Anda di halaman 1dari 8

1/15/2009

PENGERTIAN FALSAFAH

ISU-ISU ETIKA SAINS

Yunani : Philo ( cinta) + Sophia (hikmah/kebenaran) Falsafah ( (Arab/BM), ) Filsafat ( (Indon), ) Philosophy (Eng), Philosophie ( Belanda/Jerman/French) Prof. I.R Pudjawijatna: Falsafah ingin mengerti dengan mendalam atau cinta kepada kebijaksanaan

1 2

DEFINISI FALSAFAH

DEFINISI FALSAFAH

Plato (427-347SM)

Falsafah adalah pengetahuan berkenaan segala yang ada

Al-Farabi (d.950 M)

Aristotle (384 (384-322 322 SM)


Falsafah ialah ilmu pengetahuan berkenaan alam yg mawjud (alam semesta seluruhnya) dan bertujuan menyelidik hakikatnya yang sebenar

Immanuel Kant (1724-1804)


Falsafah

ialah pokok pangkal segala pengetahuan p g yg mencakupi p 4p persoalan:


Apakah yg dapat kita ketahui? ( metafizik) Apakah yg boleh kita kerjakan? (etika) Sampai di manakah pengharapan kita? (agama) Apakah yg dinamakan manusia? (antropologi)

Falsafah adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda

DEFINISI FALSAFAH

DEFINISI FALSAFAH

Harold H. Titus
Satu

Drs. H. Hasbullah Bakry


Ilmu

sikap berkenaan hidup dan alam semesta Satu kaedah pemikiran reflektif dan penyelidikan akliah Satu peringkat masalah Satu peringkat teori atau sistem fikiran

falsafah ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam berkaitan ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan berkenaan bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana seharusnya sikap manusia itu selepas mencapai pengetahuan tersebut.

1/15/2009

DEFINISI FALSAFAH

DEFINISI FALSAFAH

Endang Saifuddin Anshari


Falsafah

Dr. A.C. Ewing


Pertanyaan

adalah ilmu istimewa yang cuba menjawab j masalah y yang g tidak dapat p dijawab j oleh ilmu pengetahuan biasa, keranan masalah tersebut di luar jangkauan ilmu pengetahuan biasa.

pokok falsafah ialah Truth (kebenaran), Matter (benda), Mind (akal), the Relation of Matter and Mind (hubungan benda dan akal), akal) Space and Time (ruang dan waktu), Cause (sebab), Freedom (kebebasan), Monism vs Pluralism (tunggal vs berbilang/jamak) dan God (tuhan). Tumpuan kajian falsafah ialah: Hakikat Tuhan, Hakikat Alam, Hakikat Manusia

PENGERTIAN SAINS

PENGERTIAN SAINS

Science = scio, scire/scientia (Latin) = pengetahuan (yg mempunyai sifat khusus) Endang Saifudin Ansari: ia mempunyai ciri2 tanda2 dan syarat2 yg khas ciri2, khas, lebihtepat disebut sebagi ILMU Setelah kemunculan sains moden, makna sains menjadi terbatas.

Sains adalah ilmu pengetahuan yg teratur yg boleh diuji atau dibuktikan kebenarannya. Cabang ilu pengetahuan yg berdasarkan kepada kebendaan datau kenyataan semata2 (fi ik ki (fizik, kimia, i k kaji ji h hayat t dll) Sains adalah satu kumpulan ilmu yang tersusun dan teratur berkaitan dengna kajian2 fenomena2 di dalam alam tabii yg bernyawa dan yg tidak bernyawa dgn kaedah yg objektif melalui kajian bereksperimen dan cerapan bagi menghasilkan prinsip2 yg boleh dipercayai serta boleh diuji kebenarannya.
10

PENGERTIAN SAINS

PENGERTIAN SAINS

Ilmu yg dihasilkan melalui cerapan dan fahaman atau huraian sistematik mengenai fenomena tabii. Huraian sistematis melibatkan penggunaan kaedah kuantitatif dan intelek termasuk kaedah logik dan matematik serta segala peralatan yg diperlukan. Ilmu yg didapati melalui metodologi saintiifk yg pada asasnya terdiri drp kaedah empirikal dan matematik. Metodologi sains moden: cerapan, generalisasi, huraian, ramalan

Sains moden adalah usaha pemahaman manusia yg disusun dalam suatu sistem berkenaan kenyataan, struktur, bahagian2 dan hukum2 berkenaan hal ehwal yg diselidiki (alam, manusia, agama) sejauh yg terjangkau oleh daya pemikiran serta dibantu oleh pancaindera, sementara kebenarannya diuji secara empirikal dan eksperimental

11

12

1/15/2009

TEKNOLOGI
Techne (Yunani) seni/kerjatangan + Logos - wacana/kata2 sistematis Teknologi-ilmu yg bersifat praktikal Sains ilmu yg bersifat teoretikal

TEKNOLOGI

Ilmu pengetahuan dan tindakan yg bersistem. Biasanya dikaitkan dgn proses industri tetapi boleh digunakan untuk mana2 kegiatan. Berkait rapat dgn sains kejuruteraan Dlm sejarah sains Islam: istilah yg bertepatan (ilmu gunaan) g ) ialah sinaah ( Al-Jurjani: Ilmu yg tidak ada kaitan dgn aktiviti praktikal, dipupuk untuk tujuannya tersendiri dipanggil ilm tetapi sekiranya ia ada kaitan sgn sesuatu aktiviti praktikal, dan ia dipupuk oleh sebba aktiviti itu maka ia dipanggil sina ah

13

14

SAINS Vs TEKNOLOGI

SEJARAH SAINS MODEN


Sains - ilmu teoretis Mansia cuba memahami alam tabiI dalam bentuk kuantitatif Aktiviti intelektual

Teknologi ilmu praktis teknik yg membolehkan manusia membuat perubahan kpd dan drp alam tabii Aktiviti praktikal
15

Lahir sekitar tahun 1600 M Juga dikenali sbg sains Barat keranan lahir daripada tamadun Barat Lahir hasil pertentangan anatara kaum intelek dan autoriti iaitu pihak gereja Revolusi Sains: Perubahan daripada sains yang menggabungkan agama dalam zaman Pertengahan kepada sains moden yg bebas daripada nilai-nilai agama. Mengambil masa selama 100 tahun semenjak zaman Renaissance hingga ke abad 18 Sains moden berbeza dengan sains abad pertengahan dan sains Islam dari aspek2 falsafah, metodologi dan konseptual.

16

Sc MODEN: ASPEK FALSAFAH


ASPEK METODOLOGI

Tidak meletakkan Tuhan sebg pemimpin atau petunjuk tetapi menjadikal akal rasional sebagai penentu segala2nya Segala fenomena alam dapat dijelaskan melalui akal fikiran manusia aeat2 tanpa perlu kepada petunjuk daripada Tuhan Menolak wahyu sbg sumber ilmu dan membina sistem nilai tersendiri Nilai2 spt kebenaran atau kebaikan ditakrifkan mengikut pertimbangan mannusia tanpa merujuk kepada agama Timbul secara beransur2 melalui pemikiran insainiah pada zaman renainsance rentetan drp pemikiran rasional ahli falsafah Greek Aristotle dan terserlah dalam madah bapa Sains Moden Rene Descartes : I think, therefore I am

Kaedah turunisme (reductionism) sbgmana disarankan oleh Descartes dan Francis Bacon memisahkan persoalan yg ingin ditangani daripada persoalan lain

Akibatnya: sains moden hanya melahirkan ahli sains yg hanya mengetahui bidang pengkhususan mereka dan tidak endah kepada bidang ilmu lain Akibatnya ahli sains moden menerima bulat2 dakwaan sains moden bebas nilai, neutral dan objektif Menimbulkan pelbagai krisi rohani dan jasmani kepada manusia moden contoh: Ahli sains fizik mencari rahsia nukleus atom dan tercipta bom atom yg mengakibatkan mass destruction

17

18

1/15/2009

ASPEK METODOLOGI

Sc MODEN: ASPEK KONSEPTUAL


Kaedah eksperimen sebagai kayu ukur kebenaran yang mutlak Sesuatu kenyataan hanya boleh dianggap benar untuk dijadikan hukum setelah t l h di disahkan hk b benar melalui l l i eksperimen Implikasi kaedah eksperimen hanya boleh dijalankan kepada dunia fizikal dan tidak boleh diuji kepada alam ghayb. Ahli sains Moden menolak kebenaran wahyu kerana tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen

Bersifat kebendaan dan sekular. Alam hanya terdiri darpada benda atau jirim semata2. Membataskan kajian terhadap alam nyata sahaja ( yg boleh dipegang, diuji, disukat, dirasai dan disentuh serta menolak fenomena ghaib atau kuasa ghaib, lam akhirat dan lain2 Melahirkan fahaman atheis yg menolak agama Alam terjadi secara semula jadi (nature) dan kebetulan (accidental) Planet bergerak mengikut hukum garviti alam semesta dan akan terus berkembang Kejadian alam hayat termasuk manusia bermula daripada sel ringkas dan berkembang melalui proses evolusi

19

20

SAINS ISLAM: SEJARAH


SAINS ISLAM: SEJARAH


Ahli sejarah (sarjana Barat):


melihat sains Islam HANYA dalam konteks perkembangannya dalam tamadun Islam, tanpa melihat lih t pengaruh h ajaran j I Islam l t teradap d pemikiran iki dan pegangan saintis Muslim Perkembangan sains Islam - ilmu kimia, fizik, matematik dan perubatan - berlaku semasa kegemilangan tamadun Islam, setaraf dgn ilmu2 daripada tamadun lain seperti tamadun China dan Yunani

21

Sarjana Muslim:
Menekankan aspek keIslamannya Hairudin Harun: salah satu sumber terpenting sains Islam khususnya dalam bidang kimia CORPUS HERMETICUM (karya2 berasal dari Haramesah (Hermes)) Haramesah: merujuk kpd 3 tokoh (al-Muthallath bil-hikmah/Hermes Trimegistos). Menurut historiografi sains Islam, mereka berasal drp keluarga para Nabi daripada zaman Nabi AdamNabi Muhammad s.a.w.

22

SAINS ISLAM: SEJARAH


SAINS ISLAM

Haramesah I

dikaitkan dgn Nabi Idris yg dianggap pelopor dalam bidang sains. Menerima wahyu berkaitan ilmu sains bagi maslahat umatnya. hidup selepas banjir besar dan menghidupkan semula sains akibat banjir tersebut

Haramesah II (al-Babili)

Haramesah III

hidup di Mesir, bertanggungjawab mengajar pelbagai ilmu sains Thales, tokoh falsafah tabiI Yunani pertama dipercayai berguru dengan Haramesah III

Ilmu Sains dalam tradisi Islam dikaitkan dengan ilmu wahyu dan serasi dengan ajaran tauhid

Sains Islam yg lahir drp tamadun Islam ada abad ke 8M mempunyai sifat2 kerohanian tersendiri, dikembangkan oleh sarjana Muslim dan diharmonikan dengan ajaran2 Islam (Dr Osman Bakar) S i I Sains Islam l l lahir hi d drp gabungan b ajaran j al-Quran lQ dan ilmu sains dalam tamadun lain di bawah takluk kerajaan Islam pada zaman itu. (Dr Seyyed Hossein Nasr) Sains Islam membawa satu konsep baru yang belum lagi mempunyai takrif yg disepakati

23

24

1/15/2009

SAINS ISLAM DAN SYARIAH


SAINS PERLU DIISLAMKAN


Waqqar Husaini berpendapat:


Ciri

syariah menjadi asas kepada sains Islam. Sains dan teknologi moden yg tidak bercanggah dgn syariah Islam boleh diterima oleh masyarakat Islam bagi manfaat ummahnya Setiap kegiatan sains perlu dipertimbangkan dari segi syariahnya. Syariah menentukan sama ada boleh dilaksana, perlu diberi keutamaan atau mesti ditolak Sains moden yg bercanggah dgn syariah tidak boleh diterima untuk dilaksanakan dalam mayarakat dan negara

Ismail Farooqi, A.O. Naseef dan A. R. al-Nejjar: Umat Islam hari ni perlu melipatgandakan kegiatan sains supaya dapat setanding dgn bangsa Eropah yang maju dalam bidang sains dan teknologi Sains Barat yg tidak selari dgn ajaran Islam perlu l diI diIslamkan l k sebelum b l di diambil bil manfaatnya f t Pengislaman ilmu menghendaki umat Islam menguasai bukan sahaja ilmu sains moden tetapi juga ilmu-ilmu asas dalam bidang Islam dan kemudiannya membuat sintesis bagi melahirkan konsep ilmu yg mempunyai ruh Islam

25

26

SAINS ISLAM BERLANDASKAN TAUHID


SAINS ISLAM BERLANDASKAN TAUHID


Sains moden tidak neutral, tidak objjektif, berlandaskan yang g kebendaan y membawa kepada pelbagai masalah Sains Islam dicadangkan menjadi pilihan kepada sains moden

Sains Islam menjadikan tauhid sebagi parameter asas yg mendasari segala ilmu fardu kifayah Tauhid ( ahad-satu) ) bermakana bidang ilmu yg enegaskan keesaan Allah. Dalam konteks sains Islam, tauhid bukan sahaja menyatukan ilmu tetapi mengemukakan gagasan kesepaduan ilmu
27

Penerapan konsep tauhid ke dalam sains menyatukan nilai2 rohani & jasmani, j , menerima wahyu sebagai sumber ilmu dan mengakui adanya alam ghaib

Sarjana sains Islam bukan shj bertanggungjawab bagi kesejahteraan umat manusia, bahkan sujud kepada kebesaran Allah s.w.t. sbg Pencipta alam dan memainkan peranan sbg khalifah Allah di muka bumi

28

PRINSIP SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM


SAINS ISLAM BERLANDASKAN TAUHID
TAWHID

Konsep khilafah dapat direalisasikan dgn sebaik2nya bagi mewujudkan k h keharmonian i d dan kesejahteraan sejagat Akibat krisis nilai hasil drp sains moden, ramai manusia berpengetahuan tetapi tidak berilmu

Berlaku penyalahgunaan dan penyelewengan d l dalam sains i d dan teknologi yg menyebabkan kemusnahan dan kehancuran nilai2 murni dan alam semesta seluruhnya
29

IBADAH ISTISLAH & DHIYA HALAL & HARAM

KHILAFAH

ADL & ZULM

30

1/15/2009

TAUHID

Islam menganjurkan kepercayaan kpd keesaan Tuhan. Dia Maha berkuasa, mencipta alam dan manusia, menjadikan sumber2 yang wujud di alam tabii utk kegunaan manusia, menurunkan wahyu sebagai petunjuk kepada manusia, mengajar mannusia pelbagai ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan

Alam adalah sebahagian pengetahuan asas ilmu pengetahuan, merupakan ayatulLah (ayat manzur), yg direnung dan dilihat sebagai bukti kekuasaan dan keagungan Tuhan Saisn Islam tidak terlepas dari ruanglingkup tauhid Saintis Muslim beriman kepada Allah yg Maha Esa. Pengorbanan harta, masa dan jiwa dalam aktiviti sains adalah semata2 kerana kepercayaan terhadap prinsip tauhid Ahli sains tidak akan menyalahi prinsip ini

KHILAFAH

31

Allah telah mencipta manusia sbg makhluk paling mulia dan paling p y , baik ciptaannya, dianugerahkan akal dan ilmu pengetahuan Dengan akal dan ilmu pengetahuan, manusia dipertanggungjawab untuk menguruskan alam sebagaimana diamanahkan

Menerusi bimbingan serta panduan daripada wahyu, manusia berupaya menggunakan k kemahirannya hi d dalam l bidang sains dan teknologi bagi memeberikan kebaikan serta manfaat kepada dirinya dan alam semesta seluruhnya

32

BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC SCIENCE


BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC SCIENCE


IBADAH
Worshipping

HALAL
Halal

HARAM
Haram- forbidden

the one and only God with absolute obedience, submission and love Man as a servant of God who is greatly indebted to God, does not own anything, not even his own existence One of the manifestations of ibadah is the pursuit of knowledge Knowledge is divided into two categories: revealed knowledge and acquired knowledge. The acquired knowledge is fard kifayah and thus considered ibadah The pursuit of knowledge for the benefit of the i di id l th it i ib d h

permitted All that is beneficial for hi as an i him individual, di id l his society, and his environment Brings all-round benefit

Haram includes all that is destructive for man as an individual, his society, his immediate environment and the environment at large The word destructive should be understood in its physical, mental and spiritual sense
34

33

BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC SCIENCE


BASIC PRINCIPLES OF ISLAMIC SCIENCE


ADL

ZULM
1. 2. 3.

ISTISLAH

Justice Putting thing in its proper place Scientific and technological activities that seek to promote adl is halal

Injustice Putting thing in its improper place Zulm is of 3 categories: Between man and God Between man and man Between man and nature Science and tech that promotes alienation and dehumanization, concentration of wealth in fewer and fewer hands, unemployment and environmental destruction is zalim and therefore haram

Public interest Scientific and technological activity that promotes adl-distributive technologies, science for people draw their legitimacy from istislah (public interest) which is the chief supplementary source of Islamic law

DHIYA wasteful

Science and technology which has these major characteristics: destroy human, environmental and spiritual resources and generate waste is therefore categorized as dhiya
36

35

1/15/2009

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE Impartiality a scientist must concern himself only with the production of new discovery and not with the consequence of its use
ISLAMIC SCIENCE

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


ISLAMIC SCIENCE WESTERN SCIENCE Presence of subjectivity: the Absence of bias- the direction of science is shaped by subjective criteria: the validity of scientific validity of a scientific statement depends both on the operation statements depends by which evidence for it was only on the operations obtained and on the intention and the worldview of the by which evidence for person who obtained it; the it was obtained, and acknowledgement of subjective choices in the not upon the person emphasis and direction of who makes it science forces the scientist to
appreciate his limitations

Partiality towards the truth: that is, if science is a form of worship (ibadah) a scientist has to concern himself as much with the consequences of his discoveries as with their production; worship is a moral act and its consequences must be morally good; to do any less is to make a scientist into an immoral agent

37

38

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE Suspension of judgment scientific statements are made only on the basis of conclusive evidence
ISLAMIC SCIENCE

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE Reductionism the dominant way of achieving scientific progress ISLAMIC SCIENCE Synthesis the dominant way of achieving scientific progress, including the synthesis of science and values

Exercise of judgment scientific statements are always made in the face of inconclusive evidence; to be a scientist is to make expert; as well as moral judgment, on the face of inconclusive evidence; by the time conclusive evidence has been gathered it may be too late to do anything about the destructive consequences of ones activities
39

40

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN Universalism. Although science is universal, its primary fruits are for those who can afford to pay, thus the secrecy is justified ISLAM Universalism. The fruits of science are for the whole of humanity. Knowledge and wisdom cannot be bartered or sold; secrecy is immoral

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE Neutrality. Science is neutral , neither good nor bad ISLAMIC SCIENCE Value orientation. Science, like all human activity is valueladen; it can be either good or ; praiseworthy p y or evil; blameworthy. Science of germ warfare is not neutral, it is evil Management of science. Science is an invaluable resource and cannot be allowed to be wasted and go towards and evil direction; it must be carefully managed and planned for. It should be subjected to ethical and moral 42 constraints.

Absolute freedom. All restraint or control of scientific investigation is to be resisted

41

1/15/2009

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE Individualism which ensures that the scientist keeps his distance social, political and ideological concern ISLAMIC SCIENCE

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE WESTERN SCIENCE Fragmentation. Science is too complex an activity and thus has to be divided into disciplines, subdisciplines, and subsub-disciplines ISLAMIC SCIENCE Holistic. Science is too complex activities to be divorced and isolated into smaller and smaller segments. Science is a multi-disciplinary, interdisciplinary and holistic enterprise
44

Community orientation; the pursuit of science is a social obligation (fard kifayah). Both the scientist and the community have rights and obligations on each other which ensure interdependence of both
43

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE Group loyalty production of new knowledge by research is the most important of all activities and is to be supported as such
ISLAMIC SCIENCE

A COMPARISON BETWEEN WESTERN AND ISLAMIC SCIENCE


WESTERN SCIENCE

Loyalty to God and His creations the production of new knowledge is a way o f understanding the signs of God and should lead to improving the lot of His creation man, wildlife and legitimacy for this endeavor and therefore it must be supported a a general activity and not as an litist enterprise

Ends justify the means because scientific investigations g are inherently virtuous and important for the well being of mankind, any and all means- including the use of live animals, human beings and foetuses are justified in the quest of knowledge

ISLAMIC SCIENCE Ends do not justify the means there is no distinction between the ends and means of science, both must be permitted (halal), that is, within the boundaries of ethics and moralities

45

46

BASIC RESPONSIBILITIES OF THE MUSLIM SCIENTISTS To God whose pleasure they must seek at all times To the Ummah whose needs, needs requirements and problem must be the focus of their attention To themselves for making the best of his life in this world and the hereafter

CONCLUSION

Islamic science is universal in nature, metaphysics, religion and spiritual aspects are all inclusive Western science is devoid of metaphysical metaphysical, religious and spiritual elements, thus will lead human being to moral decadency Man and cosmos are in a state of unity, harmony and complementary reaffirming mans inner bond to the whole of creation.
48

47