Anda di halaman 1dari 29

Istilah

falsafah berasal daripada dua perkataan Yunani,iaitu philos(mencintai) dan sophia (kebijaksaan). Istilah falsafah boleh diertikan sebagai Perihal mencintai kebijaksanaan. Merangkumi bidang yang luas,seperti sains,matematik,teologi,psikologi,sosiologi dan ekonomi.

KANT( 1724-1804) Perkara yang berkaitan dengan falsafah ialah bukan menentukan peraturan,tetapi menganalisis pendapat peribadi terhadap penjelasan umum. RUSSELL (1946) Sesuatu fahaman atau pengertian di antara teologi dan sains.
IMMANUEL

FUNG

YU-LAN (1966)- Pemikiran reflektif yang sistematik terhadap kehidupan. E.D. MILLER (1984)- Usaha untuk berfikir secara rasional dan kritis terhadap perkara-perkara yang penting. HU JUN (2003)- Panduan kebijaksanaan dan seni hidup manusia

SHARIFAH

ALWIAH ALSAGOF (1984) -Pertimbangan asas dan andaian. - Prinsip-prinsip realiti,ilmu dan nilai. - Cenderung mengumpulkan rumusannya kepada bentuk mazhab atau sistem-sistem pemikiran. - Pendekatan yang rasional. - Penyiasatan yang komprehensif dan logikal

Pemikiran

atau pandangan yang benar, rasional dan bernas Dihasilkan daripada usaha kajian ahli falsafah dengan cara yang saintifik,sisitematik dan logikal.

Pendidikan

Aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan ilmu,kemahiran,kerohanian dan jasmani manusia.

(427-347 SM) Satu proses untuk membentuk individu yang berakhlak mulia. Aristotle (384-322 SM) Ilmu yang bersifat etikal dan politikal. Jean Jacques Rousseau (1712-1778) Suatu proses yang berterusan dan bermula darimasa kanak-kanak kecil
Plato

John

Macdonald Masyarakat primitif latihan vokasional dan pelajaran adat resam,kepercayaan serta cara sembahyang,disampaikan secara tidak langsung daripada keluarga dan pergaulan dengan orang dewasa.

Masyarakat

moden Latihan khusus menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan yang penting untuk kehidupan,disampaikan secara langsung daripada guru yang berilmu tinggi serta mempunyai kemahiran mengajar.

Froebel

(1782-1852) bertujuan mencapai kehidupan yang lurus,suci dan mulia. (1825-1895) Seseorang yang mempunyai pendididkan yang sempurna akan bersedia untuk berkhidmat demi kemajuan diri dan masyarakat,ikhlas,penuh bertenaga,bersemangat,berseni,bermasyarak at dan patuh kepada undang-undang alam.

T.H.Huxley

Stuart Mill (1806-1873) Suatu proses yang memberi bantuan untuk setiap individu supaya berhidup dengan penuh kegembiraan. Maria Motessori (1870-1952) Proses membentuk dan mengembangkan intelek,jasmani,rohani dan sosial kanakkanak. John Dewey (1859-1952) Satu perkembangan individu
John

Peters

(1966) Kriteria pertama Pendidikan bukan bermakna seseorang dilatih,dan bukan digunakan untuk tujuan luaran Kriteria Kedua Melibatkan pemerolehan ilmu dan kefahaman yang lebih daripada penggunaan kemahiran,teknik atau mengumpul maklumat sahaja. Kriteria Ketiga Kefahaman atas apa yag dipelajari dan apa yang diperlukan dalam proses pembelajaran.

(1982) Pendidikan ditakrifkan sebagai asuhan. Winch (1996) Persediaan kehidupan orang dewasa
White

Proses

persekolahan formal Proses latihan Proses perkembangan fizikal,intelek,sosial dan emosi seseorang individu Proses induktrinasi Proses yang berterusan untuk kemajuan individu seumur hidup Aktiviti yang bersepadu untuk mencapai matlamat Suatu disiplin,seni dan sains

Suatu

proses atau aktiviti yang berusaha untuk mengembangkan fizikal,intelek,sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran,kebolehan,pengetahuan dan pengalaman mereka supaya dapat memberi kegembiraan,faedah dan kemajuan dalam kehidupannya,membantu dan mendorongnya bertindak dengan cara yang rasional bagi faedah diri serta masyarakat,bangsa dan negaranya.

Pedoman,arah

tuju atau pandangan

terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan pendidikan

METAFIZIK

Kajian realiti Kajian ilmu

EPISTEMOLOGI AKSIOLOGI LOGIK

Kajian nilai

- Penaakulan

Satu

cabang falsafah yang mengkaji tentang perkara-perkara seperti sifat realiti, apa yang wujud di dunia ini dan susun aturnya. Metafizik cuba menjawab persoalanpersoalan yang jauh melampui penyiasatan saintifik. Bersifat spekulatif dan memberi fokus kepada perkaitan sebab-akibat. Ontologi ialah pengajian kewujudan(existance) atau kejadian(being)

Apa

dia alam semesta? Apa dia kehidupan? Apa dia pemikiran? Apa dia demokrasi?

Berasal

dari perkataan Yunani episteme yang bermaksud ilmu atau sains dan logos yang bermakna keterangan. Teori ilmu yang mengkaji tentang ilmu dan kepercayaan. Berfokuskan kepada penganalisaan, penghasilan dan tuntutan ilmu.

Apa

dia ilmu? Bagaimana kita memperolehi ilmu? Bagaimana kita bukti kesahihannya? Apakah perkaitan ilmu dengan pembelajaran?

Merupakan

kajian terhadap nilai. Merangkumi dua aspek iaitu etika dan estetika. Etika memberi perhatian kepada kualiti moral dan tingkah laku manusia. Diperoleh daripada perkataan yunani ethos,bermaksud adat resam dan kelakuan. Dikenali juga sebagai falsafah moral.

Etika

dibahagikan kepada dua iaitu etika normatif dan metaetika. Etika normatif mengkaji dan mencadangkan prinsip-prinsip kelakuan yang betul dan sesuai. Metaetika mengkaji kegunaan dan konsep asas seperti betul dan salah,baik dan jahat. Contoh soalan: Apakah yang bernilai?

Estetika

pula merujuk kepada kriteria kepada kecantikan dalam kesenian, alam sekeliling dan kehidupan. Ia lebih tertumpu kepada cita rasa dan sentimen. Istilah estetika diperoleh daripada perkataan Yunani yang bermaksud persepsi deria. Contoh soalan: Apakah kecantikan? Apakah nilai-nilai kecantikan?

Pengajian

terhadap perkara-perkara yang membentuk penaakulan sah. Menerangkan hubungan antara idea-idea disamping memberi alasan bagi jawapan yang diberi. Logik juga cuba membezakan antara apa yang dikatakan sebagai sah dan yang mengelirukan. Terbahagi kepada dua iaitu logik induktif dan logik deduktif

Logik

Induktif digunakan untuk membuat kesimpulan berasaskan perkara-perkara yang khusus. Bermula dengan butiran khusus, kemudian membuat penaakulan terhadap butiran tersebut dan seterusnya membuat kesimpulan umum yang menjelaskannya.

Logik

deduktif berkaitan dengan mazhab falsafah idealisme dan realisme Bermula dengan kesimpulan umum, kemudian mencari contoh-contoh yang relevan bagi menerangkan kesimpulan ini dan seterusnya butiran yang terhasil secara logik. Contoh soalan: Apa itu taakulan baik da kurang baik?

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai