Anda di halaman 1dari 40

Absalom Absalom (luka Batin)

Banyak hamba Tuhan menyadari betapa nekatnya Iblis memanfaat-kan SETIAP PERANGKAT yang dimilikinya demi menyesatkan atau sekedar mengg!"!h manusia agar menderita kerenggangan hubungan dengan T#$AN% Namun tidak banyak hamba Tuhan yang mengerti bah&a akar-pahit atau '#KA-BATIN merupakan perangkat yang sangat ampuh bagi si Iblis si pembunuh ()!h%*+,,- untuk membinasakan !rang atau membunuh-r!hani manusia. 'ebih menyedihkan lagi nyaris tidak ada hamba Tuhan yang menyadari adanya /ABA$ PEN)AKIT R0$ANI yang timbul !leh penyebaran '#KA BATIN sebagai alat pembunuh-massal yang ampuh digunakan si Iblis untuk memp!rak-p!randakan persekutuan umat Tuhan. 1engakibatkan banyak Gere2a yang mati-r!hani kehilangan kesaksian tentang kuasa )esus Kristus yang seharusnya men2adi sandaran hidup umat Kristiani.. PENDAHULUAN 3% ANAK-ANAK 4A#4 5% AKAR-PA$IT ATA# '#KA-BATIN 6% R0$-7A$AT BAKTERI-R0$ANI PEN)EBAR /ABA$ 6%3% R!h Serba R!h 6%5% 8akta-8akta Alkitabiah 6%6% Semua Serba R!h 6%,% Suatu Pemahaman R!hani di Ba&ah Sadar ,% PEN#'ARAN AKAR-PA$IT 1EN7A4I /ABA$ PEN)AKIT-R0$ANI ,%3% Tulah 9 4ak&aan Penyebar #tama Akar Pahit ,%5% Penyebaran Akar Pahit Se"ara :anggih ,%6% Peradangan 'uka Batin ,%,% 1enghambat Penyebaran Akar Pahit ,%;% Beberapa Kasus 'uka Batin yang 1e&abah ;% KE'AN7#TAN RI/A)AT ABSA'01 ;%3% Absal!m Absal!m ;%5% Bagaimana $alnya 4aud< =% BAGAI1ANA $A'N)A )#S#8 < >% BAGAI1ANA $A'N)A 4ENGAN )ES#S ANAK 1AN#SIA < *% SE1B#$KAN '#KA-'#KA BATIN AN4A . *%3% Bagaimana $al-Nya dengan Bapa S!rga&i< *%5% Kun"i Kesembuhan 'uka Batin *%6% Bagaimana Status 'uka-luka Batin Anda< *%,% Bersihkan Bakteri R!hani. *%;% Bagaimana Saudara< *%=% #langi Pengampunan Terus 1enerus 'A1PIRAN-3% BEBERAPA KAS#S '#KA BATIN 'A1PIRAN-5% PENGA'A1AN 4ARI PE'A)ANAN 'A1PIRAN-6% '#KA BATIN (---- '#KA 7AS1ANI ?@

PENDAHULUAN.

ABeginilah "ara R!h Kudus menga2ar.B ICinkanlah penulis memulai buku ini dengan suatu kesaksian tentang salah satu "ara R!h Kudus membimbing dan menga2ar berbagai kebenaran r!hani kepada para hamba Tuhan% Saya hanyalah se!rang Dnelayan GalileaD hamba Tuhan yang tidak pernah bersek!lah Alkitab% Namun Tuhan sudah menga2ar saya berbagai prinsip r!hani dan melatih saya dalam memba&a !rang kepada )esus dalam peperangan r!hani melalui berbagai pengalaman bersama )esus membebaskan !rang dari ikatan kuasa-gelap danEatau kesurupan dll% Pada suatu s!re isteri saya berpamitan akan pergi bersama ka&an-ka&an se-persekutuannya menghadiri suatu "eramah tentang 'uka Batin yang diba&akan !leh se!rang hamba Tuhan &anita ibu E%:% Saya tidak terlalu berminat akan hal ituF sedikit-sedikit saya mengerti masalah luka batin yang dinamai DtraumaD !leh para ahli Psik!l!gi% 'agipula penghargaan saya terhadap Psik!l!gi hanyalah biasa-biasa sa2a menilai dari Dbuah-buahDnya sedikit sekali !rang yang benar-benar disembuhkan dengan bantuan ilmu itu. Berangkatlah mereka namun tidak urung dalam kesantaian s!re dan malam hari itu pikiran saya berputar dan mempertanyakan+ GKalau issue DtraumaD yang saya kenal sebagai t!pik-nya Psik!l!gi itu mau dibahas se"ara Alkitabiah kira-kira bagian Alkitab mana yang akan mereka bahas nanti<G Teka-teki ini "ukup menantang namun rupanya tanpa saya sadari &aktu itu sesungguhnya ini pan"ingan yang sangat "erdik dari R!h Kudus untuk merangsang dan membimbing saya bela2ar tentang masalah itu% 4engan santai saya naik ke kamar tidur kami% 4alam pikiran saya mun"ul ingatan akan satu kisah dari Per2an2ian 'ama+ Grasanya kasus Tamar diperk!sa berhubungan dengan masalah 'uka BatinG% 1asuk ke kamar saya ambil Alkitab dan K!nk!rdansi Alkitab lalu memba"a ri&ayat Amn!n Absal!m dan Tamar% Saya menarik kesimpulan dengan peristi&a itu &a2ar sekali kalau Absal!m terluka batin% Namun ke-kritis-an berpikir dalam diri saya menuntut k!nfirmasi akan hal itu% Ini teka-teki yang kedua bagi saya% Tantangan yang indah dari R!h Kudus dengan ke"erdikanNya. 1aka saya merenungkan dan memba"a lagi dan pu2i Tuhan terungkaplah kun"i luka batinnya Absal!m+ II-Sam%3,+5>F memang Absal!m kena trauma. Sampai-sampai Absal!m perlu memberi putrinya nama Tamar karena DTamarDnya yang terdahulu adiknya sudah DdirusakD !leh Amn!n. 4alam pemba"aan itu pula saya yang selama ini enggan bela2ar dari manusia yang selalu bersandar kepada 2an2i )esus pada 1at%33+5H AGbela2arlah padaKuGB malam itu dibimbing Tuhan untuk mengerti masalah-masalah r!h 2ahat yang mengendalikan Absal!m yang kemudian men2adi p!k!k bahasan pada Bab-; buku ke"il ini% 1alam harinya isteri saya pulang dari "eramah itu dengan suka"ita% Namun saya sempat menghambat penuturannya dengan pernyataan+ G1a maaf saya p!t!ng dahulu "eritamuF dengar saya pastikan bah&a ibu E%:% menguraikan masalah 'uka Batin berangkat dari ri&ayat Absal!m dan Tamar bukan<G Isteri saya terperangah dan tidak dapat menyanggah% Begitulah Roh Kudus mengajar para hamba Tuhan ang mau dengar!dengaran"" Se2ak hari itu Tuhan membimbing saya untuk menempatkan pelayanan penyembuhan 'uka Batin men2adi standard dalam setiap pelayanan kelahiran baru dan lebih 2auh lagi Pu2i Tuhan saya diberi keberanian untuk menyampaikannya se"ara umum dalam berbagai Kebangunan R!hani skala ke"il maupun dalam bentuk "eramah% Pada bulan-bulan yang menyusul terus-menerus saya did!r!ng untuk menulis buku tentang 'uka Batin sambil Tuhan melengkapi penga2aranNya melalui kasus-kasus yang kami tangani% 4an Pu2i Tuhan hanya beberapa &aktu men2elang penulisan buku ini Tuhan menelan2angi satu perangkat Iblis yang 2arang disadari umatNya yakni /ABA$ '#KA BATIN atau &abah penyakit-r!hani seperti yang dimaksudkanNya dalam Ibr%35+3;F 2uga men2adi p!k!k-bahasan di dalam buku ini% Kiranya buku ini bermanfaat bagi setiap pemba"anyaF Tuhan )esus pasti memberkati anda yang bersedia berperang bersama dengan 4ia memerangi &abah penyakit r!hani yang disebarkan !leh Iblis si 2ahat itu. #. ANAK!ANAK DAUD. --!?!--

Baiklah kita memulai buku ini dengan suatu ri&ayat dari Per2an2ian 'ama dari II-Samuel pasal 36-3* tentang anak-anak 4aud ra2a Israel% 4aud mempunyai beberapa banyak anak dari beberapa isteri% 4ari salah se!rang isterinya 4aud memper!leh anak-anak+ Absal!m laki-laki dan adiknya Tamar se!rang &anita yang sangat "antik% 4ari isteri lain 4aud beranakkan Amn!n yang 2atuh "inta sangat mendalam kepada Tamar adik tirinya itu% Atas petun2uk )!nadab kemenakan ra2a 4aud Amn!n men2alankan suatu muslihat dengan berpura-pura sakit payah lalu meminta agar Ra2a memerintahkan Tamar men2enguk dia dalam sakitnya% 1aka Amn!n dapat berduaan sa2a dengan Tamar% Amn!n meminta Tamar menyediakan makanan bagi Amn!n di rumahnya% 1aka ter2adilah ke"emaran di rumah tangga 4aud seperti direkam pada II-Sam%36+33-55 (33- Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya+ G1arilah tidur dengan aku adikku%G (35- tetapi gadis itu berkata kepadanya+ GTidak kakakku 2angan perk!sa aku sebab !rang tidak berlaku seperti itu di Israel%%%%G (3,- Tetapi Amn!n tidak mau mendengarkan perkataannya dan sebab ia lebih kuat dari padanya diperk!sanyalah dia lalu tidur dengan dia% (3;- Kemudian timbullah keben"ian yang sangat besar pada Amn!n terhadap gadis itu bahkan lebih besar ben"i yang dirasakannya terhadap gadis itu dari pada "inta yang dirasanya sebelumnya% 'alu Amn!n berkata kepadanya+ GBangunlah enyahlah.G%%% (3>- 4ipanggilnya !rang muda yang melayani dia katanya+ GSuruhlah perempuan ini pergi dari padaku dan kun"ilah pintu di belakangnya%G%%% (3H- 'alu Tamar menaruh abu di atas kepalanya meng!yakkan ba2u kurung yang maha indah yang dipakainya meletakkan tangannya di atas kepalanya dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring% (5?- Bertanyalah Absal!m kakaknya kepadanya+ GApakah Amn!n kakakmu itu bersetubuh dengan engkau< 1aka sekarang adikku diamlah sa2a bukankah ia kakakmu 2anganlah begitu memikirkan perkara itu%G 'alu Tamar tinggal di rumah Absal!m kakaknya itu se!rang diri% (53- Ketika segala perkara itu didengar ra2a 4aud sangat marahlah ia% (55- 4an Absal!m tidak berkata-kata dengan Amn!n baik tentang yang 2ahat maupun tentang yang baik tetapi Absal!m memben"i Amn!n sebab ia telah memperk!sa Tamar adiknya% Saudara pemba"a anda telah memba"a satu peristi&a yang membangkitkan luka batin paling berat dalam "atatan Alkitab% 'uka-batin atau trauma ini tidak terselesaikan dengan baik malahan mengena kepada beberapa !rang lain nyaris me&abah% Kelan2utannya yang tragis akan kita tin2au kemudian% Pada titik ini penting kita lihat bah&a Absal!m karena terluka hatinya memben"i Amn!n tidak mau berbi"ara lagi% Kepastian luka batin itu terlihat pada IISam%3,+5> (5>- Bagi Absal!m lahir tiga !rang anak laki-laki dan se!rang anak perempuan yang bernama Tamar% Ia se!rang perempuan yang "antik% $tulah bu%ti lu%a batin+ Absal!m memerlukan memberi nama Tamar kepada anakperempuannya DpenggantiD Tamar-nya yang terdahulu adik yang dikasihinya yang telah dirusak Amn!n. --!?!--

&. AKAR!PAH$T ATAU LUKA!BAT$N.

Trauma atau akar-pahit atau kepahitan ataupun luka-batin amat 2arang dibahas !leh guruguru Kristiani 2angankan dikh!tbahkan dari mimbar padahal luka batin selalu men2adi a&al dari &abah penyakit-r!hani yang dapat merusak keseluruhan masyarakat seperti dinyatakan !leh Surat Ibrani 35+3,-3; Berusahalah hidup damai dengan semua !rang dan ke2arlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tiada se!rangpun akan melihat Tuhan% (3;- 7agalah supaya 2angan ada se!rangpun men2auhkan diri dari kasih karunia Tuhan agar 2angan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan men"emarkan banyak !rang% (3=- 7anganlah ada !rang yang men2adi "abul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang men2ual hak kesulungannya untuk sepiring makanan% Inilah satu-satunya pernyataan gamblang tentang akar-pahit atau kepahitan AtraumaB di dalam Per2an2ian Baru% Namun bukan berarti tidak penting untuk diperhatikan karena 2ustru akar yang satu ini banyak merusak masyarakat% Bahkan masyarakat r!hani 2emaat-2emaat Kristiani pada berbagai gere2a terkena &abah ini dan dig!yahkan !lehnya. Ada yang dipe"ah dan dip!rak-p!randakan. Sesuai dengan diagn!se !leh Surat Ibrani ini a&al dari luka-batin adalah karena sese!rang men2auhkan diri dari kasih-karunia Tuhan (ay%-3;-F Esau men2auhkan dirinya dari karunia Tuhan selaku anak sulung dengan "ara men2ual hak kesulungannya untuk sepiring makanan suatu nafsu makan yang rendah kekudusan yang tidak terpelihara (ay%-3,-% Setelah Esau men2auh dari kasih-karunia Tuhan tumbuhlah akar pahit yakni pada &aktu dia benar-benar kehilangan hak kesulungannya itu% 1aka kepahitan itu meradang terus sampai Esau bermaksud membunuh )akub% Kepahitan sema"am ini dapat menyebar kepada banyak !rang lain bahkan men"emarkan atau merusak seluruh masyarakat yakni kalau tidak ada pihak-pihak yang berusaha menghambat perusakan itu% $al ini nyata 2elas dalam hikayat Absal!m yang akan kita telusuri. Ayat ini pula telah men-diagn!se se"ara langsung bah&a akar pahit atau luka-batin merupakan a&al dari ke"emaran banyak !rang atau ke-tidak-kudusan% 7adi siapa sa2a yang mengaku pengikut )esus yang ingin mempersembahkan tubuh-r!hani atau hatinya dalam kekudusan teran"am gagal dalam persembahannya% Ba"alah Rm%35+3 Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Tuhan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan+ itu adalah ibadahmu yang se2ati% Saudara yang kekasih kita sama mengerti bah&a persembahan bagi Tuhan Apada Caman Per2an2ian 'ama+ (Kel%35+; Im%6+3 ,+6 ;+3; dll%-B haruslah anak d!mbaEsapi yang bertubuh mulus sungguh tidak ber"ela bahkan bulu-bulunya 2uga tidak b!leh yang ber!nt!kan. Bekas luka sa2apun sudah "ukup bagi !rang 'e&i untuk men!lak persembahan itu. Apalagi kalau lukanya masih meradang. Nah persembahan tubuh yang dimaksud pada R!ma 35+3 di atas apakah tubuh anda harus dipersembahkan se"ara mulus< Tubuh 2asmani yang sempurna< /ah kasihan betul saudara-saudara kita yang "a"at angg!ta tubuh merekaF tidak layakkah mereka mempersembahkan tubuh mereka< 7elaslah sekarang Tuhan kita yang 1aha-adil itu tidak menghendaki tubuh 2asmani anda sebagai persembahan. Tubuh r!hani anda yang harus dipersembahkan% Tubuh-r!hani yang hidup yang kudus yang tidak ber"ela% Itulah pribadi yang sudah bert!bat dan sudah bebas dari luka-luka batin. Begitulah pentingnya kesembuhan luka batin bagi anda dan saya. 7adi pada Caman Per2an2ian Baru tubuh-r!hani yang masih memba&a lukaA-r!haniB atau luka-batin akan dit!lak !leh Imam Agung A)esus KristusB itu. Apalagi kalau mengidap luka-batin yang masih meradang. Bukankah Alkitab menuntut (Im%5?+5= dll%-+ "... Kuduslah kamu bagiKu, sebab Aku ini, TUHAN, kudus dan ..." F tidak kalah beratnya tuntutan )esus dari para pengikutNya (1at%;+,*-+ Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di s!rga adalah sempurna%

--o0o--

'. R(H!)AHAT* BAKTER$!R(HAN$ PEN+EBAR ,ABAH.

Berbi"ara mengenai &abah ini berarti bah&a banyak !rang sekaligus ter2angkit sakitpenyakit% 4an berbi"ara tentang !rang-!rang yang terkena penyakit tentunya kita perlu pula berbi"ara tentang bakteri atau bibit penyakit yang membangkitkan penyakit tadi. Selan2utnya berbi"ara tentang bakteri pen2angkit penyakit perlu ditin2au mekanisme penyebaran bibit penyakit itu AD"arrierDB misalnya udara atau lalat ataupun air liur dsb% Serupa dengan masalah penyakit-2asmani penyakit-rohani, akan menin2au pula+ (3- &abah penyakit-r!hani atau luka-batinF (5- akibat penyakit-r!hani itu sendiriF (6- bakteri-r!hani penyebab luka-batinF (,- "ara penyebaran bakteri-r!hani itu% Bab ini akan menin2au berbagai bakteri-r!hani yang mungkin men2angkitkan luka-batin Apenyakit-r!haniB dalam diri sese!rang tidak terke"uali !rang Kristen kalau ia tidak mematuhi aturan kesehatan-rohani yang dia!arkan oleh Tabib Agung, "esus Kristus# '.#. R(H* -ERBA R(H. Banyak !rang Kristen yang buta akan masalah r!hani dan r!h-r!h 2ahat% 1emang diperlukan tuntunan untuk memiliki &a&asan yang benar tentang hal itu% 7adi demi pemahaman akan masalah r!h ini anda akan dihadapkan kepada berbagai pertanyaan yang perlu di2a&ab dengan GbenarG AGBGB atau GsalahG AGSGB sesuai pengertian anda% :!balah men2a&abnya dan bandingkan hasil 2a&aban anda dengan fakta-fakta yang akan disusulkan nanti% Inilah pertanyaan-pertanyaan untuk anda 2a&ab+ 3% R!h 2ahat tidak ada dan tidak pernah adaF GSGEGBGF 5% R!h 2ahat tidak dapat mengganggu manusiaF GSGEGBGF 6% #ntuk suatu saat hanya satu !enis r!h-2ahat yang dapat menghuni manusiaF GSGEGBGF ,% Gangguan r!h 2ahat mempengaruhi perilaku manusiaF GSGEGBGF ;% Gangguan r!h 2ahat bahkan mengendalikan perilakuF GSGEGBGF =% R!h-2ahat tidak dapat merusak !asmani manusiaF GSGEGBGF >% Sele&at suatu masa gangguan r!h manusia dengan sendirinya$ GSGEGBGF 2ahat akan meninggalkan tubuh maka buku ini yang berbicara tentang

*% Sebagian r!h-r!h 2ahat punya domisili %tempat tinggal& tertentu$ GSGEGBGF H% 4engan kuasanya manusia mampu mengusir sendiri r!h 2ahat yang sempat menghuni dirinyaF GSGEGBGF 3?% R!h Kudus yang terus-menerus diundang beker2a dalam hati manusia lambat atau "epat akan membimbing manusia sehingga memiliki sifat ilahi men2adi Putra S!rga&iF GSGEGBG%

'.&. .AKTA!.AKTA ALK$TAB$AH. Sudahkah anda men"antumkan 2a&aban-2a&aban anda atas sepuluh pertanyaan itu< 1udah-mudahan anda memiliki nilai tinggi dalam Du2ianD ke"il ini% $adapkanlah 2a&aban anda

dengan

prinsip-prinsip

Alkitab

yang

disa2ikan

di

ba&ah

ini+

'.&.#. Roh jahat tida% ada dan tida% pernah ada/ 01-12. Kalau anda men2a&ab GBG untuk pernyataan ini Iblis tersenyum riang dan menganggap anda k!mpl!tannya bahkan miliknya% Ba"alah 1aC%3?=+6> yang menun2ukkan kekeliruan anda. (6>- 1ereka meng!rbankan anak-anak lelaki mereka dan anak- anak perempuan mereka kepada roh!roh jahat% Bahkan penulis 1aCmur ini ribuan tahun yang lalu telah mengerti kehadiran r!h-r!h 2ahat di tengah dunia. Ketahuilah saudara Iblis senang kalau dia dianggap remeh bahkan kalau dia dianggap tidak ada lagi termasuk r!h-r!h 2ahat di ba&ah pengendaliannya. 4engan dianggap tidak ada dengan dianggap imp!ten 2ustru dia akan lebih bebas menggerayangi manusia dan manusia tidak akan pernah menuding dia karena anggapan atau keper"ayaan tadi% '.&.&. Roh jahat tida% dapat mengganggu manusia/ 01-12. 7a&aban GBG bagi pernyataan ini 2uga menyenangkan hati Iblis% Begitu banyaknya ayat-ayat dalam In2il men!lak pernyataan ini sehingga tidak perlu lagi di"antumkan disini% Bahkan !rang Kristen-pun dapat diganggunya kalau ia punya ikatanper2an2ian Ayang belum disangkaliB dengan Iblis. Ba"alah buku ke"il+ G1ATI#S-=36G !leh penulis yang sama% '.&.'. Untu% suatu saat* han a satu jenis roh!jahat ang dapat menghuni manusia/ 01-12. Ini 2uga anggapan yang keliru% Ba"alah penga2aran )esus sendiri pada 1at%35+,6,;F satu r!h 2ahat dapat menga2ak tu2uh r!h 2ahat lain yang lebih 2ahat daripadanyaF dan r!h-r!h 2ahat gemar berdiam dalam diri sese!rangF memperburuk sungguh keadaan !rang itu. Ba"a 2uga 1arkus pasal-; tentang !rang gila yang dihuni 'egi!n Asatu 'egi!n l%k% sama dengan =??? D!rangDB% Ri&ayat Absal!m yang akan kita telusuri nanti 2uga men2elaskan hal itu% '.&.3. 4angguan roh jahat mempengaruhi perila%u manusia/ 01B12. Benar bahkan bukan hanya mempengaruhi tetapi 2uga me ngendalikan perilaku manusia. Ba"alah Kis%3=+3=-3* tentang se!rang &anita yang memiliki r!h tenung% Perhatikan bah&a perilakunya dikendalikan !leh r!h itu% '.&.5. 4angguan roh jahat bah%an mengendali%an perila%u/ 01B12. Benar% Banyak sekali "!nt!h di dalam In2il+ 1at%3>+3,-3* tentang anak yang sakit ayan tidak mampu mengendalikan gerakannya sehingga selalu 2atuh ke dalam api atau air% Ba"a 2uga tentang !rang Gerasa 1ark%;+3-36 yang tingkah lakunya benar-benar dikendalikan !leh r!h-r!h 2ahat% 1embuat dia men2adi DliarD Dsuka berteriakD suka berdiam di kuburan dsb% Ba"a pula Kis%3H+36-5? tentang anak-anak Ske&a yang meniru-niru Rasul Paulus lalu menggunakan nama )esus tanpa kelayakan maka r!h 2ahat mengendalikan !rang yang dirasuknya dan mengha2ar anak-anak Ske&a itu% Anda 2uga dapat mengamati gangguan r!h 2ahat yang ringan yang mengendalikan perilaku manusia sehingga mereka suka mer!k!k suka minum alk!h!l dsb% tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu. '.&.6. Roh!jahat tida% dapat merusa% jasmani manusia/ 01-12. Ini 2uga pernyataan yang keliru karena banyak sekali kasus dalam In2il menun2ukkan hal itu% Ba"alah 'uk%36+3?-3> tentang perempuan yang sudah delapan belas tahun dirasuk r!h sehingga bungkuk punggungnya% Atau 1ark%H+5; di mana )esus mengenali r!h yang membuat bisu dan tuli dll% Bahkan pada masa kini dari pelayanan kami menemukan sakit kanker sebagai akibat r!h 2ahat% Kalau kuasa Iblis mampu mer!bah perilaku manusia makhluk yang mulia lebih mudah lagi baginya untukmer!bah sifat satu sel-n!rmal manusia men2adi sel-kanker yang ganas dan bertumbuh terus menerus siap men"abut nya&a.

'.&.7. -ele8at suatu masa gangguan* roh jahat a%an meninggal%an tubuh manusia dengan sendirin a/ 01-12. Ini pernyataan yang keliru% Sesungguhnya r!h 2ahat mendekam selamanya dalam tubuh manusia (1at%35+,6-,;-% Kalau !rang kesurupan tidak selalu berarti dia kemasukan setan dapat 2uga berarti setan dari dalam tubuhnya bermani'estasi ke luar# 7adi kalau gangguan setan reda tanpa pengusiran itu berarti setannya puas bermanifestasi sehingga menghentikan Da"ti!nDnya dan kembali mendekam di dalam tubuh !rang itu% R!h 2ahat selalu ingin bertempat tinggal di suatu DrumahD selama belum diusir !leh kuasa )esus% 7adi kepergiannya hanya ter2adi kalau diusir seperti dinyatakan !leh )esus pada 1at%35+5* sebelum pen2elasanNya dengan 1at%35+,6-,; itu. '.&.9. -ebagian roh!roh jahat memili%i domisili :tempat tinggal; tertentu/ 01B12. Benar% Sebagian r!h 2ahat dapat puas dengan DrumahD yang bukan manusia seperti 'egi!n yang terpaksa puas berumahkan babi-babi karena terusir !leh kuasa )esus% 4an lihatlah perm!h!nan 'egi!n itu (1ark%;+3?-+ (a memohon dengan sangat supaya "esus !angan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Anda dapat 2uga memba"a 4an%3?+36 tentang DPemimpinDA-r!hani pen%B !rang Persia%%%%% yang harus dihadapi !leh malaikat Tuhan yang diutus kepada 4aniel karena Pemimpin itu menghambat malaikat tadi% Kalau Pemimpin itu dimaksudkan !rang-Persia apakah mungkin !rang atau manusia men"egat malaikat< 7elas yang dimaksudkan dengan Pemimpin adalah r!h-2ahat yang disembah !rang Persia. 7elaslah r!h-r!h 2ahat memiliki pula daerah territ!rial% :!nt!h yang gamblang bagi kami+ dekat rumah kami bahkan ada 2in-empang yang DmenguasaiD empang peman"ingan ikanF dari &aktu-ke-&aktu dia merasuk !rang di sekitar tempat itu. '.&.<. Dengan %uasan a sendiri* manusia mampu mengusir roh jahat ang sempat menghuni dirin a/ 01-12. Ini 2uga pernyataan yang sangat keliru% Kuasa manusia tidak ada artinya di hadapan Iblis dan r!h-r!h 2ahatnya% Bahkan !rang-!rang )ahudi pada Caman )esus sudah mengerti prinsip bah&a manusia tidak mampu mengusir setan sampai-sampai keluar pernyataan mereka terhadap )esus (1at%35+5,-+ A Tidak mungkin orang Na)aret itu mengusir setan, pen., mestinya* B G4engan BeelCebul penghulu setan Ia mengusir setan%G Ratusan pelayanan pelepasan yang Tuhan )esus lakukan melalui kami sebagai alatnya 2uga menun2ukkan bah&a manusia tidak mampu mengalahkan kuasa-kuasa Iblis% Kuasa )esus mutlak anda perlukan demi dapatnya menang atas kuasa-kuasa Iblis perangsang d!sa dan kebiasaan buruk itu. '.&.#=. Roh Kudus* ang terus!menerus D$UNDAN4 BEKER)A dalam hati manusia* lambat atau >epat a%an membimbing manusia untu% memili%i si?at ilahi/ 01B12. Ini adalah prinsip r!hani yang sama pentingnyaF sebagian pemba"a mungkin belum dapat men"ernakannya% Tetapi In2il 2elas sekali menun2ukkan hal itu dengan pernyataan-pernyataan Dpembaharuan hatiD DpengkudusanD Dbuah-buah R!hD dsb% $al ini akan dibahas dalam buku lain+ GKE'A$IRAN R0$ANI IERSI )ES#SG !leh penulis yang sama% Sabarlah menantikan terbitnya% JJJ Nah saudara berapa Dnilai u2ianD yang saudara per!leh barusan< Kalau anda tidak merasa puas dengan nilai itu silahkan anda memba"a lebih banyak buku-buku r!hani yang 2udulnya ter"antum di halaman terakhir buku ini. Pengenalan anda akan )esus Kristus akan dipertebal 2uga pengenalan akan Iblis dan tingkah-lakunya. '.'. -E@UA -ERBA R(H

Kalau kita membandingkan berbagai agama serta penga2arannya masing-masing sesungguhnya Alkitab DmemilikiD pengetahuan yang paling lengkap tentang Iblis

tentang R!h Kudus tentang malaikat dan tentang r!h-r!h lainnya% Semua r!h ini memiliki pengaruhnya atas diri manusia sehingga kalau kita tidak mengerti atau kalau mengerti tetapi tidak &aspada maka dengan mudah kita akan ter2erumus ke dalam 2urang kehidupan yang menyedihkan% Sedihnya banyak umat Kristiani terg!l!ng kepada yang tidak mengerti masalahmasalah r!h atau tidak &aspada sehingga banyak yang men2adi k!rban permainan r!h-r!h 2ahat% Bahkan penulis menemukan sebagian hamba Tuhan men!lak masalah r!h-r!h 2ahat ini kendati Alkitab 2elas-2elas sudah memperingatkannya. Pasal ini akan menin2au beberapa pernyataan Alkitab yang 2elas-2elas menun2ukkan peranan r!h-r!h A2ahatB atas perilaku manusia demi men2elaskan bagaimana r!h2ahat atau bakteri-r!hani itu membuat manusia sakit-r!hani Aber-perilaku rusakB% 3B r!h-dusta (I-Ra2%55+53-55- yang menyelinap ke dalam mulut ,?? nabi-nabi palsu-nya ra2a Ahab pada Caman nabi 1ikha mengakibatkan semua nabi itu menyampaikan nubuatan dusta. 5B r!h-pengendali (II-Ra2%3H+>- yang diutus !leh Tuhan untuk masuk ke dalam diri ra2a Ashur dan mengendalikan ra2a Ashur agar pulang ke negerinya untuk mati di sana !leh pedangF 6B ,B r!h-tenung (Kis%3=+3=-3*r!h-peramal yang sudah ba"alah disinggung sebelumnyaF II-Ra2%53+=F

;B r!h-peme"ah (Gal%;+5?belah =B >B r!h r!h yang yang membuat membuat

yang merangsang !rang untuk men2adi peme"ahdalam masyarakatnyaF bungkuk bisu dan ('uk%36+3?-3>tuli (1ark%Htelah telah disinggungF ditin2au tadiF

*B r!h-r!h dunia (Gal%,+H-F tidak kurang Rasul Paulus mengingat kan kita akan berbagai r!h 2ahat yang beker2a di dunia ini berusaha membu2uk bahkan mengendalikan !rang-!rang Kristen agar kembali kepada kehidupan yang lama. Pengaruh-pengaruh dari r!h-r!h 2ahat akan terlihat pula dengan 2elas pada kasus Absal!m yang akan kita telusuri nanti% Pendalaman akan masalah-masalah ini akan dituliskan dalam buku ke"il di masa depan% Berbagai kasus dapat anda amati di sekitar anda pada diri !rang-!rang yang diperhamba !leh d!sa ataupun kebiasaan buruk dan mereka tidak mampu lagi melepaskan diri% Barangkali anda pernah memba"a tentang !rang-!rang Klept!mania yang men"uri barang-barang ke"il di luar kesadaran mereka% Tahu-tahu setiba di rumah se!rang Klept!mania menemukan dalam tasnya suatu barang terba&a !lehnya barang dari suatu pesta yang baru sa2a dia hadiri% 4ia berani bersumpah bah&a dia tidak ingat bagaimana barang itu dapat masuk ke dalam tasnya. R!h Klept!mania-lah yang telah mengendalikan dia di luar kesadaran untuk men"uri% Gangguan ke2i&aan seperti ini tidak tuntas terselesaikan !leh peng!batan medik ataupun pera&atan Psik!l!gisF hanya kuasa )esus disalurkan !leh hamba Tuhan yang diurapiNya dapat men!l!ng !rang ini dengan tuntas. $al yang serupa ter2adi atas diri sekian banyak peCinah% 1ereka tidak mampu lagi mengendalikan dirinya sehingga mampu memperk!sa !rang. Begitu 2uga para h!m!seK yang tidak tersembuhkan dengan "ara apapun 2uga hanya dapat dibebaskan !leh kuasa )esus setelah pelayanan pert!batan. 4an daftar gangguan r!hani ini dapat diperpan2ang lagi dengan ke"anduan 2udi ke"anduan alk!h!l ke"anduan r!k!k k!piF anda b!leh meneruskan daftar ini% Kun"inya hanya satu+ 1at%35+5* kuasa )esus mengusir r!h 2ahat itu membebaskan manusia dari perhambaan r!h-r!h 2ahat.

Saudara pemba"a yang kekasih sesungguhnya manusia diri kita ini tidak lebih adalah sarung tangan k!s!ng yang dikendalikan !leh DtanganD yang mengisi dan menggerakkannya yakni berbagai r!h yang telah ditin2au di atas% Kalau sarung tangan AmanusiaB itu berisi tangan yang kudus A+oh KudusB kuduslah gerakan sarung tangan AmanusiaB itu Kalau berisi r!h 2ahat 2ahatlah gerakannya% 4an satu kali kita mematuhi pengendalian r!h 2ahat itu ia akan berusaha mengendalikan anda se"ara lebih seram lagi% Begitulah se!rang rema2a yang mulai memba"a ba"aan p!rn! akan diseret kepada film p!rn! dan tentunya dia2ak untuk berpraktek Dsupaya lebih puasD% Ter2erumuslah dia ke dalam perCinahan dan lebih 2auh lagi ke dalam praktek-praktek seks yang men2i2ikkan% Karena pengendali !rang ini adalah r!h na2is.. '.3. -UATU PE@AHA@AN R(HAN$ D$ BA,AH -ADAR.

Penulis beruntung ber!leh tuntunan hikmat S!rga&i untuk berhasil mengamati suatu pemahaman yang dimiliki !leh kebanyakan !rang 2uga dimiliki !leh mereka yang tidak berpendidikan tinggi% Suatu pemahaman tentang kebenaran r!hani% Kebenaran r!hani yang menggambarkan hubungan antara sifat pribadi sese!rang dengan r!hr!h yang mengendalikan perilaku !rang itu% Ikutilah penalaran yang berikut maka anda akan mengakui bah&a sesungguhnya anda telah memiliki pemahaman di ba&ah sadar ini se2ak lama% Kalau tubuh-2asmani manusia se"ara sederhana dapat dinyatakan dengan+ Dsemua serba selA-kedaginganBD karena memang terdiri atas sel-sel kedagingan maka tubuh-rohani manusia dapat dinyatakan sebagai semua serba sel-rohani . Kalau bentuk bangunan 2asmani manusia seringkali didikte !leh banyaknya sel yang dimiliki !leh angg!ta tubuh tertentu maka bangunan si'at manusia %!adi* bangunan rohani& didikte oleh banyaknya sel-rohani yang dimiliki organ-rohani %si'at& tertentu. Sebagai "!nt!h sese!rang yang memiliki terlalu banyak sel-sel A2asmaniB di bagian perut akan ber!leh gelar Dsi Bun"itD% 4an mereka yang memiliki terlalu banyak sel-sel rambut akan bergelar si G!ndr!ng. Nah serupa dengan itu mereka yang terlalu banyak memiliki sel-rohani dusta %kita namakan sel itu* roh-dusta& akan segera bergelar si ,endusta. Kalau sese!rang memiliki kebiasaan berCinah Ayang biasanya dia tidak mampu kendalikan lagi.B ini adalah karena pengaruh r!h-Cinah r!h perangsang d!sa itu maka dia dinamakan si PeCinah% Begitulah selan2utnya dengan si Per!k!k si Pen2udi si Pemabuk atau Peminum si Pen"uri dll masing-masing memiliki gelar itu karena banyaknya dia memiliki sel-sel r!hani atau r!h-r!h pembentuk kebiasaan buruk itu. Sel-sel r!hani yang 2ahat ini akan terus menerus mengendalikan !rang itu untuk mengulang-ulang kebiasaan buruknya sehingga ia terikat selamanya. Pada titik ini dapatlah kita menarik suatu kesimpulan yang sangat berguna bagi pemahaman masalah-masalah r!hani+ R(H R(H memili%i %emampuan untu% merangsang manusia mengulang! ulang suatu tinda%an* menjadi%ann a suatu %ebiasaan. @ere%a adalah perangsang!si?at. -elanjutn a R(H R(H )AHAT adalah perangsang dosa dan %ebiasaan buru%. Tidak usah anda terlalu heran akan kesimpulan di atas% Sesungguhnya 8irman Tuhan sudah menga2ar kita melalui sabdaNya kepada Kain pada Ke2%,+>b+ (>-%%%%% Tetapi 2ika engkau tidak berbuat baik d!sa sudah mengintip di depan pintuF ia sangat mengg!da engkau tetapi engkau harus berkuasa atasnya% Perhatikan perintah Tuhan+ Gengkau harus -musnahkan- ber%uasa atasnyaG% Tidak dikatakan kita harus memusnahkan d!sa atau r!h perangsang-d!sa itu tetapi harus ber%uasa atasn a. Ini berarti r!h perangsang d!sa itu akan tetap hadir akan tetap memiliki kemampuan men2atuhkan kita namun kita harus berkuasa atasnya% Kita tidak memiliki kuasa untuk menghan"urkannya habishabisan. )ang dituntut dari kita adalah Dberkuasa atas r!h-r!h 2ahatD. )a tanpa ke"uali kita semua diintai !leh r!h-r!h 2ahat di sekeliling kita% 1ereka siap

untuk men2erumuskan kita kedalam d!saF minimal ke dalam kebiasaan buruk% Rasul Petrus (I-Pet%;+*- 2uga sudah me&aspadakan kita tentang hal ini+ (*- Sadarlah dan ber2aga-2agalah. 'a&anmu si Iblis ber2alan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan men"ari !rang yang dapat ditelannya% (H- 'a&anlah dia%%%%%% Serupa dengan keadaan tubuh-2asmani kita yang setiap saat diintai !leh berbagai bakteri di sekeliling kita Ayang berbahaya maupun yang tidak berbahayaB maka tubuh rohani kita !uga terus-menerus diintai oleh berbagai roh di sekeliling kita, roh !ahat maupun yang tidak !ahat. --!?!--

3.

PENULARAN

AKAR!PAH$T

@EN)AD$

,ABAH

PEN+AK$T!R(HAN$.

Pernyataan Alkitab (Ibr%35+3;- yang dikutip sebelumnya A"akar-pahit dalam diri seseorang dapat mencemarkan banyak orang"B menga2ar kita bah&a akar pahit atau luka batin itu dapat menular dan menyebar kepada banyak !rang. 1en2adi suatu &abah r!hani% Bagaimana mungkin< Tentu sa2a dimulai dengan peradangan luka itu dalam diri Dsi sakitD dilan2utkan dengan penularan luka-batin pada &aktu Dsi sakitD menyakiti hati !rang lain hal mana akan diuraikan dalam pasal ,%6% Penularan luka batin ini 2elas terlihat dalam kasus Absal!m yang akan kita selidiki nanti% 4i samping "ara penularan yang sederhana ini ada 2enis penyebaran yang "aranya lebih D"anggihD yakni penyebaran dengan bantuan dak&aan Iblis. Pasal ,%3% dan ,%5% men2elaskannya% 3.#. TULAH A DAK,AAN* PEN+EBAR UTA@A AKAR!PAH$T.

Tulah atau kutukan kalau dilan2utkan dengan dak&aan Iblis akan men2adi "ara yang "anggih bagi penyebaran luka-batin% Satu per satu akan dibahas disini namun ada baiknya lebih dahulu anda Dmengu2iD pemahanan anda tentang suatu prinsip r!haniah yang dia2ar !leh Alkitab+ Anda tentu pernah mendengar atau memba"a tentang S!d!m dan G!m!ra yang ditunggangbalikkan bahkan dihan"urkan Tuhan% :!balah 2a&ab pertanyaan ini+ "Apakah yang menyebabkan Tuhan bertindak demikian kerasnya terhadap kedua kota itu-" 3.#.#. Kehan>uran -odom dan 4omora Karena Dosa "B" )a mungkin anda termasuk sebagian besar umat Kristiani yang men2a&ab demikian. Tidak apa-apa% Anda punya banyak ka&an yang men2a&ab demikian. Namun tidak tepat% 1ari periksalah Alkitab anda tentang S!d!m dan G!m!ra pada Ke2%3H+36 G%%% (36- sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan TUHAN, sebab itulah T#$AN mengutus kami untuk memusnahkannya%G 'ihatlah saudara 2a&aban Alkitab adalah+ S!d!m dan G!m!ra dihan"urkan Tuhan karena banyak keluh-kesah terhadap kedua k!ta itu. Alkitab sendiri yang menyatakan demikian. 4an itu rupanya berdasarkan suatu $ukum R!hani yang masih berlaku tetap dipegang !leh Tuhan sampai masa kini% 7adi bukan dosa yang menyebabkan Tuhan mengambil keputusan bah&a S!d!m dan G!m!ra harus musnah. 4!sa-d!sa itu meman"ing tulah dari masyarakat atau k!ta-k!ta di sekitarnya maka tulahlah yang menyebabkan kehan"urannyaF keluhkesah atau umpatan orang!orang lain" Saudara yang kekasih berbi"ara tentang keke2ian k!ta-k!ta pada masa kini di Amerika Serikat sekurang-kurangnya ada tiga k!ta yang keke2iannya setara atau melebihi S!d!m dan G!m!ra% Saya sebut sa2a+ 'ake Tah!e Ren! :ars!n :ityF ketiganya terletak di negara-bagian NeLada% Ketiganya terkenal karena per2udian bebas pela"uran bebas sampai kepada kelakuan h!m!seK yang terang-terangan. Namun ketiganya tidak mengalami kemusnahan ditunggangbalikkan Tuhan. Rupanya karena tidak cukup banyak orang yang berkeluh-kesah atas ketiga k!ta itu% Kebanyakan !rang datang kesana menyaksikan keke2ian itu dan bergabung saja seenaknya..

3.#.&. Tentang Tulah. 4engan pengertian tentang beratnya risik! tulah yang menimpa sese!rang 2elaslah penting sekali bagi kita untuk menghayati dan mempraktekkan penga2aran )esus kendati tidak dinyatakan dengan kata-kata ini+ hindarkan dirimu dari tulah !!

7agalah agar anda tidak terkena keluh kesah ataupun umpatan. Tidak ke2atuhan kutukan !rang lain yang sakit hati terhadap anda. Kalau anda belum pernah ber!leh penga2aran tentang hal ini mari kita ba"a 1at%;+56-5= penga2aran )esus sendiri+ (56- Sebab itu 2ika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas meCbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau (5,- tinggalkanlah persembahanmu di depan meCbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembah kan persembahanmu itu% Nah anda sedang berada di depan meCbah mau menyampaikan suatu persembahan% 'alu anda teringat akan sesuatu di dalam hati seorang saudara terhadap anda. DSesuatu di dalam hatiD itu dapat berupa kasih dapat 2uga berupa keben"ian% Kalau itu kasih tentu anda tidak disuruh berdamai dahulu dengan saudaramu .ay.-/01. 2erarti yang dimaksud "esus di sana adalah kebencian. 7adi kalau anda akan menyampaikan persembahan dan masih ada keben"ian sese!rang terhadap anda anda diperintahkan menunda sa2a persembahan itu. $arus berdamai dahulu dengan saudara itu% Baru persembahan itu DlakuD di hadapan Tuhan% Barulah Tuhan berkenan menerima persembahan anda itu. /ahai insyafkah anda berapa banyak persembahan umat Kristiani yang tersia-sia karena tulah atau keben"ian !rang lain yang belum selesai< Adakah persembahan anda yang 2uga tersia-sia se"ara demikian< )esus tidak mempertanyakan siapa yang benar siapa yang salah. Pergilah berdamai dahulu selesaikan dahulu keben"ian itu hindari diri anda dari tulah itu yang penting% Berdamailah dengan la&an-la&an anda dengan !rang yang memusuhi andaF datangi dia rendahkan diri anda Abukankah barangsiapa merendahkan dirinya akan ditinggikan .3at./4*5/1 - B a2ak dia berdamai kalau perlu lebih baik anda rugi materi daripada tertimpa tulahnya% Bahkan kendati dia berada di pihak yang salahpun. Kendati dia sedang menindas andapun. (1at%;+3? 2erbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya Kera!aan 6orga.-% Seperti yang dipertun2ukkan !leh Tuhan )esus. 'ebih baik kena tindas manusia tetapi men2adi anak kesayangan Tuhan )esus daripada mempertahankan gengsi manusia&i Alalu diben"i dan ditulahi !rangB dan kehilangan Kera2aan S!rga. Kalau anda sudah mengambil prakarsa untuk perdamaian namun AmungkinB ia men!lak atau memaki anda itu sudah "ukup% Anda sudah dibenarkan Tuhan dan tulahnya gugur. Begitulah saudaraku banyak !rang Kristen gagal mematuhi perintah )esus untuk berdamai dengan setiap saudara% Seharusnya mereka menginsyafi + Kalau di apalagi lebih persembahan* bagi Tuhan* sudah Ctida% hadapan Tuhan %arena adan a permintaan sesuatu* bagi anda, dari lagi tida% diperhati%an la%uC tulah* Tuhan* Tuhan"

Tidak heran banyak sekali d!a-d!a !rang Kristen tidak ber2a&ab karena adanya tulah adanya keben"ian !rang lain yang tidak diselesaikan% )a saudaraku hindarilah diri anda dari tulah% Kalau tidak keta2aman pelayanan anda akan sangat mer!s!t% Kelayakan anda untuk melayani Tuhan akan berkurang sangat% 4i ba&ah ini saya sa2ikan satu kasus di mana Tuhan mengiCinkan Iblis men"!bai penulis Amelalui se!rang anti KristusB% Suatu u2ian yang menuntut kerendahan hati yang sungguh% :0BA'A$ BA)ANGKAN penulis yang se!rang per&ira menengah Angkatan 4arat bertetangga rumah dengan ba&ahannya se!rang Kapten% Si Kapten ini mempunyai se!rang anak laki-laki

yang nakal berumur belasan tahun dan suka bermain di rumah tetangga% Penulis memelihara seek!r an2ing pen2aga rumah tidak galak tetapi mengenali dan mengingat !rang yang pernah mengganggu dia tanpa alasan% Pada suatu hari anak si Kapten yang sudah berulangkali mengganggu an2ing itu bermainmain di halaman rumah penulis% Ternyata si an2ing merasa terganggu dan ia menggigit anak tadi% Kakinya luka ke"il% Se!rang temannya memba&a anak si Kapten itu ke 2urura&at dan mera&at luka tadi% Entah mengapa si ibu yang benar-benar ingin DsafeD memba&a anak itu ke Puskesmas dan di sana diberi suntikan antibi!tika% Sialnya si anak ini tidak tahan !bat itu dan dia terkena Dpeni"illine sh!"kD% 4engan "epat dia diba&a ke R%S% 8atma&ati untuk di t!l!ng dari sh!"k-nya itu% Si anak tert!l!ng namun sempat dua hari menginap di R%S% 1arah-marahlah si Kapten% Ia menuntut agar penulis mengganti kerugiannya% Ia menuduh an2ing penulis yang men2adi biang keladi segenap perkara itu% Penulis mendatangi rumahnya dengan segala pengendalian diri bersabar terhadap setiap serangan dan dak&aan itu% 4alam hal ini ada beberapa pilihan bagi penulis untuk menyelesaikan perkara itu% Pilihan pertama adalah menggunakan D"ara-tangsi-militerD% Siapa yang tinggi pangkatnya harus disegani% Namun penulis sebagai !rang yang mengaku hamba Tuhan tidak mau menempuh Dhukum-rimbaD itu% Pilihan kedua adalah menggunakan #ndang-undang Negara% :ara inipun akan membebaskan penulis dari tuntutan karena an2ing itu menggigit si anak di halaman rumahnya sendiri% Anak si Kaptenlah yang dapat didak&a melanggar tapal-batas masuk pekarangan !rang lain tanpa iCin% Namun pilihan kedua inipun tidak ditempuh !leh penulis karena penyelesaian se"ara itu akan meninggalkan sakit hati dalam diri si Kapten dan+ sakit hati ini cukup untuk men!atuhkan tulah atas diri penulis, dan menumpulkan pelayanannya selaku hamba Tuhan. Nah penulis beriman bah&a ia adalah se!rang Putra S!rga&i memilih melaksanakan #N4ANG-#N4ANG KERA7AAN S0RGA 1at%;+56- 5= tadi% Ia menempuh 2alan merendahkan diri mendatangi rumah si Kapten untuk berdamai% Namun si Kapten mendak&a penulis se!rang as!sial tidak mau bergaul-baik dengan tetangga% Apakah penulis harus bersusah payah menerangkan bah&a s!sial isasi yang di2alankannya adalah s!sialisme )esus Kristus< 4engan melayani !rang-!rang yang susah< Itu hal yang sia-siaF si Kapten yang anti Kristus tidak akan mau dan tidak akan pernah mengerti hal itu. Saya tetap sa2a bertanya bagaimana penyelesaian yang akan memuaskan hati si Kapten% GBapak harus mengganti biaya peng! batan anak sayaG katanya% 1aka penulis menerangkan kepada si Kapten tentang pilihan yang sesungguhnya dapat ditempuhnya namun tidak dilakukannya demi memelihara hubungan baik ber tetangga. Tetap penulis menanyakan bagaimana syaratnya agar si Kapten puas% 4isinilah si Kapten men2adi lemah dan setelah penulis tetap melayaninya dengan sabar dan rendah hati Atidak memba&a-ba&a kepangkatannyaB akhirnya ia men2a&ab tentang besarnya peng gantian yang harus diberikan !leh penulis+ GTerserahlah kepada pak Situm!rang%G Penulis pulang sebentar ke rumah mengambil selembar ampl!p mengisinya dengan uang se2umlah lima puluh ribu rupiah dan menyerahkannya kepada si Kapten dengan u"apan+ GSebeginilah yang saya rela berikan untuk penyelesaian masalah yang se sungguhnya di luar tanggung-2a&ab saya% 7adi saya harapkan tidak ada sakit hati dari pihak anda.G Lima puluh ribu rupiah (th. 1990 sebagai pengganti tulah tidak mahal bukan< Sebab kalau penyelesaian masalah itu masih menyisakan sakit hati penulis akan terkena tulah dan dak&aan si Iblis sehingga d!a-d!a saya akan sulit ber!leh 2a&aban Tuhan termasuk d!a memintakan kesembuhan luka-luka batin pada diri !rang lain. Anda kurang per"aya kalau keben"ian !rang-lain terhadap anda berpengaruh menumpulkan pelayanan anda< 'an2utkanlah ba"aan kita tadi dengan 1at%;+5;-5= (5;- Segeralah berdamai dengan la&an-la&anmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah 2alan supaya la&anmu itu 2angan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menye rahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam pen2ara% (5=Aku berkata kepadamu+ Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau

membayar

hutangmu

sampai

lunas%

Siapakah hakim itu< )esus Kristus bukan< 4an siapakah pembantunya < Iblis si pendak&a bukan< Iblis yang suka mendak&a manusia di hadapan Tuhan lalu mengg!"!h manusia dengan berperan sebagai pelaksana hukuman dapat dimengerti sebagai pembantu hakim di sini. 4an apakah pen!ara itu< Apakah anda kira 'embaga Pemasyarakatan< Bukan demikian saudaraku% Pen2ara-r!hani pen2ara kehidupan. Sebab istilah di tengah !alan 2uga tidak harus diartikan 2alan-raya tempat lalu-lintas% 4i tengah per2alanan hidup begitu pula artinya. Kalau anda ingin mengerti sungguh pengertian Dpen2ara-r!haniD di sini mari ikuti peristi&a nyata yang kami amati sendiri yang ter2adi atas diri se!rang hamba Tuhan yang untuk beberapa tahun sempat sepelayanan dengan kami% $amba Tuhan ini berpendidikan Sar2ana 1uda The!l!gia sebut sa2a namanya Andy% Kami sepelayanan untuk beberapa tahun% Suatu ketika kami melayani suatu retreat muda-mudi di daerah Pun"ak% Pada &aktu mengisi suatu sessi!n di pagi hari saya sempat melirik dan melihat Andy Dk!k sempat-sempatnya dia berenang-renang di k!lam renang.< Bukannya mendukung pelayan an itu dengan berd!a. Namun saya biarkan sa2a Andy dengan kesenangannya dan sessi!n itu diakhiri dengan tantangan yang diterima !leh AhampirB seluruh hadirin% Andy tidak ikut dalam Dpesta-r!haniD itu% Pada &aktu itu belum terlalu terpi kir !leh saya akan adanya ke-tidak layak-an dalam diri Andy untuk ikut menuai 2i&a-2i&a panenr!hani sema"am itu. Ada kasus lain di mana Andy ikut sepelayanan dengan isteri saya dan yang ter2adi adalah bukan melayani dia harus dila yani% Ia bersel!r!h di k!lam renang terpeleset kepalanya luka berdarah harus di!bati dilayani% Adakah ketidak-layak an di dalam dirinya< Rupanya dia tidak pikirkan hal itu. Begitulah berulangkali dalam pelayanan dan Tuhan mengirimkan berbagai inf!rmasi kepada kami bah&a dalam setiap pelayanan yang gagal itu ia Dmembentur temb!kD atau D2eru2ir!haniD bertemu dengan !rang yang mengetahui suatu lembaran-hitam dalam hidupnya yang selama ini ditutupinya terhadap kami% 4alam status hamba-Tuhannya Andy pernah membuat se!rang &anita patah-hatiF mulanya ia ber2an2i akan menikahi &anita itu namun hamba Tuhan ini ingkar 2an2i dan kabur. Begitulah D2eru2i-besiD dari pen!ara-rohani yang kita singgung di atas. Setiap kali ada pelayanan untuk muda-mudi ada sa2a dia bertemu dengan sese!rang yang mengenal Andy dan mengetahui ri&ayatnya dengan &anita patah-hati itu. Setelah saya mengerti pers!alan ini saya menekankan suatu syarat terhadap Andy yakni kalau dia ingin terus sepelayanan dengan kami+ G:ari &anita itu minta ampun padanya atau nikahi dia% P!k!knya selesaikan masalah itu sehingga 2eru2i- 2eru2i r!hani yang dipasang Iblispendak&a itu tersingkir. Baru saya mau sepelayanan lagi dengan anda%G Rupanya &anita yang patah hati itu dalam d!a-keben"iannya menyerahkan masalah Andy kepada hakim %"esus&, DhakimD tidak dapat lagi membela Andy dan menyerahkan masalah itu kepada pembantunya yakni Iblis yang memasang 2eru2i pen!ara itu disekitar kehidupan Andy% Andy gagal memenuhi ke inginan Tuhan )esus ia memilih tetap tinggal dalam pen!ara karena menolak membayar hutangnya sampai lunas# Begitulah saudaraku hukum-hukum r!hani yang dia2arkan !leh )esus sepan2ang 1at%;+3>-,* harus ditanggapi dengan serius. 7angan biarkan anda kena tulah !rang lain yang terluka batin !leh perilaku anda di masa lalu% Pen2ara itu sungguh ada dan saya sudah menyaksikannya terbentuk dalam beberapa hamba Tuhan ka&an sepelayanan. 1ereka enggan Dmembayar hutang itu sampai lunasD dan mereka terpen2ara selamanya. Pelayanan mereka men2adi tumpul tiada kelayakan% Tentu sa2a saya men!lak beker2a sama mereka yang sudah nyatanyata bersikap bebalF risik!nya terlalu besar% 3.#.'. Tentang Da%8aan $blis. Buku ke"il GA)#B 104ERN 1ANA KE4A#'ATAN1#<G !leh penulis yang sama menguraikan masalah dak&aan Iblis dan kedaulatan manusia untuk tidak tunduk kepada tipuan atau kemauan Iblis% Kalau sa2a anda telah memba"anya penguraian tentang penularan luka-batin

ini

akan

lebih

mudah%

Kalau anda belum memba"anya silahkan anda memba"a Kitab Ayub pasal-3 dan -5 se"ara "epat% Anda akan melihat keberhasilan Iblis membu2uk Tuhan untuk ber!leh iCin mengg!"!h Ayub melalui dak&aannya di hadapan Tuhan Atanpa diketahui dan tanpa disadari !leh AyubB% '!gikanya disini adalah+ Kalau $blis berhasil menda%8a A ub* ang tida% bersalah* tida% berdosa* dan tida% ada orang lain ang memben>i dia* pastilah $blis berulang%ali berhasil menda%8a %ita di hadapan Tuhan* %ita ang ban a% mela%u%an pelanggaran* ban a% men a%iti hati orang lain* dan ditulahi orang " Insyafilah Iblis mendak&a anda dan saya berulang kali se&aktu kita sadari ataupun tidakF tidak s!al apakah kita mengakui hal itu ataupun tidak% 1engapa< Karena 2ustru dak&aan adalah sen2ata Iblis yang paling sering digunakannya untuk menghan"urkan manusia. Kitab /ahyu (35+3?- 2elas sekali menyatakan bah&a Iblis mendak&a kita siang-malam . Saudara pemba"a yang kekasih

setelah anda menyadari sungguh kedua k!nsep yang diuraikan pada pasal ini yakni tulah dan dak7aan (blis barulah anda siap untuk mengerti "ara yang "anggih bagi penyebaran akar-pahit yang merusak masyarakat itu% Ikutilah pasal berikut% 3.&. PEN+EBARAN AKAR PAH$T -EDARA DAN44$H.

1ari kita lihat suatu kasus dimana se!rang gadis yang terlalu akrab kepada pamannya adik ibunya sehingga suatu &aktu tern!da !leh pamannya itu% Gadis itu sangat menyesal kehilangan kegadisannya timbul ben"inya kepada pamannya itu% Begitu ben"inya dia begitu dalamnya luka batinnya sehingga ia tidak dapat memaafkan perbuatan pamannya% Sepan2ang hari-hari itu ia Dberd!aD dalam hati biar Tuhanlah yang menghakimi pamannya itu% 4!a yang tidak resmi itu men2adi tulah atas diri pamannya% Pada &aktu yang tepat &aktu-pilihan Iblis ('uk%,+36- Iblis dapat mendak&a pamannya di hadapan Tuhan sehingga Tuhan memperkenankan Iblis mengg!"!h paman itu% Biasanya menurut pengalaman pelayanan kami g!"!han 2atuh atas angg!ta tubuh yang berlaku ke2i itu sesuai dengan sikap Tuhan (1at%;+5H+ ..."karena lebih baik bagimu !ika satu dari anggota tubuhmu binasa, dari pada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka." -% Katakanlah setelah le&at sepuluh tahun dari peristi&a tadi Iblis men2atuhkan penyakit kelamin yang berat atas diri si paman% Kesabaran Iblis yang sepuluh tahun ini adalah suatu taktik agar si paman tidak pernah insyaf bah&a keke2iannya atas diri gadis itu yang membuat dia tertimpa penyakit% Agar si paman tidak berpikiran untuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Nah penyakit ini dapat merusak kehidupan si Paman% Kehidupan yang rusak dapat menimbulkan luka batin atas diri si Paman dan membuat dia sukar mengampuni !rang lain bahkan dapat menimbulkan sifat ke2am dll% Perilaku ke2am dan sukar mengampuni dengan mudah menimbulkan sakit hati dalam diri !rang-!rang lain di sekitar si Paman itu Aisteri anakanak dsb%B% Kasus ini dapat berlangsung lebih "anggih lagi% 1isalnya si Iblis tidak menimpakan penyakit kelamin tetapi sekedar bisul-bisul pada alat kelamin yang men2adikannya bengkak-bengkak tidak keruan% Bisul-bisul yang para d!kter tidak dapat menyembuhkannya karena penyakit itu berangkat dari masalah r!hani% 1isalkan si Paman akan terbu2uk untuk ber!bat ke dukun. 4isini ke"anggihan permainan Iblis ditingkatkan% 4apat sa2a Iblis dengan menggunakan mulut si dukun menghasut si Paman dengan memberi petun2uk bah&a se!rang rekan-seker2anya yang "emburu atas kesuksesannya telah mengguna-gunai dia. 1aka si Paman tidak lagi sekedar men"ari kesembuhan penyakitnyaF ia akan sibuk mengupayakan pembalasan. /abahr!hani itu lebih lan"ar lagi penyebarannya. Pemba"a yang kekasih

kalau anda memiliki luka batin sekarang anda b!leh memilih dan memutuskan+ meneruskan penyebarannya atau mengekang diri dan membatasinya sehingga tidak menular kepada !rang lain. Nyatakan itu dengan 2elas di dalam d!a anda d!a mengampuni !rang yang menyakiti hati anda dan m!h!n Tuhan mengampuni dia 2uga memberkati dia sebagai berikut+ Bapa S!rga&i di dalam nama )esus

R!h Kudus1u mengingatkan saya akan adanya luka-batin dalam diriku sebagai akibat perbuatan se!rang saudara yang bernama %%%%%%% (nyatakan identitas teman itu- dalam suatu peristi&a di masa lalu dimana dia menyakiti hatiku melalui perbuatannya %%%%%%%%%%%%%% (nyatakan perbuatan teman itu-% Tuhan )esus saya tidak ingin adanya penyebaran luka- batin ini saya mau mengampuni dia dan memberkati dia% Saya berm!h!n ya Tuhan agar Engkau 2uga mengampuni semua d!sad!sanya bahkan memberkati dia dengan kelimpahan% Selamatkan dia ya Tuhan berikan dia kehidupan yang memuliakan nama )esus% 4an iCinkan saya ya Tuhan )esus menggunakan kuasa1u yang a2aib itu sesuai dengan sabda1u pada )!h%3+35F dengan kuasa )esus saya mengusir pergi semua r!h-2ahat yang sempat merasuk diriku dalam peristi&a yang menyakitkan hati itu% Saya mengusir pergi semua r!h kepedihan r!h keben"ian r!h dendam r!h ke"e&a semua kuasa-kuasa Iblis yang menyelinap melalui luka-batin itu. Keluar kamu semua setan-setan ting galkan diriku untuk selama-lamanya saya tidak mau kalian pengaruhi saya adalah milik )esus dan )esus Kristus adalah 7uruselamatku. A1IN%

3.'.

PERADAN4AN

LUKA

BAT$N.

4ari pasal-pasal terdahulu kita telah bela2ar satu prinsip r!hani bah&a satu r!h 2ahat mengendalikan perilaku manusia dengan merangsang dia untuk mengulang-ulangi tindakan yang sama% $al ini menimbulkan kebiasaan buruk yang dapat berkembang semakin buruk men2adi kebiasaan berbuat d!sa% Terbentuklah suatu keterikatan yang sangat sukar dilepaskan% Anda dapat melihat berbagai "!nt!h dari kehidupan di sekitar kita% 'ihatlah kebiasaan mer!k!k minum main kartu berg!ssip k!rupsi dll% Satu prinsip r!hani lain yang 2uga sangat penting dia2ar !leh )esus sendiri dalam 1at%35+,6,;+ (,6- GApabila r!h 2ahat keluar dari manusia iapun mengembara ke tempat-tempat yang tandus men"ari perhentian% Tetapi ia tidak mendapatnya% (,,- 'alu ia berkata+ Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu% 1aka pergilah ia dan mendapati bah&a rumah itu k!s!ng bersih tersapu dan rapih teratur% (,;- 'alu ia keluar dan menga2ak tu2uh r!h lain yang lebih 2ahat dari padanya dan mereka masuk dan berdiam di situ% 1aka akhirnya keadaan !rang itu lebih buruk dari keadaannya semula%%% R!h 2ahat yang menghuni manusia dapat memba&a tu2uh r!h lain yang lebih 2ahat dari padanya% 7adi luka batin yang dirasuki r!h keben"ian misalnya dengan segera akan dirembesi !leh r!h ke"e&a r!h dendam r!h dengki r!h pen"edera dan banyak lainnya% Semua r!h-r!h 2ahat ini akan mengendalikan perilaku Dsi SakitD% 4ia mungkin ke"e&a berat yang akan meningkat men2adi depressi atau bahkan gila% 1ungkin 2uga dia akan membalas dan men2adi terbiasa menyakiti atau bahkan men"ederai !rang lain% Inilah luka batin yang meradang dengan hebat% 4engan dia men"ederai !rang lain maka k!rbannya akan terluka-batin pula begitu seterusnya% Si D'uka batinD yang pertama itu akan men"ederai banyak !rang disekitarnyaF yang pertama kali terluka adalah yang terdekat+ isteri atau suami atau anak-anak. $asilnya seperti dinyatakan dalam Ibr%35+3; men"emarkan banyak !rang bahkan mungkin seluruh masyarakat. Inilah bentuk penularan yang paling sederhana tidak se"anggih yang dibahas pada Pasal ,%3 dan ,%5% di atas namun sama sa2a daya perusaknya% 7adi sangat penting bagi pemba"a untuk memeriksa diri sendiri adakah luka batin di dalam diri anda< Tidak perduli berapa lama usianya selama belum disembuhkan !leh bilur-bilur )esus (lihat )es%;6+;- luka itu selalu meradang berulang-ulang. 4an sangat mungkin istri atau suami atau anak-anak anda S#4A$ TERT#'AR luka batin itu% Kasihanilah mereka "egahlah penularan lebih lan2ut..

Kalau tidak di"egah nasib mereka Adan anda sendiri.B akan sangat pahit Absal!m yang akan kita telusuri 3.3. @EN4HA@BAT PEN+EBARAN AKAR

seperti nasib nanti. PAH$T.

4engan pengertian &abah penyakit-r!hani yang dinyatakan !leh Ibr%35+3; pengertian kita atas penga2aran )esus pada 1at%;+,6-,, benar-benar diperkaya+ (,6- Kamu telah mendengar firman + Kasihilah sesamamu manusia dan ben"ilah musuhmu% (,,- Tetapi Aku Ayang sangat paham masalah 7abah penyakit-rohani, pen. B berkata kepadamu+ Kasihilah musuhmu dan berd!alah bagi mereka yang menganiaya kamu A supaya kamu tidak mengidap luka-batin, pen.B% 4engan mengasihi !rang yang memusuhi saya dia akan terbebas dari tulah Iblis tidak mungkin mendak&a dia sebab )esus dengan mudah akan membela dia melalui dial!g berikut+ !blis+ Tuhan bung Eman itu sudah menyakiti si P!sma hamba 1u maka bung Eman itu harus ber!leh balasan yang setimpal bukan< Keadilan1u harus ditegakkan bukan< 7adi perkenankan lah aku membantu Engkau Tuhan% ICinkanlah aku melaksanakan hukuman itu demi Engkau demi Tuhan. "omentar+ Anda lihat Iblis memang pandai sekali dia dapat bertindak D secara benarD Ddemi TuhanD hebat Dkan< #esus+ GDBlis apa gunanya kau mendak&a bung Eman ituF si P!sma sa2a !rang yang tertindas !leh keke2amannya sudah mengampuni bung Eman% Tidak ada lagi hakmu Iblis mendak&a bung Eman itu% 'upakan sa2a dak&aanmu. #rus yang lain sa2a..G )a saudara pemba"a

dengan ra2in mengampuni anda terbebas dari luka-batin 2uga sudah mengekang pen2alaran &abah penyakit-r!haniF dengan banyak memberkati dengan kasih anda dapat menutupi banyak musibah bagi !rang lain% 1en"egah penularan &abah penyakit-r!hani itu% 4an status anda akan meningkat sesuai pernyataan )esus pada sambungan dari ba"aaan kita tadi (1at%;+,;-+ (,;Bapamu Karena dengan yang demikianlah kamu di men2adi anak-anak S!rga%%%%

4engan pengkudusan diri dengan banyak memberkati bebas dari luka-batin anda layak bersyafaat bagi !rang lain menyembuhkan luka batin !rang lain. 1en2adi pemba&a damai (1at%;+H-% Ikutilah kasus di ba&ah ini pengalaman dari pelayanan yang mentak2ubkan beberapa d!sen dan mahasis&a Sek!lah The!l!gia karena Tuhan mengatur sehingga mereka ikut menyaksikan. Riny se!rang &anita berusia l%k% 55 tahun masih dalam peri! de pelayanan% Kami ketahui ia memiliki luka batin yang sangat dalam karena ke2ahatan seks se!rang pria gendak dari ibu kandung Riny% Sebenarnya Riny sudah dibebaskan dari berbagai ikatan per2an2ian dengan Iblis dahulu diatur !leh ibunya% 4an Riny 2uga sudah meman2atkan d!a pengampunan bagi ibunya dan bagi si laki-laki namun rupanya luka itu belum sembuh benar% Itu adalah hal biasa setiap penyembuhan memerlukan &aktu. Ibunya yang masih mempertahankan satu Aatau beberapaB ilmu Iblisnya beperan mempersulit kesembuhan karena dari &aktu ke &aktu menghubungi Riny berusaha menarik dia dari lingkungan pelayanan itu% 7adi luka batin yang belum tertutup rapat itu terg!res lagi berulang-ulang% Nah pada suatu keti ka luka batin Riny kumat lagi mungkin dia baru mengalami hasutan lagi dari ibunya% Tepat se&aktu saya berada di tempat itu di hadapan se!rang d!sen sek!lah The!l!gia beberapa mahasis&a dan %%% 'ena se!rang anak perempuan Dberbau ken"urD yang berumur l%k% 35 tahun Riny kesurupan berat% Sambil melakukan Dk!ntakD dengan S!rga saya berdial!g dengan setan itu men"ari 2alur masuk nya agar mudah mengusir setan itu% Si Setan bertahan dengan tegar menganggap dirinya berhak atas &anita itu% Setan itu memperkenalkan dirinya dengan nama si laki-laki yang kami sudah tahu%

Begitulah "aranya saya mengerti bah&a 2alur-masuk setan itu adalah luka batin Riny terhadap pria itu% Riny masih terus dendam dan belum dapat se"ara tuntas mengampuni pria dur2ana itu yang DmemakanD ibunya dan merenggutkan kegadisannya. Saya merasa lega karena menemukan kun"i pembebasan Riny siap bertindak% Namun ada d!r!ngan di dalam hati untuk menun2ukkan kehebatan )esus di hadapan rekan-rekan yang The!l!!g itu% GKalau kamu yang menyelesaikan kasus ini tidak ada istime&anya bagi kemuliaan Tuhan )esusG kata hati saya. 1aka tindakan saya men2adi sangat berbeda dari biasanya. Saya menarik tangan 'ena si gadis berbau ken"ur untuk ber diri dan mendekat kepada Riny yang kesurupan% Agak takut- takut dia namun karena Riny dan 'ena ini sudah "ukup akrab bergaul 'ena mematuhi a2akan saya itu% Saya membisikkan pada 'ena bah&a harus dia yang mengusir setan itu% GBagaimana "aranya<G tanya 'ena ragu% 4engan suara &a2ar saya memerin tahkan 'ena+ GBerd!alah kamu m!h!n kepada Tuhan )esus agar menyembuhkan dan menutup rapat luka batin si Riny itu%G '!gikanya+ kalau luka batin sembuh dan tertutup rapat setan tidak bisa lagi ber!perasi dalam diri manusia. Begitu perintah saya terdengar si setan Adengan memakai mulut Riny tentunyaB men2erit kuat sekali+ G7angaaaan. Tidak b!leh kamu sembuhkan diaaa.G Namun 2eritannya itu men2adi k!nfirmasi tentang benarnya l!gika di atas dan 'ena ke"il mulai berd!a dengan suara keras di hadapan !rang-!rang de&asa itu% Si Setan masih "!ba bertahan ber-argumen menya takan Riny adalah miliknya% A2aibnya sekarang 'ena kehilangan keraguannya dengan keman tapan se!rang hamba Tuhan yang penuh urapan 'ena berdial!g dengan setan itu dan tetap menyatakan bah&a Riny sudah berulang kali menyatakan dirinya milik )esus setan tidak berhak memiliki dia lagi. 'ena tetap memerintahkan setan itu harus keluar sebab luka batin Riny sudah disembuhkan !leh Tuhan )esus% SE1#A 4IA'0G INI 4I'AK#KAN 0'E$ 'ENA TANPA 4IA7AR . Atau barangkali lebih tepat+ 'ena melakukan dial!g di ba&ah tuntunan R!h Kudus. Putuslah kuasa dak&aan si setan Riny kembali sadarF tinggallah 'ena dengan kebingungan yang sangat+ GDK!k saya bisa begitu ya<G Tidak ketinggalan rekan-rekan The!l!!g tadi berpikir yang sama GDK!k anak seke"il itu dapat memerintah setan ya< Kami tidak pernah bela2ar itu di sek!lah.G Begitulah saudara yang kekasih kekudusan anda A'ena si gadis bau-ken"ur tentunya lebih kudus dari kebanyakan kita !rang de&asa bukan<B kasih anda dan kesungguhan anda mengampuni !rang lain akan mampu menghambat penyebaran luka-batin% Inilah salah satu hal yang dikehendaki )esus untuk dilaksanakan !leh para pengikutNya.. Teknik yang lebih 2auh untuk menghambat penyebaran luka batin adalah dengan men"iptakan suatu lingkungan yang PEN#$ S#ASANA PENGA1P#NAN hal mana penulis harapkan akan sempat membahasnya dalam buku yang lain%

3.5.

BEBERAPA

KA-U-

LUKA

BAT$N

+AN4

@E,ABAH.

Inilah beberapa kasus lagi tentang luka-batin yang me&abah dimulai dalam diri satu !rang menyebar dan men"emarkan banyak !rang lain% KA-U-!$. 4alam satu keluarga-besar ada enam bersaudara yang masing- masing sudah berkeluarga% Namun di antara mereka ada se!rang yang Akendati mengaku hamba TuhanB mengalami luka batin% 'uka batinnya dimulai se&aktu ia memaksa menikahi pilihan hatinya tanpa persetu2uan !rangtua% 4alam pernikahan itu !rangtua tidak hadir sehingga pribadi ini dipermalukan hebat dan tumbuhlah luka batin di dalam dirinya% Pada suatu ketika ibu-tua di tengah keluarga ini men"apai umur >?-tahun suatu umur yang DalkitabiahD% 'ima keluarga anak-anaknya bersepakat untuk menyelenggarakan perayaan >?tahun itu dalam bentuk kebaktian dan diran"ang bah&a kebak tian itu akan berlangsung se"ara Dta2amD se"ara penyegaran iman untuk membangunkan r!hani para hadirin% 4iren"anakan pula bah&a seluruh biaya perayaan akan dipikul bersama !leh keenam anak itu%

Apa yang ter2adi< Satu pribadi yang terluka batin itu meng anut pandangan yang berbeda% 4engan nada se!rang hamba Tuhan dia menyatakan+ GTidak usahlah mempermuliakan ibu kita yang manusia itu.G Padahal saudara-saudaranya tidak ada maksud ke sana bahkan a"ara yang bersifat peker2aan Tuhan itupun sudah did!akan bertalu-talu% Bayangkan kalau sa2a yang lima kelu arga belum sungguh dalam Tuhan tentu akan mun"ul berbagai ke2engkelan yang pasti disusul !leh sakit-hati dan tindakan- tindakan saling melukai-batin% 1en2adi &abah. Sebagai kelan2utan dari kasus itu sasaran d!a men2adi dua arah% )ang pertama d!a mempersiapkan a"ara itu dan arah yang kedua adalah bagi pribadi yang luka-batin tadi pernyataan memberkati dia mem!h!n kepada Tuhan )esus agar mengampuni dia dan menyembuhkan luka batinnya% Pu2i Tuhan kasus ini berakhir dengan baik% Perayaan itu berlangsung dengan bagus memuliakan Tuhan bahkan pribadi yang luka- batin yang sedang study di luar negeri itu ber!leh se2ahtera dan akhirnya iapun mengirimkan uang sebagai urunan-biaya bagi perayaan itu. KA-U-!$$. Penulis mengenal se!rang pria yang lahir dalam suasana kemelut di rumah tangga !rangtuanya% Pada saat-saat kelahirannya ek!n!mi !rangtuanya dalam keadaan rusak berat karena spekulasi yang gagal t!tal. Ayahnya berspekulasi dalam suatu usaha yang tidak dengan teliti dipela2arinya% #saha itu han"ur ayahnya ke"e&a dan patah hati dan ibunya 2adi harus hidup dengan kehematan yang luar biasa% Rupanya si anak turut terluka batin tularan dari luka batin ibu-bapaknya% Apa yang ter2adi selan2utnya< Si anak me&arisi sifat spekulatif dari bapaknya dan sifat hematberat dari ibunya% Begitulah si anak bertumbuh men2adi se!rang pria se!rang sar2ana namun r!h-spekulatif ikut berkembang men2adi r!h- 2udiF r!h-hemat membesar men2adi r!hkekikiran. Ada satu masa beberapa tahun dimana pria ini ke"anduan 2udi yang hebat kehilangan banyak harta !leh karenanya% Benar-benar memusing kan !rangtua dan isterinya. Bukankah ini sudah men2adi penye baran luka-batin< Setelah men2adi bapak bagi beberapa !rang anak sifat-kikir Ayang dirangsang !leh r!hkekikiran tadiB semakin mera2alela sehingga si bapak yang sar2ana ini dapat bertengkar dengan !rang lain untuk uang yang tidak berarti besarnya. Anak-anak pun ikut men2adi k!rban kekikiran itu% Sebagai "!nt!h si bapak tega menga2ak anak-anaknya makan es yang bertangkai dan dibelikanlah satu batang es untuk dua !rang anak% Bergan tianlah mereka menghirup es itu. Bukankah ini penyebaran sakit hati dan luka batin bagi anak-anak itu< Begitulah luka batin dalam diri sese!rang menyebar men"emarkan seluruh keluarga% KA-U-!$$$. $al ini dapat anda amati sendiri di tengah berbagai Gere2a di Ind!nesia% Banyak sekali gere2a yang saat ini mengidap &abah penyakit r!hani Aluka-batinB di tengah 2emaatnya% Pendeta bertikai dengan 1a2elisF 7emaat bertikai dengan 1a2elisF 1a2elis meme"at PendetaF 7emaat dipe"at karena ikut persekutuan-d!a di luar !rganisasi gere2a itu Asementara angg!ta 2emaat yang diketahui pemain 2udi dan kartu ataupun k!rupt!r ataupun peCinah tidak diapaapakan.B% Semua ini bera&al dari satu atau dua pribadi yang luka-batin ataupun yang melukai !rang lain. 1ereka tidak dapat saling mengampuni. $ukum Tuhan untuk mengampuni lebih rendah dera 2atnya dari Peraturan Gere2a yang tidak dia2arkan !leh )esus Kristus. Sakit-hati demi sakit hati luka-batin demi luka- batin berkembang dan me&abah men"emarkan banyak !rang se perti di"anangkan !leh Ibr%35+3,-3; yang kita bahas% 1aka seluruh Gere2a men2adi "emar dan Iblis bers!rak gembira... Begitulah* saudara!saudara ang %e%asih*

kita yang mengerti masalah &abah penyakit-r!hani ini sekarang ditantang untuk menentukan sikap+ apakah kita ikut bers!rak Abersama IblisB di tengah masyarakat Kristiani yang ter"emar itu< Ataukah anda menangis dan berduka-"ita bersama )esus Kristus melihat d!mba-d!mba yang binasa !leh penyakit-r!hani itu<

--!?!-5. KELAN)UTAN R$,A+AT AB-AL(@. 4engan berbagai pengertian tentang masalah-masalah r!h 2ahat yang sudah anda sadap pada pemba"aan pasal-pasal yang lalu kini anda siap untuk mengerti penuh apa peristi&a-peristi&a r!hani yang berlangsung dalam ri&ayat Absal!m% 1arilah kita teruskan memba"a sambil anda ber!leh tuntunan untuk mengerti sepenuhnya% Ba"alah kelan2utan Ri&ayat Absal!m ini (II-Sam%36+6>-6H pasal-3, 3; dan 3*-% Perhatikanlah perilaku ra2a 4aud dalam menghadapi masalah yang tragis ini dan "!balah 2a&ab pertanyaan-pertanyaan yang dia2ukan berm!dalkan pengertian yang sudah anda per!leh sampai sekian 2auh% Buatlah "atatan kalau perlu dan bandingkan nanti 2a&aban anda dengan ulasan pada pasal ;%3% mendatang% $$!-A@UEL #'E (55- 4an Absal!m tidak berkata-kata dengan Amn!n baik tentang yang 2ahat maupun tentang yang baik tetapi Absal!m memben"i Amn!n sebab ia telah memperk!sa Tamar adiknya% AApakah anda melihat bah7a +8H KE2EN9(AN telah merasuk diri Absalom-B% A@N(N D$BUNUH* AB-AL(@ @ELAR$KAN D$R$. (56- Sesudah le&at dua tahun Absal!m mengadakan penggunting an bulu d!mba di Baal$aC!r yang dekat k!ta Efraim% 'alu Absal!m mengundang semua anak ra2a% (5,- Kemudian Absal!m menghadap ra2a lalu berkata+ G$ambamu ini mengadakan peng guntingan bulu d!mba% Kiranya ra2a dan pega&ai-pega&ainya ikut bersama-sama dengan hambamu ini%G (5;- Tetapi ra2a ber kata kepada Absal!m+ Gmaaf anakku 2angan kami semua pergi supaya kami 2angan menyusahkan engkau%G 'alu Absal!m mende sak tetapi ra2a tidak mau pergi ia hanya memberi restu kepadanya% (5=- Kemudian berkatalah Absal!m+ GKalau tidak iCinkanlah kakakku Amn!n pergi bersama kami%G Tetapi ra2a men2a&abnya+ GApa gunanya ia pergi bersama-sama dengan eng kau<G (5>- Tetapi ketika Absal!m mendesak diiCinkannyalah Amn!n dan semua anak ra2a pergi beserta dia% (5*- 'alu Absal!m memerintahkan !rang-!rangnya demikian+ GPerhatikan. Apabila hati Amn!n men2adi gembira karena ang gur dan aku berkata kepadamu+ Paranglah Amn!n maka haruslah kamu membunuh dia% 7angan takut% Bukankah aku yang memerin tahkannya kepadamu< Kuatkanlah hatimu dan tun2ukkanlah dirimu sebagai !rang-!rang yang gagah perkasa.G AApakah anda melihat roh dendam dan roh pembunuh telah merasuk dan mengendalikan diri Absalom-B %%%%%%%%%%% (6,- Absal!m melarikan diri AAdakah anda mengamati suatu roh !ahat dalam diri Absalom di sini- +oh apa-B%%%%%%%%%%%% (6>- Absal!m telah melarikan diri dan telah pergi kepada Talmai bin Amihur ra2a negeri Gesur% 4an 4aud berduka"ita berhari-hari lamanya karena anaknya itu% AHei, :aud tidak membenci Absalom, ia berdukacita#B% (6*- Absal!m telah melarikan diri dan telah pergi ke GesurF ia tinggal di sana tiga tahun lamanya% (6H- 'alu ra2a tidak lagi marah terhadap Absal!m A:AU: tidak menaruh dendam terhadap Absalom#B sebab kesedihan hatinya karena kematian Amn!n telah surut% PA-AL!#3. AB-AL(@ KE@BAL$. (3- Ketika )!ab anak Meruya mengetahui bah&a hati ra2a merindukan Absal!m (5- maka ia menyuruh !rang ke Tek!a men 2emput dari sana se!rang perempuan yang bi2aksana%%% Asingkat kata, 7anita ini, atas suruhan "oab, bersandi7ara di depan ra!a :aud, membu!uknya untuk memperkenankan Absalom kembali ke "erusalemB%%%% (56- 'alu bangunlah )!ab ia pergi ke Gesur dan memba&a Absa l!m ke )erusalem% (5,Tetapi berkatalah ra2a+ GIa harus pergi ke rumahnya sendiri 2angan ia datang ke hadapanku%G 7adi pergilah Absal!m ke rumahnya sendiri dan tidak datang ke hadapan ra2a% (5;- 4i seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipu2i ke"antikannya seperti Absal!m% 4ari telapak kakinya sampai u2ung kepalanya tidak ada "a"at padanya% (5=- Apabila ia men"ukur rambutnya -- pada akhir tiap-tiap tahun ia men"ukur nya karena men2adi terlalu berat baginya -- maka ditimbangnya rambut itu dua ratus syikal beratnya menurut batu

timbangan ra2a% AAdakah anda mengamati suatu roh !ahat dalam diri Absa lom di sini- +oh apa-B% (5>- Bagi Absal!m lahir tiga !rang anak laki-laki dan se!rang anak perempuan yang bernama Tamar% Ia se!rang perempuan yang "antik% (2ukti luka batinnya Absalom.(5*- Setelah Absal!m diam di )erusalem genap dua tahun lama nya dengan tidak datang ke hadapan ra2a (5H- maka Absal!m menyuruh memanggil )!ab untuk diutus kepada ra2a% Tetapi ia tidak mau datang kepadanya% Kemudian disuruhnya memanggil dia lagi untuk kedua kalinya tetapi ia tidak mau datang% (6?- 'alu berkatalah ia kepada hamba-hambanya+ G'ihat ladang )!ab ada di sisi ladangku dan di sana ada 2elainya% Pergilah bakarlah itu%G A+oh apa yang mengendalikan Absalom di sini-B% 1aka hamba-hamba Absal!m membakar ladang itu% A3aka luka- batin Absalom menular kepada "oab, yang di masa depan akan dibayar nya7a oleh AbsalomB% (63- 'alu )!ab pergi mendapatkan Absal!m ke rumahnya dan bertanya kepadanya+ G1engapa hamba-hambamu membakar ladang kepunyaanku itu<G (65- 7a&ab Absal!m kepada )!ab+ G)a aku telah menyuruh !rang kepadamu mengatakan+ datanglah ke mari supaya aku mengutus engkau kepada ra2a untuk mengatakan+ apa gunanya aku datang dari Gesur< 'ebih baik aku masih tinggal di sana% 1aka sekarang aku mau datang ke hadapan ra2a% 7ika aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati%G A+oh apa yang mempengaruhi Absalom di sini-B% (66- Kemudian masuklah )!ab menghadap ra2a dan memberitahukan hal itu kepadanya% Ra2a memanggil Absal!m dan ia masuk meng hadap ra2a lalu su2ud ke hadapan ra2a dengan mukanya ke tanahF lalu ra2a men"ium Absal!m% Aluka batin-nya :AU: tidak sempat meradang, sebab :aud mengampuni AbsalomB% PA-AL!#5. AB-AL(@ @EN4ADAKAN PER-EPAKATAN 4ELAP. (3- Sesudah itu Absal!m menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan lima puluh !rang yang berlari di depannya A+oh apa yang mengendalikan Absalom-B% (5- 1aka setiap pagi berdirilah Absal!m di tepi 2alan yang menu2u pintu gerbang% Setiap !rang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap ra2a untuk diadili perkaranya !rang itu dipanggil Absal!m dan ditanyai+ G4ari k!ta manakah eng kau<G Apabila ia men2a&ab+ G$ambamu ini datang dari suku Israel anu G (6- maka berkatalah Absal!m kepadanya+ G'ihat perkaramu itu baik dan benar tetapi dari pihak ra2a tidak ada se!rangpun yang mau mendengarkan engkau%G (,- 'agi kata Absal!m+ GSekiranya aku diangkat men2adi hakim di negeri ini. 1aka setiap !rang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum b!leh datang kepadaku dan aku akan menyelesaikan per karanya dengan adil%G A+oh apa lagi yang mempengaruhi Absalom di sini-B% (;- Apabila sese!rang datang mendekat untuk su2ud menyembah kepadanya maka diulurkannyalah tangannya dipegangnya !rang itu dan di"iumnya% (=- :ara yang demikianlah diperbuat Absa l!m kepada semua !rang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya !leh ra2a dan demikianlah Absal!m men"uri hati !rang-!rang Israel ANah, roh apa lagi yang berperan dalam diri Absalom di sini-B% (>- Sesudah le&at empat tahun bertanyalah Absal!m kepada ra2a+ GICinkanlah aku pergi supaya di $ebr!n aku bayar na Carku yang telah kuikrarkan kepada T#$AN% (*- Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur di Aram telah bernaCar A+oh apa pula yang mengendalikan Absalom di sini-B demikian+ 7ika T#$AN sungguh-sungguh memulangkan aku ke )erusalem maka aku akan beribadah kepada T#$AN%G (H- 'alu berkatalah ra2a kepadanya+ GPergilah dengan selamat%G 1aka berkemaslah Absa l!m dan pergi ke $ebr!n% (3?- 4alam pada itu Absal!m telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel A+oh apa pula yang mengen dalikan Absalom di sini-B dengan pesan+ GSegera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala berserulah+ Absal!m sudah men2adi ra2a di $ebr!n.G (33- Beserta Absal!m turut pergi dua ratus !rang dari )erusalem !rang-!rang undangan yang turut pergi tanpa "uriga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu% (35- Ketika Absal!m hendak mempersembahkan k!rban disuruhnya datang Ahit!fel !rang Gil! itu penasihat 4aud dari Gil! k!tanya% 4emikianlah persepakatan gelap itu men2adi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absal!m% DAUD @ELAR$KAN D$R$ DAR$ +ERU-ALE@. (36- 'alu datanglah sese!rang mengabarkan kepada 4aud kata nya+ G$ati !rang Israel telah "!nd!ng kepada Absal!m%G (3,- Kemudian berbi"aralah 4aud kepada semua pega&ainya yang ada bersama-sama dengan dia di )erusalem+ GBersiaplah marilah kita melarikan diri sebab 2angan-2angan kita tidak akan luput dari Absal!m% %%%%%%%%

PA-AL!#9. AB-AL(@ TERPUKUL KALAH DAN @AT$. (3- 4aud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia kemudian ia %%%%%%%% (;- 4an ra2a memerintahkan kepada )!ab Abisai dan Itai demikian+ GPerlakukanlah Absal!m !rang muda itu dengan lunak karena aku%G 4an seluruh tentara mendengar ketika ra2a mem beri perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absal!m%%%% A apakah anda perhatikan sikap :aud terhadap Absalom- Tetap lunak dan tetap mengampuni# ;uar biasa# B% (=- 'alu tentara itu ma2u ke padang menyerang !rang Israel dan ter2adilah pertempuran di hutan Efraim% (>- Tentara Israel terpukul kalah di sana !leh !rang-!rang 4aud dan pada hari itu ter2adilah pertumpahan darah yang dahsyat+ dua puluh ribu !rang te&as% (*- Kemudian pertempuran itu meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu dan hutan itu memakan lebih banyak !rang di antara tentara dari pada yang dimakan pedang pada hari itu% (H- Kebetulan Absal!m bertemu dengan !rang-!rang 4aud% Adapun Absal!m menunggangi bagal% Ketika bagal itu le&at di ba&ah 2alinan dahan-dahan p!h!n tarbantin yang besar tersangkutlah kepalanya pada p!h!n tarbantin itu sehingga ia tergantung antara langit dan bumi sedang bagal yang dikendarainya ber lari terus% (3?- Sese!rang melihatnya lalu memberitahu )!ab katanya+ GAku melihat Absal!m tergantung pada p!h!n tarban tin%G (33)!ab berkata kepada !rang yang memberitahu kepada nya itu+ GApa< 7ika engkau melihatnya mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu 2uga< 1aka selayaknya aku memberi engkau sepuluh syikal perak dan seutas ikat ping gang%G (35- Tetapi !rang itu berkata kepada )!ab+ GSekalipun aku mendapat seribu syikal perak di telapak tanganku takkan aku men2amah anak ra2a itu sebab di depan telinga kamilah ra2a memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai katanya+ 'indungilah Absal!m !rang muda itu karena aku% (36- Sebaliknya 2ika aku men"abut nya&anya dengan khia nat tidak ada sesuatupun yang tinggal tersembunyi kepada ra2a -- maka engkau akan men2auhkan diri%G (3,- Tetapi )!ab ber kata+ GAku tidak mau membuang-buang &aktu dengan kau seperti ini%G 'alu diambilnya tiga lembing dalam tangannya dan di tikamkannya ke dada Absal!m sedang ia masih hidup di tengah- tengah dahan p!h!n tarbantin itu% A 3engapa "oab begitu nekat mengingkari perintah :aud yang masih ingin melindungi Absa lom- ;uka batin, saudaraku, sebab Absalom dahulu membakar ladang "oab .((-6am.50*4<1B% (3;- Kemudian sepuluh bu2ang pemba&a sen2ata )!ab mengeli lingi Absal!m lalu memukul dan membunuh dia% (3=- Sesudah itu )!ab meniup sangkakala sehingga tentara berhenti menge 2ar !rang IsraelF sebab )!ab mau menahan tentaranya itu% (3>- 'alu mereka mengambil mayat Absal!m dan melemparkannya ke dalam l!bang yang besar di hutan itu kemudian mereka mendi rikan di atasnya timbunan batu yang sangat besar% 4an seluruh !rang Israel melarikan diri masing-masing ke kemahnya% (3*- Se&aktu hidupnya Absal!m telah mendirikan bagi dirinya sendi ri tugu yang sekarang ada di 'embah Ra2a sebab katanya+ GAku tidak ada anak laki-laki untuk melan2utkan ingatan kepada namakuG% ATidak ada anak laki-lakiAda tiga orang, dahulunya .((-6am.50*/=1# +upanya ketiganya sudah mati mendahului Absalom#B 4an ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiriF sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai !rang+ tugu per ingatan Absal!m% AApakah anda perhatikan satu penga!aran penting dari Alkitab berkenaan dengan tentang ri7ayat Absalom ini- >angan kita berusaha meninggikan diri sendiri# Akan direndahkan# 6ebaliknya halnya ra!a :aud* dalam kerendahan hatinya, Tuhan meninggikan dia#B% 5.#. AB-AL(@* AB-AL(@. Setelah memba"a keseluruhan ri&ayat di atas berhasilkah anda ber!leh gambaran tentang status r!hani Absal!m sebelum kematiannya< 4i ba&ah ini penulis menya2ikan satu daftar Ayang sudah dipersingkatB dari r!h-r!h 2ahat yang merasuk diri Absal!m bahkan mengendalikan perilakunya untuk kemudian memba&a kebinasaan bagi Absal!m% 3a- R!h-keangkuhan (II-Sam%3,+5=- memangkas rambut-pun harus pakai upa"ara rambutpun harus ditimbang% Inilah keangkuhan yang biasa terdapat di kalangan anak-anak ra2a% R!h ini adalah Dpel!p!rD bagi perasukan r!h-r!h 2ahat lainnyaF 3b- R!h-keangkuhan (II-Sam%3;+3- sudah naik kereta kuda harus menyiksa lima puluh !rang lagi dengan berlari di depan kereta kuda. R!h keangkuhannya semakin memuai dan membesar siap untuk meledakkan pribadi ybs%. 5- R!h-keben"ian (II-Sam%36+55-F Absal!m tidak mau berkata-kata lagi kepada Amn!n ia ben"i sekali karena Amn!n telah memperk!sa TamarF 6- R!h-pembunuh (II-Sam%36+66- yang diahului !leh r!h dendam yang merupakan

kelan2utan dari r!h keben"ian% Absal!m meran "ang pembunuhan terhadap Amn!n dan bahkan melaksanakannyaF ,- R!h-ketakutan (II-Sam%36+6,- karena telah berbuat d!sa Absal!m ketakutan sendiri dan melarikan diriF ;- R!h-penghakiman (II-Sam%3,+6?- Absal!m menganggap dirinya berhak menghakimi sementara 8irman Tuhan menentukan lain (#l%65+6;-F r!h-penghakiman ini tidak diusir malah membesar men2adi r!h-penghakiman-diri-sendiri (II-Sam%3,+65-% $al ini dialami 2uga !leh nabi )unus. =- R!h-penghasut (II-Sam%3;+,- bentuk 2ahat dari r!h-pembu2ukF Absal!m mengambil hati !rang Israel >- R!h-pura-pura (II-Sam%3;+*-H- atau r!h-sandi&araF Absal!m pura-pura mau membayar naCar sesungguhnya ia sedang berk!m pl!t mau merebut kekuasaanF *- R!h-k!mpl!tan (II-Sam%3;+3?- untuk merebut kekuasaan ra2a dilan2utkan dengan r!h pember!ntakan (II-Sam% ps%-3;- yang mengendalikan pember!ntakan Absal!m terhadap ra2a 4aud% 'ihatlah dengan sekian banyak r!h 2ahat menguasai dirinya pada masa itu Absal!m adalah se!rang yang diperhamba Iblis. Apakah anda perhatikan bah&a r!h 2ahat yang DasliD milik anak ra2a ini hanyalah satu+ r!hkeangkuhan< Namun melalui luka batin yang terbuka r!h yang satu ini menga2ak tujuh rohjahat lain bahkan yang lebih 2ahat dari padanya< Betapa tepatnya penga2aran )esus pada 1at%35+,6-,; (,6- GApabila r!h 2ahat keluar dari manusia A diusir oleh kuasa "esus$ 3at.5/*/?, pen.B iapun mengembara ke tempat- tempat yang tandus men"ari perhentian% Tetapi ia tidak menda patnya% (,,- 'alu ia berkata+ Aku akan pergi ke rumah yang telah kutinggalkan itu% 1aka pergilah ia dan mendapati rumah itu k!s!ng A tidak dika7al oleh +oh Kudus, pen.B bersih ter sapu dan rapih teratur Akendati sudah bertobatB% (,;- 'alu ia keluar dan menga2ak tu2uh r!h lain yang lebih 2ahat dari padanya dan mereka masuk dan berdiam disitu% Akarena pintu- hati yang terbuka, ataupun luka batin yang terbuka, tidak sembuh$ ybs. tidak menolak kehadiran roh-roh !ahat yang mem ba7a si'at-si'at !ahat itu, pen.B% 1aka akhirnya keadaan !rang itu lebih buruk dari pada keadaannya semula%%%G Adanya r!h-2ahat yang dibiarkan di dalam hati kita pada suatu kesempatan Aluka batin yang tidak "epat disembuhkanB akan menga2ak tu2uh r!h lain yang lebih 2ahat. 7elas sekali pengalaman Absal!m ini diterangkan !leh penga2aran )esus Ahli dalam masalah r!h-2ahat% ,erhatikan pula saudara tindakan r!h 2ahat menga2ak ka&an-ka&an ini bukanlah peker2aan satu kali sa2a% Satu r!h 2ahat menga2ak tu2uh lainnya mereka 2adi berdelapan% Pada kesempatan berikutnya delapan r!h 2ahat ini akan menga2ak masing-masing tu2uh r!h 2ahat temannya 2adilah mereka enampuluh empat r!h 2ahat% Tahap berikutnya men2adi lima ratus dua belas dan dengan mudah men"apai 2umlah 'egi!n Al%k% enam ribuanB% Inilah kasus D0rang Gila dari GerasaD yang direkam dalam 1arkus pasal-;.. 7angan anda menganggap bah&a r!hr!h 2ahat ini hanya terdiri dari satu 2enis sa2a. Perhatikanlah bah&a !rang Gerasa itu mengidap setan-kuburan (ay%-5-F r!h-!rang-kuat Amembuat ia mampu memutuskan rantai pengikatnyaBF r!h-keliaran membuat dia liarF r!h-kes!mb!ngan Amemukul dadanya dengan batuB dll%.. JJJJJ SAT# SEGI 'AIN yang tidak kalah menariknya dari ri&ayat Absal!m ini adalah luka batin yang diidap !leh )!ab panglima perang ra2a 4aud% Kasus )!ab adalah penularan luka batin menurut "ara yang paling sederhana+ kendati )!ab sudah begitu baik hati mengusahakan agar Absal!m diiCinkan ra2a kembali ke )erusalem Absal!m masih tega membakar ladang )!ab% Akibatnya )!ab memben"i dan mendendam Absal!m% Kelan2utannya )!ab dengan luka batinnya tidak dapat mengampuni Absal!m sehingga )!ab berani membangkang dari perintah ra2a 4aud yang masih mau melindungi Absal!m% Tidak urung dikendalikan !leh r!h pembangkang itu )!ab membunuh Absal!m yang tidak berdaya dengan darah dingin . 4i belakang hari r!h pembangkang dalam diri )!ab tetap mengendalikan dia Abukankah luka batinnya tidak disembuhkan- ,er!an!ian ;ama tidak punya resep untuk menyembuhkan lukabatin, bukan- Hanya kuasa "esus yang dapat menyembuhkan luka batin seseorang#B% R!h pembangkang dalam diri )!ab mempengaruhi dia untuk membangkang lagi terhadap ra2a Sal!m! dia memihak kepada Ad!nia kakak Sal!m! (I-Ra2%5+5*-6,-% Pembangkangan itu mengakibatkan dia kehilangan nya&a disuruh bunuh !leh ra2a Sal!m!. 'agi-lagi akhir yang

menyedihkan bagi pengidap luka batin yang tidak disembuhkan. JJJJJ Anda b!leh bela2ar sendiri tentang r!h-dusta dalam diri Abraham yang menurun dan membesar dalam diri Ishak di&arisi lagi !leh )akub sambil membesar men2adi r!h-penipu% Begitu 2uga r!h-Cinah dalam diri )ehuda yang di&ariskannya terus% Atau r!h-yangmembutakan dalam diri Rasul Paulus yang belakangan menular beker2a membutakan se!rang lain% Silahkan anda melakukan sendiri penelaahan A'kitab itu atau tunggulah buku berikut+ GR!h serba r!hG !leh penulis yang sama. 5.&. BA4A$@ANA HALN+A DAUD B Selayaknya 4aud mengalami luka-luka batin !leh berbagai peristi&a yang direkam di atas% Perk!saan puterinya Tamar% Pembunuhan Amn!n pemerk!sa itu !leh Absal!m% Pember!ntakan Absal!m sampai-sampai ra2a 4aud perlu mengungsi% Semuanya ini "ukup untuk membangkitkan luka-luka batin yang berbahaya. Namun ra2a 4aud tidak pernah memberi kesempatan untuk luka-batin itu DmeradangD% Perhatikan 2uga bagaimana 4aud tetap mengasihi anaknya Absal!m yang pembunuh dan pember!ntak ituF ia berkabung bagi kematian Absal!m (II-Sam%3H+,Ra2a menyelubungi mukanya dan dengan suara nyaring meratap lah ra2a+ GAnakku Absal!m Absal!m anakku anakku.G Kelembutan hati 4aud sifat pengampunannya yang nyaris tiada batasnya hampir menyaingi sifat )esus . $al itu pulalah membuat 4aud kebal akan luka-batin% 4aud tidak dapat dihan"urkan !leh perangkat ker2a Iblis itu% 1emang saudaraku @EN4A@PUN$ (RAN4 +AN4 @EN+AK$T$ HAT$ K$TA* $TULAH KUND$ KE-E@BUHAN LUKA BAT$N DALA@ D$R$ K$TA "" 4an 2ustru hal itulah yang selalu dia2ar !leh )esus diteladani !lehNya bahkan ditekankan !leh )esus pada 1at%=+3, 3; (3,- G%%% Karena 2ikalau kamu mengampuni kesalahan !rang Bapamu yang di s!rga akan mengampuni kamu 2uga% (3;- Tetapi 2ikalau kamu tidak mengampuni !rang Bapamu 2uga tidak akan mengampuni kesalahanmu%G A dan dengan kesalahan yang tidak diampuni kamu adalah umpan neraka% Kamu akan binasa se"ara 2asmani seperti Absal!m seperti )!abF kamu 2uga akan binasa se"ara r!hani..B% Ra2a 4aud selalu mengampuni tidak perduli bah&a ia sudah sangat direndahkan tetap mengampuni tetap berhati lembut% Karenanya kendati 4aud seketurunan telah kena tulah Tuhan (II- Sam%35+3? pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya namun !leh perilaku 4aud yang terpu2i Tuhan tetap mengasihi dia% Tuhan menyelamatkan dia dari pedang memeliharakan dia dalam penanggungannya dengan "ara mengirimkan perbekalan bagi 4aud (II-Sam%3=+3-,-% Selan2utnya Tuhan mengembalikan singgasananya dan bahkan meninggikan dia. --!?!-6. BA4A$@ANA HALN+A +U-U. B )usuf 2uga men2adi teladan tentang luka-batin yang tidak ber!leh kesempatan untuk meradang% Kita semua mengetahui pengalamannya ditindas !leh saudara-saudaranya bahkan sudah diren"anakan akan dibunuh% 4ia dilemparkan ke dalam sumur di2ual sebagai budak dan diba&a ke tanah 1esir. 0leh kasih Tuhan ia men2adi ra2a-muda di Tanah 1esir dan melalui kedudukannya ia menyelamatkan kaumnya dari bahaya kelaparan. 4atanglah ketikanya )akub meninggal dunia maka saudara-saudaranya ketakutan sangat akan pembalasan dendam dari )usuf% 1ereka meran"ang suatu bu2ukan agar )usuf dapat mengampuni dan tidak men"abut nya&a mereka namun )usuf men2a&ab mereka dengan kelembutan hati dengan pengampunan dan dengan kebi2aksanan yang luar biasa. (Ke2%;?+3;-53-+

(3;- Ketika saudara-saudara )usuf melihat bah&a ayah mereka telah mati berkatalah mereka+ GB!leh 2adi )usuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala ke2ahatan yang telah kita lakukan kepadanyaG% (3=- Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada )usuf+ GSebelum ayahmu mati ia telah berpesan+ (3>Baginilah harus kamu katakan kepada )usuf+ Ampunilah kiranya kesalahan saudarasaudaramu dan d!sa mereka sebab mereka telah berbuat 2ahat kepadamu% 1aka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang telah diperbuat hamba-hamba Tuhan ayahmu%G 'alu menangislah )usuf ketika !rang berkata demikian kepadanya% (3*- 7uga saudara-saudaranya datang sendiri dan su2ud di depannya serta berkata+ GKami datang untuk men2adi budakmu%G (3H- tetapi )usuf berkata kepada mereka+ G7anganlah takut sebab aku inikah pengganti Tuhan< (5?- 1emang kamu telah mereka-rekakan yang 2ahat terhadap aku tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang telah ter2adi sekarang ini yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar% (53- 7adi 2anganlah takut aku akan menanggung makanmu dan maka anak-anakmu 2uga%G 4emikianlah ia menghiburkan mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataannya% Adan sekaligus menyembuhkan luka-batin di dalam dirinya sendiri## pen.B% Apakah anda perhatikan kelembutan hati dari !rang-!rang yang bebas dari tekanan luka-batin< 4engan kasih 4A#4 1ERATAPI kematian anaknya Absal!m yang pember!ntak dan pembunuh itu% )#S#8 1ENANGIS penuh kasih bagi saudara-saudaranya yang dahulu memben"i dia dan hampir membunuhnya% )usuf tetap mengasihi mereka% Kesimpulan yang sangat penting dapat kita per!leh sekarang+ $BL$-* DEN4AN PERAN4KAT!KER)AN+AE LUKA!BAT$N* T$DAK DAPAT @ENDELAKAKAN (RAN4!(RAN4 +AN4 LE@BUT HAT$ DAN PEN4A@PUN"" Satu hal lagi yang perlu kita kagumi dari sifat )usuf dan tentu sa2a perlu kita tiru dengan senga2a adalah sikap takut akan Tuhan 2elas dari pernyataan+ GAku inikah pengganti Tuhan<G Ini adalah suatu hikmat s!rga&i yang amat dalam% Bahkan sebelum Nabi 1usa menuliskannya dalam #l%65+6; G$akKulah dendam dan pembalasan%%%G )usuf sudah memiliki pengertian r!hani itu% 4endam dan pembalasan adalah hak-Nya Tuhan semata% 7adi siapapun yang melakukan dendam dan pembalasan sebenarnya 4IA SE4ANG 1ERA1PAS $AK-N)A T#$AN .. Risik! berat baginya harus bermusuhan dengan Tuhan karena hak Tuhan yang dirampasnya itu. BERAN$KAH ANDA BER@U-UHAN DEN4AN TUHANB KALAU BERAN$* -$LAHKAN TERU@E@ENDA@ DENDA@ DAN @E@U-UH$ (RAN4 LA$N " Begitulah kepandaian Iblis untuk men2erat manusia. 4isusupkannya r!h-dendam dalam diri manusiaF r!h-dendam itu mengendalikan diri !rang itu untuk terus mendendam memusuhi sehingga !rang itu tanpa disadarinya 2uga SE4ANG 1E1#S#$I T#$AN . Berarti !rang itu berdiri bukan dipihak Tuhan tetapi di pihak Iblis .. Saudara yang kekasih periksalah keberadaan diri anda saat ini% Apakah anda sedang berdiri di pihak Tuhan ataukah di pihak Iblis< Apakah anda ingin terus berdiri di pihak Iblis memusuhi Tuhan< Kalau anda ingin berada di pihak Tuhan seperti )usuf dan 4aud berd!alah saat ini suatu d!a singkat d!a persiapan penyembuhan luka batin+ Tuhan )esus )ang 1ahapengasih saya mengerti sekarang bah&a selama ini saya sudah di2erat Iblis dengan memelihara terus keben"ian dan dendan yang ada di dalam hatiku terhadap saudara-saudaraku% Saya insyaf seka rang bah&a sikap itu membuat saya berdiri bertentangan dengan Tuhan sendiri% Ampunilah keb!d!han saya selama ini ya Tuhan. Saya ingin berdiri di pihak1u mulai saat ini% 4i dalam nama )esus saya mengusir pergi r!h dendam dan r!h keben"ian yang disusupkan Iblis ke dalam hatiku% Keluar semua kamu setan-setan saya tidak mau lagi kamu pengaruhi untuk memusuhi Tuhan% Saya adalah milik )esus Kristus hatiku kuserahkan kepada )esus untuk selama-lamanya% Inilah hatiku ya Tuhan penuh d!sa dan ke"emaran% Ampunilah semua d!sak-d!saku ya

Tuhan su"ikanlah diriku dengan darah G!lg!ta% Pr!seslah hatiku ya Tuhan sehingga hatiku ini menyukai hal-hal yang )esus sukai dan men!lak perkara-perka ra yang )esus t!lak% Saya mengundang R!h Kudus agar beker2a dan berkuasa id dalam hatiku selama-lamanya A1IN. --!?!-7. BA4A$@ANA HALN+A DEN4AN +E-U-* ANAK @ANU-$A B Ah rasanya tidak perlu berpan2ang-lebar mengulas sikap )esus Anak 1anusia dalam masalah luka-batin dan pengampunan ini kendati )esus tidak pernah menggunakan istilah luka-batin ataupun kepahitan itu se"ara khusus% Rasanya anda mengerti bah&a salah satu hakekat kedatangan )esus ke dunia ini adalah untuk+ @EN4A@PUN$ D(-A!D(-A DAR$ (RAN4!(RAN4 +AN4 @AU D$A@PUN$" Bahkan Makharia ayah dari )!hanes Pembaptis sebelum kelahiran )esus sudah men"atat bah&a ('uk%3+>= >>-+ +E-U- @ENA,ARKAN KE-ELA@ATAN +AN4 BERDA-ARKAN PEN4A@PUNAN D(-A!D(-A @ANU-$A $TU "" 'ebih luhur lagi )esus menga2ar kita untuk mengampuni saudara-saudara kita (1at%3*+53 55(53- Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada )esus+ GTuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku 2ika ia berbuat d!sa terhadap aku< Sampai tu2uh kali<G (55)esus berkata kepadanya+ GBukan. Aku berkata kepadamu+ Bukan sampai tu2uh kali melainkan sampai tu2uh puluh kali tu2uh kali% 7adi kalau anda mau disebut pengikut )esus anda harus bela2ar mengampuni dan bertekad mengampuni terus bukan sampai tu2uh kali sa2a tetapi sebanyak tu2uhpuluh kali tu2uh kali mengampuni terus-menerus% Barapa kali< Empat ratus sembilan puluh kali< Banyak sekali bukan< Bukan. Bukan empatratus sembilanpuluh kali saudaraku% )ang )esus maksudkan sesungguhnya bukan >? K > kali pengampunan tetapi tu2uhpuluh kali angka tu2uh tuliskanlah itu+ >%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>% >>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>>%>>> kali sebanyak itulah kita harus mengampuni saudara-saudara kita.. Inilah gambaran dari 2umlah di atas% Kalau kita memiliki persediaan pengampunan sekian kali banyaknya dan kalau setiap !rang di dunia ini mengampuni saudaranya satu kali setiap detik maka persediaan pengampunan itu belum dihabiskan !leh semua !rang yang hidup se2ak Adam dan $a&a sampai kepada anda dan saya.. Begitu banyaknya bilangan pengampunan yang masing-masing kita harus sediakan. Tidak heran )esus tidak memerlukan menga2ar kita masalah luka batin karena+ -$APA -UN44UH!-UN44UH @E@ATUH$ +E-U-* T$DAK AKAN PERNAH TERKENA LUKA BAT$N "" )esus bukan hanya pandai bi"ara bukan hanya pandai menga2ar tetapi kita tahu )esus 2uga mempraktekkan hal ini% 4an ini dipela2ariNya dari Bapa s!rga&i yang memiliki teknik yang khusus untuk dapat selalu mengampuni kita manusia bebal ini% Teknik Bapa S!rga&i itu akan kita pela2ari pada Bab berikut% --!?!--

9. -E@BUHKAN LUKA!LUKA BAT$N ANDA " Pada bagian-bagian yang lalu kita telah meneliti kasus Absal!m yang luka batinnya tidak tertanggulangi dengan benar% 'uka batin itu meradang dengan bebas DmengundangD masuknya bakteri-bakteri r!hani yang lebih 2ahat berakibat luka itu memburuk membusuk dan akhirnya membinasakan Absal!m Ase"ara r!hani maupun se"ara 2asmaniB% Absal!m yang karena d!r!ngan r!h-r!h 2ahat di dalam luka-batinnya berusaha meninggikan diri nyatanya direndahkan sangat dan men2adi "!nt!h buruk sepan2ang se2arah% Begitu pula kasus )!ab kendati tidak begitu menyedihkan seperti halnya Absal!m% 'uka batinnya )!ab 2uga tidak tertanggulangi se"ara benarF luka itu tetap terbuka yang memba&a )!ab kepada akhir hidup yang menyedihkan pula% Pada pihak lain kita sudah mengamati kasus 4aud yang luka batinnya tidak ber!leh kesempatan untuk meradang karena 4aud dengan k!nsisten mengampuni mengampuni mengampuni tanpa henti% Akhirnya 4aud tetap dimuliakan !leh Tuhan. Telah kita lihat 2uga )usuf yang telah menanggulangi luka batin yang begitu pedih se"ara tepat se"ara mulia% )usuf 2uga ditinggikan Tuhan dan ri&ayatnya men2adi teladan yang indah sepan2ang se2arah. Kasus )esus 2uga telah kita tin2au beserta penga2aranNya% )esus bahkan memberi teladan yang lebih ekstrim lagi se2alan dengan penga2aranNya pada 1at%;+3?+ 1biar%an dirimu ditindas* ma%a eng%au beroleh %emuliaan "1 Penga2aran ini diuraikan dengan bagusnya !leh Rasul Paulus dalam 8il%5+;-33 . 1asuk akal )esus masih mampu mengampuni !rang-!rang yang menghina yang menyalibkan 4iaF )esus tidak terkena luka batin dan kemuliaan diper!lehNya seusai penyaliban seusai penindasan.. Anda mau ikut )esus < Bela2arlah sungguh-sungguh mengampuni. 4i balik pengampunan anda itu ada pengampunan bagi anda. 4an beri dirimu ditindas di balik penindasan itu menanti kemuliaan bagi anda.. 9.#. BA4A$@ANA HAL!N+A DEN4AN BAPA -(R4A,$ B Kalau anda menyimak penga2aran )esus tentang keharusan mengampuni se"ara tu2uh-puluh kali tu2uh kali yakni se"ara tidak berhingga mungkin anda masih bertanya-tanya apakah Bapa S!rga&i bersikap dan berperilaku yang sama< Apakah Bapa S!rga&i menga2ar hal yang serupa< Sabda )esus pada )!h%>+3= memastikan hal itu+ 7a&ab )esus kepada mereka+ GA2aranKu tidak berasal dari diriKu sendiri tetapi dari 4ia yang telah mengutus AkuG% Bahkan lebih 2auh lagi )esus menekankan kebenaran nubuatan nabi )esaya dengan pernyataanNya pada )!h%*+,; Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi ()es%;,+36-+ 4an mereka semua akan dia2ar !leh Tuhan% 4an setiap !rang yang telah mendengar dan menerima penga2aran dari Bapa datang kepadaKu% 4ari pemba"aan ayat-ayat di atas kita b!leh menarik kesimpulan mestinya Bapa S!rga&i 2uga menga2arkan yang sama bahkan penulis yakin+ Bapa S!rga&i sudah mempraktekkan itu lebih dahulu sebelum )esus menyampaikan penga2aran itu .. 7adi dengarkanlah penga2aran Bapa S!rga&i patuhilah itu dan datanglah kepada )esus untuk ber!leh keselamatan anda. Anda b!leh bertanya di mana dinyatakan hal itu !leh Tuhan< Silahkan saudaraku ba"alah )es%,6+5;. (5;- Aku Akulah 4ia yang menghapus d!sa pember!ntakanmu !leh karena Aku sendiri dan Aku tidak mengingat-ingat d!samu% 4apatkah anda melihat DteknikD dari Bapa S!rga&i di dalam ayat ini< DTeknikD yang memampukan 4ia mengampuni anda dan saya 2utaan kali banyaknya tanpa harus terluka batin< Bahkan mengampuni kita tu2uhpuluh kali tu2uh kali< Kalau anda tidak mampu

melihatnya renungkanlah inilah TEKNIK 4#A TA$AP 4ARI Bapa S!rga&i+ (3- Tahap Pertama+ 1ENGA1P#NI% (5- Tahap Kedua+ 1E'#PAKAN . 1ENGA1P#NI dan 1E'#PAKAN . Itulah teknik yang diterapkan di dalam Kera2aan S!rga% Teknik ini memampukan Bapa mengampuni kita 2utaan kali% Begini 2alan "eritanya+ 1isalnya sampai dengan 33 7anuari 3HH3 saya sudah melakukan d!sa dusta sebanyak+ dua ribu tu2uh ratus delapan puluh satu kali% Katakanlah ini di"atat !leh malaikat Dpemegang bukud!saD di S!rga% Kemudian pada tanggal 33 7anuari 3HH3 saya bert!bat mengaku segala d!sa dan mem!h!n keampunan d!sa-d!sa itu% 1aka setelah pert!batan itu pada Dbuku-d!saD-nya si P!sma Situm!rang di tangan malaikat Dpemegang-bukuD itu ter"atat bukannya seperti ini+ ----------------------------------------4!sa %%%% + 4!sa Pembunuhan + 4!sa 4usta + -5->-*-3-4!sa %%%%% + ----------------------------------------tetapi pada buku itu akan tertera+ ----------------------------------------4!sa %%%% + 4!sa Pembunuhan + 4!sa 4usta + 4!sa %%%%% + ----------------------------------------1isalnya pada tanggal 35 7anuari 3HH3 si P!sma Situm!rang ini melakukan d!sa dusta tiga kali setiap satu d!sa dusta misalnya malaikat pemegang-buku men"a"ahnya dengan tanda DED sehingga pada s!re harinya "atatan pada Dbuku-d!saD saya berbunyi+ ---------------------------------------%%%%%%%%%%%% 4!sa 4usta + EEE Aartinya tiga kali berdustaB %%%%%%%%%%%% ---------------------------------------Kalau malam harinya saya berd!a mem!h!n pengampunan Tuhan )esus maka setelah berd!a itu "atatan pada buku-d!sa saya bukannya berbentuk+ ---------------------------------------%%%%%%%%%%%% 4!sa 4usta + -E-E-E-%%%%%%%%%%%% ---------------------------------------melainkan berbentuk+ ---------------------------------------%%%%%%%%%%%%% 4!sa 4usta + Abersih dari "atatanB %%%%%%%%%%%%% ---------------------------------------:atatan itu bersih kembali setelah saya minta ampun karena seketika itu 2uga saya ber!leh pengampunan% 1engapa demikian< Sebab Bapa S!rga&i S#4A$ 1E'#PAKAN bah&a saya pernah berd!sa% Bapa tidak lagi men"a"ah terus d!sa itu sehingga bilangan -5->-*-3-- meningkat men2adi -5>-*-,-- tetapi "atatan itu selalu dibersihkan kembali% Ini berarti bah&a dari sudut pandangan mata Bapa S!rga&i+ SA)A BE'#1 PERNA$ BER40SA sehingga kalau saya berdusta lagi

PENGA1P#NAN BAR# tersedia bagi saya se!lah-!lah saya baru PERTA1A KA'I berd!sa. Ah saudaraku kita beruntung bah&a Bapa menterapkan teknikNya itu sehingga 4ia tidak pernah terluka batin% Bayangkan betapa remuknya kita betapa binasanya kalau Bapa S!rga&i itu sempat terluka batin. Betapa mulianya Bapa S!rga&i selalu mengampuni dan segera melupakan% Sangat berbeda dari !rang-!rang-tua kita yang kadangkala mengu"apkan+ 1-udah lima %ali %amu sa a ampuni* masih saja %amu ulangi "1 Bapak-dunia&i kita memang suka mengampuni kesalahan kita tetapi PENG$IT#NGAN APEN:A:A$ANB KESA'A$AN IT# BER'ANGS#NG TER#S . Ini menimbulkan penumpukan ke2engkelan Dle"et-r!haniD yang berangsur-angsur men2adi luka-batin.. Pada saat itu biasanya habislah DpersediaanD-pengampunan% 1aka datanglah kutuk atau tulah dari !rang-tua% 0h betapa banyaknya anak-anak Kristiani yang rusak kehidupannya karena tulah !rangtua. Karena !rangtua mereka tidak mau bela2ar dan tidak mau dia2ar !leh Bapa S!rga&i% 1udah-mudahan pemba"a termasuk yang mau dengar-dengaran akan penga2aran ini% 1udahmudahan anda mau menterapkan teknik Bapa S!rga&i ini+ 1ENGA1P#NI dan 1E'#PAKAN% 4an anda akan BER0'E$ KE1#'IAAN pula% 1irip dengan yang diper!leh Tuhan )esus ..

9.&. KUND$ KE-E@BUHAN LUKA BAT$N. Pada bagian-bagian terdahulu kita sudah melihat bah&a luka-luka batin Absal!m dan )!ab tidak tertanggulangi dengan benar sehingga memba&a kebinasaan kepada mereka% Sebaliknya dalam kasus 4aud )usuf dan )esus mereka tidak memperkenankan meradangnya luka batin dengan "ara mengampuni mengampuni% :ara ini sungguh selaras dengan penga2aran Alkitab pada )ak%;+3,-3* (3,- Kalau ada se!rang di antara kamu yang sakit Atentu sa!a penga!aran ini harus dimengerti secara lengkap* sakit-!asmani maupun sakit-rohani atau luka-batin B baiklah ia memanggil para penatua 2emaat supaya mereka mend!akan dia dan meng!lesnya dengan minyak Ainipun harus dimengerti secara lengkap* mengoles dengan minyak-urapankedagingan dan mi nyak-urapan-rohaniah , yakni kuasa +oh KudusB dalam nama Tuhan% (3;- 4an d!a yang lahir dari iman akan menyelamatkan Aperhatikan* menyelamatkan -rohaniah , ini lebih penting dari pada sekedar kesembuhan !asmaniB !rang yang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan diaF dan 2ika ia telah berbuat d!sa maka d!sanya itu akan diampuni% (3=- Karena itu hendak lah kamu saling mengaku d!samu Adengan saling mengaku dosa, tentu dimaksudkan pula saling mengampuni dosa sesama#B dan saling mend!akan Amendoakan berkat dan pengampunan, bukan-B supaya kamu sembuh Alagi-lagi harus lengkap dimengerti* sembuh secara !asmani maupun rohani# B%%%% Nah saudaraku setelah memahami sungguh kun"i kesembuhan bagi luka-luka batin anda yakni 1ENGA1P#NI dan 1E'#PAKAN sebaiknya sekarang anda memeriksa bagaimanakah status SETIAP '#KA BATIN di dalam diri anda% Kalau anda memiliki beberapa luka-batin maka setiap luka itu dapat berbeda status. 9.&.#. @engampuni -e>ara -empurna. Kesembuhan luka batin hanya dapat di"apai kalau anda dapat mengampuni se"ara sempurna% $al ini dilakukan se"ara+ (3- BER40A dan (5- PERN)ATAAN 1ENGA1P#NI se"ara 2elas kepada orang yang menyakiti hati anda% Adalah lebih mudah menyatakan dalam d!a bah&a anda mengampuni kesalahan !rang yang menyakiti hati anda itu% Namun yang kedua lebih sulit% Iblis akan merangsang gengsi anda dengan menyusupkan gagasan ke dalam !tak anda+ 1dia ang bersalah* %o% harus sa a ang datang %epadan a men ampai%an pengampunanB1 Iblis merangsang harga-diri anda sehingga anda akan berketetapan+ )ANG BERSA'A$ $AR#S

4ATANG 1INTA 1AA8. 1aka anda dilupakan dari suatu $ukum R!hani (Kis%5?+6;-+ A4A'A$ 'EBI$ BERBA$AGIA 1E1BERI 4ARIPA4A 1ENERI1A . Adalah lebih mulia anda memberi maaf Akendati tanpa dimintaB daripada menerima pernyataan maafnya. $ukum R!hani inilah yang dipraktekkan !leh )esus Anak 1anusia% )esus tidak menunggu manusia datang meminta ampun kepada 4ia. )esus-lah yang datang turun ke dunia mena&arkan pengampunan itu. 1aka )esus dipermuliakan dengan luar biasa. Begitu pulalah anda akan ber!leh kemuliaan sebagai Putra S!rga&i kalau anda yang datang menyampaikan pengampunan anda terhadap saudara yang telah menyakiti hati anda. @at.5E</ Berbahagialah orang ang memba8a damai* %arena mere%a a%an disebut ana%!ana% Tuhan. Silahkan saudaraku ambillah inisiatif sampaikanlah pengampunan anda itu kepada !rang!rang yang menyakiti hati anda perkenalkan kedamaian hati anda berikan pula kedamaian hati itu kepada mereka maka anda akan disebut anak-Tuhan Putra S!rga&i.. 9.&.&. @elupa%an Peristi8a Traumatis. Rasanya sebagian pemba"a akan segera mempr!tes kalau penulis menyarankan anda melupakan peristi&a traumatis itu% G1ana bisa.G kata mereka% 4an tanpa sadar mereka sudah kena ditipu Iblis karena gagasan maupun u"apan ini sebenarnya datang dari Iblis diin2eksikan ke dalam !tak mereka. Sesudah mulut mereka menyatakan hal itu maka mereka dihakimi menurut ucapan mereka .3at.5/*4=1, sehingga peristi&a itu tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka sambil terus-menerus menyakiti hati mereka% 1engapa< Sebab mereka beriman demikian. 4an mereka akan ber!leh yang sesuai dengan iman itu. Sampai taraf tertentu pikiran itu benar karena manusia tidak dapat menanggulangi ingatannya sesuka hati% 1anusia tidak dapat semaunya menghapuskan atau mengembalikan ingatannya% Anda benar. Tetapi apa yang manusia tidak mampu lakukan Tuhan dapat melakukannya untuk kebahagiaan anda. Kalau anda sudah melakukan peranan anda yakni menyampaikan pengampunan anda maka dengan senang hati Tuhan akan melakukan perananNya membuat anda melupakan peristi&a traumatis itu% Anda "ukup berd!a mem!h!n kepada Tuhan agar ingatan akan peristi&a itu disingkirkan. R!h Kuduslah yang melakukannya% 4an hal itu pasti akan ter2adi sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalaupun Iblis dengan ke2ahilannya mengingat-ingatkan anda akan peristi&a itu untuk merangsang dendam anda kembali maka pada saat itu R!h Penghibur akan berperan menghibur anda dan memampukan anda mengulangi pengampunan anda kali ini di hadapan Iblis sehingga Iblis akan meninggalkan anda dengan bersipat-kuping dan ber"a&at-ek!r. 7adi lupakanlah peristi$a traumatisyang menyakiti hati anda itu .. TABEL -TATU- LUKA!BAT$N. perila%u anda !!!!!!!!!!!!!!!!!!2 A@PUN$ %esalahan orang ang men a%iti hati !!!!!!!!!!!!!!2 LUPAKAN %esalahan orang ang men a%iti hati !!!!!!!!!!!!!!2 lu%a batin anda lu%a!batin -E@BUH lu%a!batin TERTUTUP

9.'. BA4A$@ANA -TATU- LUKA!LUKA BAT$N ANDA B Nah dengan semua pengertian di atas perlulah kini anda memeriksa status luka-luka batin anda% Tabel Status 'uka Batin pada halaman yang lalu menun2ukkan hubungan antara perilaku anda dengan status dari masing-masing luka-batin di dalam diri anda% 4ari Tabel itu dapat di2abarkan empat kemungkinan status hal mana diuraikan dalam bagian-

bagian *%6%3% sampai dengan *%6%,% 9.'.#. Lu%a!Batin Belum -embuh dan Belum Tertutup. $al ini disebabkan anda belum mengampuni !rang yang menya kiti hati anda dan tidak dapat melupakan peristi&a itu% Kalau anda memiliki banyak luka-batin begini dapat dipastikan bah&a hidup anda sangat susah berkubang dalam dendam 2auh dari damai-se2ahtera yang di2an2ikan !leh Tuhan )esus. 4an kehidupan anda seperti Absal!m dan )!ab teran"am binasa. Sangat mungkin anda belum pernah memasuki pelayanan-pert!batan% Temuilah se!rang hamba Tuhan yang biasa memberi pelayanan pert!batan dan penyembuhan luka batin. Sesudah dilayani pert!batan anda akan dimampukan untuk mengampuni !rang lain% 9.'.&. Lu%a!Batin -udah -embuh* Belum Tertutup. Anda sudah mengampuni !rang yang menyakiti hati anda tetapi belum mampu melupakan peristi&a traumatis itu% 4an kalau peristi&a itu diungkit lagi atau teringat tanpa senga2apun anda merasakan suatu "ubitan pedih di hati anda. 'uka itu mudah meradang lagi. Setiap kali anda teringat berd!alah kembali ampuni !rang itu berkati dia% Sangat baik bagi anda sendiri kalau mengambil inisiatif mendatangi atau menyurati ybs% dan menyatakan bah&a anda telah mengampuni dia% 1!h!n supaya tangan Tuhan )esus yang berl!bang paku menyembuhkan dan menutup luka itu benar-benar rapat dan m!h!n R!h Kudus beker2a di dalam ingatan agar peristi&a yang pedih itu di"abut dari ingatan anda. Setelah anda berulangkali diingatkan Abiasanya !leh Iblis untuk mengganggu andaB dan berulangkali pula mend!akan berkat dan pengampunan bagi ybs% maka kalaupun peristi&a itu teringat lagi R!h Penghibur-lah yang akan beker2a menghibur anda. Kalau anda belum pernah ber!leh pelayanan pert!batan temuilah se!rang hamba Tuhan yang biasa melayani pert!batan maka anda akan dibimbing dan ber!leh damai-se2ahtera. 9.'.'. Lu%a Belum -embuh* Kendati -udah Tertutup. Ini adalah kebalikan dari kasus pada *%5%5% Anda belum mengampuni !rang anda anda hanya mengatakan Gsaya sudah melupakan hal ituG% Tetap sa2a belum sembuh hanya ditutupi ker!peng atau kerak yang menutup luka itu sembuh% 4i bagian dalam luka itu dapat membusuk dan meradang kembali yang menyakiti b!r!k r!hani itu se!lah-!lah berulang-ulang.

Saya menyarankan anda memasuki pelayanan pert!batan kalau ini kasus anda. Supaya anda tidak mengalami kebinasaan !leh kebusukan yang tersembunyi itu.. 9.'.3. Lu%a -udah -embuh dan -udah Tertutup. Inilah salah satu kun"i damai se2ahtera yakni kalau seti ap luka-batin yang teringat dapat anda selesaikan dengan benar% Semakin sempurna kesembuhan luka-luka batin anda semakin kuduslah anda dan semakin anda men2adi kesayangan Tuhan. Sekaligus semakin layak pula diri anda dipersembahkan kepada Tuhan karena luka-batinlah yang men"emarkan sese!rang bukannya luka 2asmani. JJJJJ Saudara pemba"a yang dikasihi Tuhan )esusF Tuhan menginginkan anda bersih sempurna dari setiap luka batin itu% 1aka Tuhan akan mengingatkan anda akan luka-luka batin sampai seke"il-ke"ilnya% Pernyataan ini didasarkan atas banyak pengalaman kami sekeluarga setelah bertekad mau membabat habis semua luka batin itu setelah mempraktekkan hal-hal yang saya uraikan di atas. @engampuni!melupa%an!mengampuni!melupa%an!mengampuni!melupa%an!!/ itulah m!tt! yang dianut !rang-!rang yang ingin kesembuhan yang sempurna% )ang bersedia men2adi persembahan yang hidup yang kudus bagi Tuhan. 2apa, kupersembahkan tubuhku, s bagai persembahan yang hidup$ Kudus, dan yang berkenan pada3u, s bagai ibadah yang se!ati$ Kusembah Kau, Tuhan, Kusembah Kau Tuhan, Kuserahkan hidupku kepada3U,

Untuk kemuliaan nama3U.. 9.3. BER-$HKAN BAKTER$ R(HAN$ " Kalau anda sudah menyampaikan pengampunan terhadap !rang yang menyakiti hati anda maka anda ber!leh pengampunan d!sa-d!sa anda sendiri sehingga anda men2adi Putra S!rga&i yang diiCinkan menggunakan kuasa-)esus yang a2aib itu% 1aka langkah selan2utnya demi kekudusan anda sendiri usirlah semua r!h-r!h 2ahat yang sempat merasuk ke dalam diri anda melalui luka-luka batin itu. Seperti luka-2asmani yang harus dibersihkan dari bakteri-bakteri luka-batin 2uga harus dibersihkan. 1embersihkan bakteri-bakteri r!hani Amengusir r!h-r!h 2ahatB tidaklah sukar sebab )esus sudah menga2ar bah&a R!h itu seperti angin ()!h%6+> *- 2adi begitu pula r!hr!h 2ahat mudah DditiupD dan diusir dengan menggunakan kuasa )esus yang a2aib itu. 4engan satu d!a pengusiran r!h-r!h 2ahat maka anda semakin dikuduskan dan diri anda semakin layak untuk dipersembahkan kepada Bapa S!rga&i. 9.5. BA4A$@ANA -AUDARA B Setelah ke2elasan-ke2elasan yang anda per!leh dari pembahasan yang lalu sekarang bagus sekali kalau anda mempertanyakan diri sendiri bagaimana sikap anda tentang luka-luka batin dalam diri anda% Apakah luka-luka batin itu akan dibiarkan begitu sa2a tanpa penanggulangan yang benar< 1embiarkan bakteri-bakteri r!hani Ar!h-r!h 2ahatB itu mera2alela dan menga2ak temantemannya dalam 2umlah yang banyak< 1en2adikan diri anda suatu tempat DpeternakanD r!h 2ahat< #ntuk akhirnya mereka memba&a anda kepada kebinasaan< Anda harus mengambil keputusan yang tegas tentang hal itu. Nah kalau anda mengambil keputusan untuk menanggulangi luka-luka batin itu se"ara benar maka mulailah anda berd!a untuk kesembuhan luka-luka batin anda satu-per-satu sebagai berikut+ Tuhan )esus 7uruselamatku saya mengu"ap syukur atas penga2aran1u sehingga sekarang saya mengerti tentang masalah luka-batin suatu perangkat ker2a Iblis yang akan memba&a saya kepada kebinasaan% 4an saya mengerti bah&a Engkau menghendaki kami mempraktekkan 8irman1u penga2aran1uF bukan sekedar mengerti% 0leh sebab itu Tuhan sekarang saya mau berd!a untuk satu kasus luka batin ini+ %%%%%%%%%%%% Aterangkan luka batin anda sebutkan peristi&anya dan nama pribadi yang menyakiti hati andaB% Tuhan )esus saya mau mengampuni dia yang sudah menyakiti hati saya itu% Saya memberkati dia 2uga% 0h Tuhan )esus kiranya Engkau 2uga memberkati dia Bapa% Ampunilah seluruh d!sa-d!sanya darah )esus kiranya menyu"ikan dia dari segala d!sa% Tuhan berilah dia keselamatan yang dari pada1u agar dia memiliki hidup yang memuliakan )esus% 1!h!n Tuhan atur 2uga kesempatan untuk kami bertemu dan berdamai sehingga persaudaraan kami bertaut kembali dalam kasih1u% 4i dalam nama )esus saya mengusir kuasa-kuasa Iblis yang sudah merasuk ke dalam diriku mener!b!s melalui luka batin itu% Keluar semua kamu setan-setan saya tidak mau kalian gangguF saya adalah milik )esus Kristus dan )esus adalah 7uruselamatku. Sembuhkan diriku ya Tuhan )esus !leh bilur-bilur1u% 1!h!n Engkau tutup rapat luka batin itu sehingga tidak dapat lagi dirasuk kuasa-kuasa Iblis% Saya mengundang R!h Kudus beker2a di dalam ingatanku untuk melupakan saya dari peristi&a yang melukai hatiku itu% Tuhan )esus t!l!ng ingatkan daku akan luka-luka batin yang lain saya akan terus mengampuni dan memberkati mereka yang sudah menyakiti hati saya% Supaya saya benarbenar sembuh dari semua luka semakin kudus layak untuk men2adi k!rban persembahan yang berkenan kepada1u%

Terimakasih Tuhan )esus A1IN% Saudara yang kekasihF kalau anda bersungguh-sungguh menanggulangi luka-luka batin yang anda sudah ingat maka Tuhan akan mengingatkan lagi sakit hati yang lain* agar anda memberi%anpengampunan tentang kasus yang baru diingatkan itu dan disembuhkan. 9.6. ULAN4$ PEN4A@PUNAN TERU-!@ENERU-. Saya mengu"apkan selamat kalau anda memilih menanggulangi luka-luka batin anda dengan tuntas% Namun ingatlah Iblis masih akan berusaha mengingatkan anda akan peristi&a yang pahit itu b!leh 2adi 2uga dia akan menghasut anda dan merangsang dendam anda untuk timbul kembali. 1emang Tuhan akan mengiCinkan Iblis men"!bai anda dengan "ara itu% 4alam keadaan seperti itu sebaiknya anda mengulangi meman2atkan d!a pengampunan dan pemberkatan bagi saudara yang menyakiti hati anda% Setiap kali diingatkan anda harus tegar mengulangi memberkati dia% 1aka anda akan merasakan bah&a semakin hari kehidupan anda semakin manis .. KA-$H TUHAN +E-U- KR$-TU- BE-ERTA DEN4AN ANDA* +AN4 PATUH" A@$N" --!?!-LA@P$RAN!#. PEN4ALA@AN DAR$ PELA+ANAN. Saudara pemba"a yang dikasihi Tuhan )esus setelah membahas masalah luka-batin se"ara murni dari Alkitab kini saya ingin berbagi beberapa pengertian tentang luka-batin dari pengalaman pelayanan% 'uka batin biasanya ter2adi !leh suatu peristi&a hebat dengan salah satu atau beberapa "iri berikut+ J J J J J J sangat menakutkanF sangat menge"e&akanF sangat mendukakan hatiF sangat memedihkan hatiF sangat memalukanF memberi kesan sangat berd!saEbersalah.

pendek kata setiap peristi&a yang menurut bahasa sehari-hari melukai hati dapat menimbulkan luka batin% Namun bukan hanya itu% Peristi&a ke"il-ke"il yang ter2adi berulang kali untuk 2angka &aktu lama dapat 2uga menimbulkan luka batin% :!nt!hnya se!rang anak yang setiap hari die2ek dengan sebutan si B!tak misalnya pada usia rema2a mungkin men2adi se!rang yang mengidap luka batin% B!leh 2adi beberapa puluh tahun kemudian pada masa tuanya hatinya masih merasa ter"ubit kalau mendengar sese!rang mengu"apkan Gb!takG kendati !rang itu sekedar sedang mambahas keb!takan dari sudut pandang ilmiah dan yang bersangkutan berambut lebat. 4alam beberapa kasus yang penulis amati luka batin bahkan ter2adi semasa di dalam kandungan. Si ibu yang mengalami peristi&a yang sangat menge2utkan sangat menyakiti hati sangat mempermalukan dsb% akan menderita luka-batin dan tidak urung si bayi di dalam kandungannya ikut me&arisi dan mengidap luka batin% Penulis bersama isteri "ukup banyak menemukan kasus luka-batin ba&aan ini. :!nt!h-"!nt!hnya dapat anda ba"a pada 'ampiran5% 'uka batin tidak harus ter2adi !leh satu "ara sa2a% Iariasi terbentuknya luka batin b!leh 2adi berbeda dari kasus-kasus yang telah kita tin2au% Peristi&a yang membangkitkan luka batin b!leh sa2a ter2adi !leh+

(a- ulah diri sendiri misalnya pengalaman terpen2ara karena dihukum pengalaman ke"elakaan patah kaki akibat ngebutF mengemudi m!bil se"ara ugal-ugalan dan menabrak !rang hingga mati memperk!sa se!rang &anita yang kemudian bunuh diri kena penyakit k!t!r akibat perCinahan dsb% (b- ulah se!rang saudara atau musuh yang menyakiti hati kita baik se"ara senga2a maupun se"ara tidak senga2aF ("- peristi&a alamiah atau yang kelihatannya alamiah misalnya kematian !rang-tua atau se!rang yang sangat dikasihi se"ara tragis dll% Kalau dalam kasus seperti ini sese!rang 2adi mengumpat atau menghu2at Tuhan maka luka batinnya bertambah berat !leh d!sa itu% Kesembuhan semakin sulit ter2adi% Karena ke2adian luka-batin yang berLariasi itu maka "ara penyembuhan luka batin dapat berbeda pula% (a- Penyembuhan luka batin hasil ulah sendiri harus dimulai dengan minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf se"ara terbuka% 'alu pengidap luka batin itu berm!h!n agar R!h Kudus men"abut peristi&a traumatis itu dari ingatannya% Tentu sa2a pengusiran r!h-r!h 2ahat harus dilakukan 2uga. (b- Kalau !rang lain menyakiti anda mengakibatkan luka batin anda perlu mengampuni dia% 'ebih baik se"ara terbuka demi membebaskan dia dari perasaan bersalah Ayang 2uga menimbulkan luka-batin di dalam dirinyaB% Pan2atkanlah d!a anda yang memberkati dia dan berm!h!n agar Tuhan )esus 2uga mengampuni ybs% 1inta 2uga kepada Tuhan agar peristi&a tragis itu dilupakan. ("- #ntuk kasus yang ter2adi se"ara alamiah anda "ukup berm!h!n kepada Tuhan )esus minta kesembuhan dan agar dilupakan dari peristi&a tragis itu% Kalau anda sempat 2engkel !leh peristi&a itu dan sempat mengumpat atau menghu2at Tuhan minta ampunlah atas d!sa saudara itu ($k%III-% 7angan lupa mengusir semua bakteri-r!hani dari dalam diri anda. JJJ Sekedar merangsang anda untuk meneliti tahukah anda sumber luka batin yang utama bagi kebanyakan suku di Ind!nesia< Anda b!leh per"aya b!leh tidak+ Adat Kesukuan yang keras. Silahkan anda mengamati suku-suku bangsa yang keras adatnya misalnya suku Batak suku 4ayak suku-suku di N%T%T% dsb% Kalau anda se!rang hamba Tuhan yang sudah banyak melayani pert!batan anda akan mengamati 2uga hal yang sama% Tidak heran masyarakat Kristiani di berbagai gere2a S#4A$ 1ENGA'A1I kerusakan yang di-diagn!se !leh Ibr%35+3; itu. Banyak Gere2a-Kristen-kesukuan yang ker!p!s se"ara r!hani% Pertikaian atau r!h peme"ahbelah berkuasa di dalamnya karena tiada lagi suasana pengampunan. JJJ Anda berasal dari suku Batak< Terus terang sa2a ya u"apan G$0RASG yang sangat anda sukai itu ternyata salah satu perangkat perusak r!hani yang kuat. Apa artinya G$!ras t!ndi madingin pir t!ndi mat!guG% Bukankah ini suatu m!tt! agar r!h kita semakin keras< $ati kita semakin tegar< Tidak lagi kita berhati lembut. Kaitkanlah hal itu kepada pengertian DimanD bah&a apa yang kita u"apkan dan yakini itu yang akan ter2adi% 4an kata G$!rasG selalu diu"apkan dengan DkerasD dan DkeyakinanD. Akibatnya terbentuklah hati yang keras tidak "engeng tidak gampang beriba hati dan+ TI4AK GA1PANG 1ENGA1P#NI.. Paling kurang dapat dinyatakan disini dua akibat dari sifat tidak mudah mengampuni+ sukar untuk bert!bat dan 1#4A$ TER'#KA BATIN. Tidak heran banyak !rang-!rang tua dari suku Batak kalau sudah berusia ;?-an tahun berarti sudah ;? tahun lamanya sudah ribuan kali mengu"apkan G$!rasG maka hatinya sudah sekeras batu% 7arang yang mampu mengampuni !rang lain. 4AN 7#GA TI4AK GA1PANG 1INTA A1P#N tidak 2uga terhadap Tuhan pun. Sangat susah untuk bert!bat.. Sungguh saudaraku saya bukan sedang mengada-ada anda dipersilahkan melakukan penelitian sendiri. JJJ Pengalaman lain menun2ukkan kebenaran sinyalemen+ bah&a adat kesukuan yang keras banyak menerbitkan luka-batin% Pada tahun 3H** di Kalimantan Barat saya pernah menyampaikan firman di suatu K%K%R% di tengah suku 4ayak% Sekitar 6??-,?? !rang hadir% Saya bukan se!rang yang hebat% Tidak berani mengaku-ngaku ber!leh urapan khusus untuk membahas masalah luka-batin dalam K%K%R% Namun pada malam itu saya digerakkan Tuhan untuk sekitar ;-menit sa2a berbi"ara tentang pengampunan dan luka batin% Apa yang ter2adi saudara< Se&aktu saya menga2ak hadirin

untuk bersaat-teduh untuk berd!a se"ara pribadi dan menyampaikan pengampunan di dalam d!a itu ternyata dari berbagai arah terdengat isak-tangis yang riuh% Rupanya ada sekian banyak yang terluka-batin yang digerakkan Tuhan malam itu untuk mengampuni saudarasaudaranya. 4an tentu sa2a untuk ber!leh kesembuhan luka-batin% Pu2i Tuhan. 4an pada tahun berikutnya saya diminta menyampaikan beberapa sessi!n "eramah tentang Kuasa Kegelapan pada suatu syn!de dari suatu Gere2a 2uga di Kalimantan Barat% Syn!de ini dihadiri !leh l%k% 35; peserta terdiri dari Pendeta Pengin2il Ketua Gere2a dan Guru 7emaat% Namun Tuhan menggerakkan hati saya untuk menggunakan sessi!n terakhir "eramah itu untuk menyampaikan masalah luka-luka batin pula% Anda b!leh per"aya b!leh tidak se&aktu saya menantang mereka untuk bangkit dan ber!leh kesembuhan luka-luka batin lebih separuhnya bangkit berdiri. $amba-hamba Tuhan pengin2il Ketua Gere2a Pendeta. 7elaslah bagi saya mengapa banyak hamba Tuhan di sana yang tidak layak untuk memberi pelayanan pelepasan dari ikatan Kuasa Gelap. Karena mengidap luka-luka batin yang masih terbuka kuasa-kuasa gelap yang merasuk melalui luka-luka itu sudah "ukup untuk membuat mereka tidak layak dalam pelayanan pengusiran kuasa-gelap.. 'ampiran-5 menya2ikan beberapa kasus luka-batin yang men!n2!l dari pelayanan kami selama ini kasus-kasus mana sangat membantu pengertian kami tentang masalah luka-batin dan kuasa-kegelapan. --!?!--

LA@P$RAN!&. BEBERAPA KA-U- LUKA BAT$N. A. RE@+E LUKA BAT$N -E)AK DALA@ KANDUN4AN. Ini adalah satu kasus luka batin yang ter2adi pada diri anak kami sendiri% Remy sempat keran2ingan barang panas suka bermain api setrika listrik apapun itu% P!k!knya panas danEatau berapi% /aktu berumur dua tahun ia sudah keran2ingan menghidupkan k!rek-api% 4emi keamanan kami menukar k!rek apinya dengan !bat-nyamuk bakaran yang sungguh dinikmatinyaF ber2am-2am lamanya setiap kali bermain% Se&aktu berusia empat tahun dengan tekun ia dapat bermain alat-patri listrik dengan nikmatnya meleleh-lelehkan timah patri% R!k!k kakeknya Abelum bert!batB 2uga men2adi permainan kegemaran Remy% Setiap ada D"andle-light-serLi"eD ANatalB bukan main senangnya dia mengumpulkan lilin-lilin bekas dan dirumah kami terpaksa menga&asinya dengan teliti untuk tidak menimbulkan kebakaran% Berbagai peristi&a ke"elakaan menimpa diri Remy umumnya berhubungan dengan api dan panas% #sia tiga tahunan se&aktu pembantu lengah Remy mempermainkan setrika% Benda panas itu 2atuh dan menimpa pahanya yang segera terluka-bakar. #sia empat atau lima tahun 2ari tangannya sempat melepuh karena memegang lampu-s!r!t yang menerangi manekin pada sebuah t!k! pakaian% Semua hal itu sungguh merisaukan hati kami !rangtuanya dan beberapa lamanya kami memikirkan dan men"ari kun"i penyebabnya% Kami tidak pergi kepada Psy"h!l!!g ataupun Psy"hiater karena kami lebih suka bersandar kepada Tuhan )esus Tabib di atas segala Tabib. Kalau kami bersandar kepada Dtabib-tabibD manusia itu rasanya pers!alan ini tidak terselesaikan dengan "epat dan tuntas. Kami berdua suami-isteri mengambil &aktu menelusuri masa lalu Remy ini% Saya men"urigai ada suatu r!h 2ahat yang mengendalikan Remy sehingga ia sangat gemar bermain api% R!h2ahat pengendali perilaku% Perilaku Remy mengingatkan kami kepada Ner! yang gemar bermain api dan membakar-bakar. 4an r!h-2ahat itu dapat mener!b!s suatu "elah yang terbuka pada suatu peristi&a yang menimbulkan luka batin% 7adi saya menanyakan isteri saya pernahkah Remy mengalami hal yang demikian itu% Kami telusuri kehidupan Remy sampai kepada saat kelahirannya. Tidak dapat kami temui peristi&a traumatis sema"am itu% Kepalang tanggung saya menyuruh isteri saya mengingat-ingat 2angan-2angan ada peristi&a

traumatis sema"am itu dialaminya se&aktu mengandung Remy% Pu2i Tuhan. Isteri saya teringat kepada suatu peristi&a di Amerika Serikat% Se&aktu Remy berusia tiga bulan di dalam kandungan isteri saya pernah menanak nasi dengan menggunakan k!mp!r gas di suatu penginapan% Karena kami tergesa-gesa mau pergi piknik ia lupa mematikan k!mp!r gas itu% Baru enam 2am kemudian kami kembali ke penginapan dan menemukan k!mp!r-gas masih menyala dan dapur sudah dipenuhi asap% Nasi sudah men2adi -bubur-arang. Itulah peristi&a traumatis yang kami "ari% Sebab pada &aktu itu memang isteri saya men2adi sangat panik terluka batin% Terbukalah suatu "elah di dalam hatinya dan r!h-api mener!b!s masuk merasuk terus ke dalam 2anin di dalam kandungan ARemyB% 4engan gembira kami memanggil Remy Asaat itu ia sudah kelas-6 S%4%B dan men2elaskan keadaannya. Saya tuntun ia berd!a penyembuhan luka batin dan pengusiran r!h-api dari dalam dirinya% Tumpangkan tangan di atas kepala Remy dan dengan kuasa )esus kami mengusir r!h 2ahat itu. Se2ak itu kami tidak perlu kha&atir lagi atas perilaku Remy tentang api% Iapun tidak perduli lagi akan api ataupun benda yang panas-panas. -?-

B. ,$NDA* DEN4AN $BUNDA. 4alam kebaktian pada suatu S%1%A% se!rang gadis Anama samaran+ /indaB tampil dan mempersaksikan bagaimana ia disembuhkan Tuhan )esus dari suatu penyakit yang sangat ga&at% Namun dari "iri-"iri penyakitnya saya ber!leh kesan bah&a penyakit itu berkaitan dengan kuasa Iblis% Seusai kebaktian saya me&aspadakan dia bah&a ia masih memerlukan satu pelayanan-pelepasan demi kese2ahteraannya di masa depan% Namun ia merasakan sudah nyaman betul sehingga tidak menanggapi saran itu% 4iam-diam saya mend!akan dia% Ternyata beberapa bulan kemudian ia sendiri yang meminta per"akapan pribadi meminta saran tentang masalah yang dihadapinya% Saya mengabulkan permintaannya dan ia men"eritakan bah&a antara dirinya dengan ibunya tidak pernah ada kesesuaian% Kalau berpisah agak lama ia merasa rindu kepada ibunya namun begitu bertemu pe"ahlah DpeperanganD% /inda selalu bergumul dalam d!a m!h!n agar Tuhan mengatur hubungan yang mesra di antara mereka ibu dan anak% Namun sampai sekian 2auh d!anya belum menun2ukkan hasil% Kami menelusuri masa lalunya sampai kepada masa kanak-kanaknya% Saya tiba kepada kesimpulan adanya luka batin yang tersembunyi dan memberitahu bah&a saya ingin berbi"ara dengan ibunya untuk meneliti kalau-kalau ada peristi&a yang penting semasa /inda masih bayi atau semasa di dalam kandungan% Ternyata u"apan saya itu mengingatkan /inda akan "eritera ibunya bah&a se&aktu /inda masih bayi berumur beberapa bulan ia pernah sakit berat sepan2ang suatu per2alanan% Setiba di rumah dengan putus harapan ibunya men"ampakkan /inda begitu sa2a ke dalam b!K AbayiB menganggap /inda pasti akan mati% Pu2i Tuhan. 4isanalah ter2adinya luka batin itu% /inda-ke"il pada saat itu belum mengerti apaapa tetapi r!haninya merekam pen!lakan ibunya atau DpembuanganD itu. Saya menerangkan sedikit masalah luka batin kepada /inda memberitahu kalau dia mau DsembuhD Atidak DberperangD lagi dengan ibunyaB kun"inya adalah+ mengampuni dan melupakan kesalahan ibunya itu. /inda mau dia2ak berd!a mengampuni ibunya memberkati !rang tua itu% Saya menyarankan dia agar setiba di rumah ia harus menemui ibunya dan menyampaikan maaf atau pengampunan itu diminta ataupun tidak diminta% /inda melakukannya dan se2ak itu ia merasakan hubungan yang mesra dengan ibunya% Suatu karya-pendamaian yang indah !leh R!h Kudus. -?D. +ENN+E PERK(-AAN PA@AN.

)enny tinggal bersama ibunya yang sudah men2anda ditemani !leh adik ibunya% $ubungan )enny-ke"il dengan pamannya men2adi sangat intim sehingga pamannya bebas keluar-masuk kamar )enny% 1ereka tidak menyadari bah&a hal sema"am itu harus di2aga karena t!h )enny semakin de&asa dan penampilannya dapat membangkitkan selera laki-laki% 1aka ter2adilah hal yang seharusnya tidak b!leh ter2adi% Paman itu memasuki kamar )enny se&aktu dia tidur siang se&aktu ibunya tidak dirumah% 1estinya di ba&ah kendali r!h Cinah pamannya memperk!sa )enny yang tidak sanggup berteriak ataupun ber!ntak% Peristi&a itu menekan 2i&a )enny% Ia kehilangan harga dirinya Ar!h-ke"e&aB% 1enikah dengan paman sendiri tentu tidak mungkin. )enny merasa masa depannya sudah dihan"urkan !leh pamannya Ar!h putus-asaB% Keben"iannya Ar!h-keben"ian dendamB bangkit terhadap pamannya% Rasanya ia ingin membunuh pamannya Ar!h-pembunuh r!h-menghakimiB% Kembali lagi serba salah karena )enny sadar laki-laki itu adalah adik dari ibu kandungnya% 4alam kegalauan pikiran sema"am itulah berbagai r!h 2ahat mudah merasuk dirinya maka merasuk pula r!h-bunuh-diri% )enny sempat melakukan usaha bunuh diri% 4ia teran"am binasa kalau luka batin itu tidak disembuhkan !leh Tuhan )esus. -?D. F$DK+ +AN4 KE@AT$AN $BU. Saya dari 7akarta DditugasiD !leh anak saya untuk menitipkan keperluannya kepada se!rang ka&annya di suatu sek!lah Alkitab di daerah 1alang sebab pada &aktu itu anak saya itu masih berlibur di 7akarta% Sebut sa2a teman sek!lah anak saya ini DIi"kyD% Ketika tiba di sek!lah itu saya bertemu dengan Ii"ky yang kelihatan sedang sakit tetapi tidak urung saya diberi perasaan ta2am untuk mampu mengamati bah&a r!na-&a2ah Ii"ky ini kalaupun ia sedang sehat terlalu murung untuk se!rang "al!n hamba Tuhan. Saya bertekad menggali masalahnya. Ia mau mempersingkat pembi"araan mau segera pergi setelah titipan itu diterimanya% Tetapi saya 2ustru berbuat sebaliknya memperpan2ang pembi"araan menanyakan apa yang digumulkannya% Se"ara &a2ar dia menyatakan hanya sedikit pilek dan batuk% Namun terpan"ing pula pernyataan bah&a dia agak sering sakit batuk sema"am itu% 1ulai terungkap masalahnya saya menangkap 2uga suatu pengertian bah&a dia mengidap masalah lama yang perlu diselesaikan untuk dapatnya dia men2adi hamba Tuhan yang ta2am melayani. Saya teruskan menggali dan meminta dia meneliti masa lalu kalau-kalau ada sesuatu keke2ian yang ter2adi berhubungan dengan tengg!r!kannya% Perdukunan tidak% 4i!bati atau dipi2it tidak% Ternyata saya dituntun untuk mengu"apkan+ GBarangkali suaramu pernah digunakan untuk menghu2at Tuhan<G GAh tidak katanya saya hanya pernah kesal sa2a terhadap Tuhan !leh karena kematian ibu sayaG% Barulah terbuka masalahnya bah&a dia terluka batin !leh kematian ibunya 2ustru seusai pert!batannya. Ini tidak dapat diterimanya dengan hati lapang keluar 2uga umpatannya+ G7ustru saya bert!bat Dk!k Tuhan tega men2emput ibu saya<G Pu2i Tuhan ia mau saya a2ak berd!a menyesali d!sanya mengumpat Tuhan berm!h!n agar Tuhan )esus men2adi pengganti ibu baginya dan berm!h!n agar Tuhan menyembuhkan luka batinnya% Penyakit flu dan batuknya tidak usah saya urus lagi itu akan sembuh sendiri setelah penyembuhan luka batin dan pengampunan d!sa-hu2at. -?E. @E$-E PADAR D$REBUT TANTE. Se!rang gadis 1eis bersek!lah The!l!gia di suatu ibuk!ta pr!pinsi% Ia berpa"aran dengan se!rang mahasis&a yang lebih tua di sek!lah yang sama "al!n Pendeta% 1eis ini tinggal bersama se!rang tantenya% Sang Pa"ar melalui 1eis 2adi mengenal tante 1eis dan mereka berhubungan yang semakin lama semakin intim% Sampai kepada hubungan suami-isteri% 'ebih

buruk lagi tanpa menikah. Begitulah 1eis 2adi tersisih dan patah hati% 4engan sakit hati yang begitu mendalam 1eis tidak per"aya lagi laki-laki bahkan tidak per"aya lagi kepada semua famili karena merasa dikhianati% Bahkan ia meninggalkan )esus Akarena yang mengkhianati dia se!rang "al!n Pendeta atau barangkali karena )esus 2uga se!rang laki-laki<B dan memasuki suatu pesantren. #ntuk beberapa tahun lamanya ia tinggal di pesantren itu dan ber!leh DperhatianD dan DkasihD yang tiada di2umpainya lagi Atiada r!tan akarpun berguna bukan<B% Ia bela2ar menga2i bela2ar berdak&ah dan DkeahlianD pesantren lainnya% Anda b!leh membayangkan r!h-r!h apa sa2a yang merasuk dia% )ang lebih parah lagi karena kakeknya se!rang dukun besar maka r!h-2ahat &arisan pun ikut berperan% R!h dendam r!h keben"ian r!h kes!mb!ngan r!h kepedihan r!h keke2aman Amenge"e&akan laki-laki yang bisa Ddiker2ainD !lehnyaB r!h-pendusta dan penipu dll% sampai kepada r!h Antikristus dan berbagai 2in dari pesantren. Adalah rangsangan R!h Kudus yang menunggangi kes!mb!ngannya &aktu itu yang meman"ing dia menghadiri persekutuan kami di Tan2ung Pri!k dengan suatu pikiran angkuh+ GSaya ingin tahu bagaimana itu yang namanya Dpelayanan-pelepasanD Adari kuasa kegelapan pen%BG yang menggiring dia ikut persekutuan kami% A2aibnya ia sendiri terkena pelayanan pelepasan pada malam persekutuan itu karena ia kesurupan se&aktu a"ara penyembahan dilakukan. Begitulah 1eis semakin penasaran dan mengulangi beberapa kali ikut persekutuan tersebut dan 2ustru men2adi semakin bersih dari r!h-2ahat &arisan dari dukun besar kakeknya% 4iperlukan &aktu tiga tahun dalam k!ndisi-r!hani timbul-tenggelam keluar-masuk pesantren sambil melukai batin beberapa !rang lain barulah 1eis dapat kembali dengan utuh kepada Tuhan )esus. Bahkan ada ketikanya men2elang keberangkatannya ke rumah tantenya Akami sarankan ia menemui tantenya menyatakan pengampunannya untuk kesembuhan lukabatinB ia masih di"engkeram r!h kepedihan r!h mana merasuk dan menguasai dirinya lagi untuk menggagalkan peker2aan mulia itu. Namun akhirnya 1eis berhasil sembuh% Anda b!leh bayangkan sendiri tenaga &aktu pikiran dan uang yang habis dalam per2uangan untuk menuntun 1eis kembali ke 2alan Tuhan% Pu2i Tuhan )esus tidak pernah gagal. -?.. $+E@E LUKA BAT$N D$BAREN4$ R(H PENDA@P$N4. Se!rang gadis berusia 5?-tahun sangat ben"i kepada nama AsamaranB DIyemD yang disandangnya% 4irasakannya nama ini khas bagi para pembantu rumah tangga padahal dia adalah lulusan S%'%T%A%. Namun tuntunan Tuhan memba&a dia mengenal )esus sampai ber!leh baptisan% Begitu ben"inya dia kepada nama Iyem ituF ia men2adi 2engkel setiap kali nama itu disebut sehingga ia mengganti sendiri namanya men2adi Kristiani% Besar sekali tekanan nama pemberian !rangtuanya sehingga gadis ini merasa dirinya manusia tanpa guna% Perasaan ini pula yang dilampiaskannya dengan memasuki Sek!lah Pendidikan 'uar Biasa supaya men2adi guru anak-anak "a"ad sa2a. Kendati i2aCahnya lumayan Iyem tetap merasa terkekang tidak mau melamar kemana-mana karena pada kartu tanda penduduk maupun i2aCahnya tertera nama Iyem yang diben"inya itu. GBuat apa melamarG pikirnya Gkalau di tempat peker2aan nanti saya dipanggil dengan nama itu .G 7adilah Iyem se!rang yang terpen2ara di alam kebebasan% Begitu ke2inya tipu-daya Iblis. 4ari 7a&a Tengah ia datang ke 7akarta khusus men"ari 2alan keluar bagi masalahnya% Isteri saya memberi dia pelayanan-pribadi yang standard ditambah dengan pengkudusan nama Iyem dan d!a pengusiran r!h keben"ian serta d!a penyembuhan luka-batin akibat nama yang menyakitkan itu% Iyem dian2urkan untuk datang lagi setelah beberapa hari untuk ber!leh pelayanan lan2utan atau penuntasan% Ternyata pelayanan yang terdahulu belum "ukup Iyem tetap belum bebas dari keben"ian terhadap nama itu% 1aka datanglah Iyem menginap di rumah kami supaya es!k paginya

ber!leh pelayanan lan2utan% Namun anehnya pagi harinya tepat ketika saya mau berangkat ker2a Iyem 2uga pamitan mau kembali sa2a ke rumah kakaknya. Segera penulis mengerti masih ada r!h 2ahat yang belum terusir yang mengendalikan Iyem agar pergi dari rumah kami dan berusaha membatalkan pelayanan lan2utan. Penulis mengambil keputusan tegas untuk menunda keberangkatan ke tempat ker2a menahan Iyem dan memberikan pelayanan lan2utan saat itu 2uga. Per"akapan yang pan2angpun ter2adilah% Ternyata yang men2adi biang penyakit adalah kakek Iyem se!rang penganut kebatinan yang sangat kuat dan sangat menyayangi Iyem% 4isitu baru terungkap bah&a nama Iyem-pun adalah pemberian kakeknya. Tidak heran nama itu selalu men2adi batu sandungan kemanapun Iyem pergi% Penelitian selan2utnya menuntun penulis kepada kesimpulan bah&a Iyem Adi luar pengertiannyaB pernah diupa"arakan se"ara khusus dan 2ustru nama Iyem adalah nama sembahan si kakek itu. Kalau tidak tert!l!ng mestinya Iyem ini akan membatalkan semua ren"ana masa depannya dan r!h-pendamping itu akan mempr!sesnya terus untuk men2adi se!rang kebatinan atau dukun yang hebat. 1aka 4!a pemutusan ikatan r!hani dengan kakeknya dipan2atkan dilan2utkan dengan pengusiran r!h-pendamping yang merasuk diri Iyem se&aktu upa"ara berlangsung Akarena kakeknya sangat sayang kepadanyaB% Selan2utnya kami mend!akan pengkudusan nama Iyem dan pengusiran r!h keben"ian Aataupun r!h-ph!bia terhadap nama ituB% Bebaslah Iyem !leh kuasa )esus% Sementara berd!a testing dilakukanF saya menuntun Iyem dalam d!a untuk berulangkali mengu"apkan nama yang diben"inya itu% Ternyata men2elang akhir sessi!n d!a itu rasa ben"i terhadap nama Ayang sudah dikuduskanB itu sudah reda. Seusai pelayanan itu nama Iyem sudah men2adi nama yang biasa baginya. Begitulah luka-batin Iyem yang bertumpang-tindih dengan r!h-pendamping Asuruhan kakeknyaB men2adi sangat sulit sembuhnya% Namun bagi )esus tidak ada yang mustahil. -?4. AN$-* CANAK!TETAN44AC. Ibu Rabat memiliki masa lalu yang "ukup suram% 4ia pernah men2adi &anita panggilan% 4engan demikian r!h Cinah mengendalikan dia dari &aktu ke &aktu% Begitulah kendati akhirnya dia menikah baik-baik tidak urung masih ter2erumus 2uga dia beberapa kali ke dalam perCinahan% 4an lebih "elaka lagi dia melahirkan anaknya yang tertua Anis di luar pernikahan% Anis berangkat besar dengan sifat pember!ntakan% 1emang begitu ba&aan anak hasil perCinahan% Karena hasil "ampur tangan Iblis maka anak sema"am itu biasanya me&arisi AsebagianB &atak Iblis. Entah dari mana Anis sudah dapat menduga-duga bah&a suami resmi ibu Rabat ini bukanlah ayah kandungnya% Anis men2adi anak yang sangat merep!tkan !rang tuanya% Tidak dapat dikendalikan% Anis berusaha men"ari-tahu identitas ayah-kandungnya% Semakin gen"ar upayanya itu sesudah suami ibu Rabat meninggal-dunia% 4i belakang hari ibu Rabat memasuki pert!batan% 4alam keadaan itulah ibu Rabat ingin sekali agar Anis tert!l!ng% Ia membuka ri&ayat Anis sesungguhnya% Namun ia tidak mengetahui lagi di mana ayahnya Anis berada% 4alam situasi inilah Anis yang merindukan ayah kandungnya menghadapi dua pilihan+ aB memelihara rasa Ar!h-B penasarannya serta luka-batin Akarena ke-tiada-an ayah-kandungB dan ng!t!t terus men"ari ayah-kan dungnya yang Amenurut AnisB tidak bertanggung-2a&ab ituF bB mengampuni ayah dan ibu kandungnya dan bersandar kepada Tuhan )esus sebagai pengganti ayah-kandung dan untuk menata masa depannya% Sayangnya Anis masuk ke dalam pert!batan se"ara tidak tuntas karena pelayanan pribadi dimasukinya !leh d!r!ngan ibunya yang setengah memaksanya% 1aka kendati sudah masuk ke dalam pert!batan Anis memilih yang pertama% 'uka-batinnya tidak sembuh% 4an ia menempuh risik! untuk terseret kepada kebinasaan%

-?H. (BET* DAL(N -.H. DAR$ PE@ATAN4 -$ANTAR. 1alam itu A1ei 3H**B adalah malam terakhir bagi serangkaian Kebaktian #lang Tahun Rumah Sakit Serukam Kalimantan Barat% Saya menyampaikan firman dengan tekanan pada pengampunan% Seusai pelayanan ini se!rang ibu mendatangi saya dan minta kesempatan berd!a bagi masalah yang dihadapinya% Ia sudah datang 2auh-2auh dari Pematang Siantar Ake 1edan terus ke 7akarta P!ntianak dan masuk lagi ke Serukam 3??-km ke pedalamanB rupanya Tuhan menginginkan ia ber!leh 2amahan di tempat terpen"il ini% Saya tidak tega hati men!laknya kendati hari sudah larut malam% Saya dia2ak ke suatu rumah rumah karya&an Rumah Sakit di mana ibu itu menginap% Agak sungkan melayani se!rang ibu Aisteri saya tidak ikut dalam pelayanan iniB saya meminta kesediaan ibu itu untuk ber!leh pelayanan terang-terangan di hadapan banyak !rang% GKalau masalahnya sungguh berat dan ia sangat ingin pert!l!ngan Tuhan tentu ia tidak akan menaruh keberatanG pikir saya% Ia setu2u% Ia men"eritakan masalah anaknya 0bet yang bertingkah laku sangat menyakiti hati !rangtua dan sudah lima belas tahun men2adi mahasis&a 8akultas $ukum tidak ada tandatanda untuk selesai% Tugas akhirnya dari 8akultas $ukum sudah ber2alan l%k% tu2uh tahun. ASegera saya mengerti+ 0bet terluka batin dan senga2a ataupun tidak ia sedang membalas dendam kepada ibunyaB% Sementara ibu itu ber"eritera saya menangkap adanya garis-garis kebengisan di &a2ahnya% 4ua penyebab terbesar untuk kebengisan atau keke2aman adalah+ pembunuhan atau lintah darat ArentenirB. 4engan melakukan kegiatan-kegiatan ini sese!rang pada hakekatnya tengah membuka hatinya untuk dirasuki !leh r!h-ke2am atau r!h-kebengisan% )a saudara keke2aman se!rang rentenir atau lintah darat memang susah untuk disaingi% 4an untuk se!rang ibu pengguguran kandungan yakni membunuh darah-daging sendiri adalah kebengisan yang tidak tersaingi bahkan !leh seek!r harimau buas sekalipun. 0h indahnya hikmat s!rga&i menuntun berpikirF masalah yang melatar-belakangi perilaku 0bet men2adi 2elas dan pasti% Se&aktu ibu itu usai dengan "eriteranya saya menantang ke2u2urannya+ GKalau ibu sungguhsunguh ingin 0bet men2adi baik maukah ibu men2a&ab satu-dua pertanyaan saya ini se"ara 2u2ur dan terbuka< 4i hadapan seisi rumah ini<G 4ia mengiakan dan saya DmenembakkanD pertanyaan sayaF bagi ibu itu seperti halilintar+ GIbu pernah men"!ba menggugurkan 0bet. 7a&ablah dengan DyaD atau DtidakD. 7a&ablah segera 2angan tutup-tutupi.G 4engan sangat lemah nyaris tiada terdengar ibu itu membenarkan hal itu sambil mengangguk. Namun belum selesai% $ikmat s!rga&i menggerakkan saya lagi untuk melan2utkan DtembakanD tadi+ GIbu melakukannya lebih dari satu kali 2angan sangkal nyatakan berapa kali ibu men"!ba menggugurkan 0bet<G Sama lemasnya dengan 2a&aban yang tadi ia men2a&ab+ Gtiga kaliG. Selesailah masalahnya bagi saya%%%%% Se"ara "epat saya menuntun ibu ini berd!a-pert!batan% 'alu saya beri dia resep Dpil pahitD sangat pahit yang harus ditelannya+ Silahkan ibu kembali ke Pematang Siantar merendahlah di hadapan anakmu si 0bet Abukankah Gyang merendahkan dirinya akan ditinggikanG<B% Ibu harus men"eritakan peristi&a per"!baan pengguguran itu dan meminta ampun kepada si 0bet. Kalau dia tidak mau mengampuni ulangi lagi pada kesempatan berikut% Begitu seterusnya sampai si 0bet mengampuni ibu% Itulah kun"i kesembuhan bagi si 0bet dan barulah perilakunya dir!bah !leh Tuhan sendiri.

Saudara yang kekasih begitulah saya dilatih !leh )esus untuk menyampaikan pesan-pesanNya se"ara apa adanya% Betapapun pedihnya ketentuan itu tetap harus disampaikan demi kesembuhan bagi mereka yang memerlukan pert!l!ngan Tuhan% Apakah D!batD itu ditelan atau tidak bukan urusan saya. )ang terpenting pesan s!rga&i itu sudah disampaikan% Sebab kalau tidak R!h Kudus akan enggan menga2ar kita lagi di masa depan% 1aka tumpullah pelayanan dan berkuranglah kemuliaan Tuhan. --!?!--

LA@P$RAN!'. LUKA BAT$N 0!!!2 LUKA )A-@AN$. Suatu anal!gi untuk memudahkan pemba"a memahami masalah akar-pahit atau luka-batin disa2ikan di ba&ah ini% Katakan sa2a saya mendapat luka di bagian lengan saya% 7adi saya mengalami sakit-lengan% 4engan luka terbuka% 1aka perangkat kedagingan yang dipakai Iblis yakni bakteri sakitpenyakit dapat memasuki tubuh saya dan mungkin memba&a penyakit typhus di bagian dalam tubuh saya% 1ungkin pula memba&a penyakit disentri% Atau ratusan kemungkinan penyakit lainnya. 'ihatlah lukanya di mana sakit-lan2utannya di mana< Se!rang lain mengalami luka di hati nya% D$atiD adalah Istilah Alkitab untuk menun2ukkan tubuh-r!hani. Bukannya DheparD atau DliLerD yang mungkin diserang sakit typhus tadi. 0rang ini sakit hati % 4engan sakit hati sama sa2a dengan mengatakan !rang itu kena luka-batin % 1aka perangkat r!hani yang biasa dimanfaatkan !leh Iblis dapat merasuk !rang itu yakni berbagai bakteri-rohani atau roh !ahat misalnya r!h dendam r!h keben"ian r!h putus asa tergantung bagaimana luka-batin itu ter2adi% Begitulah bakter-bakteri rohani itu akan mengendalikan sifat-sifat si sakit men2adi pendendam mudah tersinggung atau ke"e&a dan sebagainya sehingga tidak dapat lagi bergaul se"ara sehat dengan masyarakat di sekitarnya% Ia dapat dibentuk !leh berbagai r!h2ahat itu men2adi musuh masyarakat pelaku kriminil% Bahkan pada akhirnya ia dapat binasa se"ara 2asmani Amisalnya di pen2araB maupun se"ara r!hani Adi nerakaB .. Se&a2arnyalah bila kita berbelas kasihan kepada mereka ini dan banyak mend!akan kesembuhan mereka dari luka-luka batin itu. --!?!--