Anda di halaman 1dari 4

AGIHAN TUGAS SEPANJANG PERJALANAN KONVOKESYEN PSAS KALI KE 11 Raptai Konvokesyen (Selasa : 17 Sept. 2012 : 9.

00 pagi) Lelaki Perlu bersongkok se asa ber!ugas Majlis Raptai pelajar Raptai Pelajar Majlis !n"gera# Pingat Ket"a $a%atan Majlis Raptai Pen"# &&'P (10.00 pagi 11. 0 pagi) (11. 0 pagi 12. 0 tg# #ari) (2. 0 ptg (.00 petang)

Penyelaras !$K !)ara Pentas (Sesi Raptai) : Pn. Siti Ra*i+a# ,inti !%+"l Sare* !gi#an Kerja : 1 Selasa Pagi (9.00a-) Menge-as +an -eny"s"n at"r r"ang %elakang .e/an Ser%ag"na Me-astikan 0elevisyen +an 1So"n+ Syste-2 +i %elakang .e/an +ise+iakan +engan se-p"rna ole# $K Siaraya 3n. 'k#san !$K 0erli%at 3n K#air"l 4a-il %in 5a6i-"++in 3n. 8alall"++in %in !%+"l Ra#i3n. Mo#+ 8a6ri %in 9-ar 7 2 orang !$K Pere-p"an $K! 7 2 orang !$K Pere-p"an $K3 7 2 orang !$K Pere-p"an $MSK

!gi#an Kerja : 2 Selasa Pagi (9.00a-) Meny"s"n +an -ene-patkan :trolley; "nt"k *ol+er +i te-pat yang ses"ai Menggant"ng +an siap se+iakan ke-asan tirai pa+a :trolley; S"s"n *ol+er (,a#agian atas :trolley; "nt"k a)ara raptai pelajar sa#aja) ,erse+ia "nt"k -engagi#kan *ol+er kepa+a %akal l"l"san se-asa -ajlis t"nj"k)ara peneri-aan *ol+er. !$K 0erli%at 0ea- $KM !gi#an Kerja : Selasa Petang (2. 0 p-) Mengangkat 1<ol+er2 yang -asi# +i +ala- kotak ke %a#agian %elakang +e/an. S"s"n *ol+er +ipentas "ta-a (,a#agian atas +an %a#agian %a/a# :trolley;) Meng"r"skan tent"letak kotak 1<ol+er2 yang %erses"aian. !$K 0erli%at 0ea- $KM 0ea- $MSK 0ea- $K! 0ea- $K3 (Petang Selasa) (0g# #ari Ra%") (Petang Ra%") (0g# #ari Ra%")

!gi#an Kerja : = Selasa Pagi (11. 0 a-) Me-astikan 2 :trolley; "ta-a tela# +isiap se+iakan +an +ala- kea+aan yang %aik Me-astikan ka)a :trolley; +ala- kea+aan kilat +an %ersi# Me-astikan 2 +"lang tela# +iperke-askan +an +i#ias +engan )antik Meny"s"n +an -engagi#kan Pingat Ket"a $a%atan kepa+a %akal l"l"san (sepanjang -ajlis peneri-aan Pingat Ket"a $a%atan) !$K 0erli%at 0ea- $P !gi#an Kerja : ( Me-astikan gelas tela# +ilap +an +i%ersi#kan Me-astikan -angk"k g"la>g"la ( "nit) tela# +ise+ia +an +i%ersi#kan !$K 0erli%at? !$K Pere-p"an > 0ea- $MSK@$K3@$K! !gi#an Kerja : A Me-astikan g"la>g"la yang ses"ai tela# +ise+iakan Me-astikan air -ineral %otol (2( "nit) tela# +ise+iakan Menye+iakan 1Paper ,ag2 7 air -ineral )a/an 7 g"la>g"la "tk K$ 0 "nit tela# +ise+iakan (!-%il .ari Peg. K"aliti). Me-astikan *ol+er +an )en+era-ata "nt"k pelajar )e-erlang tela# +ise+iakan Meneri-a %"nga pelajar )e-erlang tela# +ise+iakan (Pn. Bantee Perp"stakaan) Me-astikan penga-%ilan +an pe-"langan j"%a# (= pasang ) +ari $83P 3n Ro6ai-i !-%il $"%a# (Selasa se%el"- konvokesyen) 8antar $"%a# ($"-aat selepas Konvokesyen) !$K 0erli%at? Pn. Siti Ra*i+a# ,inti !%+"l Sare* $a+"al ,ert"gas Si+ang 1 (Pagi) Si+ang 2 (Petang) Si+ang (Pagi) Si+ang = (Petang) !gi#an Kerja : 7 : : : : 1( 9kto%er 2012 1( 9kto%er 2012 1A 9kto%er 2012 1A 9kto%er 2012 : : : : 0ea- $K3 =77 0ea- $K! C9 0ea- $KM (0C 0ea- $MSK 2A=

Men+apatkan salinan Skrip MD %agi si+ang 1E 2E +an = +ari Pn. S#a#iran Men+apatkan salinan at"r)ara ta+%ir si+ang 1E 2E +an = +ari $K <loor Manager : 3n 4"lk"rnain %in S#a#a+an Meng#"%"ngi Pega/ai Peperiksaan PS!SE %agi -e-astikan *ol+er +an )en+era-ata "nt"k pelajar )e-erlang tela# +i#antar ke .e/an ser%ag"na pa+a pagi #ari Raptai. Me-astikan 2 :trolley; "ta-a tela# tela# +i%a/a ke .e/an Ser%ag"na pa+a #ari Raptai Me-astikan %"k" )en+era-ata "nt"k &&'P +an &'P tela# +ia-%il +an +ise+iakan ($K ,"k" Den+era-ata : Pn. <av6ia# K$MSK) Me-astikan 0eks F)apan pengara# +an &&'P %ole# +iperole#i E +ari $K 0eks F)apan Pn. 36at"l (Si+ang 1E 2E +an =) 7 ,eserta <ol+er 0eks F)apan. Me-astikan )en+era-ata kepa+a &&'P %ole# +iperole#iE +ari $K Den+era#ati Dik 5or#a-i6a# %t. 0a-at (Si+ang 1E 2E +an =) Menggosok +an -e-astikan kain tela# +ike-askan (,as"# sekiranya perl") !$K 0erli%at? !%+"l !6i6 %in !#-a+

$a+"al ,ert"gas Si+ang 1 (Pagi) Si+ang 2 (Petang) Si+ang (Pagi) Si+ang = (Petang) : : : : 1C Sept. 201 1C Sept. 201 19 Sept. 201 19 Sept. 201 : : : : 0ea- $KM 0ea- $MSK 0ea- $K! 0ea- $K3

Majlis Ke"sa#a/anan 20 Sept. 201

PEG" #ERTUGAS SEPANJANG PERJALANAN $AJLIS KONVOKESYEN PSAS KE 11 $ENGIKUT SI%ANG Penyelaras Kesel"r"#an !)ara Pentas (,elakang Pentas) Pn. Siti Ra*i+a# ,inti !%+"l Sare* !gi#an ,"k" Den+era-ata kepa+a &&'P 1"Ani&a'' ( A&lina' !ir +i -eja &&'P (0"ang Siap2 se%el"- -ajlis %er-"la gra+"an -as"k +i +ala+e/an) 1 JuliaG !gi#an +an pen"karan 0eks F)apan Pengara# +an &&'P 1"Je)a' !gi#an *ol+er "nt"k l"l"san sepanjang -ajlis konvokesyen 1.A&lina'''' (" Julia' *" K+airul,a ilGGGGGG..G(Helaki) !gi#an *ol+erE PlakE Den+era-ata +an ,"nga kepa+a pelajar )e-erlang 1.PinaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 2.KyanGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG . $evaGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG =. !6aGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG !gi#an )en+era-ata kepa+a &&'P 1.Pina' ("K-an' *"A&a' ." Je)aG (Menya-%"t )en+era-ata +ari &&'P)