Anda di halaman 1dari 14

KERTAS KERJA CADANGAN MEMBINA DAN MENGUBAHSUAI BANGUNAN KELAS PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI BERMASALAH PEMBELAJARAN SK BUMIPUTERA, LUNDU

1.

LATAR BELAKANG PROJEK

Kertas Cadangan ini adalah proposal yang Ke 2 di keluarkan hasil perbincangan bersama PPD, Pihak Pentadbir dan semua guru PPKI adalah kerana cadangan projek yang hendak dinaik taraf melebihi harga siling. leh sebab itu, peruntukan yang bernilai !"#$$,$$$ telah diberi untuk membina bangunan mengganti bangunan lama kelas PPKI %K &umiputera 'undu yang telah dikenalpasti tidak selamat untuk murid ( murid PPKI. %ehingga kini bilangan pelajar yang mengikuti program pendidikan khas integrasi ini seramai 2) orang dengan menempatkan * orang guru dan + orang pembantu pengurusan murid. ,alau bagaimanapun pelajar pendidikan khas terpaksa ditempatkan di bangunan yang telah berusia lebih -+ tahun kerana masalah kekurangan kelas. leh sebab itu, kelas yang disediakan tidak selamat dan kondusif untuk pembelajaran murid ( murid PPKI. %elain itu keadaan struktur bangunan sudah tidak kukuh akibat dimakan anai ( anai dan akibat hujan. &erdasarkan keadaan tersebut pihak sekolah berharap agar .abatan Pendidikan /egeri %ara0ak dan Kementerian Pendidikan dapat mempertimbangkan pelaksanaan membina dan mengubahsuai bangunan kelas pendidikan khas di sekolah ini.

BIODATA SEKOLAH

/ama %ekolah Kod %ekolah Daerah %tatus &il. 8uru PPKI &il. %taf %okongan &il. 4nrolmen "urid PPKI &ilik Darjah sedia ada %esi Ka0asan 1 1 1 1 1 1 1 1

%K &2"IP234!5

6&417$1 1 '2/D2

%ekolah Kerajaan * orang 91 lelaki: - perempuan; + orang 2) orang 922 'elaki: - Perempuan; 1 1 sesi 'uar &andar

2.

OBJEKTIF PROJEK 1

Cadangan pelaksanaan projek membina dan mengubahsuai bangunan kelas pendidikan khas ini adalah penting berdasarkan pertimbangan berikut1 2.1. Keadaan bangunan dan kelas pendidikan khas yang sedia ada telah menjangkau usia lebih -+ tahun dan kelihatan usang. 2.2. 3iada kelas yang sesuai dan kondusif untuk menggantikan kelas sedia ada.

2.+. Kelas sedia ada tidak kondusif dan tidak mempunyai ruangan yang mencukupi untuk melakukan akt<iti. 2.7 !isiko keselamatan adalah tinggi memandangkan status bangunan lama serta usang dan sebahagian daripada struktur bangunan tidak kukuh akibat dimakan anai ( anai = hujan. 2.# 3ingkap kelas tidak berfungsi dan kerana tingkap kaca tersebut boleh mencederakan murid ( murid. 2.%istem penda0aian elektrik yang tidak selamat dan membahayakan murid ( murid = guru.

+.

SKOP DAN KOMPONEN PROJEK DAN ANGGARAN KOS

Cadangan projek pembinaan ini melibatkan pembinaan dan ubahsuai kekal kelas yang sedia ada seperti berkut1 +.1. "embina sebuah bangunan baru di tapak yang sama dengan peruntukan sebanyak !"#$$,$$$ 9 !ujuk 'ampiran 5 1 5nggaran Kos ;

+.2. &angunan baru yang mempunyai # buah kelas demi memenuhi keperluan bilangan kelas seperti yang diperuntukan bagi menempatkan 2) orang murid , * orang guru dan + orang Pembantu Pengurusan "urid.

7.

OUTPUT DAN FAEDAH YANG DJANGKA DARI PROJEK

Pelaksanaan projek ini akan dapat memenuhi keperluan seperti berikut1 7.1. "ampu menjamin keselamatan guru dan pelajar kerana penambahbaikan dapat meningkatkan kualiti dan struktur bangunan yang telah berusia lebih -+ tahun tersebut. 7.2 "eningkatkan dan memenuhi keperluan ruang kelas = rekreasi untuk sesi pengajaran dan pembelajaran murid ( murid PPKI. 7.+ "emenuhi aspirasi kementerian untuk memberi kemudahan kepada pelajar pendidikan khas supaya dapat belajar dalam suasana kondusif dan lengkap dengan kemudahan asas.

#.

JUSTIFIKASI PROJEK

!asional penambahbaikan bangunan kelas pendidikan khas ini adalah untuk 1 #.+ "embuktikan baha0a kementerian prihatin dan serius terhadap pendidikan golongan pelajar berkeperluan khas.

#.7 %ebagai persiapan a0al bagi menampung bilangan pelajar pendidikan khas yang semakin bertambah pada masa akan datang. #.# "eningkatkan kualiti kemudahan dengan mengutamakan keselamatan dan keselesasan pelajar pendidikan khas. Di samping dapat meningkatkan sokongan dan kepercayaan ibu bapa terhadap program pendidikan khas.

-.

IMPLIKASI SEKIRANNYA PROJEK TIDAK DILAKSANAKAN

Pelaksaan projek ini adalah sangat penting dan memberi implikasi yang besar sekiranya tidak dapat dilaksanakan seperti1 -.+ 5spek keselamatan di kalangan guru dan pelajar tidak terjamin kerana bangunan yang telah usang dan struktur bangunan tidak kukuh akibat dimakan anai ( anai dan hujan. -.7 %uasana pembelajaran kurang selesa dan kondusif kerana kelas yang kecil dan tanpa ruang pengudaraan kerana tingkap tidak dapat dibuka serta membahayakan murid ( murid. -.# "emerlukan banyak masa untuk mengendalikan tingkah laku murid yang pelbagai kerana bercampur dalam satu kelas yang kecil. -."empengaruh minat dan keyakinan ibu bapa atau penjaga untuk menghantar anak> anak mereka memasuki program pendidikan khas kerana bangunan kelas yang tidak selamat.

Lampiran A : ANGGARAN KOS a. KOS MEROBOH

BIL . 1.

PERKARA 2pah pekerja > "engalih barang ( barang dalam kelas > "eroboh Keseluruhan bangunan > "engemas tapak bangunan

ANGGARAN KOS (RM) 1$,$$$.$$

. ASET MUDAH ALIH

BIL PERKARA . 1. Pengha0a Dingin 9 5ircond ; 2. Kabinet : 5lmari bertingkat Pakaian +. Kabinet : 5lmari untuk &&" 7. Kabinet Dapur #. Kabinet %tok -. 3andas K2 *. 3andas 8uru 'elaki = Perempuan ). Kipas 5ngin 9 %tand ; ?. %inki &asuhan setiap kelas 1$. %inki &asuhan dapur 11. "esin &asuh 5utomatik 12. "eja 8uru 1+. Kerusi 8uru &eroda

K!an"i"i # 1 # 1 1 2 2 # # 1 1 * *

ANGGARAN KOS (RM) *$$$.$$ 2$$$.$$ 2#$$.$$ 1$$$.$$ 1$$$.$$

1$$$.$$ 2#$$.$$ 27#$.$$ 1$#$.$$

*.

LAMPIRAN GAMBAR BERKAITAN PROJEK YANG D#ADANGKAN

K4'5% PPKI &4!K /8%I %532 &5/82/5/ D4/85/ %2!52 D5/ K4'5% P4/DIDIK5/ " !5' 65/8 &4!5D5 DI 3I/8K53 535%.

P5/D5/85/ 535P &5/82/5/ I/I.

'5/35I DI 3I/8K5% 535% K4'5% P4/DIDIK5/ " !5'

' '5/35I DI 3I/8K5% 535% K4'5% P4/DIDIK5/ " !5'

'5/35I DI 3I/8K5% 535% K4'5% P4/DIDIK5/ " !5'

'5/35I DI 3I/8K5% 535% K4'5% P4/DIDIK5/ " !5'

PI/32 "5%2K K4'5% PPKI

3I/8K5P 65/8 3ID5K &4!@2/8%I = "4"&5A565K5/ "2!ID > "2!ID

'5/35I !25/8 "5K5/ P4C5A ( P4C5A = "4"&5A565K5/ "2!ID

3I/8K5P 65/8 3ID5K & '4A DI&2K5 , 3I5D5 !25/8 P4/82D5!55/ 2/32K %4%I PDP K /D2%I@

1$

!5/8K5 &5/82/5/ 34!P5K%5 DI35"P2/8

'4A 3I5/8 '5I/

%I'I/8 & C ! 5KI&53 A2.5/

11

%I%34" P4/D5,5I5/ 65/8 3ID5K %4'5"53

12

3I5/8, DI/DI/8 = '5/35I DI"5K5/ 5/5I > 5/5I

1+

&5/82/5/ %2!52 DI535% K4'5% PPKI %2D5A 2%5/8 D5/ "4"&5A565K5/ "2!ID ( "2!ID.

17

Anda mungkin juga menyukai