Anda di halaman 1dari 18

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP KAHANG TIMUR,

PETI SURAT 105, 86007 KLUANG, JOHOR DARUL TAKZIM. JBA 2036 NO. TEL : 07-7866289 Ruj.Tuan : Ruj.Kami : JBA2036/100-19/7/1 (17) Tarikh : 7 Se !em"er 2012 Ke a#a$ %eja"a! %e&ajaran 'aerah K&uan($ )6000 K&uan($ J*h*r 'aru& Tak+im. u/ ,ni! -a.a!an /ek*&ah ren#ah Tuan$ PERMOHONAN MELANCONG (BAS 1) PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1 57 0erujuk erkara #i a!a/$ a#a&ah /a1a #en(an ini mem*h*n ke"enaran #ari a#a !uan un!uk men(a#akan &a.a!an /ehari ke A1er 2i!am 3 K&uan($ J*h*r. 2. Ber/ama-/ama ini /a1a /er!akan "u!iran 1an( &en(ka /e er!i 1an( #ikehen#aki un!uk !ujuan 1an( !er/e"u! #i a!a/. -a.a!an ini a#a&ah #i "a.ah ke&*&aan 4uru %en1e&ara/ -a.a!an iai!u 5n. 0*h# Sa&&eh Bin 5/a ()10)16-01-6713). 3. Kerja/ama 1an( !uan "erikan$ #i#ahu&ui #en(an /e!in((i en(har(aan #an u6a an ri"uan !erima ka/ih. !BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Sa1a 1an( menuru! erin!ah$ 77777777777777

8* Ra/mi Sek*&ah /.k : %%' K&uan( 9ai& Sek*&ah 9ai& -a.a!an

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP KAHANG TIMUR, PETI SURAT 105, 86007 KLUANG, JOHOR DARUL TAKZIM. JBA 2036 NO. TEL : 07-7866289 Ruj.Tuan : Ruj.Kami : JBA2036/100-19/7/1 (1)) Tarikh : 7 Se !em"er 2012 Ke a#a$ :"u / Ba a / %enja(a$ 0uri# Tahun 6$ SK. -KT% Kahan( Timur. Tuan/%uan$ LA#ATAN SEHARI KE A$ER HITAM 0erujuk erkara #i a!a/$ a#a&ah #imak&umkan "aha.a ihak /ek*&ah akan men(a#akan &a.a!an /am"i& "e&ajar /ehari ke Air 2i!am 3K&uan( #i #a&am r*(ram /e&e a/ e erik/aan ,%SR 2012. Sehu"un(an #en(an i!u ihak /ek*&ah mem e&a.a muri#- muri# !ahun 6 /ek*&ah ini un!uk men1er!ai &a.a!an ini. 2. Ke!e!a an r*(ram &a.a!an a#a&ah /e er!i "eriku!: Tarikh Tem a! : 26 Se !em"er 2012 (Ra"u) : Tr* i6a& ;i&&a(e (A1er 2i!am) K&uan( %ara#e B*.&in( K*/ : RM%5 (Se.a Ba/ / !ike! ma/uk Tr* i6a& ;i&&a(e / "*.&in( / /ara an3makan !(h) akej ermainan / /e.a

3. Ba1aran R03< "*&eh #i/erahkan ke a#a en1e&ara/ &a.a!an 5n 0*h# Sa&&eh Bin 5/a /e&e.a!&e.a!n1a a#a 21 Se !em"er 2012 (Jumaa!). 'ihara kan erkara ini "era#a #i #a&am mak&uman ihak !uan.

Sekian$ !erima ka/ih. Sa1a 1an( menuru! erin!ah .............................................

/k. 9ai& -a.a!an

1. T&'&() M*+(),-). 1.11.21.30em"erikan e&uan( ke a#a muri# men1er!ai ak!i=i!i "er>ae#ah /e&e a/ e erik/aan ,%SR . 0en#e#ahkan ke a#a muri# !en!an( !eknik /er!a 6ara ermainan /ukan "*.&in(. 0em"erikan e&uan( ke a#a muri# "er/er*n*k #a&am men1er!ai ak!i=i!i 1an( !erka.a&.

2. G&/&0.&/& 1(). 2*/3()..&).'(4(2: 2.1 2.1.1 Ke!ua R*m"*n(an. ?ama %enuh ?*. Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n : 5n 0*h# Sa&&eh Bin 5/a : )10)16-01-6713 :: ?*. 2) Ja&an Serin#i!$ 9e&#a Kahan( Timur : 012-3069<67

2.2 2.2.1

M(5+&6(3 G&/&0G&/& $(). M*62()3& : ?ama %enuh ?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n : 5n 0*h# Taha B. Tai" : 7@100@01709< :: Kuar!er/ (uru Sk -KT% Kahan( !imur : 0137919263 : 5n A*&n*rhi/1am B. :/mai&

2.2.2

?ama %enuh

?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n

: 7@110603<7<3 :: Kuar!er/ (uru Sk -KT% Kahan( !imur : 01379)2123

2.2.3

?ama %enuh ?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n

: %n Aurina B! A"#u&&ah : )00627016096 :: %erumahan ki&an( /a.i!$ 9e&#a Kahan( Timur : 01779323<2

3. B&37/() K*4().() : 3.1 3.2 Jum&ah Ban( %un6a Ban( : R0 3< C )0 *r( D RM 8800 : Ba1aran (uru en(irin( #an muri#

3.3 3.3.1 3.3.3 3.3.@ 3.3.< 3.3.6 3.3.7

Bu!iran An((aran %er"e&anjaan : Se.a Ba/ 0akan Tike! 0a/uk %ermainan B*.&in( 2a#iah : R0 @00 C 2 "a/ : R0 ) C )0 *r( : R0 3 C )0 *r( : R0 7 C )0 *r( : R0 <.60 C )0 *r( : R0 112 (9 ham er) D R0 )00 D R0 6@0 D R0 2@0 D R0 <60 D R0 @@) D R0 112

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE J,0-A2 : R0 3< C )0 *r( D RM 8800

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

3.@- M(5+&6(3 O/(). $(). D72*)(/5() M*6&).&3 D() M*62*+()'(5() #(). B7+
Tarikh

N(6(

Masa

1 5?. 0F2' SA--52 B:? 5SA7.30 ( 26.09.2012 ).00 ( 2 5?. AA-A? B:?( 9.00 KAR:A 10.00 ( 12.30 !(h 1.00 !(h 2.30 !( 3.00 !( @.30 !( <.00 !( 6.00 !(

A+(6(3 SK. -KT% )10)16-01-6713 31 4,R, KA2A?4 T:0,R$ %S 10<$ - Berkum u& #i !a ak erhim unan /ek*&ah )6007 K-,A?4 - Sara an a(i SK. -KT% )1091702<@67 31 4,R, KA2A?4 T:0,R$ - Ber!*&ak ke Tr* i6a& ;i&&a(e A1er 2i!am %S 10<$ - 'ijan(ka !i"a Tr* i6a& ;i&&a(e A1er 2i!am )6007 K-,A?4 - 0akan !(h
Perkara

N0. KP

U6&/

J(4(3()

S*&a! A*h*r "erjemaah Ti"a #i K&uan( %ara#e B*.&in( %er!an#in(an "*.&in( #imu&akan S*&a! a/ar "erjemaah Ber!*&ak Ba&ik Ti"a #i Sek*&ah

@. T*)3(379 L(4(3() <. M(5+&6(3 P*:*/3( R-62-).() BAS 1


B7+ N(6( M&/7; L*+(57 J() N-. S<B*/()(5 U6&/ T(=&) A+(6(3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MUHAMMAD DANIAL ISYRAF BIN MAHIDZAN MUHAMMAD RIZWAN BIN ABDUL RAZAK M!HAMAD NUR SYUKRI BIN SELAMAT MUHAMMAD NURIRFAN BIN HAIRUNNIZAM MUHAMMAD AKMAL FIKRI BIN ABDULLAH AHMAD MUAZ BIN IDRUS MUHAMMAD FARIZUL FAIZ BIN AB AZIZ SYAFI$ IZZUDDIN BIN SYAHRULJIZA MUHAMMAD HAZIM BIN ZAINUDDIN MUHAMMAD NAFIE ASNAWI BIN MD SAID MUHAMMAD NUR FIRDAUS BIN SARANI MUHAMMAD RAZI BIN ZALI MUHAMMAD AMIRUL AMIR BIN M!HD SHAHIR MUHAMMAD AIMAN HAKIM BIN MASH!D AL-HAKIM BIN ASRUL AFFENDI

L L L L L L L L L L L L L L L

AR04155 AR26442 A"62494 AR01459 AM#6#68 A"4812# AR2 08 A" 9 14 AR04##0 A"62259 AR86296 BE425#9 AR51050 AS4946# AM84864

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B

29, JALAN SERINDIT, FELDA KAHANG TIMUR G8- -2, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 KG GAJAH JLN MERSING N! 159, JLN NURI, FELDA KAHANG TIMUR G11- - K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, "ENJARA, KAM"UNG GAJAH G -1-2, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 KG GAJAH JLN MERSING L!R!NG MUAFAKAT, KG SRI TIMUR G8-4-1, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 KG GAJAH JLN MERSING 1954, $UARTERS GURU,, FELDA KAHANG TIMUR N!%204 JLN MERB!K, FELDA KAHANG TIMUR N!%15#, JALAN NURI, FELDA KAHANG TIMUR E8, "ERSIARAN KASAWARI, K!M"LEKS "ENJARA 196, JALAN TI!NG, BL!K 9,, FELDA KAHANG TIMUR G1-5-6, $UARTERS K!M"LEKS "ENJARA G6-2-# K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, JALAN MERSING, KAM"!NG GAJAH BL!K G2-4-1 K!M"LEKS "ENJARA

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

KHAIRUL ASYRAF BIN AZMI JUMHARI BIN M!HD SUHAIMI ALIF NAJMI BIN ABD MUTALIB MUHAMMAD ZULIKHMAL BIN ZAILANI M!HD ALIFF NAZREEN BIN RAIM!ND A"IN & SHAMSUL BHARI M!HD FAIZ BIN MD SALLEH M!HAMMAD IKHLAS BIN KAMSER MUHAMAD AMIRUL R!SMAN M!HAMAD AIMAN BIN R!HISAM M!HAMAD AKHMAL R!ZAIMI BIN R!SLI MUHAMMAD SHAFI$ BIN SAMSUDDIN MUHAMMAD RAFI$ SYAHMI BIN AMAT K!DIM MUHAMMAD FAIS BIN MD RAYA MUHAMMAD NAZIRUL BIN SENUSI MUHAMMAD KHAIRUL AMIRUL BIN AHMAD MUHAMMAD AFI$ AFWAN BIN ABD AZIZ M!HAMAD SYAMSUDIN BIN RAMLAN M!HAMAD REDZUWAN SHAH BIN WATA M!HAMAD RAFI$ BIN MD SALIM M!HAMMAD ZAKWAN BIN ABD RAZAK MUHAMMAD HELMY BIN N!R AZMAN ARIF DANIAL BIN MAHAT RUDIN MUHAMMAD AMIRUL FITRI BIN N!R HALIM SYAHRINAN BIN SAMAT M!HAMAD SHAH BIN AHMAD

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

AM#6# 2 AM#695 A"62299 AM86944 6151'2000 A"62442 A"62246 A"48612 AR680#6 AR04924 A$918#5 AR04256 AS48962 AS48285 A"61 60 A"59849 AM86640 A"48691 AR06911 A"62018 A"4##0 AM8692# AM86599 AM86482 AR04# 2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6(

KLUANG G#- -2 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 JLN MERSING G4-1-2, $UARTERS "ENJARA KLUANG N!%125 JLN RAJAWALI, FELDA KAHANG TIMUR A , JALAN TEKUKUR, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG G8-2-2 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG N!% 418 JLN BELATUK, FELDA KAHANG TIMUR N! 2 2 JALAN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG N! 6# JALAN KENARI, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, G6-2-4, BT 8, JLN MERSING, KG GAJAH 28#, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG 41# JLN BELATUK, FELDA KAHANG TIMUR% 120,JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR LADANG SUNGAI Y!NG, "%! B!) 9 , 86000 KLUANG,J!H!R #9,JLN "ULING, FELDA KAHANG TIMUR G2-2-5, "ENJARA KLUANG,BL!K ANGSANA G5-2-2 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG H24 RUMAH KILANG SAWIT KAHANG TIMUR 116 JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR 451 JLN MERBAH 1, FELDA KAHANG TIMUR 2# ,JLN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR N! 1, L!R!NG BAHAGIA,KAM"UNG SRI TIMUR, 4 6 JLN MERBAH 1, FELDA KAHANG TIMUR 2#2, JLN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR H , RUMAH KILANG, FELDA KAHANG TIMUR 252, JALAN ENGGANG 2, FELDA KAHANG TIMUR

6. P*/(5&() G&/& B*:(/ 6.1 %er/e!ujuan "er!u&i/ i"u "a a / enja(a muri# !e&ah #i er*&ehi. 6.2 0uri#-muri# #an (uru-(uru 1an( !er&i"a! !e&ah #i"eri !ak&ima! "erhu"un( #en(an era!uran #an &an(kah-&an(kah ke/e&ama!an. (4uru-(uru 1an( "er!an((un(ja.a" #i!u(a/kan menja&ankan /emua &an(kah&an(kah ke/e&ama!an) Sa1a #en(an ini mem erakukan "aha.a /e anjan( en(e!ahuan /a1a$ /e(a&a ke!eran(an 1an( #i"erikan #a&am "*ran( ini a#a&ah "e!u& #an "enar.

777777777777 (Tan#a!an(an 4uru Be/ar) Ja.a!an 3 8* Ra/mi Sek*&ah : 77777777777..

ANALISIS LA#ATAN

1- ?ama Sek*&ah 2- K*# Sek*&ah 3- ?* !e& 3 >ak/ @- Taka>u& #i"a1ar <- ?*. Re/i! Ra/mi 6- -*ka/i Sek*&ah 7- Tarikh -a.a!an )- ?ama 4uru/Ke!ua 9- ?*. Te& 4uru 10- Ka!e(*ri / 'e/!ina/i:

: : : : : : : : :

Sk (95-'A) Kahan( Timur JBA2036 07-7)662)9 29/03/2012 4R8G/07/1)12< -uar Ban#ar 26 Se !em"er 2012 (Ra"u) 5n 0*h# Sa&&eh Bin 5/a 012-3069<67

JOHOR BAHRU D*:37)(:7 Tr* i6a& ;i&a(e K&uan( %ara#e B*.&in( 11- 0a/a -a.a!an 12- %en(anjuran 13- Ta"uran :n!e(ra/i : : : B7+ 1(). 3*/+72(3 GURU MURID L*+(57 < @0 P*/*6>&() 3 3@ J,0-A2 J&6+(= ) 7@ )2 ).00 ( H 6.00 !( 2a& 5h.a& 0uri# K(3*.-/7 Rekria/i/4a&eri Sukan ermainan

'i/ahkan F&eh

'i/e#iakan *&eh : ........................... (5?. 0F2' SA--52 B:? 5SA) 4uru %en1e&ara/ -a.a!an

...................................

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP KAHANG TIMUR, PETI SURAT 105, 86007 KLUANG, JOHOR DARUL TAKZIM. JBA 2036 NO. TEL : 07-7866289 Ruj.Tuan : Ruj.Kami : JBA2036/100-19/7/1 (19) Tarikh : 7 Se !em"er 2012 Ke a#a$ %eja"a! %e&ajaran 'aerah K&uan($ )6000 K&uan($ J*h*r 'aru& Tak+im. u/ : ,ni! -a.a!an Sek*&ah Ren#ah Tuan$ PERMOHONAN MELANCONG (BAS 8) PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1 57 0erujuk erkara #i a!a/$ a#a&ah /a1a #en(an ini mem*h*n ke"enaran #ari a#a !uan un!uk men(a#akan &a.a!an /ehari ke A1er 2i!am 3 K&uan($ J*h*r. 2. Ber/ama-/ama ini /a1a /er!akan "u!iran 1an( &en(ka /e er!i 1an( #ikehen#aki un!uk !ujuan 1an( !er/e"u! #i a!a/. -a.a!an ini a#a&ah #i "a.ah ke&*&aan 4uru %en1e&ara/ -a.a!an iai!u 5n. 0*h# Sa&&eh Bin 5/a ()10)16-01-6713). 3. Kerja/ama 1an( !uan "erikan$ #i#ahu&ui #en(an /e!in((i en(har(aan #an u6a an ri"uan !erima ka/ih. !BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Sa1a 1an( menuru! erin!ah$ 77777777777777

8* Ra/mi Sek*&ah /.k : %%' K&uan(

9ai& Sek*&ah 9ai& -a.a!an

SEKOLAH KEBANGSAAN LKTP KAHANG TIMUR, PETI SURAT 105, 86007 KLUANG, JOHOR DARUL TAKZIM. JBA 2036 NO. TEL : 07-7866289 Ruj.Tuan : Ruj.Kami : JBA2036/100-19/7/1 (1)) Tarikh : 7 Se !em"er 2012 Ke a#a$ :"u / Ba a / %enja(a$ 0uri# Tahun 6$ SK. -KT% Kahan( Timur. Tuan/%uan$ LA#ATAN SEHARI KE A$ER HITAM 0erujuk erkara #i a!a/$ a#a&ah #imak&umkan "aha.a ihak /ek*&ah akan men(a#akan &a.a!an /am"i& "e&ajar /ehari ke Air 2i!am 3K&uan( #i #a&am r*(ram /e&e a/ e erik/aan ,%SR 2012. Sehu"un(an #en(an i!u ihak /ek*&ah mem e&a.a muri#- muri# !ahun 6 /ek*&ah ini un!uk men1er!ai &a.a!an ini. 2. Ke!e!a an r*(ram &a.a!an a#a&ah /e er!i "eriku!: Tarikh Tem a! : 26 Se !em"er 2012 (Ra"u) : Tr* i6a& ;i&&a(e (A1er 2i!am) K&uan( %ara#e B*.&in( K*/ : RM%5

(Se.a Ba/ / !ike! ma/uk Tr* i6a& ;i&&a(e / "*.&in( / /ara an3makan !(h)

akej

ermainan / /e.a

3. Ba1aran R03< "*&eh #i/erahkan ke a#a en1e&ara/ &a.a!an 5n 0*h# Sa&&eh Bin 5/a /e&e.a!&e.a!n1a a#a 21 Se !em"er 2012 (Jumaa!). 'ihara kan erkara ini "era#a #i #a&am mak&uman ihak !uan. Sekian$ !erima ka/ih. Sa1a 1an( menuru! erin!ah .............................................

/k. 9ai& -a.a!an

1. T&'&() M*+(),-). 1.@1.<1.60em"erikan e&uan( ke a#a muri# men1er!ai ak!i=i!i "er>ae#ah /e&e a/ e erik/aan ,%SR . 0en#e#ahkan ke a#a muri# !en!an( !eknik /er!a 6ara ermainan /ukan "*.&in(. 0em"erikan e&uan( ke a#a muri# "er/er*n*k #a&am men1er!ai ak!i=i!i 1an( !erka.a&.

2. G&/&0.&/& 1(). 2*/3()..&).'(4(2: 2.1 2.1.1 Ke!ua R*m"*n(an ( B(: 8) ?ama %enuh ?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n 2.3 2.2.1 : 5n A+&an "in Karia : )1091702<@67 :: Kuar!er/ 4uru Sk 9e&#a Kahan( Timur : 012-9137@@9

M(5+&6(3 G&/&0G&/& $(). M*62()3& : ?ama %enuh ?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina : 5n. 0*h# 2am/ah B. Saram : 6)090101<2@< :-

A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n

: Kuar!er/ (uru Sk -KT% Kahan( !imur : 0137261226

2.2.2

?ama %enuh ?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n

: %n. Suhaini B! 0*h# ?a/ir : 7@0@2703<09) :: Kuar!er/ 4uru Sk 9e&#a Kahan( Timur : 0103@2)2@9

2.2.3

?ama %enuh ?* Ka# %en(ena&an ?ama 'a&am Tu&i/an 8ina A&ama! Tem a! Tin((a& ?*. Te&e>*n

: %n 2jh Aaharah B! 2a/him : 610<2@01<60) :: Kuar!er/ 4uru Sk 9e&#a Kahan( Timur : 013-7<70162

3. B&37/() K*4().() : 3.1 3.2 Jum&ah Ban( %un6a Ban( : R0 3< C )2 *r( D RM 8800 : Ba1aran (uru en(irin( #an muri#

3.@ 3.3.1 3.3.3 3.3.@ 3.3.< 3.3.6 3.3.7

Bu!iran An((aran %er"e&anjaan : Se.a Ba/ 0akan Tike! 0a/uk %ermainan B*.&in( 2a#iah : R0 @00 C 2 "a/ : R0 ) C )0 *r( : R0 3 C )0 *r( : R0 7 C )0 *r( : R0 <.60 C )0 *r( : R0 112 (9 ham er) D R0 )00 D R0 6@0 D R0 2@0 D R0 <60 D R0 @@) D R0 112

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Tarikh Masa Perkara

26.09.2012

7.30 ( ).00 ( 9.00 ( 10.00 ( 12.30 !(h 1.00 !(h 2.30 !( 3.00 !( @.30 !( <.00 !( 6.00 !(

Berkum u& #i !a ak erhim unan /ek*&ah Sara an a(i Ber!*&ak ke Tr* i6a& ;i&&a(e A1er 2i!am 'ijan(ka !i"a Tr* i6a& ;i&&a(e A1er 2i!am 0akan !(h S*&a! A*h*r "erjemaah Ti"a #i K&uan( %ara#e B*.&in( %er!an#in(an "*.&in( #imu&akan S*&a! a/ar "erjemaah Ber!*&ak Ba&ik D RM 8800

J,0-A2

- Ti"a #i Sek*&ah : R0 3< C )0 *r(

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 3.@- M(5+&6(3 O/(). $(). D72*)(/5() M*6&).&3 D() M*62*+()'(5() #(). B7+ 1 N(6( 5?. 0F2' SA--52 B:? 5SA 5?. AA-A? B:? KAR:A N0. KP )10)16-01-6713 U6&/ 31 J(4(3() 4,R, A+(6(3 SK. -KT% KA2A?4 T:0,R$ %S 10<$ )6007 K-,A?4 SK. -KT% KA2A?4 T:0,R$ %S 10<$ )6007 K-,A?4

)1091702<@67

31

4,R,

@. T*)3(379 L(4(3()

<. M(5+&6(3 P*:*/3( R-62-).() (BAS 8)


B7+ N(6( M&/7; P*/*6>&() J() N-. S<B*/()(5 U6&/ T(=&) A+(6(3

1 2 3 4 5

NURHANIS BINTI N!R SAM NUR ATI$AH BINTI M!HD AMIR NUR SYASYA SYAZWANI BINTI BAHARIN NUR A$ILAH BINTI N!RHISHAMUDDIN AIN NUR MAISARA BINTI R!SLI

" " " " "

000224010508 001006011582 A"4#11# 00090#011 58 AR 58 2

12 12 12 12 12

6A 6A 6A 6A 6A

N!%2, KUARTERS GURU SK KAHANG TIMUR 86, JALAN BAYAN,, FELDA KAHANG TIMUR A2,JALAN TEKUKUR RUMAH UKUR,FELDA KAHANG TIMUR N!%1956A, KUARTERS GURU, FELDA KAHANG TIMUR G4, 2-8, BL!K (ENGAL K!M"LEKS

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

NUR AMANI HANAN BINTI MD ZULKEFLI NURAINA RAHMAT AZMEERA NATASHA BINTI MADIRAH RAFEE$A BINTI R!SLI N!RIESH AZREEN BINTI YUSRI NURHIDAYAH BINTI M!HD SABRI NURUL NADHIRAH BINTI AZMI SITI NUR ALIA BINTI ISMAIL INTAN NADZIRAH BINTI ABDUL RAHIM NUR ATI$AH NATASHAH BINTI R!SMAWI HAFIZAH BINTI HARUN SITI NUR AIN BINTI SAMSUDIN NURLIYANA SYAZA BINTI ZEFRIDIN NURUL FAZLIYANA BINTI M!HD HUSSIN NUR FAREENA NASHA BINTI M!HD JAMAL NURUL HIDAYATI BINTI HALIM NURUL NAJIHAH BIINTI SIS N!RASMIRA BINTI SUNAR SITI N!RFARRAHIN BINTI SAZALI N!R FAZIRA BINTI ZAMRI NUR A$ILAH BINTI YUNALIS NUR NADHIRA BINTI HAMIDY ZAIRY NUR AIMIE NAJIHA BINTI R!SDIN N!RALEEYA SHAZWA BINTI M!HD AZRAM MAS SHHERRA AR*EENA BINTI N!!R MASRI N!RAYSHAHZLINDA BINTI N!RZAINI ARISHA ISMAHANI ZULAIKHA BINTI ZUL"ADELI NUR SURYA BAL$ISH BINTI BUDI ISKANDAR NURUL FARAH HANIM

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

A"4# #1 A"45655 A$9428# A"62224 AR04054 0008110110 8 A"4#926 0001060119#2 001122011694 AT56#06 0006 0010#22 AS48 9 AT64616 AS489 2 AR0#566 A"4#588 AS04#81 AR045 1 A"62148 AM869#2 AM#62 2 AS48#44 001125010494 001026010042 A"4#8#6 A"4#89# AT64565 AS #6# A"2 28#

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6( 6( 6( 6( 6( 6(

"ENJARA KLUANG, K16, RUMAH KILANG, FELDA KAHANG TIMUR 1952, RUMAH GURU, FELDA KAHANG TIMUR G5-2-4, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, H80, RUMAH KILANG SAWIT, FELDA KAHANG TIMUR N!%8 , JALAN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR L!R!NG BAHAGIA, KG SRI TIMUR N!%188, JALAN RAJA UDANG, FELDA KAHANG TIMUR 46 , "ERINGKAT 4, BL!K 2,, FELDA KAHANG TIMUR JKTK 1#80, RUMAH GURU, SK LKT" KAHANG TIMUR 4, JALAN BANGAU, FELDA KAHANG TIMUR N! 21'81 RUMAH KAKITANGAN, KAHANG TIMUR 106, FELDA KAHANG TIMUR 114, JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR 194#, $UARTERS KLINIK KESIHATAN, KAHANG TIMUR BL!K, G11% %# K!M"LEKS "ENJARA, KLUANG 111,JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR F1, K!M"LEKS "ENJARA 404 JLN "ULING, FELDA KAHANG TIMUR N!%446 JLN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR N!% 10 KUATERS GURU SEK AGAMA FELDA ULU DENGAR BL!K G11 2'#, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG 1#9,JALAN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR N!%18# JLN RAJA UDANG, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG 164, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG H 8 RUMAH KILANG SAWIT, FELDA KAHANG TIMUR 28 JLN MERBAH, F%KAHANG TIMUR 111 JLN BAYAM, FELDA KAHANG TIMUR BL!K G2-2-#, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG 2# JLN RAJAWALI, FELDA KAHANG TIMUR

6. P*/(5&() G&/& B*:(/ 6.1 %er/e!ujuan "er!u&i/ i"u "a a / enja(a muri# !e&ah #i er*&ehi. 6.2 0uri#-muri# #an (uru-(uru 1an( !er&i"a! !e&ah #i"eri !ak&ima! "erhu"un( #en(an era!uran #an &an(kah-&an(kah ke/e&ama!an. (4uru-(uru 1an( "er!an((un(ja.a" #i!u(a/kan menja&ankan /emua &an(kah&an(kah ke/e&ama!an)

Sa1a #en(an ini mem erakukan "aha.a /e anjan( en(e!ahuan /a1a$ /e(a&a ke!eran(an 1an( #i"erikan #a&am "*ran( ini a#a&ah "e!u& #an "enar. 777777777777 (Tan#a!an(an 4uru Be/ar)

Ja.a!an 3 8* Ra/mi Sek*&ah : 77777777777..

ANALISIS LA#ATAN

1- ?ama Sek*&ah 2- K*# Sek*&ah 3- ?* !e& 3 >ak/ @- Taka>u& #i"a1ar <- ?*. Re/i! Ra/mi 6- -*ka/i Sek*&ah 7- Tarikh -a.a!an )- ?ama 4uru/Ke!ua 9- ?*. Te& 4uru 10- Ka!e(*ri / 'e/!ina/i:

: : : : : : : : :

Sk (95-'A) Kahan( Timur JBA2036 07-7)662)9 29/03/2012 4R8G/07/1)12< -uar Ban#ar 26 Se !em"er 2012 (Ra"u) 5n 0*h# Sa&&eh Bin 5/a 012-3069<67

JOHOR BAHRU D*:37)(:7 Tr* i6a& ;i&a(e K&uan( %ara#e B*.&in( 11- 0a/a -a.a!an 12- %en(anjuran 13- Ta"uran :n!e(ra/i : : : ).00 ( H 6.00 !( 2a& 5h.a& 0uri# K(3*.-/7 Rekria/i/4a&eri Sukan ermainan

B7+ 1(). 3*/+72(3 GURU MURID

L*+(57 < @0

P*/*6>&() 3 3@ J,0-A2

J&6+(= ) 7@ )2

'i/ahkan F&eh

'i/e#iakan *&eh : ........................... (5?. 0F2' SA--52 B:? 5SA) 4uru %en1e&ara/ -a.a!an

.................................

M(5+&6(3 P*:*/3( R-62-).() BAS 1 (LELAKI)


B7+ N(6( M&/7; L*+(57 J() N-. S<B*/()(5 U6&/ T(=&)

LAMPIRAN 1
A+(6(3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MUHAMMAD DANIAL ISYRAF BIN MAHIDZAN MUHAMMAD RIZWAN BIN ABDUL RAZAK M!HAMAD NUR SYUKRI BIN SELAMAT MUHAMMAD NURIRFAN BIN HAIRUNNIZAM MUHAMMAD AKMAL FIKRI BIN ABDULLAH AHMAD MUAZ BIN IDRUS MUHAMMAD FARIZUL FAIZ BIN AB AZIZ SYAFI$ IZZUDDIN BIN SYAHRULJIZA MUHAMMAD HAZIM BIN ZAINUDDIN MUHAMMAD NAFIE ASNAWI BIN MD SAID MUHAMMAD NUR FIRDAUS BIN SARANI MUHAMMAD RAZI BIN ZALI MUHAMMAD AMIRUL AMIR BIN M!HD SHAHIR MUHAMMAD AIMAN HAKIM BIN MASH!D AL-HAKIM BIN ASRUL AFFENDI KHAIRUL ASYRAF BIN AZMI JUMHARI BIN M!HD SUHAIMI ALIF NAJMI BIN ABD MUTALIB

L L L L L L L L L L L L L L L L L L

AR04155 AR26442 A"62494 AR01459 AM#6#68 A"4812# AR2 08 A" 9 14 AR04##0 A"62259 AR86296 BE425#9 AR51050 AS4946# AM84864 AM#6# 2 AM#695 A"62299

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6B 6B

29, JALAN SERINDIT, FELDA KAHANG TIMUR G8- -2, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 KG GAJAH JLN MERSING N! 159, JLN NURI, FELDA KAHANG TIMUR G11- - K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, "ENJARA, KAM"UNG GAJAH G -1-2, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 KG GAJAH JLN MERSING L!R!NG MUAFAKAT, KG SRI TIMUR G8-4-1, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 KG GAJAH JLN MERSING 1954, $UARTERS GURU,, FELDA KAHANG TIMUR N!%204 JLN MERB!K, FELDA KAHANG TIMUR N!%15#, JALAN NURI, FELDA KAHANG TIMUR E8, "ERSIARAN KASAWARI, K!M"LEKS "ENJARA 196, JALAN TI!NG, BL!K 9,, FELDA KAHANG TIMUR G1-5-6, $UARTERS K!M"LEKS "ENJARA G6-2-# K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, JALAN MERSING, KAM"!NG GAJAH BL!K G2-4-1 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG G#- -2 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, BT 8 JLN MERSING G4-1-2, $UARTERS "ENJARA KLUANG N!%125 JLN RAJAWALI, FELDA KAHANG TIMUR

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

MUHAMMAD ZULIKHMAL BIN ZAILANI M!HD ALIFF NAZREEN BIN RAIM!ND A"IN & SHAMSUL BHARI M!HD FAIZ BIN MD SALLEH M!HAMMAD IKHLAS BIN KAMSER MUHAMAD AMIRUL R!SMAN M!HAMAD AIMAN BIN R!HISAM M!HAMAD AKHMAL R!ZAIMI BIN R!SLI MUHAMMAD SHAFI$ BIN SAMSUDDIN MUHAMMAD RAFI$ SYAHMI BIN AMAT K!DIM MUHAMMAD FAIS BIN MD RAYA MUHAMMAD NAZIRUL BIN SENUSI MUHAMMAD KHAIRUL AMIRUL BIN AHMAD MUHAMMAD AFI$ AFWAN BIN ABD AZIZ M!HAMAD SYAMSUDIN BIN RAMLAN M!HAMAD REDZUWAN SHAH BIN WATA M!HAMAD RAFI$ BIN MD SALIM M!HAMMAD ZAKWAN BIN ABD RAZAK MUHAMMAD HELMY BIN N!R AZMAN ARIF DANIAL BIN MAHAT RUDIN MUHAMMAD AMIRUL FITRI BIN N!R HALIM SYAHRINAN BIN SAMAT M!HAMAD SHAH BIN AHMAD

L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L

AM86944 6151'2000 A"62442 A"62246 A"48612 AR680#6 AR04924 A$918#5 AR04256 AS48962 AS48285 A"61 60 A"59849 AM86640 A"48691 AR06911 A"62018 A"4##0 AM8692# AM86599 AM86482 AR04# 2

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6( 6(

A , JALAN TEKUKUR, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG G8-2-2 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG N!% 418 JLN BELATUK, FELDA KAHANG TIMUR N! 2 2 JALAN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG N! 6# JALAN KENARI, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, G6-2-4, BT 8, JLN MERSING, KG GAJAH 28#, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG 41# JLN BELATUK, FELDA KAHANG TIMUR% 120,JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR LADANG SUNGAI Y!NG, "%! B!) 9 , 86000 KLUANG,J!H!R #9,JLN "ULING, FELDA KAHANG TIMUR G2-2-5, "ENJARA KLUANG,BL!K ANGSANA G5-2-2 K!M"LEKS "ENJARA KLUANG H24 RUMAH KILANG SAWIT KAHANG TIMUR 116 JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR 451 JLN MERBAH 1, FELDA KAHANG TIMUR 2# ,JLN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR N! 1, L!R!NG BAHAGIA,KAM"UNG SRI TIMUR, 4 6 JLN MERBAH 1, FELDA KAHANG TIMUR 2#2, JLN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR H , RUMAH KILANG, FELDA KAHANG TIMUR 252, JALAN ENGGANG 2, FELDA KAHANG TIMUR

M(5+&6(3 P*:*/3( R-62-).() BAS 8 (PEREMPUAN)


B7+ N(6( M&/7; P*/*6>&() J() N-. S<B*/()(5 U6&/ T(=&)

LAMPIRAN 8
A+(6(3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

NURHANIS BINTI N!R SAM NUR ATI$AH BINTI M!HD AMIR NUR SYASYA SYAZWANI BINTI BAHARIN NUR A$ILAH BINTI N!RHISHAMUDDIN AIN NUR MAISARA BINTI R!SLI NUR AMANI HANAN BINTI MD ZULKEFLI NURAINA RAHMAT AZMEERA NATASHA BINTI MADIRAH RAFEE$A BINTI R!SLI N!RIESH AZREEN BINTI YUSRI NURHIDAYAH BINTI M!HD SABRI NURUL NADHIRAH BINTI AZMI SITI NUR ALIA BINTI ISMAIL INTAN NADZIRAH BINTI ABDUL RAHIM NUR ATI$AH NATASHAH BINTI R!SMAWI HAFIZAH BINTI HARUN SITI NUR AIN BINTI SAMSUDIN

" " " " " " " " " " " " " " " " "

000224010508 001006011582 A"4#11# 00090#011 58 AR 58 2 A"4# #1 A"45655 A$9428# A"62224 AR04054 0008110110 8 A"4#926 0001060119#2 001122011694 AT56#06 0006 0010#22 AS48 9

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6B 6B 6B

N!%2, KUARTERS GURU SK KAHANG TIMUR 86, JALAN BAYAN,, FELDA KAHANG TIMUR A2,JALAN TEKUKUR RUMAH UKUR,FELDA KAHANG TIMUR N!%1956A, KUARTERS GURU, FELDA KAHANG TIMUR G4, 2-8, BL!K (ENGAL K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, K16, RUMAH KILANG, FELDA KAHANG TIMUR 1952, RUMAH GURU, FELDA KAHANG TIMUR G5-2-4, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG, H80, RUMAH KILANG SAWIT, FELDA KAHANG TIMUR N!%8 , JALAN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR L!R!NG BAHAGIA, KG SRI TIMUR N!%188, JALAN RAJA UDANG, FELDA KAHANG TIMUR 46 , "ERINGKAT 4, BL!K 2,, FELDA KAHANG TIMUR JKTK 1#80, RUMAH GURU, SK LKT" KAHANG TIMUR 4, JALAN BANGAU, FELDA KAHANG TIMUR N! 21'81 RUMAH KAKITANGAN, KAHANG TIMUR 106, FELDA KAHANG TIMUR

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

NURLIYANA SYAZA BINTI ZEFRIDIN NURUL FAZLIYANA BINTI M!HD HUSSIN NUR FAREENA NASHA BINTI M!HD JAMAL NURUL HIDAYATI BINTI HALIM NURUL NAJIHAH BIINTI SIS N!RASMIRA BINTI SUNAR SITI N!RFARRAHIN BINTI SAZALI N!R FAZIRA BINTI ZAMRI NUR A$ILAH BINTI YUNALIS NUR NADHIRA BINTI HAMIDY ZAIRY NUR AIMIE NAJIHA BINTI R!SDIN N!RALEEYA SHAZWA BINTI M!HD AZRAM MAS SHHERRA AR*EENA BINTI N!!R MASRI N!RAYSHAHZLINDA BINTI N!RZAINI ARISHA ISMAHANI ZULAIKHA BINTI ZUL"ADELI NUR SURYA BAL$ISH BINTI BUDI ISKANDAR NURUL FARAH HANIM

" " " " " " " " " " " " " " " " "

AT64616 AS489 2 AR0#566 A"4#588 AS04#81 AR045 1 A"62148 AM869#2 AM#62 2 AS48#44 001125010494 001026010042 A"4#8#6 A"4#89# AT64565 AS #6# A"2 28#

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6B 6( 6( 6( 6( 6( 6(

114, JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR 194#, $UARTERS KLINIK KESIHATAN, KAHANG TIMUR BL!K, G11% %# K!M"LEKS "ENJARA, KLUANG 111,JLN BAYAN, FELDA KAHANG TIMUR F1, K!M"LEKS "ENJARA 404 JLN "ULING, FELDA KAHANG TIMUR N!%446 JLN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR N!% 10 KUATERS GURU SEK AGAMA FELDA ULU DENGAR BL!K G11 2'#, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG 1#9,JALAN MERBAH, FELDA KAHANG TIMUR N!%18# JLN RAJA UDANG, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG 164, FELDA KAHANG TIMUR, KLUANG H 8 RUMAH KILANG SAWIT, FELDA KAHANG TIMUR 28 JLN MERBAH, F%KAHANG TIMUR 111 JLN BAYAM, FELDA KAHANG TIMUR BL!K G2-2-#, K!M"LEKS "ENJARA KLUANG 2# JLN RAJAWALI, FELDA KAHANG TIMUR