Anda di halaman 1dari 47

TENTANG ALLAH, TAUHID DAN MANUNGGALING KAWULA GUSTI

SATU Allah itu adalah keadaanku, kenapa kawan-kawan pada memakai pen halan ! Se"un uhn#a aku inilah ha$ Allah pun tiada wu%ud dua, nanti Allah "eka&an Allah, tetap d'ahi& (atin Allah, kenapa kawan-kawan ma"ih memakai pelindun !) *+a(ad Tanah Sunda, Sulaeman Sulend&anin &at, ,-./, (a ian 0LIII12 U3apan "pi&itual S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut diu3apkan pada "aat pa&a wali men hendaki di"ku"i #an mem(aha" ma"alah Mi3a&a Ilmu tanpa Teden Alin -alin 2 Di"ku"i pa&a wali diadakan "etelah Dewan Wali"an a menden a& (ahwa S#ekh Siti 4ena& mulai men a%a&kan ilmu ma5&i6at dan hakikat2 Sementa&a dalam tu a" &e"mi #an di(e&ikan 7leh Dewan Wali"an a han#a di(e&i kewenan an men a%a&kan "#ahadat dan tauhid2 Sementa&a menu&ut S#ekh Siti 4ena& %u"t&u inti palin menda"a& tentan tauhid adalah manun al, di mana "elu&uh 3iptaan pa"ti akan kem(ali men#atu den an #an men3iptakan2 8ada "aat itu, Sunan Gunun 4ati men emukakan, Adapun Allah itu adalah #an (e&wu%ud ha$)9 Sunan Gi&i (e&pendapat, Allah itu adalah %auhn#a tanpa (ata", dekatn#a tanpa &a(aan2)9 Sunan +7nan (e&kata, Allah itu tidak (e&wa&na, tidak (e&upa, tidak (e&a&ah, tidak (e&tempat, tidak (e&(aha"a, tidak (e&"ua&a, wa%i( adan#a, mu"tahil tidak adan#a2)9 Sunan Kali%a a men#atakan, Allah itu adalah "eumpama memainkan wa#an 2)9 S#ekh Ma h&i(i (e&kata, Allah itu meliputi "e ala "e"uatu2)9 S#ekh Ma%a un men#atakan, Allah itu (ukan di"ana atau di"itu, tetapi ini2)9 S#ekh +ent7n men#ua&akan, Allah itu itu (ukan di"ana "ini, #a inilah2)9 Setelah un kapan S#ekh +ent7n inilah, ti(a ili&an S#ekh Siti 4ena& dan men un kapkan k7n"ep da"a& te7l7 in#a di ata"2 Han#a "a%a un kapan S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut ditan api den an ke&a" 7leh Sunan Kudu", #an "alah menan kap makna un kapan mi"tik te&"e(ut, 4an an "uka te&lan%u& (aha"a menu&ut pendapat ham(a adapun Allah itu tidak (e&"ekutu den an "e"ama2) Mulai pe&"idan an itulah hu(un an S#ekh Siti 4ena& den an pa&a wali memana", "e(a( S#ekh Siti 4ena& tetap te uh pada pendi&ian tauhid "e%atin#a2 Sementa&a pa&a Dewan Wali men ikuti mad'ha( &e"mi #an di a&i"kan 7leh ke&a%aan Demak, Sunni-S#a6i5i2 Sampai ma"a pe&"idan an penentuann#a, S#ekh Siti 4ena& tetap men#ua&akan den an lantan te7l7 i manun aln#a (ahwa, Utawi Allah iku n#atanin "un kan "ampu&na kan tetep in dalem dh7hi& (atin,) *(ahwa Allah itu n#atan#a aku #an "empu&na #an tetap di dalam d'ahi& dan (atin1 2 :iwa#at #an

a ak "ama %u a te&3antum dalam +a(ad ;e&(7n, te&(itan +&ande" *,-,,1 pada 8upuh /<, Kinanti (ait ,-.2 DUA 4ika ada "e7&an manu"ia #an pe&3a#a kepada ke"atuan lain "elain da&i Tuhan #an Mahakua"a, ia akan ke3ewa ka&ena ia tidak akan mempe&7leh apa #an ia in inkan2) *S2 S7e(a&di, The +77k 76 e(7lek, hlm2 ,=<12 Menu&ut (e(e&apa "um(e&, di anta&an#a S7e(a&di *,->?1, (e(e&apa "aat "etelah S#ekh Siti 4ena& wa6at, pa&a wali menden a& "ua&a #an (e&a"al da&i &7h S#ekh Siti 4ena& #an (e&upa un kapan mi"tik te&"e(ut2 Un kapan mi"tik itu me&upakan un kapan te&akhi& da&i "an "u6i "e(a ai (ukti (ahwa "ampai "e"udah wa6atn#a, dia mempe&7leh apa #an diin inkann#a, dan men%adi (ukti ke(ena&an a%a&ann#a, #akni kehidupan "e%ati dalam ke"atuan9 manun alin kawula-Gu"ti2 TIGA @ tidak u"ah ke(an#akan te7&i "emu, "e"un uhn#a in "un inilah Allah2 N#ata In "un Aan Se%ati, (e& ela& 8&a(u Satmata, #an tidak ada lain ke"e%atiann#a, #an di"e(ut "e(an "a Allah@) *:2 Tan7#7B Wali"an a, hlm2 ,/C1 Mak"ud (e(a" un kapan te&"e(ut adalah tidak u"ah ke(an#akan (i3a&a tentan te7&i ketuhanan, "e"un uhn#a in "un *aku "e%ati1 inilah Allah2 Aaitu In "un *Kedi&ian1 Aan Se%ati, %u a (e& ela& 8&a(u Satmata *Tuhan Aan Maha Melihat, men etahui "e ala- alan#a1, dan tidak (7leh ada #an lain #an pen#e(utann#a men a&ah kepada Allah "e(a ai Tuhan)2 EM8AT Mun uh "a%atine ananin 'dat kan "an#ata iku muhun ana antepin tekat kita, tandhane 7&a ana apa-apa, anan in kudu dadi "a(a&an "ed#a kita kan "atuhu) DSe(ena&n#a, ke(e&adaan d'at #an n#ata itu han#a (e&ada pada mantapn#a tekad kita, tandan#a tidak ada apa-apa, akan tetapi ha&u" men%adi "e ala niat kita #an "un uh-"un uhE2 *Se&at ;andhakipun :iwa#at 4ati, hlm2 ,12 Menu&ut S#ekh Siti 4ena&, ke(e&adaan d'at han#a ada (e"e&ta kemantapan hati dalam me&en kuh Tuhan2 Dalam di&i tidak ada apa-apa ke3uali men%adikan menun al "e(a ai niat dan #an mewa&nai "e ala hal #an (e&hu(un an den an a"ma, "i6at dan a65al 8&i(adi2 Inilah di anta&a mak"ud utama un kapan di ata"2 4adi pemahaman ata" un kapan itu ha&u" tetap (e&ada dalam lin kup kemanun alan2 Kemanun alan tidak akan (e&ha"il %ika han#a men andalkan pe&an kat "#a&i5at dan ta&ekat2 Apala i "ekeda& "#a&i5at lahi&i#ah *n7minal12 Kemanun alan akan (e&ha"il "ei&in den an tekad hati dan ke"elu&uhan 8&i(adi dalam me&en kuh Allah, "e(a aimana &7h Allah pada awaln#a ditiupkan ata" "etiap p&i(adi manu"ia2

LIMA @ma&ilah kita (e&(i3a&a den an te&u" te&an 2 Aku ini Allah2 Akulah #an "e(ena&n#a di"e(ut 8&a(u Satmata, tidak ada lain #an (e&nama Allah@ "a#a men#ampaikan ilmu te&tin i #an mem(aha" ketun alan2 Ini (ukan (adan, "elaman#a (ukan, ka&ena (adan tidak ada2 Aan kita (i3a&akan ialah ilmu "e%ati dan untuk "emua 7&an kita mem(uka ta(i& Da&tin#a mem(uka &aha"ia #an palin te&"em(un#i2E) *Se&at Siti 4ena& A"ma&andana, hlm2 ,?, (ait /=-//12 ENAM Tidak u"ah (an#ak tin kah, "a#a inilah Tuhan, Aa, (etul-(etul "a#a ini adalah Tuhan #an "e(ena&n#a, (e& ela& 8&a(u Satmata, ketahuilah (ahwa tidak ada (an "a Tuhan #an lain "elain "a#a2 @2 Sa#a ini men a%a&kan ilmu untuk (etul-(etul dapat me&a"akan adan#a kemanun alan2 Sedan kan (an kai itu "elaman#a kan tidak ada2 Adapun #an di(i3a&akan "eka&an ini adalah ilmu #an "e%ati #an dapat mem(uka ta(i& kehidupan2 Dan la i, "emuan#a "ama2 Sudah tidak ada tanda "e3a&a "ama&-"ama&, (ahwa (ena&-(ena& tidak ada pe&(edaan la i2 4ika ada pe&(edaan #an (a aimanapun, "a#a akan tetap mempe&tahankan te akn#a ilmu te&"e(ut2) *+7ek7e Siti D%ena&, Tan Kh7en Swie, hlm2 ,.-/=12 TU4UH 4ika Anda menan#akan dimana &umah Tuhan, %awa(n#a tidaklah "ulit2 Allah (e&ada pada d'at #an tempatn#a tidak %auh, #aitu (e&"ema#am di dalam tu(uh2 Tetapi han#a 7&an #an te&pilih #an (i"a melihatn#a, #aitu 7&an #an "u3i2) *Suluk Wali San a, :2 Tana%a, hlm2 C/-CF12 Un kapan n72 ?, F, dan >2 Din#atakan dalam "idan pa&a wali #an dipimpin 7leh Sunan Gi&i (e&tempat di Gi&i Kedat7n2 8en%ela"an S#ekh Siti 4ena& (ahwa di&in#a (ukan (adan menan api pe&n#ataan Maulana Ma h&i(i #an (e&tan#a, Tetapi #an kau tun%ukkan itu han#a (adan2) S#ekh Siti 4ena& men#ampaikan a%a&an in "un) #an dikemukakan "e3a&a &adikal, #an men a%a&kan ke"amaan tunta" anta&a "an pem(i3a&a den an Allah2 Ini "e(a ai e6ek da&i (e&(a ai pen alaman "pi&itualn#a #an demikian tin i, "ehin a Manun alin Kawula-Gu"ti %u a meni"3a#akan adan#a manun aln#a kalam *pem(i3a&aan, "a(da, 6i&man12 Adapun ela& 8&a(u Satmata memilki makna "ama den an H#an Man7n atau Aan Maha Tahu2 Gela& te&"e(ut %u a di(e&ikan kepada pa&a Wali"an a kepada Sunan Gi&i2 Nampak (ahwa S#ekh Siti 4ena& memiliki pendi&ian te a", (ahwa ilmu "pi&itual ha&u" dia%a&kan kepada "emua 7&an 2 Ka&ena %u"t&u den an mem(uka ta(i& itulah, 7&an akan men etahui hakikat kehidupan dan &aha"ia hidupn#a2 DELA8AN

S#ekh Lemah A(an namaku, :a"ulullah #a aku, Muhammad #a aku, A"ma Allah itu "e"un uhn#a di&iku9 #a Akulah #an men%adi Allah ta5ala2) *Wawa3an Sunan Gunun 4ati te&(itan Em7n Su&#aatmana dan T2D2 Sud%ana, 8upuh <. Sin7m, (ait ,<12 Un kapan mi"tik S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut menun%ukkan, (ahwa dalam te7l7 i manun alin kawula-Gu"ti, tidak han#a te&%adi p&7"e" ke6anaan anta&a ham(a dan pen3ipta "e(a aimana apa #an dialami 7leh +a#a'id al-+u"tami dan Man"hu& al-Halla%2 Dalam ka"u" pen alaman mi"tik S#ekh Siti 4ena&, anta&a "#ahadat :a"ul dan "#ahadat Tauhid ikut la&ut dalam ke6anaan2 Sehin a dalam pen alaman mi"tik manun al ini, te&%adi kemanun alan di&i, :a"ul dan Tuhan2 Suatu titik pun3ak pen alaman "pi&itual, #an "udah dialami 7leh pa&a ulama "u6i "e%ak a(ad ke--, #akni "e%ak 6ana5n#a +a#a'id al-+u"thami, 4unaid al-+a hdadi, ana al-Ha$$)n#a Man"hu& al-Halla%, %u a GA#nul Huddat al-Hamadani, dan S#aikh alI"#&a$ S#uh&awa&di al-Ma$tul, dan akhi&n#a menemukan titik kulmina"in#a pada te7l7 i Manun alin Kawula-Gu"ti S#ekh Siti 4ena&2 SEM+ILAN Se"un uhn#alah, Lapal Allah #aitu ke"ak"ian akan Allah, #an tanpa &upa dan tiada tampak, mem(in un kan 7&an , ka&ena di&a ukan ke(ena&ann#a2 Dia tidak men etahui akan di&i p&i(adin#a #an "e%ati, "ehin a ia men%adi (in un 2 Se"un uhn#a nama Allah itu untuk men#e(ut wakil-N#a, diu3apkan untuk men#atakan #an dipu%a dan men#atakan "uatu %an%i2 Nama itu ditum(uhkan men%adi kalimat #an diu3apkanB Muhammad :a"ulullah)2 8adahal "i6at ka6i& (e&watak %i"im, #an akan mem(u"uk, han3u& le(u& (e&3ampu& tanah2) Lain %ika kita "e%iwa den an Iat Aan Maha Luhu&2 Ia a ah (e&ani, naha "akti dalam "#a&ak, men%ela%ahi alam "eme"ta2 Dia itu 8an e&an "a#a, #an men ua"ai dan meme&intah "a#a, #an (e&"i6at wahdani#ah, a&tin#a men#atukan di&i den an 3iptaan-N#a2 Ia dapat a(adi men em(a&a mele(ihi pelu&u atau anak "umpitan, (ukan (udi (ukan n#awa, (ukan hidup tanpa a"al da&i manapun, (ukan pula kehendak tanpa tu%uan2) Dia itu #an (e&"atu padu men%adi wu%ud "a#a2 Tiada "u"ah pa#ah, k7d&at dan kehendak-N#a, pe& i ke mana "a%a tiada hau", tiada lelah tanpa pende&itaan dan tiada lapa&2 Kekua"an-N#a dan kemampuan-N#a tiada kenal &intan an, "ehin a piki&an ke&a" da&i kein inan luluh tiada (e&da#a2 Maka tim(ullah da&i %iwa &a a "a#a kea&i6-(i%ak"anaan tanpa "a#a ketahui kelua& dan ma"uk-N#a, tahu-tahu "a#a men%umpai Ia "udah ada di"ana)2 *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"t&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, C?-C.12 8e&n#ataan di ata" adalah ta6"i& "ede&hana da&i "a"ahidan #an men%adi inti"a&i a%a&an S#ekh Siti 4ena&, dan landa"an mi"tik te7l7 i kemanun alan2 Kalimah "#ahadat #an han#a diu3apkan den an li"an dan han#a dihia"i den an pe&an kat ke&%a 6i"ik *pelak"anaan 6i$ih I"lam

den an tanpa aplika"i "pi&itual1, hakikatn#a adalah ke(7h7n an2 8elak"anaan a"pek 6i"ik kea amaan #an tidak di"e&tai den an implika"i kemanun alan &7h, "e(ena&n#a %iwa 7&an itu men3u&i, #akni men3u&i da&i pe&hatiann#a kepada a"pek Allah dalam di&i2 Itulah "e(ena&-(ena&n#a muna6ik dalam tin%auan (atin, dan 6a"ik dalam ka3amata lahi&2 Se(a( manu"ia "e(a ai khali6ah-N#a adalah 3e&min Ilahi#ah #an ha&u" menampak kepada "elu&uh alam2 Se(a ai alatn#a adalah kemanun alan wu%udi#ah "e(a aimana te&dapat dalam Sa"ahidan2 Te&dapat ke"atupaduan anta&a Allah, :a"ul dan manu"ia2 Ma"in -ma"in (ukanlah "e"uatu #an "alin a"in men a"in kan2 Ke"e%atian Hidup dan Kehidupan SE8ULUH2 :aha"ia ke"ada&an ke"e%atian kehidupan, #a in "un ini ke"e%atian hidup, en kau "e%atinn#a Allah, #a in "un "e%atin#a Allah9 #akni wu%ud *#an (e&(entuk1 itu "e%atin#a Allah, "i& *&ah"aJ&aha"ia1 itu :a"ulullah, li"an *pan u3ap1 itu Allah, %a"ad Allah (adan putih tanpa da&ah, "i& Allah, &a"a Allah, &aha"ia ke"e%atian Allah, #a in "un *aku1 ini "e%atin#a Allah2) *We%an an Wali"an aB hlm2 ?12 Su(tan"i da&i un kapan "pi&itual te&"e(ut adalah (ahwa ke"e%atian hidup, &aha"ia kehidupan han#a ada pada pen alaman kemanun alan anta&a kawula-Gu"ti2 Dan dalam tata&an atau uku&an 7&an Gawam hal itu (i"a di&aih den an mempe&hatikan u&aian dan we%an an S#ekh Siti 4ena& tentan Shalat Ta&ek Liman Waktu)2 SE+ELAS Adan#a kehidupan itu ka&ena p&i(adi, demikian pula kein inan hidup itupun ditetapkan 7leh di&i "endi&i2 Tidak men enal &7h, #an mele"ta&ikan kehidupan, tiada tu&ut me&a"akan "akit ataupun lelah2 Suka dukapun mu"nah ka&ena tiada diin inkan 7leh hidup2 Den an demikian hidupn#a kehidupan itu, (e&di&i "endi&i "ekehendak2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, </12 8e&n#ataan te&"e(ut menun%ukkan adan#a ke(e(a"an manu"ia dalam menentukan %alan hidup2 Manu"ia me&deka adalah manu"ia #an te&(e(a" da&i (elen u kultu&al maupun (elen u "t&uktu&al2 Dalam hidup ini, tidak (7leh ada "ikap "alin men ua"ai anta& manu"ia, (ahkan anta&a manu"ia den an Tuhanpun hakikatn#a tidak ada #an men ua"ai dan #an dikua"ai2 Ini %ika melihat inti"a&i a%a&an manun aln#a S#ekh Siti 4ena&2 Se(a( dalam manu"ia ada &7h Tuhan #an men%amin adan#a kekua"aan ata" p&i(adin#a dalam men%alani kehidupan di dunia ini2 Dan allah itulah "atu-"atun#a Wu%ud2 Aan lain han#a "ekeda& mewu%ud2 ;aha#a han#a "atu, "elain itu han#a meman3a&kan 3aha#a "a%a, atau pantulann#a "a%a2 Su(tan"i pe&n#ataan S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut adalah H"2 Al-+a$a&ahK/9,,?, Timu& dan +a&at kepun#aan Allah2 Maka ke mana "a%a kamu men hadap di "itulah Wa%ah Allah2 ) Wu%ud itu dalam 8&i(adi,

dan di dunia atau alam kematian ini, meme&lukan wadah (a i p&i(adi untuk men e%awantah, men u%i di&i "e%auh mana kemampuann#a men el7la kein inan wada , "ementa&a 8&i(adin#a tetap "u3i2 Tuhan dan Kemanu"iaan DUA +ELAS Iat wa%i(ul maulana adalah #an men%adi pemimpin (udi #an menu%u ke "emua ke(aikan2 ;it&a manu"ia han#a ada dalam kein inan #an tun al2 Satu kein inan "a%a (elum tentu dapat melak"anakan den an tepat, apa la i dua2 Nah, 37(alah untuk memi"ahkan 'at wa(K%i(ul maulana den an (udi, a a& "upa#a manu"ia dapat mene&ima kein inan #an lain)2 *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, CC12 Manu"ia #an mendua adalah manu"ia #an tidak "ampai kepada de&a%at kemanun alan2 Sementa&a manu"ia #an manun al adalah pemilik %iwa #an i&adah dan k7d&atn#a telah pula men#atu den an Ilahi2 Sehin a aki(at te&pe3ahn#a %iwa den an &7h Ilahi, maka kehidupann#a dikua"ai 7leh kein inan #an lain, #an dalam al-Hu&5an di"e(ut "e(a ai hawa na6"u2 Maka a a& tidak te&%adi "plit pe&"7nalit#, dan tidak men aki(atkan ke&u"akan dalam tatanan kehidupan, ha&u" ada kete&paduan anta&a Iat Wa%i(ul Maulana den an (udi manu"ia2 Dan "an Iat Wa%i(ul Maulana ini (e&ada di dalam kedi&ian manu"ia, (ukan di lua&n#a2 TIGA +ELAS H#an Widi, kalau dikatakan dalam (aha"a di dunia ini, (aka (e&"i6at a(adi, tanpa anta&a, tiada e&at den an "akit ataupun &a"a tidak enak2 Ia (e&ada (aik di "ana, maupun di "ini, (ukan itu (ukan ini2 Lleh tin kah #an (an#ak dilakukan dan #an tidak wa%a&, menu&uti &a a, adalah "e"uatu #an (a&u2 Se ala "e"uatu #an (e&wu%ud, #an te&"e(a& di dunia ini, (e&tentan an den an "i6at "elu&uh #an di3iptakan, "e(a( i"i (umi itu an ka"a #an hampa2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, <=12 Tuhan adalah #an maha meliputi2 Ke(e&adaann#a, tidak di(ata"i 7leh lin kup &uan dan waktu, ke hai(an atau kemate&ian2 Hakikat ke(e&adaan "e ala "e"uatu adalah ke(e&adaan-N#a2 Lleh ka&enan#a ke(e&adaan "e ala "e"uatu di hadapan-N#a "ama den an ketidak(e&adaan "e ala "e"uatu, te&ma"uk kedi&ian manu"ia2 Maka "ikap #an "elalu menu&uti &a a di"e(ut "e(a ai "e"uatu #an (a&u) dalam a&ti tidak men ikuti i&adah-N#a2 :a a "eha&u"n#a tunduk kepada %iwa #an dinaun i &7h Ilahi2 Se(a( &a a han#alah "e(a ai tempat wada (a i ke(e&adaan &7h itu2 4an an te&%e(ak han#a men hia"i wadahn#a, namun "eha&u"n#a #an mendapat p&i7&ita" untuk dipenuhi pe&hia"an dan di3ukupi ke(utuhann#a adalah i"i da&i wadah2 EM8AT +ELAS

Ga a"an adan#a (adan halu" itu mematikan kehendak manu"ia2 Dimanakah adan#a H#an Sukma, ke3uali han#a di&i p&i(adi2 Kelilin ilah 3ak&awala dunia, mem(um(un lah ke lan it #an tin i, "elamilah dalam (umi "ampai lapi"an ke tu%uh, tiada ditemukan wu%ud #an Mulia2) Ke mana "a%a "un#i "en#ap adan#a9 ke uta&a, "elatan, (a&at, timu& dan ten ah, #an ada di "ana-"ana han#a di "ini adan#a2 Aan ada di "ini (ukan wu%ud "a#a2 Aan ada didalamku adalah hampa #an "un#i2 I"i dalam da in tu(uh adalah i"i pe&ut #an k7t7&2 Maka (ukan %antun (ukan 7tak #an pi"ah da&i tu(uh, la%u pe"at (a aikan anak panah lepa" da&i (u"u&, men%ela%ah Mekah dan Madinah2) Sa#a ini (ukan (udi, (ukan an an-an an hati, (ukan piki&an #an "ada&, (ukan niat, (ukan uda&a, (ukan an in, (ukan pana" dan (ukan kek7"7n an atau kehampaan2 Wu%ud "a#a ini %a"ad, #an akhi&n#a men%adi %ena'ah, (u"uk (e&3ampu& tanah dan de(u2 Napa" "a#a men elilin i dunia, tanah, api, ai& dan uda&a kem(ali ke tempat a"aln#a atau a"lin#a, "e(a( "emuan#a (a&an (a&u, (ukan a"li2) Maka "a#a ini Iat #an "e%iwa, men#ukma dalam H#an Widi2 8an e&an "a#a (e&"i6at %alal dan %amal, a&tin#a Mahamulia dan Mahaindah2 Ia tidak mau "halat ata" kehendak "endi&i, tidak pula mau meme&intahkan untuk "halat kepada "iapapun2 Adapun 7&an "halat, itu (udi #an men#u&uh, (udi #an laknat dan men3elakakan, tidak dapat dipe&3a#a dan ditu&ut, ka&ena pe&intahn#a (e&u(ah-u(ah2 8e&kataann#a tidak dapat dipe an , tidak %u%u&, %ika ditu&ut tidak %adi dan "elalu men a%ak men3u&i2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, <<-<F12 Menu&ut S#ekh Siti 4ena&, Allah (ukanlah "e"uatu #an a"in (a i di&i manu"ia2 Allah %u a (ukan #an hai( da&i manu"ia2 Walaupun Ia pen#andan a"ma al-Gha#(, namun itu han#a da&i "udut mate&i atau &a a manu"ia2 Se3a&a &7hi#ah, Allah adalah ke-Di&i-an manu"ia itu2 Dalam di&i manu"ia te&dapat &7h al-idha6i #an mem(im(in manu"ia untuk men enal dan men hampi&in#a2 Se(a ai "a&anan#a, dalam 7tak ke3il manu"ia, Allah mena&uh G7d-"p7t *titik Tuhan1 "e(a ai 6ilte& (a i ke&%a 7tak, a a& tidak te&%e(ak han#a (e&piki& mate&iali"tik dan matemati"2 Inilah titik "pi&itual #an akan men hu(un kan %iwa dan &a a melalui &7h al-idha6i2 Da&i "i"tem ke&%a itulah kemudian te&%alin kemanun alan a(adi2 Maka kalau ada an apan (ahwa Allah itu hai( (a i manu"ia, "e"uatu #an %auh da&i manu"ia, pandan an itu keli&u dan "e"at2 Sekali la i apa #an te&u&ai di ata", adalah "uatu kedaaan dan ke"ada&an #an "udah tidak ada tin katan la i2 4ika ma"ih ada te&dapat tin katan maka "e(aikn#a di"empu&nakan la i2 Ka&ena tin katan itu telah dile(u& men%adi "atu den an nama ke#akinan, "ehin a tidak ada pe&(edaan atau tin katan2 Semuan#a (e&pulan kepada Allah, Tuhan "ekalian Alam, apa kata Alam ini ialah %u a kehendak-N#a #an me&upakan wu%ud ADA dalam kehidupan manu"ia (e"e&ta makhluk lainn#a@allahu ak(a&2

LIMA +ELAS S#uku& kal7 "a#a "ampai ti(a di alam kehidupan #an "e%ati2 Dalam alam kematian ini "a#a ka#a akan d7"a2 Sian malam "a#a (e&dekatan den an api ne&aka2 Sakit dan "ehat "a#a temukan di dunia ini2 Lain haln#a apa(ila "a#a "udah lepa" da&i alam "a#a kematian ini2 Sa#a akan hidup "empu&na, lan en tiada ini itu2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh MI 8an ku&, /=-/,12 Dalam p&e"pekti6 kemanun alan, dunia adalah alam kematian #an "e"un uhn#a, dika&enakan &7h Ilahin#a te&pen%a&a dalam (adan wada n#a2 Den an (adan wada #an (e&hia" na6"u itulah, te&%adi d7"a manu"ia2 Sehin a ke(e&adaan manu"ia di dunia penuh den an api ne&aka2 Ini "an at (e&(eda k7ndi"in#a den an alam "etelah manu"ia mema"uki pintu kematian2 Manu"ia akan manun al di alam kehidupan "e%ati "etelah men alami mati2 Di"analah ditemukan ke"e%atian Di&i #an tidak pa&"ial2 Di&in#a #an utuh, "empu&na, den an "e ala kehidupan #an %u a "empu&na2 ENAM +ELAS Menduakan ke&%a (ukan watak "a#aN Siapa #an mau matiN Dalam alam kematian 7&an ka#a akan d7"aN +alik %ika "a#a hidup #an tak kenal a%al, akan lan en hidup "a#a, tidak pe&lu ini itu2 Akan tetapi (ila "a#a di"u&uh milih hidup atau mati "a#a tidak "udiN Sekalipun "a#a hidup, (ia& "a#a "endi&i #an menentukanN Tidak u"ah Wali"an a memulan kan "a#a ke alam kehidupanN Ma3am (ukan wali utama "a#a ini, mau hidup "a%a minta t7l7n pada "e"aman#a2 Nah ma&ilah kamu "ak"ikanN Sa#a akan pulan "endi&i ke alam kehidupan "e%ati2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh MIII Dandan ula, ,C-,F12 Ka&ena kematian han#a "e(a ai pintu (a i ke"empu&naan hidup #an "e"un uhn#a, maka "e(ena&n#a kematian %u a men%adi (a ian tidak te&pi"ahkan da&i ke(e&adaan manu"ia "e(a ai p&i(adi2 Lleh ka&ena itu, kematian (ukanlah "e"uatu #an menakutkan (ukan "e"uatu #an (i"a dipilih 7&an lain2 Kematian adalah hal #an mun3ul den an kehendak 8&i(adi, men#e&tai kein inan p&i(adi #an "udah (e&ada dalam k7ndi"i manun al2 Lleh ka&ena itu, dalam "i"tem te7l7 i S#ekh Siti 4ena&, "e(ena&n#a tidak ada i"tilah dimatikan) atau dipulan kan), (aik 7leh Allah atau 7leh "iapapun2 Se(a( dalam hal mati ini, "e(ena&n#a tidak ada un"u& tekan-menekan atau pak"aan2 8intu kematian adalah "e"uatu hal #an ha&u" di%alani "e3a&a "uka&ela, ikhla", dan ha&u" di"elami pen etahuann#a, a a& ia men etahui kapan "aatn#a ia men hendaki kematiann#a itu2 +a&ulah %ika "e"e7&an meman tidak pe&nah mempe&"iapkan di&i, dan tidak pe&nah mau mempela%a&i ilmu kematian, tanpa tau a&ahn#a ke mana, dan tidak men e&ti apa #an "edan dialami2 TU4UH +ELAS

@+etapa (an#ak nikmat hidup man6aatn#a mati2 Kenikmatan ini di%umpai dalam mati, mati #an "empu&na te&amat 7leklah dia2 Manu"ia "e%ati-"e%atin#a #an "udah me&aih pun3ak ilmu2 Tiada dia mati, hidup "elaman#a2 Men#e(utkan mati "#i&ik, lanta&an tak te&"entuh lahat, han#a (e&alih tempatlah dia den an mem(7#7n k&at7nn#a2 Kenikmatan mati tak dapat dihitun @) @Te&"a"a&, te&"e"at, la i te&%e&umu", men%adikan ke3ema"an, men#u"ahkan dalam patin#a, %u"t&u (a i ilmu 7&an &emeh@) *+a(ad 4aka Tin ki&-+a(ad 8a%an , hlm2 >C12 Menu&ut penutu&an +a(ad 4aka Tin ki&, un kapan mi"tik itu kelua& da&i u3apan da&ah S#ekh Siti 4ena&, "etelah dipen al kepalan#a 7leh Dewan Wali"an a2 Da&ah #an men#em(u&, %atuh ke tanah meluki" kali &a6i la ilaaha illallah, dan men elua&kan u3apan-u3apan mi"tik te&"e(ut2 8a&a wali dan ma"#a&akat #an men#ak"ikann#a te&ke%ut 3ampu& (in un 2 Setelah (e(e&apa "aat, da&i li"an kepala #an "udah dipen al, kelua& u3apan #an meme&intahkan a a& da&ah kem(ali ke %a"adn#a, demikian pula kepala men#atu den an tu(uh2 4ela" (ahwa kematian 6i"ik tak mampu men#entuh S#ekh Siti 4ena&2 Mati ada dalam hidup, hidup ada dalam mati2hidup "elaman#a tidak mati, kem(ali ke tu%uan, lan en "elaman#a2 Setelah (e&pamitan dan men u3apkan "alam kepada "emua #an men#ak"ikan, S#ekh Siti 4ena& den an diliputi 7leh "eme&(ak (au ha&um te&(un ku" 3aha#a eme&lapan #an men#7&7t ke ata", kemudian len#ap te&"e&ap ke dalam al-Ghai(, Dia Aan Sudah Dimuliakan2 I&in an 3aha#a (e&"ina& 3eme&lan , (e&kilau emilan , (e&k7(a& men#ala, men#u&amkan "ina& "an menta&i, men#ilaukan pandan "emua 7&an #an men#ak"ikan2 O Adapun pelak"anaan hukuman ata" di&in#a, 7leh S#ekh Siti 4ena& "en a%a di(ia&kan te&lak"ana, una memenuhi hukum duniawi, "ekali u" "e(a ai m7numen ke(ena&an a%a&ann#a2 Tanpa (ukti #an dinampakkan "e3a&a d'ahi&, maka ke(ena&an a%a&an Manun alin Kawula-Gu"ti tidak akan pe&nah te&wu%ud2 Se(a( pem(uktian itu P"e(a aimana "udah te&%adi pada Man"u& al-Halla%, al-S#uh&awa&di dan GA#nul Huddat al-Hamadani "e(a ai pendahulun#a P meman menuntut %a"ad "an Gu&u "e(a ai ma&ti& atau "#ahid (a i ke"u6iann#a2 Den an kema&ti&ann#a dan ke"ediann#a "e(a ai "#uhada5 (a i "u6i"me di Tanah 4awa itulah ia di"e(ut "e(a ai S#ekh 4atimu&ni, Gu&u 8emilik Inti Ke"e%atian atau 8u"a& Ilmu Ka"ampu&nan2 A4A:AN TENTANG 8ENE:A8AN :UKUN IMAN, ISLAM DAN IHSAN Mate&i 87k7k 8en a%a&an S#ekh Siti 4ena& DELA8AN +ELAS @Kepada me&eka, Siti 4ena& pe&tama-tama men a%a&kan akan a"al u"ul kehidupan, kedua di(e&itahukan akan pintu kehidupan2 Keti a, tempat (e"7k (ila "udah hidup kekal a(adi, keempat alam kematian #aitu #an "edan di%alani "eka&an ini2 La ipula me&eka di(e&itahu akan adan#a Aan Maha Luhu&@) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh IM Sin7m, F->12

Kepada pada mu&idn#a, S#ekh Siti 4ena& men a%a&kan ilmu ma5&i6at "e3ata (e&tahap, #an ha&u" dikua"ai 7leh "e"e7&an , %ika in in men%adi manu"ia "empu&na *al-in"an al-kamil1, "e&ta (a i #an in in menempuh laku manun al den an Tuhan2 *,1 8e&tama-tama S#ekh Siti 4ena& men a%a&kan tentan a"al-u"ul manu"ia Dn elmu "an kan-pa&anE9 */1 Lan kah (e&ikutn#a, ia men a%a&kan ma"alah #an (e&kaitan den an kehidupan, khu"u"n#a apa #an di"e(ut "e(a ai pintu kehidupan9 *<1 Lan kah keti a S#ekh Siti 4ena& menun%ukkan tempat manu"ia (e"7k ketika "udah hidup kekal a(adi9 *C1 Taham keempat, ia menun%ukkan tempat alam kematian, #aitu #an "edan dialami dan di%alani manu"ia "eka&an ini, di dunia ini, "e&ta (e&(a ai kiat 3a&a men hadapin#a9 *?1 Lan kah te&akhi& S#ekh Siti 4ena& men a%a&kan tentan adan#a Tuhan Aan Maha Luhu& #an men%adikan (umi dan an ka"a, "e(a ai pela(uhan akhi& (a i kemanun alan dan kea(adian2 Sa"ahidanB Inti"a&i A%a&an S#ekh Siti 4ena& SEM+ILAN +ELAS In"un anak"eni in Datin "un dhewe, "atuhune 7&a ana 8an e&an amun In "un, lan nak"eni In "un "atuhune Muhammad iku utu"an In "un, i#a "a%atine kan a&an Allah iku (adan In "un, :a"ul iku &ah"anin -Sun, Muhammad iku 3ah#anin -Sun, i#a In "un kan elin tan kena in lali, i#a In "un kan lan en 7&a kena 7wah in "i& in kahanan %ati, i#a In "un kan wa"kitha 7&a ka"ama&an in "awi%i-wi%i, i#a In "un kan amu&(a ami"e"a, kan kawa"a wi3ak"ana 7&a kuku&an an in pan e&ti, (#a&22 "ampu&na padhan te&awan -an, 7&a ka&a"a apa-apa, 7&a ana ket7n apaapa, mun In"un kan n limputi in n alam ka(eh, kalawan k7d&atin Sun2) *:2 N 2 :an awa&"ita, WI:ID 8unika Se&at Wi&id An#a&i#7-"aken Wewe%an anipun Wali MIII, Admini"t&a"i 4awi Kandha Su&aka&ta, pene&(it Al(e&t :u"3he Q ;72, Su&aka&ta, ,-=., hlm2,?-,F12 Te&%emahan, Aku an kat "ak"i di hadapan D'at-Ku "endi&i, "e"un uhn#a tidak ada Tuhan ke3uali Aku, dan Aku an kat "ak"i "e"un uhn#a Muhammad itu utu"an-Ku, "e"un uhn#a # di"e(ut Allah In "un di&i "endi&i *(adan-Ku1, :a"ul itu :ah"a-Ku, Muhammad itu 3aha#a-Ku, Akulah D'at # hidup tidak akan te&kena mati, Akulah D'at #an "elalu in at tidak pe&nah lupa, Akulah D'at # kekal tidak ada pe&u(ahan dalam "e ala keadaan, *(a i-Ku1 tidak ada # "ama& "e"uatupun, Akulah D'at #an Maha Men ua"ai, #an Kua"a dan +i%ak"ana, tidak keku&an an dalam pen e&tian, "empu&na te&an (ene&an , tidak te&a"a apa-apa, tidak kelihatan apa-apa, han#a Aku # meliputi "ekalian alam den an k7d&atKu2) A%a&an te&"e(ut di"e(ut "e(a ai a%a&an atau we%an an Sa"ahidan Se&at Wi&id Hida#at 4ati me&upakan na"kah palin te&kenal ha"il ka&#a :2 N 2 :an awa&"ita2 Menu&ut :2 N 2 :an awa&"ita, na"kah te&"e(ut me&upakan we%an an wali ke-.2 wali MIII #an dimak"ud adalah Sunan Ka%ena& atau S#ekh Siti 4ena&2 Ini "e"uai den an pe&n#ataan

:an awa&"ita "endi&i dalam na"kah te&"e(ut pada halaman ? dan F, dimana we%an ann#a adalah Sa"ahidan atau 8en#ak"ian2 Lleh :an awa&"ita, Sunan Ka%ena& di"e(ut "e(a ai wali dalam dua an katan, #akni an katan pe&tama di awal Ke&a%aan Demak dan an katan dua, #akni pada ma"a akhi& Ke&a%aan Demak2 Melihat pe&n#ataan ini, l7 i" %ika tahun wa6atn#a S#ekh Siti 4ena& ditetapkan pada tahun ,?,>, "e(a( "etelah kekua"aan :aden Ratah u"ia Ke&a%aan Demak tidak (e&lan "un lama, di"am(un den an Ke&a%aan 8a%an 2 Da&i we%an an Sa"ahidan itu, nampaklah pen alaman "pi&itual dan keadaan kemanun alan pada di&i S#ekh Siti 4ena& te&%adi dalam waktu #an lama, dan mend7mina"i ke"elu&uhan wahana (atin S#ekh Siti 4ena&2 Nampak %u a (ahwa dalam inti"a&i a%a&an te&"e(ut, k7n"i"ten"i "ikap (atin dan "ikap d'ahi& da&i a%a&an S#ekh Siti 4ena&2 4ika ilmu tidak ada #an di&aha"iakan dalam pen a%a&an, maka demikian pula pen alaman (atin da&i kea amaan %u a tidak (i"a di"em(un#ikan2 Dan pen alaman kea amaan #an te&lahi& tidak ha&u" ditutup-tutupi walaupun den an dalih dan "elu(un "#a&i5at2 Dan akhi&n#a dalam a%a&an Sa"ahidan itulah, "emua a%a&an S#ekh Siti 4ena& te&"impul2 Kemanun alan Ke-Iman-an DUA 8ULUH Adapun manun aln#a keimanan, itu men%adi tempat (e&kumpuln#a %auha& *mutia&a1 Muhammad, te&di&i ata" ,? pe&ka&a, "epe&ti pe&in3ian di (awah iniB a2 Imann#a imam, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah ke(e&adaan Allah2 (2 Imann#a t7kide *tauhid1, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah panun ale *tempat manun aln#a1 Allah2 32 Imann#a "#ahadat, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah "i6atullah *"i6atn#a Allah12 d2 Imann#a ma5&i6at, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kewa"padaan Allah2 e2 Imann#a "halat, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah men hadap Allah2 62 Imann#a kehidupan, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kehidupann#a Allah2 2 Imann#a tak(i&, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kepun#aan kean un an Allah2 h2 Imann#a "ade&ah, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah pe&temuan Allah2 i2 Imann#a kematian, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah ke"u3ian Allah2 %2 Imann#a %unud, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah wadahn#a Allah2 k2 Imann#a %ina(at, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kawim(uhanin *(e&tam(ahn#a ni5mat dan anu e&ah1 Allah2

l2

Imann#a wudlu, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah a"ma *Nama1 Allah2 m2Imann#a kalam *pe&kataan1, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah u3apan Allah2 n2 Imann#a akal, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah %u&u (i3a&a Allah2 72 Imann#a nu&, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah wu%udullah, #aitu tempat (e&kumpuln#a "elu&uh %a at *mak&7k7"m7"1, dunia akhi&at, "u& a ne&aka, Ga&"# ku&"i, l7h kalam *lauh al-kalam1, (umi lan it, manu"ia, %in, (eli" *i(li"1 laknat, malaikat, na(i, wali, 7&an mukmin, n#awa "emua, itu (e&kumpul di pu3ukn#a %antun #an di"e(ut alam ki#al *Galam al-kha#al1, mak"udn#a adalah an anan ann#a Tuhan, itulah #an a un #an di"e(ut alam (a&'akh, #an dimak"udn#a adalah pam7&in u"ti kawula, #an di"e(ut alam mit"al, #an dimak"udn#a adalah awal pen etahuan, #aitu ke"u3ian d'at "i6at a"ma a65al, #an di"e(ut alam a&wah, mak"udn#a (e&kumpuln#a n#awa #an adalah dipenuhi "i6at kamal %amal2) *Wedha Mant&a, hlm2 ?C-??12 A%a&an te&"e(ut te&kenal den an "e(utan panun alin iman2 Da&i aplika"i iman dalam (entuk keimanan Manun alin Kawula-Gu"ti te&"e(ut tampak, (ahwa 6un "i manu"ia "e(a ai khali6atullah *wakil &eal Allah1 di muka (umi (etul-(etul n#ata2 Manu"ia adalah 3e&min dan pan3a&an wu%ud Allah, den an 6un "i i&adah dan k7d&at #an (e&im(an 2 Semua (entuk "#a&i5at a ama te&n#ata memiliki wu%ud implementa"i (a i tekad hatin#a, "ekali u" ditampakkan melalui tin kah lahi&i#ahn#a2 4ela" "udah (ahwa dalam "i"tem "u6i"me Imann#a kehidupan, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kehidupann#a Allah, a%a&an lan it) Allah (e&ha"il di(umikan) 7leh Imann#a kehidupan, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kehidupann#a Allah2 Melalui d7kt&in utama Manun alin Kawula-Gu"ti2 Manu"ia dia%ak untuk mem(uktikan ke(e&adaan Allah "e3a&a lan "un , (ukan han#a memahami ke(e&adaan) da&i "i"i nala&-piki& *ilmu1 dan &a"a "entimen makhluk *pe&a"aan #an dipak"a den an d7kt&in "u& a dan ne&aka12 Imann#a kehidupan, mak"udn#a adalah %an an &a u dan %an an men"ekutukan, en kau adalah kehidupann#a Allah2 Men a%a&kan dan men a%ak manu"ia (e&"ama-"ama me&a"akan) Allah dalam di&i p&i(adi ma"in -ma"in 2 DUA 8ULUH SATU Adapun #an men%adi mak"udB a2 Iman, adalah pan andelin *pu"aka andalan1, &7h2 (2 T7kid *tauhid1, panun ale *"auda&a tak te&pi"ah, tempat manun &7h2 32 Ma5&i6at, pen lihatan &7h2 d2 Kal(u, pene&imaan *antena pene&ima1 &7h2 e2 Akal, pem(i3a&aann#a &7h2 62 Niat, paka&emanin &7h2

al1

2 Shalat, men hadapn#a &7h2 h2 S#ahadat, keadaan &7h2) *Wedha Mant&a, hlm2 ?C12 8e&n#ataan S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut mempe&te a" mak"ud Manun aln#a Iman di ata"2 Di dalam hal ini, S#ekh Siti 4ena& men%ela"kan mak"ud da&i ma"in -ma"in d7kt&in p7k7k tauhid dan 6i$ih ketika dikaitkan den an "pi&itual2 Iman, tauhid, ma5&i6at, $al(u, dan akal adalah d7kt&in p7k7k dalam wila#ah tauhid9 dan niat, "halat "e&ta "#ahadat adalah d7kt&in p7k7k 6i$ih2 Lleh S#ekh Siti 4ena& "emua itu "i&an kai men%adi (entuk pe&(uatan &7h manu"ia, "ehin a ma"in -ma"in memiliki pe&an dan 6un "i #an dapat men e&akkan "elu&uh kep&i(adian manu"ia, lahi& dan (atin, &7h dan %a"adn#a2 Itulah makna keimanan #an "e"un uhn#a2 Se(a( &ukun iman, &ukun I"lam dan ih"an pada hakikatn#a adalah "uatu ke"atuan #an utuh #an mem(entuk kep&i(adian illahi#ah pada kedi&ian manu"ia2 DUA 8ULUH DUA Aan di"e(ut k7d&at itu #an (e&kua"a, tiada #an mi&ip atau #an men#amai2 Kekua"aann#a tanpa pi&anti, keadaan wu%udn#a tidak ada (aik lua& maupun dalam me&upakan ke"ant&ian #an (e&aneka &a am2 I&adatn#a a&tin#a kehendak #an tiada mem(i3a&akan, ilmu untuk men etahui keadaan, #an lepa" %auh da&i pan3ainde&a (a aikan anak umpitan lepa" te&tiup2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, <,12 +a i S#ekh Siti 4ena&, k7d&at dan i&adat (ukanlah hal #an te&pi"ah da&i manu"ia, dan (ukan mutlak milik Allah2 K7d&at dan i&adat menu&ut S#ekh Siti 4ena& te&kait e&at den an ek"i"ten"i "an 8&i(adi *manu"ia12 8&i(adi adalah ek"i"ten"i &7h2 Maka %ika &7h adalah pan3a&an 3aha#a-N#a, p&i(adi adalah ta%alli-N#a, pen%elmaan Di&i-N#a2 8&i(adi adalah Allah #an men#e%a&ah2 Maka S#ekh Siti 4ena& men emukakan (ahwa di&in#a adalah "an pemilik dua puluh "i6at ketuhanan2 Lleh ka&ena itu k7d&at me&upakan kua"a p&i(adi, "i6at #an melekat pada p&i(adi "e%ak 'aman a'ali dan itu lan en 2 Demikian pula adan#a i&adat, kehendak atau kein inan2 Anta&a ka&"a, kein inan dan kua"a, adalah hal #an "elalu (e&kelindan (a i wu%ud keduan#a2 Tentu men#an kut kehendak, "etiap p&i(adi memiliki ka&"a #an mandi&i dan #an (e&hak me&umu"kan han#alah pe&undin an) anta&a pemilik i&adah den an Aan Maha Memiliki I&adah2 Kemudian untuk mewu%udkan &a"a 3ipta itu, pe&lu %u a pelimpahan k7d&at Allah pada manu"ia2 Untuk itu "emua, S#ekh Siti 4ena& mendidik manu"ia untuk men etahui Aan Maha Kua"a, dan men etahui letak pintu kehidupan "e&ta kematian2 Tu%uann#a %ela", a a& manu"ia men%adi 8&i(adi Se%ati, pemilik i&adah dan k7d&at (a i di&in#a "endi&i2 S#ahadat DUA 8ULUH TIGA

Inilah mak"ud "#ahadatB GA"hadu9%atuhn#a &a"a, ilaha9ke"e%atian &a"a, illallah9 (e&temu &a"a2 Muhammad ha"il ka&#a #an mau%ud, 8an e&an9 ke"e%atian kehidupan2) Dalam hal "#ahadat ini, S#ekh Siti 4ena& men a%a&kan (e&(a ai ma3am "#ahadat dan hal itu "ela&a" den an k7n"ep utama a%a&ann#a, manun alin kawula-Gu"ti, "e&ta tetap di ata" 67nda"i a%a&an "halat daim2 S#ahadat dalam hal ini, adalah men%adi keadaan &7h, (ukan "ekeda& u3apan li"an, dan ha"il pen 7lahan nala&-piki&an, atau (i"ikan hati2 Su"unan kalimat "#ahadat adalah 3ampu&an (aha"a A&a( dan (aha"a 4awa2 Hal ini men%adi ke(ia"aan S#ekh Siti 4ena& dalam men a%a&kan a%a&an-a%a&ann#a, "ehin a den an mudah dan am(lan mu&id "e&ta pen ikutn#a mampu memahami dan men amalkan a%a&an te&"e(ut, tanpa ke"ulitan aki(at kendala (aha"a2 +e(e&apa wali di 4awa, "elain S#ekh Siti 4ena& %u a memiliki dan men a%a&kan "#ahadat2 Mi"aln#a "#ahadat Sunan Gi&i, +i"millahi&&ahmani&&ahim, "#ahadat ken3ana "ina&awedi, "ahadu minan ka ken3ana "ina&awedi, d'at "ukma kan inawa mati, ku&un an ma" ilan tanpa ke&ana, "i&a muliha ma&in ku(u&2) S#ahadat Sunan +7nan , +i"millahi&&ahmani&&ahim, "#ahadat ken3ana, lin ih in mali i ma", uli& "%&7h-nin eni mu"kala, ilan in kawulat a%a ka&i, #a hu #a hu #a hu, "i&na ku&un an tanpa ke&ana2) Dan "#ahadat Sunan Kali%a a, +i"millahi&&ahmani&&ahim, "#ahadat ken3ana, ku&un an ma", kulitin %ati "a%atinin "ukma, inawa mati, "i&na tan ana ka&i, "ukma ilan %iwa ilan , kan lun a padha &upane, dap lap ilan ,) *We%an an Wali"an a, hlm2 ?=12 Di(awah ini adalah aplika"i "#ahadat menu&ut S#ekh Siti 4ena&2 Se(a ian "#ahadat #an ada me&upakan d'iki& dan wi&id ketika S#ekh Siti 4ena& men a%a&kan 3a&a melepa"kan ai& kehidupan *ti&ta ni&ma#a1 untuk mem(uka pintu kematian menu%u kehidupan "e%ati di alam akhi&at2 S#ahadat-"#ahadat "e%eni" %u a dia%a&kan 7leh Ki A en 8en in kepada Sunan Kudu", "e(elum wa6atn#a2 4atun#a &a"a *ti(anin &a"a1 mak"udn#a adalah me&e"apn#a Allah dalam kehendak dan kedalaman %iwa2 Ini kemudian dipupuk den an laku "pi&itual #an melahi&kan "a%atinin &a"a *ke"e%atian &a"a1, di mana &uan ke"elu&uhan %iwa telah te&d7mina"i 7leh al-Ha$$ *Allah12 Kemudian lahi&lah un kapan illallah "e(a ai pun3ak, #akni pe&temuan &a"a, manun aln#a #an men un kapkan a"#hadu) den an "a&ana un kapan, #akni Allah2 Kemanun alan ini memun3ulkan tena a dan ene& i k&eatiSita" p7"iti6, dalam (entuk ka&#a #an (e&(entuk n#ata, (e&man6aat dan (e&da#a una, "e&ta (e&"i6at lan en , #an diidenti6ika"ikan den an "e(utan Muhammad *Aan Memiliki Se ala Kete&pu%ian1 "e(a ai pe&wu%udan &iil da&i "an Wa%i( al-Wu%ud2 Maka di&i manu"ia "e(a ai )8an e&an) *Tuhan1 itulah #an pe&upakan ke"e%atian hidup atau kehidupan2 S#ahadat dalam "i"tem a%a&an S#ekh Siti 4ena& (ukanlah han#a "ekeda& (entuk pen akuan li"an #an (e&upa "#ahadat tauhid dan "#ahadat &a"ul2 Namun "#ahadat adalah pe&"ak"ian (atin, #an te&aplika"i

dalam tindakan d'ahi& "e(a ai wu%ud kemanun alan kawula-Gu"ti2 Den an demikian "#ahadat mampu melahi&kan ka&#a-ka&#a #an (e&man6aat2 DUA 8ULUH EM8AT Men e&tilah, (ahwa "e"un uhn#a ini "#ahadat "aka&at, %ika tidak tau maka "eka&atn#a ma"ih mendapatkan halan an, hidupn#a dan matin#a han#a "epe&ti hewan2 La6aln#a men u3apkan adalah B S#ahadat Saka&at Sa%ati, i#a S#ahadat Saka&at, wu" umanan walu#a %ati "i&ne elin mul#a ma&in tun al, walu#a %ati i#a "a%atinin &a"a, lan d'at "a%atinin d'at pe"thi anane lan en tan kenanin 7wah, d'at "aka&at &7h madhep ati mu%i mat&in n#awa, tan"ah nen d'atullah, ku&un an ma" mele"at, elin &a a tan &u"ak "ukma mul#a Maha Su3i2) *Mant&a Wedha, (a( /=?, hlm2 ?<12 *S#ahadat Saka&at Se%ati adalah S#ahadat Saka&at DMen%elan dan p&7"e" datan n#a pintu kematianE, "udah n#ata penuh ke"empatan hilan n#a in atan kemuliaan kepada #an tun al, ke"elamatan dan ke"ent7"aan itu adalah "e%atin#a kehidupan, tun al "e%atin#a hidup, hidup "e%atin#a &a"a dan "e%atin#a &a"a dan d'at "e%atin#a d'at pa"ti dalam ke(e&adaan kelan en an tidak te&kena pe&u(ahan, d'at "eka&at &7h men hadap hati memu%i n#awa, "elalu (e&ada dalam d'atullah, "an ka& ma" hilan , men in at &a a tidak te&kena ke&u"akan "ukma mulia Maha Su3i12 S#ahadat Saka&at adalah "#ahadat atau pe&"ak"ian men%elan kematian2 Se(a aimana diketahui, (ahwa "alah "atu a%a&an S#ekh Siti 4ena& adalah kemampuan memadukan i&adah dan $ud&at di&i den an i&adah dan $ud&at Ilahi, "e(a ai e6ek kemanun alan2 Sehin a apa #an men%adi ilmu Allah, maka itu adalah ilmu di&i manu"ia #an manun al2 Maka 7&an #an "udah menin al men3apai al-In"an al-Kamil, %u a men etahui kapan "aatn#a dia menin alkan alam kematian di dunia ini, menu%u alam kehidupan "e%ati di akhi&at, untuk men#atu "elaman#a den an Allah2 S#ahadat "eka&at #an te&papa& di ata", adalah "#ahadat "aka&at #an (e&"i6at umum, "e(a( nanti ma"ih ada (e(e&apa "#ahadat2 Semua "#ahadat #an dia%a&kan S#ekh Siti 4ena& men%adi la6al ha&ian atau d'iki&, te&utama "aat men%elan tidu&, a a& dalam k7ndi"i tidu& %u a tetap (e&ada dalam k7ndi"i kemanun alan i&adah dan $7d&at2 Namun "#ahadat"#ahadat #an ada tidak han#a "ekeda& u3apan, "e(a( "aat pen u3apan ha&u" di"e&tai den an laku *medita"i1 dan palin tidak men henin kan da#a 3ipta, &a"a dan ka&"a, "ehin a la6al-la6al #an (e&upa "#ahadat te&"e(ut, men#elu"up %auh ke dalam di&i atau dalam "ukma2 DUA 8ULUH LIMA S#ahadat Allah, Allah, Allah le(u& (adan, dadi n#awa, le(u& n#awa dadi 3ah#a, le(u& 3ah#a dadi idha6i, le(u& idha6i dadi &a"a, le(u& &a"a dadi "i&na mulih ma&in "a%ati, ka&i amun uh Allah kewala kan lan en tan kena

pati2) *"#ahadat Allah, Allah, Allah (adan le(u& men%adi *&7h1 idha6i, *&7h1 idha6i le(u& men%adi &a"a, &a"a le(u& "i&na kem(ali kepada #an "e%ati, tin allah han#a Allah "emata #an a(adi tidak te&kena kematian12 DMant&a Wedha, hlm2 ?<12 S#ahadat pale(u&an diu3apkan ketika *men%alani kehenin an J "amadhi1, men#atukan di&i kepada Allah2 La6al te&"e(ut lahi& da&i pen alaman S#ekh Siti 4ena& ketika mema"uki &elun -&elun kemanun alan, di mana %a"ad 6i"ikn#a ditin alkan &7hn#a, "e"udah "emua na6" dalam di&in#a men alami ka"#a62 DUA 8ULUH ENAM A"hadu-ananin "un, la ilaha &upanin "un, illallah P 8an e&an"un, "atuhune 7&a ana 8an e&an an in In "un, kan (adan n#awa ka(eh) *a"hadu-ke(e&adaanku, la ilaha P (entuk wa%ahku, illallah P Tuhanku, "e"un uhn#a tidak ada Tuhan "elain Aku, #aitu (adan dan n#awa "elu&uhn#a12 Inilah #an di"e(ut S#ahadat Sa%ati2 8en akuan "e%ati ini adalah un kapan #an "e(ena&n#a (e&"i6at (ia"a-(ia"a "a%a, di mana un kapan te&"e(ut lahi& da&i hati dan &7hn#a, "ehin a da&i un kapan #an ada dapat diketahui "ampai di mana tin katan tauhidn#a *tauhid dalam a&ti pen enalan akan ke-E"aan Allah1, (ukan "ekeda& pen enalan akan namanama Allah2 DUA 8ULUH TU4UH Saka&at pu%ine pati, mak"ude napa" pami%ile napa", kaketek menen menen , i#a iku "in amenen , pati "ukma (adan, mul#a "ukma "ampu&na, mulih ma&in d'atullah, Allah kan (an "a iman, iman kan (an "a nu&, nu& kan (an "a :a"ulullah, i#a "halat al(a&, Muhammad tak(i&ku, Allah 8an u3apku, "halat %ati a"em(ah#an kalawan Allah, 7&a ana Allah, 7&a ana 8an e&an, amun iku kawula tun al, kan a un kan kina"ihan2) *mant&a Wedha, hlm2 ?<12 Seka&at ku kemuliaan kematian, mak"udn#a adalah napa" mun3uln#a napa", #an hilan (e&an "u&-an "u& "e3a&a diam-diam, #aitu #an kemudian diam, kematian "e(a ai "ukma (adan-wada , kemuliaan "ukma ke"empu&naan, kem(ali kepada d'atullah, Allah "e(a ai la(uhan iman, iman #an (e&(entuk 3aha#a, 3aha#a #an (e&wu%ud :a"ulullah, #aitu adalah "halat #an a un , Muhammad "e(a ai tak(i&ku, Allah "e(a ai u3apanku, "halat "e%ati men#em(ah Allah, tidak ada Allah tidak ada Tuhan, han#alah aku *kawula1 #an tun al "a%a, #an a un dan dika"ihi2) Ini adalah S#ahadat Saka&at 8e&mulaan Kematian2 Ketika "e"e7&an "udah melihat akhi& ha#atn#a, maka 7&an te&"e(ut dia%a&kan untuk mempe&(an#ak mela6alkan dan men amalkan "#ahadat "aka&at wiwitane pati) ini2

DUA 8ULU DELA8AN A"hadu ananin "un, anuduhake ma& a kan padhan , kan u&ip tan kenanin pati, mul#a tan kaw7w7&an, elin e tan kena lali, i#a &a"a i#a &a"ulullah, "i&na man%in "a&i&a enin , "i&na wenin tun al idhep %umenen lan en ami"e"a (udine, an en-an ene tan"ah amadhep in 8an e&an2) *mant&a Wedha, hlm2 ?C12 *A"hadu ke(e&adaanku, #an menun%ukkan %alan #an te&an , #an hidup tidak te&kena kematian, #an mulia tanpa kehinaan, ke"ada&an #an tidak te&kena kematian, #an mulia tanpa kehinaan, ke"ada&an #an tidak te&kena lupa, itulah &a"a #an tidak lain adalah :a"ulullah, "ele"ailah (e&ada di alam te&an , itulah hakikat :a"ulullah, hilan mu"nah ketempat wu%ud #an henin , hilan kehenin an men#atu-tun al menempati "e3a&a a(adi memeliha&a (udi, an an-an an "elalu men hadap Tuhan12 S#ahadat Seka&at Hati pada hakikatn#a adalah "#ahadat Nu& Muhammad2 Suatu pen#ak"ian (ahwa kedi&ian manu"ia adalah (a ian da&i Nu& Muhammad2 Da&i inti "#ahadat ini, %ela" (ahwa kematian manu"ia (ukanlah %eni" kematian pa"i6, atau kematian ne ati6, dalam a&ti kematian #an (e&"i6at memu"nahkan2 Kematian dalam pandan an "u6i"me S#ekh Siti 4ena& han#a "e(a ai e&(an menu%u kemanun alan, dan itu ha&u" mema"uki alam Nu& Muhammad2 +entuk k7nk&etn#a, dalam pen alaman kematian itu, 7&an te&"e(ut tidaklah kehilan an akan ke"ada&an manun al-N#a2 Ia melan lan (uana menu%u a"al mua"al hidup2 Lleh ka&enan#a keadaan kematiann#a (ukanlah "uatu kehinaan "e(a aimana kematian makhluk "elain manu"ia2 Di "inilah a&ti pentin adan#a "#a6a5at "an Utu"an *:a"ulullah1 dalam (entuk Nu& Muhammad atau hakikat Muhammad2 Nu& Muhammad adalah &7h ke"ada&an (a i tiap 8&i(adi dalam menu%u kemanun alann#a2 Sehin a den an Nu& Muhammad itulah maka pen alaman kematian 7leh manu"ia, (a i S#ekh Siti 4ena& (ukan "e%eni" kematian #an pa"i6, atau kematian #an ne ati6, dalam a&ti kematian dalam (entuk kemu"nahan "e(a aimana #an te&%adi te&hadap hewan2 Kematian itu adalah "e"uatu aktiSita" #an akti62 Se(a( ia han#alah pintu menu%u keadaan manun al2 Dalam a%a&an S#ekh Siti 4ena& #an dipe&untukkan (a i kaum Gawam *7&an #an (elum mampu men alami Manun alin Kawula-Gu"ti "e3a&a "empu&na1 di ata", nampak (ahwa dalam kematian itu, "e"e7&an tetap tidak kehilan an ke"ada&an kemanun alann#a2 Den an hakikat Muhammadn#a ia tetap "ada& dalam pen alaman kematian itu, (ahwa ia "edan menempuh "alah "atu l7&7n manun al2 Melalui l7&7n itulah kedi&iann#a menu%u pe&"atuan den an San Tun al2 Kematian manu"ia adalah p&7"e" akti6 "an al-Ha##u *Aan Maha Hidup1, "ehin a han#a den an pintu #an dinamakan kematian itulah, manu"ia menu%u kehidupan #an "e%ati, u&ip kan tan kena pati, hidup #an tidak te&kena kematian2 DUA 8ULUH SEM+ILAN

S#ahadat 8anetep panata ama, kan %umenen &7h idla6i, kan ana telen in ati, kan dadi pan3e&e u&ip, kan dadi la%e&e Allah, madhep ma&an Allah, iku wa#an anku &7h Muhammad, i#a, iku "a%atinin manu"ia, i#a iku kan wu%ud "ampu&na2 Allahumma kun walikun, %ukat a"tana Allah, panka6atullah #a hu Allah, Muhammad :a"ulullah2) *mant&a Wedha, hlm2 ?C12 *S#ahadat 8enetap 8anata ama, #an menempati &7h idla6i, #an ada di kedalaman hati, #an men%adi "um(e&n#a kehidupan, #an men%adi (e&tempatn#a Allah, men hadap kepada Allah, (a#an anku adalah &7h Muhammad, #aitu "e%atin#a manu"ia, #aitu wu%udn#a #an "empu&na2 Allahumma kun walikun %ukat a"tana Allah, panka6atullah #a hu Allah, Muhammad :a"ulullah12 S#ahadat ini adalah "e%eni" "#ahadat net&al, #akni #an memiliki 6un "i dan e"en"i #an umum2 8en u3apann#a tidak (e&hu(un an den an waktu, tempat, dan keadaan te&tentu "e(a aimana "#ahadat #an lain2 Hakikat "#ahadat ini han#alah (e&6un "i untuk mene uhkan hati akan tauhid al-wu%ud2 TIGA 8ULUH Ini adalah "#ahadat "aka&atn#a &7h *pe3atin n#awa1, #an meliputi empat pe&ka&a B ,2 Ketika &7h kelua& da&i %a"ad, #akni ketika &7h dita&ik "ampai pada pu"a&, maka (a3aan "#ahadatn#a adalah, la ilaha illalah, Muhammad &a"ulullah2) /2 Kemudian, ketika &7h dita&ik da&i pu"a& "ampai ke hati, "#ahadat &7hn#a adalah la ilaha illa Anta)2 <2 Kemudian &7h dita&ik "ampai 7tak, maka "#ahadatn#a la ilaha illa Huwa)2 C2 Maka kemudian &7h dita&ik den an halu"2 Saat itu "udah tidak men etahui %alann#a kelua& &7h dalam p&7"e" "eka&at le(ih lan%ut2 Seka&atn#a manu"ia itu "an at (an#ak "akitn#a, "eakan-akan hidupn#a "eke%ap mata, "akitn#a "epuluh tahun2 Dalam keadaan "epe&ti itulah manu"ia kena 37(aan "etan, "ehin a ke(an#akkan kelihatan (ahwa kalau tidak melihat %alan kelua&n#a &7h men%adi lama dalam p&7"e" "eka&atn#a2 4ika &7hn#a tetap mend7mina"i ke"ada&ann#a, tidak kalah 7leh "i6at "etan, maka "#ahadatn#a &7h adalah la ilaha illa Ana)2 *Mant&a Wedha, (a( /,,, hlm2 ?>12 A%a&an tentan "#ahadat pe3atin n#awa te&"e(ut di(e&ikan 7leh S#ekh Siti 4ena& (a i 7&an #an (elum mampu menempuh laku manu"ia manun al, "ehin a dipe&lukan p&a"#a&at lahi&i#ah #an (e&upa "#ahadat pe3atin n#awa te&"e(ut2 +a i #an "udah mampu menempuh laku manun al, maka p&7"e"n#a "epe&ti #an dilakukan S#ekh Siti 4ena&, kematian (ukan ma"alah kapan a%aln#a datan , %u a (ukan ma"alah waktu2 Kematian te&ma"uk dalam "alah "atu a enda manun aln#a i&adah dan $ud&at kawula Gu"ti dan "e(alikn#a2

Kalau dipe&hatikan "e3a&a "ek"ama, a%a&an S#ekh Siti 4ena& #an dikhu"u"kan (a i kalan an Gawam *#an tidak mampu men alami Manun alin Kawula Gu"ti "e3a&a "empu&na1 te&"e(ut hampi& "ama den an a%a&an S#uh&awa&di2 Shalat *ta&ek dan Daim1 S#ekh Siti 4ena& men a%a&kan dua ma3am (entuk "halat, #an di"e(ut "halat ta&ek dan "halat daim2 Shalat ta&ek adalah "halat tha&i$ah, diata" "edikit da&i "#a&i5at2 Shalat ta&ek dipe&untukkan (a i 7&an #an (elum mampu untuk "ampai pada tin katan Manun alin Kawula Gu"ti, "edan "halat daim me&upakan "halat #an tiada putu" "e(a ai e6ek da&i kemanun alann#a2 Sehin a "halat daim me&upakan ha"il da&i pen alaman (atin atau pen alaman "pi&itual2 Ketika "e"e7&an (elum "an up melakukan hal itu, ka&ena ma"ih adan#a hi%a( (atin, maka #an ha&u" dilakukan adalah "halat ta&ek2 Shalat ta&ek ma"ih te&(ata" den an adan#a lima waktu "halat, "edan "halat daim adalah "halat #an tiada putu" "epan%an ha#at, te&aplika"i dalam ke"elu&uhan tindakan ke"eha&ian * penam(ahan, mun kin e6ekn#a adalah (e&(entuk "u3i hati, "u3i u3ap, "u3i piki&an 19 pemaduan hati, nala&, dan tindakan &a awi2 Kata ta&ek) (e&a"al da&i kata A&a( ta&ki) atau ta&akki) #an memiliki a&ti pemi"ahan2 Namun mak"ud le(ih mendalam adalah te&pi"ahn#a %iwa da&i dunia, #an di"u"ul den an tana''ul *man%in 1-n#a al-Illahi#ah dalam %iwa2 Shalat ta&ek #an dimak"ud di "ini adalah "halat #an dilakukan untuk dapat melepa"kan di&i da&i alam kematian dunia, menu%u kemanun alan2 Sehin a menu&ut S#ekh Siti 4ena&, "halat #an han#a "ekeda& melak"anakan pe&intah "#a&i5at adalah tindakan ke(7h7n an, dan me&upakan kedu&%anaan (udi2 8en am(ilan "halat ta&ek ini (e&a"al da&i Kita( Wedha Mant&a (a( //,9 Shalat Ta&ek Liman Wektu2 *San Ind&a%itB ,->-, hlm2 F<-FF12 Kete&an an (a i #an men amalkan ilmu "halat ta&ek lima waktu ini2 *Semua hal #an (e&kaitan den an "halat ta&ek ini dite&%emahkan den an apa adan#a da&i Kita( Wedha Mant&a2 Makna te&%emahan #an (e&tanda kutip han#alah a&ti untuk memudahkan pemahaman2 Adapun mak"ud dan "u("tan"i #an ada dalam kalimat-kalimat a"li dalam (aha"a 4awa-Kawi, le(ih mendalam dan lua" da&i pemahaman dan te&%emahan diata"2 *penuli"n#a wanti-wanti (an et12 8elak"anaan "halat ta&ek (i"a "a%a diamalkan (e&"amaan den an "halat "#a&i5at "e(a aimana (ia"a, (i"a %u a dilak"anakan "e3a&a te&pi"ah2 Han#a "a%a te&dapat pe&(edaan dalam hal wudlun#a2 4ika dalam "halat "#a&i5at, an 7ta wudhu #an ha&u" di(a"uh adalah wa%ah, tan an, "e(a ian kepala, dan kaki, "ementa&a dalam "halat ta&ek adalah di "ampin tempat-tempat te&"e(ut, ha&u" %u a mem(a"uh "elu&uh &am(ut, tempat-tempat pelipatan an 7ta tu(uh, pu"a&, dada, %a&i mani", telin a, %idat, u(un-u(un, "e&ta pu"a& tum(uhn#a &am(ut *4awa9 un#en -un#en an12 Walha"il wudlu untuk "halat ta&ek "ama haln#a den an mandi (e"a& *%unu(K%ina(at12

+ahwa kematian 7&an #an mene&apkan ilmu ini ma"ih te&henti pada keduniaan, akan tetapi "udah mendapatkan (ala"an "u& a "endi&i2 Maka palin tidak u%a&an-u%a&an "halat ta&ek ini hendakn#a diha6alkan, %an an "ampai tidak, a a& mempe&7leh ke"empu&naan kematian2 +a i #an akan mem(uktikan, "iapa "a%a #an "udah melak"anakan ilmu ini, dapat "a%a di(uktikan2 Ketika kematian %a"adn#a didudukkan di da&atan *di ata" tanah1, di kain ka6an "e&ta di(e&i kain lu&u( *penutup1 "e&ta "elalu ditun u, kalau "udah mendapatkan dan "ampai tu%uh ha&i, (i"a di(uka, ni"3a#a tidak akan mem(u"uk, *(ahkan kalau i&adah dan $ud&ahn#a "udah men#atu den an Gu"ti1, %a"ad dalam ka6an te&"e(ut "udah "i&na2 Kalau diku(u& den an p7"i"i didudukkan, maka "etelah mendapat tu%uh ha&i (i"a di ali ku(u&n#a, ni"3a#a %a"adn#a "udah "i&na, dan #an dikatakan (ahwa "udah men%adi manu"ia "empu&na2 Maka ka&ena itu, 7&an #an mene&apkan ilmu ini, "udah men%adi manu"ia "e%ati2 Sedan kan tentan ilmu ini, (ukanlah manu"ia #an men a%a&kan, 3a&a mendapatkann#a adalah ha"il da&i laku-p&ihatin, (e&ada di dalam khalwat *medita"i, men henin kan 3ipta, men#atu ka&"a den an Tuhan "e(a aimana dia%a&kan S#ekh Siti 4ena&12 Tentan an%u&an untuk pem(uktian di ata", "e(ena&n#a tidak dipe&lukan, "e(a( #an te&pentin adalah pene&apan pada di&i kita ma"in -ma"in 2 4u"t&u pem(uktian palin e6ekti6 adalah %ika kita "udah men aplika"ikan ilmu te&"e(ut2 Apala i pem(uktian "epe&ti itu %ika dilak"anakan akan meman3in kehe(7han, "e(a aimana te&%adi dalam ka"u" kematian S#ekh Siti 4ena& "e&ta pa&a mu&idn#a2 TI8ULUH SATU Shalat Su(uh Niat #an palin awal, Ni#atin "un "halat, &7h Kudu" kan "halat, i#a iku &7hin Allah2 Allah iku lun uh ana in panin al, "halat iku "a%&7ne "halat ana u"ti, "a%&7nin u"ti ana "ukma, "a%&7nin "ukma ana n#awa, "a%&7nin n#awa ana u&ip, "a%&7-nin u&ip ana elin , pa&dhu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep we&uh in awakku2) *Aku (e&niat "halat, &7h Kudu" #an melak"anakan "halat, #aitulah &7hn#a Allah2 Allah #an menempati pen lihatan, "halat #an di dalam "halat itu ada u"ti, di dalam u"ti ada "ukma, di dalam "ukma ada n#awa, di dalam n#awa te&dapat kehidupan, di dalam kehidupan te&dapat ke"ada&an men#elu&uh, kewa%i(an da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a& tetap mantap men e&ti akan di&iku "endi&i12 Malaikatn#a adalah Ha&uman *malaikat :umman1, memu%in#a den an Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2

Niatn#a, Ni#atin "un "halat, "i&ku kan "halat, pa&dlu ta5ala Allahu ak(a&, tetep madhep lan en we&uh in "i&ku2) *Aku (e&niat "halat, "i& D&aha"iaE-ku #an "halat, wa%i( da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap men hadap den an a(adi men e&ti akan "i& D&aha"iaEku12 Malaikatn#a Ha&uman, pepu%iann#a, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Kemudian memu%i9 #a :a%amu, #a :a%aku2) *A&a(9 Aa maliku al-Mulku12 Se&atu" kali2 Dilan%utkan, Si&&ullah, da&a%atullah, "i6atullah)2 Se&atu" kali2 Dilan%utkan la i, Lah i&i- i&i Allah, "i& %umenen Allah, nu& umulun , umulun a awe %a at,) *Sun uh pun3ak da&i "e ala pun3ak adalah Allah, &aha"ia tempat (e&diam Allah, 3aha#a te& ulun , te& ulun mem(uat "eme"ta12 Se&atu" kali2 Kemudian (e&d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" kena in Allahku2) *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh pa"ti "udah kena pada Allahku12Se&atu" kali2 Dilan%utkan den an d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" n#ata in Allahku), *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh "udah n#ata pada Allahku1, Se&atu" kali2 TIGA 8ULUH DUA Shalat Luhu& Niat #an palin awal, Ni#atin "un "halat, &7h idla6i kan "halat, i#a iku &7hin 8an e&an2 8an e&an iku lun uhe ana in kaketek, "halat iku "a%&7nin "ukma, "a%&7nin "ukma ana n#awa, "a%&7nin n#awa ana u&ip, "a%&7nin u&ip ana elin , pa&dhu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep we&uh in 8an e&anku2) *Aku (e&niat "halat, &7h Idla6i #an melak"anakan "halat, #aitulah &7hn#a Tuhan2 Tuhan #an menempati ketiak, "halat #an di dalam "ahalat itu ada u"ti, didalam u"ti te&dapat "ukma, di dalam "ukma te&kandun n#awa, di dalam n#awa adan#a kehidupan, di dalam kehidupan te&dapat ke"ada&an men#elu&uh, kewa%i(an da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men e&ti akan Tuhanku12 Malaikatn#a adalah 4a(a&ail *malaikat 4i(&il1, memu%in#a den an, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Niatn#a, Ni#atin "un "halat, kan "halat 7"ikku, pa&dlu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep madhep lan en we&uh in 7"ikku2) *Aku (e&niat "halat, #an "halat (i"ikan dan e&ak hatiku, wa%i( da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men hadap den an a(adi men e&ti akan (i"ikan nu&aniku12 Malaikatn#a 4a(a&ail, pepu%iann#a, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Kemudian memu%i9 Aa :a%amu, #a &a%aku2) *A&a(9 Aa Maliku al-Mulku12 Se&atu" kali2 Dilan%utkan, Si&&ullah, da&a%atullah, "i6atullah)2 Se&atu" kali2 Dilan%utkan la i, Lah i&i- i&i Allah, "i& %enen , "i& %umenen Allah, nu& umulun , umulun a awe %a at,) *Sun uh pun3ak da&i "e ala pun3ak

adalah Allah, &aha"ia tempat (e&diam Allah, 3aha#a te& ulun , te& ulun mem(uat "eme"ta12 Se&atu" kali2 Kemudian (e&d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" kena in Allahku2) *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh pa"ti "udah kena pada Allahku12Se&atu" kali2 Dilan%utkan den an d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" n#ata in Allahku), *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh "udah n#ata pada Allahku1, Se&atu" kali2 TIGA 8ULUH TIGA Shalat GA"ha& Niat #an palin awal, Ni#atin "un "halat, &7h A(adi kan "halat, i#a iku &7hin :a"ul2 :a"ul iku lun uhe ana in p7kin ilat, "halat iku "a%&7nin "ukma, "a%&7nin "ukma ana n#awa, "a%&7nin n#awa ana u&ip, "a%&7nin u&ip ana elin , pa&dhu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep we&uh in :a"ulku2) *Aku (e&niat "halat, &7h kea(adian #an melak"anakan "halat, #aitulah &7hn#a Utu"an2 Utu"an Tuhan #an menempati u%un lidah, "halat #an di dalam "ahalat itu ada u"ti, didalam u"ti te&dapat "ukma, di dalam "ukma te&kandun n#awa, di dalam n#awa adan#a kehidupan, di dalam kehidupan te&dapat ke"ada&an men#elu&uh, kewa%i(an da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men e&ti akan Utu"anku12 Malaikatn#a adalah Mikail, memu%in#a den an, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Niatn#a, Ni#atin "un "halat, an en-an enku kan "halat, pa&dlu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep madhep lan en we&uh in an en-an enku2) *Aku (e&niat "halat, an an-an anku #an "halat, wa%i( da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men hadap den an a(adi men e&ti akan an an-an anku12 Malaikatn#a Mikail, pepu%iann#a, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Kemudian memu%i9 Aa :a%amu, #a &a%aku2) *A&a(9 Aa Maliku al-Mulku12 Se&atu" kali2 Dilan%utkan, Si&&ullah, da&a%atullah, "i6atullah)2 Se&atu" kali2 Dilan%utkan la i, Lah i&i- i&i Allah, "i& %enen , "i& %umenen Allah, nu& umulun , umulun a awe %a at,) *Sun uh pun3ak da&i "e ala pun3ak adalah Allah, &aha"ia tempat (e&diam Allah, 3aha#a te& ulun , te& ulun mem(uat "eme"ta12 Se&atu" kali2 Kemudian (e&d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" kena in Allahku2) *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh pa"ti "udah kena pada Allahku12Se&atu" kali2

Dilan%utkan den an d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" n#ata in Allahku), *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh "udah n#ata pada Allahku1, Se&atu" kali2 TIGA 8ULUH EM8AT Shalat Ma h&i( Niat #an palin awal, Ni#atin "un "halat, &7khani kan "halat, i#a iku &7hin Muhammad2 Muhammad iku lun uhe ana in talin an, "halat iku "a%&7nin "ukma, "a%&7nin "ukma ana n#awa, "a%&7nin n#awa ana u&ip, "a%&7nin u&ip ana elin , pa&dhu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep we&uh in Muhammadku2) *Aku (e&niat "halat, &7hani #an melak"anakan "halat, #aitulah &7hn#a Muhammad2 Muhammad #an menempati u%un telin a, "halat #an di dalam "ahalat itu ada u"ti, didalam u"ti te&dapat "ukma, di dalam "ukma te&kandun n#awa, di dalam n#awa adan#a kehidupan, di dalam kehidupan te&dapat ke"ada&an men#elu&uh, kewa%i(an da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men e&ti akan Muhammadku12 Malaikatn#a adalah I"&a6il, memu%in#a den an, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Niatn#a, Ni#atin "un "halat, tekadku kan "halat, pa&dlu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep madhep lan en we&uh in tekadku2) *Aku (e&niat "halat, tekadku #an "halat, wa%i( da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men hadap den an a(adi men e&ti akan tekadku12 Malaikatn#a I"&a6il, pepu%iann#a, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Kemudian memu%i9 Aa :a%amu, #a &a%aku2) *A&a(9 Aa Maliku al-Mulku12 Se&atu" kali2 Dilan%utkan, Si&&ullah, da&a%atullah, "i6atullah)2 Se&atu" kali2 Dilan%utkan la i, Lah i&i- i&i Allah, "i& %enen , "i& %umenen Allah, nu& umulun , umulun a awe %a at,) *Sun uh pun3ak da&i "e ala pun3ak adalah Allah, &aha"ia tempat (e&diam Allah, 3aha#a te& ulun , te& ulun mem(uat "eme"ta12 Se&atu" kali2 Kemudian (e&d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" kena in Allahku2) *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh pa"ti "udah kena pada Allahku12Se&atu" kali2 Dilan%utkan den an d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" n#ata in Allahku), *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh "udah n#ata pada Allahku1, Se&atu" kali2 TIGA 8ULUH LIMA Shalat GI"#a5 Niat #an palin awal, Ni#atin "un "halat, &7h :7((i kan "halat, i#a iku

&7hin u&ip2 u&ip iku lun uhe ana in napa", "halat iku "a%&7nin "ukma, "a%&7nin "ukma ana n#awa, "a%&7nin n#awa ana u&ip, "a%&7nin u&ip ana elin , pa&dhu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep we&uh in u&ipku2) *Aku (e&niat "halat, &7h 8em(im(in #an melak"anakan "halat, #aitulah &7hn#a kehidupan2 Utu"an Tuhan #an menempati napa", "halat #an di dalam "ahalat itu ada u"ti, didalam u"ti te&dapat "ukma, di dalam "ukma te&kandun n#awa, di dalam n#awa adan#a kehidupan, di dalam kehidupan te&dapat ke"ada&an men#elu&uh, kewa%i(an da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men e&ti akan kehidupanku12 Malaikatn#a adalah I'&ail, memu%in#a den an, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Niatn#a, Ni#atin "un "halat, ka&epku kan "halat, pa&dlu ta5ala Allahu ak(a&, tetep mantep madhep lan en we&uh in ka&epku2) *Aku (e&niat "halat, kein inanku #an "halat, wa%i( da&i Allah ta5ala, Allahu ak(a&, tetap mantap men hadap den an a(adi men e&ti akan kein inanku12 Malaikatn#a I'&ail, pepu%iann#a, Aa Hu, Aa Hu2) Se&atu" kali2 Kemudian memu%i9 Aa :a%amu, #a &a%aku2) *A&a(9 Aa Maliku al-Mulku12 Se&atu" kali2 Dilan%utkan, Si&&ullah, da&a%atullah, "i6atullah)2 Se&atu" kali2 Dilan%utkan la i, Lah i&i- i&i Allah, "i& %enen , "i& %umenen Allah, nu& umulun , umulun a awe %a at,) *Sun uh pun3ak da&i "e ala pun3ak adalah Allah, &aha"ia tempat (e&diam Allah, 3aha#a te& ulun , te& ulun mem(uat "eme"ta12 Se&atu" kali2 Kemudian (e&d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" kena in Allahku2) *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh pa"ti "udah kena pada Allahku12Se&atu" kali2 Dilan%utkan den an d'iki&, Lah we" kena 8an e&anku, lah we" n#ata in Allahku), *Sun uh "udah kena Tuhanku, "un uh "udah n#ata pada Allahku1, Se&atu" kali2 TIGA 8ULUH ENAM Inilah "halat "atu &aka5at "alam, #an dilak"anakan "etiap tan al *(ulan pu&nama1, den an waktu ten ah malam tepat B a2 Inilah niatn#a, U"halli u&ip d'atullah Allahu ak(a&) *Aku (e&niat melak"anakan "halat kehidupan d'atullah, Allahu ak(a&12 (2 Mem(a3a "u&at al-Ratihah, kemudian mem(a3a a#at den an men#e(ut, aku pan Sukma) *Aku "an pemilik Sukma12 32 Melakukan &uku5 den an men#e(ut, lan en u&ip d'atullah) *Kehidupan a(adi d'atullah12 d2 Su%ud den an men u3apkan, i(u (umi d'atullah)2 e2 Duduk di anta&a dua "u%ud den an d7a, lan en u&ip d'atullah tan kena pati) *kehidupan a(adi d'atullah #an tidak te&kena kematian12

62 Su%ud la i den an (a3aan, I(u (umi d'atullah)2 2 Tahi#at den an mem(a3a, U&ip d'atullah)2 h2 Mem(a3a "#ahadat den an (a3aan, A"hadu u&ipin "un lan "ukma) *A"hadu kehidupanku dan Sukma12 I2 Salam den an (a3aan, In "un kan a un , in "un kan memeliha&a kehidupan #an tidak te&kena kema-tian2 %2 Mem(a3a d7a, Allahumma papan tuli" hadhdha&i lan en u&ip tan kena pati) *Allahumma papan tuli" "e ala "e"uatu #an a(adi hidup #an tak pe&nah te&kena mati12 k2 Kemudian (e&d7a dalam hati, In "un kan a un in "un kan wi"e"a "u3i dhi&inin "un) *in "un #an A un , in "un #an memeliha&a, "u3i di&iku "endi&i Din "unE12 Dalam I"lam dikenal "halat "atu &aka5at, namun itu han#a "e(a ian da&i "halat witi& *"halat penutup akhi& malam den an &aka5at #an an%il12 Shalat "atu &aka5at "alam dalam a%a&an S#ekh Siti 4ena& (ukanlah "halat witi&, namun "halat n atun al, atau "halat #an dilak"anakan dalam &an ka men3apai kemanun alan di&i den an Gu"ti2 +a3aan-(a3aan "halat n atun al tidak "emuan#a memakai (aha"a A&a(, han#a la6a'h tak(i& dan al-Ratihah "e&ta a#at-a#at #an di(a3a "atu mad'ha( 6i$ih I"lam "ekalipun *#akni mad'ha( Imam Hana6i, dan di Ind7ne"ia te&utama mad'ha( Ha"(ullah +ak&i1, (a3aan dalam "halat "elain tak(i& dan al-Ratihah (7leh diu3apkan den an (aha"a Ga%am *"elain (aha"a A&a(12 TIGA 8ULUH TU4UH Shalat lima kali "eha&i, pu%i dan d'iki& itu adalah ke(i%ak"anaan dalam hati menu&ut kehendak p&i(adi2 +ena& atau "alah p&i(adi "endi&i #an akan mene&ima, den an "e ala ke(e&anian #an dimiliki2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, <<12 S#ekh Siti 4ena& menutu&kan (ahwa "e(ena&n#a "halat "eha&i-ha&i itu han#alah (entuk tata k&ama dan (ukan me&upakan "halat #an "e"un uhn#a, #akni "halat "e(a ai wahana mema"&ahkan di&i "e3a&a t7tal kepada Allah dalam kemanun alan2 Lleh ka&enan#a dalam tin katan aplikati6, pelak"anaann#a han#a me&upakan kehendak ma"in ma"in p&i(adi2 Demikian pula, ma"alah "alah dan (ena&n#a pelak"anaan "halat #an lima waktu dan i(adah "e%eni"n#a, (ukanlah e"en"i da&i a ama2 Sehin a me&upakan hal #an tidak (e itu pentin untuk men%adi pe&hatian manu"ia2 Naman#a %u a "e(ata" k&ama, #an tentu "a%a ma"in -ma"in 7&an memiliki "udut pandan "endi&i-"endi&i2 TIGA 8ULUH DELA8AN

8ada waktu "a#a "halat, (udi "a#a men3u&i, pada waktu "a#a d'iki&, (udi "a#a melepa"kan hati, mena&uh hati kepada "e"e7&an , kadan -kadan men in inkan keduniaan #an (an#ak2 Lain den an Iat Allah #an (e&"ama di&iku2 Nah, "a#a inilah Aan Maha Su3i, Iat Maulana #an n#ata, #an tidak dapat dipiki&kan dan tidak dapat di(a#an kan2) *Se&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, <>12 8ada k&itik #an dikemukakan S#ekh Siti 4ena& te&hadap I"lam 67&mal Wali"an a te&"e(ut, namun %ela" pen7lakan S#ekh Siti 4ena& ata" m7del dan mate&i dakwah Wali"an a2 8e&n#ataan te&"e(ut "e(ena&n#a (e&hu(un an e&at den an pe&n#ataan-pe&n#ataan pada p7int <> diata", dan %u a pe&n#ataan men enai ke(7h7n an "#a&i5at #an tanpa "pi&itualita" di (awah2 Menu&ut S#ekh Siti 4ena&, umumn#a 7&an #an melak"anakan "halat, "e(ena&n#a akal-(udin#a men3u&i, #akni men3u&i e"en"i "halat #aitu kehenin an dan ke%e&nihan (u"i, #an melahi&kan akhla$ al-ka&imah2 Si6at khu"#u5n#a "halat "e(ena&n#a adalah letak aplika"i pe"an "halat dalam kehidupan ke"eha&ian2 Sehin a dalam al-Hu&5an, 7&an #an melak"anakan "halat namun tetap memiliki "i6at &i#a5 dan en an mewu%udkan pe"an kemanu"iaan di"e(ut men alami 3elaka dan mendapatkan "ik"a ne&aka Wail2 Se(a( ia melupakan makna dan tu%uan "halat *HS2 Al-Ma5unK,=>9C->12 Sedan dalam H"2Al-MukminunK/<9 ,-,, di"e(utkan (ahwa 7&an #an mendapatkan keuntun an adalah 7&an #an "halatn#a khu"#u52 Dan "halat #an khu"#u5 itu adalah "halat #an di"e&tai 7leh akhlak (e&ikut B *,1 men hinda&kan di&i da&i hal-hal #an "ia-"ia dan tidak (e& una, %u a tidak men#ia-"iakan waktu "e&ta tempat dan "etiap ke"empatan9 */1 menunaikan 'akat dan "e%eni"n#a9 *<1 men%a a keh7&matan di&i da&i tindakan ni"ta9 *C1 menepati %an%i dan amanat "e&ta "umpah9 *?1 men%a a makna dan e"en"i "halat dalam kehidupann#a2 Me&eka itulah #an di"e(utkan akan mewa&i"i tempat tin al a(adi9 kemanun alan2 Namun dalam aplika"i ke"eha&ian, apa #an te&%adi! L&an mu"lim #an melak"anakan "halat dipak"a untuk (e&diam, k7n"ent&a"i ketika melak"anakan "halat2 8adahal pe"an e"en"ialn#a adalah, a a& piki&an #an lia& dipe&liha&a dan di em(alakan a a& tidak lia&2 Se(a( piki&an #an lia& pa"ti men a alkan pe"an khu"#u5 te&"e(ut2 Khu"#u5 itu adalah (uah da&i "halat2 Sedan kan "halat hakikatn#a adalah ek"pe&imen manun al den an Gu"ti2 Manun al itu adalah al-I"lam, pen#e&ahan di&i TW7n 47w7 n 7m7n e5 8a"&ah +7n k7anU2 Sehin a d7kt&in manun al (ukanlah ma"alah paham $ada&i#ah atau %a(a&i#ah, 6ana5 atau ittihad2 Namun itu adalah inti kehidupan2 Khu"#u5 (ukanlah latihan k7n"ent&a"i, (ukan pula medita"i2 K7n"ent&a"i dan medita"i han#a "alah "atu alat latihan men em(alaan piki&an2 Wa%a& %ika S#ekh Siti 4ena& men#e(ut a%a&an pa&a wali "e(a ai a%a&an #an telah dipal"ukan dan men#e(ut "halat #an dia%a&kan pa&a Wali adalah m7del "halatn#a pa&a pen3u&i2

8ua"a Iakat dan Ha%i TIGA 8ULUH SEM+ILAN S#ahadat, "halat dan pua"a itu, "e"uatu #an tidak diin inkan, %adi tidak pe&lu2 Adapun 'akat dan naik ha%i ke Mekah, itu "emua 7m7n k7"7n *pal"7n ka(eh12 Itu "elu&uhn#a kedu&%anaan (udi, penipuan te&hadap "e"ama manu"ia2 L&an -7&an dun u # menu&uti aulia, ka&ena di(e&i ha&apan "u& a di kelak kemudian ha&i, itu "e"un uhn#a keduan#a 7&an #an tidak tahu2 Lain haln#a den an "a#a, Siti 4ena&2 Tiada pe&nah "a#a menu&uti pe&intah (udi, (e&"u%ud-"u%ud di me"%id men enakan %u(ah, pahalan#a (e"7k "a%a, (ila dahi "udah men%adi te(al, kepala (e&(elulan 2 Se"un uhn#a hal ini tidak ma"uk akalN Di dunia ini "emua manu"ia adalah "ama2 Me&eka "emua men alami "uka-duka, mende&ita "akit dan duka ne"tapa, tiada (eda "atu den an #an lain2 Lleh ka&ena itu "a#a, Siti 4ena&, han#a "etia pada "atu hal "a%a, #aitu Gu"ti Iat Maulana2) TSe&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, <.-<-U2 S#ekh Siti %ena& men#e(utkan (ahwa "#a&iat #an dia%a&kan pa&a wali adalah 7m7n k7"7n (elaka), atau we" pal"7n ka(eh)*"udah tidak ada #an a"li12 Tentu i"tilah ini "an at amat (e&(eda den an an apan 7&an "elama ini, #an men#atakan (ahwa S#ekh Siti 4ena& men7lak "#a&i5at I"lam2 Aan dit7lak adalah &eduk"i ata" "#a&i5at te&"e(ut2 S#ekh Siti 4ena& men unakan i"tilah iku we" pal"7n ka(eh), # a&tin#a itu "udah dipal"ukan atau di(uat pal"u "emua2) Tentu ini (e&(eda pen e&tiann#a den an kata iku pal"u ka(eh) atau itu pal"u "emua2) 4adi #an dikehendaki S#ekh Siti 4ena& adalah penekanan (ahwa "#a&i5at I"lam pada ma"a Wali"an a telah men alami pe&u(ahan dan pe& e"e&an makna dalam pen e&tian "#a&i5at itu2 Semuan#a han#a men%adi 67&malita" (elaka2 Sehin a man6aat melak"anakan "#a&iat men%adi hilan 2 +ahkan men%adi mudha&at ka&ena pe&tentan an #an mun3ul da&i aplika"i 67&mal "#a&iat t"(2 +a i S#ekh Siti 4ena&, "#a&iat (ukan han#a pen akuan dan pelak"anaan, namun (e&upa pen#ak"ian atau ke"ak"ian2 Ini (e&a&ti dalam pelak"anaan "#a&iat ha&u" ada un"u& pen alaman "pi&itual2 Nah, (ila "uatu i(adah telah men%adi pal"u, tidak dapat dipe an i dan han#a untuk mem(7h7n i 7&an lain, maka "emuan#a me&upakan ke(u&ukan di (umi2 Apala i "udah tidak men%adi "a&ana (a i ke"e%ahte&aan hidup manu"ia2 Ditam(ah la i, %u"t&u "#a&iat han#a men%adi alat le itima"i kekua"aan *"epe&ti "eka&an ini %u a12Aan men a%a&kan "#a&i5at %u a tidak la i memahami makna dan man6aat "#a&i5at itu, dan tidak memiliki kemampuan men a%a&kan aplika"i "#a&i5at # hidup dan (e&da#a una2 Sehin a "#a&i5at men%adi hampa makna dan menam(ah e&"an n#a kehidupan &7hani manu"ia2 Nah, # dik&itik S#ekh Siti 4ena& adalah "halat # "udah kehilan an makna dan tu%uann#a itu2 Shalat ha&u"lah me&upakan p&aktek n#ata (a i kehidupan2 Aakni "halat "e(a ai (entuk i(adah # "e"uai d n (entuk

p&76e"i kehidupann#a2 L&an # melakukan p&76e"in#a "e3a&a (ena&, ka&ena Allah, maka hakikatn#a ia telah melak"anakan "halat "e%ati, "halat # "e(ena&n#a2 L&ienta"i kepada #an Maha +ena& dan "elalu (e&upa#a mewu%udkan Manun alin Kawula Gu"ti, te&ma"uk dalam ka&#a, ka&"a3ipta itulah "halat # "e"un uhn#a2 Itulah pula #an men%adi &an kaian anta&a iman, I"lam, dan Ih"an2 Lalu (a aimana p7"i"i "halat lima waktu! Shalat lima waktu dalam hal ini men%adi tata k&ama "#a&i5at atau "halat n7minal2 Makna Ih"an EM8AT 8ULUH Itulah #an dian ap S#ekh Siti 4ena& H#an Widi2 Ia (e&(uat (aik dan men#em(ah ata" kehendak-NAA2 Tekad lahi&iahn#a dihapu"2 Tin kah lakun#a mi&ip den an pendapat # ia lahi&kan2 Ia (e&ketetapan hati untuk (e&ki(lat dan "etia, te uh dalam pendi&iann#a, kukuh men#u3ikan di&i da&i "e ala # k7t7&, untuk "ampai menemui a%aln#a tidak men#em(ah kepada (udi dan 3ipta2 S#ekh Siti 4ena& (e&pendapat dan men an ap di&in#a (e&"i6at Muhammad, #aitu "i6at &a"ul # "e%ati, "i6at Muhammad # kudu"2) EM8AT 8ULUH SATU Gu"ti Iat Maulana2 Dialah # luhu& dan "an at "akti, # (e&kua"a maha (e"a&, la ipula memiliki dua puluh "i6at, kua"a ata" kehendak-NAA2 Dialah # maha kua"a, pan kal mula "e ala ilmu, maha mulia, maha indah, maha "empu&na, maha kua"a, &upa wa&na-NAA tanpa 3a3at "epe&ti ham(a-NAA2 Di dalam &a a manu"ia Ia tiada nampak2 Ia "an at "akti men ua"ai "e ala # te&%adi dan men%ela%ahi "elu&uh alam "eme"ta, N id&al7ka)2 Dua kutipan di ata" adalah aplika"i da&i te7l7 i Ih"an menu&ut S#ekh Siti 4ena&, (ahwa "i6atullah me&upakan "i6atun-na6"2 Ih"an "e(a aimana dite a"kan 7leh Na(i dalam "alah "atu hadi"tn#a *Sahih +ukha&i, I9F1, (e&i(adah ka&ena Allah d n k7ndi"i "i GA(id dalam keadaan men#ak"ikan *melihat lan "un 1 lan "un adan#a "i Ma5(ud2 Han#a "ikap inilah # akan mampu mem(entuk kep&i(adian # k7k7h-kuat, i"ti$amah, "a(a& dan tidak mudah men#e&ah dalam men#e&ukan ke(ena&an2 Se(a( S#ekh Siti 4ena& me&a"a, han#a San Wu%ud # mendapatkan ha$ untuk dila#ani, (ukan "elain-NAA2 Sehin a, d n kata lain, Ih"an dalam aplika"in#a ata" pe&n#ataan :a"ulullah adalah mem(umikan "i6atullah dan "i6atu-Muhammad men%adi "i6at p&i(adi2 Den an memiliki "i6at Muhammad itulah, ia akan mampu (e&di&i k7k7h men#e&ukan a%a&ann#a dan memaklumkan pen alamann#a dalam men#ak"ikan lan "un ) ada-NAA Allah2 8e&"ak"ian lan "un ) itulah te&%adi dalam p&7"e" manun al2 EM8AT 8ULUH DUA

+7nan , kamu men undan "a#a datan di Demak2 Sa#a mala" untuk Datan , "e(a( "a#a me&a"a tidak di (awah atau dipe&intah 7leh "iapapun, ke3uali 7leh hati "a#a2 8e&intah hati itu #an "a#a tu&utin#a, "elain itu tidak ada #an "a#a patuhi pe&intahn#a2 +ukankah kita "e"ama ma#at! Men apa "e"e7&an meme&intah 7&an lain! Manu"ia itu "ama "atu den an #an lain, "ama-"ama tidak men etahui "iapa H#an Sukma itu2 Aan di"em(ah itu han#a nama-N#a "a%a2 Me"kipun demikian ia (e&"ikap "7m(7n , dan me&a"a (e&kua"a meme&intah "e"ama (an kai2) TSe&at S#aikh Siti 4ena&, Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh MII A"ma&andana, ?=-?,U2 Ih"an (e&a"al da&i k7ndi"i hati # (e&"ih2 Dan hati # (e&"ih adalah pan kal "e&ta 3e&min "elu&uh ek"i"ten"i manu"ia di (umi2 Keih"anan melahi&kan kete a"an "ikap dan menentan ketundukan mem(a(i-(uta kepada makhluk2 Uku&an ketundukan hati adalah Allah atau San 8&i(adi2 Lleh ka&ena itu, "e"ama manu"ia dan makhluk "alin memiliki keme&dekaan dan ke(e(a"an di&i2 Dan ke(e(a"an "e&ta keme&dekaan itu "i6atn#a pa"ti mem(awa kepada kema%uan dan pe&ada(an manu"ia, "e&ta tatanan ma"#a&akat # (aik, "e(a( diletakkan ata" landa"an Ke-Ilahian manu"ia2 8en%a%ahan ata" ek"i"ten"i manu"ia lain hakikatn#a adalah (entuk da&i ketidaktahuan manu"ia akan H#an Widhi@Allah *"epe&ti :7"ul "e&in "ekali men atakan (ahwa Se"un uhn#a me&eka tidak men e&ti)12 Ka&ena (uta te&hadap Allah Aan Maha Hadi& (a i manu"ia itulah, maka manu"ia "e&in mem(a(i-(uta me&ampa" kemanu"iaan 7&an lain2 Dan hal ini "an at ditentan 7leh S#ekh Siti 4ena&2 Te&ma"uk upa#a "ak&ali"a"i kekua"aan Ke&a%aan Demak dan Sultann#a, (a i S#ekh Siti 4ena& ha&u" ditentan , "e(a( akan men%adi aki(at te& e&u"n#a ke-Ilahian ke dalam ked'aliman manu"ia #an men ata"namakan ham(a Allah # "halih dan men ata"namakan demi pene akan "#a&i5at I"lam2 EM8AT 8ULUH TIGA H#an Widi, wu%ud # tak nampak 7leh mata, mi&ip den an ia "endi&i, "i6at-"i6atn#a mempun#ai wu%ud, "epe&ti penampakan &a a # tiada tampak2 Wa&nan#a melam(an kan ke"elamatan, tetapi tanpa 3aha#a atau te%a, halu", lu&u" te&u"-mene&u", men am(a&kan ken#ataan tiada (e&du"ta, i(a&atn#a kekal tiada (e&mula, "i6at dahulu # meniadakan pe&mulaan, ka&ena a"al da&i di&i p&i(adi2) 8&i(adi adalah pan3a&an &7h, "e(a ai ta%alli atau pen e%awantahan Tuhan2 Dan itu han#a te&wu%ud den an p&7"e" wu%udi#ah, Manu alin KawulaGu"ti, "e(a ai pun3ak dan "u("tan"i tauhid2 Maka manu"ia me&upakan wu%ud da&i "i6at dan d'at H#an Widi itu "endi&i2 Den an manu"ia # manun al itulah maka akan men%adikan ke"elamatan # n#ata (ukan ke"elamatan dan ketent&aman atau ke"e%ahte&aan # di(uat 7leh &eka#a"a manu"ia, (e&da"a&kan uku&ann#a "endi&i2

Namun ke"elamatan itu adalah e6ek (a i te&e%awantah-NAA Allah melalui kehadi&an manu"ia2 Sehin a p&7"e" te&%adin#a ke"elamatan dan ke"e%ahte&aan manu"ia (e&lan "un "e3a&a natu&al *"unnatullah1, (ukan ka&ena ha"il "u(lima"i manu"ia, (aik melalui ke(i%akan ek7n7mi, p7litik, &eka#a"a "7"ial dan "ema3amn#a "e(a aimana "elama ini te&%adi2 Maka dapat diketahui (ahwa te7l7 i Manu alin Kawula Gu"ti adalah te7l7 i (umi # lahi& den an "endi&in#a "e(a ai "unnatullah2 Sehin a ketika manu"ia men aplika"ikann#a, akan men ha"ilkan man6aat # natu&al %u a dan tentu pele3ehan "e&ta pe&(udakan kemanu"iaan tidak akan te&%adi, "i6at me&a"a in in men ua"ai, "i6at in in men3a&i kekua"aan, mempe&e(utkan "e"ama manu"ia tidak akan te&%adi2 Dan tentu "a%a pe&tentan an anta& manu"ia "e(a ai aki(at pe&(edaan paham kea amaan, pe&(edaan a ama dan "e%eni"n#a %u a pa"ti tidak akan te&%adi2 EM8AT 8ULUH EM8AT Sa(da "ukma, adhep idhep Allah, kan anem(ah Allah, kan "inem(ah Allah, kan mu&(a ami"e"a2) TKita( Mant&a A7 a, hlm2 F<U2 8e&n#ataan S#ekh Siti 4ena& di ata" "en a%a penuli" nukilkan dalam (aha"a a"lin#a, dika&enakan multi-inte&p&eta"i #an dapat mun3ul da&i mutia&a u3apan te&"e(ut2 Se3a&a a&i" (e"a& maknan#a adalah, 8e&n#ataan &7h, #an (e&temu-hadapan den an Allah, #an men#em(ah Allah, #an di"em(ah Allah, #an meliputi "e ala "e"uatu2) Inilah adalah "alah "atu "um(e& pen etahuan a%a&an S#ekh Siti 4ena& #an mak"udn#a adalah "ukma *&7h di kedalaman %iwa1 "e(a ai pu"at kalam *pem(i3a&aan dan a%a&an12 Hal itu diaki(atkan ka&ena di kedalaman &7h (atin manu"ia te&"edia 3e&min #an di"e(ut mi&5ah al-ha#a5 *3e&min #an memalukan12 +a i 7&an #an "udah (i"a men endalikan hawa na6"un#a "e&ta men3apai 6ana5 3e&min te&"e(ut akan mun3ul, #an menampakkan kedi&iann#a den an "e ala pe&(uatan te&3elan#a2 4ika ini telah te&(uka maka ti&ai-ti&ai &7hani %u a akan te&"in kap, "ehin a ke"e%atian di&in#a (e&adu-"atu *adhep-idhep1, aku ini kau, tapi kau aku)2 Maka %adilah dia #an men#em(ah "ekali u" #an di"em(ah, "ehin a di&in#a "e(a ai kawula-Gu"ti memiliki wewenan mu&(a ami"e"a, mem(e&i keputu"an apapun tentan di&in#a, men#atu i&adah dan k7d&at kawula-Gu"ti2 EM8AT 8ULUH LIMA Hidup itu (e&"i6at (a&u dan dilen kapi den an pan3ainde&a2 8an3ainde&a ini me&upakan (a&an pin%aman #an %ika "udah diminta 7leh #an empun#a, akan men%adi tanah dan mem(u"uk, han3u&le(u& (e&"i6at na%i"2 Lleh ka&ena itu pan3ainde&a tidak dapat dipakai "e(a ai ped7man hidup2 Demikian pula (udi, piki&an, an an-an an dan ke"ada&an, (e&a"al da&i pan3ainde&a, tidak dapat dipakai "e(a ai pe an an hidup2 Akal dapat

men%adi ila, "edih, (in un , lupa tidu&, dan "e&in kali tidak %u%u&2 Akal itu pula #an "ian malam men a%ak den ki, (ahkan me&u"ak ke(aha iaan 7&an lain2 Den ki dapat pula menu%u pe&(uatan %ahat, menim(ulkan ke"7m(7n an, untuk akhi&n#a %atuh dalam lem(ah keni"taan, "ehin a men7dai nama dan 3it&an#a2 Kalau "udah "ampai "edemikian %auhn#a, (a&u 7&an men#e"alkan pe&(uatann#a2) TSe&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III Dandan ula, C/-CCU2 Menu&ut S#ekh Siti 4ena&, (aik pan3ainde&a maupun pe&an kat akal tidak dapat di%adikan pe an an dan ped7man hidup2 Se(a( "emua itu (e&"i6at (a&u, (ukan a'ali2 Satu-"atun#a #an (i"a di%adikan 7ndhelan dan andhulan han#alah Iat Wa%i(ul Maulana, Iat Aan Maha Melindun i2 8an3ainde&a adalah pintu na6"u, dan akal adalah pintu (a i e 72 Semuan#a ha&u" ditundukkan di (awah Iat Aan Wa%i( Memimpin2 Ka&ena itu Dialah #an menun%ukkan "emua (udi (aik2 4adi pen3ainde&a ha&u" di(im(in 7leh (udi dan (udi dipimpin 7leh San 8en ua"a +udi atau Aan Maha +udi2 Sedan kan Aan Maha +udi itu tidak te&ikat dalam %e&atan dan %e(akan nama te&tentu2 Se(a( nama (ukanlah hakikat2 Nama itu (i"a Allah, H#an Widhi, H#an Man7n, San Wa%i(ul Maulana, dan "e(a ain#a2 Semua itu p&7duk akal "ehin a nama tidak pe&lu di"em(ah2 4e(akan nama dalam "#a&i5at %u"t&u malah me&endahkan Nama-N#a2 EM8AT 8ULUH LIMA Apakah tidak tahu (ahwa penampilan (entuk da in , u&at, tulan , "un "um, (i"a &u"ak dan (a aimana 3a&a Anda mempe&(aikin#a! +ia&pun (e&"em(ah#an "e&i(u kali "etiap ha&in#a akhi&n#a mati %u a2 Me"kipun (adan Anda, Anda tutupi akhi&n#a men%adi de(u %u a2 Tetapi %ika penampilan (entukn#a "epe&ti Tuhan, Apakah pa&a Wali dapat mem(awa pulan da in n#a, "a#a &a"a tidak dapat2 Alam "eme"ta ini (a&u2 Tuhan tidak akan mem(entuk dunia ini dua kali dan %u a tidak akan mem(uat tatanan (a&u, daliln#a la#a(taki&u hilamuhdil #an a&tin#a tidak mem(uat "e"uatu wu%ud la i tentan te&%adin#a alam "eme"ta "e"udah dia mem(uat dunia2) TSuluk Wali San a :2 Tana%a, hlm2 CC, ?,U2 Da&i pe&n#ataan S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut, nampak (ahwa S#ekh Siti 4ena& memandan alam "eme"ta "e(a ai mak&7k7"m7" "ama den an mik&7k7"m7" *manu"ia12 Seku&an n#a kedua hal itu me&upakan (a&an (a&u 3iptaan Tuhan #an "ama-"ama akan men alami ke&u"akan, tidak kekal dan tidak a(adi2 8ada "i"i #an lain, pe&n#ataan S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut %u a memiliki muatan makna pe&n#ataan "u6i"tik, +a&an "iapa men nal di&in#a, maka ia pa"ti men enal Tuhann#a2) Se(a( (a i S#ekh Siti 4ena&, manu"ia #an utuh dalam %iwa &a an#a me&upakan wada (a i pen#anda, te&ma"uk wahana pen#anda alam "eme"ta2 Itulah "e(a(n#a pen el7laan alam "eme"ta men%adi tan un %awa( manu"ia2 Maka, mik&7k7"m7" manu"ia

tidak lain adalah (luep&int dan "eme"ta2

am(a&an adan#a %a at (e"a& te&ma"uk

+a i S#ekh Siti 4ena&, manu"ia te&di&i da&i %iwa dan &a a #an intin#a ialah %iwa "e(a ai pen%elmaan d'at Tuhan *"an 8&i(adi12 Sedan kan &a a adalah (entuk lua& da&i %iwa #an dilen kapi pan3ainde&a, (e&(a ai 7& an tu(uh "epe&ti da in , 7t7t, da&ah dan tulan 2 Semua a"pek ke&a aan atau ketu(uhan adalah (a&an pin%aman #an "uatu "aat "etelah manu"ia te&lepa" da&i pen alaman kematian di dunia ini, akan kem(ali (e&u(ah men%adi tanah2 Sedan kan &7hn#a #an men%adi ta%alli Ilahi, manun al ke dalam kea(adian den an Allah2 Manu"ia tidak lain adalah ke-E"a-an dalam a65al Allah2 Tentu ke-E"a-an (ukan "ekeda& a65al, "e(a( a65al di e&akkan 7leh d'at2 Sehin a a65al #an men#atu menun%ukkan adan#a ke-E"a-an d'at, ke mana a65al itu dipan3a&kan2 EM8AT 8ULUH LIMA Se ala "e"uatu #an te&%adi di alam "eme"ta ini pada hakikatn#a adalah a65al *pe&(uatan1 Allah2 +e&(a ai hal #an dinilai (aik maupun (u&uk pada hakikatn#a adalah da&i Allah %u a2 4adi keli&u dan "e"at pandan an #an men atakan (ahwa #an (aik da&i Allah dan #an (u&uk "elain Allah2) @A65al Allah ha&u" dipahami da&i dalam dan lua& di&i2 Saat manu"ia men 7&e"kan pena mi"aln#a, di "itulah te&%adi pe&paduan dua kemampuan k7d&ati #an dipan3a&kan 7leh Allah kepada makhluk-N#a, #akni kemampuan k7d&ati e&ak pena2 Di "itulah (e&laku dalil Wa Allahu khala$akum wa ma ta5malun *HS2 A"h-Sha66atB-F1, #an maknan#a Allah #an men3iptakan en kau dan "e ala apa #an en kau pe&(uat2 Di "ini te&kandun makna mu(a"#a&ah2 8e&(uatan #an te&lahi& da&i itu di"e(ut al-tawallud2 Mi"aln#a "a#a melempa& (atu2 +atu #an te&lempa& da&i tan an "a#a itu adalah (e&da"a& kemampuan k7d&ati e&ak tan an "a#a2 Di "itu (e&laku dalil Wa ma &amaitaid' &amaita walakinna Allaha &ama *HS2 Al-An6alB,>1, mak"udn#a (ukanlah en kau #an melempa&, melainkan Allah %ua #an melempa& ketika en kau melempa&2 Namun pada hakikatn#a anta&a mu(a"#a&ah dan al-tawallud hakikatn#a "atu, #akni a65al Allah "ehin a (e&laku dalil la haula wa la $uwwata illa (i Allahi al-Gali#i al-ad'imi2 :a"ulullah (e&"a(da la tataha&&aku d'a&&atun illa (i id'ni Allahi, #an mak"udn#a tidak (e& e&ak "atu d'a&ah pun melainkan ata" i'in Allah2) TSuluk S#ekh Siti 4ena&, I, hlm2 ,./-/.<U2 EM8AT 8ULUH DELA8AN Menu&ut S#ekh Siti 4ena&, (ahwa al-Ratihah adalah te&ma"uk "alah "atu kun3i "ahn#a 7&an #an men%alani laku manun al *n i(adah12 Maka "e"e7&an wa%i( men etahui makna mi"tik "u&at al-Ratihah2 Se(a( menu&ut S#ekh Siti 4ena&, la6al al-Ratihah di"e(ut la6al #an palin tua da&i "elu&uh "a(da-Sukma2 Inilah ta6"i& mi"tik al-Ratihah S#ekh Siti 4ena&2 T8&im(7n Sa(da Sa"ma#a9 hlm2 /F-/>U2

+i"@@@@@@@@@@ kedudukann#a@@@@2 u(un-u(un2 Millah@@@@@@@@@kedudukann#a@22 @@@&a"a2 Al-:ahman-al-:ahim@@2kedudukann#a@@@@@pen lihatan *lahi& (atin12 Al-hamdu@@@@@@@kedudukann#a@@@@ @hidupmu *manu"ia12 Lillahi@@@@@@@@@kedudukann#a@2 @@@23aha#a2 :a((il-Galamin@@@@@2kedudukann#a@@@@22n #awa dan napa"2 Al-:ahman al-:ahim@@2kedudukann#a@@@@@lehe& dan %akun2 Maliki@@@@@@@@22kedudukann#a@@ @@@dada2 Aaumiddin@@@@@@22kedudukann#a@@@ @@%antun *hati12 I##aka@@@@@@@@kedudukann#a@@22 @@2hidun 2 Na5(udu@@@@@@@22kedudukann#a@@22 @@2pe&ut2 Wai##aka na"ta5in@@@kedudukann#a@@@@@2dua (ahu2 Ihdina"h@@@@@@@2kedudukann#a@@22 @@22"entil *pita "ua&a12 Shi&atal@@@@@@@22kedudukann#a@@2 @@@lidah2 Mu"ta$im@@@@@@@kedudukann#a@@@ @@tulan pun un *ulaula12 Shi&atallad'ina@@@@22kedudukann#a@@@ @@2dua ketiak2 An5amta@@@@@@@22kedudukann#a@@22 @@22(udi manu"ia2 Galaihim@@@@@@@@kedudukann#a@@ @@@tian n#a *pan3e&in 1 hati2 Ghai&il@@@@@@@@2kedudukann#a@@ @@@2(un ku"n#a nu&ani2 Ma hdlu(i@@@@@@22kedudukann#a@@@ @@2&empelaKempedu2 Galaihim@@@@@@@@kedudukann#a@@ @@@2dua (eti"2 Waladhdhallin@@@@@kedudukann#a@@@2 @@mulut dan pe&ut *panedha12 Amin@@@@@@@@@kedudukann#a@@2 @@@pene&ima2 Ta6"i& mi"tik S#ekh Siti 4ena& tetap men a3u kepada Manun alin Kawula-Gu"ti, "ehin a (aik (adan wada manu"ia "ampai kedalaman &7hanin#a dilam(an kan "e(a ai tempat ma"in -ma"in da&i la6al "u&at al-Ratihah2 Tentu "a%a pemahaman itu di"e&tai den an pen ha#atan 6un "i tu(uh "eha&u"n#a ma"in -ma"in , dikaitkan den an makna "u&ahi dalam ma"in -ma"in la6ad', maka akan ditemukan ke(ena&an ta6"i& te&"e(ut, apala i kalau "udah di"e&tai den an pen alaman &7haniK"pi&itual #an "e&in dialami2 K7ntek" pemahaman #an dia%ukan S#ekh Siti 4ena& adalah, (ahwa alHu&5an me&upakan kalam) #an (e&a&ti pem(i3a&aan2 4adi "i6atn#a adalah hidup dan akti62 Maka tak"i& mi"tik S#ekh Siti 4ena& (ukan "emata ha&6i#ah, namun di "ampin ta6"i& kalimat, S#ekh Siti 4ena& men hadi&kan ta6"i& mi"tik #an (e&37&ak men ali makna di (alik "im(7l #an ada *dalam hal ini hu&u6, kalimat dan makna hi"t7&i"12 EM8AT 8ULUH SEM+ILAN Di di dunia ini kita me&upakan ma#at-ma#at #an 3epat %u a akan men%adi (u"uk dan (e&3ampu& tanah@Ketahuilah %u a, apa #an dinamakan kawula-Gu"ti tidak (e&kaitan den an "e7&an manu"ia (ia"a

"epe&ti #an lain-lain2 Kawula dan Gu"ti itu "udah ada dalam di&iku, "ian malam tidak dapat memi"ahkan di&iku da&i me&eka2 Tetapi han#a untuk "aat ini nama kawula-Gu"ti itu (e&laku, #akni "elama "a#a mati2 Nanti, kalau "a#a "udah hidup la i, u"ti dan kawula len#ap, #an tin al han#a hidupku "endi&i, ketent&aman lan en dalam Ada "endi&i2 +ila kau (elum men#ada&i ke(ena&an kata-kataku maka den an tepat dapat dikatakan, (ahwa kau ma"ih te&(enam dalam ma"a kematian2 Di "ini meman te&dapat (an#ak hi(u&an aneka wa&na2 Le(ih (an#ak la i hal-hal #an menim(ulkan hawa na6"u2 Tetapi kau tidak melihat, (ahwa itu han#a aki(at pan3ainde&a2 Itu han#a impian #an "ama "ekali tidak men andun ke(ena&an dan "e(enta& la i akan 3epat len#ap2 Gilalah 7&an #an te&ikat padan#a2 Sa#a tidak me&a"a te&ta&ik, tak "udi te&"e"at dalam ke&a%aan kematian2 Satu-"atun#a #an kuu"ahakan, ialah kem(ali kepada kehidupan2) TSe&at S#ekh Siti 4ena&, Sin7m, Wid#a 8u"taka9 hlm2 /?-/F (ait <=-<FU2 S#ekh Siti 4ena& men#atakan "e3a&a te a" (ahwa di&in#a "e(a ai Tuhan, ia memiliki hidup dan Ada dalam di&in#a "endi&i, "e&ta men%adi 8an e&an (a i "elu&uh i"i dunia2 Sehin a didapatkan k7n"i"ten"i anta&a ke#akinan hati, pen alaman kea amaan, dan "ikap pe&ilaku d'ahi&n#a2 4u a ditekankan "atu "atu hal #an "elalu tampil dalam "etiap a%a&an S#ekh Siti 4ena&2 Aakni pendapat (ahwa manu"ia "elama ma"ih (e&ada di dunia ini, "e(etuln#a mati, (a&u "e"udah ia di(e(a"kan da&i dunia ini, akan dialami kehidupan "e%ati2 Kehidupan ini "e(ena&n#a kematian ketika manu"ia dilahi&kan2 +adan han#a "e"7"7k ma#at ka&ena ditakdi&kan untuk "i&na2 *(andin kan den an I7tmulde&9 <FC12 Dunia ini adalah alam ku(u&, di mana &7h "u3i te&%e&at (adan wada #an dipenuhi 7leh (e&(a ai 7danikmat #an men u(u&kan ke(ena&an "e%ati, dan (e&u"aha men u(u& ke"ada&an In "un Se%ati2 LIMA 8ULUH S#ekh Siti 4ena& (e&pendapat dan men an ap di&in#a (e&"i6at Muhammad, #aitu "i6at :a"ul #an "e%ati, "i6at Muhammad #an kudu"2 Ia (e&pendapat %u a, (ahwa hidup itu (e&"i6at (a&u dan dilen kapi den an pan3ainde&a2 8an3ainde&a ini me&upakan (a&an pin%aman, #an %ika "udah diminta 7leh empun#a akan men%adi tanah dan mem(u"uk, han3u&le(u& (e&"i6at na%i"2 Lleh ka&ena itu pan3ainde&a tidak dapat dipakai "e(a ai ped7man hidup2) Demikian pula (udi, piki&an, an an-an an dan ke"ada&an, (e&a"al da&i pan3ainde&a, tidak dapat dipakai "e(a ai pe an an hidup2 Akal dapat men%adi ila, "edih, (in un , lupa tidu&, dan "e&in kali tidak %u%u&2 Akal itu pula #an "ian malam men a%ak den ki, (ahkan me&u"ak ke(aha iaan 7&an lain2 Den ki dapat pula menu%u pe&(uatan %ahat, menim(ulkan ke"7m(7n an, untuk akhi&n#a %atuh dalam lem(ah keni"taan, "ehin a men7dai nama dan 3it&an#a2) TSe&at S#ekh Siti 4ena&, Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh III B Dandan Gula, />-/.9 Ral"a6ah Sitid%ena&, hlm2 <<U2

Kalau kamu in in (e&%umpa den an dia, "a#a pa"tikan kamu tidak akan menemuin#a, "e(a( K#ai A en (e&(adan "ukma, men henin kan pu%a hai(2 Aan dipu%a dan #an memu%a, #an dilihat dan melihat #an (e&"a(da "edan (e&tutu&, e&ak dan diam (e&"atu tun al2 Nah, (u#un #an "edan (e&kun%un , le(ih (aik kem(ali "a%a2) T8upuh 0III Sin7m, /-9 Ral"a6ah Sitid%ena&, hlm2 <CU2 Ini adalah pandan an S#ekh Siti 4ena& tentan p"ik7l7 i dan pen etahuan2 Menu&ut S#ekh Siti 4ena&, "um(e& ilmu pen etahuan itu te&di&i ata" ti a ma3am9 pan3ainde&a, akal-nala&, dan intui"i *wah#u12 Han#a "a%a pan3ainde&a dan nala& tidak (i"a di%adikan ped7man pa"ti2 Han#a intui"i #an (e&a"al da&i 7&an #an "udah manun allah #an (etul-(etul diandalkan "e(a ai pen etahuan2 Lleh ka&enan#a, k7n"i"ten"i den an pendapat te&"e(ut, S#ekh Siti 4ena& mene a"kan (ahwa (a in#a Muhammad (ukan "emata "7"7k utu"an 6i"ik, #an han#a mem(e&ikan a%a&an I"lam "e3a&a el7nd7n an, dan "etelah wa6at tidak memiliki 6un "i apa-apa, ke3uali han#a untuk diimani2 4u"t&u S#ekh Siti 4ena& men%adikan 8&i(adi :a"ulullah Muhammad "e(a ai &7h #an (e&"i6at akti62 Dalam memahami k7n"ep "#a6a5at, S#ekh Siti 4ena& (e&pandan an (ahwa "#a6a5at tidak (i"a dinanti dan diha&ap kehadi&ann#a kelak di kemudian ha&i2 4u"t&u "#a6a5at Muhammad han#a te&%adi (a i 7&an #an men%adikan di&in#a Muhammad, me-Muhammad-kan di&i den an ke"elu&uhan "i6at dan a"man#a2 :aha"ia a"ma Allah dan a"ma :a"ulullah adalah (ukan han#a untuk diimani, tetapi ha&u" me&a"uk dalam 8&i(adi, men#atu-tu(uh dan &a"a2 Itulah pe&lun#a Nu& Muhammad, untuk men#atu 3aha#a den an San ;aha#a2 Dan itu "emua (i"a te&%adi dalam p&7"e" Manun alin Kawula-Gu"ti2 LIMA 8ULUH SATU +ukan kehendak, an an-an an, (ukan in atan, piki& atau niat, hawa na6"u pun (ukan, (ukan %u a kek7"7n an atau kehampaan2 8enampilanku (a ai ma#at (a&u, andai men%adi u"ti %a"adku dapat (u"uk (e&3ampu& de(u, napa"ku te&hem(u" ke "e ala pen%u&u dunia, tanah, api, ai&, kem(ali "e(a ai a"aln#a, #aitu kem(ali men%adi (a&u2 S#ekh Siti 4ena& (elum mau menu&uti pe&intah "ultan2 Hal ini di"e(a(kan ka&ena (umi, lan it, dan "e(a ain#a adalah kepun#aan "elu&uh manu"ia2 Manu"ialah #an mem(e&ikan nama2 +uktin#a "e(elum "a#a lahi& tidak ada2 S#ekh Siti 4ena& men hu(un kan anta&a alam #an di3iptakan Allah, den an k7ntek" ke(e(a"an dan keme&dekaan manu"ia2 Ke(e(a"an alam men3e&minkan ke(e(a"an manu"ia2 Se ala "e"uatu ha&u" (e&lan "un dan men alami hal #an natu&al *alami1, tanpa &eka#a"a, tanpa pemak"aan i&adah dan $ud&ah2 Maka ketidakmauann#a memenuhi pen ilan "ultan, dika&enakan di&in#a han#alah milik Di&in#a Sendi&i2 4adi

"elu&uh manu"ia ma"in -ma"in mamiliki hak men el7la alam2 Alam (ukan milik ne a&a atau &a%a, namun milik manu"ia (e&"ama2 Maka "etiap 7&an ha&u" memiliki dan di(e&i hak kepemilikan ata" alam2 Ada #an ha&u" dimiliki "e3a&a p&iSat dan ada %u a #an ha&u" dimiliki "e3a&a k7lekti62 Da&i we%an an S#ekh Siti 4ena& te&"e(ut, %u a diketahui (ahwa hakikat "elu&uh alam "eme"ta adalah ta%ali#at Tuhan *penampakan wa%ah Tuhan12 Adapun men enai alam #an kemudian memiliki nama, (ukanlah nama #an "e"un uhn#a, "e(a( "e ala "e"uatu #an ada di (umi ini, manu"ialah #an mem(e&i nama, te&ma"uk nama Tuhanpun, dalam pandan an S#ekh Siti 4ena&, di(e&ikan 7leh manu"ia2 Dan nama-nama itu "elu&uhn#a akan kem(ali kepada San 8emilik Nama #an "e"un uhn#a2 TUntuk "e%a&ah pem(e&ian nama Tuhan, lihat (uku Ka&en A&m"t&7n , The Hi"t7&# 76 G7dB The C2=== Hue"t 76 4udai"m, ;h&i"tianit# and I"lam2 New A7&kB +allatine, ,--<U2 Maka meman nama itu pe&lu, namun %an an "ampai men%e(ak manu"ia han#a untuk mempe&de(atkan nama2 Ta&ekat dan 4alan Mi"tik S#ekh Siti 4ena& LIMA 8ULUH DUA Adapun a"aln#a kehidupan itu, (e&da"a& kita( Ma5&i6at al5iman, "epe&ti di%ela"kan di (awah ini, te&(e(ani ,F ma3am titipan9 Aan da&i Muhammad B &7h, napa"2 Aan da&i Malaikat B (udi, iman2 Aan da&i Tuhan B penden a&an, pen3iuman, pen u3apan, pen lihatan2 Aan da&i I(u B kulit, da in , da&ah, (ulu2 Aan da&i +apak B tulan , "un "um, 7t7t, 7tak2 Inilah mak"ud da&i la6al kulu"#aun halikun ilawa%ahi), mak"udn#a "emua itu akan &u"ak ke3uali d'at Allah #an tidak &u"ak2 TSan Ind&a%it, Wedha Mant&a B ,->-, +a( /=<, hlm2 ?,U2 Kita( Ma5&i6at al-Iman adalah ka&#a da&i Maulana I(&ahim al-Gha'i, alSama&$andi, #an men%adi "alah "atu "um(e& (a3aan S#ekh Siti 4ena&2 Kalimat kulu"#aun halikun ilawa%ahi) le(ih tepatn#a (e&(un#i kullu "#aiin halikun illa wa%hahu) *Se ala "e"uatu itu pa"ti han3u& mu"nah, ke3uali wa%ah-N#a *penampakan wa%ah Allah11 DHS B Al-Ha"ha"ha"h K /.B..E2 Da&i kalimat inilah S#ekh Siti 4ena& men un kapkan pendapatn#a, (ahwa (adan wada akan han3u& men ikuti a"aln#a, tanah2 Sedan kan In "un Se%ati *4iwa1 men ikuti illa wa%hahu), *ke3uali wa%ah-N#a12 Ini %u a men%adi "alah "atu inti dan kun3i dalam memahami te7&i kemanun alan S#ekh Siti 4ena&2 Maka kata wa%hahu di "ini di(e&ikan makna D'atullah2 +a i S#ekh Siti 4ena&, anta&a Nu& Muhammad, Malaikat, dan Tuhan, (ukanlah un"u& #an "alin (e&di&i "endi&i-"endi&i "e(a aimana umumn#a dipahami manu"ia2 Nu& Muhammad dan malaikat adalah te&ma"uk dalam In "un Se%ati2 Ini (e&hu(un an e&at den an pe&n#ataan Allah, (ahwa

"e ala "e"uatu #an di(e&ikan kepada manu"ia *"epe&ti penden a&an, pen lihatan dan "e(a ain#a1 akan dimintakan pe&tan un %awa(ann#a kepada Allah, mak"udn#a adalah apakah den an alat titipan itu, manu"ia (i"a manun al den an Allah atau tidak2 Sedan kan p&7"e" ke%adian manu"ia #an melalui 7&an tua, adalah "a&ana pem(uatan %a"ad 6i"ik, #an di alam kematian dunia, &7h (e&ada dalam pen%a&a (adan wada te&"e(ut2 LIMA 8ULUH TIGA Kehilan an adalah kepedihan2 +e&(aha ialah en kau, wahai mu"a6i& papa, #an tidak memiliki apa-apa2 Se(a(, en kau #an tidak memiliki apa-apa maka tidak pe&nah kehilan an apa-apa2) TSuluk S#ekh Siti 4ena&, I, hlm2 /-/U2 Hakikat Iuhud (ukanlah menin alkan atau men a"in kan di&i da&i dunia2 Iuhud adalah pe&a"aan tidak memiliki apa-apa te&hadap makhluk lain, "e(a( te7l7 i kepemilikan itu hakikatn#a tun al2 Manu"ia (a&u memiliki "e alan#a ketika ia telah (e&ha"il Manun al den an Gu"tin#a, "e(a( Gu"ti adalah Aan Maha Kua"a, 7t7mati" Aan Maha Memiliki2 Sehin a dalam men%alani kehidupan di dunia ini, "ikap #an &eali"ti" adalah pe&a"aan tidak memiliki, ka&ena "e(ata" itu anta&a makhluk *manu"ia1 den an makhluk lain *apa pun #an (i"a Gdimiliki5 manu"ia1 tidak (i"a "alin memiliki dan dimiliki2 Ka&ena "emua itu me&upakan a"pek da&i ketun alan2 L&an #an ma"ih "elalu me&a"a Gmemiliki5 akan makhluk lain, pa"ti tidak akan (e&ha"il men%adi "alik *penempuh %alan "pi&itual1 #an akan "ampai ke tu%uan "e%atin#a, #akni Allah Aan Maha Tun al, ka&ena meman ia (elum mampu untuk manun al2 Nah, 'uhud dalam pandan an S#ekh Siti 4ena& adalah men%adi "atu ma$amat menu%u kemanun alan dan men%adi "alah "atu p7&7" keih"anan dan keikhla"an2 LIMA 8ULUH EM8AT 4ika en kau ka um kepada "e"e7&an #an en kau an ap Wali Allah, %an anlah en kau te&pan3an pada keka uman akan "7"7k dan pe&ilaku #an dipe&(uatn#a2 Se(a( "aat "e"e7&an (e&ada pada tahap kewalian maka ke(e&adaan di&in#a "e(a ai manu"ia telah len#ap, ten elam ke dalam al-Wal#2 Kewalian (e&"i6at te&u"-mene&u", han#a "a%a "aat San Wali ten elam dalam al-Wal#2 +e&lan "un n#a ;uma (e(e&apa "aat2 Dan "aat ten elam ke dalam al-Wal# itulah "an wali (ena&-(ena& men%adi pen e%awantahan al-Wal#2 Lanta&an itu, "an wali memiliki keke&amatan #an tidak (i"a diuku& den an akal piki&an manu"ia, di mana ka&amah itu "endi&i pada hakikatn#a adalah pen e%awantahan da&i kekua"aan al-Wal#2 Dan lanta&an itu pula #an dinamakan ka&amah adalah "e"uatu di lua& kehendak "an wali p&i(adi2 Semua itu "emata-mata kehendak-N#a mutlak2

Keka"ih Allah itu i(a&at 3aha#a2 4ika ia (e&ada di ke%auhan, kelihatan "ekali te&an n#a2 Namun %ika 3aha#a itu di dekatkan ke mata, mata kita akan "ilau dan tidak (i"a melihatn#a den an %ela"2 Semakin dekat 3aha#a itu ke mata maka kita akan "emakin (uta tidak (i"a melihatn#a2 En kau (i"a melihat 3aha#a kewalian pada di&i "e"e7&an #an %auh da&imu2 Namun, en kau tidak (i"a melihat 3aha#a kewalian #an meman3a& da&i di&i 7&an -7&an #an te&dekat den anmu2) TSuluk S#ekh Siti 4ena&, II, hlm2 /CF-/C.U2 D7kt&in kewalian S#ekh Siti 4ena& "an at (e&(eda den an d7kt&in kewalian 7&an I"lam pada umumn#a2 +a i S#ekh Siti 4ena&, #an menentukan "e"e7&an itu wali atau (ukan han#alah pemilik nama al-Wali#, #aitu Allah2 Sehin a "e7&an wali tidak akan pe&nah peduli den an (e&(a ai tetek-(en ek pandan an manu"ia dan makhluk lain te&hadapn#a2 Demikian pula te&hadap 7&an #an memandan kewalian "e"e7&an 2 S#ekh Siti 4ena& mena"ihatkan a a& %an an te&ka um-ka um dan menetukan kewalian han#a ka&ena pe&ilaku "e&ta kewa%i(an #an mun3ul da&in#a2 Aan ha&u" diin at adalah (ahwa pa&a auli#a5 Allah adalah pen e%awantahan da&i Allah al-Wali#2 Sehin a apapun #an lahi& da&i wali te&"e(ut, (ukanlah pe&ilaku manu"ia dalam wada n#a, namun itu adalah pe&(uatan Allah2 Se7&an wali dalam pandan an S#ekh Siti 4ena& tidak lain adalah manu"ia #an manun al den an al-Wali# dan itu (e&lan "un te&u"-mene&u"2 Han#a "a%a pe&lu diin at, "etiap ta%alli#at-N#a adalah (a ian da&i "i Wali te&"e(ut, namun tidak "emua "i"i dan pe&(uatan "i wali adalah pe&(uatan atau a65al al-Wali#2 Lleh ka&ena itu "ampai di "ini, kita ha&u" men#ikapi den an k&iti" te&hadap "e(a ian na"kah-na"kah 4awa Ten ahan #an men#atakan (ahwa S#ekh Siti 4ena& pe&nah men un kapkan pe&n#ataan, di "ini tidak ada S#ekh Siti 4ena&, #an ada han#a Allah,) "e&ta un kapan "e(alikn#a di "ini tidak ada Allah, #an ada han#a Siti 4ena&2) Ki"ah #an (e&hu(un an den an pe&n#ataan te&"e(ut, han#a anekd7t atau ki"ah k7n#7l dan (ukan ki"ah #an "e(ena&n#a2 Dan itu me&upakan (entuk pen am(a&an a%a&an anun alin Kawula Gu"ti #an "alah kap&ah2 8e&n#ataan pe&tama di "ini tidak ada S#ekh Siti 4ena&, #an ada han#a Allah,) meman (ena& adan#a2 Namun pe&n#ataan kedua, di "ini tidak ada Allah, #an ada han#a Siti 4ena&,) tidak (i"a dian ap (ena&, dan %ela" keli&u2 Te7l7 i Manun alin Kawula Gu"ti (ukanlah te7l7 i Ri&5aun #an men an ap kedi&ian-in"ani#ahn#a men%adi Tuhan, "ekali u" den an ke(e&adaan manu"ia "e(a ai makhluk di dunia ini2 4adi kita ha&u" ek"t&a hati-hati dalam memilah dan memilih na"kah-na"kah te&"e(ut2, "e(a( (an#ak %u a pe&n#ataan #an di"anda&kan kepada S#ekh Siti 4ena&, namun n#atan#a itu (ukan (e&a"al da&i S#ekh Siti 4ena&2

A%a&an S#ekh Siti 4ena& menu&ut Ki L7nthan Sema&an Kalau menu&ut we%an an u&u "a#a, 7&an "em(ah#an itu "ian malam tiada putu"n#a ia lakukan2 Hai +7nan ketahuilah kelua&n#a napa"ku men%adi pu%i2 Mak"udn#a napa"ku men%adi "halat2 Ka&ena tutu& pen lihatan dan penden a&an di"u&uh melepa"kan da&i an an-an an, %adi kalau kamu "halat ma"ih men ia"kan kelan en an dalam alam kematian ini, maka "e"un uhn#alah kamu ini 7&an ka6i&2) 4ika kamu (i%ak"ana men atu& tindakanmu, tanpa una 7&an men#em(ah :a((u5l Galamien, Tuhan "ekalian alam, "e(a( di dunia ini tidak ada H#an A un 2 Ka&ena 7&an melekat pada (an kai, me"kipun di3at dilapi"i ema", akhi&n#a mem(u"uk %u a, han3u& le(u& (e&3ampu& den an tanah2 +a aimana "a#a dapat (e&"7lek!) Menu&ut we%an an S#ekh Siti 4ena&, 7&an "em(ah#an tidak mempe&7leh apa-apa, (aik di "ana, maupun di "ini2 N#atan#a kalau ia "akit, ia men%adi (in un 2 4ika tidu& "epe&ti (udak, di"em(a&an tempat2 4ika ia mi"kin, m7h7n a a& men%adi ka#a tidak dika(ulkan2 Apala i (ila ia "aka&atul maut, matan#a mem(elalak tiada ke&7han2 Ka&ena ia "e an menin alkan dunia ini2 Demikianlah we%an an u&u "a#a #an (i%ak"ana2) Umumn#a "ant&i dun u, han#a (e&d'iki& dalam keadaan k7"7n da&i ken#ataan #an "e"un uhn#a, mem(a#an kan adan#a &upa Iat u5llahu, kemudian ada &upa dan inilah #an ia an ap H#an Widi2) Apakah ini (ukan (a&an "e"at! +uktin#a kalau ia mem7h7n untuk men%adi 7&an ka#a tidak dilulu"kan2 Sekalipun demikian "a#a di"u&uh meluhu&kan D'at5llahu #an &upan#a ia lihat waktu ia (e&d'iki&, men ikuti "#a&a5 "e(a ai "#a&i5at, %ika 4um5at ke me"%id (e&len an men an ukan uk, memu%i 8an e&an #an "un#i "en#ap, (ukan #an di "ana, (ukan #an di "ini2) Sa#a di"u&uh mak(udullah, meluhu&kan Tuhan itu, "e&ta akan ditipu dian kat men%adi Wali, (e&kelilin men%ual tutu&, "am(il men3a&i na"i u&ih den an laukn#a a#am (etina (e&(ulu putih #an dima"ak (um(u &u%ak pada "elamatan meluhu&kan :a"ulullah2 Ia makan "an at lahap, me"kipun la akn#a "epe&ti 7&an #an tidak "uka makan2 Hal itulah am(a&an &a%a penipuN) +7nan , %an an (e&(uat #an demikian2 Ketahuilah dunia ini alam kematian, "edan akhi&at alam kehidupan #an lan en tiada men enal waktu2 +a&an "iapa "enan pada alam kematian ini, ia te&%e&at 7da, te&lekat pada "u& a dan ne&aka, menemui pana", "edih, hau", dan lapa&)2 TSe&at S#aikh Siti 4ena&, Ki Sa"t&awi%a#a, 8upuh 0I 8an ku&, --/=U2 Tiada u"ah me&a"a en an mene&ima petuahku #an ti a (uah

%umlahn#a2 8e&tama %an anlah hendakn#a kamu men%alankan penipuan #an kete&laluan, a a& "upa#a kamu tidak dite&tawakan 7&an di kelak kemudian ha&i2 Aan kedua, %an an kamu me&u"ak (a&an -(a&an penin alan pu&(a, mi"aln#a B l7nta& na"kah "a"t&a #an indah-indah, tuli"an dan am(a&- am(a& pada (atu 3andhi2 Demikian pula ka#u dan (atu #an me&upakan penin alan ke(uda#aan 'aman dulu, %an an kamu han3u&-le(u&kan2 Ketahuilah (a i "uku 4awa "i6at-"i6at Hindu-+udha tidak dapat dihapu"2 Aan keti a, %ika kamu "etu%u, me"%id ini "e(aikn#a kamu (uan "a%a mu"nahkan den an api2 Sa#a (e&(ela" ka"ihan kepada ketu&unanmu, "e(a( tidak u&un me&eka menu&uti kamu, ma(uk d75a, te&"e"at ma(uk-t7(at, (e&an an-an an lam #akunil2) @7&an men#em(ah nama #an tiada wu%udn#a, ha&u" di3e ah2 Maka da&i itu %an an kamu te&u"-te&u"kan, "e(a( itu pal"u2) TSe&at S#aikh Siti 4ena&, Ki Sa"t&awi%a#a, 8upuh 0I 8an ku&, /?-<FU2 Kh7t(ah 8e&pi"ahan Sunan 8an un +an#ak 7&an #an ema& den an k"e%atian, tapi ka&ena (elum pe&nah (e& u&u maka "emua itu dipahami dalam k7ntek" dualita"2 Aan "atu dian ap w%ud lain2 Se"un uhn#a 7&an #n melihat "epeti ini akan ke3ewa2 Apala i #an ditemui akan men%adi hilan 2 Walaupun dia (e&kelilin men3a&i, ia tidak akan menemukan #an di3a&i2 8adahal #an di3a&i, "e"un uhn#a telah ditiman dan dipe an , (ahkan "ampai ke(e&atan mem(awan#a2 Dan ka&ena (elum tahu ke"e%atiann#a, 3iptan#a tanpa u&u men#epelekan tuli"an dan ke"e%atian Tuhan2) Walaupun ditutu&kan "ampai 3apai, ditun%ukkan %alann#a, "e"un uhn#a dia tidak memahamin#a ka&ena ia han#a "i(uk men hitun d7"a (e"a& dan ke3il # diketahuin#a2 Tentan hal ku6u& ka6i& #an dit7lakn#a itu, (ukti (ahwa ia adalah 7&an #an ma"ih mentah pen etahuann#a2 Walaupun tidak pe&nah lupa "em(ah#an , pua"an#a dapat di(an a(an akan tanpa "ela, tapi ia te&%e(ak menaati #an "udah ditentukan Tuhan2 Sem(ah pu%i dan pua"a #an ditekuni, mem(uat 7&an %u"t&u lupa akan "an kan pa&an *a"al dan tu%uan12 Ka&ena itu, ia le(ih k7n"ent&a"i melihat d7"a (e"a&-ke3il #an dikhawati&kan, dan a%a&an ku6u& ka6i& #an di%auhi %u"t&u mem(uat (in un "ikapn#a2 Tidak ada dulu dinulu2 Tidak me&a"a, tidak men#entuh2 Tidak "alin mendekati, "ehin a (uta 7&an itu2 Takdi& dian ap tidak akan te&%adi, "alah-"alah men an ap ada duali"me anta&a Maha 8en3ipta dan Maha Memeliha&a2 4ika aku pun#a pemiki&an #an demikian, le(ih (aik aku mati "a%a ketika ma"ih (a#i2 Tidak te&hitun tidak (e&6iki&, (an#ak 7&an #an me&a"a men eluti tata la6al, men ka%i "em(ah#an dan (e&letih-letih (e&pua"a2 Semua itu dian ap akan mampu men anta&kan2 8adahal "alah-"alah men%adikan 3elaka dan (ahkan (an#ak #an men%adi (e&hala2) 8emiki&an "a#a "e%ak ke3il, I"lam tidak den an "em(ah#an , I"lam tidak den an pakaian, I"lam tidak den an waktu, I"lam tidak den an (a%u dan

I"lam tidak den an (e&tapa2 Dalam pemiki&an "a#a, #an dimak"ud I"lam tidak ka&ena men7lak atau mene&ima #an halal atau ha&am2 Adapun #an dimak"ud 7&an I"lam itu, mulia wi"e"a %ati, kemuliaan "elamat "empu&na "ampai tempat tin aln#a (e"7k2 Sepe&ti (ulu "elem(a& atau tepun "e elinti&, han u" tak te&"i"a2 Kehidupan di dunia "epe&ti itu ke(e&adaann#a2) Manu"ia, "e(elum tahu makna Ali6, akan men%adi (e&antakan@2Ali6 men%adi panutan "e(a( uintuk "emua hu&u6, ali6 adalah #an pe&tama2 Ali6 itu (adan idla6i "e(a ai anu e&ah2 Dua-duan#a (ukan Allah2 Ali6 me&upakan takdi&, "edan kan #an tidak (e&"atu naman#a ali6-lapat2 Se(elum itu %a at 3iptaan-N#a "udah ada2 Lalu ali6 men%adi antin#a, #an memiliki wu%ud tun al2 Aa, tun al &a"a, tun al wu%ud2 Ketun alan ini ha&u" di%a a (etul "e(a( tidak ada #an men aku tin kahn#a2 ALi6 wu%ud adalah Aan A un 2 Ia men%adi wu%ud mutlak #an me&upakan ke"e%atian &a"a2 4eni"n#a ada lima, #aitu ali6 mata, wa%ah, niat %ati, iman, "#a&i5at2) Allah itu pen%a(a&ann#a adalah d'at Aan Maha Mulia dan Maha Su3i2 Allah itu "e(ena&n#a tidak ada lain, ka&ena kamu itu Allah2 Dan Allah "emua #an ada ini, lahi& (atin kamu ini "emua tuli"an me&upakan anti da&i ali6, Allah itulah adan#a2) Ali6 pen%a(a&ann#a adalah pe&mulaan pada pen lihatan, melihat #an (ena&-(ena& melihat2 Adapun melihat D'at itu, me&upakan 3e&min ketun alan "e%ati menu&un kepada ke"e%atianmu2 ;aha#a #an kelua&, kepada 7tak ke(e&adaan kita di dunia ini me&upakan 3aha#a #an te&an (ende&an , itu memiliki "e&atu" dua puluh tu%uh ke%adian2 Men%adi pen lihatan dan penden a&an, napa" #an tun al, napa" kehidupan #an dinamakan 8an%i2 8an%i (a#an an d'at #an mewu%ud pada ke(an#akkan imam2 Semua men#e(ut d'iki& "e%ati, laa ilaaha illallah2) TSe&at Suluk Malan Sumi&an , 8upuh CU2 Kematian di Mata Sunan Ge"en +an#ak 7&an #an "alah menemui a%aln#a2 Me&eka te&"e"at tidak menentu a&ahn#a, pan3ainde&a ma"ih tetap "iap, "e ala ke"enan an "udah ditahan, napa" "udah te& ulun dan an an-an an "udah diikhla"kan, tetapi ketika lepa" ti&ta ni&ma#an#a (elum mau2 Maka ia menemukan #an "e&(a indah2) Dan ia dian ap manu"ia #an lua& (ia"a2 8adahal "e"un uhn#a ia adalah 7&an #an ten elam dalam an an-an an #an men#e"atkan dan tidak n#ata2 +udi dan da#a hidupn#a tidak mau mati, ia ma"ih "enan di dunia ini den an "e ala "e"uatu #an hidup, ma"ih "enan ia akan &a"a dan piki&ann#a2 +a in#a hidup di dunia ini nikmat, itulah pendapat manu"ia #an ma"ih te&pikat akan keduniawian, pendapat elandan an #an pe& i ke mana-mana tidak menentu dan tidak tahu (ahwa (e"7k ia akan hidup #an tiada kenal mati2 Se"un uhn#alah dunia ini ne&aka2)

Maka pendapat K#ai Siti 4ena& (etul, "a#a "etu%u dan tuan (ena&-(ena& "e7&an mukmin #an (e&pendapat tepat dan "e#7 #an#a tuan %adi 3e&min, "u&i tauladan (a i 7&an -7&an lain2 Ta&kuma"iwalahu *A&a( a"li B ta&ku ma "iwa Allahu1, di dunia ini ham(a 3ampu& den an kh7li$(ta, ham(an#a di "u& a, khalikn#a di ne&aka a un 2) TSe&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh MIII Dandan ula, /--<,U S#a&i5at 8al"u 8a&a Wali Menu&ut Ki ;antula Menu&ut a%a&an u&uku S#ekh Siti 4ena&, di dunia ini alam kematian2 Lleh ka&ena itu, dunia #an "un#i ini tidak ada H#an A un "e&ta malaikat2 Akan tetapi (ila "a#a (e"7k "udah ada di alam kehidupan "a#a akan (e&%umpa dan kadan kala "a#a men%adi Allah2 Nah, di "itu "a#a akan (e&"em(ah#an 2) 4ika "eka&an "a#a di"u&uh "h7lat di me"%id "a#a tidak mau, me"kipun "a#a (ukan 7&an ka6i&2 +7leh %adi "a#a 7&an te&lanta& akan 8an e&an Tuhan2 Kalau "ant&i undul, tidak tahun#a #an ada di "ini atau di "ana2 Ia (e&pen an an kandhilullah, ma(uk akan Allah, (uta la i tuli2) Lain haln#a den an "a#a, mu&id S#ekh Siti 4ena&2 Sa#a tidak men hi&aukan u%a& pa&a Wali, #an men kukuhkan S#a&i5at pal"u, #an me&u ikan di&i "endi&i2 Nah, S#ekh Dum(a, piki&kanlah "emua #an "a#a katakan ini2 Dalam dadamu ada Al-Hu&5an2 Se"uai atau tidak #an "a#a tutu&kan itu, kanda pa"ti tahu2) TSe&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh M 8an ku&, .-,.U2 4awa(an Ki +i"7n7 Tentan Seme"ta, Tuhan dan :7h Ki +i"ana men#an upi kemudian men%awa( pe&tan#aan da&i Sultan DemakB 8e&tan#aan pe&tama B 8e&tan#aan, (ahwa Allah men3iptakan alam "eme"ta itu adalah ke(7h7n an (elaka2 Se(a( alam "eme"ta itu (a&an (a&u, "edan Allah tidak mem(uat (a&an #an (e&wu%ud menu&ut dalil B la#atik(i#u hilamuhdil, a&tin#a tiada (e&kehendak men3iptakan (a&an #an (e&wu%ud2 Adapun te&%adin#a alam "eme"ta ini i(a&atn#a B d&ikumahi#ati B a&tin#a menemukan keadaan2 Alam "eme"ta ini B la awali2 A&tin#a tiada (e&awal2 8an%an "ekali ki&an#a kalau ham(a men u&aikan (ahwa alam "eme"ta ini me&upakan (a&an (a&u, (e&da"a&kan #an dituli" dalam Ku&an2) 8e&tan#aan #an kedua B 8aduka (e&tan#a di mana &umah H#an Widi2 Hal itu (ukan me&upakan hal #an "ulit, "e(a( Allah "e%iwa den an "emua 'at2 Iat wa%i(ul wu%ud itulah tempat tin aln#a, "eumpaman#a Iat tanahlah &umahn#a2 Hal ini pan%an "ekali kalau ham(a te&an kan2 Lleh ka&ena itu ham(a 3ukupkan "ekian "a%a u&aian ham(a2) Selan%utn#a pe&tan#aan keti a B (e&ku&an n#a n#awa "ian malam, "ampai ha(i" ke manakah pe& in#a n#awa itu2 Nah, itu "an at mudah

untuk men%awa(n#a2 Se(a( n#awa tidak dapat (e&ku&an , maka n#awa itu (a aikan %a"ad , (e&upa undukan, dapat au", &u"ak dimakan anaianai2 Hal inipun akan pan%an "ekali untuk ham(a u&aikan2 Me"kipun ham(a 7&an "ud&a a"al de"a, akan tetapi tata (aha"a kawi ham(a men etahui %u a, (aik (aha"a (ia"a maupun #an dapat din#an#ikan2 La u tem(an "an"eke&ta pun ham(a dapat men#an#ikan %u a den an men u&aikan a&ti kalimatn#a, "ekali u" ham(a (ukan "e7&an empu atau pu%an a, melainkan "e7&an #an han#a tahu "edikit tentan ilmu2) Itu "emua di"e(a(kan ka&ena ham(a (e& u&u kepada S#ekh Siti 4ena&, di K&endha"awa, tekun mempela%a&i ke"u"a"te&aan dan menu&uti pe&intah u&u #an (i%ak"ana2 Semua mu&id S#ekh Siti 4ena& men%adi 7&an #an 3akap, (e&kat kemampuan me&eka untuk mene&ima a%a&an u&u me&eka "epenuh hati2) Adapun pe&tan#aan #an keempat B paduka (e&tan#a (a aimanakah &upa Aan Maha Su3i itu2 Kita( Ulumuddin "udah mem(e&itahukan B walahu lahi& in"an, wa(atinul in"ani (aitu-(a#tullahu *A&a( a"li B wa Allahu d'ahi& al-in"an, wa(athin, al-in"anu (a#tullahu1, a&tin#a lahi&iah manu"ia itulah &upa H#an Widi2 +atiniah manu"ia itulah &umah H#an Widi2 +an#ak "ekali #an te&tuli" dalam Kita( Ulumuddin, "ehin a apa(ila ham(a "ampaikan kepada paduka, Kan%en 8an e&an Tem(a#at tentu (in un , ka&ena paduka tidak dapat mene&ima, (ahkan mun kin paduka men i&a (ahwa ham(a "e7&an ma%enun2 Demikianlah we%an an S#ekh Siti 4ena& #an telah ham(a te&ima2) Gu&u ham(a men u&aikan a"al-u"ul manu"ia den an %ela", mudah dite&ima 7leh pa&a "i"wa, "ehin a me&eka tidak men%adi (in un 2 Diwe%an pula tentan ilmu #an utama, #an men%ela"kan tentan dan ke unaan (udi dalam alam kematian di dunia ini "ampai alam kehidupan di Akhi&at2 U&aiann#a %ela" dapat dilihat den an mata dan di(uktikan den an n#ata2) Dalam mem(e&ikan pela%a&an, u&u ham(a S#ekh Siti 4ena&, tiada memakai ti&ai "elu(un , tiada pula memakai lam(an -lam(an 2 Semua pen%ela"an di(e&ikan "e3a&a te&(uka, apa adan#a dan tanpa men ha&apkan apa-apa "edikitpun2 Den an demikian mu"nah "e ala tipu mu"lihat, kepal"uan dan "e ala pe&(uatan #an dipe& unakan untuk melakukan ke%ahatan2 Hal ini (e&(eda den an apa #an dilakukan pa&a u&u lainn#a2 Me&eka men a%a&kan ilmun#a "e3a&a diam-diam dan (e&(i"ik-(i"ik, "e7lah-7lah men%ual "e"uatu #an ai(, di"e&tai den an ha&apan untuk mempe&7leh "e"uatu #an men untun kan untuk di&in#a2) Ham(a "udah (e&ulan kali (e& u&u "e&ta diwe%an 7leh pa&a wali mu5min, di(e&itahu akan adan#a Muhammad "e(a ai :7"ulullah "e&ta Allah "e(a ai 8an e&an ham(a2 A%a&an #an dituntunkan menuntun "e&ta mem(uat ham(a men%adi (in un dan menu&ut pendapat ham(a a%a&an me&eka "uka& dipahami, me&awak-&am(an tiada pat7kan #an dapat di%adikan da"a& atau pe an an2 Ilmu A&a( men%adi ilmu +udha, tetapi

ka&ena tidak "e"uai kemudian me&eka men am(il da"a& dan pe an an Kan%en Na(i2 Me&eka mematikan &a a, me&antau kemana-mana "am(il men#ia&kan a ama2 8adahal ilmu A&a( itu tiada kenal (e&tapa, ke3uali (e&pua"a pada (ulan :7madan, #an dilakukan den an men3e ah makan, tiada (e&ha&ap apapun2) 4adi %ela" kalau pa&a wali itu ma"ih man anut a ama +udha, (uktin#a me&eka ma"ih "e&in ketempat-tempat "un#i, ua- ua, hutan-hutan, unun - unun atau tepi "amude&a den an men henin kan 3ipta, "e(a ai laku demi te&3iptan#a kein inan me&eka a a& dapat (e&temu den an H#an Sukma2 Itulah (uktin#a (ahwa me&eka ma"ih dikua"ai "etan i%a%il2 Menu&ut 3e&ita A&a( Am(i#a, tiada 7&an #an dapat men3e ah "andan pan an "e&ta tiada untuk kua"a (e&%a a men3e ah tidu& ke3uali 7&an +udha #an men"u3ikan di&in#a den an %alan demikian2 Nah, "ilahkan memiki&kan apa #an ham(a katakan, "e(a ai %awa(an ata" empat pe&tan#aan paduka2)TSe&at S#aikh Siti 4ena& Ki Sa"&awi%a#a, 8upuh M 8an ku&, //-C?U2 Wa"iat dan A%a&an S#ekh Am7n &a a )S#ekh Am7n &a a adalah "alah "e7&an pewa&i" a%a&an S#ekh Siti 4ena& pada ma"a Sultan A un Han#7ku"um7 *,FC?12 Men enai &in3ian kehidupan dan a%a&an S#ekh Am7n &a a dapat di(a3a di "e&at ;entini)2 S#ekh Am7n &a a mewa"iatkan (e&(a ai inti a%a&an #an *8&im(7n Sa(da Sa"ma#a9 hlm2 /C1B meliputi

,2 :aha#u in +udhi *"elamat akhlak dan m7&al12 /2 Men3e ah dan (e&le(ihn#a makanan2 <2 Sedikit tidu&2 C2 Sa(a& dan tawakal dalam hati2 ?2 Mene&ima "e ala kehendak dan takdi& Tuhan2 F2 Selalu men"#uku&i takdi& Tuhan2 >2 Men a"ihi 6aki& dan mi"kin2 .2 Men7l7n 7&an #an ke"u"ahan2 -2 Mem(e&i makan kepada 7&an #an lapa&2 ,=2 Mem(e&i pakaian kepada 7&an #an telan%an 2 ,,2 Mem(e&ikan pa#un kepada 7&an #an kehu%anan2 ,/2 Mem(e&ikan tudun kepada 7&an #an kepana"an2 ,<2 Mem(e&ikan minum kepada 7&an #an hau"2 ,C2 Mem(e&ikan t7n kat penun%uk kepada 7&an #an (uta2 ,?2 Menun%ukkan %alan kepada 7&an #an te&"e"at2 ,F2 Men#ada&kan 7&an #an lupa2 ,>2 Mem(ena&kan ilmu dan laku 7&an #an "alah2 ,.2 Men a"ihi dan memuliakan tamu2 ,-2 Mem(e&ikan maa6 kepada ke"alahan dan d7"a "anak-kandun , "auda&a, dan "emua manu"ia2 /=2 4an an me&a"a (ena&, %an an me&a"a pinta& dalam "e ala hal, %an an me&a"a memiliki, me&a"alah (ahwa "emua itu han#a titipan da&i Tuhan

#an mem(uat (umi dan lan it, %adi manu"ia itu han#alah "uda&ma *meman6aatkan den an (aik den an tu%uan dan 3a&a #an (aik pula1 "a%a2 8akailah (udi, "#uku&, "a(a&, mene&ima, dan &ela2 TA%a&an S#ekh Am7n &a a itu "e(ena&n#a meliputi "emua tindakan manu"ia di dalam men#elami kehidupan di (umi ini, #an di"e(ut S#ekh Siti 4ena& "e(a ai alam kematian2 Dalam memahami /= a%a&an te&"e(ut, hendakn#a %an an te&%e(ak dalam "e i k7ntek"tualn#a "a%a, namun hendakn#a di"elami den an "e enap nala& dan &a"a (atin2 A%a&an S#ekh Siti 4ena& Menu&ut 8an e&an 8an un @2Sa#a men3a&i ilmu "e%ati #an (e&hu(un an lan "un den an a"al dan tu%uan hidup, dan itu "a#a pela%a&i melalui tana%%ul ta&ki2 Menu&ut "a#a , untuk men ha&apkan hida#ah han#alah (ia" didapat den an ke"e%atian ilmu2 Demi ke"entau"aan hati men apai e%7lak %iwa, "a#a tidak in in te&%e(ak dalam "#a&iat2) 4ika "a#a te&%e(ak dalam "#a&iat, maka "epe&ti (u&un "udah (e& e&ak, akan tetapi mendapatkan piki&an #an "alah2 Ka&ena pe&(uatan "alah dalam "#a&iat adalah pada ke"alahpahaman dalam memahami la&an an2 +a i "a#a ke"e%atian ilmu itulah #an "eha&u"n#a di3a&i dan di"e"uaikan den an ilmu kehidupan2 Ke(an#akan manu"ia itu, %ika "udah "ampai pada %an%i maka hatin#a men%adi khawati&, watakn#a "elalu wa"-wa"@ "enantia"a takut a al@2Alam di(awah k7l7n lan it, diata" hampa&an (umi dan "emua i"i didalamn#a han#alah 3iptaan Aan E"a, tidak ada ke&a uan2 Lahi& (atin ha&u" (ulat, mantap (e&pe an pada tekad2) *Se&at Suluk Malan Sumi&an , 8upuh ,-/12 Aan mem(uat kita paham akan di&i kita, 8e&tama tahu akan datan a%al, ka&ena itu tahu %alan kemuliaann#a, Kedua, tahu da&imana a"aln#a ada kita ini "e"un uhn#a, (e&a"al da&i tidak ada2 Kehendak-N#a pa"ti %adi, dan ke%adian itu "endi&i men%adi mi"al2 Wu%ud mu"tahil pe&tandan#a "e(a ai 3e&min #an (e&"ih me&ata ke"elu&uh alam2 Aan pa"ti d'atn#a k7"7n , "ekali dan tidak ada la i2 Dan %an anlah men#7m(7n kan di&i, (e&"ikaplah mene&ima %ika (elum (e&ha"il2 Semua itu kehendak San Maha 8en3ipta2 Se(a ai makhluk 3iptaan, manu"ia didunia ini han#a "atu &ep7tn#a2 Aaitu tidak (e&wenan (e&kehendak, dan han#a pa"&ah kepada kehendak Allah2) Se ala #an te&3ipta te&di&i da&i %a"ad dan "ukma, "e&ta (adan dan n#awa2 Itulah "a&ana utama, #akni 3aha#a, &7h, dan %a"ad2 Aan tidak tahu dua hal itu akan "an at men#e"al2 Han#a "atu ilmun#a, melampaui San Utu"an2 Namun (a i #an ilmun#a ma"ih dan kal akan mu"tahil men3apai ke(ena&an, dan manun al den an Allah2 Dalam hidup ini, ia tidak (i"a men aku di&i "e(a ai Allah, Sukma Aan Maha Hidup2 Ku6u& %ika men#e(ut di&i "e(a ai Allah2 Ku6u& %u a %ika men#amakan hidupn#a den an Hidup San Sukma, ka&ena "ukmaitu adalah Allah2) TSe&at Suluk Malan Sumi&an , 8upuh /U2 ) Waktu "halat me&upakan pilihan waktu #an "e"un uhn#a (e&an kat da&i ilmu #an he(at2 Men e&tikah Anda, men apa "halat d'uhu& empat

&aka5at! Itu di"e(a(kan kita manu"ia di3iptakan den an dua kaki dan dua tan an2 Sedan "halat GA"ha& empat &aka5at %u a, adalah ke%adian (e&"atun#a dada den an Tela a al-Kaut"a& den an pun un kanan dan ki&i2 Shalat Ma h&i( itu ti a &aka5at, ka&ena kita memiliki dua lu(an hidun dan "atu lu(an mulut2 Adapun "halat GI"#a5 en%adi empat &aka5at ka&ena adan#a dua telin a dan dua (uah mata2 Adapun "halat Su(uh, men apa dua &aka5at adalah pe&lam(an da&i ke%adian (adan dan &7h kehidupan2 Sedan kan "halat ta&awih adalah "unnah muakkad #an tidak (7leh ditin alkan dua &aka5atn#a 7leh #an melakukan, men-%adi pe&lam(an tum(uhn#a ali" kanan dan ki&i2) Adapun waktu #an lima, (ahwa ma"in -ma"in (e&(eda-(eda #an memilikin#a2 Shalat Su(uh, #an memiliki adalah Na(i Adam2 Ketika ditu&unkan da&i "u& a mulia, (e&pi"ah den an i"t&in#a Hawa men%adi "edih ka&ena tidak ada kawan2 Lalu ada wah#u da&i melalui malaikat 4i(&il #an men em(an pe&intah Tuhan kepada Na(i Adam, Te&imalah 37(aan Tuhan, "halat Su(uhlah dua &aka5at)2 Maka Na(i Adampun "iap melak"anakann#a2 Ketika Na(i Adam melak"anakan "halat Su(uh pada pa i ha&in#a, ketika "alam2 Telah mendapati i"t&in#a (e&ada di(elakan n#a, "am(il men%awa( "alam2 Shalat D'uhu& dimak"udkan ketika Kan%en Na(i I(&ahim pada 'aman kun7 mendapatkan 37(aan (e"a&, dima"ukkan ke dalam api hendak dihukum (aka&2 Ketika itu Na(i I(&ahim mendapat wah#u ilahi, di"u&uh untuk melak"anakan "halat D'uhu& empat &aka5at2 Na(i I(&ahim melak"anakan "halat, api padam "eketika2 Adapun "halat A"ha&, dimak"udkan ketika Na(i Aunu" "edan naik pe&ahu dimakan ikan (e"a&2 Na(i Aunu" me&a"akan ke"u"ahan ketika (e&ada di dalam pe&ut ikan2 Waktu itu te&dapat wah#u Ilahi, Na(i Aunu" dipe&intahkan melak"anakan "halat A"ha& empat &aka5at2 Na(i Aunu" "e e&a melak"anakan, dan ikan itu tidak mematikann#a2 Malah ikan itu mati, kemudian Na(i Aunu" kelua& da&i pe&ut ikan2 Sedan kan "halat Ma h&i( pada 'aman kun7 #an memulain#a adalah Na(i Nuh2 Ketika mu"i(ah (an%i& (andan "e%a at, Na(i Nuh (e&tau(at me&a"a (e&"alah2 Dia dite&ima tau(atn#a di"u&uh men e&%akan "halat2 Kemudian Na(i Nuh melak"anakan "halat Ma h&i( ti a &aka5at, maka (an%i&pun "u&ut "eketika2 Shalat GI"#a "e"un uhn#a Na(i I"a #an memulain#a2 Ketika kalah pe&an melawan :a%a Ha&ki#ah *4u a di"e(ut :a%a He&7de", ata"an Gu(e&nu& 87ntiu" 8ilatu"1 "emua kaumn#a (in un tidak tahu uta&a, "elatan, (a&at, timu& dan ten ah2 Na(i I"a me&a"a "u"ah, dan tidak lama kemudian datan malaikat 4i(&il mem(awa wah#u den an uluk "alam2 Na(i I"a dipe&intahkan melak"anakan "halat GI"#a2 Na(i I"a men#an upin#a, dan "emua kaumn#a men ikutin#a, dan malaikat 4i(&il (e&kata, Aku #an mem(ala"kan kepada 8endeta +alhum2) TSe&at Suluk Malan Sumi&an , 8upuh /U2 Menu&ut pemahaman "a#a, "e"uai petun%uk S#ekh Siti 4ena& dahulu, ana"i& itu ada empat #an (e&upa ana"i& (atin dan an"i& lahi&2 8e&tama, ana"i& Gu"ti2 8e&lu dipahami den an (aik d'at, "i6at, a"ma dan a65al *pe&(uatan1 kedudukann#a dalam &a"a2 D'at mak"udn#a adalah (ahwa di&i manu"ia dan apapun #an keme&lap di dunia ini tidak ada #an

memiliki ke3uali Tuhan Aan Maha Tin i, #an (e"a& atau #an ke3il adalah milik Allah "emua2 Ia tidak memiliki hidupn#a "endi&i2 Han#a Allah #an Hidup, #an Tun al2 Adapun "i6at "e"un uhn#a "e ala wu%ud #an kelihatan #an (e"a& atau ke3il, "ei"i (umi dan lan it tidak ada #an memiliki han#a Allah Tuhan Aan Maha A un 2 Adapun a"ma "e"un uhn#a, nama "emua 3iptaan "elu&uh i"i (umi adalah milik Tuhan Allah Aan Maha Le(ih Aan Maha Memiliki Nama2 Sedan kan a&tin#a a65al adalah "elu&uh e&ak dan pe&(uatan #an kelihatan da&i "elu&uh makhluk i"i (umi ini adalah tidak lain da&i pe&(uatan Allah Aan Maha Tin i, demikian mak"ud ana"i& Gu"ti2) Ana"i& &7h, ada empat pe&in3iann#a #an (e&wu%ud ilmu #an dinamai 3aha#a pe&"ak"ian *nu& "#uhud12 Mak"udn#a adalah "e(a ai (e&ikut B pe&tama, #an di"e(ut wu%ud "e"un uhn#a adalah hidup "e%ati atau amnu"ia "e%ati "epe&ti pe&tempu&an #an ma"ih pe&awan itulah #an dimak"ud (ada&ullah #an "e(ena&n#a2 Kedua, #an di"e(ut ilmu adalah pen etahuan (atin #an men%adi nu& atau 3aha#a kehidupan atau &7h idha6i, 3aha#a te&an men#ilaukan "epe&ti (intan ke%7&a2 Keti a, #an dimak"ud "#uhud adalah kehendak (atin ke%7&a2 Keti a, #an dimak"ud "#uhud adalah kehendak (atin tatkala memu"atkan pe&hatian te&utama ketika men u3apkan tak(i&2 Demikianlah pen%ela"an tentan ana"i& &7h, pe&3a#alah kepada ke3ende&un an hati2) Ana"i& manu"ia mak"udn#a hendaklah dipahami (ahwa manu"ia itu te&di&i da&i (umi, api, an in dan ai&2 +umi itu men%adi %a"ad, api men%adi 3aha#a #an (e&"ina&, an in men%adi napa" kelua& ma"uk, ai&, men%adi da&ah2 Keempatn#a (e& e&ak ta&ik mena&ik "e3a&a hai(2 Demikianlah pen%ela"an "a#a tentan ana"i&2 TSe&at Suluk Malan Sumi&an , 8upuh <U2 Nuwun

Anda mungkin juga menyukai