Anda di halaman 1dari 15

STATUS RESPONSI

SEORANG WANITA BERUSIA 46 TAHUN DENGAN DERMATITIS VENENATA

Disusun Oleh: Kunto o G!!!6"!#

Pe$%i$%in&: ' ( Muh( E)o I *+*nto, S- KK

KEPANITERAAN K.INIK I.MU KESEHATAN KU.IT DAN KE.AMIN /AKU.TAS KEDOKTERAN UNS 0 RSUD DR( MOEWARDI SURAKARTA 1!""

STATUS RESPONSI ILMU PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN Pembimbing : dr. Muh. Eko Irawanto, Sp.KK Nama NIM : Kuntoro : G000610 !E"M#$I$IS %ENEN#$# A( SINONIM Sinonim dermatiti& 'enenata ada(ah paederus dermatiti&, b(i&ter beet(e dermatiti& dan dermatiti& (ineari&1. B( DE/INISI !ermatiti& ada(ah peradangan ku(it )epidermi& dan dermi&* &ebagai re&pon terhadap pengaruh +aktor ek&ogen dan atau +aktor endogen, menimbu(kan ke(ainan k(ini& berupa e+(ore&en&i po(imor+ik )eritema, edema, papu(, 'e&ike(, &kuama, (ikeni+ika&i* dan ke(uhan gata(. $anda po(imor+ik tidak &e(a(u timbu( ber&amaan, bahkan mungkin han,a )o(igomor+ik*. Pen,ebab dermatiti& dapat bera&a( dari (uar )ek&ogen* mi&a(n,a bahan kimia )-ontoh: detergen, a&am, ba&a, o(i, &emen*, +i&ik )-ontoh: &inar, &uhu*, mikroorgani&me ) bakteri, .amur*/ dapat pu(a dari da(am )endogen*, mi&a(n,a dermatiti& atopi-. Sebagian (ain tidak diketahui etio(ogin,a ,ang pa&ti1. !ermatiti& %enenata terma&uk &a(ah &atu .eni& !ermatiti& Kontak Iritan )!KI* akut tipe (ambat ,ang di&ebabkan o(eh bu(u &erangga ,ang terbang pada ma(am hari, penderita baru mera&a pedih e&ok harin,a, pada awa(n,a ter(ihat eritema dan &ore harin,a &udah men.adi 'e&ike( atau bahkan nekro&i&.1 !ermatiti& 'enenata ,ang di&ebabkan o(eh Paederus sp. di&ebut &ebagai Paederu& dermatiti&. Paederu& dermatiti& ia(ah &a(ah &atu .eni& beberapa

dermatiti& kontak iritan ,ang di&ebabkan o(eh &erangga ,ang dikena( &ebagai Kumbang Paederus. Pen,akit ini dikena( .uga &ebagai dermatiti& (ineari& atau blister beetle dermatitis.1 2ia&an,a ditandai dengan eritema dan bu(o&a ,ang mun-u( tiba3tiba di daerah ,ang terkena. Kumbang ini tidak menggigit atau men,engat, tetapi ku(it ,ang ditingga(kan pada daerah ,ang terkena akan han-ur dan me(epa&kan -airan coelomic ,ang mengandung 4at paederin ,ang men,ebabkan gata( dan ra&a terbakar &ete(ah 10356 .am kemudian.1, 5 2( EPIDEMIO.OGI Pada umumn,a, dermatiti& 'enenata dapat men,erang &emua umur dengan +rekuen&i ,ang &ama pada pria dan wanita dan terdapat di &e(uruh dunia1. D( ETIO.OGI !ermatiti& 'enenata &ering di&ebabkan o(eh &erangga Paederus sp. Serangga ini terma&uk pada ordo Coleoptera, +ami(, Polyphaga, &ub3+ami(, Staphylinoidea, ke(a& Insecta.1 Paederus sp. terma&uk &erangga predator ,ang akti+ meru&ak tanaman dan ha( ini ter.adi pada ik(im tropi& ,ang hangat. Serangga ini berkembang biak di daun ba&ah ,ang &udah bu&uk dan tanah. Popu(a&in,a akan meningkat pe&at pada akhir mu&im hu.an )No'ember3!e&ember* dan -epat berkurang pada -ua-a kering )7anuari*.1

G*$%* "( Paederus sp. Serangga ini e+ekti+ memang&a wereng -ok(at hama padi dengan daur hidup dari te(ur &ampai men.adi imago &e(ama 16 hari. Stadium te(ur 5 hari, (ar'a 8,0 hari, prepupa 1 hari, dan pupa 1,6 hari. 9ama hidup &erangga betina ada(ah 111,6 hari dan &erangga .antan ada(ah 108,0 hari. Kemampuan berte(ur 106 butir per betina. Ma&a inkuba&i te(ur &e(ama 5 hari.6 Paederus sp. &ering berada di dekat (ampu dan (i(in di ma(am hari. Serangga ini tidak menggigit atau men,engat, tetapi ketika dihan-urkan pada ku(it ia me(epa&kan ra-un paederin ,ang men,ebabkan gata(, terbakar, eritema ,ang timbu( 10356 .am kemudian. 2io&inte&i& pederin ter.adi han,a pada &erangga betina. Paederin ):0;<5;=8N* ada(ah amida dengan dua -in-in tetrahidropiran dan diproduk&i &ekitar 0,00;> dari berat &erangga )untuk Paederus fusipes*.1 E( GE3A.A K.INIS DAN PATOGENESIS !ermatiti& 'enenata memper(ihatkan gambaran ,ang -ukup berbeda dengan ek&ema 'e&iku(er ,aitu )1* ukuran 'e&ike( ber(ainan, (ebih be&ar dari ek&ema, )0* (e&i awa( berada di bagian tubuh ,ang terek&po& &eperti wa.ah,

(eher, (engan dan kaki, )1* daerah ,ang terpengaruh bia&an,a timbu( oedem, )5* memi(iki -iri kha& berupa (e&i (inier dengan gore&an dan irita&i trauma. !ermatiti& 'enenata terma&uk da(am dermatitik kontak iritan tipe (ambat &ehingga ke(ainan ku(it baru ter(ihat &ete(ah 10305 .am atau (ebih. Penderita baru mera&a pedih &ete(ah e&ok harin,a, pada awa(n,a ter(ihat eritema dan &oren,a &udah men.adi 'e&ike( atau bahkan nekro&i&.1 Pada pa&ien bia&an,a mun-u( 'e&ike( dan pu&tu( &e-ara tiba3tiba dengan da&ar ,ang eritemato&a. Pa&ien pertama ka(i &adar pada pagi hari dan mera&akan n,eri dan &en&a&i terbakar. 2eberapa (e&i berbentuk (inear dan menun.ukkan gambaran ?tai(ing or whip(a&h@. Gambaran ?ki&&ing (e&&ion@ akan mun-u( pada ku(it ,ang ber(awanan akibat menempe(n,a paederin (e&i ke ku(it ,ang &ehat.6

G*$%* 1( T*ilin&0 +hi-l*sh *--e* *n4e

G*$%* 5( Kissin& lession

Ke(ainan ku(it timbu( akibat keru&akan &e( ,ang di&ebabkan o(eh bahan iritan )paederin* me(a(ui ker.a kimiawi atau +i&i&. #da empat mekani&me ,ang dihubungkan dengan dermatiti& kontak iritan, ,aitu: )1* hi(angn,a &ub&tan&i da,a ikat air dan (emak permukaan, )0* .e.a& pada membran &e(, )1* denatura&i keratin epidermi& dan )5* e+ek &itotok&ik (ang&ung.1

$ok&in akan meru&ak membran (emak )lipid membrane* keratino&it, dan mengakti+kan +o&+o(ipa&e dan me(epa&kan a&am arakidonat )##*, dia&i(g(i&erida )!#G*, platelet activating factor )P#A*, dan ino&itida )IP1*. ## diubah men.adi pro&tag(andin )PG* dan (eukotrien )9$*. PG dan 9$ menginduk&i 'a&odi(ata&i dan meningkatkan permeabi(ita& 'a&ku(er &ehingga mempermudah tran&uda&i komp(emen dan kinin. PG dan 9$ .uga bertindak &ebagai kemoatraktan kuat untuk (im+o&it dan neutro+i(, &erta mengakti+a&i &e( ma&t me(epa&kan hi&tamin, 9$ dan PG (ain, dan P#A, &ehingga memperkuat perubahan 'a&ku(er.1 !#G dan second messengers (ain men&timu(a&i ek&pre&i gen dan &inte&i& protein, mi&a(n,a I931 dan granulocyte-macrofage colony stimulating factor )GM:SA*. I931 mengakti+kan &e( $3helper menge(uarkan I930 dan mengek&pre&i re&eptor I930, ,ang menimbu(kan &timu(a&i autokrin dan pro(i+era&i &e( ter&ebut.1 Keratino&it .uga membuat mo(eku( permukaan <9#3!" dan ade&i intra&e(31 )I:#M31*. Pada kontak dengan iritan, keratino&it .uga me(epa&kan $NAB, &uatu &itokin proin+(ama&i ,ang dapat mengakti+a&i &e( $, makro+ag dan granu(o&it, menginduk&i ek&pre&i mo(eku( ade&i &e( dan pe(epa&an &itokin.1 "entetan ke.adian ter&ebut men,ebabkan ge.a(a peradangan k(a&ik di tempat ter.adin,a kontak di ku(it berupa eritema, edema, pana&, n,eri, bi(a iritan kuat. 2ahan iritan (emah akan menimbu(kan ke(ainan ku(it &ete(ah beru(ang ka(i kontak, dimu(ai dengan keru&akan &tratum korneum o(eh karena de(ipida&i ,ang men,ebabkan de&ka&i dan kehi(angan +ung&i &awarn,a, &ehingga mempermudah keru&akan &e( dibawahn,a o(eh iritan.1 /( HISTOPATO.OGIS Gambaran hi&topato(ogik dermatiti& kontak iritan tidak karakteri&tik. Pada !KI akut )o(eh iritan primer*, da(am dermi& ter.adi 'a&odi(ata&i dan &ebukan &e( mononuk(ear di &ekitar pembu(uh darah dermi& bagian ata&. Ek&o&ito&i& di epidermi& diikuti &pongio&i& dan edema intra&e(, dan akhirn,a

ter.adi nekro&i& epiderma(. Pada keadaan berat dapat menimbu(kan 'e&ike( atau bu(a. !i da(am 'e&ike( atau bu(a ditemukan (im+o&it dan neutro+i(.1 G( DIAGNOSIS BANDING 1. <erpe& Simp(ek& : awitan pen,akit didahu(ui ra&a gata(, terbakar dan eritema &e(ama beberapa menit &ampai beberapa .am, kadang di&ertai n,eri &ara+. $ampak 'e&ike(3'e&ike( mi(iar berke(ompok, .ika pe-ah membentuk u(ku& ,ang dangka( dengan kemerahan pada daerah di&ekitarn,a.; 0. %ari&e(a : bia&an,a men,ebar &entri+uga(, &e(a(u di&ertai demam.; 1. Impetigo 'e&ikobu(o&a : (ebih &ering pada anak3anak, dengan gambaran 'e&ike( dan bu(a ,ang -epat pe-ah dan men.adi kru&ta.1 5. !ermatiti& Kontak #(ergi: pada !K#, terdapat &en&ita&i dari pa.ananCiritan. Gambaran (e&i &e-ara k(ini& mun-u( pada pa.anan &e(an.utn,a &ete(ahinterpreta&i u(ang dari antigen o(eh &e( $ )memori*, dan ke(uhan utam pada penderita !K# ada(ah gata( pada daerah ,ang terkena pa.anan. Pada pat-h te&, didapatkan ha&i( po&iti+ untuk a(ergen ,ang te(ah diu.ikan,dan &en&iti+ita&n,a berki&ar antara 0 D 60>.1 H( PENATA.AKSANAAN "( Non6$e'i)*$entos* <indari &umber tok&ik. Gunakan krim penangka( &erangga di bagian ,ang terbuka pada ma(am hari dan men,emprotkan in&ekti&ida dapat mengontro( kondi&i ini. Eduka&i untuk tidak membunuh &erangga ,ang menempe( pada ku(it dan men-u-i daerah ,ang terkena &erangga atau memanipu(a&i (e&i primer ,ang akan memperburuk kondi&i. #pabi(a pa&ien -uriga terdapat &erangga pada tubuhn,a, pa&ien dapat mandi dan men-u-i pakaian ,ang dikenakan.6

1( Me'i)*$entos* $erapi Paederus dermatiti& ia(ah terapi &imtomati&. Kortiko&teroid topika( dan antihi&tamin ora( dapat membantu mengata&i gata(. Kompre& ba&ah dan antibiotik ora( mungkin diper(ukan pada tahap akut untuk men-egah in+ek&i &ekunder.6 a. Kortiko&teroid topika( E+ek topika( dari kortiko&teroid pada penderita !KI akut ma&ih kontro+er&iona( karena e+ek ,ang ditimbu(kan, namun pada penggunaan ,ang (ama dari kortiko&teroid dapat menimbu(kan keru&akan ku(it pada &tratum korneum. 8 b. #ntibiotik dan antihi&tamin Ketika pertahanan ku(it ru&ak, ha( ter&ebut berpoten&ia( untuk ter.adin,ain+ek&i &ekunder o(eh bakteri. Se-ara k(ini&, in+ek&i diobati dengan menggunakan antibiotik ora( untuk men-egah perkembangan &e(u(it dan untuk memper-epat pen,embuhan. Se-ara ber&amaan, g(ukokortikoid topika(, emo(ien, dan anti&eptik .uga digunakan. Sedangkan antihi&tamin mungkin dapat mengurangi pruritu& ,ang di&ebabkan o(eh dermatiti& akibat iritan. $erdapat per-obaan k(ini& &e-ara a-ak mengenai e+i&ien&i antihi&tamin untuk dermatiti& kontak iritan, dan &e-ara k(ini& antihi&tamin bia&an,a dire&epkan untuk mengobati beberapa ge.a(a &imptomati&.8 I( PROGNOSIS Progno&i& dermatiti& 'enenata bia&an,a baik.

3(

DA/TAR PUSTAKA 1. !.uanda S. dan Su(ar&ito S#. 0006. Dermatitis. !a(am !.uanda #dhi, <am4ah Mo-htar, #i&ah Siti, editor. Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin. Edi&i Ke(ima. 7akarta: Aaku(ta& Kedokteran Eni'er&ita& Indone&ia, pp. 1083111. 0. Graham32rown ". dan 2urn& $. 000;. ecture !ote" Dermatology. Edi&i 6. 7akarta: Er(angga, pp:6636 . 1. Fadir SN", "a4a N, and "ahman S2. 0006. Paederu& dermatiti& In Sierra 9eone. Dermatology #nline $ournal 10 ) *: 8 5. Singh G, Gou&u+ #(i S. 0006. Paederu& dermatiti&. Indian $ Dermatol %enereol eprol 1:113;. ;. Siregar. ". S. 0000. &tlas 'er(arna" Saripati Penyakit Kulit. Edi&i 0. 7akarta. EG:.
6.

Suputa. 0006. Paederus spp. Serangga )usuh &lami *ama yang Perlu Di(aspadai. http:CC+aperta.ugm.a-.idCper(intan000;Cbrt0006.htm. diak&e& pada 1 7u(i 0011.

. S-ho(t4, Mo&e&. 1811. :(ini-a( Note& and :a&e& "eport&: !ermato(ogi!iagno&i&. California and +estern )ed 16:50. 6. Kumar P, Gharami ":, #'i. it Monda(, Gho&h K. Sudden appearan-e o+ er,thematou& papu(e& and 'e&i-(e&. $ournal of Pakistan &ssociation of Dermatologists 00: ; 3;8. 8. Ho(++ K, 9owe( #G, Stephen IK, 2arbara #G, #m, SP, !a'id 79, editor&. 0006. ,it-patrick.s Dermatology in general medicine . th ed. New Gork: M-Graw D <i((, p:1863501.

10

.APORAN KASUS DERMATITIS VENENATA REGIO /A2IA.IS DAN REGIO 2O..I A( ANAMNESIS "( I'entit*s Nama Emur 7eni& Ke(amin #gama Statu& $angga( Perik&a 1( Keluh*n Ut*$* Gata( dan pana& di wa.ah dan (eher 5( Ri+*7*t Pen7*)it Se)* *n& Pa&ien menge(uh (ehern,a tera&a pana& dan gata( &e.ak 1 minggu ,ang (a(u, pana& dan gata( tiba3tiba &a.a mun-u( &aat bangun tidur, pa&ien tidak tahu &ebabn,a. Pa&ien tidur dengan (ampu men,a(a. Kemudian pa&ien memakai &a(ep dompo tapi be(um &embuh. Pada awa(n,a mun-u( bintik3bintik &eperti nanah (a(u men.adi bengkak. 7ika ditekan, ke(uar -airan dan men.adi rata dengan (e&i. Se.ak 1 hari ,ang (a(u pa&ien .uga menge(uh pana& dan gata( pada mukan,a. 4( Ri+*7*t Pen7*)it D*hulu ". pen,akit &erupa ". a(ergi obat ". a(ergi makanan ". a&ma, ber&in3ber&in pagi hari " . !M dan <$ : )I* 1 tahun ,ang (a(u : di&angka( : )I* a(ergi ikan (aut : di&angka( : di&angka( : N,. S : 56 th : Perempuan : I&(am : Sudah Menikah : 7u(i 0011

11

8( Ri+*7*t Pen7*)it Kelu* &* ". &akit &erupa ". a(ergi obat ". a(ergi makanan ". a(ergi &uhu ". a&ma, ber&in3ber&in pagi hari ". !M dan <$ B( PEMERIKSAAN /ISIK "( St*tus Gene *lis Keadaan umum %ita( Sign Kepa(a Mata Mu(ut 9eher $horaJ #bdomen Ek&tremita& #ta& Ek&tremita& 2awah Geneta(ia Ek&terna 1( St*tus De $*tolo&is "egio +a-ia(i& dan -o((i tampak patch eritema dengan ero&i : baik, -ompo& menti&, ke&an gi4i -ukup :$ N : 100C60 : 66JCmenit "r : 00 JCmenit $ : 16,; K: : di&angka( : di&angka( : di&angka( : di&angka( : di&angka( : di&angka(

: me&o&e+a(, tampak patch eritema dengan ero&i : da(am bata& norma( : da(am bata& norma( : tampak patch eritema dengan ero&i : da(am bata& norma( : da(am bata& norma( : da(am bata& norma( : da(am bata& norma( : da(am bata& norma(

10

G*$%* "( Re&io 2olli t*$-*) -*t4h e ite$* 'en&*n e osi

G*$%* 1(Re&io 4olli '*n 9*4i*lis t*$-*) -*t4h e ite$* 'en&*n e osi

2( DIAGNOSIS BANDING

11

!ermatiti& 'enenata !ermatiti& kontak a(ergi D( PEMERIKSAAN PENUN3ANG $idak di(akukan E( DIAGNOSIS KER3A !ermatiti& 'enenata regio +a-ia(i& dan regio -o((i

/( TERAPI Non medikamento&a Pen.e(a&an mengenai pen,akit: 1. Mengena(i &erangga paederu& dan men-egah tepukanCgo&okan pada ku(it 0. :u-i daerah ,ang kontak dengan &erangga 1. $idur dengan (ampu dimatikan 5. Pema&angan ke(ambu pada tempat tidur Medikamento&a Si&temik : "C :etiri4ine tab No. L S 1 dd tab 1 $opika( : "C Mometha&one -ream gr ; 2a-toderm -ream gr ; M+(a -ream da in pot No. I S 0 dd ue G( PROGNOSIS Progno&i& pada pa&ien ada(ah baik.

15

1;