Anda di halaman 1dari 2

AMINAH BONDA RASULULLAH Seorang wanita berhati mulia, pemimpin para ibu.

Seorang ibu yang telah menganugerahkan anak tunggal yang mulia pembawa risalah yang lurus dan kekal, rasul yang bijak pembawa hidayah. Dialah Aminah binti Wahab. Ibu dari Muhammad bin Abdullah yang diutus Allah sebagai rahmat seluruh alam. Cukuplah baginya kemuliaan dan kebanggaan yang tidak dapat dimungkiri, bahawa Allah azza wa jalla memilihnya sebagai ibu seorang rasul mulia dan nabi yang terakhir. erkatalah Muhammad puteranya tentang nasabnya. !Allah telah memilih aku dari inanah, dan memilih "inanah dari suku #uraisy bangsa Arab. Aku berasal dari keturunan orang$orang yang baik, dari orang$orang yang baik, dari orang$orang yang baik.% Dengarlah sabdanya lagi, !Allah memindahkan aku dari sulbi$sulbi yang baik ke rahim$rahim yang su&i se&ara terpilih dan terdidik. 'iadalah ber&abang dua, melainkan aku di bahagian yang terbaik.% Aminah bukan &uma ibu seorang rasul atau nabi, tetapi juga wanita pengukir sejarah. "erana risalah yang dibawa putera tunggalnya sempurna, benar dan kekal sepanjang zaman. Suatu risalah yang bermaslahat bagi ummat manusia. erkatalah Ibnu Isha( tentang Aminah binti Wahab ini. !)ada waktu itu ia merupakan gadis yang termulia nasab dan kedudukannya di kalangan suku #uraisy.% Menurut penilaian Dr. int Syaati tentang Aminah ibu Muhammad iaitu. !Masa ke&ilnya dimulai dari lingkungan paling mulia, dan asal keturunannya pun paling baik. Ia *Aminah+ memiliki kebaikan nasab dan ketinggian asal keturunan yang dibanggakan dalam masyarakat aristokrasi *bangsawan+ yang sangat membanggakan kemuliaan nenek moyang dan keturunannya.% Aminah binti Wahab merupakan bunga yang indah di kalangan #uraisy serta menjadi puteri dari pemimpin bani ,uhrah. )ergaulannya senantiasa dalam penjagaan dan tertutup dari pandangan mata. 'erlindung dari pergaulan bebas sehingga sukar untuk dapat mengetahui jelas penampilannya atau gambaran -izikalnya. )ara sejarawan hampir tidak mengetahui kehidupannya ke&uali sebagai gadis #uraisy yang paling mulia nasab dan kedudukannya di kalangan #uraisy. Meski tersembunyi, baunya yang harum semerbak keluar dari rumah bani ,uhrah dan menyebar ke segala penjuru Makkah. au harumnya membangkitkan harapan mulia dalam jiwa para pemudanya yang menjauhi wanita$wanita lain yang terpandang dan dibi&arakan orang. )atah hati Allah memilih Aminah !Si unga #uraisy% sebagai isteri Abdullah bin Abdul Muthalib di antara gadis lain yang &antik dan su&i. .amai gadis yang meminang Abdullah sebagai suaminya seperti .u(aiyah binti /au-al, 0atimah binti Murr, 1aila al Adawiyah, dan masih ramai wanita lain yang telah meminang Abdullah. Ibnu Isha( menuturkan tentang Abdul Muthalib yang membimbing tangan Abdullah anaknya setelah menebusnya dari penyembelihan. 1alu membawanya kepada Wahab bin Abdu Mana- bin ,uhrah $ yang waktu itu sebagai pemimpin bani ,uhrah $ untuk dikahwinkan dengan Aminah. Abdullah adalah pemuda paling tampan di Makkah. )aling memukau dan paling terkenal di Makkah. 'ak hairan, jika ketika ia meminang Aminah, ramai wanita Makkah yang patah hati.% Cahaya yang semula meman&ar di dahi Abdullah kini berpindah ke Aminah, padahal &ahaya itulah yang membuat wanita$wanita #uraisy rela menawarkan diri sebagai &alon isteri Abdullah. Setelah berhasil mengahwini Aminah, Abdullah pernah bertanya kepada .u(aiyah mengapa tidak menawarkan diri lagi sebagai suaminya. Apa jawab .u(ayah, !Cahaya yang ada padamu dulu telah meninggalkanmu, dan kini aku tidak memerlukanmu lagi.% 0atimah binti Murr yang ditanyai juga berkata, !2ai Abdullah, aku bukan seorang wanita jahat, tetapi kulihat aku melihat &ahaya di wajahmu, kerana itu aku ingin memilikimu. /amun Allah tak mengizinkan ke&uali memberikannya kepada orang yang dikehendaki/ya.% 3awaban serupa juga disampaikan oleh 1aila al Adawiyah. !Dulu aku melihat &ahaya bersinar di antara kedua matamu kerana itu aku mengharapkanmu. /amun engkau menolak. "ini engkau telah mengahwini Aminah, dan &ahaya itu telah lenyap darimu.%

Memang !&ahaya% itu telah berpindah dari Abdullah kepada Aminah. Cahaya ini setelah berpindah$ pindah dari sulbi$sulbi dan rahim$rahim lalu menetap pada Aminah yang melahirkan /abi Muhammad SAW. agi Muhammad merupakan hasil dari doa Ibrahim bapanya. "elahirannya sebagai khabar gembira dari Isa saudaranya, dan merupakan hasil mimpi dari Aminah ibunya. Aminah pernah bermimpi seakan$akan sebuah &ahaya keluar darinya menyinari istana$istana Syam. Dari suara ghaib ia mendengar, !4ngkau sedang mengandung pemimpin ummat.% Masyarakat di Makkah selalu membi&arakan, kedatangan nabi yang ditunggu$tunggu sudah semakin dekat. )ara pendita 5ahudi dan /asrani, serta peramal$peramal Arab, selalu membi&arakannya. Dan Allah telah mengabulkan doa Ibrahim as. seperti disebutkan dalam Surah al a(arah ayat 678. Ya Tuhan kami. Utuslah bagi mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Dan terwujudlah khabar gembira dari Isa as. seperti tersebut dalam Surah as Sha-- ayat 9. Dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad (Muhammad). Benar ulalah tentang ramalan mim i Aminah tentang !ahaya yang keluar dari dirinya serta menerangi istana"istana #yam itu. )emimpin )ara Ibu Aminah adalah pemimpin para ibu, kerana ia ibu /abi Muhammad yang dipilih Allah sebagai rasul pembawa risalah untuk ummat manusia hingga akhir zaman. Muhammadlah penyeru kebenaran dan keadilan serta kebaikan berupa agama Islam. Dan barangsia a memilih agama selain $slam, maka tiadalah diterima (agama itu) darinya. Dan di akhirat termasuk orang"orang yang rugi. *Ali Imran: ;<+ Saat menjelang wa-atnya, Aminah berkata: #etia yang hidu asti mati, dan setia yang baru asti usang. #etia orang yang tua akan binasa. Aku un akan %a&at ta i sebutanku akan kekal. Aku telah meninggalkan kebaikan dan melahirkan seorang bayi yang su!i. Diriwayatkan oleh Aisyah dengan katanya, 'asulullah #A( memim in kami dalam melaksanakan ha)i %ada*. +emudian baginda lalu dekat kubur ibunya sambil menangis sedih. Maka aku un ikut menangis kerana tangisnya. etapa harumnya nama Aminah, dan betapa kekalnya namanya nan abadi. Seorang ibu yang luhur dan agung sebagai ibu Muhammad manusia paling utama di dunia, paling sempurna di antara para nabi, dan sebagai rasul yang mulia. Aminah binti Wahab adalah ibu kandung rasul yang mulia. Semoga Allah memberkahinya.