Ô,
Öß»Ö×Æü ²ÖÃ¡Ö ÃÖ´ÖêŸÖ ŸÖÆüÖчÔ,
ÃÖÖ¤ü¸ü •Ö»Ö ×ŸÖ»Ö ¤æü²Ö ˆšüÖ‡Ô,
¤üß−Æü ןֻÖÖÓ•Ö×»Ö ³ÖÖ¾Ö ³Öã»ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ³Öãч ×ÃÖ¸ü ¬Ö׸ü úß−Æü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

882/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

786. ÃÖú»Ö סֵÖ−Æü ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,


ú×Æü ú×Æü ×Ö¸üÖ ×²Ö−ÖßŸÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖ²ÖÆüØÆü ³Ö¾Ö−Ö ¯ÖšüÖ‡Ô,
†Ö¯Öã ÖµÖê ¦ãüŸÖ ¯ÖϳÖã ¯ÖÆÑü †Ö‡Ô,
•ÖÆÑü »Ö”ãû´Ö−Ö ÃÖ²Ö ú×¯Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……
787. ²Öé¡ÖÖÃÖã¸üØÆü ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ´ÖÖ¸üß,
•ÖÃÖ ÃÖã$Ö ³ÖµÖˆ ‡Ó¦ü ´Ö−Ö ³ÖÖ¸üß,
ŸÖÃÖ ÃÖã$Ö ³ÖµÖˆ ×Ö¸üßÃÖãú´ÖÖ¸üß,
¬¾ÖÓ×ÃÖ †ÃÖã¸ü ÃÖ²Ö ÃÖ´Ö¸ü ´Ö—ÖÖ¸üß,
¸Öü‘Ö¾Ö ¸Ö´ÖØÆü ¸ü−Ö ´Öî¤üÖ−Ö……0……
788. ŸÖ²ÖØÆü ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ´ÖÖŸÖ×»Ö ¸üÖ´Ö×ÆÓü,
ú׸ü ¯Ö׸üÎú´ÖÖ ×²Ö¯Öã»Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖØÆü,
•ÖÖê׸ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖØÆü,
¯ÖÖ †ÖµÖÃÖã ×ÆüµÖ ¬Ö׸ü ”ûײ֬ÖÖ´Ö×ÆÓü,
−Ö³Ö ¯Ö£Ö “Ö»ÖŸÖ ³ÖµÖÖê †×²Ö¸üÖ´Ö……0……
789. ŸÖ²Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ×“ÖŸÖ ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖØÆü †ÃÖ úÆêüˆ ²Öã—ÖÖ‡Ô,
µÖª×¯Ö ¤üß−Æêüˆ ¯ÖÏ£Ö´Ö×Æü ³ÖÖ‡Ô,
¸Öü•Ö ײֳÖßÂÖ−Ö Çü¤üµÖ »ÖÖÖ‡Ô,
ŸÖª×¯Ö ‹×Æü †¾ÖÃÖ¸ü ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……

883/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

790. »ÖÓúÖ •ÖÖ‡ −ÖÖ׸ü ÃÖ•Ö¾ÖÖ‡Ô,


ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖú»Ö ׫ü•Ö−Æü ²Öã»Ö¾ÖÖ‡Ô,
ײÖ×¬Ö¾ÖŸÖ ´ÖÓ¡Ö ¯ÖÖšü ú¸ü¾ÖÖ‡Ô,
¤êüÆãü ¸üÖ•Ö ×ÃÖ¸ü ”û¡Ö ¬Ö¸Öü‡Ô,
ÃÖ$ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−ÖÆüßÓ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
791. ¯ÖÖ ¯ÖϳÖã †ÖµÖÃÖã ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
†Ö ¦ãüŸÖ −ÖÖ׸ü »Ö$Ö−Ö »Ö‘Öã ³ÖÖ‡Ô,
Óú“Ö−Ö ú»ÖÃÖ−Æü −Ö߸ü ³Ö¸Öü‡Ô,
ײֳÖßÂÖ−ÖØÆü †ÖÃÖ−Ö ²ÖîšüÖ‡Ô,
ú¸ü¾ÖÖµÖÖê †×³ÖÂÖêú »Ö»ÖÖ´Ö……0……
792. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü Çü¤üµÖ †‘ÖÖ‡Ô,
»Ö‡ ¯Öã¸ü²ÖÖ×ÃÖ−Æü ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
»Ö$Ö−Ö ÃÖ×ÆüŸÖ †Ö •ÖÆÑü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¸Öü×$Ö ³Öë™ü ¯Öã»ÖúŸÖ ¯Öã»ÖúÖ‡Ô,
úß−Æü ײֳÖßÂÖ−Ö ¤Óü›ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
793. »ÖÓúÖ¸Öü•Ö ײֳÖßÂÖ−Ö ¯ÖÖµÖê,
ÃÖã×−Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ³Ö‹ ¸ü‘Öããú»Ö¸ÖüµÖê,
²ÖÓ¬Öã ÃÖ×ÆüŸÖ ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ¯Öã»ÖúÖµÖê,
ײֳÖßÂÖ−ÖØÆü Ö×Æü Çü¤üµÖ »ÖÖÖµÖê,
éúŸµÖ éúŸµÖ ³Ö‹ ¯Öæ¸ü−ÖúÖ´Ö……0……

884/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

794. ²ÖÆãü׸ü ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ×¯Ö쵅 ³ÖÖ‡Ô,


ÃÖ$ÖÖ ÃÖãÓúšü×ÆüÓ Çü¤üµÖ »ÖÖÖ‡Ô,
†×ŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ÆüÖê ¸üÖ´Ö ÖãÃÖÖчÕ,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ×Ö¸üÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
Æêü ú¯Öà¦ü ´Ö´Ö ²ÖÓ¬Öã ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
795. ŸÖã´Æü¸ü×Æü ³Öã•Ö²Ö»Ö úß−Æü “ÖœÍüÖ‡Ô,
ÃÖÖÖ¸ü ¯Ö¸ü ²Ö¸ü ÃÖêŸÖã ¸ü“ÖÖ‡Ô,
¤üÃÖÓúšü×Æü ¸ü−Ö ´ÖÖ׸ü ×Ö¸Öü‡Ô,
ײֳÖßÂÖ−ÖÆãÑü †×³Ö×ÂÖŒŸÖ ú¸Öü‡Ô,
†Ö•Öã ³ÖµÖê Æü´Ö Ö׸ü´ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
796. ˆ´ÖÖ ŸÖ²ÖØÆü »Ö×$Ö ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
´ÖÆüÖ´ÖןÖØÆü ²Ö»Ö ²Ö߸ü•Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
†×ŸÖ ¬Ö¸ü´ÖµÖ ŸÖµÖ Öã−Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ¯ÖϳÖã ú׸ü ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖØÆü,
Æêü úׯ֯Öϲָü ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖê úÖ´Ö……0……
797. ¯Öæ×”û ײֳÖßÂÖ−Ö ÃÖ´´Ö×ŸÖ ¯ÖÖ‡Ô,
¸üÖ¾Ö−Ö³Ö¾Ö−Ö •ÖÖÆãÑü ׯÖ쵅 ¬ÖÖ‡Ô,
ÃÖߟÖØÆü úÆüÆãÑü ²ÖéŸÖÖÓŸÖ ²Öã—ÖÖ‡Ô,
ÃÖ´Ö¸üØÆü ²Ö¬Öî ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Öü‡Ô,
úךü−Ö ú¸Öü»Ö ¸Ö´Öü îú ²ÖÖ−Ö……0……

885/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

798. ´Ö−Ö ´Öã$Ö »Ö×$Ö ¯Öã×−Ö ˆ¢Ö¸ü ¯ÖÖ‡Ô,


´ÖÖê ÃÖ−Ö úÆüÆãÑü ²Ö߸ü ¦ãüŸÖ ¬ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ÃÖ²Ö ÃÖã×−Ö Öã×−Ö ´Ö−Ö šüÆü¸Öü‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü »Öê×²Ö ×ÃÖµÖØÆü †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
†Ø−ÖפüŸÖ×ÆÓü ×−Ö•Ö ¯ÖÏÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
799. ú×¯Ö †ÃÖ ¸üÖ´Ö ¸ü•ÖÖµÖÃÖã ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ “Ö»Öî Çü¤üµÖ ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
¯Öã׸ü ¯ÖϾÖêÃÖ ú¸üŸÖ×ÆüÓ »Ö×$Ö ¬ÖÖ‡Ô,
×−ÖÓָüÖ−Ö ú׸ü ײÖ−ÖµÖ ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÖµÖê ×»Ö¾ÖÖ ×−Öé¯Ö¬ÖÖ´Ö……0……
800. ¸Öü¾Ö−Ö¬ÖÖ´Ö ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ¯ÖϾÖêÃÖ −Ö ÃÖÓÃÖµÖ ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖ ŸÖ¹ý •ÖÆüÖÑ ØÃÖÃÖã¯ÖÖ •ÖÖ−ÖÖ,
¤êü$ÖÖ ×ÃÖµÖØÆü ú¸üŸÖ ŸÖÆüÑ ¬µÖÖ−ÖÖ,
‹ú ´ÖÖ¡Ö ×ÆüµÖ ¬Ö׸ü Æü׸ü¸Öü´Ö……0……
801. ¤ãü¸ü²Ö»Ö ¤üß−Ö ¤ãü$Öß ×ÃÖµÖ ´ÖÖ‡Ô,
†ÃÖã¸×¡ÖµÖ−Æü ×²Ö“Ö ÃÖê×¾ÖŸÖ ¯ÖÖ‡Ô,
¯Ö¾Ö−ÖŸÖ−ÖµÖ ×Ö׸ü•ÖÖ Æü¸üÂÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ×“ÖŸÖ‡ ¯Öã»Ö×ú ¯Öã»ÖúÖ‡Ô,
³ÖÛŒŸÖ ³ÖÖ¾Ö ÃÖê ×ú−Æü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

886/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

802. ¯Öã×−Ö ³Ö‹ $Ö›Íêü •ÖãÖ»Ö ú¸ü •ÖÖê¸üß,


×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ÃÖ−Ö´Öã$Ö ÁÖ¨üÖ ²Ö™üÖê¸üß,
¤êü$ÖŸÖÆæÑü ú×¯Ö •Ö−Öú×úÃÖÖê¸üß,
ÃÖ´Öã×—Ö −Ö ÃÖúß ×²Ö¸üÆü ´Ö×ŸÖ ³ÖÖê¸üß,
¯Öã×−Ö ÃÖã×¬Ö †Ö¾ÖŸÖÆüß ¯Ö×Æü“ÖÖ−Ö……0……
803. Æü¸ü×ÂÖ ˆšüßÓ »Ö×$Ö ×¯Ö쵅 Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
¸Öü´Ö¤æüŸÖ ²Ö»Ö ŸÖê•Ö×−Ö¬ÖÖ−ÖØÆü,
ŸÖ²Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö ¸Ö´Ö ³ÖÖ¾ÖÖü−ÖØÆü,
úÆÑü ú׸üü ²ÖÆãüŸÖ ²ÖÆãüŸÖüü Öã−Ö ÖÖ−ÖØÆü,
²ÖÆãü׸ü úÆüŸÖ †ÃÖ ³ÖµÖê ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
804. •ÖÖê ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö “Ö¸Ö“Ö¸ü −ÖÖµÖú,
†ŸÖã»Ö ¯Ö¸ÖüÎú´Ö ×¾ÖþÖײ֬ÖÖµÖú,
•ÖÖÃÖã ײֳÖßÂÖ−Ö ´ÖÖŸÖã ÃÖÆüÖµÖú,
úׯÖÖ−Ö •ÖãŸÖ ÃÖÖî³ÖÖµÖ¯ÖϤüÖµÖú,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖãÓúšü »Ö$Ö−Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……
805. ÃÖÖê‡ ÃÖã$Ö³Ö¾Ö−Ö µÖÖ−Ö Öã−Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
¯ÖϳÖã ¯Ö¸ü´Öêþָü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸Ö´ÖÖ,
ÃÖãú»Ö ¤üÃÖÖ−Ö−Ö ²Ö×¬Ö ÃÖÓÖÏÖ´ÖÖ,
úÆü−Ö úÆüêˆ ŸÖã´Æü ÃÖê ¯Ö׸ü−ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖ´Ö¸ü ×²Ö•ÖµÖ ÃÖ²Öú¸ü ú»µÖÖ−Ö……0……

887/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

806. ÃÖã×−Ö ÃÖÓ¤êüÃÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,


Ö¤ü Ö¤ü ×Ö¸Öü •ÖÖ−Öúß ´ÖÖ‡Ô,
úÆü×ŸÖ ³Ö‡Ô †Ö−ÖÓ¤ü †‘ÖÖ‡Ô,
Æêü Æü−Öã´ÖÓŸÖ ŸÖÖê׸ü ׯÖϵ֟ÖÖ‡Ô,
êú×Æü ײÖ×¬Ö úÆüˆÑ −Ö •ÖÖµÖ ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
807. ŸÖ¾Ö ‡−Æü ²Ö“Ö−Ö−Æü êú¸ü ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¸üŸ−Ö ×²Ö³ÖæÂÖ−ÖÆæÑü ´Ö´Ö ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
†×ŸÖ »Ö‘Öã »ÖÖŸÖ −ÖØÆü ú”ãû †Ö−ÖÖ,
ŸÖß−ÖÆãÑü »ÖÖêú−Æü ´ÖÆÑü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
¤êü$ÖˆÑ ú׸ü ÃÖ²ÖײÖ×¬Ö †−Öã´ÖÖ−Ö……0……
808. ÃÖã×−Ö †ÃÖ úÆü×ŸÖ •ÖÖ−Öúß ´ÖÖ‡Ô,
´ÖÖ¹ý×ŸÖ ˆ´ÖÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ Çü¤üµÖ †‘ÖÖ‡Ô,
²ÖÆãü׸ü ²ÖÆãü׸ü “Ö¸ü−Ö−Æü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
Æêü ÃÖ¸ü¾ÖµÖÖ ´Ö´ÖŸÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
809. ×²Ö•ÖµÖ ×²Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ¸ü‘Öããú»Ö¸üÖ‡Ô,
þÖãÖ×“ÖŸÖ ÃÖê¾Öú ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
êú ×−ÖŸµÖØÆü ´Öï ¤ü¸üÃÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ¾ÖˆÑ ÁÖßÃÖã$Ö ŸÖÖê׸ü éú¯ÖÖ ‡Ô,
úÖ ‹Æãü ÃÖê ú”ãû ²Ö›Íü •ÖÖ †Ö−Ö……0……

888/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

810. ú׸ü ¯ÖϳÖãúß ŸÖã´Æü¸üß ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,


´Öæ¸ü×ŸÖ ÃÖæ¸ü×ŸÖ Çü¤üµÖ ²ÖÃÖÖ‡Ô,
»Öß»ÖÖ −ÖÖ´Ö ÖÏÖ´Ö Öã−Ö ÖÖ‡Ô,
¸üÆüˆÑ ŸÖé¯ŸÖ Æü¸ü ”û−Ö Æü¸ü šüÖчÔ,
úÖ ‹Æãü ÃÖê ׯÖϵָ֟ü úˆ †Ö−Ö……0……
811. ÃÖã×−Ö ú×¯Ö ²Ö“Ö−Ö ×²Ö¤êüÆüãú´ÖÖ¸üß,
²ÖÖê»Öß ×Ö¸üÖ ÃÖ−ÖêÆü ÃÖ¾ÖÖѸüß,
²ÖŸÃÖ ÃÖú»Ö Öã−Ö Ö−ֆ׬ÖúÖ¸üß,
ÃÖ´Öã—ÖÆãÑü ŸÖã´ÆüÆüØÆü ײ֯Ö×ŸÖ Æü´ÖÖ¸üß,
ÃÖÖê •ÖÖ ¯ÖϳÖãÆüØÆü úÆüÆãÑü ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
812. •ÖÖ ×²Ö×¬Ö ×−Ö¸üü$ÖæÑ ÃÖÖ¸ÑüÖ¬ÖÖ¸üß,
•ÖÖ ×²Ö×¬Ö ÃÖã$Öî ײֻÖÖê“Ö−Ö ²ÖÖ¸üß,
ŸÖÖ ×²Ö×¬Ö úÆüÆãÑü ײ֓ÖÖ¸ ײ֓ÖÖ¸üß,
úß ´Ö´Ö ײָüÆü ²Öê×Ö †Ö ™Öü¸üß,
»Öë ¯ÖϳÖã †¯Ö×−Ö ³Öã•Ö−Æü ´ÖÆÑü £ÖÖ´Ö……0……
813. ŸÖ²Ö Æü−Öã´ÖÓŸÖ ×ÃÖµÖØÆü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ³Ö×»Ö “Ö»Öî •ÖÆüÖÑ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
ÃÖ¯Öפü †Ö‡ ³Ö‹ úÆüŸÖ ¤ãü$ÖÖ‡Ô,
Æêü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö −ÖÖ£Ö †ÃÖÆüÖ‡Ô,
†²Ö ´ÖÖŸÖãØÆü ד֟־ÖÆãÑü ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……

889/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

814. •Öê×Æü »Ö×Ö ú׸ü ‘Ö−Ö‘ÖÖê¸ü »Ö›ÍüÖ‡Ô,


´ÖÖ¸êüˆ ÃÖãú»Ö ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Öü‡Ô,
±ú»Öþֺþ¯Ö ÃÖÖê •ÖÖ−Ö×ú ´ÖÖ‡Ô,
†²ÖÆüÆãÑü ÃÖÆü×ŸÖ ×²Ö¸üÆü ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
ײÖ−Öã ŸÖ¾Ö ¤ü¸üÃÖ ¤üµÖÖ×−Ö×¬Ö ¸üÖ´Ö……0……
815. ÃÖã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÓŸÖÖ,
¸Öü´Ö ¸ü´ÖÖ¯Ö×ŸÖ ÁÖß³ÖÖ¾ÖÓŸÖÖ,
ú¸ü−Ö ÆêüŸÖã ´ÖÖµÖÖ ×ÃÖµÖ †ÓŸÖÖ,
¯ÖÖ¾Ö−Ö »Ö×Ö ÃÖÖê‡ ×ÃÖµÖØÆü ŸÖã¸ÓüŸÖÖ,
•ÖÖ×Æü †Û−Ö ´ÖÆÑü ¸ü$ÖÖ †•ÖÖ−Ö……0……
816. úÆêüˆ ײֳÖßÂÖ−ÖÆüßÓ ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,
¸Öü•Ö−Ö ¸Ö•Öü´ÖÆü»Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
×ÃÖµÖÆüØÆü ײÖ×¬Ö¾ÖŸÖ Ã−ÖÖ−Ö ú¸Öü‡Ô,
²ÖÃ¡Ö ×²Ö³ÖæÂÖ−Ö ÃÖê ÃÖ•Ö¾ÖÖ‡Ô,
†Ö−ÖÆãÑü ‡ÆüÖÑ ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
817. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã »Ö‡ Æü−Öã´ÖÓŸÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
“Ö»Öî ײֳÖßÂÖ−Ö †×ŸÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
¸Öü•Ö´ÖÆü»Ö ×−ÖÓÖ׸ü−Æü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ×ÃÖµÖÆüØÆü †Ã−ÖÖ−Ö ú¸Öü‡Ô,
²ÖÆãü׸ü ú¸Öü ÁÖéÓÖÖ¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

890/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

818. ÃÖã³Ö ¯ÖÖ»Öúß ˆ´ÖÖ ÃÖ•Ö¾ÖÖ‡Ô,


ŸÖÖ ¯Ö¸ü ÃÖÖ¤ü¸ü ×ÃÖµÖØÆü “ÖœÍüÖ‡Ô,
¸üXÖÖ ú¸ü−Ö ÆêüŸÖã ×ÃÖµÖ ´ÖÖ‡Ô,
²ÖêŸÖ¯ÖÖ×−Ö ¸üXÖú−Æü »ÖÖÖ‡Ô,
“Ö»Öî ×»Ö¾ÖÖ‡ •ÖÆüÖÑ ÃÖã$Ö¬ÖÖ´Ö……0……
819. ¤êü$Ö−Ö ÆêüŸÖã ×ÃÖµÖØÆü ´ÖÆü¸Ö−Ößü,
¸ü‘Öããú»Ö ןֻÖú ²Ö¬Öæ Öã−Ö$ÖÖ−Öß,
¬ÖÖ‡ “Ö»Öî ÃÖ²Ö ú×¯Ö ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
ú¸üŸÖ ³Ö߸üü ¸üXÖúÖ−Ö •ÖÖ−Öß,
¸üXÖ−Ö ×ÃÖµÖØÆü »ÖÖî ”û×›Íü ŸÖÖ−Ö……0……
820. †ÖµÖê •Ö²ÖØÆü ¸üÖ´Ö îú ¯ÖÖÆüà,
ú¸üŸÖ úÖê»ÖÖÆü»Ö ÃÖ²¤ü ÃÖãÆüÖÆüà,
ŸÖ²Ö »Ö×$Ö ×ÃÖµÖØÆü ¯ÖÖ»Öúß ´ÖÖÆüà,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ¯ÖϳÖã µÖÆü ³Ö»Ö −ÖÖÆüà,
¯Öî¤ü»Ö ×ÃÖµÖØÆü ú¸üŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
821. »ÖÖ¾ÖÆãÑü ÃÖ²Ö ÃÖÓúÖê“Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
úß ÃÖ²Ö ¤ü¸üÃÖ ´ÖÖŸÖã ú¸ü ¯ÖÖ‡Ô,
−ÖµÖ−ÖÖ−ÖÓפüŸÖ ú¸üŸÖ †‘ÖÖ‡Ô,
×ÆüµÖ úß ¯µÖÖÃÖ ŸÖ¸ÖüÃÖ ²Öã—ÖÖ‡Ô,
†Ö•Öã »ÖÆîüÓ ÃÖ²ÖØÆü ײÖÁÖÖ´Ö……0……

891/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

822. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ×Ö¸üÖ ˆ´ÖÖ ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,


×ÃÖµÖÖ ¯ÖÖ»Öúß ŸÖã¸üŸÖ ײÖÆüÖ‡Ô,
ˆŸÖ׸ü ÃÖ¯Öפü ׯÖϵ֟ÖÖ ²Ö¸ÃÖÖ‡Ô,
¯Öî¤ü»Ö “Ö»Ö×ŸÖ ¯ÖϳÖãØÆü ¯ÖÆÑü †Ö‡Ô,
ŸÖ²Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÃÖãײÖµÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
823. »ÖÖêú ²ÖÖê¬Ö »Ö×Ö ×ÆüüµÖ ¤ãü$Ö ´ÖÖ−Öß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ×Ö׸ü•ÖÖ †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
Æêü ÃÖãÓ¤ü¸üß ÃÖú»Ö Öã−Ö $ÖÖ−Öß,
†Û−Ö ¯ÖϾÖêÃÖÆãÑü ŸÖ²Ö ´Öï •ÖÖ−Öß,
úß ŸÖã´Æü ÖÓÖÖ ÖÖî׸ü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
824. ŸÖ²Ö ×ÃÖµÖ úÆü×ŸÖ ³Ö‡Õ ÃÖãú“ÖÖ‡Ô,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖØÆü †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
ÃÖã²ÖÎŸÖ ÆüÖêÆãÑü Æü´ÖÖ¸ü ÃÖÆüÖ‡Ô,
¤êüÆãÑü úÖšü »ÖÖ †×Ö×−Ö »ÖÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã †ÖµÖÃÖã †¯Öê»Ö ×•ÖµÖ •ÖÖ−Ö……0……
825. †ÃÖ ×ÃÖµÖ ÃÖ´´ÖןÖÆæÑü •Ö²Ö ¯ÖÖ‡Ô,
»Ö$Ö−Ö»Ö»ÖÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ¦ãüŸÖ ¬ÖÖ‡Ô,
úÖšü »ÖÖ‡ ¯Öã×−Ö †×Ö×−Ö »ÖÖÖ‡Ô,
šüÖœÍü ³ÖµÖê ¯ÖϳÖã êú לüÖ †Ö‡Ô,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ “Ö×úŸÖ ´ÖÆüÖ¤ãü$Ö ´ÖÖ−Ö……0……

892/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (²ÖÖ¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

826. ŸÖ²Ö ×ÃÖµÖ ³ÖÖ×ŸÖ ÃÖ´ÖêŸÖ ¸Öü´Öúß,


ú׸ü ¯Ö׸üÎú´ÖÖ †−ÖÓ¤ü¬ÖÖ´Öúß,
†Ö×ÃÖÂÖ ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ×«ü•Ö ŸÖ´ÖÖ´Öúß,
»ÖÆü×ŸÖ ¸Öü×$Ö ”û×²Ö Çü¤üµÖ õÖÖ´Öúß,
´Ö−Ö ´ÖÆÑü •Ö¯Ö×ŸÖ ¸Öü´ÖÆüß ¸Öü´Ö……0……
827. †Û−Ö ¯ÖÖÃÖ †Ö ×ÃÖµÖ ú¸ü •ÖÖê¸üß,
²ÖÖê»Öß †ÃÖ ²Ö¸ü ²Ö“Ö−Ö ×−ÖÆüÖê¸üß,
Æêü ¯ÖÖ¾Öú ´Ö−Ö Ö×ŸÖ •Öפü ´ÖÖê¸üß,
ÃÖ¤ü×Æü ¸üÆüß ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ úß †Öê¸üß,
ŸÖÖê ÆüÖê¾ÖÆãÑü ÁÖß$ÖÓ›ü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
828. †ÃÖ ú×Æü ÃÖŸÖß ×ÃÖ¸üÖê´Ö×−Ö ÃÖߟÖÖ,
ÃÖã³Ö Öã−Ö $ÖÖ×−Ö ÃÖµÖÖ×−Ö ×²Ö−ÖߟÖÖ,
¯ÖןÖ×ÆüŸÖ¸üŸÖÖ ÃÖãÃÖᯙ ¯Öã−ÖߟÖÖ,
ú׸ü ¯Ö׸üÎú´ÖÖ †Û−Ö ú¸ü ¯ÖÏߟÖÖ,
†−Ö»ÖØÆü Ö‡Ô ÃÖ´ÖÖ †×²Ö¸Öü´Ö……0……
829. ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ×ÃÖ¨ü ¤êü×$Ö †ãú»ÖÖµÖÖê,
³ÖÖ»Öã úßÃÖ ¥üÖ •Ö»Ö ³Ö׸ü †ÖµÖÖê,
úÆüŸÖ ¯Ö¸üïָü úß ¸ü‘Öã¸ÖüµÖÖê,
•ÖÖ−ÖŸÖÆæüÑ ÃÖ²Ö ãú”û ÆüךüµÖÖµÖÖê,
×ÃÖµÖÖ ×ÁÖµÖÖ ÃÖ´Ö †−Ö‘Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
-:o:-

893/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……ŸÖ¸ê üÆü ¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


¤üê ¾ÖŸÖÖ†Öë
úÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö ¸Öü´Ö
úß ÃŸÖ×ã ŸÖ
ú¸ü−ÖÖ, ÃÖߟÖÖ•Öß ÃÖ×ÆüŸÖ
†Û−Ö¤üê ¾Ö
úÖ ¯ÖÏ Ö™ü ÆüÖ−ê ÖÖ ‹¾ÖÓ ¸Öü´Ö
úÖ †µÖÖꬵÖÖ
úê ×»ÖµÖê ¯ÖÏãÖÖ−Ö
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
830. †ÖÖê úÆüŸÖ ³ÖµÖê ×ÃÖ¾Ö ÃÖÖчÕ,
¸Öü´Öú£ÖÖ ú»Ö ú߸ü×ŸÖ ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ú×Æü ÃÖ¸üÃÖ ÃÖã•Öß¾Ö−Ö¤Öü‡Ô,
ú×Æü ú×Æü Æü¸×ÂÖ ´ÖÆüÖ´Ö×Æü´ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ú×Æü ¯Ö¸´Öü »Ö×»ÖŸÖ Öã−Ö ÖÏÖ´Ö……0……
831. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸Öü•Öãú´ÖÖ¸üß,
¤ü¸üÃÖ−Ö »Ö×Ö ¯ÖϳÖã ÃÖÖ¸ÑüÖ¬ÖÖ¸üß,
ú´Ö»ÖÖÃÖ−Ö ÃÖד֯Ö×ŸÖ ¬Ö−Ö¬ÖÖ¸üß,
×ÃÖ¨ü ÃÖÖ¬µÖ •Ö´Ö ÃÖ㸠´Öã×−Ö—ÖÖ¸üß,
ׯ֟ÖéÖ−ÖÆãÑü †ÖµÖê ŸÖê×Æü šüÖ´Ö……0……
832. “ÖÖ¸ü−Ö ÖÓ¬Ö²ÖÔÆãÑü ÃÖ´ÖãÆüÖµÖêÓ,
×ú®Ö¸ü −ÖÖÖ ˆ´ÖÖ ¯Ö׸üµÖÖѵÖë,
“ÖלÍü “ÖלÍü ÃÖ´Ö¸ü ײִÖÖ−Ö−Æü †ÖµÖë,
ÖÖ¾ÖŸÖ ¸Ö´Öü ÃÖã•ÖÃÖ Æü¸ÂÖÖµÖêÓ,
¸üÆüÖ ŸÖ²ÖØÆüü ´ÖïÆæÑü ŸÖê×Æü šüÖ´Ö……0……
894/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

833. ŸÖê ÃÖ²Ö ÆüÖ£Ö •ÖÖê׸ü ŸÖê×Æü úÖ»ÖÖ,


úÆüŸÖ ³ÖµÖê Æêü ¸Öü´Öéú¯ÖÖ»ÖÖ,
•ÖÖ ú¸üŸÖÖ ³Ö¸üŸÖÖ ¸ü$Ö¾ÖÖ»ÖÖ,
Æü¸üŸÖÖ ŸÖã´Æü×ÆüÓ †ŸÖã»Ö ²Ö»Ö¾ÖÖ»ÖÖ,
ŸÖã´Æü×ÆÓü ¯Ö¸ü´Ö¯ÖϳÖã ײÖÃ¾Ö ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
834. ÃÖ²Öú¸ü ÃÖÖ×XÖþֺþ¯Ö ÖãÃÖÖчÕ,
²Ö¸ü ײÖµÖÖ−Ö µÖÖ−Ö Öã−Ö ¸Öü‡Ô,
×ÃÖ¨ü ²Öã¨ü †Â™ü´Ö ²ÖÃÖã ÃÖÖчÕ,
ŸÖã´ÆüØÆü úÆüØÆü ºþ¦ü−Æü ´ÖÆÑü ÖÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ¤êü¾Ö ¯ÖϳÖã ¯Öã¹ýÂÖ ¯Öã¸Öü−Ö……0……
835. ú¸üŸÖÖ †Öפü ŸÖã´ÆüØÆü ¬Ö−Öã¬ÖÖ¸üß,
ŸÖã´ÆüÆü×ÆüÓ ú´Ö»ÖÖÃÖ−Ö ´Öã$Ö“ÖÖ¸üß,
¸ü×²Ö ÃÖ×ÃÖ −ÖµÖ−Ö ŸÖÖê¸ü ¤ü−Öã•ÖÖ¸üß,
‘ÖÐÖ−Ö †ÛþÖ−Öß úÆüØÆü ײ֓ÖÖ¸üß,
ÃÖÖÃ¡Ö ÃÖÓŸÖ ÃÖ²Ö ²Öê¤ü ¯Öã¸Öü−Ö……0……
836. ˆŸÖ¯Ö×ŸÖ »ÖµÖú¸ü ‹ú †Ã£ÖÖ−ÖÖ,
¤êü¾Ö¤êü¾Ö ŸÖã´ÆüÆüßÓ −ÖØÆü †Ö−ÖÖ,
×−ÖŸµÖ ¯ÖÏúÖÃÖ Ã¾Öºþ¯Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü´ÖÖ−ÖÓ¤üÓú¤ü ³ÖÖ¾ÖÖü−ÖÖ,
×−Ö¸üÖã−Ö ÃÖÖã−Ö ŸÖã´ÆüØÆü ×−Ö¸ü²ÖÖ−Ö……0……

895/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

837. ´ÖÖµÖÖ´ÖÖê×ÆüŸÖ •Öê −Ö¸ü −ÖÖ¸üß,


ÃÖúØÆü −Ö ŸÖê •ÖÖ ŸÖã´ÆüØÆü ×−ÖÆüÖ¸üß,
²Öã×¬Ö ŸÖ−Ö ´ÖÖ¡ÖØÆü »Ö×Ö ×²ÖßÖÖ¸üß,
ÃÖ´Öã—ÖØÆü ŸÖã´ÆüØÆü ¯Öã¹ýÂÖ ÃÖÓÃÖÖ¸üß,
ןÖ−ÆüØÆü −Ö ÆüÖêŸÖ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖê µÖÖ−Ö……0……
838. ¯Ö¸ü •Öê ú¸üØÆü ÃÖ¤Öü ŸÖ¾Ö ¬µÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×´Ö¸ü−Ö ³Ö•Ö−Ö ÃÖã•ÖÃÖ Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ŸÖê ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
úÆüØÆü ŸÖã´ÆüØÆü ¯ÖÖ¾ÖŸÖ ŸÖ¾Ö µÖÖ−ÖÖ,
×−ÖŸµÖ ÃÖŸµÖ ײֳÖã “ÖêŸÖ−Ö¾ÖÖ−Ö……0……
839. ¸üÖ¾Ö−Ö ¸üÆüÖ ¤ãü™ü †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
úß−Æü Æü´ÖØÆü ×−ÖßÖê•Ö $Ö¸Öü¸üß,
ÃÖ¸ü²ÖÃÖ »Ö‡ Æü´ÖÖ¸ü ²Ö׸üµÖÖ¸üß,
¸Öü•ÖŸÖ ¸üÆüÖ ÃÖú»Ö ³ÖµÖ ™Öü¸üß,
¸ü$ÖÖ −Ö ú²ÖÆãÑü úÖÆãü ú¸ü ´ÖÖ−Ö……0……
840. ´ÖÖ׸ü ŸÖÖ×Æü ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö×ÆüŸÖúÖ¸üß,
†ŸÖã»Ö ŸÖê•Ö‘Ö¸ü ײÖׯÖ−ÖײÖÆüÖ¸üß,
¸ü´ÖÖ−ÖÖ£Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö $Ö¸Öü¸üß,
¤üß−Æü †Ö•Öã Æü´ÖÆüßÓ ÃÖã$Ö ³ÖÖ¸üß,
ÇüŸÖ ¯Ö¤üÆæÑü פü−ÆüÖë ¯ÖϳÖã †Ö−Ö……0……

896/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

841. ú׸ü •Ö²Ö “Öãêú ¤êü¾Ö ´Öã×−Ö —ÖÖ¸üß,


†ÃŸÖã×ŸÖ ¯ÖϳÖã úß ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
ŸÖ²Ö ÃÖ−Ö´Öã$Ö †Ö ײÖ׬ִÖã$Ö“ÖÖ¸üß,
ÃÖÓÃÖŸÖ ³ÖµÖê −ÖµÖ−Ö ³Ö׸ü ²ÖÖ¸üß,
ú×Æü ú×Æü †ÃÖ ²Ö¸ü ²Ö“Ö−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
842. ÃÖú»Ö •ÖÖŸÖ êú úÖ¸ü−Ö ÃÖÖчÕ,
µÖÖ−Ö Ö´µÖ ÃÖÓŸÖŸÖ ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ÃÖú»Ö «ü−¤ü ÃÖ²Ö úÖ»Ö ×²ÖÆüÖ‡Ô,
²ÖÃÖÆãÑü Çü¤üµÖ ²Ö×−Ö ÃÖÖ×XÖ ÃÖ¤Öü‡Ô,
ÃÖ¢ÖÖ´ÖÖ¡Ö×ÆüÓ ÃÖê ŸÖ¾Ö ³ÖÖ−Ö……0……
843. µÖÖ×−Ö−Æü Çü¤üµÖ ú´Ö»Ö ´ÖÆÑü ¬µÖÖ‡Ô,
•ÖÖ−ÖØÆü ŸÖã´ÆüÆüØÆü ŸÖ¾Ö ´Ö×Æü´ÖÖ‡Ô,
ÃÖ−µÖÖ×ÃÖ−ÆüÆüÆãÑü ´ÖÖêÆü ×´Ö™Öü‡Ô,
×−ÖÛÃ“ÖŸÖ ²Öãרü −ÖÖ£Ö †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
¯ÖÏÖ−Ö †¯ÖÖ−Ö Çü¤üµÖ ´ÖÆÑü £ÖÖ´Ö……0……
844. ÃÖ²Ö ³ÖÏ´Ö ×ŸÖ×´Ö¸ü ´ÖÆüÖ¤ãü$Ö¤Öü‡Ô,
ײÖÂÖµÖ ²ÖÖÃÖ−ÖÖ ¤üÖêÂÖ ×´Ö™Öü‡Ô,
×−ÖŸµÖØÆü ŸÖã´Æü¸üØÆü ¤ü¸üÃÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¸üÆüØÆü ÃÖÖÓ×ŸÖ ÃÖã$Ö ØÃÖ¬Öã ÃÖ´ÖÖ‡Ô,
Æêü ײֳÖã ŸÖã´ÆüÆüØÆü úÖê×™ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

897/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

845. ³ÖÖÃÖ´ÖÖ−Ö ÃÖŸÖ ÃÖæµÖÔ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,


´ÖÆüÖ ŸÖê•Ö¬Ö¸ü ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
´ÖÖµÖÖ ¯Ö¸î ¯Ö¸î Öã−Ö µÖÖ−ÖÖ,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ¯ÖϬÖÖ−ÖÖ,
ŸÖã´ÆüØÆü ¤êü¾Ö Öã−Ö µÖÖ−Ö ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
846. ˆŸÖ¯Ö×ŸÖ ×²Ö»ÖµÖ êú¸ü †Ã£ÖÖ−ÖÖ,
†Ö´Ö †ÖÖê“Ö¸ü ¯Ö¸î ¯ÖÏ´ÖÖ−ÖÖ,
´Öã×−Ö•Ö−Ö ²ÖÓפüŸÖ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ײÖ−ÖÃÖŸÖ ´ÖÖêÆü ú¸üŸÖ ŸÖ¾Ö ¬µÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖêÖÆãÑü êú¸ü ¯Ö¸ü¾Ö¢ÖÔú ¸Öü´Ö……0……
847. ú−Ö ú−Ö ´ÖÆÑü ŸÖã´Æü ²ÖÃÖÆãÑü ÖãÃÖÖчÕ,
•Ö¡Ö ŸÖ¡Ö ÃÖ¸ü¾Ö¡Ö ÃÖ¤Öü‡Ô,
Æêü †Ö−ÖÓ¤üÓú¤ü Æü׸ü¸Öü‡Ô,
ÁÖß”û×²Ö ØÃÖ¬Öã ´Ö−ÖÖêÆü¸ŸÖÖ‡Ô,
†ŸÖã»Ö †−ÖÓŸÖ −Ö •ÖÖµÖ ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
848. ³ÖÖ¾Ö †³ÖÖ¾Ö ºþ¯Ö †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖã´Æü ×−ÖŸÖ ×²ÖÖŸÖ ´ÖÖêÆü ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
¯Öæ×•ÖŸÖ ×−ÖŸµÖ ÃÖÓ³Öã ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
“Ö¸ü−Ö Æü¸ü−Ö ³Ö¾Ö ³ÖµÖ ¤ãü$Ö −ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖŸµÖ ×−ÖŸµÖ ŸÖã´Æü ¸Ö‘Ö¾Ö ¸Öü´Ö……0……

898/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

849. †ÃÖã¸ü ײÖׯÖ−Ö »Ö×Ö ¤êü¾Ö ¤ü¾ÖÖ¸üß,


¯ÖÏ−Ö¾Öºþ¯Ö Æü׸ü †¾Ö¬ÖײÖÆüÖ¸üß,
†−Ö‘Ö †−ÖÓŸÖ ÃÖã•Ö−Ö×ÆüŸÖúÖ¸üß,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ −ÖµÖ−Ö ´Ö−Ö ÆüÖ¸üß,
“ÖÖ¹ý “Ö¸ü−Ö ´ÖÆÑü ú¸üˆÑ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
850. Æêü ¯ÖϳÖã ŸÖÖê¸ü −ÖÖ´Ö ´Ö×Æü´ÖÖ‡Ô,
²Öê¤üÆãÑü úÆüØÆü úÆüÖ −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
−ÖÖ¸ÖüµÖ−Öþֺþ¯Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
¯Ö¸î ¤êüÃÖ úÖ»ÖÖפü ÖãÃÖÖчÕ,
•ÖÖŸÖ²ÖÓª ÃÖ²Ö »ÖÖµÖú ¸Öü´Ö……0……
851. ŸÖ¾Ö þֺþ¯Ö ú¸ü ú׸ü ¯ÖϳÖã ¬µÖÖ−ÖÖ,
ú×Æü ÃÖã×−Ö ú¸üŸÖ ú£ÖÖ´ÖéŸÖ ¯ÖÖ−ÖÖ,
†´Ö»Ö ×²Ö´Ö»Ö ÖÖ ÖÖ Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ •Ö¯ÖŸÖ ÃÖã−ÖÖ´Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
³Ö¾Ö ³ÖµÖ ŸÖוÖØÆü ÃÖã•Ö−Ö †×²Ö¸Öü´Ö……0……
852. ú¸üŸÖ ú¸üŸÖ •Ö²Ö •ÖÖêÖÖ³µÖÖÃÖÖ,
ÆüÖêŸÖ Çü¤üµÖ •ÖÃÖ ×²Ö´Ö»ÖÖúÖÃÖÖ,
ŸÖ²Ö ŸÖã´Æü ú¸üŸÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ²ÖÖÃÖÖ,
ŸÖÖ ´ÖÆÑü ³Ö¸üŸÖ ײÖÃÖã¨ü ¯ÖÏúÖÃÖÖ,
¤êüÆãÑü †»ÖÖî×úú ¤ü¸üÃÖ−Ö ¤Öü−Ö……0……

899/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

853. ÃÖú»Ö »ÖÖêú ŸÖã´Æü¸üß ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,


ÃÖ²Ö ú¸ü ŸÖã´ÆüØÆü ´ÖÆêüþָü ÃÖÖчÕ,
»ÖÖî×úú ÃÖú»Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−ÖÆãÑü »ÖÖ‡Ô,
ÃÖ¢¾Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü •ÖÖ×−Ö −ÖØÆü •ÖÖ‡Ô,
†ÃÖ ú×Æü ÖÖ¾Ö×ÆüÓ ²Öê¤ü ¯Öã¸Öü−Ö……0……
854. ÁÖ¨üÖ ³ÖÛŒŸÖÃÖêÆüß ŸÖ¾Ö µÖÖ−ÖÖ,
úˆ úˆ ¯ÖÖ¾ÖØÆü ¯ÖÓ£Ö −Ö †Ö−ÖÖ,
ÃÖ¯Ö−ÖÆãÑü ´ÖÖµÖÖÃÖŒŸÖ †µÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖ×−Ö −Ö ÃÖúØÆü ŸÖã´ÆüØÆü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¸î ÃÖ¤Öü ÃÖ²Ö ‡ÓצüµÖ µÖÖ−Ö……0……
855. ¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ŸÖã´Æü •ÖÖÆãÑü −Ö •ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê³ÖÖ ÃÖß´Ö ¬Ö¸î ¬Ö−Öã ²ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÓ¤üŸÖ ¤êü¾ÖÆãÑü ¤êü¾Ö †´ÖÖ−ÖÖ,
¸Óü“ÖÆãÑü ú²ÖÆãÑü ‘Ö™üŸÖ −ÖØÆü ´ÖÖ−ÖÖ,
×ÃÖ¾Ö ÃÖã¸üÖפü êú †×ŸÖׯÖ쵅 ¸Öü´Ö……0……
856. ¯ÖÏן֯ÖÖפüŸÖ ÁÖã×ŸÖ ÃÖÖÃ¡Ö ¯Öã¸Öü−ÖÖ,
×−ÖÙ²Öú»¯Ö ×−Ö¸ü¾Ö×¬Ö †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
ú׸ü †Ö−ÖÓ¤üÓú¤ü ŸÖ¾Ö ¬µÖÖ−ÖÖ,
•Ö−Ö ³Ö¾Ö ŸÖ¸üØÆü ײÖ−ÖØÆü •Ö»ÖµÖÖ−ÖÖ,
´Öã×−Ö•Ö−Ö úÆüØÆü ŸÖã´ÆüØÆü †ÃÖ ¸Ö´Öü……0……

900/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

857. ´Ö´Ö ¯ÖÏÖÙ£ÖŸÖ ´Ö´Ö úÖ¸ü•Ö úÖ¸ü−Ö,


´Ö−Öã•Ö ÃÖ¸ü߸ü úß−Æü ¯ÖϳÖã ¬ÖÖ¸ü−Ö,
Æêü ´Ö£Öã¸êüÃÖ ¸Ö´Ö ³Ö¾Ö ™Öü¸ü−Ö,
×²Ö•ÖµÖ ×²Ö³ÖæÂÖ−Ö ÃÖê †ÃÖ¬ÖÖ¸ü−Ö,
²Ö−Öî ŸÖã´ÆüØÆü ´Ö´Ö úÖê×™ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
858. •ÖÖê ŸÖ¾Ö ÃµÖÖ´Ö»Ö ´ÖæÙŸÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
Çü¤üµÖ ¸üÖ×$Ö ¬µÖÖ¾ÖØÆü ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,
ú׸üØÆü ¯ÖÖšü µÖÆü †ÃŸÖã×ŸÖ ÖÖ‡Ô,
²ÖÎɵÖÖ−Ö ÃÖ´ÖÆüß ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ¯ÖÖפüú ÃÖÖê ŸÖוÖØÆü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
859. »ÖÖêúÖãºþ ²ÖÎÉÖ úß ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö †ÃŸÖãŸÖß ÃÖ´ÖµÖ ³Ö»Ö ¯ÖÖ‡Ô,
†Û−Ö¤êü¾Ö ¯ÖÏÖ™î ŸÖÆÑü †Ö‡Ô,
»Ö‡ ×−Ö•Ö †ÓúØÆü •ÖÖ−Ö×ú ´ÖÖ‡Ô,
»ÖÖ»ÖŸÖ †¯Ö−Öß ÃÖãŸÖÖ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
860. †¹ý−Ö úÖÓ×ŸÖ ÃÖÖê³Ö×ŸÖ Öã−Ö $ÖÖ−Öß,
†¹ý−Ö ²ÖáÖÆüßÓ ¬Ö¸îü ³Ö¾ÖÖ−Öß,
פü²µÖÖ³Ö¸ü−ÖÆãÑü ×ÃÖµÖü ´ÖÆüÖ¸Öü−Öß,
ú¸üú ŸÖ−Ö ¯Ö¸ü×ÃÖ ´ÖÆüÖ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
»ÖÖî ú¸ü−Ö •Ö−Öã ³ÖÖµÖ ²Ö$ÖÖ−Ö……0……

901/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

861. ú¸ü •ÖÖê¸êü ¯ÖϳÖã êú לÖ †Ö‡Ô,


†Û−Ö¤êü¾Ö ׯÖϵ֟ÖÖ †×ŸÖ »ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê Æêü ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
¤üßÛ−Æü ŸÖ¯ÖÖê²Ö−Ö ´ÖÆÑü •Öê×Æü »ÖÖ‡Ô,
»ÖêÆãüÑ −Ö ŸÖê×Æü ×ÃÖµÖØÆü †²Ö £ÖÖ´Ö……0……
862. ¸Öü¾Ö−Ö ²Ö¬Ö ×ÆüŸÖ Æêü ¯ÖϳÖã¸Öü‡Ô,
•ÖÖê ´ÖÖµÖÖ×ÃÖµÖ ¸ü“Öß ÃÖãÆüÖ‡Ô,
ÃÖÖê ¯ÖÏןÖزֲֺþׯÖ−Öß ´ÖÖ‡Ô,
ú׸ü ×−Ö•Ö úÖ•Ö ÃÖㆾÖÃÖ¸ü ¯ÖÖ‡Ô,
´Öã—Ö ´ÖÆÑü ³Ö‡Ô »Öã¯ŸÖ Æêü ¸Öü´Ö……0……
863. †Û−Ö¤êü¾Ö êú ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
ÃÖã×−Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö †×ŸÖ ÆüÖê ¸ü‘Öã¸ÖµÖê,
¯Öæ×•Ö ˆ´ÖÖ ×ŸÖ−ÆüÆüßÓ ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖê,
ׯÖϵֲ֤ü−ÖÖ ×ÃÖµÖÆüßÓ †¯Ö−ÖÖµÖê,
»Ö‡ ×−Ö•Ö †Óú ú¸üŸÖ ³Ö‹ ´ÖÖ−Ö……0……
864. ŸÖ²Ö »Ö×$Ö ×ÃÖµÖ ÃÖ´ÖêŸÖ ÁÖ߸ִÖØÆü,
ÃÖÖê³ÖÖ ÃÖß´Ö ÃÖᯙ Öã−Ö ¬ÖÖ´ÖØÆü,
•ÖÖê׸ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´ÖØÆü,
†ÃŸÖã×ŸÖ ú¸üŸÖ ÃÖã¯Öæ¸ü−Öú´ÖØÆü,
³Ö‹ †ÃÖ úÆüŸÖ ‡Ó¦ü ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……

902/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

865. −Öᯙ ú´Ö»Ö ÃÖ´Ö •ÖÖê ´Ö−ÖÆüÖ¸üß,


•ÖÖÃÖã −ÖÖ´Ö ³Ö¾Ö ײÖׯÖ−Ö ¤ü¾ÖÖ¸üß,
¬µÖÖ−Ö ú¸üØÆü •Öê×Æü ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
³Ö•ÖØÆü וÖ−ÆüØÆü îú»ÖÖÃÖײÖÆüÖ¸üß,
ןÖ−ÆüØÆü ×−ÖŸµÖ ´Ö´Ö úÖê×™ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
866. ¤ãü$Öþֺþ¯Ö ³Ö¾Ö •ÖÖê ÃÖú ™Öü¸üß,
•ÖÖê ÃÖã¸ü ÃÖÓŸÖ ÃÖã•Ö−Ö×ÆüŸÖúÖ¸üß,
ÃÖã$Öþֺþ¯Ö •ÖÖê ºþ¯Ö ÃÖѾÖÖ¸üß,
×−Ö¸üÖã−Ö ÃÖÖã−Ö ²Ö−Öî ²Ö−Ö“ÖÖ¸üß,
ןÖ−ÆüØÆü ú¸üˆÑ ´Öï ×−ÖŸµÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
867. †ÃŸÖã×ŸÖ ú¸ü−Ö •ÖÖêÖ •ÖÖê õÖÖ´ÖÖ,
•ÖÖê ÃÖú Æü׸ü ³ÖÑ㇠³ÖÖ¸ü ŸÖ´ÖÖ´ÖÖ,
•ÖÖê †Ö−ÖÓ¤üÓú¤ü Öã−Ö ¬ÖÖ´ÖÖ,
¯Ö¸Öü−ÖÓ¤ü ¯Ö¸ü´ÖêÃÖ †−ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖÖê ´Ö´Ö ¯Öæ•µÖ ¤êü¾Ö Æü׸ü ¸Öü´Ö……0……
868. •ÖÖê †Ö×ÁÖŸÖ †ÖÁÖµÖ ³ÖµÖ ÆüÖ¸üß,
•ÖÖê ¯ÖϳÖã¾Ö¸ü •Ö−Ö ´Ö−Ö ²Ö−Ö“ÖÖ¸üß,
•ÖÖÃÖã •ÖÖêÖ ŸÖ¯Ö †×ŸÖ ²Ö›Íü ³ÖÖ¸üß,
•ÖÖêÖßþָüÆãÑü −Ö ÃÖ×úØÆü ײ֓ÖÖ¸üß,
•ÖÖÃÖã ײָÖüÖ ŸµÖÖÖ †ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……

903/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

869. ³ÖÖêÖ×−Öšü וÖ−ÆüÆüà −ÖØÆü ³ÖÖ¾Öê,


•ÖÖêÖ×−Öšü êú ÃÖÓÖ ÃÖãÆüÖ¾Öê,
ŸµÖŒŸÖ ³ÖŒŸÖ •ÖÖê ×´Ö¡Ö ²Ö−ÖÖ¾Öê,
ÃÖ$ÖÖ ÃÖãÓúšüØÆü ÃÖ´Ö †¯Ö−ÖÖ¾Öê,
ÃÖ²Ö ×ÆüµÖ •ÖÖÃÖã †»ÖÖî×úú ¬ÖÖ´Ö……0……
870. ×ÃÖµÖ ×ÆüµÖ •ÖÖê †Ö−ÖÓ¤üþֺþ¯ÖÖ,
†¾Ö¬Ö ãÑú¾Ö¸ü ÃÖ“Ö¸Öü“Ö¸ü ³Öæ¯ÖÖ,
ד֤üÖ−ÖÓ¤ü‘Ö−Ö ¯Ö¸ü´Ö †−Öæ¯ÖÖ,
úÖê×™üú úÖ´Ö »Ö•ÖÖ¾Ö−Ö ºþ¯ÖÖ,
•ÖÖê †ŸÖã×»ÖŸÖ²Ö»Ö ŸÖê•Ö×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
871. •ÖÖê †¯Ö−Öß ´ÖÖµÖÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
´ÖÖ−ÖãÂÖºþ¯Ö †−Öæ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
ÃÖú»Ö ³Öã¾Ö−Æü ÃÖ²Ö •Ö−Ö ³Ö¸ü´ÖÖ‡Ô,
»Öß»ÖÖ¸üŸÖ ÖŸÖ ´ÖÖ−Ö ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
ןÖ−ÆüÆüØÆü ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ú¸üˆÑ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
872. ú׸ü ú׸ü •ÖÖÃÖãü ú£ÖÖ´ÖéŸÖ ¯ÖÖ−ÖÖ,
×−ÖŸµÖ ×−Ö¸ÓüŸÖ¸ü ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
»ÖÆüØÆü ײָü×ŸÖ ¸ü×ŸÖ Öã−ÖÖ−Ö µÖÖ−ÖÖ,
×−ÖŸµÖÖ−ÖÓ¤üþֺþ¯Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
ŸÖÖÃÖã “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü ´ÖÖê¸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

904/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

873. ÃÖÖê´Ö¯ÖÖ−Ö ÃÖ´´ÖÖ−Ö †´ÖÖ−ÖÖ,


ÃÖê ´Öï ´Ö¢Ö ¸üÆüÖ •ÖÖ •ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖÖ‡ ¯Ö¤üÖ´²Öã•Ö ¤ü¸üÃÖ−Ö ¤üÖ−ÖÖ,
“Öæ¸ü “Öæ¸ü ³ÖÖ ÃÖ²Ö †×³Ö´ÖÖ−ÖÖ,
³ÖµÖÖê †Ö•Öã ´ÖÖê¸êü ×ÆüµÖ µÖÖ−Ö……0……
874. ¸üŸ−Ö•Ö×™üŸÖ ³Öã•Ö²ÖÓ¤ü ÃÖãÆüÖµÖê,
ÆüÖ¸Öפüú וÖ−Æü ÃÖê ”û×²Ö ¯ÖÖµÖê,
ÃÖ¸ü¤ü“ÖÓ¤ü´Öã$Ö ²Ö¸ü×−Ö −Ö •ÖÖµÖê,
ú´Ö»Ö−ÖµÖ−Ö ÃÖÖê³ÖÖ †×¬ÖúÖµÖê,
•ÖÖÃÖã ¤ü¸üÃÖ ´Öã¤ü ´ÖÓÖ»Ö ´ÖÖ−Ö……0……
875. ‡Ó¦ü−Ö߻ִÖ×−Ö ´Öê‘Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖØÆü,
•ÖÖê ÃÖã$Ö¬ÖÖ´Ö ÃµÖÖ´Ö ”ûײִÖÖ−ÖØÆü,
´ÖÖ׸ü †ÃÖã¸ü ÃÖ²Ö †×ŸÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
×úµÖÖê ¬Ö¸ü×−ÖÆüØÆü ÃÖÖÓ×ŸÖ ¯ÖϤüÖ−ÖØÆü,
•ÖÖê ¯ÖϳÖã †ŸÖã»Ö ¯Ö¸ÖüÎú´Ö¾ÖÖ−Ö……0……
876. •ÖÖÃÖã †Óú ´ÖÆÑü þÖ−ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ×›ÍüŸÖ úÖÓןִÖ×µÖ ×ÃÖµÖ ”ûײִÖÖ−ÖÖ,
×ÃÖ¾Ö †•Ö ²ÖÓפüŸÖ •ÖÖê ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ú¸ü ²Ö¸ü ¬Ö¸îü ÃÖ¸ÖüÃÖ−Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ×ŸÖ−ÆüÆüØÆü ú¸üˆÑü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

905/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

877. •ÖÖê ¤êü¤ü߯µÖ´ÖÖ−Ö ÃÖ²Ö »ÖÖµÖú,


úÖ»Ö ú¸Öü»ÖÆãÑü »Ö×Ö ³ÖµÖ¤ÖüµÖú,
¯Ö¾Ö−ÖŸÖ−ÖµÖ ÃÖ´Ö •ÖÖêú ¯ÖÖµÖú,
•ÖÖê ¯ÖϳÖã ÃÖê¾Öú ÃÖã•Ö−Ö ÃÖÆüÖµÖú,
ŸÖÖÃÖã “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü ´ÖÖê¸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
878. úÖê×™ü “ÖÓ¦ü êú ³ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖú¸ü ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö ¤ãüןִÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ×−Ö¸ü«Óü¤ü †´ÖÓ¤ü †´ÖÖ−ÖÖ,
†Ö´Ö †¯ÖÖ¸ü •ÖÖÃÖã Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖ¸ü¤ü ÁÖãןÖÆãÑü −Ö ÃÖ×úØÆü ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
879. ÃÖÖê ¯ÖϳÖã ¸üÖ´Ö ¸ü´ÖêÃÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖÃÖã ¤ü¸üÃÖ úÖ¸üú ú»µÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã»Ö³Ö ÆüÖêŸÖÆü×Æü ú¸üŸÖ ¯ÖµÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓú™ü ײÖú™ü ¤ü¸ü¤ü ¤ãü$Ö −ÖÖ −ÖÖ,
ÃÖã×´Ö¸üˆÑ ×−ÖŸµÖ×Æü ŸÖÖ ú¸ü −ÖÖ´Ö……0……
880. “ÖœÍîü ײִÖÖ−Ö ¯ÖÏÖ×™ü −Ö³Ö †Ö‡Ô,
×ÃÖ¾ÖÖ †³ÖÓÖ ÃÖÓÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖü‡Ô,
ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ´Öï ׯÖϵÖÖ ŸÖÆüÖчÔ,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ ×Ö¸üÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
Æêü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ¸üÖ´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……

906/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

881. ¤êü$Ö−Ö »Ö×Ö †×³ÖÂÖêú ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ,


†Ö‡×²Ö †¾Ö¬Ö ¤êü¾Ö ¤ü¸ü²ÖÖ¸üÖ,
×²Ö•ÖµÖ ×²Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ¸Öü´Ö ˆ¤Öü¸Öü,
ŸÖã´ÆüØÆü ×−Ö¸êü$Ö−Ö ×¯ÖŸÖÖ ŸÖã´ÆüÖ¸üÖ,
†ÖµÖê “ÖœÍîü ײÖÃÖêÂÖ ×²Ö´ÖÖ−Ö……0……
882. ŸÖ²Ö ײֻÖÖê×ú ×−Ö•Ö ×¯ÖŸÖãØÆü ŸÖÆüÖчÔ,
»Ö$Ö−Ö ÃÖ´ÖêŸÖ ¸Öü´Ö ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
³ÖÖ¾Ö ³ÖÛŒŸÖ •ÖãŸÖ “Ö¸ü−Ö−Æü −ÖÖ‡Ô,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö $Ö›Íêü ³ÖµÖê ¤üˆ ³ÖÖ‡Ô,
•ÖãÖ ú¸ü •ÖÖê׸ü ¯Ö»Öú ¯Ö™ü £ÖÖ´Ö……0……
883. ÃÖãŸÖ−Æü ¤êü×$Ö ¤üÃÖ¸£Ö †−Öã¸ÖüÖê,
ÃÖ²Ö ÃÖã$Ö ¯ÖÏÖ™ü ³ÖµÖê †ÃÖ »ÖÖÖê,
´ÖßÖú ÃÖæÑ×‘Ö ¯ÖÏê´Ö ¸üÃÖ ¯ÖÖÖê,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ †×ŸÖ †−Öã¸üÖÖê,
²Öê™üÖ ×²Ö×•ÖŸÖ ¸Öü´Ö ÃÖã$Ö¬ÖÖ´Ö……0……
884. ×−ÖÓָü ×−Öú¸ü ´ÖÆüÖ ³Ö™ü ³ÖÖ¸êü,
ןÖ−ÆüÆüØÆü ´ÖÖ׸ü ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ¯ÖÖ¸êü,
×²Ö´Ö»Ö ²ÖÓÃÖ êú ŸÖã´Æü ˆ×•ÖµÖÖ¸êü,
³Ö¾ÖÃÖ´Öã¦ü ÃÖê Æü´ÖØÆü ˆ²ÖÖ¸êü,
פüµÖÖê †Ö•Öã †−ÖÆü¤ü ÃÖã$Ö †Ö−Ö……0……

907/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

885. †ÃÖ ú×Æü ˆ´ÖÖ ¯Ö¸ü´Ö Æü¸ÂÖÖ‡Ô,


¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ¸Öü´ÖØÆü Óúšü »ÖÖÖ‡Ô,
“Ö»ÖŸÖ ³ÖµÖê ¤üÃÖ¸£Ö −Öé¯Ö¸Öü‡Ô,
Çü¤üµÖ ¸Öü×$Ö »ÖÖê“Ö−Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
¯ÖÖ‡ ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö ¤ü¸üÃÖ−Ö ¤üÖ−Ö……0……
886. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü »Ö×$Ö ×−Ö•Ö †Öê¸êü,
šüÖœÍêü ‡Ó¦ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü •ÖÖê¸êü,
²ÖÖê»Öê ¸Öü´Ö ¤ãü$ÖÖ‡ ÃÖ»ÖÖê¸êü,
¯ÖϳÖãŸÖÖ ŸµÖÖ×Ö ÃÖ−ÖêÆü “Ö³ÖÖê¸êü,
‡Ó¦üØÆü ÃÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
887. ´Ö´Ö ×ÆüŸÖ ÆêüŸÖã ÃÖ´Ö¸ü ´Öî¤Öü−ÖÖ,
µÖê ú×¯Ö ²Ö߸ü ¬Ö߸ü ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
»Ö›ÍüŸÖØÆü ŸÖ•Öî †Ö¯Ö−ÖÖê ¯ÖÏÖ−ÖÖ,
‡−ÆüØÆü וֵÖÖˆ ÃÖã¸êüÃÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
µÖê ´Ö´Ö ¯ÖÏÖ−ÖÆãÑü êú ׯÖ쵅 ¯ÖÏÖ−Ö……0……
888. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ³Ö×»Ö ú×Æü ×ÃÖ¸ü −ÖÖµÖÖê,
ÃÖד֯Ö×ŸÖ ÃÖ¯Öפü †×´ÖµÖ ²Ö¸üÃÖÖµÖÖê,
ÆüÖê ¯ÖÏÃÖ®Ö ˆ×šü ˆ×šü ú×¯Ö ¬ÖÖµÖÖê,
†ÖµÖÖê »Ö$Ö−Ö •ÖÆüÖÑ ¸ü‘Öã¸ÖüµÖÖê,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ³ÖµÖÖê ¯Ö»Öú ¯Ö™ü £ÖÖ´Ö……0……

908/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

889. ÆüÖêŸÖÆãÑü †×´ÖµÖ ïÖÃÖÔ ÃÖãÆüÖµÖê,


ˆ´ÖÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü ˆ×šü −ÖØÆü ¯ÖÖµÖê,
¯ÖϳÖã »Öß»ÖÖ ÃÖ²ÖÆüß ³Ö¸ü´ÖÖµÖê,
µÖÆü ¸üÆüÃµÖ •ÖÖ−ÖÖ −ÖØÆü •ÖÖµÖê,
•ÖÖ−ÖØÆü וÖ−ÆüØÆü •Ö−ÖÖ¾ÖØÆü ¸Öü´Ö……0……
890. ŸÖ²ÖÆüØÆü ŸÖÆüÖÑ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö †Ö‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ¯ÖϳÖã “Ö¸ü−Ö−Æü ´ÖÆÑü −ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ×Ö¸üÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
†ŸÖ−ÖØÆü éú¯ÖÖ ú¸üÆãÑü ¸ü‘Öã¸üÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö ´Ö´Ö ײÖ−ÖµÖ ÃÖㆾÖÃÖ¸ü •ÖÖ−Ö……0……
891. †Ö•Öã ×ÃÖµÖÖ êú ÃÖÓÖ ÃÖãÆüÖµÖê,
´ÖÓÖ»ÖÃ−ÖÖ−Ö ú¸üÆãÑü Æü¸üÃÖÖüµÖê,
¯Öã×−Ö ú»Ö −ÖÖ£Ö ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö‘Öã ³ÖÖµÖê,
−Ö¾Ö ²ÖáÖÖ³ÖæÂÖ−Ö †¯Ö−ÖÖµÖë,
ú¸ïü †¾Ö¬Ö »Ö×Ö ¤êü¾Ö ¯ÖµÖÖ−Ö……0……
892. ÃÖã−ÖŸÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö úß †ÃÖ ²ÖÖ−Öß,
³ÖÖ‡ ³Ö¸üŸÖ ÃÖã×¬Ö ú¸üŸÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
¸ü‘Öããú»Ö ןֻÖú ¸Öü´Ö ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,
êú ¥üÖ ÃÖ•Ö»Ö ³ÖµÖê ¤ãü$Ö ´ÖÖ−Öß,
³Ö‹ †ÃÖ úÆüŸÖ ÃÖã²Ö“Ö−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……

909/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

893. ³Ö¸üŸÖ ³ÖŒŸÖ ´Ö´Ö ²Ö»Öú»Ö ¬ÖÖ¸üß,


•Ö™Öü•Öæ™ü ×ÃÖ¸ü ¬Ö¸îü ¤ãü$ÖÖ¸üß,
ŸÖ¯Ö¸üŸÖ ײָüÆü ²ÖêÖ îú ´ÖÖ¸üß,
×−ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ •ÖÖêÆüŸÖ ²ÖÖ™ü Æü´ÖÖ¸üß,
×−ÖŸµÖØÆü •Ö¯ÖŸÖ ¸üÆüŸÖ ´Ö´Ö −ÖÖ´Ö……0……
894. ײÖ−Öã ŸÖê×Æü ×´Ö»Öê Çü¤üµÖ †ãú»ÖÖµÖê,
†²Ö µÖÆÑü ÃÖ$ÖÖ ¸üÆüÖ −ÖØÆü •ÖÖµÖê,
´ÖÓÖ»ÖÃ−ÖÖ−Ö ´ÖÖê×Æü −ÖØÆü ³ÖÖµÖê,
ŸÖ²Ö úÖ ²ÖÃ¡Ö ×²Ö³ÖæÂÖ−Ö ¯ÖÖµÖê,
´Ö´Ö ÃÖŸúÖ¸ü ÆüÖê‡ ‹×Æü šüÖ´Ö……0……
895. ÃÖÖê ŸÖã´Æü ÃÖ$ÖÖ ÃÖß‘ÖÐ ÖéÆü •ÖÖ‡Ô,
ÃÖãÖÏß¾ÖÖפü úׯֲָü−Æü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ´ÖÆÑü ´Ö´Ö ׯÖϵ֟ÖÖ †×ŸÖ ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖ²ÖÆüØÆü Óúšü »ÖÖÖ‡Ô,
•Ö£ÖÖ ³ÖÛŒŸÖ ú¸üÆæÑü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
896. ¯ÖϳÖã úß ×Ö¸Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ÃÖã−ÖŸÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö †×ŸÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ײÖ×²Ö¬Ö ¸üŸ−Ö ²ÖáÖÖפü ´ÖÑÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ºþ×“Ö ÃÖ´Öã×—Ö Çü¤üµÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
×úµÖÖê ÃÖ²ÖØÆü ÃÖ²Ö ×²Ö×¬Ö ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……

910/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

897. ÃÖŸÖéúŸÖ ÃÖ²ÖØÆü ¤êü×$Ö ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,


Æü¸ü×ÂÖŸÖ ³ÖµÖê ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö‘Öã ³ÖÖ‡Ô,
¸ü´ÖÖ−ÖÖ£Ö ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
úׯÖ−ÆüØÆü ²ÖÆãüײÖ×¬Ö ú¸üŸÖ ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
×²Ö¤Ö ×úµÖÖê »ÖÖê“Ö−Ö •Ö»Ö £ÖÖ´Ö……0……
898. ¯Öã×−Ö ÃÖãú“ÖÖ×ŸÖ ×ÃÖµÖØÆü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ×Ö׸ü•ÖÖ †Óú »ÖÖÖ‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ¬Ö−Öã¸ü¬Ö¸ü »Ö”ãû´Ö−Ö ³ÖÖ‡Ô,
“ÖœÍîü µÖÖ−Ö ¯Öã¯Öú ´ÖÆÑü †Ö‡Ô,
•ÖÖ×Æü ײֳÖßÂÖ−Ö ¤üß−Æêüˆ †Ö−Ö……0……
899. ³ÖÖÃÖ´ÖÖ−Ö •ÖÖê ÃÖæµÖÔ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
´Ö−Öú¸üÆüß Ö×ŸÖ ÃÖ´Ö ÖןִÖÖ−ÖÖ,
¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÆüÖ¾Ö−Ö ˆ´ÖÖ ×²Ö´ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖ ´ÖÆÑü ¸Öü•ÖŸÖ ³Ö‹ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
900. úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ úßÃÖ ¯ÖϬÖÖ−ÖØÆü,
†ÓÖ¤ü −Öᯙ −Ö»ÖØÆü Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
ÃÖ$ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖØÆü,
−Öß×ŸÖ ¬Ö¸ü´Ö ¸üŸÖ ÖŸÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖØÆü,
†×ŸÖÃÖµÖ†×ŸÖ ×¯Ö쵅 ²Ö“Ö−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……

911/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

901. ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖú»Ö ×−Ö•Ö úßÃÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,


ÃÖ$ÖÖ¬Ö¸ü´Ö ×−Ö¸ü²ÖÖÆêüˆ ³ÖÖ‡Ô,
•ÖÖ−ÖŸÖÆæÑü ÃÖÖê ÃÖúˆÑ −Ö ÖÖ‡Ô,
ŸÖ¾Ö ˆ¯ÖúÖ¸ ³ÖÖ¸ü †×¬ÖúÖ‡Ô,
ŸÖã´Æü ÃÖ²Ö ×¯Ö쵅 ´Ö´Ö ¯ÖÏÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
902. †²Ö ÃÖãÓúšü ´Ö´Ö †ÖµÖÃÖã ´ÖÖ−Öß,
»Ö‡ ×−Ö•Ö ÃÖê−Ö¯Ö ÃÖê−Ö †´ÖÖ−Öß,
•ÖÖ‡ ¸üÆüÆãÑü †¯Ö−Öß ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
ÃÖ¤üÖ ´ÖÖê×Æü ×−Ö•Ö ¯ÖÖÃÖ×ÆüÓ •ÖÖ−Öß,
ú¸üŸÖ ¸üÆüÆãÑü †¯Ö−ÖÖê ÃÖ²Ö úÖ´Ö……0……
903. ÃÖ$ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ŸÖã´ÆüÆüÆãÑü •ÖÖ‡Ô,
ÃÖ¤üÖ ´ÖÖê×Æü ×−Ö•Ö Çü¤üµÖ ²ÖÃÖÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑü ¸Öü•Ö ×−ÖŸÖ ´Ö−Ö ×“ÖŸÖ »ÖÖ‡Ô,
ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ¯ÖÏ•ÖØÆü ¯ÖÏÖ−Ö úß −ÖÖ‡Õ,
¸üÆüŸÖ ¬Ö´ÖÔ¯Ö£Ö ¯Ö¸ü ÖןִÖÖ−Ö……0……
904. ÃÖã¸üÖ−Ö ÃÖã¸ü¯ÖןÖÆæÑü −ÖØÆü ³ÖÖ‡Ô,
ŸÖã´ÆüØÆü ×−Ö¸êü×$ÖØÆü −Ö•Ö׸ü ˆšüÖ‡Ô,
†²Ö ´ÖïÆæÑü ×−Ö•Ö ¯Öã¸üß ÃÖãÆüÖ‡Ô,
“ÖÖÆüˆÑ ¤êü$Ö−Ö ÃÖß‘ÖÐØÆü •ÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã ´Öã$Ö ÃÖã×−Ö †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……

912/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

905. ˆ´ÖÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ×−ÖÓָü¸Öü‡Ô,


ú¸ü •ÖÖê¸êü úׯ֯Ö×ŸÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆÖ‡Ô,
Æêü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
¤êü$Ö×²Ö Æü´ÖÆãÑü †¾Ö¬Ö¯Öã׸ü ¬ÖÖ´Ö……0……
906. †¹ý »Ö×$Ö ¯ÖϳÖ㠆׳ÖÂÖêú ŸÖã´ÆüÖ¸êü,
ÃÖ²Ö ´ÖÖŸÖã−Æü êú “Ö¸ü−Æü ׯֵÖÖ¸êü,
¯Ö¸ü×ÃÖ ¤êü¾Ö ÖéÆü »ÖÖî×™ü ÃÖã$ÖÖ¸êü,
ú¸ü×²Ö ¸Öü•Ö êú úÖ¸ü•Ö ÃÖÖ¸êü,
ÆüÖê ŸÖ²Ö Ã−ÖêÆü ײֲÖÃÖ ²ÖÃÖ ¸Öü´Ö……0……
907. ×»ÖµÖê ÃÖ$ÖØÆü ÃÖ²Ö µÖÖ−Ö “ÖœÍüÖ‡Ô,
¦ãüŸÖ Ö×ŸÖ “Ö»Öî ײִÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖ‡Ô,
†×ŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ´Ö−Ö ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
“Ö»Öî •ÖÖŸÖ −Ö³Ö ´ÖÖ¸üÖ ¬ÖÖ‡Ô,
³Ö¸üŸÖ×ÆÓü ´ÖÆÑü »ÖÖµÖê ´Ö−Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
908. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ¬Ö−Ö¯Ö×ŸÖ ú¸ü µÖÖ−ÖÖ,
ײÖ×¬Ö ²ÖÖÆü−Ö •ÖÃÖ »ÖÖŸÖ ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
ÃÖæµÖÔ¤êü¾Ö îú ײִ²Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
¤êü$ÖŸÖ ²Ö−Öî −Ö •ÖÖµÖ ²Ö$ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖê•ÖÖê´ÖµÖ †×ŸÖ Ö׸ü´ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……

913/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ŸÖê¸üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

909. ŸÖÖ ´ÖÆÑü “ÖœÍîü ¸Ö´Öü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,


ŸÖÖ ´ÖÆÑü “ÖœÍßÓ ×ÃÖµÖÖ ”ûײִÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖ ´ÖÆÑü »Ö$Ö−Ö ¬Ö¸î ¬Ö−Öã²ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖê¾ÖÖ²ÖΟָüŸÖ ÃÖ•ÖÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖϳÖã ´ÖÆÑüÆüßÓ »ÖÖµÖê ´Ö−Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
910. ¸Öü´Ö »Ö$Ö−Ö ×ÃÖµÖ ÃÖê ³Ö»Ö ³ÖÖ¾ÖŸÖ,
ÁÖßÃÖÖê³ÖÖ †×¬ÖúÖ׬Öú ¯ÖÖ¾ÖŸÖ,
¯ÖϳÖã ×“ÖŸÖ ×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ²ÖêÖ ²ÖœÍüÖ¾ÖŸÖ,
¯Öã¯Öú −Ö³Ö ´ÖÆÑü •µÖÖê×ŸÖ •ÖÖÖ¾ÖŸÖ,
•ÖÖŸÖ ×»ÖµÖê ×ÃÖµÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ¸Ö´Ö……0……
-:o:-

914/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……“ÖÖ¤î ü Æü ¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


†µÖÖ¬ê µÖÖ µÖÖ¡ÖÖ, ³Ö¸ü«üÖ•Ö ´Ö×ã −Ö
úÖ †Öן֣µÖ ŸÖ£ÖÖ ³Ö¸üŸÖ•Öß ÃÖê ³Öë™ü
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
911. ¥üÛ™ü ˆšüÖ‡ ¤êü×$Ö ÃÖ²Ö †Öê¸üß,
Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸Öü•Ö×úÃÖÖê¸üß,
×ÃÖµÖØÆü פü$ÖÖ¾ÖŸÖ ×¯Öϵ֯Ö−Ö •ÖÖê¸üß,
ú×Æü ú×Æü ²Ö“Ö−Ö ÃÖã¬ÖÖ ¸üÃÖ ²ÖÖê¸üß,
Ã−ÖêÆü ÃÖãÃÖÖ×−Ö ÃÖã³ÖÖ−Ö−Ö ¸Öü´Ö……0……
912. ¤êü$ÖÆãÑü ׯÖϵÖÖ ¯Öã¸üß †×ŸÖ ³ÖÖ¾Ö×−Ö,
×Ö׸ü סÖæú™ü ¯Ö¸ü ²ÖÃÖß ÃÖãÆüÖ¾Ö×−Ö,
¯Ö¸ü´Ö ¯ÖÏúÖ×ÃÖŸÖ ¯Ö¸ü´Ö »Öã³ÖÖ¾Ö×−Ö,
´ÖÖµÖÖ´ÖµÖß ×²Ö´ÖÖêÆü ²ÖœÍüÖ¾Ö×−Ö,
¯Öã¸ü™ü ¸üŸ−Ö éúŸÖ ³Ö¾Ö−Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
913. ‡ÆüÖÑ ´ÖÖÓÃÖ´ÖµÖ úß“Ö›Íü ³ÖÖ¸üß,
ÃÖÖê×−ÖŸÖ ÃÖÖêŸÖ ÃÖ׸üŸÖ ³ÖµÖúÖ¸üß,
ÖµÖê ÃÖã$ÖÖ‡ ײ֤êüÆüãú´ÖÖ¸üß,
¯Ö¸ü †²ÖÆæÑü ÃÖ²Ö •ÖÖµÖ ×−ÖÆüÖ¸üß,
¯Ö¸îü ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ³Ö¸îü ×−ÖÃÖÖ−Ö……0……

915/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

914. ‡ÆüÖÑ úßÃÖ ×−ÖÓָü ³Ö™ü³ÖÖ¸êü,


»Ö›ÍüŸÖ ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü •Öß¾Ö−Ö ÆüÖ¸êü,
µÖÆÑü ²Ö×¬Ö ¤üÃÖÖ−Ö−ÖÆãÑü ¸ü−Ö ¯ÖÖ¸êü,
ãÓú³Öú¸ü−ÖÆüÆãÑü µÖÆÑü ÃÖÓÆüÖ¸êü,
פüµÖÖê ‡ÆüÖÑ ‘Ö−Ö−ÖÖ¤üÆãÑü ¯ÖÏÖ−Ö……0……
915. ‡ÆüÖÑ †ÃÖã¸ü ²ÖÆãü ¯ÖÏÖ−Ö ÖѾÖÖµÖÖê,
ÃÖÖÖ¸ü ¯Ö¸ü µÖÆÑü ÃÖêŸÖã ¸ü“ÖÖµÖÖê,
¤êü$ÖÆãÑü ÃÖêŸÖã²ÖÓ¬Ö ×¯Ö쵅 †ÖµÖÖê,
†ÃÖ ú×Æü ×ÃÖµÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ¸ü‘Öã¸ÖüµÖÖê,
•ÖÖê׸ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
916. ¯Öã×−Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ¸Ö´Öü ¤ü‡ ´ÖÖ−ÖØÆü,
£ÖÖ¯Öêˆ ‡ÆüÖÑ ÃÖÓ³Öã ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
‡ÆüÖÑ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ¯ÖÖ †¯Ö´ÖÖ−ÖØÆü,
†ÖµÖÖê ÃÖ¸ü−Ö ¸ü$ÖÖ ÃÖ´Ö ¯ÖÏÖ−ÖØÆü,
ÃÖ¯Öפü×Æü ¤êüŸÖ †³ÖµÖ ú¸ü ¤Öü−Ö……0……
917. ×úÃÖØú¬ÖÖ ¯Öã׸ü ˆ¯Ö¾Ö−Ö¾ÖÖ»Öß,
¤êü$ÖÆãÑü ׯÖϵÖÖ •ÖÆüÖÑ £ÖÖ ²ÖÖ»Öß,
²Ö߸ü ¬Ö߸ü †×ŸÖÃÖµÖ ²Ö»ÖÃÖÖ»Öß,
¸Öü•Ö¬ÖÖ−Öß µÖÆü ŸÖÖú¸ü ¯ÖÖ»Öß,
•ÖÆÑü ÃÖãÓúšü †²Ö úßÃÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……

916/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

918. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ×úÃÖØú¬ÖÖ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,


¯ÖÆãÑü“Öê ˆ´ÖÖ ÃÖã•Ö−Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ŸÖ²Ö ¯ÖϳÖã úß ŸÖÆÑü †ÖµÖÃÖã ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖã¸üŸÖ ÃÖãÓúšü ´ÖÆü»Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖ¸Öüפüú »Ö‡ “ÖœÍîü ײִÖÖ−Ö……0……
919. ²ÖÆãü׸ü ŸÖÆüÖÑ ÃÖê •ÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖ‡Ô,
úÆü−Ö »ÖÖî ×Ö׸ü•ÖÖ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
׸üµִÖæú ¯Ö¸ü²ÖŸÖ ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
¤êü$ÖÆãÑü ׯÖϵÖÖ ‡ÆÑü‡ ¾ÖÆü šüÖчÔ,
•ÖÆüÖÑ ²ÖÖ×»ÖÆüØÆü ´ÖÖ¸êüˆ ²ÖÖ−Ö……0……
920. ¤êü$ÖÆãÑü ¯ÖÓ“Ö²Ö™üß Æü´Ö †ÖµÖê,
¯Ö¸ü´Ö ¸ü´µÖ ´Ö−Ö −ÖµÖ−Ö »Öã³ÖÖµÖê,
$Ö¸ü ¤æüÂÖ−Ö êú ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖµÖê,
ÃÖÓÆüÖ¸üŸÖ µÖ×ÆÓü ³Öæ×´Ö ×Ö¸ÖüµÖê,
†²Ö †Ö¾ÖŸÖ †×ŸÖÃÖµÖ ×¯Ö쵅 šüÖ´Ö……0……
921. †ÖÁÖ´Ö ‘Ö™ü•Ö ÃÖãŸÖß“”û−Ö êú¸üÖ,
²Ö¸ü²Ö¸ü−Öß µÖÆÑü ÃÖê †×ŸÖ −Öê¸üÖ,
ŸÖ¯Ö×ÃÖ−Æü ÃÖ−µÖÖ×ÃÖ−Æü ú¸ü ›êü¸üÖ,
¯ÖÏןÖפü−Ö ÆüÖêŸÖ×Æü ÆüÖêŸÖ ÃÖ²Öê¸üÖ,
»ÖÖŸÖ ´ÖÓ¡Ö ¬¾Ö×−Ö †×ŸÖ ׯÖ쵅 úÖ−Ö……0……

917/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

922. ¤êü$ÖÆãÑü ד֡Öæú™ü ´Ö−Ö ³ÖÖ¾Ö−Ö,


•ÖÆÑü †ÖµÖê ׯÖ쵅 ³Ö¸üŸÖ ´Ö−ÖÖ¾Ö−Ö,
¯Öã×−Ö •Ö´Öã−ÖÖ µÖÆü ¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÆüÖ¾Ö−Ö,
•ÖÖ ŸÖ™ü ³Ö¸ü«üÖ•ÖÖÁÖ´Ö ¯ÖÖ¾Ö−Ö,
•ÖÆüÖÑ ú¸üŸÖ ´Öã×−Ö ÃÖÓÖ´Ö †Ö−Ö……0……
923. ÃÖã¸üÃÖ׸ü ²ÖÆü×ŸÖ ‡ÆüÖÑ †×ŸÖ ¯ÖÖ¾Ö×−Ö,
ׯÖϵÖÖ ×−Ö¸êü$ÖÆãÑü •Ö−Ö ´Ö−Ö ³ÖÖ¾Ö×−Ö,
¯ÖÖ¯Ö ÃÖÖ¯Ö ¡ÖµÖ ŸÖÖ¯Ö −ÖÃÖÖ¾Ö×−Ö,
¯ÖÏê´Ö ³ÖÖ×ŸÖ ÃÖã³Ö ´Ö×ŸÖ ˆ¯Ö•ÖÖ¾Ö×−Ö,
Æü¸ü×ÂÖ Æãü»Ö×ÃÖ ×ÆüµÖ ú¸üÆãÑü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
924. ÃÖ¸ü•Öæ ú¸ü ×−Ö¸ü´Ö»Ö •Ö»Ö ³ÖÖµÖê,
¤êü$ÖÆãÑü †¾Ö¬Ö¯Öã¸üß Æü´Ö †ÖµÖê,
¯ÖÖ¾Ö−Ö µÖµÖ ßÖæ¯Ö ‡ÆüÖÑ µÖê,
ú¹ý ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö ÃÖߟÖê Æü¸üÂÖÖµÖê,
•ÖÖê ´Öê™ŸÖ ´Ö−Ö ¤üÖêÂÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
925. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ¯ÖϳÖã ¯Öã׸ü ¤ü¸üÃÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
³Ö¸ü«üÖ•ÖÖÁÖ´ÖÆüßÓ ¯Öã×−Ö †Ö‡Ô,
¡ÖµÖ²Öê×−ÖØÆü ÃÖ²ÖÆüà †−Æü¾ÖÖ‡Ô,
†Ö¯ÖÆãÑü ³Ö׸ü †−Öã¸ÖüÖ −ÖÆüÖ‡Ô,
×úµÖÖê ײ֯ÖϲÖÖÔØÆü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……

918/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

926. “ÖÖî¤üÆü ²Ö¸üÂÖ ²ÖÖ¤ü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,


ÃÖãŒ»Ö ¯ÖXÖ ¯ÖÓ“Ö×´Ö ×ŸÖ×£Ö †Ö‡Ô,
³Ö¸ü«üÖ•ÖÖÁÖ´Ö †×ŸÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
úß−Æü ¯ÖϾÖêÃÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ×ÃÖµÖ ´ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ ´Öã×−Ö ÁÖêšüØÆü úß−Æü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
927. ¯Öæ”ûŸÖ ´Öã×−ÖØÆü ³ÖµÖê ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ †ÃÖ ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
³Ö¸üŸÖ ÃÖ¡ÖãÆü−Ö †¹ý ÃÖ²Ö ´ÖÖ‡Ô,
ãúÃÖ»Ö ×ú −ÖÖ£Ö ¯ÖÏ•ÖÖ ÃÖ´Öã¤Öü‡Ô,
†Æ‡ü ÃÖãúÖ»Ö ×ú ¸Ö•Öü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
928. ÃÖã×−Ö ¯ÖϳÖã ²Ö“Ö−Ö ˆ´ÖÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ´Öã×−Ö−ÖÖ£Ö †‘ÖÖ‡Ô,
†¾Ö¬Ö ãúÃÖ»Ö ÃÖ²Ö Æêü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
†Æü‡ ÃÖãúÖ»Ö ¸Öü•Ö ÃÖ²Ö šüÖÑü‡ÓÔ,
³Ö¸üŸÖ ³ÖÖ×ŸÖ •ÖÆÑü •Öß¾Ö−Ö ¯ÖÏÖ−Ö……0……
929. •Ö™Öü•Öæ™ü ×ÃÖ¸ü ²Ö»Öú»Ö ¬ÖÖ¸êü,
ú׸ü ´Öã×−Ö ³Öê$Ö ‡ •ÖÖŸÖ ×²ÖÃÖÖ¸êü,
±ú»Ö ´Öã»ÖÖפü $ÖÖ ¸üÆüŸÖ ×ú−ÖÖ¸êü,
¸Öü•Ö úÖ•Ö ú¸üŸÖÆãÑü †×ŸÖ ³ÖÖ¸êü,
•Ö¯ÖŸÖ ¸üÆüŸÖ ŸÖã´Æü¸üØÆü ×−ÖŸÖ −ÖÖ´Ö……0……

919/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

930. Æêü ¸ü‘Öã−ÖÓ¤ü−Ö ²Ö×−Ö ²Ö−Ö“ÖÖ¸üß,


•ÖÖê •ÖÖê éúŸµÖ úß−Æü †×ŸÖ ³ÖÖ¸üß,
×ÃÖµÖÖ Æü¸ü−Ö ²Ö¬Ö ×−ÖÓָü—ÖÖ¸üß,
•ÖÖ−ÖˆÑ ÃÖú»Ö ¤êü¾Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
ŸÖ¯Ö²Ö»Ö ŸÖã´Æü׸ü éú¯ÖÖ²Ö»Ö ¸üÖ´Ö……0……
931. ÃÖú»Ö “Ö¸Öü“Ö¸ü ŸÖã´ÆüØÆü ²Ö−ÖÖµÖê,
†Öפü †ÓŸÖ ŸÖ¾Ö •ÖÖ×−Ö −Ö •ÖÖµÖê,
•Ö»Ö ¸ü×“Ö ¯ÖÏ£Ö´Ö ŸÖã´ÆüØÆü ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
ÃÖµÖ−Ö úß−Æü ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ÁÖã×ŸÖ ÖÖµÖê,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ÃÖú»Ö ŸÖ¾Ö ¸Öü´Ö……0……
932. †Öã−Ö ÃÖÖã−Ö ŸÖã´ÆüÆüà ´Öï •ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ²Ö êú Çü¤üµÖ ²ÖÃÖÆãÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
−ÖÖ¸ÖüµÖ−Ö ¬ÖÖ¸îü −Ö¸ü ²ÖÖ−ÖÖ,
ײָ֓üÆãÑü •ÖÖŸÖ ²Ö−Öî †−Ö•ÖÖ−ÖÖ,
»ÖÖêú−Æü »Ö×Ö ŸÖ¾Ö éúŸµÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
933. ŸÖã´Æü¸êü −ÖÖ×³Ö ú´Ö»Ö ÃÖê •ÖÖµÖê,
²ÖÎÉÖ •ÖÖê ÃÖ²Ö ³Öã¾Ö−Æü ¸ü“ÖÖµÖê,
ŸÖÖŸÖê ŸÖã´ÆüØÆü ¸Öü´Ö ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
‹ú †−Öêú ²Ö−Öî •ÖÖ ”ûÖµÖê,
ÃÖ²Ö ´ÖÆÑü ŸÖã´ÆüÆüØÆü ´Öæ¸üŸÖ´ÖÖ−Ö……0……

920/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

934. ÃÖú»Ö »ÖÖêú ´ÖÆÑü ²ÖÓפüŸÖ ÃÖÖчÕ,


¤êü¾Ö¤êü¾Ö ÃÖã¸ü ÃÖÓŸÖ ÃÖÆüÖ‡Ô,
´ÖÆüÖ¯ÖϳÖæ ŸÖã´ÆüÆüßÓ Æü׸ü¸Öü‡Ô,
´ÖÆüÖ´ÖÖê×Æü−Öß •ÖÖ−Ö×ú ´ÖÖ‡Ô,
†ÖפüÃÖÛŒŸÖ ŸÖã´Æü¸üß ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
935. »Ö$Ö−Ö ÃÖÆü¡ÖÃÖßÃÖ ±ú−Ö¾ÖÖ¸êü,
¤êü¾Ö ¬Ö¸ü×−Ö¬Ö¸ü ²ÖÓ¬Öã ŸÖã´ÆüÖ¸êü,
¯ÖϳÖã ÃÖê¾ÖÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ²ÖÎŸÖ ¬ÖÖ¸êü,
¸üÆüŸÖ ÃÖ¤Öü ŸÖ¾Ö ÃÖÓÖ ÃÖã$ÖÖ¸êü,
³Ö¾ÖüÃÖÓ³Ö¾Ö ÃÖã$Ö ŸµÖÖ×Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
936. ²Ö×−Ö †¬ÖÖ¸ü ×−Ö•Ö ´ÖÖµÖÖ «Ö¸üÖ,
×−Ö•Ö ³ÖߟָüÆüØÆü ¸Öü´Ö ˆ¤Öü¸Ö,
¸ü“Ö−ÖÖ ¸ü“ÖÆãÑü †−Öêú ¯ÖÏúÖ¸üÖ,
ײÖÖŸÖ ´ÖÖêÆü ´Ö´ÖŸÖÖפü ײÖúÖ¸üÖ,
²µÖÖ¯ÖŸÖ ÃÖú»Ö •ÖÖ ‹ú ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
937. ÃÖÖXÖß ÃÖú»Ö •ÖÖŸÖ êú ÃÖÖчÕ,
»Ö߯ŸÖ −Ö ÆüÖêÆãÑü ú²ÖÆãÑü úˆ šüÖчÕ,
×−Ö¸ÖüúÖ¸ü ÆüÖêŸÖÆãÑü ׯÖ쵅 ¯ÖÖ‡Ô,
¯ÖÏÖ™ü ÆüÖêÆãÑü »ÖÖê“Ö−ÖÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
¬Ö׸ü ŸÖ−Ö ´ÖÖ×µÖú ¯Ö¸ü´Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……

921/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

938. »Ö×$Ö ÃÖã×−Ö ŸÖã´ÆüØÆü •ÖÖŸÖ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,


³ÖÏ×´ÖŸÖ ÆüÖêØÆü ÃÖ²Ö »ÖÖêÖ »ÖãÖÖ‡Ô,
ÃÖ´Öã—Ö−Ö “ÖÆüŸÖÆãÑü ²Öãרü »ÖÖÖ‡Ô,
ÃÖ´Öã×—Ö −Ö ÃÖúØÆü •ÖÖØÆü †—Öã¸Öü‡Ô,
ÃÖã»Ö³Ö ³ÖÖןÖÆßüÓ ÃÖê ŸÖ¾Ö µÖÖ−Ö……0……
939. ŸÖã´ÆüØÆü •ÖÖŸÖ ú¸ü ‹ú †¬ÖÖ¸üÖ,
ŸÖã´ÆüØÆü ¸“ÖüÆãÑü ¯ÖÖ»ÖÆãÑü ÃÖÓÃÖÖ¸üÖ,
ŸÖã´ÆüØÆü úÖ»Ö ÃÖ²Ö ³ÖXÖ×−ÖÆüÖ¸üÖ,
ŸÖã´ÆüØÆü ³ÖXµÖ •ÖÖ ×²Ö×²Ö¬Ö ¯ÖÏúÖ¸üÖ,
−ÖØÆü ú”ãû †×¬Öú úÆüˆÑ Æêü ¸Öü´Ö……0……
940. •ÖÖê ú”ãû ‹×Æü •ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ פü$ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê ú”ãû ‹×Æü •ÖÖ ¯Ö¸üŸÖ ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê ú”ãû ÆüÖêŸÖ •ÖÆüÖÑ úØÆü šüÖчÓÔ,
ÃÖ²Ö ŸÖ¾Ö ºþ¯Ö ×ÎúµÖÖ éúŸÖ ÃÖÖчÕ,
ŸÖã´Æü ÃÖê ¯Ö¸îü −ÖÆüà ú”ãû †Ö−Ö……0……
941. ŸÖ¾Ö ¯ÖÏê׸üŸÖ ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
´ÖÖµÖÖ ú¸ü×ŸÖ »ÖÖêú ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖŸÖê ÃÖÓŸÖ ÃÖÖÃ¡Ö ÁÖã×ŸÖ ÖÖ‡Ô,
ÃÖ¤Öü ŸÖã´ÆüØÆü ú¸üŸÖÖ šüÆü¸Öü‡Ô,
³ÖÖꌟÖÆãÑü ŸÖã´ÆüØÆü úÆüØÆü Æêü ¸üÖ´Ö……0……

922/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

942. וÖ×´Ö “Öã´²Öú úß ÃÖ×®Ö×¬Ö ¯ÖÖ‡Ô,


ÆüÖêŸÖ »ÖÖîÆü ÖןִÖÖ−Ö ÃÖ¤Öü‡Ô,
ןÖ×´Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¹ý$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
´ÖÖµÖÖ ×²Ö×²Ö¬Ö ×ÎúµÖÖ †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
¸ü“Ö−ÖÖ ¸ü“Ö×ŸÖ ¸üÆü×ŸÖ Æü¸ü šüÖü´Ö……0……
943. •Ö−Ö ´Ö−Ö ¸Óü•Ö−Ö ¸Öü$Ö×−ÖÆüÖ¸êü,
£Öæ»Ö ÃÖæX´Ö ¤ãü‡ ¤êüÆü ŸÖã´ÆüÖ¸êü,
£Öæ»Ö ÃÖ¸ü߸ü×Æü ÃÖê †¾ÖŸÖÖ¸ëü,
ÆüÖêŸÖ ¯ÖϳÖæ ú׸ü úÖ¸ü•Ö ÃÖÖ¸êü,
ŸÖã´Æü ´ÖÆÑü Æüß ¯Öã×−Ö »ÖÖê¯ÖŸÖ †Ö−Ö……0……
944. Æêü ¸ü‘Öã−ÖÓ¤ü−Ö Æêü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
ŸÖ¾Ö †¾ÖŸÖÖ¸ü ú£ÖÖ Öן֤Öü‡Ô,
•Öê †−Ö−µÖ ×“ÖŸÖ ÃÖê Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
úÆüØÆü ÃÖã−ÖØÆü ×−ÖŸÖ •ÖÖŸÖ ×²ÖÆüÖ‡Ô,
ŸÖê †¾ÖÃµÖ ´Ö㌟ÖØÆü ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……
945. ײÖ×¬Ö ¯ÖÏÖÙ£ÖŸÖ ¬Ö׸ü ¤êüÆü ÃÖãÆüÖµÖê,
Æêü ¯ÖϳÖã ŸÖã´Æü ¬Ö¸üŸÖß ¯Ö¸ü †ÖµÖê,
¸Öü¾Ö−Ö ²Ö׬Öü ÃÖã¸ü ´Öã×−Öü ÃÖã$Ö •ÖÖµÖê,
†²Ö ¸ü×Æü ²Ö¸üÃÖ ÃÖÆüÃÖ ´Ö×Æü ”ûÖüµÖê,
³Ö¸üÆãÑü ÃÖã•ÖÃÖÁÖß »ÖÖêú ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

923/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

946. ´ÖÖ×−Ö ×²Ö−ÖµÖ ´Ö´Ö Æêü ÃÖã¸ÃÖÖчÕ,


†²Ö ‹×Æü †ÖÁÖ´Ö ¸üÖŸÖü ײ֟ÖüÖ‡ÕÔ,
•ÖÃÖ †Ö úß−Æü ¯Ö×²Ö¡Ö ‡ šüüÖчÔÓ,
ŸÖÃÖ ú׸ü ³ÖÖê•Ö−Ö ¤êüÆãÑü ²Ö›üÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ¯Öã׸ü Ö¾Ö−ÖÆãÑü Ó ÆüÖêŸÖ ײÖÆüÖ−Ö……0……
947. ÃÖã×−Ö ÃÖ¯ÖÏê´Ö ´Öã×−Ö ²Ö“Ö−Ö †‘ÖÖ‡Ô,
šüÆü׸ü ÖµÖê ŸÖÆÑü ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
¯Öã×−Ö ú”ãû ÃÖÖê×“Ö ×²Ö“ÖÖ¸ü ²Ö−ÖÖ‡Ô,
Æü−Öã´ÖÓŸÖØÆü ×−Ö•Ö ¯ÖÖÃÖ ²Öã»ÖÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ¸üÖ´Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0…
948. úׯֲָü •ÖÖÆãÑü †¾Ö¬Ö ¦ãüŸÖ ¬ÖÖ‡Ô,
´ÖÖ ´ÖÆÑü ÁÖéÓÖ²Öê¸ü¯Öã׸ü ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖ$ÖÖ ÖãÆüØÆü †ÃÖ úÆüÆãÑü ²Öã—ÖÖ‡Ô,
†Ö¾ÖŸÖ ×´Ö»Ö−Ö ŸÖã´ÆüØÆü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ$ÖÖ ×ÃÖµÖ »Ö$Ö−Ö ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
949. ¯Öã×−Ö ŸÖã´Æü −ÖÓפüÖÏÖ´Ö ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
³Ö¸üŸÖ×ÆÓü úÆüÆãÑü ²Öã—ÖÖü ãúÃÖ»ÖÖ‡Ô,
úß −Ö³Ö »Ö$Ö−Ö ÃÖ$Ö−Æü •ÖãŸÖ ¬ÖÖ‡Ô,
•Ö−Öú»Ö×»ÖÆãÑü ×−Ö•Ö ÃÖÓÖ ×»Ö¾ÖÖ‡Ô,
†Ö¾ÖŸÖ ŸÖã´Æü¸üÖê ¸Öü‘Ö¾Ö ¸Öü´Ö……0……

924/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

950. Îú´Ö ÃÖê úÆüÆãÑü ŸÖÖŸÖ ¯Öã×−Ö ÖÖ‡Ô,


»Öß»ÖÖ ³Ö¸üŸÖ ׯÖϵÖ×ÆüÓ ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,
ÃÖߟÖÖÆü¸ü−Ö ´ÖÖê׸ü ײÖú»ÖÖ‡Ô,
ÃÖê »Öê ú¸ü †×ŸÖ úךü−Ö “ÖœÍüÖ‡Ô,
³ÖÖ •ÖÃÖ ‘Ö´ÖÖÃÖÖ−Ö ÃÖÓÖÏÖ´Ö……0……
951. וÖ×´Ö Æü´Ö †ÃÖã¸ü ÃÖê−Ö ÃÖÓÆüÖ¸êü,
וÖ×´Ö Æü´Ö ãÓú³Öú¸ü−Ö ¸ü−Ö ¯ÖÖ¸êü,
וÖ×´Ö Æü´Ö ´Öê‘Ö−ÖÖ¤ü ¸ü−Ö ´ÖÖ¸êü,
וÖ×´Ö Æü´Ö »Ö›ÍüŸÖ ú¸üŸÖ ²Ö»Ö ³ÖÖ¸êü,
Æü−Öî ¤üÃÖÖ−Ö−ÖÆæÑü ´Öî¤Öü−Ö……0……
952. ¯Öã×−Ö †ÃÖ úÆüÆãÑü ײֲÖêú ÃÖѾÖÖ¸üß,
´ÖÖê¸ü ÃÖ−ÖêÆü ÃÖã³ÖÖ¾Ö ˆ³ÖÖ¸üß,
úß ×−Ö•Ö ÃÖÓÖ ³ÖÖ»Öæ úׯ֬ÖÖ¸üß,
†Ö¾ÖŸÖ ¸üÖ´Ö ×»ÖµÖê ²Ö×›Íü ³ÖÖ¸üß,
»Ö×$Ö ×ŸÖ−Æü êú ×ÆüµÖ »Ö»Öú »Ö»ÖÖ´Ö……0……
953. •ÖÖê ¤êü$Ö−Ö “ÖÆü ²ÖÓ¬ÖãØÆü −Ößêú,
•ÖÖê ¤êü$Ö−Ö “ÖÆü ´ÖÖÑ ÃÖ²ÖÆüàêú,
•ÖÖê ¤êü$Ö−Ö “ÖÆü †¾Ö¬Ö¯Öã¸üßêú,
פü²µÖ −ÖÖ׸ü −Ö¸ü •Öß¾Ö−Ö •Ößêú,
¬Ö¸üŸÖßúß ÃÖÖê³ÖÖ †×³Ö¸Öü´Ö……0……

925/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

954. †ÃÖ ú×Æü ³Ö¸üŸÖ ³ÖÖ¾Ö ÃÖ²Ö ¯ÖÖ‡Ô,


†Ö¾ÖÆãÑü ŸÖÖŸÖ ÃÖß‘ÖÐ µÖÆÑü ¬ÖÖ‡Ô,
³Ö×»Ö ú×Æü ׫ü•Ö ú¸ü ³Öê$Ö ²ÖÖ−ÖÖ‡Ô,
−ÖÓפüÖÏÖ´Ö ú×¯Ö “Ö»Öî ˆ›ÍüÖ‡Ô,
²ÖêÖ ×úµÖê ¦ãüŸÖ ¯Ö¾Ö−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
955. ÁÖéÓÖ²Öê¸ü¯Öã׸ü ÁÖßÆü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ÖãÆü לüÖ †Ö‡ ú¸üŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
Æêü ×−ÖÂÖÖ¤ü¯Ö×ŸÖ ÃÖã´Ö×ŸÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
†Ö¾ÖŸÖ ×´Ö»Ö−Ö ŸÖã´ÆüØÆü ¯ÖϳÖã ¸Öü´Ö……0……
956. ÃÖãúÃÖ»Ö ×ÃÖµÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö‘Öã ³ÖÖ‡Ô,
´Öã×−Ö ³Ö¸ü«üÖ•Ö ÃÖã³ÖÖ×ÃÖÂÖ ¯ÖÖ‡Ô,
−Ö³Ö ¯Ö£Ö ‡ÆüÖÑ †Ö•ÖãÆüØÆü †Ö‡Ô,
¤ü¸üÃÖ−Ö ¤êü‡ØÆü •Ö−Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
†ÃÖ ´ÖÖê×Æü úÆüÖ úÆü−Ö ×¯ÖϵִÖÖ−Ö……0……
957. ÃÖã×−Ö ×¯Ö쵅 ²Ö“Ö−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö ¯ÖÖµÖÖê,
ˆ´ÖÖ −ÖµÖ−Æü ÖãÆü êú ³Ö׸ü †ÖµÖÖê,
ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö ²ÖÆãü׸ü −Ö³Ö ¬ÖÖµÖÖê,
ÃÖ´Öã×—Ö úÖ•Ö ²Ö¸ü ²ÖêÖ ²ÖœÍüÖµÖÖê,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ´Ö−Ö×ÆüÓ ´Ö−Ö×ÆüÓ ¯ÖϳÖã ¸Öü´Ö……0……

926/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

958. •Ö²Ö ú×¯Ö †¾Ö¬Ö¯Öã׸ü לÖ †ÖµÖÖê,


ÃÖ¸ü•Öæ ¤êü×$Ö ´ÖÆüÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖµÖÖê,
ÃÖ׸üÆüØÆü ú׸ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö Æü¸ÂÖÖµÖÖê,
−ÖÓפüÖÏÖ´Ö »Ö×Ö ²ÖÆãü׸ü ˆ›ÍüÖµÖÖê,
ÖµÖÖê †Ö‡ ÃÖß‘ÖÐØÆü ŸÖê×Æü šüÖ´Ö……0……
959. ¤êü$ÖÖ †ÖÁÖ´Ö ´ÖÆÑü Öã−Ö $ÖÖ−ÖØÆü,
¤ãü¸ü²Ö»Ö ¤üß−Ö ¸üÖ´Ö ¸üןִÖÖ−ÖØÆü,
³ÖÃ´Ö ³Ö¸îü ŸÖ−Ö ×−Ö¸ü´Ö»Ö ¬µÖÖ−ÖØÆü,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ×“ÖŸÖØÆü ¸Öü´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
¬Ö¸îü •Ö™üÖ•Öã™ü ´Öã×−Ö ¯Ö׸ü¬ÖÖ−Ö……0……
960. ±ú»Ö ´Öã»ÖÖפü ¸Öü$Öî ³Öãч ´ÖÖÑÆüà,
ãúÃÖ ÃÖÖò£Ö¸üß ÃÖµÖ−Ö »Ö×Ö †ÖÆüà,
“ÖœÍîü ¯ÖÖ¤ãüú−Æü ãúÃÖã´Ö ÃÖãÆüÖÆüà,
ÃÖ×“Ö¾Ö úÂÖÖµÖ ²ÖÃ¡Ö ×¯Ö쵅 ¯ÖÖÆüà,
ú¸üŸÖ ¸Öü•Ö îú úÖ•Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
961. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ¸Öü´Ö³ÖÛŒŸÖ ¸üŸÖ ¯ÖÖµÖê,
ÃÖÖÃÖ−Ö ú¸üŸÖ ³Ö¸üŸÖ ŸÖ¯Ö ŸÖÖµÖê,
´ÖæÙŸÖ´ÖÓŸÖ ¬Ö´ÖÔØÆü ÃÖ´Ö ³ÖÖµÖê,
ÄÖÖ¾ÖŸÖ −ÖµÖ−Ö ¯ÖÏß×ŸÖ ”û»ÖúÖµÖê,
»Ö×$Ö †ÃÖ ¤üÃÖÖ ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……

927/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

962. úÆüŸÖ ³ÖµÖê לüÖ †Ö ú¸ü •ÖÖê¸üß,


Æêü ׯÖ쵅 ³Ö¸üŸÖ ÃÖã−ÖÆãÑü ãú”û ´ÖÖê¸üß,
•Öê×Æü »Ö×Ö ú™ ÃÖÆüÆãÑü −ÖØÆü £ÖÖê¸üß,
•Öê×Æü »Ö×Ö ×ÆüµÖ †−ÖãŸÖÖ¯Ö ²Ö™üÖê¸üß,
ÄÖ¾ÖÆãÑü −ÖµÖ−Ö •Ö»Ö ÃÖÖê‡ ¯ÖϳÖã ¸Öü´Ö……0……
963. úÆüÖ ŸÖã´ÆüØÆü †Ö¯Ö×−Ö ãúÃÖ»ÖÖ‡Ô,
ŸÖ×•Ö ÃÖ²Ö ÃÖÖêú ÃÖã−ÖÆãÑü Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
ŸÖ¾Ö »Ö×Ö †Ö¾ÖŸÖ †Ö•ÖãØÆü ¬ÖÖ‡Ô,
×»ÖµÖê ÃÖÓÖ ×ÃÖµÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ³ÖÖ‡Ô,
−ÖØÆü ÃÖÓ¤êüÆü ×´Ö×»ÖØÆü †×²Ö¸Öü´Ö……0……
964. ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÖÑ—Ö ¤üÃÖÃÖßÃÖüØÆü ´ÖÖ¸üß,
úÖê×™üú úÖê×™ü †ÃÖã¸ü ¸ü−Ö ¯ÖÖ¸üß,
ÃÖú»Ö ³Öæ×´Ö ú¸ü ³ÖÖ¸ü ˆŸÖÖ¸üß,
ÃÖ±ú»Ö´Ö−ÖÖê¸ü£Ö ÆüÖê ¤ü−Öã•ÖÖ¸üß,
†Ö¾ÖŸÖ −Ö³Ö ¯Ö£Ö “ÖœÍîü ײִÖÖ−Ö……0……
965. ÃÖã×−Ö ÃÖÆüÃÖÖ †ÃÖ ×Ö¸Öü ÃÖãÆüÖ‡Ô,
†Ö−ÖÓ¤üÆãÑü úÆÑü †Ö−ÖÓ¤ü¤Ö‡Ô,
³ÖÖ ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖ ˆ´ÖÖ †×¬ÖúüÖ‡Ô,
úß ³Ö㇠×Ö¸îü ³Ö¸üŸÖ ´Öã¹ý”Öû‡Ô,
îúú‡ ÃÖã†−Ö ×²Ö¯Öã»Ö ²Ö»Ö¬ÖÖ´Ö……0……

928/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

966. ´ÖÆüÖŸÖê•Ö¬Ö¸ü ú׸ü ²Ö»Ö ³ÖÖ¸üß,


ˆšîü ŸÖã¸ÓüŸÖ×Æü ˆ´ÖÖ ÃÖѳÖÖ¸üß,
†Ö−ÖѤü ˆ´Ö×Ö úׯÖØÆü †Ñú¾ÖÖ¸üß,
³Ö¸üŸÖ ³Ö¸üŸÖ ³Ö‹ ¤üÃÖÖ ×²ÖÃÖÖ¸üß,
ÄÖÖ¾ÖŸÖ ÃÖ×»Ö»Ö −ÖµÖ−Ö †×²Ö¸Öü´Ö……0……
967. ³ÖÖ †×ŸÖ Æü¸üÂÖ ¸üÖê×ú −ÖØÆü ¯ÖÖµÖê,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ²Ö“Ö−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
úÖê ŸÖã´Æü ŸÖÖŸÖ úÆüÖÑ ÃÖê †ÖµÖê,
´ÖÖê×Æü ¯ÖϳÖæ ÃÖã×¬Ö ÃÖã¬ÖÖ ×¯Ö†ÖµÖê,
ú¸üŸÖ ”ûÖêÆü †×ŸÖ †Ö¯Ö−Ö •ÖÖ−Ö……0……
968. ‹×Æü ˆ¯ÖúÖ¸ü ÃÖ׸üÃÖ ú”ãû −ÖÖÆüà,
ú׸ü ײ֓ÖÖ¸ü ¤êü$ÖˆÑ ´Ö−Ö ´ÖÖÆüà,
ŸÖ²ÖÆüÆãÑü ‹ú »ÖÖ$Ö ÖÖî •ÖÖÆüà,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÖÖÑ¾Ö üÃÖÖî ¤êüˆÑ ÃÖãÆüÖÆüà,
³Öæ×ÂÖŸÖ ÃÖÖê»ÖÆü ú−µÖÆãÑü ¤Öü−Ö……0……
969. ¯Öã×−Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ³Ö¸üŸÖ †ÃÖ ÖÖ‡Ô,
ײָüÆü ²Ö¸üÃÖ ÃÖ²Ö ²ÖߟÖêˆü ³ÖÖ‡Ô,
†Ö•Öã×Æü ¯ÖϳÖã »Öß»ÖÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖêúü ØÃÖ¬Öã ÃÖ²Ö ÖµÖÖê ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
ÃÖŸµÖ −Ö Æü׸ü “Ö¸ü“ÖÖ ÃÖ´Ö †Ö−Ö……0……

929/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

970. †²Ö ŸÖã´Æü •ÖÖ×−Ö ´ÖÖê¸ü ¯ÖϳÖã −ÖÖŸÖÖ,


³Ö‡µÖÖ ´ÖÖê×Æü ²ÖŸÖÖ¾ÖÆãÑü ²ÖÖŸÖÖ,
ú²Ö úÆÑü ¯ÖϳÖã סֳÖã¾Ö−Ö ÃÖã$Ö¤ÖüŸÖÖ,
úׯÖ−Æü ÃÖÓÖ ú׸ü îú ÃÖÓ‘ÖÖŸÖÖ,
ÃÖÓÆüÖ¸îü ¸ü−Ö †ÃÖã¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
971. ÃÖã×−Ö †ÃÖ ³Ö¸üŸÖ ²Ö“Ö−Ö Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
¯ÖϳÖã “Ö׸ü¡Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ú׸ü ײÖßÖÖ¸ü ÖÏÖ´Ö Öã−Ö ÖÖ‡Ô,
פüµÖÖê ¯Ö¾Ö−ÖÃÖãŸÖ ÃÖú»Ö ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
ÃÖã−ÖŸÖ Æü¸×ÂÖ ×ÆüµÖ ³Ö¸üŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
972. ׸ü¯ÖãÆü−ÖÆüà †ÃÖ úÆîü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
−ÖÖ׸ü ›üÖ׸ü ÃÖ•Ö¾ÖÖ¾ÖÆãÑü ³ÖÖ‡Ô,
úÆüÆãÑü ײ֯ÖÏÖ−Ö †×ŸÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
−ÖÖ׸ü¤êü¾Ö ÃÖ²Ö êú¸ü ¯Öã•ÖÖ‡Ô,
ú¸ïü ãúÃÖ»Ö »Ö×Ö †ÃŸÖã×ŸÖ ÖÖ−Ö……0……
973. ²ÖîŸÖÖ×»Öú ²ÖÓ¤ß ÃÖ´ÖãÆüÖµÖë,
ÃÖ¸üÃÖ ¸ÖüÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü •ÖÃÖ ÖÖµÖë,
ÂÖÖê›Íü×ÃÖ ÃÖã´Öã×$Ö ²ÖÖ¸üú−µÖÖµÖë,
²ÖÃÖ−Ö ×²Ö³ÖæÂÖ−Ö ÃÖ•Öî ÃÖãÆüÖµÖë,
¯Öã¸ü ²ÖÖÆü¸ü ÃÖ²Ö ú¸ïü ¯ÖµÖÖ−Ö……0……

930/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

974. ÃÖ×•Ö ÃÖ×•Ö ÃÖú»Ö ¸Ö•Öü ´Ö×Æü»ÖÖµÖêÓ,


Öã¹ý ²Ö×ÃÖšü îú ÃÖÓÖ ×ÃÖ¬ÖÖµÖë,
ÃÖê−Ö¯Ö ÃÖê−Ö ÃÖ×“Ö¾Ö ÃÖ´ÖãÆüÖµÖë,
Ö•Ö ¸ü£Ö ŸÖã¸üÖ ²Ö−ÖÖ¾Ö ²Ö−ÖÖµÖë,
“Ö»Öî ¯Ö¤ÖüןÖúÆæÑü †×²Ö¸Öü´Ö……0……
975. ײ֯ÖÏ ²Öê¤ ¬Öã×−Ö ú¸üŸÖ×ÆÓü •ÖÖµÖë,
ÃÖã´Öã×$Ö ÃÖãÆüÖ×Ö×−Ö ´ÖÓÖ»Ö ÖÖµÖë,
−Öé¯Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ×ÃÖ¸ü ”û¡Ö ¬Ö¸ÖüµÖë,
¯Ö׸ü•Ö−Ö ¯Öã¸ü•Ö−Ö ÃÖÓ$Ö ²Ö•ÖÖµÖë,
“Ö»Öï úÆüŸÖ •ÖµÖ •ÖµÖ ÁÖ߸üÖ´Ö……0……
976. ³Ö¸üŸÖ ²Ö“Ö−Ö ÃÖã×−Ö ×¸ü¯ÖãÆü−Ö ¬ÖÖ‡Ô,
×»ÖµÖÖê ÃÖú»Ö ¯Öã¸ü•Ö−ÖØÆü ²Öã»ÖÖ‡Ô,
úÆüÖ ¸ü“ÖÆãÑü ÃÖãÓ¤ü¸ü ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê »Ö×$Ö »Ö×$Ö ¯ÖϳÖã ú¸ïü ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ$ÖÖ ÃÖ²Ö ÃÖã´ÖןÖü ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
977. ×Ö׸ü•ÖÖ •ÖÖ×−Ö ¸üÖ´Ö ¯ÖϳÖã †Ö¾ÖŸÖ,
ÃÖ²Ö ¯Öã¸ü•Ö−Ö ×´Ö×»Ö −ÖÖ¸ü ÃÖ•ÖÖ¾ÖŸÖ,
ŸÖÖê¸ü−Ö ²ÖÓ¤ü−Ö¾ÖÖ¸ü »ÖÖÖ¾ÖŸÖ,
Ö•Ö ´ÖÖêןÖ−Æü ÃÖê “ÖÖîú ¯Öã¸Öü¾ÖŸÖ,
´ÖÓÖ»Ö ú»ÖÃÖ ¬Ö¸üŸÖ †×³Ö¸Öü´Ö……0……

931/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

978. ¬¾Ö•Ö ¯ÖŸÖÖú ÃÖê −ÖÖ¸ü ÃÖãÆüÖµÖê,


¤êü$ÖŸÖ ²Ö−Öî ²Ö¸ü×−Ö −ÖØÆü •ÖÖµÖê,
ÃÖ²Ö ´Ö−Ö Çü¤üµÖ »Ö»Öú —Ö»ÖúÖµÖê,
¯ÖϳÖã ¤ü¸üÃÖ−Ö ÃÖã$Ö ØÃÖ¬Öã ±ú±úÖµÖê,
ÃÖ²ÖØÆü ÃÖÆêü•ÖŸÖ ³Öë™ü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
979. Ö•Ö ¤üÃÖ ÃÖÆüÃÖ »ÖÖ$Ö ÆüµÖ »ÖÖµÖê,
¸ü£ÖÆãÑü ÃÖÆüÃÖ ¤üÃÖ ²ÖÖÆü¸ü †ÖµÖê,
ÃÖ²Ö †×ŸÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖ•Öî ÃÖ•ÖÖµÖê,
¤êü$ÖŸÖ Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ †×ŸÖ ³ÖÖµÖê,
´ÖÓÖ»Ö´ÖµÖ ÃÖÖê³ÖÖ †×³Ö¸Öü´Ö……0……
980. “ÖלÍü ¯ÖÖ»Öúß ¸üÖ•Ö ´Ö×Æü»ÖÖµÖë,
“Ö»ÖßÓ ×−Ö¸êü$Ö−Ö ¸ü‘Öããú»Ö¸ÖüµÖê,
׸ü¯ÖãÆü−Ö ÃÖ×ÆüŸÖ ˆ´Ö×Ö †ãúŸÖÖµÖê,
“Ö»Öî ³Ö¸üŸÖ ×−Ö•Ö ÃÖßÃÖ “ÖœÍüÖµÖê,
•ÖÖêÖ¾ÖŸÖ ¯ÖÖѾÖ׸ü ¯ÖÏÖ−Ö ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
981. ¤æü¸üØÆü ÃÖê ŸÖê×Æü ÃÖ´ÖµÖ »Ö$ÖÖµÖê,
†Ö¾ÖŸÖ ¯Öã¯Öú•ÖÖ−Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
“ÖÓ¦ü×ú¸ü−Ö ÃÖ´Ö •µÖÖê×ŸÖ •ÖÖÖµÖê,
ˆÖŸÖ ÃÖæ•ÖÔ ÃÖ´ÖÆüß ÃÖã$Ö •ÖÖµÖê,
»ÖÖî ×−Ö¸êü$Ö−Ö »ÖÖêÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

932/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

982. úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê ŸÖ²Ö ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,


†Ö¾ÖŸÖ ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸Öü´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÓÖ ×ÃÖµÖÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ²ÖΟ־ÖÖ−ÖÖ,
³Öæ¯Ö ײֳÖßÂÖ−Ö úßÃÖ ¯ÖϬÖÖ−ÖÖ,
†ÓÖ¤üÖפ ²ÖÖ−Ö¸ü ²Ö»Ö¬ÖüÖ´Ö……0……
983. ¯Öã×−Ö ÃÖ²Ö »ÖÖî úÆü−Ö Æü¸ÂÖÖµÖê,
µÖê ŸÖÖê µÖê ŸÖÖê ¸Ö´Ö×ÆüÓü †ÖµÖê,
²ÖÖ»Öú ²Öé¨ü •Öã¾ÖÖ Æãü»ÖÃÖÖüµÖê,
Æü¸ÂÖ úÖê»ÖÖÆü»Ö ²ÖœÍüŸÖ×Æü •ÖÖµÖê,
ÃÖ²Ö ú¸ü ´Ö−Ö ¥üüÖ ”û×²Ö ‘Ö−ÖõÖÖ´Ö……0……
984. Ö•Ö ¸ü£Ö ŸÖã¸üÖ ˆ´ÖÖ ÃÖ²Ö ŸµÖÖÖê,
³Öãч ¯Ö¸ü šüÖœÍü ÆüÖê‡ †−Öã¸ÖüÖê,
×ÃÖ¸ü ‰ú¯Ö¸ü ú׸ü ¤êü$Ö−Ö »ÖÖÖê,
ŸÖ²ÖÆüØÆü ןÖ−ÆüØÆü ײֻÖÖêúŸÖ †ÖÖê,
¯Öã»Ö×úŸÖ ³ÖµÖê ÃÖã³ÖÖ−Ö−Ö ¸üÖ´Ö……0……
985. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü ÃÖ−Ö´Öã$Ö †Ö‡ØÆü,
“ÖœÍîü ײִÖÖ−Ö ¤êü×$Ö ¸ü‘Öã¸Öü‡ØÆü,
³Ö¸üŸÖ ´ÖÆüÖ ÃÖã$ÖØÃÖ¬Öã ÃÖ´ÖÖ‡ØÆü,
•ÖÖê׸ü •ÖãÖ»Ö ú¸ü ÃÖßÃÖ —ÖãúÖ‡ØÆü,
²ÖÓ¬Öã ÃÖ×ÆüŸÖ ³Ö‹ ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

933/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

986. ŸÖ²ÖØÆü ײֻÖÖê×ú ¸Ö´Öü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,


†Ö ˆŸÖ¸Öü ³Öãч פü²µÖ ײִÖÖ−ÖÖ,
ׯÖ쵅 ²ÖÓ¬ÖãØÆü ŸÖÆÑü ¸üÖ´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
×»ÖµÖÖê “ÖœÍüÖ‡ ú¸üŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖÖ,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ÁÖß´Öã$Ö ³Ö׸ü ´ÖãÃÖãúÖ−Ö……0……
987. ¯ÖÖ †×ŸÖ ×−Öú™ü †×¬Öú Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖãØÆü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö úß−Æü ¤üˆ ³ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ÃÖß‘ÖÐØÆü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÖãÃÖÖчÕ,
×»ÖµÖÖê ןÖ−ÆüØÆü ×−Ö•Ö †Óú ײ֚üÖ‡Ô,
†ÖØ»ÖÖ−Ö ÃÖã$Ö ú¸üŸÖ ¯ÖϤÖ−Öü……0……
988. ײÖÅ²Ö»Ö ³Ö¸üŸÖ ÃÖã¯ÖÏê´Ö †‘ÖÖµÖê,
³Öã•Ö Ö×Æü »Ö$Ö−ÖüØÆü Çü¤üµÖ »ÖÖÖµÖê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ²ÖÆãü׸ü ×ÃÖµÖÖ ×œüÖ †ÖµÖê,
“ÖÖ¹ý “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü ÃÖßÃÖ —ÖãúÖµÖê,
Æü¸×ÂÖ-¯Ö¸×ÃÖ ¯Ö¤ü úß−Æü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
989. ŸÖÖ ×¯Ö”û ×Ö׸ü•ÖÖ úßÃÖ ¯ÖϬÖÖ−ÖØÆü,
ÃÖ¸ü³Ö ÖÓ¬Ö´ÖÖ¤ü−Ö •Ö´Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
†ÓÖ¤ü ׸üÂÖ³Ö ÃÖãÂÖê−Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖØÆü,
׫üײ֤ü Ö¾ÖÖXÖ ¯Ö−ÖÃÖ ²Ö»Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
−Öᯙ −Ö»ÖÖפüØÆü ¯ÖϳÖã ׯÖ쵅 •ÖÖ−Ö……0……

934/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

990. ³Ö¸üŸÖ ×»ÖµÖÖê ×−Ö•Ö Çü¤üµÖ »ÖÖÖ‡Ô,


ÃÖ´Öã×—Ö ¸Ö´Öü ÃÖ´Ö Æüß ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö »Ö×$Ö ˆ´ÖÖ ³Ö¸üŸÖ ÁÖߟÖÖ‡Ô,
ÃÖᯙ ÃÖ−ÖêÆü ÃÖã³ÖÖ¾Ö ÃÖã¬ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö úׯÖÁÖêšü ´ÖÆüÖ ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……
991. ÃÖãÓ¤ü¸ü ´ÖÖ−ÖãÂÖºþ¯Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
¯Öæ”ûŸÖ ³ÖµÖê ”êû´Ö ãúÃÖ»ÖÖ‡Ô,
²ÖÆãü׸ü ÃÖãÓúšüØÆü Óúšü »ÖÖÖ‡Ô,
³Ö¸üŸÖ úÆüŸÖ ³Ö‹ Çü¤üµÖ †‘ÖÖ‡Ô,
ÃÖ$ÖÖ ÃÖãÓúšü ú¯ÖßÃÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
992. ¯ÖÖ ŸÖã´ÆüÖ¸ü ²Ö»Ö ÃÖê−Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ײֵ֕Öß ³ÖµÖê ÃÖ´Ö¸ü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
†ÃÖã¸ü−Æü ÃÖ×ÆüŸÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Öü‡Ô,
×Ö¸üÖ ÃÖ´Ö¸ü ´ÖÆÑü ¯ÖÏÖ−Ö ÖѾÖÖ‡Ô,
×−Ö¯Ö™ü ×−Ö¸ÓüãúÃÖ ¤ãü™ü ´ÖÆüÖ−Ö……0……
993. ˆ´ÖÖ ŸÖ²ÖØÆü ׸ü¯ÖãÆü−Ö Æü¸üÂÖÖ‡Ô,
¸Ö´Öü »Ö$Ö−Ö îú “Ö¸ü−Ö−Æü −ÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü×ÃÖ ¯Ö¤ãü´Ö¯Ö¤ü ³ÖÖ¾Ö ³Öã»ÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü´Ö ײÖ−ÖßŸÖ ¯Öã»Ö×ú ¯Öã»ÖúÖ‡Ô,
²ÖÓ¤üŸÖ ³ÖµÖê ×ÃÖµÖØÆü ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……

935/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

994. ŸÖ²Ö »Ö×$Ö éúÃÖ ²Ö¤ü−ÖÖ ×¯Ö쵅 ´ÖÖŸÖÖ,


ÄÖÖ¾ÖןÖÓ ÃÖ×»Ö»Ö −ÖµÖ−Ö•Ö»Ö•ÖÖŸÖÖ,
ÃÖ²Ö ŸÖ×•Ö ¬ÖÖ‡ †Ö‡ ¸ü‘Öã−ÖÖ£ÖÖ,
ÃÖÖ¤ü¸ü −ÖÖ‡ “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü ´ÖÖ£ÖÖ,
¯Ö¸ü´Ö ³ÖÖ¾Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ˆ¸ü †Ö−Ö……0……
995. ú×Æü ú×Æü †×ŸÖ †−Öã¸ÖüÖ »ÖÖÖ‡Ô,
¯Ö¸ü´Ö µÖÖ−Ö´ÖµÖ ×Ö¸Öü ÃÖãÆüÖ‡Ô,
úß−Æü ¯ÖϲÖÖê¬Ö ÃÖÖê×¬Ö ´Ö´ÖŸÖÖ‡Ô,
¯ÖÖë×”û −ÖµÖ−Ö ´ÖÖµÖÖ ×−Ö²Ö¸Öü‡Ô,
ÃÖÖÓ×ŸÖ ¯ÖϤÖü−Ö úßÛ−Æü †×²Ö¸Öü´Ö……0……
996. îúúµÖ ÃÖãŸÖÖ îúú‡Ô ´ÖÖ‡Ô,
ÃÖê ×´Ö×»Ö ˆ´ÖÖ ÃÖã•Ö−Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ú×Æü ú×Æü ²Ö“Ö−Ö ³Ö¸î ׯÖϵ֟ÖÖ‡Ô,
´Ö−Ö ú¸ü ÃÖ²Ö ÃÖÓúÖê“Ö ×´Ö™Öü‡Ô,
¯Öã×−Ö ŸÖ²Ö »Ö$Ö−Ö´ÖÖŸÖã ¯ÖÆÑü †Ö−Ö……0……
997. “Ö¸ü−Æü ²ÖÓפü †×ŸÖÃÖµÖ ÃÖã$Ö ´ÖÖ−ÖÖ,
×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ÃÖÛÃ´ÖŸÖ ×“Ö¡Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê »Ö×$Ö ³ÖÖ¾Ö ÃÖã³ÖÖ¾Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
úÖê −Ö ×¸ü—Öî †ÃÖ ¯ÖÖ ´ÖãÃÖãúÖ−ÖÖ,
úÖ×Æü −Ö ³Ö¾Ö ³ÖµÖ ×´Ö™îü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……

936/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

998. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ †Ö ³Ö¸üŸÖ ŸÖÆüÖчÔ,


•ÖÖ×Æü úßÛ−Æü ¯ÖÏןÖפü¾ÖÃÖ ¯Öã•ÖÖ‡Ô,
“Ö¸ü−Ö¯Ößšü ÃÖÖê −ÖµÖ−Ö−Æü »ÖÖ‡Ô,
³ÖÛŒŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ¸Ö´Öü×ÆüÓ ¯Ö×Æü−ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖÁÖã ¯Ö¸ü×ÃÖ ¯Ö¤ü ú¸üŸÖ ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
999. ¯ÖϳÖã ÃÖê úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖï¯Öêˆ ´ÖÖê×Æü ¸Öü•Ö •ÖÖê ÃÖÖчÕ,
ÃÖÖï¯ÖˆÑ ŸÖã´ÆüØÆüü ¤üÖÃÖ úß −ÖÖ‡Õ,
ÖÏÆü−Ö ú¸üÆãÑü †²Ö ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
¤êü¾Ö¤êü¾Ö ÃÖê¾Öú ÃÖã$Ö¬ÖÖ´Ö……0……
1000. ¤êü×$Ö ŸÖã´Æü×Æü µÖÆÑü −ÖµÖ−Ö •Öã›ÍüÖµÖÖê,
×´Ö™îü ײֵÖÖêÖ ¸üÖêÖ ¸ü‘Öã¸üÖµÖÖê,
ÃÖã±ú»Ö •Ö−´Ö ³ÖÖ ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖüµÖÖê,
†Ö•Öã −ÖÖ£Ö Æü´Ö úÖÆü −Ö ¯ÖÖµÖÖê,
¯Öæ¸ü−Ö ³ÖµÖÖê ÃÖú»Ö ´Ö−ÖúÖ´Ö……0……
1001. Æêü éú¯ÖÖ»Öã ÃÖê¾Öú ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ŸÖã´Æü¸üØÆü éú¯ÖÖ ´ÖÆüÖ ´Ö×Æü´ÖÖ‡Ô,
ÃÖê−ÖÖ ¸Öü•Ö úÖêÂÖ ²ÖלÍü†Ö‡Ô,
†−Ö ³ÖÓ›üÖ¸ÆãÑü ²ÖœÍüŸÖ ±ú±úÖ‡Ô,
¤üÃÖÖã−Ö ³ÖµÖÖê “Ö¸ü−Ö ¯Ö×Æü“ÖÖ−Ö……0……

937/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1002. †²Ö ú׸ü éú¯ÖÖ ÃÖѳÖÖ¸üÆãÑü ¸Öü•ÖÖ,


ú¸üÆãÑü •Ö£ÖÖ ¹ý×“Ö •Ö−ÖׯÖ쵅 úÖ•ÖÖ,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ³Ö¸üŸÖ úÆüŸÖ, ¸ü‘Öã¸Öü•ÖÖ,
×ÃÖµÖ »Ö”ãû´Ö−Ö ú×¯Ö ³ÖÖ»Öã ÃÖ´ÖÖ•ÖÖ,
׸ü×ÂÖÖ−Ö ´Ö×ÆüÃÖã¸ü ÃÖÖ¬Öã ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
1003. ¯Ö׸ü•Ö−Ö ¯ÖÏ•ÖÖ ˆ´ÖÖ ÃÖ²Ö ´ÖÖ‡Ô,
³Ö¸üŸÖ ¯ÖÏê´Ö ²ÖÃÖ ³ÖµÖê ŸÖÆüÖчÔ,
Æü¸×ÂÖü ײֻÖÖêúŸÖ ú¸üŸÖ ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
»ÖÖÖî úÆü−Ö ÃÖ²ÖØÆü ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
úÆÑü †ÃÖ ²ÖÓ¬Öã •ÖÖŸÖ ´ÖÆÑü †Ö−Ö……0……
1004. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü †×ŸÖ Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
²ÖÓ¬Öã ׯÖϵÖØÆü ×−Ö•Ö †Óú »ÖÖÖ‡Ô,
ŸÖÖêÂÖŸÖ ÃÖ²ÖÆüØÆü “Ö»Öî ˆ›ÍüÖ‡Ô,
−ÖÓפüÖÏÖ´Ö ³Ö¸üŸÖÖÁÖ´Ö †Ö‡Ô,
ˆŸÖ׸ü ײִÖÖ−Ö×ÆüÓ ÃÖê ¯ÖϳÖã ¸Ö´Öü……0……
1005. úÆêüˆ •ÖÖÆãüÑ †²Ö ÃÖß‘ÖÐ×Æü ³ÖÖ‡Ô,
ú¸üÆãÑü ãú²Öê¸üØÆü úß ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
×úµÖÖê ¯ÖµÖÖ−Ö ×²Ö´ÖÖ−Ö ˆ›ÍüÖ‡Ô,
¸Ö´Ö ײֵÖÖêÖ ¸üÖêÖ ¤ãü$Ö £ÖÖ´Ö……0……

938/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (“ÖÖî¤ü Æü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1006. ÃÖ㸠Öã¹ýÆüßÓ ×•Ö×´Ö ‡Ó¦ü ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,


ú׸ü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö ÖÆüŸÖ †Ã£ÖÖ−ÖÖ,
ןÖ×´Ö ú׸ü †ÖÃÖ−Ö Öã¹ýØÆü ¯ÖϤÖü−ÖÖ,
²ÖÓ¤ü−Ö ú¸üŸÖ ˆ´ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖÖÃÖ×ÆüÓ ²Öîךü ÖµÖÖê ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……
-:o:-

939/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……¯Ö¦Ó üÆü ¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


ÁÖ߸ִÖ-¸Ö•µÖÖ׳ÖÂÖê
úü
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
1007. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ×¯Ö쵅 ¯Ö¸ü´Ö ÃÖµÖÖ−Öß,
ÃÖã−ÖÆãÑü ²ÖÆãü׸ü †ÖÖê ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
¸Öü´Öú£ÖÖ´ÖéŸÖ •Öß¾Ö−Ö¤üÖ−Öß,
úÆüˆÑ •Ö£ÖÖ ´Ö×ŸÖ ²Ö¸ü×−Ö ²Ö$ÖÖ−Öß,
³ÖÖ×ŸÖ ×²Ö¸ÖüÖ ¯ÖϤÖüµÖ×−Ö µÖÖ−Ö……0……
1008. ŸÖ²Ö ŸÖÆÑü ³Ö¸üŸÖ»Ö»ÖÖ ú¸ü •ÖÖê¸üß,
³ÖÖ¾Ö ³ÖÖ×ŸÖ Öã−Ö ÃÖú»Ö ²Ö™üÖê¸üß,
ÃÖßÃÖ —ÖãúÖ‡ ×−ÖÆüÖê׸ü ×−ÖÆüÖê¸ßü,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê ´Öã$Ö ú׸ü ¯ÖϳÖã †Öê¸üß,
¤üß−Ö²ÖÓ¬Öã Æêü ¤üµÖÖ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
1009. ¤êü ´ÖÖê×Æü ¸Öü•Öã ´ÖÖŸÖã ÃÖŸúÖ¸üß,
úßÛ−Æü éú¯ÖÖ ´Öã—Ö ¯Ö¸ü ²Ö×›Íü ³ÖÖ¸üß,
²Ö−Ö ²Ö×ÃÖ ×¡Ö³Öã¾Ö−Ö úß−Æü ÃÖã$ÖÖ¸üß,
¯Öã×−Ö ¯Öã׸ü †Ö‡ ³ÖÖŸÖ ³ÖµÖÆüÖ¸üß,
¯ÖÖêÂÖêˆ ´ÖÖê×Æü †−Öã•Ö ׯÖ쵅 •ÖÖ−Ö……0……

940/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1010. †²Ö ¯ÖϳÖ㠆׬Öú ¤üµÖÖ ×²ÖßÖÖ¸üÆãÑü,


³Ö×»Ö ×²Ö×¬Ö ÃÖ²Ö ×−Ö•Ö ¸Öü•Ö ÃÖѳÖÖ¸üÆãÑü,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÃÖê¾Öú Çü¤üµÖ ×−ÖÆüÖ¸üÆãÑü,
×ÃÖ¸ü ¬Ö׸ü †³ÖµÖÆüÖ£Ö ³ÖµÖ ™üÖ¸ÆãÑü,
‹×Æü ײÖ×¬Ö ú×Æü ú׸ü ¤Óü›ü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
1011. îúú‡ ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ Öã¹ý¸Öü‡Ô,
úÆîü ²ÖÆãüŸÖ ú”ãû ײÖ−ÖµÖ ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
ŸÖ²Ö ´ÖÖµÖÖ †¯Ö−Öß †¯Ö−ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ³Ö×»Ö ú׸ü ׯÖϵ֟ÖÖ ´ÖãÃÖãúÖ‡Ô,
×»ÖµÖÖê ¸Öü•Ö ¯ÖϳÖã •Ö−Ö ´Ö−Ö •ÖÖ−Ö……0……
1012. •ÖÖê ÃÖã$Ö¬ÖÖ´Ö ¸Öü´Ö ²Ö¯Öã¬ÖÖ¸üß,
¯Ö¸ü´ÖÖ−ÖÓ¤ü ×−ÖŸµÖ †×²ÖúÖ¸üß,
ײÖÂÖµÖÖ−ÖÓ¤ü ¸üÆüŸÖ •ÖÖê ™Öü¸üß,
µÖÖ−Ö¯ÖæÓ•Ö †‘Ö †¾ÖÖã−ÖÆüÖ¸üß,
•ÖÖê ³Ö¾ÖêÃÖ ³Ö¾Ö ¯Ö¸î ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1013. •ÖÖê †−ÖßÆü †×$Ö»ÖêÃÖ †úÖ´ÖÖ,
×úµÖê ײÖ−Ö×Æü ú”ãû ³Öã¾Ö−Ö ŸÖ´ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖú ¸ü×“Ö ÃÖú ×´Ö™Öü‡ †×²Ö¸Öü´ÖÖ,
ŸÖÖ×Æü ×ú ÆüÖê‡ ¸Öü•Ö ÃÖê úÖ´ÖÖ,
†ÃÖ ú×Æü ÖÖ¾ÖØÆü ÃÖÓŸÖ ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……

941/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1014. •Ö¤ü×¯Ö ˆ´ÖÖ ¯ÖϳÖã ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,


×−Ö¸ÖüúÖ¸ü ÃÖã$Ö³Ö¾Ö−Ö †´ÖÖ−Öß,
ŸÖ¤ü×¯Ö ³ÖÖŸÖ ´Ö−Ö úß ÃÖ²Ö •ÖÖ−Öß,
¬Ö¸üØÆü ¤êüÆü ׯÖϵ֟ÖÖ †×ŸÖ ´ÖÖ−Öß,
»Öß»ÖÖ ú¸üØÆü −Ö •ÖÖµÖê •ÖÖ−Ö……0……
1015. ŸÖ²ÖÆüØÆü ¯ÖÖ ¯ÖϳÖã ÃÖî−Ö †‘ÖÖüµÖÖê,
׸ü¯ÖãÆü−Ö ”ûÖî¸üúÖ¸ü ²Öã»Ö¾ÖÖµÖÖê,
ÃÖú»Ö ´ÖÖÓÖ×»Öú ²ÖßÖã ÃÖãÆüÖµÖÖê,
¯ÖϳÖ㠆׳ÖÂÖêú ÆêüŸÖã ´ÖÑÖ¾ÖÖµÖÖê,
Öã¹ý ²Ö×ÃÖšü Öã−Ö µÖÖ−Ö ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
1016. ÃÖ´ÖµÖ •ÖÖ×−Ö ³ÖÖ‡Ü−Æü ¸ü‘Öã¸üÖµÖê,
×−Ö•Ö ú¸ü Æü¸ü×ÂÖ ˆ´ÖÖ †−Æü¾ÖÖµÖê,
×−ÖÓָü¯Ö×ŸÖ úׯ֯ÖןÖÆãÑü ²Öã»ÖÖµÖê,
†−Æü¾ÖÖ¾ÖŸÖ ³Ö‹ †×ŸÖ ׯÖ쵅 ³ÖÖµÖê,
²ÖÖê×»Ö ²Öã»ÖÖ “Ö¸²Ö¸ü−Æü ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
1017. ¯Öã×−Ö ¯ÖϳÖãüÆüØÆü †Ã−ÖÖ−Ö ú¸ÖüµÖÖê,
פü²µÖ †ÓÖ¸ÖüÖÆãÑü ²ÖÆãü »ÖÖµÖÖê,
ׯ֟ÖÖ´²Ö¸ü ²Ö¸ü ´ÖÖ»Ö ×¯Ö−ÆüÖµÖÖê,
ÃÖÖê³ÖÖ ¤ü߯µÖ´ÖÖ−Ö ¤ü´ÖúÖµÖÖê,
³Ö¸üŸÖ »Ö$Ö−Ö ×¸ü¯ÖãÆü−Öü ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……

942/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1018. ³ÖÖÑ×ŸÖ ³ÖÖÑ×ŸÖ ²Ö¸ü ³ÖæÂÖ−Ö †Ö−Öß,


¯Ö×Æü¸Öü¾ÖŸÖ ³Ö‹ Æü׸üÆüØÆü •ÖÖ−Öß,
¸Öü•Ö•ÖÖê×ÂÖŸÖÖ ×ÃÖµÖ ´ÖÆü¸Öü−Öß,
úÖê ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ×ÆüµÖ Æãü»Ö×ÃÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
úß−Æü ØÃÖÖÖ¸ü ¸´ÖÖ ÃÖ´Ö •ÖÖ−Ö……0……
1019. ×Ö׸ü•ÖÖ ¯Öã¡Ö²ÖŸÃÖ»ÖÖ ´ÖÖ‡Ô,
úÖîÃÖ»µÖÖ †×ŸÖ ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
ÃÖ²Ö ú×¯Ö ³ÖÖ»Öã סֵÖ−Æü †−Æü¾ÖÖ‡Ô,
−Ö¾Ö»Ö ×²Ö³ÖæÂÖ−Ö ¯Ö™ü ¯Ö×Æü¸Öü‡Ô,
ú¸ü¾ÖÖ‡Ô ×ÃÖÓÖÖ¸ü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1020. ŸÖ²ÖÆüØÆü ׸ü¯ÖãÆü−Ö †ÖµÖÃÖã ¯ÖÖ‡Ô,
´ÖÓ×¡Ö ÃÖã´ÖÓ¡Ö Çü¤üµÖ Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
¸ü×²Ö ÃÖ´Ö ³ÖÖÃÖ´ÖÖ−Ö ¸ü£Ö »ÖÖ‡Ô,
úß−Æü ÃÖÖ´Ö−Öê ÃÖßÃÖ —ÖãúÖ‡Ô,
ÃÖŸµÖÃÖÓ¬Ö ŸÖ²Ö ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸Öü´Ö……0……
1021. ´ÖÆÖü¤êü¾ÖÆüØÆü Çü¤üµÖ ´Ö−ÖÖ‡Ô,
Öã¹ý “Ö¸ü−Ö−Æü ´ÖÆÑü ÃÖßÃÖ —ÖãúÖ‡Ô,
´Öã×−Ö−ÆüÆãÑü ׫ü•Ö−ÆüÆãüÑ ÃÖÖ¤ü¸ü −ÖÖ‡Ô,
“ÖœÍüŸÖ ³ÖµÖê ¸ü£Ö ¯Ö¸ü Æü¸ÂÖüÖ‡Ô,
ŸÖ²ÖØÆü ú¯ÖßÃÖ ´ÖÆüÖ´Ö×ŸÖ ´ÖÖ−Ö……0……

943/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1022. −Ö»Ö ×−Ö»Ö ²ÖÖ×»ÖŸÖ−ÖµÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,


ÃÖÓÖ ×²Ö³ÖßÂÖ−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÃÖ−ÖÖ³ÖæÂÖ−Ö ¯Ö×Æü׸ü ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
Æü¸ü×ÂÖŸÖ ×ÆüµÖ “ÖלÍü ÆüµÖ Ö•Ö •ÖÖ−ÖÖ,
¸üXÖŸÖ ¯ÖϳÖãØÆü “Ö»Öî ´Öã¤ü´ÖÖ−Ö……0……
1023. ÃÖ²Ö ú¯ÖßÃÖ úß ×¡ÖµÖÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
ÃÖ×•Ö ¬Ö×•Ö ¬Ö׸ü ²Ö¸ü ³Öê$Ö ÃÖµÖÖ−Öß,
ÃÖߟÖØÆü ÃÖÓÖ ÃÖÓÖ Æãü»ÖÃÖÖ−Öß,
“ÖלÍü ¯ÖÖ»Ö×ú−Æü “Ö»Öà ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
×−Ö¸ü$Ö−Ö ¯Öã¸üß ¯Ö¸ü´Ö †×³Ö¸Öü´Ö……0……
1024. וÖ×´Ö Æü׸üŸÖÖ³Ö †Ã¾Ö ¸ü£Ö ´ÖÖÆüßÓ,
“Ö»ÖŸÖ ÃÖ¤êü¾Ö ‡Ó¦ü ”û×²Ö ¯ÖÖÆüà,
¸ü£ÖÖºþœÍü ןÖ×´Ö ¸Öü´Ö ÃÖãÆüÖÆüà,
†¾Ö¬Ö ´ÖÆüÖ¯Öã׸ü ײֻÖÃÖŸÖ •ÖÖÆüà,
−ÖµÖ−ÖÖ−ÖÓ¤ü ú¸üŸÖ ´ÖÖ ¤Öü−Ö……0……
1025. ´ÖÆüÖŸÖê•Ö¬Ö¸ü ²Ö߸ü•Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
ÆüÖê‡ ÃÖÖ¸ü£Öß ³Ö¸üŸÖ ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ÆüÖÑ×ú “Ö»Öî ¸ü£Ö ÖŸÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
׸ü¯ÖãÆü−Ö »Ö‡ ²Ö¸ü ”û¡Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
×Ö׸•ÖÖ “Ö»Öî ²Ö¸Öü¾ÖŸÖ ‘ÖÖ´Ö……0……

944/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1026. ײ֕Ö−Ö ×»ÖµÖê »Ö”ãû´Ö−Ö Æü¸ÂÖÖüµÖê,


“Ö»ÖŸÖ ³ÖµÖê ¯ÖϳÖã ÃÖÓÖ ²Ö−ÖÖµÖê,
úׯ֯Ö×ŸÖ ˆ´ÖÖ ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸ÖüµÖê,
¯ÖϳÖã לüÖ “ÖѾָü ×»ÖµÖê †×ŸÖ ³ÖÖµÖê,
•ÖÖê ÃÖÖê³ÖŸÖ •ÖãÖ “ÖÓ¦ü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
1027. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ×Ö׸ü•ÖÖ −Ö³Ö ”ûÖµÖê,
פü²µÖ¤ü¸üÃÖ ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ÃÖ´ÖãÆüÖµÖê,
×ú®Ö¸ü ×ÃÖ¨Öüפüú Æü¸ÂÖüÖµÖê,
ÖÖ¾ÖŸÖ ¯ÖϳÖã •ÖÃÖ ÃÖ¸üÃÖ ÃÖãÆüÖµÖê,
•ÖÖê ×ÆüµÖ ÁÖßÃÖã$Ö ú¸üŸÖ ¯ÖϤÖ−Ö……0……
1028. ´Ö−Öã•Öºþ¯Ö ¬Ö׸ü ÃÖ•Öî ÃÖ•ÖÖµÖê,
ÆüÖ×£Ö−Æü “ÖœÍîü úßÃÖÖ−Ö ³ÖÖµÖê,
²ÖÖ•ÖŸÖ ×²Ö×²Ö¬Ö ²ÖÖ¤ü ÃÖã$Ö •ÖÖµÖê,
œÍüÖê»Ö ´Öé¤ÓüÖ ÃÖÓ$Ö ¬Öã×−Ö ”ÖµÖê,
‹×Æü ײÖ×¬Ö †¾Ö¬Ö “Ö»Öî ÃÖã$Ö¬ÖÖü´Ö……0……
1029. ¯ÖϳÖã ¤ü¸üÃÖ−Ö »Ö×Ö ¯Öã¸ü −Ö¸ü −ÖÖ¸üß,
ÃÖú»Ö ¯Ö¸ü´Ö¯Ö¤ü ú¸ü †×¬ÖúÖ¸üß,
¬ÖÖ‡ “Ö»Öî ÃÖ²Ö úÖ•Ö ×²ÖÃÖÖ¸üß,
×»ÖµÖê »Ö»Öú ×Ö׸ü•ÖÖ ×ÆüµÖ ³ÖÖ¸üß,
ÃÖã×−Ö †Ö¾ÖŸÖ »ÖÖê“Ö−Ö¬Ö−Ö ¸Öü´Ö……0……

945/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1030. ŸÖê ÃÖ²Ö ¤êü×$Ö ÖÖ−Ö ÃÖ´Ö ÃµÖÖ´ÖØÆü,


ú´Ö»Ö−ÖµÖ−Ö ÃÖÖê³ÖÖ ÁÖ߬ÖÖ´ÖØÆü,
³ÖæÂÖ−Ö ³Öæ×ÂÖŸÖ ¯Öæ¸ü−ÖúÖ´ÖØÆü,
¸ü‘Öããú»ÖןֻÖú −ÖµÖ−Ö †×³Ö¸Öü´ÖØÆü,
¬Ö¸îü ´Öããú™ü ×ÃÖ¸ü »Ö×»ÖŸÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
1031. ¸üŸ−Ö•Ö×™üŸÖ ¯ÖߟÖÖ´²Ö¸ü¬ÖÖ׸üØÆü,
ÁÖß´Öã$Ö ˆ¸ü †ÖµÖŸÖ ²Ö»Ö³ÖÖ׸üØÆü,
פü²µÖ¤ü¸üÃÖ ÁÖßײÖׯÖ−ÖײÖÆüÖ׸üØÆü,
¸ü×²Ö ÃÖ´Ö ³ÖÖÃÖ´ÖÖ−Ö ¬Ö−Öã¬ÖÖ׸üØÆü,
´ÖÆüÖŸÖê•Ö ¬ÖÖ¸êü ”û×²Ö ÃµÖÖ´Ö……0……
1032. “ÖÓ¤ü−Ö úßÖã׸ü »Öê¯Ö¾ÖÖ−ÖÆüà,
פü²µÖÆüÖ¸ü¬Ö¸ü ”û×²Ö ×−Ö¬ÖÖ−ÖÆüà,
ÃÖÖÓŸÖ ÃÖã³ÖÖ¾Ö ÃÖãÃÖ߻־ÖÖ−ÖÆüà,
¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖÖ»Ö •Ö−Ö ÃÖã•Ö−Ö ¯ÖÏÖ−ÖÆüà,
¯Ö¸ü´ÖÖ−ÖÓ¤ü éú¯ÖÖ‘Ö−Ö ¸Ö´Öü……0……
1033. •Öß¾Ö−Ö •Ö−Ö´Ö ÃÖã±ú»Ö ×−Ö•Ö ´ÖÖ−ÖØÆü,
‹ú ‹ú ÃÖê Æü¸×ÂÖ ²Ö$ÖÖ−ÖØÆü,
•Ö²Ö µÖÆü $Ö²Ö׸ü ˆ´ÖÖ ¯Ö׸ü úÖ−ÖØÆü,
†Ö¾ÖŸÖ ¯ÖÏÖ−ÖÆãÑü îú ׯÖ쵅 ¯ÖÏÖ−ÖØÆü,
ŸÖ²Ö −Ö¾Ö ²Ö¬Öã−ÆüÆãÑü †×ŸÖ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……

946/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1034. ÖéÆü úÖ¸ü•Ö ¦ãüŸÖ ˆ´ÖÖ ×²ÖÆüÖ‡Ô,


ÃÖ×•Ö ¬Ö×•Ö “ÖœÍßÓü ”ûŸÖ−Æü ¯Ö¸ü ¬ÖÖ‡Ô,
¯ÖϳÖã”û×²Ö ¤êü×$Ö ´ÖÆüÖÃÖã$Ö ¯ÖüÖ‡Ô,
−ÖµÖ−ÖÖ−ÖÓ¤ü þֺþ¯Ö †‘ÖÖ‡Ô,
²Ö¸ü×ÃÖ ¯ÖÏÃÖæ−Ö ÃÖ´ÖµÖ ÃÖã³Ö •ÖÖ−Ö……0……
1035. ´Öæ¸ü×ŸÖ ´Ö−ÖÆü¸ü ¥üÖ ´ÖÖ »ÖÖ‡Ô,
×ÆüµÖ ´ÖÓפü¸ü ´ÖÆÑü ˆ´ÖÖ ×²ÖšüÖ‡Ô,
−ÖêÆü ÃÖ−ÖêÆü »ÖÖÖ‡ »ÖÖÖ‡Ô,
´Ö−Ö ÃÖê †ÖØ»ÖÖ−Ö ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
¯Öã»Ö×úŸÖ †“Ö»Ö ³Ö‡Ô †×²Ö¸Öü´Ö……0……
1036. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ¸´ÖüÖ¸ü´Ö−Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ײÖÂ−Öãþֺþ¯Ö †−ÖÓ¤ü×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
´Ö−ÖÆü¸ü “ÖÖ¹ý ³Ö¸üŸÖ ´ÖãÃÖãúÖ−ÖÖ,
¤êüŸÖ ¯ÖÏ•ÖØÆü ¯ÖÖ¾Ö−Ö ”û×²Ö ¤Öü−ÖÖ,
ׯ֟ÖÖ ³Ö¾Ö−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ Ö‹ †Ö−Ö……0……
1037. †×ŸÖ ¯ÖÏÃÖ®Ö ³Ö‹ ³Öߟָü •ÖÖ‡Ô,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¯ÖÖ ¯ÖÏ£Ö´Ö×ÆüÓ ×−Ö•Ö ´ÖÖ‡Ô,
“ÖÖ¹ý “Ö¸ü−Æü ú¸ü ¯Ö¸ü×ÃÖ †‘ÖÖ‡Ô,
²ÖÓ¤ü−Ö úß−Æü ¯Öã»Ö×ú ¯Öã»ÖúÖ‡Ô,
†−ÖÆü¤ü ÁÖßÃÖã$Ö ú¸üŸÖ ¯ÖϤÖü−Ö……0……

947/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1038. ²ÖÆãü׸ü ײִÖÖŸÖã−Æü êú לÍüÖ •ÖÖ‡Ô,


ÃÖÖ¤ü¸ü Æü¸×ÂÖü “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü −ÖÖ‡Ô,
ú×Æü ú×Æü ²Ö“Ö−Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
úß−Æü ¯ÖÏÃÖ®Ö •Ö−Ö×−Ö úß −ÖÖ‡Õ,
¬Ö¸ü´Ö¬Öã¸Óü¬Ö¸ü ÁÖßÆü׸ü ¸Öü´Ö……0……
1039. ¯Öã×−Ö ŸÖ²Ö ˆ´ÖÖ ¸Öü´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
•Ö−Ö ×ÆüŸÖ ×−Ö¸üŸÖ ÃÖŸµÖ¯Ö£Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
úÆêüˆ ³Ö¸üŸÖÆüØÆü ú¸ü−Ö ¯ÖϤÖü−ÖÖ,
ÃÖ²ÖÔÁÖêšü ×−Ö•Ö ´ÖÆü»Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
²ÖÖ−Ö¸ü¯ÖןÖØÆü ú¸üŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
1040. †¹ý ÃÖ²ÖÆüØÆü »Ö×Ö ²ÖÖÃÖ ÃÖãÆüÖµÖê,
¤êü−Ö úÆêüˆ ×Ö׸ü•ÖÖ ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
³Ö¸üŸÖ ˆ´ÖÖ ÃÖã×−Ö †×ŸÖ Æü¸ÂÖÖüµÖê,
¤êüŸÖ ×−Ö¾ÖÖÃÖ ¯ÖÖÃÖ šüÆü¸ÖüµÖê,
ú¸üŸÖ ÃÖ²ÖØÆü ײÖ×¬Ö †Ö¤ü¸ü ´ÖÖ−Ö……0……
1041. †ŸÖã»Ö ŸÖê•Ö¬Ö¸ü ³Ö¸üŸÖ ŸÖÆüÖчÔ,
úÆêüˆ ú¯ÖßÃÖØÆü ×Ö¸Öü ÃÖãÆüÖ‡Ô,
¯ÖϳÖ㠆׳ÖÂÖêú ÆêüŸÖã ´ÖÑÖ¾ÖÖ‡Ô,
“ÖÆãü ÃÖ´Öã¦ü •Ö»Ö ¸Öü$ÖÆãÑü ³ÖÖ‡Ô,
¯Öšü‡ ¤æüŸÖ †×ŸÖÃÖµÖ ÖןִÖÖ−Ö……0……

948/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1042. ŸÖ²Ö †ÓÖ¤üÆüØÆü ú×¯Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,


ÃÖãÂÖê−ÖÆüà ׸ü”û¯Ö×ŸÖ •Ö´Ö¾ÖÖ−ÖØÆü,
•Ö»Ö †×³ÖÂÖêú ÆêüŸÖã ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
†Ö−ÖÆãÑü ú׸ü †×ŸÖ ²Öê×Ö ¯ÖµÖÖ−ÖØÆü,
úÆüŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ úßÃÖ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
1043. ÃÖã×−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ¦ãüŸÖ ŸÖê −Ö³Ö ¬ÖÖµÖÖê,
³Ö׸ü ³Ö׸ü Æêü´Ö ú»ÖÃÖ •Ö»Ö »ÖÖµÖÖê,
׸ü¯ÖãÆü−Ö ´ÖÓסÖ−Æü ÃÖÓÖ ²Ö−ÖÖµÖÖê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖÖê ú»ÖÃÖØÆü ˆšü¾ÖÖµÖÖê,
»ÖÖ ²Ö×ÃÖšüÆüØÆü úß−Æü ¯ÖϤÖü−Ö……0……
1044. ŸÖ²Ö Öã¹ý²Ö¸ü †−ÖãÃÖÖÃÖ−Ö ¯ÖÖ‡Ô,
×ÃÖµÖ ÃÖ´ÖêŸÖ ¸ü‘Öã²ÖÓÃÖ ÖãÃÖÖчÕ,
ײ֯ÖÏ ÃÖ´ÖÖ•ÖØÆü ÃÖßÃÖ —ÖãúÖ‡Ô,
ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö ¯Ö¸ü ²Öîšêüˆ •ÖÖ‡Ô,
•ÖÖê ³ÖÖÃÖŸÖ ÃÖŸÖ ÃÖæµÖÔ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
1045. ²ÖÖ´Ö ²Ö×ÃÖšü ´ÖÆüÖ׸ü×ÂÖ¸ÖüµÖë,
²ÖÖ»Ö´Öß×ú ÖÖîŸÖ´Ö Æü¸ÂÖÖüµÖë,
׸ü×ÂÖ •ÖÖ²ÖÖ×»Ö †Öפü ÃÖ´ÖãÆüÖµÖë,
•Ö»Ö ŸÖã»ÖÃÖß ãúÃÖ ÖÓ¬Ö ×´Ö»ÖÖµÖê,
ÃÖê ú׸ü ¯ÖϳÖ㠆׳ÖÂÖêú »Ö»ÖÖ´Ö……0……

949/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1046. ¤êü¾Ö ÃÖ´ÖÖ•Ö ˆ´ÖÖü −Ö³Ö ”ûÖµÖê,


“ÖÖ¸üÆãÑü »ÖÖêú¯ÖÖ»Ö ÃÖ´ÖãÆüÖµÖê,
úÖê †ÃŸÖãŸÖß ú¸üŸÖ ³Ö×»Ö ³ÖÖüµÖê,
ÁÖêšüü ײ֯ÖÏ ×¸üÛŸ¾Ö•Ö ú−µÖÖµÖë,
ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ×“Ö¾Ö ŸÖê ׸üÂÖµÖ ¯ÖϬÖÖ−Ö……0……
1047. ÃÖ²Ö †ÖîÂÖ×¬Ö ¸üÃÖ ÃÖê •ÖÖ−ÖÖ£ÖØÆü,
¸ü´ÖÖ¸ü´Ö−Ö ¸ü‘Öã¯Ö×ŸÖ ¸ü‘Öã−ÖÖ£ÖØÆü,
úÖê †×³ÖÂÖêú ú¸üŸÖ ³Ö‹ ÃÖÖ£ÖØÆü,
וÖ×´Ö ÃÖ²Ö ²ÖÃÖã−Æü ˆ´ÖÖ ÃÖã¸ü−ÖÖ£ÖØÆü,
úÖê †×³ÖÂÖê úß−Æü ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
1048. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ×¸ü¯ÖãÆü−Ö Æü¸ÂÖÖüµÖê,
þÖêŸÖ ”û¡Ö ¯ÖϳÖã ‰ú¯Ö¸ü »ÖÖµÖê,
úׯ֯Ö×ŸÖ †ÃÖã¸ü¯ÖןÖÆãÑü ŸÖê×Æü šüÖѵÖê,
“ÖÖ´Ö¸ü þÖêŸÖ ¬Ö¸îÓü ¯Öã»ÖúÖµÖêÓ,
ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö ³Ö‹ ¸üÖ•ÖŸÖ ¸Öü´Ö……0……
1049. †ÖµÖÃÖã ‡Ó¦ü¤êü¾Ö ú¸ü ¯ÖÖµÖê,
¯ÖÏÖ×™ü ¯Ö¾Ö−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ŸÖÆÑü †ÖµÖê,
þÖ−ÖÔÆüÖ¸ü •ÖÖê ¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ײÖ−Ö‡ ¯ÖϳÖãØÆü ¯Ö×Æü¸üÖµÖê,
²ÖÆãü׸ü ¯Ö¸ü×ÃÖ ¯Ö¤ü úß−Æü ¯ÖµÖÖ−Ö……0……

950/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1050. ¯Öã×−Ö ŸÖÆÑü þֵÖÓ ‡Ó¦üÆüÆãÑü †Ö‡Ô,


³ÖÛŒŸÖ ³ÖÖ¾Ö ÃÖê ײÖ−ÖµÖ ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
þÖ−ÖÔ ×²Ö³Öæ×ÂÖŸÖ ´ÖÖ»Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
¯Ö×Æü¸ÖüµÖê ¯ÖϳÖãÆüØÆü Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
¯Öã×−Ö ú¸ü •ÖÖê¸üŸÖ úß−Æü ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……
1051. ÃÖã¸ü ÖÓ¬Ö²ÖÔ ˆ´ÖÖ ¯Öã×−Ö †ÖµÖë,
†ÃŸÖã×ŸÖ ÖÖ−Ö úß−Æü Æü¸ÂÖüÖµÖë,
¤êü¾Ö²Ö¬Öæ ¯Ö׸üµÖÖÑ ÃÖ´ÖãÆüÖµÖë,
−ÖéŸµÖ úß−Æü Æü׸ü³ÖÖ¾Ö ³Öã»ÖÖµÖë,
ד֟և ד֟և »ÖÖê“Ö−Ö¬Ö−Ö ¸Öü´Ö……0……
1052. ¤ãÓü¤ãü׳֑ÖÖêÂÖ ÆüÖê−Ö ŸÖ²Ö »ÖÖÖê,
²Ö¸üÃÖŸÖ ÃÖã´Ö−Ö ¤êü¾Ö †−Öã¸ÖüÖê,
¤êü$ÖŸÖ ˆ´ÖÖ ¯Ö¸ü´Ö ¯ÖϳÖã †ÖÖê,
Æü¸üÂÖ Æãü»ÖÖÃÖ ³ÖÖ×ŸÖ ×ÆüµÖ •ÖÖÖê,
ײֻÖÃÖ−Ö »ÖÖà ¬Ö¸üÖ »Ö×$Ö ¸üÖ´Ö……0……
1053. −Ö¾Ö ¤ãü¾ÖÖÔ¤ü»Ö õÖÖ´Ö ÃÖãÆüÖ¾Ö−Ö,
úÖê´Ö»Ö ú´Ö»Ö−ÖµÖ−Ö ´Ö−Ö³ÖÖ¾Ö−Ö,
úÖê×™üú ¸ü×²Ö ÃÖ´Ö •ÖÖê×ŸÖ •ÖÖÖ¾Ö−Ö,
úÖê×™üú úÖê×™üú úÖ´Ö »Ö•ÖÖ¾Ö−Ö,
פü²µÖÖ³Ö¸ü−Ö ¬Ö¸îü †×³Ö¸Öü´Ö……0……

951/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1054. ¯ÖߟÖÖ´²Ö¸ü ×Ö׸ü•ÖÖ †×ŸÖ ÃÖÖêÆîü,


ŸÖ−Ö “ÖÓ¤ü−Ö “Ö¸×“ÖŸÖ ´Ö−Ö ´ÖÖêÆîü,
»Ö×$Ö »Ö×$Ö ¯ÖϳÖãÆüØÆü †Ö−ÖѤü ¸üÖêÆîü,
ÁÖßÃÖã$Ö ÃÖú»Ö Çü¤üµÖ ÃÖÓ¤üÖêÆîü,
³Ö¾Ö ³ÖµÖ ³ÖÏ´Ö ÁÖ´Ö ×´Ö™îü ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1055. ¸Öü´Ö ²ÖÖ´Ö ×¤ü×ÃÖ ×ÃÖµÖ ´ÖÆü¸Öü−Öß,
¸üŒŸÖ ú´Ö»Ö ú¸ü ¬Ö¸îü ÃÖµÖÖ−Öß,
ÃÖÖê³ÖÖ ÃÖß´Ö ºþ¯Ö Öã−Ö $ÖÖ−Öß,
´ÖÓÖ»ÖÆæÑü úÆÑü ´ÖÓÖ»Ö¤üÖ−Öß,
ÁÖß´Öã$Ö ÁÖßÃÖã$Ö ú¸üŸÖ ¯ÖϤÖü−Ö……0……
1056. ²ÖÖ´Ö ³Öã•ÖØÆü ³Ö׸ü †ÓÖ »ÖÖÖµÖê,
ÃÖ×ÆüŸÖ ×ÃÖµÖØÆü ÃÖÖê×³ÖŸÖ ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
¤êü×$Ö Æü´ÖÆãÑü ×Ö׸ü•ÖÖ Æü¸ÂÖÖµÖê,
ÃÖã¸üÖ−Ö ÃÖÓÖ ˆ´ÖÓÖ †‘ÖÖµÖê,
ú¸üŸÖ ³ÖµÖÖê †ÃÖ †ÃŸÖã×ŸÖ ÖÖ−Ö……0……
1057. −Öᯙ ú´Ö»Ö¤ü»Ö ÃÖ´Ö ×¯Ö쵅 ̵ÖÖ´ÖÖ,
ÁÖß”û×²Ö úÖÓ×ŸÖ −ÖµÖ−Ö †×³Ö¸Öü´ÖÖ,
³Ö¸îü †Ö³Ö¸ü−Ö ×¤ü²µÖ »Ö»ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖÛŒŸÖ ÃÖ´ÖêŸÖ ´ÖÆüÖ²Ö»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
ŸÖã´Æü×ÆüÓ ú¸üˆÑ Æêü ¤êü¾Ö ¯ÖÏ−ÖÖ´Ö……0……

952/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1058. ×−ÖŸµÖÖ−ÖÓ¤ü ÃÖú»Ö ³ÖÏ´ÖÆüÖ¸üß,


´ÖÆüÖŸÖê•Ö¬Ö¸ü †¾Ö¬ÖײÖÆüÖ¸üß,
ÖŸÖ ´Ö¬µÖÖÓŸÖ †Öפü †×²ÖúÖ¸üß,
ÁÖßÃÖÖê³ÖÖ †×ŸÖ ¤êü¾Ö ŸÖã´ÆüÖ¸üß,
“ÖÆüŸÖÆãÑü ÃÖúˆÑ −Ö ²Ö¸ü×−Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
1059. ÃÖú»Ö ³Öã¾Ö−Ö ÃÖ²Ö •Öß¾Ö •ÖÆüÖчÔ,
´ÖÖµÖÖ´ÖµÖ ŸÖã´Æü¸üß ¸ü“Ö−ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖ»ÖÆãÑü ¯ÖÖêÃÖÆãÑü ¤êüÆãÑü ×´Ö™Öü‡Ô,
¯Ö¸ü −ÖØÆü »Ö߯ŸÖ ÆüÖêÆãÑü ŸÖã´Æü ÃÖÖчÕ,
úÖ¸ü−Ö ×−Ö•ÖÖ−ÖÓ¤ü ŸÖ¾Ö ²ÖÖ−Ö……0……
1060. †−Ö‘Ö †Ø−Öª ¤êü¾Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
´ÖÖµÖÖ ²Ö¯ÖãÃÖ †−Öêú ÃÖѾÖÖ¸üß,
»Öß»ÖÖ »Ö×»ÖŸÖ ú¸üÆãÑü ÃÖÓÃÖÖ¸üß,
¸üÖÆü פü$ÖÖ¾Ö−Ö ÆêüŸÖã ײÖÃÖÖ¸üß,
×−Ö•Ö †−ÖÓŸÖ ´Ö×Æü´ÖÖ ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
1061. †ÃÖÓ×Æü ÃÖê ÃÖ²Ö »ÖÖêú ¸ü“ÖÖµÖê,
ÃÖêÂÖÆãÑü ²Ö×−Ö ×ÃÖ¸ü ןÖ−ÆüØÆü ˆšüÖµÖê,
¸ü×²Ö ÃÖ×ÃÖ ²Ö×−Ö −Ö³Ö •ÖÖêŸÖ •ÖÖÖµÖê,
²ÖÖµÖã ²ÖéÛ™ü ²Ö×−Ö ÃÖéÛ™ü ÃÖÆüÖµÖê,
†−Ö †ÖîÂÖ×¬Ö ²Ö×−Ö ¯ÖÖ»ÖÆãÑü ¸Öü´Ö……0……

953/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1062. ²Ö×−Ö •Öšü¸ÖüÛ−Ö ŸÖã´ÆüØÆü Æü׸ü¸Öü‡Ô,


¯ÖÓ“Ö ¯ÖÏÖ−Ö »Ö‡ ¯ÖÏ²Ö»Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
$ÖÖµÖê †®Ö ¯Ö“ÖÖ‡ ¯Ö“ÖÖ‡Ô,
¯ÖÖêÂÖÆãÑü ¯ÖÖ»ÖÆãÑü •ÖÖŸÖ ÃÖ¤Öü‡Ô,
¯Ö¸ü µÖÆü ÃÖÆü•ÖØÆü •ÖÖµÖ −Ö •ÖÖ−Ö……0……
1063. ÃÖæµÖÔ “ÖÓ¦ü †−Öß ´ÖÆÑü ÃÖÖчÕ,
³ÖÖÃÖŸÖ ŸÖã´Æü¸üØÆü ŸÖê•Ö ÃÖ¤Öü‡Ô,
“ÖêŸÖ−ÖÖÓÃÖ •Öß¾Ö−Æü ´ÖÆÑü •ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ŸÖã´ÆüÖ¸ü ÃÖ¢¾ÖØÆü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
¬Öî•ÖÔ ²Öß•ÖÔ ²Ö»Ö ŸÖê•Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1064. ײÖ×¬Ö ×ÃÖ¾Ö ×²ÖÂ−Öã ŸÖã´ÆüØÆü ¯ÖϳÖã¸Öü‡Ô,
¸ü×²Ö ÃÖ×ÃÖ úÖ»ÖÆãÑü ŸÖã´ÆüØÆü ÖãÃÖÖчÕ,
ÃÖ²Ö ÃÖã¸ü ŸÖã´ÆüØÆü ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖ²Ö šüÖчÔ,
ú¸üŸÖÆãÑü •ÖŸÖ−Ö ‡ •ÖÖ×−Ö −Ö •ÖÖ‡Ô,
ײÖ−Öã ³Ö‹ ŸÖã´Æü׸ü éú¯ÖÖ Æêü ¸Öü´Ö……0……
1065. ²Öê¤ü ¯Öã¸Öü−Ö ³Öã¾Ö−Æü ´ÖÆÑü −ÖÖ−ÖÖ,
ºþ¯Ö ŸÖã´ÆüÖ¸üØÆü ÃÖ²Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ²Ö ŸÖã´Æü¸üØÆü ¯Öæ•ÖÖ Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üØÆü ¤êü¾Ö úˆ ¤êü¾Ö −Ö †Ö−ÖÖ,
•ÖÖ ÃÖŸÖ †ÃÖŸÖ ŸÖã´ÆüØÆü Æêü ¸Öü´Ö……0……

954/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1066. ÃÖú»Ö ÃÖéÛ™ü ´ÖÆÑü ŸÖã´ÆüØÆü ÖãÃÖÖчÕ,


ŸÖã´Æü ײÖ−Öã ÃÖ¢¾Ö −ÖÆüà úØÆü šüÖчÔ,
•ÖÖê •ÖÖ †Æü‡ ÆüÖê‡ •ÖÖ •ÖÖ‡Ô,
ÃÖÖê“ÖŸÖÆæÑü ú”ãû ¯Ö¸î −Ö ¯ÖÖ‡Õ,
ÃÖ²Ö ¯ÖϯÖÓ“Ö ´ÖÆÑü ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
1067. ´ÖÖµÖÖ ´ÖÖê×ÆüŸÖ »ÖÖêÖ »ÖãÖÖ‡Ô,
ŸÖ¾Ö þֺþ¯Ö •ÖÖ−ÖØÆü −ÖØÆü ÃÖÖчÕ,
ú¸üŸÖ ú¸üŸÖ ŸÖã´Æü¸üß ÃÖê¾ÖúÖ‡Ô,
µÖÖ ŸÖ¾Ö ³ÖŒŸÖ−Æü úß Æü׸ü¸Öü‡Ô,
Çü¤üµÖ ÆüÖêµÖ •Ö²Ö ±ú×™üú ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
1068. ŸÖ²ÖØÆü ŸÖã´ÆüÖ¸ü þֺþ¯Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
»Ö$ÖŸÖ ²Ö−Öî ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
†ÃÖŸÖ ²Öãרü ÃÖê ´Ö−Ö ³Ö¸ü´ÖÖµÖê,
ײÖ׬ÖÆüÆãÑü ÃÖê ŸÖ²Ö •ÖÖ×−Ö −Ö •ÖÖµÖê,
ú¸üŸÖÆãÑü úÖê×™üú •ÖŸÖ−Ö ´ÖÆüÖ−Ö……0……
1069. ÃÖÖê ¯ÖϳÖã ‹×Æü •ÖÖ •ÖÖê ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
õÖÖ´Ö Ã¾Öºþ¯ÖØÆü ŸÖÖê¸ü ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
×ÆüµÖ ¬Ö׸ü ú¸ŸÖü ³Ö•Ö−Ö Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
ˆŸÖ׸ü ײÖÂÖ´Ö ³Ö¾Ö ײÖ−Öã •Ö»Ö •ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÆü•ÖØÆü ¯ÖÖ¾ÖØÆü Ö×ŸÖ ×−Ö¸ü²ÖÖ−Ö……0……

955/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1070. −ÖÖ´Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ‡ −ÖÖ´Ö ²Ö›ÍüÖ‡Ô,


úß úÖÃÖß ´ÖÆÑü ¸üÆüŸÖ ÃÖ¤Ö‡Ô,
´Ö¸ü−ÖúÖ»Ö −Ö¸ü²Ö¸ü−ÆüØÆü ¯ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖ¸üú ´ÖÓ¡Ö ¸Öü´Ö ŸÖ¾Ö ÃÖÖчÕ,
ˆ¯Ö¤êüÃÖˆÑ »Ö×Ö ¯Ö¤ü ×−Ö¸ü²ÖÖ−Ö……0……
1071. †²Ö ŸÖã´Æü ÃÖê Æêü ÃÖÖ¸ÑüÖ¬ÖÖ¸üß,
ײÖ−ÖµÖ ú¸üˆÑ †×ŸÖ −ÖêÆü ¯ÖÃÖÖ¸üß,
úß •ÖÖê úˆ µÖÆü ßÖÖê¡Ö ײ֓ÖÖ¸üß,
×−ÖŸÖ ¯ÖÏ×ŸÖ ¯ÖœÍîü ÃÖã−Öî −Ö¸ü −ÖÖ¸üß,
×´Ö»Öî ŸÖÖ×Æü ŸÖ¾Ö †Ö−ÖѤü¬ÖÖ´Ö……0……
1072. ŸÖ²Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ‡Ó¦ü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
Æêü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ÃÖã•Ö−Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
¸üÆüÖ ‡ †¬Ö´Ö ×−ÖÃÖÖ“Ö¸ü¸Öü‡Ô,
²Ö¸ü ¯ÖϳÖÖ¾Ö ú׸ü úךü−Ö »Ö›ÍüÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ÃÖã$Ö ”ûß×−Ö ×»ÖµÖÖê Æêü ¸üÖ´Ö……0……
1073. ¤ãü™üØÆü ´ÖÖ׸ü Æü´ÖØÆü ÃÖã$Ö ³ÖÖ¸üß,
פü−Æü ¤êü¾Ö ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,
†²Ö −Ö ³Öã»Ö×²Ö ¯ÖϳÖã éú¯ÖÖ ŸÖã´ÆüÖ¸üß,
ŸÖ²Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ †¯Ö¸ü ÃÖã¸ü —ÖÖ¸üß,
ÃÖ−Ö´Öã$Ö ¯ÖÏÖ×™ü ײÖ−Ö‡ †ÃÖü ¸Öü´Ö……0……

956/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1074. †Öפü †ÃÖã¸ü µÖÆü ײÖÂ−Öã ´Öã¸Öü¸êü,


•ÖµÖ ³ÖÖÖ ×«ü•Ö ¤üß−Æü Æü´ÖÖ¸êü,
ÖÏÆü−Ö ú¸üŸÖ Æü´Ö ³ÖµÖ êú ´ÖÖ¸êü,
»Ö›ÍüŸÖ −Ö ›ü¸üŸÖ ¸üÆüŸÖ ²Ö»Ö ÆüÖ¸êü,
†²Ö ‹×Æü ²Ö×¬Ö ŸÖã´Æü éú¯ÖÖ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……
1075. Æü´Ö ÃÖ²Ö êú ²Ö›Íü ÃÖÓú™ü ™üÖ¸êü,
†ÆüÖê ³ÖÖÖ Æü´Ö ŸÖã´ÆüØÆü ×−ÖÆüÖ¸êü,
¯Ö¸ü´Ö †−ÖãÖÏÆü ¤êü¾Ö ŸÖã´ÆüÖ¸êü,
úß −Ö¸ü ºþ¯Ö †−Öæ¯Ö ÃÖѾÖÖ¸êü,
úß−Æü Æü´ÖØÆü ÃÖã$Ö ÃÖÖÓ×ŸÖ ¯ÖϤÖü−Ö……0……
1076. ¯Öã×−Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ׯ֟ÖéÖ−Ö †Ö‡Ô,
Æêü ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö †−ÖÖ£Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
¸Öü¾Ö−Ö ¸üÆüÖ ¤ãü™ü ¤ãü$Ö¤Öü‡Ô,
ׯ֟Öé د֛ü ÃÖ²Ö »ÖêŸÖ ˆšüÖ‡Ô,
¯Öã−µÖ XÖê¡ÖÆüÆãÑü †Ö ³ÖÖï ŸÖÖ−Ö……0……
1077. ¤êü¾Ö ÃÖú»Ö ¤ãü$Ö ¤ÖüÆü Æü´ÖÖ¸êü,
פüµÖÖê ×´Ö™Öü‡ ú¸üŸÖ ²Ö»Ö ³ÖÖ¸êü,
†²Ö Æü´Ö ÃÖ²Ö ³Ö‹ †Ö•Öã ÃÖã$ÖÖ¸êü,
¯ÖÖ ²Ö»Ö ŸÖê•Ö ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ŸÖã´ÆüÖ¸êü,
¯Öã×−Ö Æü´Ö »ÖÆü×²Ö Ø¯Ö›ü •Ö»Ö ¤Öü−Ö……0……

957/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1078. ŸÖ²Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ×Ö׸ü¸üÖ•Ö×úÃÖÖê¸üß,


úÆüŸÖ •ÖXÖ †ÃÖ ³Ö‹ ú¸ü •ÖÖê¸üß,
¸Öü¾Ö−Ö ¤ãü™ü Æü´ÖØÆü ²Ö¸ü•ÖÖê¸üß,
¤êüŸÖ »ÖÖÖ‡ ÃÖ¤Öü ²Ö»Ö ŸÖÖê¸üß,
ú¸ü−Ö ²ÖêÖÖ¸ü ¸ü´ÖÖ¯Ö×ŸÖ ¸Öü´Ö……0……
1079. ŸÖÖÃÖã ¯ÖÖ»Öúß Æêü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
œüÖê¾ÖŸÖ Æü´Ö ÃÖ²Ö ÖµÖê ÃÖã$ÖÖ‡Ô,
ÃÖãú»Ö ÃÖ´Ö¸ü ²Ö×¬Ö ŸÖÖ×Æü ×Ö¸Öü‡Ô,
פüµÖÖê ¤êü¾Ö ÃÖ²Ö ú™ ×´Ö™Öü‡Ô,
ú׸ü −Ö •ÖÖµÖ ŸÖã´Æü¸üÖê Öã−Ö ÖÖ−Ö……0……
1080. ¯Öã×−Ö ÖÓ¬Ö²ÖÔ ˆ´ÖÖ ÃÖ´ÖãÆüÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê Æêü סֳÖã¾Ö−Ö ÃÖÖчÕ,
Æü´Ö ÖÓ¬Ö²ÖÔ ú£ÖÖ ŸÖ¾Ö ÖÖ‡Ô,
†Ö−ÖÓ¤üÖ´ÖéŸÖ •Öß¾Ö−Ö¤Ö‡Ô,
”û×ú ”û×ú ú¸üŸÖ ¸üÆïü ×−ÖŸÖ ¯ÖÖ−Ö……0……
1081. ¯Ö¸ü µÖÆü ¤ãü™ü ´ÖÆüÖ ³ÖµÖ¤Öü‡Ô,
²ÖÃÖ ú׸ü ÃÖú»Ö ³Öã¾Ö−Ö ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
ÃÖ²Ö ×¤ü−Ö ¡ÖÖ×ÃÖ Æü´ÖØÆü ²Öã»Ö¾ÖÖ‡Ô,
†Ö¯Ö×−Ö ú£ÖÖ Ö¾ÖÖ‡ Ö¾ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×−Ö ÃÖã×−Ö Æü¸×ÂÖü ú¸üŸÖ ´Ö¤ü ¯ÖÖ−Ö……0……

958/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1082. ŸÖÖŸÖê Æü´Ö ÃÖ²Ö ¸üÆüŸÖ ¤ãü$ÖÖµÖê,


ÃÖê¾ÖŸÖ ŸÖÖ×Æü פü¾ÖÃÖ ×−Ö×ÃÖ •ÖÖµÖê,
†²Ö †¬Ö´Ö×Æü ²Ö×¬Ö ÃÖãú»Ö ÃÖÆüÖµÖê,
¤üß−Æü Æü´ÖØÆü ÃÖã$Ö ×¡Ö³Öã¾Ö−Ö¸ÖüµÖê,
¤êü¾Ö¤êü¾Ö ŸÖ¾Ö éú¯ÖÖ »Ö»ÖÖ´Ö……0……
1083. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ×ÃÖ¨ü −ÖÖÖ ´Öã×−Ö¸ÖüµÖê,
×ú®Ö¸ü ´Ö¹ýŸÖ ²ÖÃÖãÆãÑü ŸÖÆÑü †ÖµÖÓê,
¯Ö׸üµÖÖÑ ¯ÖÏ•ÖÖ¯ÖןÖÆãÑü Æü¸ÂÖÖµÖë,
¯ÖÆãÑü“Öê •ÖÆÑüÖ ¸Öü´Ö ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
ÖÖî ÖãÆüµÖú ¯ÖÓ×$ÖÆãÑü ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
1084. ¤êü×$Ö ¸Öü´Ö ”û×²Ö −ÖµÖ−Ö •Öã›ÍüÖ¾Ö−Ö,
Æü¸ÂÖü Æãü»ÖÖÃÖ †−ÖÓ¤ü ²ÖœÍüÖ¾Ö−Ö,
¤ü¸üÃÖ−Ö ×¡Ö³Öã¾Ö−Ö ŸÖÖ¯Ö ×´Ö™Öü¾Ö−Ö,
³Ö¾Ö ³ÖÏ´Ö ³ÖÓ•Ö−Ö ¸ü×ŸÖ ˆ¯Ö•ÖÖ¾Ö−Ö,
ÃÖÓÃÖŸÖ ³ÖµÖê ÃÖ²ÖØÆü ú׸ü ÖÖ−Ö……0……
1085. ×Ö׸ü•ÖÖ ¯Öé£Öú ¯Öé£Öú Öã−Ö ÖÖ‡Ô,
¸Öü´Ö ÃÖÖê‡ ”û×²Ö Çü¤üµÖ ²ÖÃÖÖ‡Ô,
“Ö»Öî »ÖÖî×™üü ÃÖ²ÖÆüà ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
¯ÖÓ£Ö ¯Ö¸üïָü ú¸üŸÖ ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
úÆüŸÖ ×ú ¯ÖϳÖã ÃÖ´Ö −ÖØÆü úˆ †Ö−Ö……0……

959/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1086. ØÃÖÆüÖÃÖ−Ö ¯Ö¸ü ¯ÖϳÖã ¬Ö−Öã¯ÖÖ−Öß,


²ÖÖ´Ö ³ÖÖÖ ÃÖߟÖÖ ´ÖÆü¸üÖ−Öß,
ÃÖÓÖ ÃÖã³ÖÖ¾ÖŸÖ »Ö$Ö−Ö †´ÖÖ−Öß,
¯ÖϳÖãú¸ü ÃÖÖê‡ ¤ü¸üÃÖ ˆ¸ü †Ö−Öß,
ײÖ×¬Ö ×ÃÖ¾Ö †Öפüú ¤êü¾Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1087. “Ö»Öî •ÖÖŸÖ ¯ÖϳÖã êú Öã−Ö ÖÖ¾ÖŸÖ,
ÃÖÖê³ÖÖ ÃÖß´Ö †−Öæ¯Ö ²ÖŸÖÖ¾ÖŸÖ,
¸ü×Æü ¸ü×Æü ¬µÖÖ−Ö ¬Ö¸üŸÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ¾ÖŸÖ,
×−Ö•Ö ×−Ö•Ö †−Öã³Ö¾Ö ²Ö¸ü×−Ö ÃÖã−ÖÖ¾ÖŸÖ,
¯ÖÖ ¯ÖÖ ú¸üŸÖ ³ÖÖ×ŸÖ ¸üÃÖ ¯ÖÖ−Ö……0……
1088. ŸÖÖ×Æü ÃÖ´ÖµÖ ÃÖã¸üÖ−Ö Æü¸üÂÖÖü‡Ô,
•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ ÃÖã´Ö−Ö ²Ö¸ÃÖÖ‡Ô,
−Ö³Ö ¤ãÓü¤ãü³Öß ÃÖÓ$Ö ÃÖÆü−ÖÖ‡Ô,
²ÖÖ¸ü ²ÖÖ¸ü ²ÖÆãü ²ÖÖ¸ü ²Ö•ÖÖü‡Ô,
פüµÖÖê Æãü»ÖÖÃÖ ÖÖ−Ö ´Ö×Æü ŸÖÖ−Ö……0……
1089. ØÃÖÆüÖÃÖ−ÖÖºþœÍü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
³ÖÖÃÖŸÖ úÖê×™ú ÃÖæ•ÖÔ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖ´Ö ³ÖÖÖ ÃÖߟÖÖ ×¯ÖϵִÖÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê³Ö×ŸÖ ÁÖß”û×²Ö ØÃÖ¬Öã ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê›Íüß •ÖãÖ»Ö ¯Ö¸ü´Ö †×³Ö¸Öü´Ö……0……

960/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (¯ÖÓ¦üÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1090. õÖÖ´Ö ÃÖ¸ü߸ü ÃÖ¸üÖêºþÆü »ÖÖê“Ö−Ö,


³ÖÖ»Ö ×ŸÖ»Öú “ÖÓ¤ü−Ö ÖÖê¸üÖê“Ö−Ö,
´ÖãÃÖãúß ´Ö¬Öã¸ü ŸÖÖ¯Ö ¡ÖµÖ ´ÖÖê“Ö−Ö,
ÃÖÖê³ÖÖ úÖê×™ü úÖ´Ö ÃÖÓúÖê“Ö−Ö,
ºþ¯Ö ¸Öü×ÃÖ ¸ü‘Öã−ÖÖµÖú ¸Öü´Ö……0……
1091. ÃÖê×¾ÖŸÖ ˆ´ÖÖ »Ö$Ö−Ö Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖê×¾ÖŸÖ ´Öã×−Ö−Æü úׯÖ−Æü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
´Öã$Ö ¯ÖÏÃÖ®Ö ´Ö−ÖÆü¸ü ´ÖãÃÖãúÖ−ÖÖ,
ú¸üŸÖ ÃÖšüÆãÑü ´Ö−Ö ÃÖÖ¬Öã ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
Æü׸ü ÃÖ²Ö †‘Ö †¾ÖÖã−Ö †µÖÖ−Ö……0……
1092. ‹×Æü ײÖ×¬Ö ³ÖµÖê ײָ֕֟Öü ¸Öü´ÖÖ,
†×$Ö»Ö »ÖÖêú ¤ÖµÖú ײÖÁÖÖ´ÖÖ,
†¾Ö¬Ö¯Öã¸üß ³Ö‡ ´ÖÓÖ»Ö¬ÖÖ´ÖÖ,
ÃÖ²Ö •Ö−Ö ³ÖµÖê ÃÖã¯Öæ׸üŸÖúÖ´ÖÖ,
¯ÖϳÖã ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ¯ÖÏÖ™Öü Æü¸ü šüÖ´Ö……0……
-:o:-

961/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

……ÃÖÖ»ê ÖÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓ Ö……


¾ÖÖ−Ö¸üÖë
úß ×¾Ö¤Öü‡Ô †Ö¸î ü ÖÓÏ£Ö-¯Ö¿Ï ÖÓÃÖÖ
0. •ÖµÖ ¸üÖ´Ö ÁÖ߸üÖ´Ö •ÖµÖ •ÖµÖ ¸üÖ´Ö,
×¿Ö¾Ö ×¿Ö¾Ö −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË,
•ÖµÖ •ÖµÖ −ÖÖ¸üÖµÖ:Ö Æü׸ü†Öê3´ÖË……0……
1093. Æêü ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖã³Ö²ÖΟÖê †´ÖÖ−ÖÖ,
¸Öü•ÖÖ ³ÖµÖê ¸Öü´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¯Öæ׸üŸÖ ¬Ö¸Öü ³Ö‡Ô ¬Ö−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
ÁÖßÃÖÖê×³ÖŸÖ ¦ãü´Ö »ÖŸÖÖ ×²ÖŸÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×“Ö •Ö»Ö ÃÖ¸ü ÃÖ׸ü ³Ö¸î ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1094. “ÖÆãü פü×ÃÖ ÃÖ²Ö ²Ö−Ö ²ÖÖÖ ÃÖãÆüÖµÖê,
−ÖµÖ−Ö ×²Ö´ÖÖêÆü×ŸÖ »ÖŸÖÖ »Öã³ÖÖµÖê,
סÖ×²Ö¬Ö ²ÖµÖÖ¸ü ²ÖÆü×ŸÖ ÃÖã$Ö •ÖÖµÖê,
¯ÖÃÖã ¯ÖÓ$Öß ×¯Öϵ֟ÖÖ ˆ¯Ö•ÖÖµÖê,
›üÖê»ÖŸÖ ²ÖÖê»ÖŸÖ ²ÖÖê»Ö »Ö»ÖÖ´Ö……0……
1095. ÖÓ¬Ö×Æü−ÖÆãÑü ÃÖ²Ö ÃÖã´Ö−Ö ÃÖÖÓ¬ÖÖ,
³ÖµÖê ˆ´ÖÖ ÃÖ²Ö •Öß¾Ö ÃÖã”Óû¤Öü,
¸Öü•ÖŸÖ »Ö×$Ö ¯ÖϳÖã †Ö−ÖÓ¤üÓú¤Öü,
¸üÆüÖ −Ö ³Öã¾Ö−Ö úÆüà ³Ö¾Ö ±Óú¤Öü,
ÃÖ²Ö •Ö−Ö ³ÖµÖê ÃÖã$Öß ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……

962/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1096. ¯ÖϳÖã ¸ü‘Öã−ÖÖ£Ö ˆ´ÖÖ Æü¸üÂÖÖµÖê,


‹ú »ÖÖ$Ö ²Ö¸ü ÃÖ•Öî ÃÖ•ÖÖµÖê,
ÖÖµÖ ²ÖéÂÖ³Ö ¬ÖÖê›Íêü ´ÖÑÖ¾ÖÖµÖê,
¤üß−Æü ¤Öü−Ö ¯Öã»ÖúŸÖ ¯Öã»ÖúÖµÖê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖ²ÖØÆü ׫ü•ÖØÆü ׯÖ쵅 •ÖÖ−Ö……0……
1097. ŸÖßÃÖ ú¸üÖê›Íü þÖ−ÖÔ´Öã¦üÖµÖêÓ,
²ÖÃÖ−Ö ×²Ö³ÖæÂÖ−Ö ¸üŸ−Ö ÃÖãÆüÖµÖë,
פüµÖê ²ÖÆãü׸ü ¯ÖÖ ×²Ö¯ÖÏ †‘ÖÖµÖë,
•ÖµÖ •ÖµÖ ú¸üŸÖ “Ö»Öî Æü¸ÂÖÖµÖê,
†Ö×ÃÖÂÖ ¤êüŸÖ ¯ÖÏÃÖÓÃÖŸÖ ¸üÖ´Ö……0……
1098. ŸÖ²Ö ÃÖãÓúšüÆüØÆü ¸Öü´Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖ´Öã×—Ö Çü¤üµÖ †×ŸÖÃÖµÖ ×¯ÖϵִÖÖ−ÖÖ,
¸üŸ−ÖÆüÖ¸ü •ÖÖê ¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÆüÖ−ÖÖ,
•ÖÖê “Ö´ÖúŸÖ ¸ü×²Ö ³ÖÖÃÖ ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
×−Ö•Ö ú¸üÆüà ¯Ö×Æü¸ÖüµÖˆ ¸Ö´Öü……0……
1099. ¯Öã×−Ö ¯ÖϳÖã «üµÖ ³Öã•Ö²ÖÓ¬Ö ÃÖãÆüÖµÖê,
פü²µÖ¤ü¸üÃÖ ¤êü$ÖŸÖ ´Ö−Ö ³ÖÖµÖê,
×−Ö•Ö ú¸ü ²ÖÖ×»ÖÃÖãŸÖØÆü ¯Ö×Æü¸ÖüµÖê,
¯ÖÏß×ŸÖ ÃÖ×ÆüŸÖ »Ö×$Ö ¯ÖÏß×ŸÖ †‘ÖÖµÖê,
¯Öã×−Ö ×Ö׸ü•ÖÖ Öã−Ö ÃÖÖÖ¸ü ¸Öü´Ö……0……

963/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1100. ¸üŸ−ÖÆüÖ¸ü ²ÖÆãü´Öæ»µÖ −Ö †Ö−ÖÖ,


úÖê×™ü úÖê×™ü •ÖÖê “ÖÓ¦ü ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê ÃÖ²Ö ÃÖê ³ÖÖÃÖŸÖ †×¬ÖúÖ−ÖÖ,
¯Ö×Æü¸ÖüµÖê ײÖÆÑüÃÖŸÖ ú׸ü ´ÖÖ−ÖÖ,
þÖú¸ü ×ÃÖµÖØÆü ׯÖϵÖÆüà ³ÖÖ¾ÖÖ−Ö……0……
1101. •Ö−Öú−ÖÓפü−Öß ¸Öü´Ö ׯֆָüß,
ÃÖ²Ö ´Ö−Ö úß Ö×ŸÖ •ÖÖ−Ö×−ÖÆüÖ¸üß,
¯Ö×ŸÖ ÃÖ−Ö´Öã$ÖÆüØÆü ÆüÖ¸ü ˆŸÖÖ¸üß,
¯Ö×ŸÖ ×¤ü×ÃÖ úׯÖ−Æü פü×ÃÖØÆü ²ÖÆãü²ÖÖ¸üß,
»ÖÖà ×−Ö¸êü$Ö−Ö ³Ö׸ü ÃÖãú“ÖÖ−Ö……0……
1102. ×ÃÖµÖ ÃÖÓêúŸÖ ÃÖ´Öã×—Ö ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ×Ö¸üÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
Æêü ÃÖã´Öã$Öß Æü¸ÂÖŸÖü Æü¸ÂÖÖü‡Ô,
•ÖÖ ¯Ö¸ü ŸÖÖê׸ü éú¯ÖÖ †×¬ÖúÖ‡Ô,
ŸÖÖ×Æü ú¸üÆãÑü µÖÆü ÆüÖ¸ü ¯ÖϤÖü−Ö……0……
1103. ŸÖ²Ö ×ÆüµÖ Æü¸ü×ÂÖ ×“ÖŸÖ‡ ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖØÆü,
×ÃÖµÖ ÃÖÖê ÆüÖ¸ü ¤üß−Æü Æü−Öã´ÖÖ−ÖØÆü,
»Ö‡ ÃÖÖê ˆ´ÖÖ ÃÖ×ÆüŸÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−ÖØÆü,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ÃÖ´Öã×—Ö ´ÖÖŸÖã ²Ö¸ü¤Öü−ÖØÆü,
¯Ö×Æü¸üŸÖ ³ÖµÖê ´ÖÆüÖ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……

964/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1104. ¯Öã×−Ö ³Ö‹ šüÖœÍü •ÖãÖ»Ö ú¸ü •ÖÖê¸üß,


ײÖ−Öã ²ÖÖê»Öê ×“ÖŸÖ¾ÖŸÖ ¯ÖϳÖã †Öê¸üß,
ŸÖ²Ö ¸ü‘Öã−ÖÓ¤ü−Ö ÃÖî»Ö×úÃÖÖê¸üß,
²Ö“Ö−Ö ÃÖ−ÖêÆü ÃÖã¬ÖÖ ¸üÃÖ ²ÖÖê¸üß,
úÆüŸÖ ³ÖµÖê †ÃÖ ×¯Öϵ֟ÖÖ †Ö−Ö……0……
1105. Æêü úׯ֯Öϲָü ´ÖÆüÖ´Ö×ŸÖ µÖÖ−Öß,
†Ö•Öã ¯ÖÏÃÖ®Ö ´ÖÖê×Æü †×ŸÖ •ÖÖ−Öß,
úÆüÆãÑü ²ÖßÖã •ÖÖê ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖãÆüÖ−Öß,
−ÖØÆü ú”ãû ´ÖÖê×Æü †¤êüµÖ †´ÖÖ−Öß,
ÃÖ¯Öפü ú¸üˆÑ ŸÖÖê×Æü ¯Öæ¸ü−ÖúÖ´Ö……0……
1106. •ÖÖê ²Ö¸ü ¤êü¾ÖÆãÑü ¤ãü¸ü»Ö³Ö •ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖÖ×ÆüÆãÑü ¤êüˆÑ †²ÖØÆü ´ÖןִÖÖ−ÖÖ,
†ÃÖ ×•ÖµÖ •ÖÖ×−Ö •ÖÖ×−Ö ´Ö´Ö ²ÖÖ−ÖÖ,
¹ý×“Ö ÃÖã×“Ö úÆüÆãÑü ²Ö߸ü ²ÖΟ־ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖ²Ö ³Ö‹ úÆüŸÖ ˆ´ÖÖ Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
1107. ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ −ÖÖ´Ö ¯ÖϳÖã ŸÖÖê¸Öü,
ú²ÖÆãÑü −Ö ŸÖé¯ŸÖ ÆüÖêŸÖ ´Ö−Ö ´ÖÖê¸Ö,
ÃÖÖê •Ö²Ö ŸÖú ³Öãч ¯Ö¸ü ÃÖ²Ö †Öê¸üÖ,
ú¸üŸÖ ¸üÆîü ŸÖ¾Ö −ÖÖ´Ö †Ñ•ÖÖê¸Ö,
ŸÖ²Ö ŸÖú ´ÖïÆãÑü ¸üÆüˆÑ ³Öãч ¸Ö´Ö……0……

965/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1108. ²ÖÃÖ ‹×Æü ²Ö¸ü ²ÖÖÓ×”ûŸÖ −ÖØÆü †Ö−ÖÖ,


¤êü‡ éúŸÖÖ£ÖÔ ú¸üÆãÑü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ˆ´ÖÖ úÆüŸÖ Æü−Öã´ÖÖ−ÖÖ,
‹¾Ö´ÖßÖã ú×Æü éú¯ÖÖ×−Ö¬ÖÖ−ÖÖ,
²ÖÖê»Öê éú¯ÖÖ ú¸üŸÖ †ÃÖ ¸Öü´Ö……0……
1109. •Öß¾Ö−Ö´ÖãŒŸÖ ÆüÖê‡ ´Ö×Æü ³ÖÖ‡Ô,
ÃÖã×´Ö¸üŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ −ÖÖ´Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
¸üÆüÆãÑü ÃÖã$Öê−Ö −ÖÖ´Ö ¯ÖϳÖãŸÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ´Ö´Ö ÃÖÖµÖ㕵֟ÖÖ ÃÖãÆüÖ‡Ô,
¯Ö‡ÆüÆãÑü ú»¯Ö ײ֟Öê †×²Ö¸Öü´Ö……0……
1110. ŸÖ²Ö ³Ö‡ úÆü×ŸÖ •ÖÖ−Öúß ´ÖÖ‡Ô,
Æêü ÃÖãŸÖ Æêü ׯÖ쵅 ¯Ö¸ü´Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
´Ö´Ö †ÖµÖÖ ÃÖê ÃÖã»Ö³Ö ÃÖ¤Öü‡Ô,
ÆüÖê‡ ÃÖ´ÖÃŸÖ ³ÖÖêÖ ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ÃÖã×−Ö †ÃÖ ´ÖÖŸÖã ²Ö“Ö−Ö Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……
1111. ¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö “ÖÖ¹ý “Ö¸ü−Æü ´ÖÆÑü −ÖÖ‡Ô,
¯Öã×−Ö ¯Öã×−Ö ²ÖÓפü ´ÖÆüÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖ•Ö»Ö −ÖµÖ−Ö »Ö‡ ×ÆüµÖ ײÖú»ÖÖ‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ײֵÖÖêÖ “Ö»Öî ²Ö׸ü†Ö‡Ô,
ŸÖ¯Ö ×ÆüŸÖ ×Æü´Ö×Ö׸ü ¯Ö¸ü Æü−Öã´ÖÖ−Ö……0……

966/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1112. ˆ´ÖÖ ŸÖ¤ÓüŸÖ¸ü ¸Öü´Ö ÖãÃÖÖчÕ,


ú¸ü •ÖÖê¸êü »Ö×$Ö ¬Öß¾Ö¸ü¸Öü‡Ô,
¯ÖÖÃÖ †Ö‡ ׯÖ쵅 ²Ö“Ö−Ö ÃÖã−ÖÖ‡Ô,
úÆêüˆ ³Ö¸üÖêÃÖ ¤êüŸÖ ÃÖ´Öã—ÖÖ‡Ô,
ÃÖ$ÖÖ ŸÖã´ÆüÆãÑü Ö¾Ö−ÖÆãÑü ×−Ö•Ö ¬ÖÖ´Ö……0……
1113. ¯Öã×−Ö †ÃÖ úÆêüˆ ÃÖ$ÖØÆü ¸ü‘Öã¸Öü‡Ô,
Ø“ÖŸÖ−Ö ú¸üŸÖ ¸üÆüÆãÑü ´Ö´Ö •ÖÖ‡Ô,
×−Ö•Ö éúŸÖ ÃÖã$Ö¤ü ú´ÖÔ ±ú»Ö ¯ÖÖ‡Ô,
³ÖÖêÖÆãÑü ÃÖã$Ö¤ü ³ÖÖêÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ôü,
´Ö´Ö ÃÖÖºþ¯µÖ †ÓŸÖ ¯Ö׸ü−ÖÖ´Ö……0……
1114. †ÃÖ ú×Æü ŸÖÖ×Æü ¸Öü´Ö ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
פüµÖÖê פü²µÖ ¯Ö™ü ³ÖæÂÖ−Ö −ÖÖ−ÖÖ,
¤êüŸÖ ¸Öü•Ö ¯Öã×−Ö †ÖŸÖ´Ö µÖÖ−ÖÖ,
Æü¸ü×ÂÖ ú¸üŸÖ ×−Ö•Ö †Óú ¯ÖϤÖü−ÖÖ,
ײ֤Öü ×úµÖÖê ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……
1115. ¤êü$Ö−Ö ¯ÖϳÖ㠆׳ÖÂÖêú ÃÖãÆüÖµÖê,
†¾Ö¬Ö¯Öã¸üß •Öê ²ÖÖ−Ö¸ü †ÖüµÖê,
ןÖ−ÆüØÆü ˆ´ÖÖ ¸ü‘Öã²Ö¸ü ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
פü²µÖ ²ÖÃÖ−Ö ³ÖæÂÖ−Ö ¯Ö×Æü¸ÖüµÖê,
ײ֤Öü ×úµÖÖê ú׸ü ú׸ü †×ŸÖ ´ÖÖ−Ö……0……

967/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1116. ²ÖÆãü׸ü ÃÖãÓúšüØÆü ÃÖÖ¸ÑüÖ¯ÖÖ−Öß,


ײֳÖßÂÖ−ÖÆãÑü †×ŸÖÃÖµÖ ×¯Ö쵅 •ÖÖ−Öß,
³Ö׸ü †Ñú¾ÖÖ¸ü ´ÖÆüÖ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
¤êüŸÖÆãÑü ÃÖ¸ü²ÖÃÖ ¤êüŸÖ −Ö •ÖÖ−Öß,
†ÃÖ ¯ÖϳÖã ˆ´ÖÖ ³ÖÖŸÖׯÖ쵅 ¸Öü´Ö……0……
1117. ÃÖã³Ö ÃÖŸúÖ¸ü ¸Öü´Ö ÃÖê ¯ÖÖ‡Ô,
ÃÖ²Ö ²ÖÖ−Ö¸ü ²Ö¸ü ÖµÖê †‘ÖÖ‡Ô,
Çü¤üµÖ ¸Öü×$Ö ¸Öü´ÖØÆü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
×úÂÖØú¬Ö×Æü ×Ö׸ü•ÖÖ Ö‹ †Ö‡Ô,
ÃÖ×ÆüŸÖ ú¯ÖßÃÖ ÃÖãÓúšü ÃÖã•ÖÖ−Ö……0……
1118. ײֳÖßÂÖ−ÖÆãÑü ÃÖÖ¤ü¸ü ×ÃÖ¸ü −ÖÖ‡Ô,
Çü¤üµÖ ¸Öü×$Ö »ÖÖê“Ö−ÖÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
»ÖÓúÖ ¸Öü•Ö †Óú™üú ¯ÖÖ‡Ô,
×−Ö•Ö −ÖÖ¸üß Ö¾Ö−Öî Æü¸ÂÖüÖ‡Ô,
Çü¤üµÖ ¸Ö×$Ö ¯ÖÖ¾Ö−Ö ”û×²Ö ÃµÖÖ´Ö……0……
1119. ײֻÖÃÖ×ŸÖ †¾Ö¬Ö¯Öã¸ßü ¸ü•Ö¬ÖÖ−Öß,
¸Öü´Ö ×ÃÖµÖÖ ¸Öü•ÖÖ ´ÖÆü¸Öü−Öß,
•ÖÖ×−Ö †−Öß“”ãûúÆæÑü ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
»Ö$Ö−ÖØÆü ú׸ü •Öã¾Ö¸Öü•Ö ³Ö¾ÖÖ−Öß,
³ÖµÖê ײָÖü•ÖŸÖ éú¯ÖÖ×−Ö¬ÖÖ−Ö……0……

968/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1120. ³ÖÖ¾Ö ³ÖÖ×ŸÖ •ÖãŸÖ ¯Ö¸ü´Ö †´ÖÖ−Öß,


¯ÖϳÖã ¯Ö¸ü´Öêþָü ¸Öü´ÖØÆü •ÖÖ−Öß,
ÃÖê¾ÖŸÖ »Ö$Ö−Ö ú¸ü´Ö ´Ö−Ö ²ÖÖ−Öß,
¤êü×$Ö ¤üÃÖÖ ´Ö−Ö úß †−Öã´ÖÖ−Öß,
•Ö×ŸÖ ´Öã×−Ö ×²Ö¸üŸÖÆãÑü ú¸üŸÖ ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
1121. ¸üÆüŸÖÆãÑü ÃÖÖ×XÖ †´Ö»Ö †×²ÖúÖ¸üß,
ˆ´ÖÖ ¸üÖ´Öü þÖÖ−ÖÓ¤ü ײÖÆüÖ¸üß,
ú¢ÖÖÔ ³ÖÖꌟÖÖ¯Ö−Ö ÃÖ²Ö ™Öü¸üß,
úß−Æü úÖ•Ö −Ö¸ü²Ö¸ü †−ÖãÆüÖ¸üß,
•ÖµÖÖפüú ²ÖÆãü ÃÖײÖ×¬Ö ÃÖ¤Ö−Ö……0……
1122. ¸Ö´Öü¸Öü•Ö úØÆü ÃÖã×−ÖµÖ −Ö úÖ−ÖÖ,
ײֲ֬Ö−Æü ú¸ü ÎÓú¤ü−Ö ú¹ý−ÖÖ−ÖÖ,
†Ö×¬Ö ²µÖÖ×¬Ö ³ÖµÖ ÃÖê ¯Ö׸ü¡ÖÖ−ÖÖ,
»Öæ™ü ¯ÖÖ™ü ú¸ü −ÖÖ´Ö ×−ÖÃÖÖ−ÖÖ,
†‘Ö †¾ÖÖã−Ö †¹ý ¤Óü›ü ײ֬ÖÖ−Ö……0……
1123. ²Öé¨üÖ ²Öé¨ü ¸üÆüŸÖ ‘Ö¸ü ´ÖÖÆüà,
²ÖÖ»Ö †úÖ»Ö´Ö韵Öã ³ÖµÖ −ÖÖÆüà,
ÃÖ²Ö •Ö−Ö ¯ÖϳÖã ú»Öú߸ü×ŸÖ ÖÖÆüà,
×ú׸üŸÖ−Ö ³Ö•Ö−Ö ú¸üØÆü ÃÖã$Ö ¯ÖÖÆüà,
“Ö»ÖŸÖÆãÑü ×±ú¸üŸÖÆãÑü ÃÖã×´Ö¸ü×ÆüÓ −ÖÖ´Ö……0……

969/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1124. ÃÖ´ÖµÖ •ÖÖ×−Ö ²ÖÖ¤ü»Ö •Ö»Ö ²Ö¸üÃÖ×ÆÓü,


סÖ×²Ö¬Ö ²ÖµÖÖ¸ü ÃÖ¤Öü ŸÖ−Ö ¯Ö¸üÃÖ×ÆÓü,
¯ÖÖ ¬Ö−Ö¬ÖÖ−Ö »ÖÖêÖ ÃÖ²Ö Æü¸ÂÖØÆü,
†−Ö •Ö»Ö ÃÖã»Ö³Ö −ÖÆüà úˆ ŸÖ¸üÃÖ×ÆÓü,
¯ÖϳÖã ¯ÖÏŸÖÖ¯Ö ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖ²Ö šüÖ´Ö……0……
1125. ¬Ö´ÖÔ×−Ö¸üŸÖ ÃÖ²Ö »ÖÖêÖ »ÖãÖÖ‡Ô,
²Ö¸ü−ÖÖÁÖ´Ö †−ÖãÃÖÖ¸ü ÃÖ¤Öü‡Ô,
ú¸üØÆü †Ö“Ö¸ü−Ö ÁÖßÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ÃÖã¸ü ´Öã×−ÖÆüÆãÑü »Ö×$Ö ú¸üŸÖü ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
³ÖÏ´Ö−Ö ú¸ü×ÆüÓ ×−ÖŸµÖØÆü ¯Öã׸ü †Ö−Ö……0……
1126. ×Ö׸ü•ÖÖ ¸Öü´Ö“ÖÓ¦ü ³ÖÖ¾ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖÖ»ÖØÆü ¯ÖÏ•ÖÆüØÆü ¯Öã¡Ö ÃÖ´ÖÖ−ÖÖ,
ŸÖê ÃÖ²Ö ÁÖßÃÖã³Ö »ÖXÖ−Ö¾ÖÖ−ÖÖ,
†ÖŸ´ÖµÖÖ−Ö •ÖãŸÖ ÃÖÆü•Ö ÃÖã•ÖÖ−ÖÖ,
ú¸üØÆü ´ÖÖ×−Ö ÃÖ²Ö ¯ÖϳÖã »Ö×Öü úÖ´Ö……0……
1127. ¤üÃÖ ÃÖÆüÄÖ ÃÖÓ²ÖŸÖ ¸ü‘Öã¸ÖüµÖê,
‹×Æü ײÖ×¬Ö ¸Öü•Ö ú¸üŸÖ ´Ö×Æü ”ÖµÖê,
ÁÖã×ŸÖ ¯Öã¸Öü−Ö ú»Ö ú߸ü×ŸÖ ÖÖµÖê,
ÖÖ¾ÖŸÖÆæÑü úˆ ¯ÖÖ¸ü −Ö ¯ÖÖµÖê,
šü´ÖúŸÖ úÆüŸÖ †£ÖÖÆü †•ÖÖ−Ö……0……

970/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1128. †²Ö ¯Öã×−Ö ˆ´ÖÖ ÃÖã−ÖÆãÑü ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,


úÆü×²Ö •Ö£ÖÖ ´Ö×ŸÖ ²Ö¸ü×−Ö ²Ö−ÖÖ‡Ô,
¸Öü´ÖÖµÖ−Ö µÖÆü ¯Ö¸ü´Ö ÃÖãÆüÖ‡Ô,
úß •ÖÃÖ ÃÖã¸ü ´Öã×−Ö ú¸üØÆü ²Ö›ÍüÖ‡Ô,
úß •ÖÃÖ •ÖÖÃÖã ¯ÖϳÖÖ¾Ö ´ÖÆüÖ−Ö……0……
1129. ¸Öü´ÖÖµÖ−Ö µÖÆü ײÖÃÖ¤ü ¯Öã¸Öü−ÖÖ,
ú׸ü −Ö •ÖÖ‡ ‹×Æüú¸ü Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
¯Öã−µÖ ²Öéרü ¯ÖϤü ¯ÖϤü Öã−Ö µÖÖ−ÖÖ,
¤ÖµÖú ÃÖã´Ö×ŸÖ ¯Ö¸ü´Ö ú»µÖÖ−ÖÖ,
³ÖÖ¾Ö ³ÖÖ×ŸÖ ²Öî¸ÖüÖ ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1130. ¸Öü´Ö ¸üÆüÃµÖ ‡ÆüÖÑ •ÖÖê ÖÖµÖÖê,
¯Öæ²ÖÔúÖ»Ö ×¯Ö쵅 ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖã−ÖÖµÖÖê,
ÃÖÖ¤ü¸ü ¯ÖœÍüŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ ³Ö×»Ö ³ÖÖµÖÖê,
úÆüÆãÑü −Ö úÖÆü ÃÖÖÓ×ŸÖ ÃÖã$Ö ¯ÖÖµÖÖê,
úÖê −Ö ³ÖµÖÖê •ÖÖ ¯Öæ¸ü−ÖúÖ´Ö……0……
1131. ¬Ö−Ö †×³Ö»ÖÖÂÖ ¸Öü×$Ö ´Ö−Ö ÖÖê‡Ô,
¯ÖϳÖ㠆׳ÖÂÖêú ÃÖã´Ö−Ö ¸ü×ŸÖ ´ÖÖê‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÁÖ¾Ö−Ö ú¸îü •Öפü úÖê‡Ô,
ÃÖÓ¯Ö×ŸÖ »ÖÖ³Ö ŸÖÖ×Æü ²Ö×›Íü ÆüÖê‡Ô,
ÃÖÓŸÖ ÃÖÖÃ¡Ö †ÃÖ úÆüØÆü ¯Öã¸Öü−Ö……0……

971/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1132. •ÖÖê úˆ ú¸îü ¯Öã¡Ö †×³Ö»ÖÖÂÖÖ,


ÃÖÖê ×ÆüµÖ ¬Ö׸ü †³ÖÓÖ ×²ÖþÖÖÃÖÖ,
†Ö¸Óü³Ö×Æü ÃÖê •Ö£ÖÖ ¯ÖÏúÖÃÖÖ,
¯ÖœÍîü ‡ ÖÏÓ£Ö ÆüÖê‡ ¯ÖϳÖã ¤ÖüÃÖÖ,
ŸÖÖê ŸÖÖú¸ü ¯Öæ•Öî ´Ö−ÖúÖ´Ö……0……
1133. †Ö¬µÖÖÛŸ´Öú µÖÆü ¸Öü´Ö úÆüÖ−Öß,
•ÖÖê úˆ סֵÖÆüÆãÑü ×−ÖŸµÖ ³Ö¾ÖÖ−Öß,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖã−Ö‡ Öã−Ö‡ ´Öã¤ü ´ÖÖ−Öß,
ÃÖÓŸÖ×ŸÖ »ÖÆü‡ ÃÖŸµÖ ´Ö´Ö ²ÖÖ−Öß,
ÃÖÖêˆ µÖÖ−Öß ¬µÖÖ−Öß Öã−Ö¾ÖÖ−Ö……0……
1134. ¸ü×ÆüŸÖ ÎúÖê¬Ö ‡×¸üÂÖÖ ´Ö¤ü ´ÖÖ−ÖÖ,
•ÖÖê µÖÆü ¸Öü´Öú£ÖÖ Öã−Ö ÖÖ−ÖÖ,
¯ÖœÍüØÆü ÃÖã−ÖØÆü •ÖãŸÖ ÁÖ¨üÖ ´ÖÆüÖ−ÖÖ,
ÃÖÖê ¦ãüŸÖ ŸÖ×•Ö †¾ÖÖã−Ö †‘Ö −ÖÖ−ÖÖ,
»ÖÆØÆü ײָÖüÖ ³ÖÛŒŸÖ Öã−Ö µÖÖ−Ö……0……
1135. •ÖÖê ²ÖÓ¬µÖÆãÑü ³ÖŒŸÖß •ÖãŸÖ †Ö‡Ô,
×−ÖŸµÖ ‡ ¸Öü´Öú£ÖÖ ÃÖã³Ö¤Öü‡Ô,
ÃÖÖ¤ü¸ü ÃÖã−ÖØÆü ÃÖã´Ö−Ö ×“ÖŸÖ »ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖê †¾ÖÃµÖ ÃÖãÓ¤ü¸ü ÃÖãŸÖ ¯ÖÖ‡Ô,
»ÖÆüØÆü •ÖÖŸÖ ×Ö׸ü•ÖÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Ö……0……

972/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1136. •ÖÖê †Ö¸Óü³Ö×Æü ÃÖê ´Ö−Ö »ÖÖ‡Ô,


¯ÖœÍüØÆü ÃÖã−ÖØÆü †¬µÖÖŸ´Ö ú£ÖÖ ‡Ô,
ŸÖÖê ÃÖã¸ü ŸÖÖ ¯Ö¸ü ¸üÆüØÆü ÃÖÆüÖ‡Ô,
¤êüØÆü ÃÖ¤üÖ ÃÖ²Ö ×²Ö¬−Ö ²Ö¸Öü‡Ô,
†−Ö ¬Ö−Ö ÃÖã»Ö³Ö ú¸üŸÖü Æü¸ü šüÖ´Ö……0……
1137. ¸ü•ÖþֻÖÆãÑü ÆüÖê ¯Öãü¡Ö úÖ´ÖÆüà,
Çü¤üµÖ ¸Öü×$Ö ”û×²Ö ÃµÖÖ´Ö ¸Öü´ÖÆüà,
†ÖפüØÆü ÃÖê ú߸ü×ŸÖ ŸÖ´ÖÖ´ÖÆüà,
ÃÖã−Öî »Ö×»ÖŸÖ Öã−Ö ÖÏÖ´Ö −ÖÖ´ÖÆüà,
ŸÖÖê ÆüÖê ŸÖÖ×Æü ¯Öã¡Ö Öã−Ö¾ÖÖ−Ö……0……
1138. •ÖÖê µÖÆü ÖÏÓ£ÖØÆü ¯ÖϳÖã ÃÖ´Ö •ÖÖ−Öß,
¯ÖÏןÖפü−ÖÆüß †×ŸÖÃÖµÖ ÃÖ−Ö´ÖÖ−Öß,
¯Öæ•ÖØÆü ˆ´ÖÖ ú¸ü´Ö ´Ö−Ö ²ÖÖ−Öß,
ÃÖÖê Æü¸ü ”û−Ö ³Ö¾Ö ´Ö㌟Ö×ÆüÓ ¯ÖÏÖ−Öß,
−ÖØÆü ÃÖÓÃÖµÖ ¯ÖÖ¾ÖØÆü Æü׸ü¬ÖÖ´Ö……0……
1139. •ÖÖê †¬µÖÖŸ´Ö ú£ÖÖ Ö×ŸÖ ¤Öü‡Ô,
³ÖÖ¾Ö ³ÖÛŒŸÖ ÃÖê ×ÆüµÖ Æü¸ÂÖÖ‡Ô,
ÃÖã−ÖØÆü ÃÖã−ÖÖ¾ÖØÆü ÃÖã•Ö−ÖØÆü ÖÖ‡Ô,
ŸÖÖê ŸÖê×Æü ¯Ö¸ü éú¯ÖÖ»Öã Æü׸ü¸Öü‡Ô,
éú¯ÖÖ ú¸üØÆü ¯Ö¸ü´Öêþָü ¸Öü´Ö……0……

973/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1140. ÃÖÖê µÖÆü ÖÏÓ£Ö ¯Ö¸ü´Ö ×ÆüŸÖúÖ¸üß,


ŸÖã´ÆüØÆü ÃÖã−ÖÖµÖˆ ÃÖî»Öãú´ÖÖ¸üß,
¯ÖœÍüŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ ÃÖ´Öã—ÖŸÖ ±ú»Ö ³ÖÖ¸üß,
†“Ö¸üŸÖ ²Ö¤ü×»Ö •ÖÖŸÖ −Ö¸ü −ÖÖ¸üß,
¬Ö¸üÖ ÆüÖêŸÖ µÖÆü þÖÖÔ ÃÖ´ÖÖ−Ö……0……
1141. ‹×Æü ú×Æü ÃÖã×−Ö Öã×−Ö •Ö−Ö ÃÖÓÃÖÖ¸üß,
ú׸ü ¯ÖÏÃÖ®Ö ¯ÖϳÖã ÃÖÖ¸ÑüÖ¬ÖÖ¸üß,
†£ÖÔ ¬Ö´ÖÔ úÖ´ÖÖפüú “ÖÖ¸üß,
¯ÖÖ¾ÖØÆü ÃÖÆü•ÖØÆü ײÖ−Öã ÁÖ´Ö ³ÖÖ¸üß,
−ÖÖÃÖŸÖ ¯ÖÖŸÖú ¯ÖæÓ•Ö ŸÖ´ÖÖ´Ö……0……
1142. ÃÖã−ÖŸÖÆãÑü ÖÏÓ£Ö ¯Ö¸ü´Ö ÃÖã$Ö¤Öü‡Ô,
ÆüÖêŸÖ ÃÖú»Ö ÖÏÆü ¤êü¾Ö ÃÖÆüÖ‡Ô,
ÆüÖê ¯ÖÏÃÖ®Ö ×¸ü×ÂÖ ´Öã×−Ö ÃÖ´Öã¤Öü‡Ô,
ׯ֟ÖéÖ−ÖÆãÑü ÃÖ²Ö ˆ´ÖÖ †‘ÖÖ‡Ô,
¤êüØÆü †ÃÖßÂÖ ´ÖÆüÖ´Öã¤ü ´ÖÖ−Ö……0……
1143. µÖÖ−Ö ×²Ö¸ÖüÖ ³ÖÖ×ŸÖ ú¸ü ÖêÆüÖ,
¯ÖœÍüŸÖ ÃÖã−ÖŸÖ ˆ¯Ö•ÖŸÖ †×ŸÖ −ÖêÆüÖ,
»ÖÖ−Ö »ÖÖŸÖ ÃÖ²Ö ³Ö¾Ö ÃÖã$Ö $ÖêÆüÖ,
−ÖØÆü ¯Öã×−Ö •Ö−Ö´Ö ÆüÖêŸÖ •ÖÖ ‹ÆüÖ,
ÃÖ¤Öü ÃÖ¤Öü ´Ö´Ö ²Ö“Ö−Ö ¯ÖÏ´ÖÖ−Ö……0……

974/1137
Æü׸üúߟÖÔ−Ö (†¬µÖÖŸ´Ö¸üÖ´ÖÖµÖÖ)
µÖã¨üúÖ› (ÃÖÖê»ÖüÆü¾ÖÖÑ ¯ÖÏÃÖÓÖ)ü

1144. ÃÖ²Ö ²Öê¤Öפü ´ÖÓ×£Ö ²ÖÆãü ²ÖÖ¸Öü,


ŸÖÖ¸üú ´ÖÓ¡Ö ¸üÖ´Ö ÁÖã×ŸÖ ÃÖÖ¸üÖ,
ײÖÂ−Öã´ÖæÙŸÖ ÃÖ´Ö ¯Ö¸ü´Ö ˆ¤Öü¸üÖ,
²ÖÆãü ײÖ×¬Ö ÃÖ´Öã×—Ö ×¯ÖϵÖÖ ×ÆüµÖ ¬ÖÖ¸Öü,
úÆüÖ ŸÖã´Æü×ÆüÓ ÃÖÖê‡ ²Ö¸ü×−Ö ²Ö$ÖÖ−Ö……0……
-:o:-
µÖã¨üúÖ:›ü ÃÖ´ÖÖ¯ŸÖ

975/1137