Anda di halaman 1dari 2

MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA SENARAI SEMAK PEMANTAUAN PBS KERJA KURSUS PENGGAL ..........

Nama sekolah Nama pelajaran Nama guru Bilangan calon : mata : : : % $a&ah se$elu! #e"a&a%

Nota: (Guru sekolah hen aklah !elen"ka#kan $ut%ran MPM atan" !e!antau' A. (oku!en)E*% en PBS Bil. 1. 2. !. $. Perkara Fail PBS guru disediakan. Fail PBS calon disediakan agi setiap orang calon. "erja kursus calon disimpan di dalam #ail PBS calon. Borang perakuan calon dan orang markah kerja kursus calon dicetak% diisi% dan dihantar ersama& sama dengan setiap kerja kursus. Borang rumusan markah kerja kursus calon dicetak% diisi% dan disimpan dalam #ail PBS guru. Fail PBS guru dan #ail PBS calon disimpan dalam almari esi )ang erkunci. *uru memuat turun manual PBS (+anual *uru dan +anual Pelajar) dari portal +P+. *uru memuat turun manual "riteria Penilaian kerja kursus dari portal +P+. *uru memuat turun% memper an)ak% men)e arkan tema,soalan PBS kepada calon. dan

Status (calon X)

Catatan

'. (.

B. Guru 1. 2. !. $. '. (. -. ..

*uru menghadiri taklimat PBS di daerah,negeri masing&masing. *uru men)ampaikan taklimat PBS kepada calon. *uru mem uat perancangan dan men)ediakan jadual pelaksanaan kerja kursus calon. *uru mem im ing calon dalam pemilihan tajuk kerja kursus. *uru memastikan calon tidak menghasilkan tajuk kerja kursus )ang sama. Status (calon X)

Bil. /.

Perkara *uru mem im ing calon menghasilkan kerja kursus.

Catatan

10. 11.

*uru men)emak kerja kursus calon erdasarkan skema pemarkahan )ang ditetapkan oleh +P+. *uru tidak mendedahkan skema pemarkahan kepada calon.

12. *uru mem erikan peluang kepada calon untuk memper aik kerja kursus agi tujuan menam ah aik markah masing&masing. 1!. *uru menjalankan proses pengajaran terle ih dahulu se elum calon melaksanakan kerja kursus. +. +alon 1. 2. !. $. '. (. -. .. 1alon memuat turun manual PBS (+anual Pelajar) dari portal +P+. 1alon di erikan taklimat PBS oleh guru. 1alon menulis kerja kursus pada 2aktu pengajaran dan pem elajaran (P3P). 1alon mendapat im ingan guru ketika menulis kerja kursus. 1alon menulis kerja kursus erdasarkan tajuk )ang telah di incangkan dengan guru. 1alon tidak menciplak kerja kursus daripada mana& mana sum er. 1alon menulis kerja kursus mengikut #ormat )ang ditetapkan oleh +P+. 1alon men)iapkan kerja kursus )ang ditetapkan. mengikut tempoh

Nota: jika dipatuhi X jika tidak dipatuhi 4anda tangan pemantau: ..................................4anda tangan *uru: .............................................. Nama pemantau: Nama *uru:

55555555555555555555 55555555555555555555 55.......... 555555555 4arikh: 4arikh: