Anda di halaman 1dari 10

ISL Tajuk 3

Disediakan oleh: Khairunisa binti Mis Man Rabiatul Adawiyah binti Wahid Muhammad Asyraf bin Hassan Wan Muhammad Faez bin Wan Azizi

Peranan dan kepentingan modelmodel reka bentuk pengajaran seperti ADDIE dan ASSURE

PERANAN MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN


1.Meningkatkan profesion perguruan 2.Kefahaman keperluan yang penting untuk pengajaran 3.Penyelesaian masalah terhadap pengajaran 4.Memberi fokus terhadap pengajaran

KONSEP MODEL ADDIE


Diasaskan oleh Rosset pada tahun 1987. Menjadi asas kepada model-model reka bentuk pengajaran yang lain. Meliputi fasa-fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan penilaian. Tujuan model ini adalah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran itu akan menjadi lebih efektif dan efisien.

Model ini terdiri dari lima fasa atau tahap utama, iaitu: 1. Analysis / Analisis 2. Design / Desain 3. Development / Pengembangan 4. Implementation / Implementasi 5. Evaluation / Evaluasi

KONSEP MODEL ASSURE


Digunakan sebagai panduan untuk merancang, memilih, menyedia dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media. Ia sesuai digunakan sebagai panduan merancang pengajaran dalam situasi bilik darjah (model berorentasikan bilik darjah) mengandungi 6 langkah iaitu :

A - Analisis pelajar (analyse learner) S - Nyatakan objektif ( state objective) S - Pilih kaedah, media dan bahan ( select method, media and materials) U - Gunakan media dan bahan ( utilise media and materials) R - Galakkan penglibatan murid ( required learner participation) E - Penilaian dan semak ( evaluatioan and revise)

KEPENTINGAN MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN


1. Reka bentuk pengajaran dapat membantu proses pembelajaran murid secara individu, kumpulan kecil dan kumpulan besar. 2. Membantu guru membuat persediaan tentang topik, kaedah, aktiviti, bahan dan keperluan murid. 3. Membantu guru membuat persediaan yang dapat disesuaikan dengan topik dan latar belakang murid dalam proses pengajaran dan pembelajan. 4. Pembelajaran murid akan lebih menarik dan menyeronokkan. 5. Sebagai garis panduan merancang aktiviti pengurusan.

5. Meningkatkan pencapaian pelajar. 6. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran bilik darjah lebih teratur. 7. Membantu dalam proses menbuat keputusan. 8. Memungkinkan objektif pengajaran dan pembelajaran dan hasil pembelajaran mudah tercapai. 9. Menjadikan pengajaran dan pembelajaran standard atau selaras bagi kumpulan yang pelbagai. 10.Menjimatkan masa dan peruntukan yang besar, khusus bagi sesuatu program yang besar dan luas. Contohnya, pendidikan jarak jauh.

Sekian, terima kasih