Anda di halaman 1dari 10

HASIL PENGKAJIAN FORMULIR PENGKAJIAN KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA

RUANGAN RAWAT _____________________ TANGGAL DIRAWAT ______________ I. IDENTITAS KLIEN Inisial : Tn. A Umu : 2! t" &enis kelamin : Laki%laki

Tanggal Pengkajian R# N$. In'$ man

: 22 Agustus 2013 : % :

II. ALASAN MASUK ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ______________ III. FAKTOR PREDISPOSISI 1. Pe na" mengalami gangguan ji(a )i masa lalu * Ti)ak 2. Peng$,atan se,elumn-a. ,e "asil 3. Ania-a 'isik Ania-a seksual Pen$lakan Pelaku/Usia 0$ ,an/Usia 1aksi/Usia .e "asil 3 +a ti)ak

ku ang ,e "asil

0eke asan )alam kelua ga Tin)akan k iminal &elaskan : 0lien se ing meli"at )an mengalami 2e selisi"an anta a 2engamen

)engan 2engamen )an 2engamen )engan su2i angk$t

4. A)aka" angg$ta kelua ga -ang mengalami gangguan ji(a Ti)ak

+a

5u,ungan kelua ga _______________________ ___________________ _______________________ ___________________

Gejala _______________ _______________

Ri(a-at 2eng$,atan/2e a(a an ______ ______

6. Pengalaman masa lalu -ang ti)ak men-enangkan 1uka i,ut )engan sesama 2 $'esi 72engamen8 )an 2 $'esi lain -aitu su2i angk$t IV. FAKTOR PRESIPITASI % Peke jaan % Anakn-a ti)ak mengeta"ui ,a"(a a-a"n-a se$ ang 2engamen V. PERSEPSI DAN HARAPAN KLIEN/KELUARGA 1. Pe se2si klien atas masala"n-a 0lien me asa k"a(ati akan 2 $'esi -ang )ijalanin-a 2. Pe se2si kelua ga atas masala"n-a 0elua ga ku ang meng"a gai klien 3. 5a a2an klien se"u,ungan )engan 2eme9a"an masala" 0lien ,e "a a2 ,isa me)a2atkan 2eke jaan teta2 4. 5a a2an kelua ga se"u,ungan )engan 2ema9a"an masala" 0elu ga ,e "a a2 klien men)a2atkan 2eke jaan -ang la-ak VI. KOPING DAN HARAPAN KLIEN KELUARGA 1. 0$2ing klien te "a)a2 masala" -ang )i"a)a2i Untuk mengu angi kek"a(ati ann-a klien men9a i 2eke jaan teta2 2. 0$2ing 0elua ga te "a)a2 masala" -ang )i"a)a2i #enutu2%nutu2i 2eke jaan klien )a i anakn-a VII. FISIK 1. Tan)a :ital 2. Uku 3. 0elu"an 'isik &elaskan V. PSIKOSOSIAL : TD : __________ N : ________ : T. : __________ .. : ________ : +a 3 Ti)ak 1 : _________ P : _______________

: su)a" me asa 2uas akan kea)aan 'isikn-a

1. Gen$g am

Tn. A

&elaskan : % k$munikasi ti)ak ,e jalan )engan ,aik; 2engam,ilan ke2utusan a)a 2a)a klien % "a a2an : klien ,isa )a2at 2eke jaan aga anakn-a ti)ak ta"u ,a"(a klien se$ ang 2engamen 2. 0$nse2 )i i a Gam,a an )i i : klien me asa 2uas )engan kea)aan tu,u"n-a ,. I)entitas : klien me asa ti)ak 2uas )engan kea)aan-a seka ang ka ena ti)ak mem2un-ai 2eke jaan teta2 9. Pe an : Pe an klien a)ala" se,agai ke2ala kelua ga; a-a"; se ta 2en9a i na'ka" ). I)eal )i i : "a a2an klien tu,u" )an ji(a teta2 se"at; klien ,e "a a2 2e an se,agai ke2ala kelua ga te 2enu"i )engan men)a2atkan 2eke jaan teta2 se ta klien ,e "a a2 anakn-a ti)ak ta"u tentang 2eke jaann-a se,agai 2engamen e. 5a ga )i i : )ilingkungan sesama 2engamen klien )i"a gai namun )i kelua ga klien ku ang )i"a gai. 0lien 2un mengangga2 2eke jaan 2engamen ti)ak 2antas se"ingga klien menutu2in-a aga anakn-a ti)ak ta"u '. #asala" 0e2e a(atan : ansietas )an "a ga )i i en)a" situasi$nal 3. 5u,ungan 1$sial a. < ang -ang ,e a ti : anak )an ist i ,. Pe an se ta )alam kegiatan kel$m2$k / mas-a akat : klien ja ang mengikuti kegiatan )i )ae a"n-a namun klien mengikuti 2e kum2ulan 2engamen )an $n)a. Masalah kepera a!a": ________________________________________________________________ 3. .u)a-a 0lien me $k$k )an ,e 2enam2ilan ku ang a2i" -ang te li"at )a i ,e tat$ )i tangann-a. 6. 12i itual a. Nilai )an ke-akinan : klien -akin ,a"(a masala"n-a me u2akan se,ua" ujian )a i Tu"an. ,. 0egiatan i,a)a" : klien ka)ang melakukan s"alat jumat )an ja ang s"alat ,e jamaa" )engan kelua gan-a.

VI. STATUS MENTAL 1. Penam2ilan 3 Ti)ak a2i Penggunaan 2akaian =a a ,e 2akaian ti)ak se2e ti ti)ak sesuai ,iasan-a : am,ut a9ak%a9akan; kuku 2anjang )an k$t$

&elaskan

2. Pem,i9a aan =e2at A2atis memulai 3 0e as Lam,at Gaga2 #em,isu 2em,i9a aan lelaskan : klien ,e ,i9a a )engan sua a -ang ke as 3. Akti:itas #$t$ ik: 3 Lesu Tik Tegang G imasen 3 T em$ Gelisa" Agitasi 0$m2ulsi' Ink$"e en Ti)ak mam2u

&elaskan : klien te li"at lesu ka ena lela" )alam menjalankan akti:itasn-a se ta klien me asa gelisa" saat men9e itakan tentang anakn-a -ang ti)ak mengeta"ui ,a"(a klien se$ ang 2engamen. 4. Alam 2e asaaan 1e)i" 0etakutan Putus asa 3 0"a(ati Gem,i a ,e le,i"an

&elaskan : klien me asa k"a(ati mengenai anakn-a -ang ti)ak mengeta"ui ,a"(a klien se$ ang 2engamen. 6. A'ek Data 3 Tum2ul La,il Ti)ak sesuai

&elaskan :klien te li"at ,e es2$n ketika )itan-a mengenai anakn-a. >. lnte aksi selama (a(an9a a ,e musu"an 0$ntak mata 7%8 Ti)ak k$$2e ati' De'ensi' #u)a" te singgung =u iga

&elaskan : klien k$$2e ati' saat ,e inte aksi selama (a(an9a a. P$"$n masala" 5a ga )i i en)a" situasi$nal ke9emasan Takut keta"uan anakn-a ,a"(a ia 2engamen #enutu2%nutu2i Anakn-a ti)ak ta"u .e tugas men9a i na'ka" se,agai 2engamen 0lien se$ ang ke2ala kelua ga Analisa Data N$. 1. Data #asala"

1u,jekti': 0e9emasan 0lien mengatakan k"a(ati jika anakn-a mengeta"ui ,a"(a klien se$ ang 2engamen. 0lien me asa k"a(ati )engan 2eke jaann-a se,agai 2engamen se"ingga klien men9a i 2eke jaan teta2. <,jekti': 0lien te li"at gelisa" ketika )itan-a mengenai anakn-a. 1u,jekti': 0lien mengatakan meng"a gain-a. <,jekti': % ,a"(a kelua gan-a 5a ga )i i en)a" ku ang situasi$nal

2.

Ren9ana Asu"an 0e2e a(atan N$. Diagn$sa 0e2e a(atan 1. 0e9emasan Tu2an: 0lien

Tujuan

Inte :ensi

&a)i 2en)enga -ang ,aik untuk klien )a2at )an .e i (aktu klien untuk ,e es2$ns .e i )ukungan 2a)a klien untuk

men-elesaikan masala"n-a mengatasi st es

mengeks2l$ asi 2e asaann-a I)enti'ikasi 2$la 2e ilaku klien -ang )a2at menim,ulkan 2e asaan negati:e aki,at

N$.

Diagn$sa 0e2e a(atan Tu2en:

Tujuan

Inte :ensi

2en)ekatan 2e a(at )an saling klien )an Gali 2e ilaku mala)a2ti:e se"ingga klien )a2at ,elaja )an ,e kem,ang .antu 0aitkan klien mengi)enti'ikasi )an mengungka2kan 2e asaann-a. 2e ilaku klien )engan

#enjalin "u,ungan 2e 9a-a #em,antu men-a)a i #em,antu mengenal #em2e luas kesa)a ann-a te "a)a2 2e kem,angan ke9emasan #em,antu meme2elaja i es2$ns

mem2e ta"ankan

2e asaann-a. ?ali)asi kesim2ulan )an asumsi klien

mengenal st ess

klien Gunakan teknik k$n' $ntasi -ang 2$siti' .e sama klien tinjau kem,ali 2enilaian klien Gali te "a)a2 9a a klien st ess$ )alam -ang )a2at mengan9am )an menim,ulkan k$n'lik mengu angi

ke9emasann-a

ke9emsan. Tunjukkan aki,at 2e ilaku mala)a2ti' )an )est ukti' )a i es2$ns k$2ing seka ang. klien Lati" klien untuk meng"a)a2i masala" )engan ke9emasan ingan untuk as2ek 2e kem,angan )i i .e i akti:itas 'isik untuk men-alu kan ene gi Li,atkan 2i"ak -ang ,e ke2entingan k$2ing

,a u -ang e'ekti' #eningkatkan es2$n elaksasi

se,agai sum,e

)an )ukungan s$sial

)alam mem,antu klien menggunakan k$2ing es2$n -ang ,a u Gunakan teknik elaksasi se2e ti elaksasi na2as )alam Aja kan klien lati"an elaksasi untuk

N$.

Diagn$sa 0e2e a(atan

Tujuan

Inte :ensi

meningkatkan 9$nt $l )an asa 2e 9a-a )i i

PEM#AHASAN Ansietas a)ala" kek"a(ati an atau kea)aan em$si$nal -ang ti)ak jelas )an men-e,a ; -ang ,e kaitan )engan 2e asaan ti)ak 2asti )an ti)ak ,e )a-a; ti)ak memiliki $,jek -ang s2esi'ik )ialami se9a a su,jekti' se ta )ik$munikasikan se9a a int a2e s$nal 71tua t; 200!8. 1. Tingkatan ansietas: a. Ansietas ingan: .e "u,ungan )engan kete gantungan )alam ke"i)u2an se"a i%"a i men-e,a,kan in)i:i)u menja)i le,i" (as2a)a )an meningkatkan la2ang 2e se2sin-a. Ansietas ini )a2at mem$ti:asi ,elaja )an meng"asilakan 2e tum,u"an se ta k eati:itas.
b.

Ansietas se)ang: #emungkinkan in)i:i)u untuk ,e '$kus 2a)a "al -ang 2enting )an mengesam2ingkan "al -ang lain se"ingga sese$ ang mengalami 2e "atian -ang selekti' namun )a2at melakukan sesuatu -ang le,i" te a a".

c.

Ansietas 1emua

.e at: 2e ilaku

1angat mengu angi la2ang 2e se2si in)i:i)u; )itujukkan untuk mengu angi ketegangan.

9en)e ung In)i:i)u

,e '$kus a)a sesuatu -ang in9i )an s2esi'ik se"ingga ti)ak memiki kan "al -ang lain. meme lukan ,an-ak 2enga a"an untuk ,e '$kus 2a)a "al lain.
d.

Panik: .e "u,ungan )engan te 2e anga"; ketakutan; )an te $ . Ri9ian te 2e9a" )a i 2 $2$ sin-a; ti)ak mam2u melakukan sesuatu (alau2un )engan 2enga a"an. Panik meli,atkan )is$ ganisasi ke2 i,a)ian. Te ja)i 2eningkatan akti:itas m$t$ ik; menu unn-a kemam2uan ,e "u,ungan )engan $ ang lain; 2e se2si men-im2ang; )an ke"ilangan 2emiki an asi$nal.

.e )asa kan te$ i )i atas; klien )alam kasus ini mengalami tingkat ke9emasan ingan. 5al ini )i2e kuat )engan klien -ang ,e usa"a meme9a"kan masala"n-a )engan men9a i 2eke jaan teta2. Da i "asil 2engkajian kasus ini te )a2at 'akt$ 2 e)is2$sisi -aitu kajian kelua ga -ang men-atakan ,a"(a ke9emasan a)a kaitann-a )engan kelua ga. Dalam kasus ini klien k"a(ati anakn-a mengeta"ui 2eke jaan )i in-a se,agai 2engamen. 1elain itu; kelua ga klien ku ang meng"a gai klien ka ena 2 $'esin-a se,agai 2engamen se"ingga "al itu mem2enga u"i "a ga )i i klien se,agai se$ ang ke2ala kelua ga. Dikatakan memiliki "a ga )i i en)a" a2a,ila sese$ ang )alam kea)aan )imana in)i:i)u mengalami atau ,e isik$ mengalami e:aluasi )i i negati' tentang kemam2uan )i i 7=a 2enit$; 200!8. 5a ga )i i en)a" situasi$nal te ja)i ,ila sese$ ang mengalami t auma -ang te ja)i se9a a ti,a%ti,a misaln-a 2utus "u,ungan ke ja; 2e asaan malu ka ena sesuatu te ja)i; )an lain%lain 7Dalami; )kk; 200@8.