Anda di halaman 1dari 23

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PERANCANGAN STRATEGIK :: PROGRAM GEMILANG BOLA BALING SEKOLAH :: SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI, GERIK, 2011

1.0

PENDAHULUAN Pasukan Bola Baling Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari mampu melahirkan satu pasukan yang berwibawa dan berpotensi untuk mencipta kejayaan dan kecemerlangan yang dapat mengharumkan nama sekolah ,daerah, dan negeri ke peringkat kebangsaan. Segala halangan dan batasan dari segi penyertaan, peralatan, masa, tempat latihan serta teknik permainan akan dapat di atasi melalui program-program yang dirancang dengan teliti melalui pemantauan dari masa ke semasa.

2.0

MATLAMAT

2.
2.2 2.! 3.0

Program ini diwujudkan memandangkan bola baling adalah satu bidang sukan yang mementingkan unsur-unsur disiplin,ketekunan, serta kemahiran-kemahiran yang khusus. Membentuk pasukan yang mantap bagi membentuk amalan bekerjasama, tolong-menolong, percayamempercayai antara satu sama lain serta hormat-menghormati. Membentuk generasi berketerampilan, disiplin, berse"ahaman serta memperkukuhkan kualiti diri pelajar serta sahsiah mereka.

OBJEKTIF

!. !.2
!.! !.$

Memperkembangkan minat murid dalam bidang kesukanan. Memberi pendedahan kepada kemahiran-kemahiran asas pendidikan jasmani. Melahirkan generasi yang kreati", ino#ati", mempunyai perwatakan yang mulia, emosi yang stabil dan peribadi yang seimbang dari segi jasmani dan rohani. Memberi peluang kepada pelajar untuk menceburi diri dalam akti#iti yang betul dengan bersistematik dan ada kesinambungan.

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

!.%
!.'

!.(
4.0

Mengenalpasti bakat sedia ada pelajar melalui pembelajaran Pendidikan &asmani. Melahirkan pelajar yang berdaya saing dalam setiap pertandingan. Sebagai asas bagi memilih wakil-wakil sekolah dalam pertandingan peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.

VISI SEKOLAH Sekolah Kebangsaan Mahkota Sari menjadi Sekolah Berprestasi )inggi Menjelang 2* %

5.0

VISI KELAB BOLA BALING Pasukan Bola Baling Sekolah +emerlang di Pesada Kebangsaan dan ,ntarabangsa Menjelang 2* %

'.*

MISI KELAB BOLA BALING


.0

Mencapai kejayaan yang cemerlang di peringkat sekolah, daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Melahirkan generasi yang kreati", ino#ati" dan mempunyai kepakaran dalam bidang kesukanan. Sentiasa cinta akan negara dan dapat meningkatkan bidang sukan negara.

PENCAPAIAN ! SASARAN
BIL AKTIVITI ! PERTANDINGAN Bola Baling Peringkat -on Kumpulan SKMS ./0 Kumpulan SKMS .P0 2 Bola Baling Peringkat 3aerah " 1 1 PERINGKAT D N K
PENCAPAIA N SEMASA

SASARAN 2011 2012 Ke-2 Ke-! Penyertaan &ohan 2.&ohan Penyertaan

Ke-$ Ke-! )idak Meneyertai

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI

ANALISIS PERSEKITARAN #S$OT%

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH

KEKUATAN & S '


S . 4uru penasihat yang berpengalaman. S2. Murid berminat dan berbakat S!. 4uru komited dengan tugas S$. Kawalan murid lebih mudah

KELEMAHAN & $ '


5 . Masa latihan yang terhad 52. Kurang pemain pelapis 5!. Murid kurang stamina 5$. Murid kurang melibatkan diri dalam latihan permainan yang diadakan 5%. 4uru kurang kemahiran secara "ormal terutama dalam pengadilan

PELUANG & O ' 6 . Membimbing murid-murid menjalankan akti#iti dengan berkesan. 62. Mengadakan perlawanan persahabatan dengan sekolah lain 6!. Bantuan latihan dari ibu bapa yang berkemahiran

CABARAN & T ' ) . Masa dan cuaca ketika latihan dijalankan kurang sesuai )2. 7bu bapa kurang memberi galakan )!. Kehadiran murid kurang menggalakkan )$. )iada kemudahan pengangkutan awam

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

ANALISIS PERSEKITARAN #S$OT%


DALAMAN S

)erdapat ramai pelajar yang berminat dan berkemahiran dalam bidang sukan.

Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana murid terlibat dengan kelas 8ardhu ,in waktu petang . sekolah agama 0 )enaga pengajar yang berkebolehan tidak mencukupi

S 2 S !

Peralatan yang mencukupi untuk sesi latihan untuk tiga kumpulan ,da seorang tenaga pengajar yang berkebolehan

5 2

LUARAN

Prasarana sekolah yang amat memuaskan Pihak P7B4 sentiasa memberikan komitmen yang baik 9ubungan baik dengan pihak PP3 &P2 dan lain-lain Mengatur masa latihan yang tidak bertindih dengan akti#iti lain pelajar

62

S6 Memberi peluang kepada murid yang berminat

56 Menyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan akti#iti

6! )

S) Pendedahan 1 kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih

5) Mohon Sumbangan1:uran

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

BIDANG, ISU STRATEGI, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI


BIDANG Penyertaan Murid ISU STRATEGI Memberi peluang kepada murid yang berminat untuk menyertai kelab MATLAMAT /ebih ramai murid terlibat OBJEKTIF Mencungkil bakat untuk diketengahkan sebagai pasukan sekolah KPI Bilangan murid bertambah TOV $* orang SASARAN 2011 2012 %* orang '* orang STRATEGI

. Keahlian Kelab
secara terbuka kepada murid thn $,%,dan '. Memberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keakti"an.

2.

Perancangan masa latihan

Menyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan akti#iti

Murid dapat melibatkan diri dalam semua akti#iti secara tarancang

Murid mendapat latihan secukupnya bagi menguji kebolehan dan keupayaan diri

**; Murid dapat hadir semasa akti#iti dijalan kan

<%;

=%;

**;

. Minta
pengecualian sehari dalam seminggu kelas K,8, daripada pihak pengurusan Sekolah agama 2. Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

BIDANG, ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI , SASARAN DAN STRATEGI


SASARAN 2011 2012 ! % orang orang orang TOV

BIDANG Kursus Kejurulatih

ISU STRATEGI Pendedahan 1 kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih

MATLAMAT Peningkatan jumlah jurulatih yang berkemahiran tinggi

OBJEKTIF Pengukuhan latihan pengendalian akti#iti

KPI Bilangan jurulatih terlatih bertamb ah

STRATEGI . Menjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PP3 dan &P2. 2. Mengadakan kursus dalaman . Muird dikenakan yuran setiap kali perjumpaan. 2. Memohon sumbangan ihsan daripada ,3>2 dan orang perseorangan.

Kewangan

Mohon Sumbangan1 :uran

Menyediakan kemudahan dan keperluan yang lengkap bagi melancarkan perlaksanaan akti#iti

4uru dan murid selesa menjalankan akti#iti

Peratus sumban gan ,3>2 dan orang perseor angan

eima/fr 2011

'

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING 2011 S)?,)@47 S)?,)@47 A A Memberi peluang kepada murid yang berminat untuk menyertai kelab /ebih ramai murid terlibat

BI L .

PROGRAM!PROJEK Keahlian Kelab secara terbuka kepada murid thn $,%,dan '. Memberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keakti"an.

TANGGUNGJA$ AB 4uru Penasihat

TEMPOH &anuari

KOS!SUMB ER -

OUTPUT & HASIL ' &umlah ahli bertambah &umlah ahli dan kesungguha n murid

KPI

PELAN KONTINGE NSI 7klan dan promosi Majlis penyerahan sijil

2.

4uru Penasihat

Sepanjang )ahun

?M %.**

PELAN TEKTIKAL

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 S)?,)@47 2 S)?,)@47 A A Menyusun masa yang bersesuaian elak pertindihan akti#iti Murid dapat melibatkan diri dalam semua akti#iti secara terancang

BI L .

PROGRAM!PROJEK Minta pengecualian sehari dalam seminggu kelas K,8, daripada pihak pengurusan Sekolah agama Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan

TANGGUNGJA$ AB Pengurusan Sekolah1PK kokurikulum

TEMPOH &anuari

KOS!SUMB ER -

OUTPUT & HASIL ' Perse"ahama n dan sepakatan

KPI

PELAN KONTINGE NSI 9antar surat makluman 1 rundingan bersemuka

2.

4uru Penasihat

Sepanjang )ahun

,kti#iti kelab dapat dilaksananka n dengan terancang

&adual akti#iti dan pengagihan kumpulan

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011

eima/fr 2011

<

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

S)?,)@47 ! S)?,)@47

A A

Pendedahan 1 kursus kepada guru yang berminat sebagai jurulatih Peningkatan jumlah jurulatih yang berkemahiran tinggi

BI L .

PROGRAM!PROJ EK Menjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PP3 dan &P2. Mengadakan kursus dalaman

TANGGUNGJA$ AB Pengurusan Sekolah1PK Koku PP3 dan &P2

TEMPO H 8ebuari - Mei

KOS!SUMB ER Peruntukan yang disediakan oleh PP31&P2

OUTPUT & HASIL ' ?amai guru berkebolehan sebagai jurulatih

KPI Pertambahan guru berkebolehan sebagai jurulatih

PELAN KONTINGENSI 5ujud kerjasama dua hala dengan pihak ber tanggungjawab

2.

Pengurusan sekolah 1 PK Koku @n. 5an Mohd Khairuddin dan guru-guru dari sekolah berhampiran

8ebruar i - Mei

P7B4 1 Kelab 4uru

Perkongsian ilmu dan lebih ramai guru berkebolehan dalam melatih murid

Pertambahan guru berkebolehan sebagai jurulatih

4uru Penasihat ,tau guru-guru dari sekolah berhampiran sebagai mentor1"asilitat or

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PELAN TEKTIKAL PROGRAM KECEMERLANGAN BOLA BALING 2011 S)?,)@47 $ S)?,)@47 A A Mohon Sumbangan 1 :uran Menyediakan kemudahan dan keperluan yang lengkap bagi melancarkan perlaksanaan akti#iti. TANGGUNGJA$ AB KOS!SUMB ER :uran murid OUTPUT & HASIL ' Kewangan kelab bertambah PELAN KONTINGENS I Surat pemberitahua n kepada ibu bapa 1 penjaga murid Surat mohon sumbangan

BI L .

PROGRAM!PROJEK

TEMPOH Sepanjang )ahun

KPI -

Muird dikenakan yuran 4uru Penasihat setiap kali perjumpaan.

2.

Memohon sumbangan ihsan daripada ,3>2 dan orang perseorangan.

Pengurusan Sekolah 1 PK Koku

,wal )ahun

Kewangan kelab bertambah

PELAN OPERASI

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 PELAN OPERASI 2ama Projek 1 Program 6bjekti" : A A 1 Keahlian Kelab secara terbuka kepada murid thn $,%,dan '. . 3apat mengenalpasti bakat dan kebolehan murid 2. 3apat membentuk pasukan pelapis dan pasukan sekolah !. /ebih ramai murid berpeluang menimba ilmu &anuari )ahun $, %, dan ' PROSES KERJA Mesyuarat antara 4uru-guru Penasihat dan pihak Pengurusan Sekolah Pengumuman dan iklan dipemerkan serta pengedaran borang pemohoman keahlian Mendapatkan kembali borang permohonan Proses borang keahlian mengikut ketetapan yang diputuskan oleh semua guru penasihat Pengagihan kumpulan TANGGUNGJA$AB 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru penasihat 4uru Penasihat TEMPOH hari 2 minggu 2 minggu minggu 2 hari

)empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran LANGKA H

A A

2 ! $ % ' (

Mesyuarat pertama dan jumlah keahlian 4uru Penasihat hari diumumkan /aporan perlaksanaan sama keahlian mencapai Selepas mesyuarat 4uru penasihat target atau tidak pertama PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PELAN OPERASI 2ama Projek 1 Program 6bjekti"

: A A

2 Memberi sijil keahlian kepada setiap penyertaan mengikut keakti"an. . Menarik minat murid untuk menyertai kelab 2. Menarik minat murid untuk bergiat akti" dan menunjukkan kebolehan dan bakat !. Menarik minat murid untuk bergiat secara bersungguh- sungguh sehingga terpilih sebagai pasukan sekolah Sepanjang )ahun )ahun $, %, dan '

)empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKA H

PROSES KERJA Perbincangan dan perbincangan tentang proses pembahagian sijil dan kreatiria yang perlu ahli kelab kuasai. Penyampaian sijil tahap paling rendah disampaikan semasa perjumpaan, manakala untuk tahap yang lebih tinggi seperti sijil layak mewakili sekolah disampaiakan dalam perhimpunan pagi. Penyediaan sijil

TANGGUNGJA$AB

TEMPOH

4uru Penasihat

hari

4uru Penasihat dan 4uru Bertugas Mingguan

hari

4uru Penasihat

Sebelum Penyampaian Sijil

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PELAN OPERASI 2ama Projek 1 Program 6bjekti"

: A A

3 Minta pengecualian sehari dalam seminggu kelas K,8, daripada pihak pengurusan Sekolah agama . Mewujudkan kerjasama dan sepakatan dalam memberi peluang yang terbaik kepada murid Bmurid yang terlibat 2. Memupuk hubungan erat antara ke dua-dua sekolah Sepanjang )ahun )ahun $, %, dan '

)empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKA H

PROSES KERJA Perbincangan antara pihak pengurusan keduadua sekolah Penyediaan dokumen rasmi atau surat pengecualian Merekodkan semua maklum balas

TANGGUNGJA$AB Pentadbiran sekolah 1 PK kokurikulum Pentadbiran sekolah 1 PK kokurikulum 4uru Penasihat

TEMPOH hari hari Sepanjang )ahun

2 !

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 PELAN OPERASI : 4

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

2ama Projek 1 Program 6bjekti"

A A

Sistem giliran dan kumpulan untuk sesi latihan . Memberi peluang sama rata antara peserta 2. Mempastikan peserta yang tidak terlibat dengan latihan dapat hadir kelas K,8, !. Memudahkan &urulatih memberi tumpuan kepada peserta . dalam jumlah sedikit 0 Sepanjang )ahun )ahun $, %, dan '

)empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKA H

PROSES KERJA Penerangan 4uru Penasihat tentang perjalanan latihan

TANGGUNGJA$AB 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru Penasihat

TEMPOH hari hari Setiap Kali /atihan Setiap Kali /atihan Setiap Kali /atihan Setiap Kali /atihan

2 ! $ % '

Pengagihan kumpulan dan giliran latihan /atihan dijalankan dengan memberi kemahiran asas kepada komplek mengikut tahap peserta ?ekod kehadiran /aporan latihan Penilaian dan kajian setiap permasalahan yang timbul dan cuba selesaikan secepat mungkin

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 PELAN OPERASI : 5

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

2ama Projek 1 Program 6bjekti" )empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

A A A A

Menjalankan kursus kejurulatihan secara berkala dengan kerjasama PP3 dan &P2.

. Menambah bilangan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam melatih


pasukan Bola Baling 8ebruari - Mei )ahun $, %, dan '

LANGKA H

PROSES KERJA Mesyuarat dan perbincangan dengan pihak PP3 dan &P2 Penetapan )arikh dan peserta kursus kejurulatihan Kursus berlangsung Maklum balas terhadap perlaksanaan kursus

TANGGUNGJA$AB Pentadbiran 1 PK Kokurikulum Pentadbiran 1 PK Kokurikulum Pentadbiran 1 PK Kokurikulum PP3 1 &P2 Peserta kursus

TEMPOH hari hari 2 hari hari

2 ! $

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

PELAN OPERASI 2ama Projek 1 Program 6bjekti" )empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

: A A A A

( Mengadakan kursus dalaman

. Menambah bilangan guru yang berkemahiran dan berpengetahuan dalam melatih


pasukan Bola Baling 8ebruari - Mei )ahun $, %, dan '

LANGKA H

PROSES KERJA Mesyuarat dan perbincangan dengan pihak Pengurusan sekolah 1 PK Koku bersama @n. 5an Mohd Khairuddin dan guru-guru dari sekolah berhampiran yang berkemahiran Penetapan tarikh dan peserta kursus kejurulatihan Kursus berlangsung Maklum balas kursus

TANGGUNGJA$AB Pentadbiran 1 PK Kokurikulum

TEMPOH hari

2 ! $

Pentadbiran 1 PK Kokurikulum @n. 5an Mohd Khairuddin 1 8asilitator kursus Peserta kursus

hari 2 hari hari

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 PELAN OPERASI :

eima/fr 2011

'

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

2ama Projek 1 Program 6bjekti"

A A

Muird dikenakan yuran setiap kali perjumpaan. . Sebagai cara untuk menampung kos latihan 2. Memupuk semangat kerjasama dalam menangani setiap masalah !. Peserta lebih menghargai setiap apa yang diperolehi Sepanjang )ahun )ahun $, %, dan '

)empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKA H

PROSES KERJA Menyuarat ,gung dan menetapkan :uran yang dikenakan

TANGGUNGJA$AB 4uru Penasihat 4uru Penasihat 4uru Penasihat

TEMPOH

2. !

Pelantikan Bendahari Mematuhi segala prosuder kutipan yuran yang telah ditetepkan

hari semasa Mesyuarat ,gung

PELAN OPERASI PROGRAM KECEMERLANGAN PASUKAN BOLA BALING SEKOLAH 2011 PELAN OPERASI : )

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

2ama Projek 1 Program 6bjekti"

A A

Memohon sumbangan ihsan daripada ,3>2 dan orang perseorangan.

. Sebagai cara untuk menampung kos latihan dan peralatan 2. Memupuk semangat kerjasama dalam menangani setiap masalah pihak sekolah
dengan komuniti setempat !. Peserta lebih menghargai setiap apa yang diperolehi Sepanjang )ahun )ahun $, %, dan '

)empoh 1 )arikh Kumpulan Sasaran

A A

LANGKA H

PROSES KERJA Mesyuarat dan perbincangan dengan pihakpihak tertentu yang dijangaka dapat memberi sumbangan

TANGGUNGJA$AB Pentadbitan Sekolah 1 PK Kokurikulum PK Kokurikulum 1 4uru Penasihat PK Kokurikulum 1 4uru Penasihat

TEMPOH hari hari hari

2. !

Surat pemohonan dan kertas cadangan projek Surat Penghargaan

eima/fr 2011

<

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI, GERIK. PELAN STRATEGIK 2011 UNIT KOKURIKULUM : PERMAINAN BOLA BALING FOKUS : Memupuk minat dan mempertingkatkan kemahiran murid dalam permainan Bola Baling. Bil 1. Perkara Permainan Bola Baling Strategi 1. meningkatkan minat murid untuk turut serta dalam Permainan Bola Baling. 2. Kemahiran asas permainan ola aling. !. Demontrasi dan latihan kemahiran asas permainan. ". Perla#anan Ke$il. PELAN TAKTIKAL Ti!"aka! Ma a 1. Mes'uarat (gung 2. Peraturan dan teknik ermain !. &atihan kemahiran asas ". Mengadakan pertandingan dalaman %. Pemilihan pemain untuk perla#anan )anuari * Fe ruari )anuari+ Okto er )anuari * Okto er )un * Ogos Pelak a!a -uru Penasihat I!"i#at$r Ke%a&aa! Murid dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas permainan ola aling. Dapat menilai teori dan praktikal Murid dapat meningkatkan pengetahuan ermain ola aling dengan mahirg Murid dapat menggunakan semua kemahiran semasa ermain Murid dapat ertanding dalam kumpulan Sepan,ang tahun Pasukan ola aling

Penasihat.()K

Penasihat.()K

Penasihat.(K)

%. &atihan peringkat sekolah

Disediakan Oleh,

Disahkan oleh,

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

///////////////// 01(2D(3 B4 (BDU& 1(&5B6 -uru Penasihat Bola Baling, SK Mahkota Sari, -erik.

/////////////////.

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI, GERIK, PERAK. PELAN TIN'AKAN 2011 UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING (kti7iti Pen'ataan 8isi Pen'ataan O ,ekti9 (a")al Pela! Taktikal Bil 1. Akti*iti Mengadakan Mes'uarat (gung 4ahunan untuk: i. melantik ahli ,a#atankuasa 'ang aru ii. men'enaraikan akti7iti sepan,ang tahun. iii. men'ediakan tak#im. i7. Penetapan masa erlatih 7. Melaksanakan latihan erkala -una 4enaga: -uru Penasihat S)+,er 'i-erl)ka! Ta!gg)!%a.a, /Pe!g)r) 0 -PK Kokurikulum -uru Penasihat Te+-$1 +a a 5ndikator Ke,a'aan 1> 11 12 1 2 2 2 ! " % : ; < = : Mes'uarat (gung 4ahunan : Melahirkan murid+murid 'ang dapat menggunakan kemahiran permainan ola aling dengan aik. : Mem entuk struktur organisasi 'ang mantap.

1. 4er entukn'a struktur


organisasi Permainan Bola Baling.

2. Dapat er in$ang dan


men'enaraikan akti7iti 'ang akan di,alankan sepan,ang tahun.

eima/fr 2011

2*

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI, GERIK, PERAK. PELAN TIN'AKAN 2011 UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING (kti7iti : Kemahiran asas permainan ola aling Pen'ataan 8isi : Melahirkan pela,ar 'ang dapat mengetahui peraturan dan kemahiran asas ermain permainan ola aling. Pen'ataan O ,ekti9 : Mem eri pendedahan kepada guru+guru dan murid tentang permainan ola aling. (a")al Pela! Taktikal
Bil 1. Akti*iti Mengetahui penerangan tentang peraturan dan kemahiran teknik ermain ola aling. i. Undang+undang permainan ola aling. ii. Peraturan+peraturan 'ang ada semasa ermain. iii. Kemahiran asas dalam permainan. S)+,er 'i-erl)ka! -una 4enaga: -uru Penasihat Ta!gg)!%a.a, /Pe!g)r) 0 -PK Kokurikulum -uru Penasihat Te+-$1 +a a I!"ikat$r Ke%a&aa! 1. Dapat mengetahui tentang undang+undang kepada guru 'ang terli at se elum,semasa, selepas ermain. 2. Dapat mempraktikkan kemahiran+kemahiran 'ang terdapat dalam permainan. 12 11 1> 1 2 ! 2 " 2 % 2 : 2 ; 2 < 2 = 2

eima/fr 2011

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

ii.

SEKOLAH KEBANGSAAN MAHKOTA SARI, GERIK, PERAK. PELAN TINDAKAN 2011 UNIT KOKURIKULUM: PERMAINAN BOLA BALING ,kti#iti Penyataan Cisi permainan Penyataan 6bjekti" J*+,*- P.-*/ T*0120*B2. A0123212 Mengetahui penerangan tentang peraturan dan kemahiran teknik bermain bola baling. i. >ndang-undang permainan bola baling. ii. Peraturanperaturan yang ada semasa bermain. iii. Kemahiran asas S,45.6 D27.6-,0* / 4una )enagaA 4uru Penasihat T*/88,/9*: *5 &P./8,6,;' 4PK Kokurikulum 4uru Penasihat T.47<= 4*;* I/+20*1<6 K.9*>**/ * 2 . Memberikan pendedahan kepada guru-guru tentang undang-undang. 2. Memberi penerangan tentang peraturan kepada guru yang terlibat untuk sebelum,semasa dan selepas bermain. !. Memperkenalkan dan mempraktikkan kemahiran2 ! $ % ' ( < =

A 3emontrasi dan latihan kemahiran asas permainan.bola baling. A Melahirkan pelajar yang dapat mengetahui peraturan dan kemahiraran asas bermain bola baling. A Meningkatkan keyakinan pelajar yang mereka boleh bermain dengan teknik yang betul.

eima/fr 2011

22

Perancangan Strageti Kecemerlangan Pasukan Bola Baling Sekolah SKMS/2011

dalam permainan. iii. 3isediakan 6leh, DDDDDDDDDDDDDDDDD .?,@3,9 B72)7 ,B3>/ ?,/7B0 4uru Penasihat Bola Baling, SK Mahkota Sari, 4erik. 3isahkan oleh, DDDDDDDDD

kemahiran yang terdapat dalam permainan.

eima/fr 2011

2!