Anda di halaman 1dari 14

LAPORAN PELAKSANAAN KURSUS PENDEDAHAN MODUL ASAS 3 DAN KELESTARIAN PROGRAM LITERASI (LINUS-NKRA) 2013 (DAERAH MANJUNG) PERINGKAT

NEGERI PERAK 2013

1. TAJUK KURSUS / PROGRAM : Kursus Pendedahan Modul Asas 3 Dan Kelestarian Program Literasi (LINUSNKRA) 2 !3 Daerah Man"ung 2. TARIKH : 2# $ 2% &gos 2 !3 3. MASA : 2# &gos 2 !3 ' 2( 2* &gos 2 !3 ' +( 2% &gos 2 !3 ' +( )etang $ ! (3 malam )agi $ ! (3 malam )agi $ !( )etang

4. TEMPAT PELAKSANAAN KURSUS / PROGRAM : ,otel -./elsior0 I)oh 5. MATLAMAT KURSUS / PROGRAM : Untu1 mem2eri )endedahan Modul Asas 3 1e)ada guru 3ahasa Mala4sia ( LI5-RASI ) dan mening1at1an )edagogi PdP guru 3ahasa Mala4sia dalam )ela1sanaan LINUS( 6. O JEKTI! KURSUS : a( Untu1 mening1at1an 1esedaran dan moti6asi guru-guru LINUS( 2( Untu1 memanta)1an )engetahuan 1uri1ulum guru LINUS( /( Unti1 memanta)1an 1emahiran )edagogi dan PdP guru LINUS( d( Untu1 memasti1an )ening1atan )eratus )en/a)aian saringan NKRALINUS se1olah0 daerah dan negeri( ". JADUAL KURSUS / PROGRAM : Ru"u1 Lampiran 1A #. UTIRAN KE$ANGAN : 7umlah )er2elan"aan tuntutan )er"alanan )eserta 1ursus (&S2!) ' RM8888888( 7umlah )er2elan"aan )a1e" 1ursus (&S29) ' RM8888888(

ANALISIS PENILAIAN PESERTA KURSUS TERHADAP PEN%ERAMAH / PEGA$AI !ASILINUS : &) SLOT 1 (E'. M()* H+,&0.1) &' A.*/, G)+'&): 25/#/013 (#:00 0.1210:30

a) Analisis )enilaian )eserta 1ursus menun"u11an )urata s1or mar1ah adalah :(22( 2) Ini menun"u11an ham)ir 1eseluruhan )eserta 1ursus 2ersetu"u dengan isi 1andungan 4ang disam)ai1an dan 2er)uas hati dengan 1ete)atan masa0 )en4am)aian dan )ersonaliti )en/eramah( &&) SLOT 2 (P'. S+,1+) -. A./ +3+4): 26/#/2013 (#:00 +.1210:00 +.1)

a) Analisis )enilaian )eserta 1ursus menun"u11an )urata s1or mar1ah adalah :(!9( 2) Ini menun"u11an ham)ir 1eseluruhan )eserta 1ursus 2ersetu"u dengan isi 1andungan 4ang disam)ai1an dan 2er)uas hati dengan 1ete)atan masa0 )en4am)aian dan )ersonaliti )en/eramah( &&&) SLOT 3 (E'. M()* H+,&- .&' A.*/, G)+'&): 26/#/2013(10:30 +.1212:30 0.1) a) Analisis )enilaian )eserta 1ursus menun"u11an )urata s1or mar1ah adalah :(#!( 2) Ini menun"u11an ham)ir 1eseluruhan )eserta 1ursus sangat 2ersetu"u dengan isi 1andungan 4ang disam)ai1an dan 2er)uas hati dengan 1ete)atan masa0 )en4am)aian dan )ersonaliti )en/eramah( &5) SLOT 4 (P'. S+,1+) .- A./ +3+4): 26/#/2013 (2:00 0.124:30 0.1)

a) Analisis )enilaian )eserta 1ursus menun"u11an )urata s1or mar1ah adalah :(2+( 2) Ini menun"u11an ham)ir 1eseluruhan )eserta 1ursus 2ersetu"u dengan isi 1andungan 4ang disam)ai1an dan 2er)uas hati dengan 1ete)atan masa0 )en4am)aian dan )ersonaliti )en/eramah(

5) SLOT 5 (P'. N(4,6,+ .- D+/*): 26/#/2013 (#:30 0.1210:30 0.1) a) Analisis )enilaian )eserta 1ursus menun"u11an )urata s1or mar1ah adalah :(:!( 2) Ini menun"u11an ham)ir 1eseluruhan )eserta 1ursus 2ersetu"u dengan isi 1andungan 4ang disam)ai1an dan 2er)uas hati dengan 1ete)atan masa0 )en4am)aian dan )ersonaliti )en/eramah(

5&) SLOT 6 (P'. N(4,6,+ .- D+/*): 2"/#/2013 (#:00 +.1-10:00 +.1) a) 5iada s1or mar1ah untu1 dianalisis 1erana )ara )eserta han4a menilai Slot ! hingga Slot #( 2) Namun 2egitu dari)ada da)atan se/ara lisan menun"u11an ham)ir 1eseluruhan )eserta 1ursus amat 2ersetu"u dengan isi 1andungan 4ang disam)ai1an dan 2er)uas hati dengan 1ete)atan masa0 )en4am)aian dan )ersonaliti )en/eramah(

7. ANALISIS PENILAIAN PESERTA KURSUS TERHADAP KURSUS SE%ARA KESELURUHAN : Analisis )enilaian )eserta 1ursus terhada) )rogram ini menun"u11an )urata s1or mar1ah adalah :(:9( Se/ara 1eseluruhann4a0 )ela1sanaan 1ursus 2er"alan lan/ar dan mene)ati o2"e1ti; 4ang diteta)1an( DESKRIPSI 1 : URUS SETIA DAN PENGURUSAN a) Penda;taran )eserta disedia1an ' Purata s1or mar1ah adalah :(:* 2) Ma1lumat 4ang disedia1an mudah ' Purata s1or mar1ah adalah :(:* /) Pengurusan teratur ' Purata s1or mar1ah adalah :(:* d) Urus Setia sentiasa mem2antu sa4a ' Purata s1or mar1ah adalah :(#3

DESKRIPSI 2 : LOKASI a) 5em)at Sesuai ' Purata s1or mar1ah adalah :(:! 2) De<an Sesuai ' Purata s1or mar1ah adalah :(33 /) Peralatan dan alat tulis disedia1an ' Purata s1or mar1ah adalah :(#: d) De<an ma1an 2ersih dan selesa ' Purata s1or mar1ah adalah :(*! e) Kualiti ma1anan 2ai1 ' Purata s1or mar1ah adalah :(#2 ;) Ma1anan 4ang disedia1an men/u1u)i ' Purata s1or mar1ah adalah :(*!

DESKRIPSI 3 : PERSONAL a) Program ini mam)u mening1at1an )restasi 1er"a sa4a ' Purata s1or mar1ah adalah :(#3 2) Program ini mam)u mem2eri 1e4a1inan 1e)ada sa4a dalam mem2eri )er1hidmatan ' Purata s1or mar1ah adalah :(#: /) 5em)oh masa )rogram men/u1u)i ' Purata s1or mar1ah adalah :(:3 e) Sa4a 2ersedia untu1 mem2eri 1ursus dalaman ' Purata s1or mar1ah adalah :(3+ DESKRIPSI 4 : AHAN

a) 3erguna ' Purata s1or mar1ah adalah :(#* 2) Mem2antu ' Purata s1or mar1ah adalah :(#* /) Mudah di;ahami ' Purata s1or mar1ah adalah :(:% d) 7elas ' Purata s1or mar1ah adalah :(:9

10. POST MORTEM : +) KEKUATAN : i) Para )eserta menun"u11an disi)lin 1ehadiran 4ang amat 2ai1 se)an"ang )ela1sanaan 1ursus( ii) Para )eserta mem2eri 1omitmen dan res)on 4ang sangat 2ai1 dengan semua ;asilitator( iii) Ker"asama 4ang amat 2ai1 di antara )iha1 urusetia 7PN0 urusetia PPD Man"ung0 )ara )eserta 1ursus dan "uga )iha1 )engurusan hotel( .) KELEMAHAN : i) P(A( Sistem 4ang disedia1an oleh )iha1 hotel 1urang memuas1an dan mem2eri sedi1it gangguan semasa )roses 1ursus di"alan1an( ii) De<an terlalu se"u1 dan sistem )engha<a dingin tida1 2oleh dilaras1an 1erana )iha1 hotel mengguna1an sistem )engha<a dingin 2er)usat( Ini men4e2a21an segelintir )eserta 1ursus rasa 1urang selesa(

8) %ADANGAN PENAM AH AIKAN : i) Mohon )iha1 hotel memasti1an P(A Sistem 4ang disedia1an diselenggara dan 2er1eadaan 4ang 2ai1 untu1 1ursus 4ang a1an dila1sana1an( ii) Keadaan de<an dan sistem )engha<a dingin sesuai dan selesa untu1 1ursus 4ang a1an dila1sana1an(

11. SENARAI KEHADIRAN URUS SETIA DAN PEN%ERAMAH / PEGA$AI !ASILINUS 9ANG MENGENDALIKAN KURSUS : Ru"u1 Lampiran 2A 12. SENARAI KEHADIRAN PESERTA KURSUS DAERAH MANJUNG : Ru"u1 Lampiran 3A 13. DOKUMENTASI ERGAM AR : Ru"u1 Lampiran 4A D&:6*&+3+' (,6) : MOHD HALIT A DUL GHANI

PEGA$AI !ASILINUS PPD MANJUNG

Lampiran 1A
KURSUS GURU NUMERASI : PENDEDAHAN MODUL ASAS 3 DAN KELESTARIAN PROGRAM NUMERASI (LINUS-NKRA) 2013 TARIKH : 1-3 SEPTEMBER 2013 TEMPAT : HOTEL EXCELSIOR, IPOH (DAERAH MANJUNG)
MASA / TARIKH 10.00 10.30 PG. 12.30 2.00 PTG. 4.30 -6.30 PTG

8.00 10.00 PG.

10.30 PG.12.30 TGH.

2.00 PTG 4.30 PTG

8.30 - 10.30 MLM

25/8/2013 (AHAD)

PERJALANAN KE TEMPAT KURSUS

PENDA TARAN PESERTA (2.00 - 3.00 PTG) ! TAKLIMAT URUS SETIA (3.00 4.30 PTG). SL"T 4 KELESTARIAN DALAM PEDAG"GI P$P ! #ENGKEL

SL"T 1 TAKLIMAT/IN "RMASI #AHAGIAN #AHAGIAN KPM

26/8/2013 (ISNIN)

SL"T 2 M"DUL ASAS 3 KANDUNGAN DSK

SL"T 3 M"DUL ASAS 3 ELEMEN KSSR / K"NSEP #RIDGING

SL"T 5 KELESTARIAN DALAM PEDAG"GI P$P ! #ENGKEL

2%/8/2013 (SELASA)

SL"T 6 KELESTARIAN DALAM PEDAG"GI P$P ! #ENGKEL

R E H A T

RE LEKSI ! PENUTUP &HE&K-"UT ' 12.30-1.00 TGH.

R E H A T

R E H A T

PEN&ERAMAH ' 1) M"HD HALIT #IN A#DUL GHANI


2) PUAN SALMAH #T A#U #AKAR 3) PUAN N"RLELA #T DAUD

Lampiran 2A SENARAI NAMA URUS SETIA DAN PEGA$AI !ASILINUS 9ANG MENGENDALIKAN KURSUS PENDEDAHAN MODUL ASAS 3 DAN KELESTARIAN PROGRAM NUMERASI (LINUS-NKRA) 2013 (DAERAH MANJUNG) PERINGKAT NEGERI PERAK 2013 TEMPAT : HOTEL SERI MALA9SIA; IPOH TARIKH : 1-3 SEPTEM ER 2013 URUS SETIA (JPN PERAK) : EN.9USMAN IN HASHIM URUS SETIA EN. MOHD HALIT IN A DUL GHANI PN. LIL9 NOOR9ANI T NORLAH KHAN PENGHULU KURSUS : EN. MOHAMAD 9USRI MOHAMED 9USO!! (SKSUNGAI RAMAI)

PENGHULU$ATI KURSUS : PN. <URAIDAH T ISMAIL (SK METHODIST (A%S) LUMUT) PEN%ERAMAH / PEGA$AI !ASILINUS LITERASI : IL. NAMA 1. 2. 3. MOHD HALIT IN A DUL GHANI PN; SALMAH T A U AKAR PN. NORLELA T DAUS NO. K/P 630403-0#-6107 "0050#-0#-5664 "40#20-01-5#74 NO/ H/SET 017-541022# 017-5030733 013-5#47211 DAERAH PPD MANJUNG PPD MANJUNG PPD MANJUNG

Lampiran 3A SENARAI NAMA PESERTA KURSUS PENDEDAHAN MODUL ASAS 3 DAN KELESTARIAN PROGRAM NUMERASI (LINUS-NKRA) 2013 (DAERAH MANJUNG); PERINGKAT NEGERI PERAK 2013 TEMPAT : HOTEL E=%ELSIOR; IPOH TARIKH : 1-3 SEPTEM ER 2013 BIL. NAMA 1 2 3 4 5 6 % 8 + 10 11 12 13 14 KAMARU((AMAN # M"HAMMAD N"R ANITA #T HASHIM HA)ATI #T SHA IE RISNAH #T RISAMLIH N"R ADILA #T M"HAMMAD N"R HASHIMAH #T A*ANG R"SIDAH #T HASHIM R"SLINA #T HUSIN SHAMSURIAH #T I#RAHIM SAARI # A#DULLAH (ARINA #T HUSSAIN ERAS" INASARI #T AMIRSHARI UDDIN NAMA SEKOLAH SK DENDANG SK #ERUAS SK KAMPUNG K"TA SK GELUNG GAJAH SK &HANGKAT &HERMIN SK A)ER TA*AR SK PAN&H"R SK PENGKALAN #AHARU SK SUNGAI #ATU SK LADANG HUNTL) SK SEGARI SK NAKH"DA MUHAMMAD TAI# SK SUNGAI RAMAI SK SUNGAI *ANGI

M"HAMAD )USRI # M"HAMED )US" MASR"M #IN SAMSI

15 16 1% 18 1+ 20 21 22 23 24 25 26 2% 28 2+ 30 31 32 33

M"HD A(MI # AHMAD SITI HAJJAR # MAT (AIN M"HAMAD RASHID # ADALAN M"HAMAD )USLI # )ASIN JAMALIAH #T HJ "MAR MUHAMMAD HA I( # I#RAHIM A(IAN #T A#DUL RAHMAN , A#DUL RA(AK HASHIMAH #T A#D HAMID KAMISAH #T KADIR #A#A M"HD (UL KHAIRI # M"HARI *AN N""R ASIKIN #T ME"R SHAR(AMAN SALMI SUHANA #T M"HAMAD N"R N"RHA I(A #T RAMLI REGINA ANAK #RUEN N"RI(AN #T #IDIN N"RASIAH #T ARSHAD H"THMARLIANA #T "THMAN AMHANI #T M"HD JUDI *AN A(MA*ATI #T *AN )US"

SK SERI SELAMAT SK SITIA*AN SK LEKIR SK MUHAMAD SAMAN SK #ATU SEPULUH SK SUNGAI TIRAM SK DAT"- ISHAK SK LUMUT SK SERI PANGK"R SK TELAGA NENAS SK KAMPUNG #AHARU (L) SK KA)AN SK PANGKALAN TLDM SK SERI MANJUNG SK PANTAI REMIS SK GUGUSAN LEKIR SK PANGKALAN TLDM II SK DAT"- SERI KAMARUDDIN SK SERI SITIA*AN

34 35 36 3% 38 3+ 40 41 42 43 44 45 46 4% 48 4+ 50 51 52

SITI (ALILAH #T RAMLI N"RLELA #T HASSAN R"MLAH #T A#DULLAH (URAIDAH #T ISMAIL ASMAH #T HJ #"LHI SALMIAH #T MAT AIL R"SPALELA #T )US" AN-*ARSAIDA #T ISMAIL N""RHANA #T M"HD )UNUS TAN GUAN )U HING JEE &HANG (U#EDAH #T A#DULLAH LE"NG SIE* )"NG H"" *HAI )ING TAN &HAI &HUNG NG"H HEA LING ER*ANA #T HARUN #EH SA) HUNG THAI GAIK )EAN

SK SERI #A)U SK SERI SAMUDERA SK METH"DIST (A&S). SITIA*AN SK METH"DIST (A&S). LUMUT SK METH"DIST. A)ER TA*AR SK &"N/ENT SK SIMPANG EMPAT SK ST. RAN&IS SK GANGGA SJK(&) H*A LIAN (1) SJK(&) H*A LIAN (2) SJK(&) ENG LING. LUMUT SJK(&) PING MIN SJK(&) KUR SENG SJK(&) &HUNG &HENG SJK(&) UK ING SJK(&) &HINESE NATI"NAL SJK(&) UK DIH SJK(&) &HIEN HUA

53 54 55 56 5% 58 5+ 60 61 62 63 64 65 66 6% 68 6+ %0 %1

SHAH HARLINA #T SHA IE D""N MING NGU"K LIM MA) LING DI"NG LEE NGUIK &HIAU NGU"K )UN R"SNAH #T MAIDIN *"NG MENG &H"" )"NG MEI ER DING H""N M") LEE SIE* SE"NG TAN MEI )I &HA* JIA )ING )"NG SAU MEE SA* PEK L""N N""R SAMSIAH #T M"HAIDIN D"RATUN AINA #T A#U #AKAR N""R A(LI(A #T "THMAN /.SUNDARAM A/L /ADI/ELU KARUNANITH) A/L SU#RAMANIAM

SJK(&) PEKAN GURNE) SJK(&) SIMPANG LIMA SJK(&) K"K MING SJK(&) A)ER TA*AR SJK(&) MIN TE SJK(&) KAMPUNG JERING SJK (&) PEI MIN SJK(&) KAMP"NG MER#AU SJK(&) KHUEN HEAN SJK(&) SUNGAI #ATU SJK(&) PEI MIN SJK(&) TIT #IN SJK(&) PEI &HING SJK (&) )EN MIN SJK (T) MAHAGANESA /IDD)ASALAI SJK (T) PANGK"R SJK (T) PENGKALAN #ARU SJK (T) LADANG HUNTL) SJK (T) LADANG S"G"MANA

%2 %3 %4 %5 %6 %% %8 %+ 80 81

TAMILSEL/I A/P TAMIL DAS HA ISAH #T M"HAMMAD AALI# /IMALA A/P MUNISAM) PREMA A/P RAMASAM) N"RHA(I#AH #T ISMAIL KASTURI#AI A/P PUISS/ALINGAM JAMSIAH #T "SMAN PUNITHA A/P MUNUSAM) KA/IARASU A/L MUNUSAM) K"GILA A/P A)AKANU

SJK (T) LADANG A)ER TA*AR SJK (T) KAMP"NG TUN SAM#ANTHAN SJK (T) LADANG &ASH*""D SJK (T) KAMPUNG &"LUM#IA SJK (T) LADANG *AL#R""K SJK (T) LADANG SUNGAI *ANGI 11 SJK (T) MUKIM PUNDUT SJK (T) KAMPUNG KA)AN SJK (T) A)ER TA*AR SJK (T) #ERUAS

L+10&4+' 4A

DOKUMENTASI ERGAM AR KURSUS PENDEDAHAN MODUL ASAS 3 DAN KELESTARIAN PROGRAM LITERASI (LINUS-NKRA) 2013 (DAERAH MANJUNG); PERINGKAT NEGERI PERAK 2013 ERTEMPAT DI E=%ELSIOR; IPOH PADA 25 2 2" OGOS 2013

P0123214 P0145657 #57585 M0359: JPN P065; $51 T<=>5351 PPD M51?:14 =0195=@5<;51 :A5@51.

P0806B5 ;:68:8 80$514 =0=>01B514;51 758<3 >014;03 9514 $<>:5B.