Anda di halaman 1dari 11

SEK. JEN. KEB. ( TA !") SUN#A!

TUKAN#

TAR!K$ TE .AT

: %& ' %( )*T)BER +,%: SJK(T) SUN#A! TUKAN#

ANJURAN :Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Sungai Somasundram

SJK(T) SUN#A! TUKAN#/ ,(,,, SUN#A! .ETAN!/KE0A$.

Tuan/ Permohonan Kelulusan Projek.

Adalah sa1a dengan horma2n1a meru3uk ke4ada 4erkara 2ersebu2 di a2as. +. Bersama-sama ini dikemukakan ker2as 5adangan un2uk 4er2imbangan dan kelulusan 2uan.

Sekian/ 2erima kasih.

Sa1a 1ang men3alankan 2ugas/ 66666666666666666666666 (LEENA LETCHUMANAN ) SETIAUSAHA PR !RAM

0isahkan )leh/ 666666666666666666666666 ( EN M.MUTHUSAMY ) PENASIHAT PR !RAM !URU "ESAR SEK.#EN. KE". (TAMIL) SUN!AI TUKAN!

Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Somasundram / ,(,,, Somasundram .erkhemahan Badan Beruni7orm +,%KERTAS KERJA 0ASAR
$.% Pen&ahuluan
Ak2i8i2i 4erkhemahan meru4akan .rogram Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil "adang Sungai Tukang bagi men5a4ai ob3ek2i7 4endidikan se4er2i 1ang din1a2akan di ba9ah ini.Semoga a4a 1ang di4ela3ari dalam 4rogram ini da4a2 memberi sediki2 seban1ak man7aa2 ke4ada 4ara 4ela3ar dan in2egerasi korikulum ser2a men3adi 4engalaman 4ada masa hada4an nan2i.

'.%

"u()ran Pro*ram
+ Perkhemahan "a&an ,erun)-orm + $. &an $/ 0(o,er '%$1 + Sek. #en. Ke,. (Tam)l) La&an* Somasun&ram . + Mur)&3 Mur)& (ahun 245 6 7 S#K(T) Somasun&ram

'.$ Tajuk '.' Tar)kh '.1 Lokas) '.2 Peser(a

1.%

,jek()enanam semanga2 3a2idiri. endedahkan murid-murid menghada4i 5abaran ser2a menguruskan diri 2an4a 4er2olongan keluarga. embina insan murid 1ang 4enuh berke2ram4ilan dan 9a3a diri. emberi 4erangsang ser2a mo2i8asi ke4ada murid agar lebih bermina2 2erhada4 ak2i8i2i luar bilik dar3ah.

2.%

Ras)onal

.rogram ini memberi dorongan dan bimbingan ke4ada murid-murid su4a1a murid lebih 5enderung un2uk mengambil bahagian dalam ak2i8i2i ko-kurikulam 1ang dian3urkan oleh sekolah/ ka9asan/ negeri dan se2erusn1a Negara.

5.%

Ma(lama(
mina2 dan baka2 diseimbangkan dengan 4erkembangan men2al ser2a memban2u men3adikan sekolah sebagai 2em4a2 1ang menarik dan menggembirakan murid.

#eraker3a ko-kurikulam memberi 4engalaman ke4ada murid-murid un2uk 4erkembangan sosial/

7.%

Asas Per()m,an*an
.rogram ini diadakan un2uk melahirkan 4ara 4ela3ar 1ang 4eka 2erhada4 isu-isu 4erseki2aran dan da4a2 memban2u melahirkan 9arga 9a9asan +,+,. ala1sia 1ang mem4un1ai da1a saing ma3u menu3u

..%

Pen8er(aan &alam Perkhemahan


.ara 4ela3ar .BS dan .egaka4 sekolah SJK(T) Somasundram seramai :, orang 4ela3ar.

/.%
(.%

r*an)sas)
Bagi men3a1akan 4rogram ini/ sebuah 3a9a2ankuasa 1ang 2erdiri dari4ada 3a9a2an kuasa induk 2elah diben2uk dengan diban2u oleh 3a9a2ankuasa ke5il.

JA;ATAN KUASA !N0UK .ERK$E A$AN +,%.ENAS!$AT : EN . UT$USA < (#URU BESAR)

: EN ..BARABA#ARAN (<0. .!B#) .EN#ERUS! : EN AN)#A$ARAN(.EN. KANAN K)K)R!KU"A )

: .N KR!ST! A$ (.EN)")N# KANAN %) : .N JE<A"ET*$U ! (.EN)")N# KANAN $E ) SET!AUSA$A NA!B SET!AUSA$A BEN0A$AR! AJK : .N "."EENA : EN #.KU ARAN : .N !. SUS!"A :.N .KA=!T$A

*!K. R.T$!"AKA=AT$< : .N S. KA"!.AK!A :.N A.RAN! AN!TA :.N S.RA<NU#A :.N J.JA<AES=AR! :.N .T$!RUSE"=!

JA;ATAN KUASA KERJA .ERK$E A$AN +,%KEM K MAN9AN: EN #.KU ARAN KEM METR N : *!K "."EENA KETUA PENYELIA AKTI:ITI: EN #.KU ARAN URUSETIA : .N .S.RA<NU#A/ .N .KA=!T$A/ *!K "."EENA ' *!K R.T$!"A#A;AT$< KHEMAH: EN.#.KU ARAN /EN ARU U#A PERSIAPAN ALATAN AKTI:ITI; : .N S.KA"!.AK!A CEN9ERAHATI : : .N .S.RA<NU#A/ "UKU PR !RAM : .N "."EENA PR T K L : EN # .KU ARAN ATURCARA : .N "."EENA PENYE9IAAN SI#IL: * LC9;K MPUTER : '.N PERT L N!AN CEMAS PENYE9IAAN "ILIK #URU !AM"AR 9ISIPLIN PELA#AR MAKANAN LAP RAN69 KUMENTASI MA#LIS PENUTUPAN #URUACARA PENYELIA AKTI:ITI KEM KE"ERSIHAN .KA=!T$A : *!K R.T$!"AKA=AT$< : ' .N : .N .SENT$A ARA! ' EN ARU U#A : .N !. SUS!"A ' .N A. RAN! AN!T$A : .N A. RAN! AN!T$A ' .N JE<A"ET*$U ! '.!B# : .N A.RAN! AN!T$A' .N !.SUS!"A : .N "."EENA' *!K R.T$!"AKA=AT$< + .N "."EENA : SE UA #URU( EN#!KUT JA0UA") : .N SUS!"A'EN RATNA

KESELAMATAN 6KA<ALAN : '.!B#

=.%

An**aran Per,elanjaan >


=.$ MAKANAN
Makanan tengahari Minuman Petang Makanan Malam Minuman Ringan Sarapan Pagi Minum pagi Makanan Tengahari JUMLAH RM 1.80 RM 1.50 RM 2.50 RM 1.00 RM 1.50 RM 1.00 RM 1.80 RM 11.10

Khamis

Jumaat

=.'

LAIN3LAIN
KUANTITI 20 m kg 1 Tin %0 4 meter 1k!tak PER.KUANTITI RM 0.40 RM 5.00 RM 15.00 RM 2.00 RM 2.00 RM .00 JUMLAH RM 8.00 RM5.00 RM 15.00 RM 140.00 RM 8.00 RM .00 RM179.00

BAHAN BAHAN Tali Raffia Serbuk Sulfur R!ti "mpat Segi Kain #n$uk Kain &arna Kapur JUMLAH

#UMLAH akanan R "ain "ain R

%%.%, > :- orang ? :@@.-, %&@ JU "A$ R %A%%.%,

$%.% Perjalanan Pro*ram


TARIKH / HARI MASA 12.00'1.00 1.00'1. 0 ' 1. 0'2.00 2.00'2.15 2.15'2.45 2.45'4.45 4.45'5.00 5.00'3. 0 3. 0'%. 0 %. 0'8. 0 8. 0 5 11.00 11.00 3.00'3. 0 3. 0 ' %. 0 %. 0 ' 8.00 8.00 ' :. 0 :. 0 5 :.45 :.45 ' 10. 0 10. 0 ' 11. 0 11. 0 ' 12. 0 12. 0 '1. 0 1. 0< AKTIVITI Memasang Khemah Makan tengahari Taklimat Perasmian S)+T 1 ,#KT K-MP-)#./ S)+T 2 ,K#&#0 K#K1/ Minum petang S)+T ,)#S#K/ Pengurusan $iri #kti4iti kumpulan ,persembahan/ 667 $an Malam kebu$a*aan Mema$am lampu 6angun $an senaman pagi Pegurusan $iri Sarapan Pagi S)+T 4 1K#T#. ;6#.T- M-)# Minum pagi S)+T 4 ,P"RM#1.#. K1M/ Khi$mat Mas*arakat Ma8lis Penutup $an pen*ampaian si8il Jamuan Tengahari 6ersurai TINDAKAN "n (.Kumaran $an Pn ).)eena Pn S.Ra*nuga "n (.Kumaran "n (.Kumaran $an Pn ).)eena Pn S.Ra*nuga ". #rumugam 2ik ).)eena "n.(.Kumaran Pn P.Karthi*a*ini (uru Kumpulan "n (.Kumaran Pn M.Ka4itha 2ik R.Pirasila Pn Je*alet9humi Pn #.Rani #nita 2ik R.Pirasila

Khamis

8umaat

.n S.Sen2hamarai .n S.Sen2hamarai
2ik ).)eena $an "n (.Kumaran "n (.Kumaran Pn Karthi*a*ini

$$.% Penu(u?
0ihara4kan 4ara 4ela3ar da4a2 meman7aa2kan. Sekian/ 2erima kasih. 0isediakan oleh/ 666666666666666666666 (EN KUMARAN ! :IN9ASAMY) SETIAUSAHA PR !RAM

MENU UTAMA HARI KHAMIS MAKANAN PETAN!(AN!!ARAN RM $./%) %) NAS! .UT!$ +) KAR! 0$A" -) !KAN #)REN# B) KA*AN# .ANJAN# A) S!RA. MINUM PETAN! %) R)T! TA;AR +) TE$ .ANAS MAKANAN MALAM %) A<A +) !KAN -) SAUSA#E B) NAS! #)REN#(AN##ARAN R %.+,) A) A!R SUA CS!RA. KU9APAN MALAM %) !") D)E +)R)T! TA;AR HARI #UMAAT SARAPAN PA!I (RM%..%) %) R)T! *ANA! +) !") .ANAS MAKANAN TEN!AHARI %) NAS! KUN<!T +) KAR! 0$A" -) A<A SA BA" B) T! UN NENAS A) S!RA.

AKT!=!T! S")T % AKT!=!T! KU .U"AN ")#) KU .U"AN TE A KU .U"AN S")T + KA;A0 KAK! S")T AKT!=!T! "ASAK S")T B BANTUAN KE*E ASANC !KATAN 0AN BA"UTAN S")T A .ER A!NAN K!

T!N0AKAN .N "."EENA .E BANTU : .N S.RA<NU#A EN RA#UBA"AN .E BANTU : EN ARU U#A EN #.KU ARAN .N A.RAN! AN!T$A EN ..BARABA#ARAN *!K N .*AU*!"!A .E BANTU : *!K R..!RASE"!A .UAN S.RA<NU#A .UAN !.SUS!"A .UAN ..KART$!<A<!N! *!K R..!RASE"!A

KU .U"AN .ERTA A .N K.BA"EA A$ .N S.RA<NU#A .N .KA=!T$A

KU .U"AN KE0UA .N JE<A"ET*$U ! .N ..KART$!<A<!N! #URU TA0!KA

KU .U"AN KET!#A EN AN)#ARAN .N .SENT$A ARA! .N A.RAN! AN!T$A

KU .U"AN KEE .AT *!K R.T$!"A#A=AT$< *!K R..!RAS!"A .N !.SUS!"A