Anda di halaman 1dari 2

SSA_RPH_B18 Matapelajaran Kelas Tempoh Tema Tajuk bjekti!

Pembelajaran Hasil Pembelajaran : Sains : Tingkatan 2 : 80 Minit : Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup : Dunia Melalui Deria Kita : "#$ Memahami %ahaya dan penglihatan : Murid&murid dapat:& "' Menyatakan pelbagai jenis ke%a%atan penglihatan# 2' Menerangkan %ara pembetulan ke%a%atan penglihatan : Murid telah mempelajari struktur dan !ungsi mata) memerihalkan bagaimana kita melihat dan juga si!at&si!at %ahaya : "# Menyedari baha+a sains merupakan satu daripada %ara untuk memahami alam 2# Menghargai sumbangan sains dan teknologi : -ideo) artikel : .uided&/n0uiry : 1isiko dan Komplikasi 2(S/K

Pengetahuan Sedia (da *ilai murni

(,M Strategi PdP Sosial Sains /su

FASA/Masa
Orentasi ( n!a!e" (1# $init"

CADANGAN AKTIVITI
"' -ideo mengenai pembedahan 2(S/K mata ditayangkan# 2ink: http:33+++#youtube#%om3+at%h4 56d77gu8*itn9

CADANGAN KOMUNIKASI
:adangan soalan: a' (pakah yang dapat anda lihat dalam 5ideo tadi4 b' Mengapakah seseorang indi5idu mahu menjalani pembedahan 2(S/K4 8angkaan respon: a' Masalah penglihatan) kornea mata dipotong) pembedahan 2(S/K b' Supaya dapat melihat dengan jelas Murid melakukan akti5iti berpandukan edaran dan men%ari kebaikan dan keburukan 2(S/K mata# ;Murid digalakkan menggunakan3membentangkan dengan menggunakan peta pelbagai alir > iThink#' 8angkaan respon: 2ampiran ,

2' Soalan berkenaan dengan 5ideo yang telah ditayangkan diajukan#

Cet%san I&ea ( '()*re" (+, $init"

"' Murid dibahagikan kepada enam kumpulan# 2' 2ampiran /su&isu berkaitan dengan akti5iti yang akan dijalankan diedarkan#;2ampiran (' <' Penerangan berkenaan akti5iti yang akan dijalankan diberikan# =' Murid melaksanakan akti5iti dalam masa <0 minit#

Penstr%-t%ran "# Pembentangan dapatan murid dan perbandingan Se$%)a I&ea dapatan murid dengan kumpulan lain# ( '()ain" 2# Menghubungkaitkan isu&isu dengan objekti! (.# $init" Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013

:adangan soalan

SSA_RPH_B18 pembelajaran# & Selain 2(S/K) kaedah lain untuk membetulkan ke%a%atan penglihatan adalah dengan menggunakan:& i# Kanta %ekung > rabun jauh ;miopia' ii# Kanta %embung > rabun dekat ;hiperopia' iii# Kanta silinder > astigmatisme A()i-asi I&ea ( 'ten&" (1# $init" "' Perbin%angan soalan edaran# perbin%angan: a' ,agaimanakah rabun dekat dan rabun jauh berlaku4 b' 8ika ka+an anda mempunyai ke%a%atan penglihatan (stigmatisme) apakah rupa bentuk korneanya4 Soalan H Ts: (di mengadu matanya terasa pedih) berair dan letih setelah bermain permainan komputer selama 8 jam tanpa henti# *yatakan pendapat anda apakah sebab&sebab dia merasa demikian# 8angkaan 8a+apan: & Sebab %ahaya banyak masuk mata & & tot mata bekerja terlalu lama tot mata mengendur dan menge%ut terlalu kerap .elemair )gelema%a dan kanta mata terpakasa terpaksa bekerja keras untuk mem!okuskan %ahaya ke bintik kuning menyebabkan mata berair dan pedih

&

Re/)e-si ( 0a)%ate" (, $init"

1umusan dapatan pelajar ;dalam bentuk peta pokok > iThink') persoalan dan kerja tambahan

1umusan ;2ampiran :'

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Sains 2013