Anda di halaman 1dari 5

36 NILAI-NILAI MORAL

1. NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI 1 Kepercayaan kepada tuhan 7 Berdikari 2 Amanah 8 Kerajinan 3 Harga diri 9 Kasih sayang 4 Bertanggungjawab 1 Keadi!an " Hemah tinggi 11 #asi$na! % &$!eransi 12 Kesederhanaan 2. NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN 13 Kasih sayang terhadap ke!uarga 14 H$rmat dan taat kepada angg$ta ke!uarga 1" 'engeka!kan tradisi keke!uargaan 1% &anggungjawab terhadap ke!uarga 3. NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR 17 'enyayangi dan menghargai a!am sekitar 18 Keharm$nian antara manusia dengan a!am sekitar 19 Kemapanan a!am sekitar 2 (eka terhadap isu)isu a!am sekitar 4.0 NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME 21 *inta akan negara 22 &aat setia kepada raja dan negara 23 +anggup berk$rban untuk negara 5.0NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 24 'e!indungi hak kanak)kanak

2" 'engh$rmati hak wanita 2% 'e!indungi hak pekerja 27 'engh$rmati hak g$!$ngan kurang berupaya 28 'e!indungi hak pengguna 6.0NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 29 'ematuhi peraturan dan undang)undang 3 Kebebasan bersuara 31 Kebebasan beragama 32 (eng!ibatan diri da!am pembangunan negara 33 +ikap keterbukaan 7.0NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 34 Hidup bersama secara aman 3" +a!ing membantu dan bekerjasama 3% +a!ing mengh$rmati antara negara NILAI-NILAI MORAL DAN PENERANGANNYA Pe e!a "a #De$i i%i
Ke(a)i a -+.+* (a T+,a sebagai pencipta a!am dan /e/a0+,i %e"ala %+!+,a (a ber!andaskan pegangan agama masing)masing se!aras dengan prinsip rukun negara, Si)a& 1e!0a ""+ ".a-a1 yang b$!eh menimbu!kan )e&e!'a(aa *a )e(a)i a $rang !ain, Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu /e/+lia dan /e .a"a /a!+a, *i!i da!am kehidupan, Kesanggupan diri sese$rang untuk /e/i)+l *a /ela)%a a)a tugas serta kewajipan dengan sempurna,

Bil
1 2 3 4

Nilai

Ke&e!'a(aa )e&a*a T+,a A/a a, Ha!"a Di!i Be!0a ""+ ".a-a1

" % 7 8 9 1 11 12 13 14 1" 1% 17 18 19

He/a, Ti ""i T2le!a %i

Be!a*a1 %2&a *a 1e!1+*i &e)e!0i /+lia da!am pergau!an seharian, Kesanggupan 1e!02la) a %+!3 %a1a! dan mengawa! diri bagi menge!akkan ber!akunya perte!ingkahan dan perse!isihan -aham demi kesejahteraan hidup, Be!*i)a!i Keb$!ehan dan kesanggupan /ela)+)a %e%+a0+ 0a &a 1e!"a 0+ " )e&a*a 2!a " lai . Ke!a.i a U%a,a (a " 1e!0e!+%a penuh dengan semangat ketekunan .keceka!an.kegigihan.dedikasi dan 1e!*a(a /a.+ da!am me!akukan sesuatu perkara, Ka%i, Sa(a " Kepekaan dan &e!a%aa 'i 0a yang menda!am serta 1e!)e)ala yang !ahir daripada ,a0i (a " i),la%, Kea*ila &indakan dan keputusan yang %a)%a/a %e!0a 0i*a) 1e!a0 %e1ela, Ra%i2 al B2le, 1e!$i)i! berdasarkan a!asan dan bukti yang nyata dan mengambi! tindakan berasaskan &e!0i/1a "a (a " -a.a!. Ke%e*e!,a aa Bersikap 0i*a) )e0e!lal+a da!am membuat pertimbangan dan tindakan sana ada da!am pemikiran. pertuturan atau per!akuan tanpa /e "a1ai)a )e&e 0i "a *i!i *a 2!a " lai . Ka%i, Sa(a " 0e!,a*a& )el+a!"a Pe!a%aa 'i 0a3)a%i, *a %a(a " yang menda!am dan 1e!)e)ala terhadap ke!uarga, H2!/a0 *a 0aa0 )e&a*a a ""20a Me/+lia)a %e0ia& a ""20a )el+a!"a dengan berinteraksi dan memberi la(a a )el+a!"a %e'a!a 1e!%2&a untuk mewujudkan ke!uarga yang bahagia Me "e)al)a 0!a*i%i )e)el+a!"aa Me e!i/a3/e ",2!/a0i3/e "a/al)a a*a0 dan kepercayaan yang diwarisi secara turun temurun da!am ke!uarga Ta ""+ ".a-a1 0e!,a*a& )el+a!"a Ke-a.i&a yang harus di!aksanakan $!eh setiap indi/idu terhadap ke!uarga untuk me!ahirkan ke!uarga bahagia. /e i ")a0)a i/e. dan /e .a"a /a!+a, )el+a!"a Me (a(a "i *a /e ",a!"ai Ala/ Kesedaran tentang per!unya /e/eli,a!a dan /e/+li,a!a a!am seke!i!ing untuk Se)i0a! mengeka!kan keseimbangan ek$sistem, Ke,a!/2 ia a 0a!a /a +%ia Keadaan %ali " /e/e!l+)a hubungan yang harm$nis antara manusia dengan a!am *e "a ala/ %e)i0a! seke!i!ing supaya )+ali0i )e,i*+&a /a +%ia *a ala/ %e)elili " 0e!&eli,a!a. Ke/a&a a Ala/ Se)i0a! Pe "e)ala )e%ei/1a "a a!am seke!i!ing sebagai 0a ""+ ".a-a1 1e!%a/a untuk

2 21 22 23 24 2" 2% 27 28 29 3 31 32 33

kesejahteraan hidup, Pe)a 0e!,a*a& i%+4i%+ Ala/ Se)i0a! P!i,a0i terhadap pers$a!an yang berkaitan dengan a!am seke!i!ing dan 1e!+%a,a /e (ele%ai)a (a. 5i 0a a)a Ne"a!a Pe!a%aa %a(a " *a 1a ""a kepada negara serta /ele0a))a )e&e 0i "a e"a!a /ele1i,i )e&e 0i "a *i!i. Taa0 Se0ia )e&a*a Ra.a *a Ne"a!a Ke&a0+,a *a )e%e0iaa kepada raja dan 0egara Sa ""+& 1e!)2!1a + 0+) Ne"a!a Ke!elaa me!akukan atau menyerahkan sesuatu sebagai 0a *a 1e!1a)0i untuk negara, Meli *+ "i Ha) )a a)4)a a) Me/1ela3 /e/1e!i a+ "a dan /e/eli,a!a hak kanak)kanak bagi menjamin kehidupan meraka yang sempurna, Me ",2!/a0i Ha) 6a i0a Meli *+ "i *a /e "i)0i!a$ -a i0a sebagai indi/idu yang b$!eh memberi sumbangan da!am pembangunan ke!uarga. masyarakat dan negara, Meli *+ "i ,a) &e)e!.a Me ",2!/a0i3/e ",a!"ai *a /e "i)0i!a$ &e!),i*/a0a jasa dan sumbangan g$!$ngan pekerja da!am pembangunan negara, Me ",2!/a0i ,a) "2l2 "a )+!a " Me/1e!i la(a a (a " %2&a kepada g$!$ngan kurang berupaya supaya tidak 1e!+&a(a berasa tersisih dan /e "i)0i!a$ /e!e)a %e1a"ai i %a 'i&0aa 0+,a . Meli *+ "i ,a) &e ""+ a Me/1ela *a /e/eli,a!a hak indi/idu untuk menjadi pengguna yang beri!mu. mendapat perkhidmatan serta barangan yang berkua!iti dan tidak mudah dieksp!$itasi, Me/a0+,i &e!a0+!a *a + *a "4 Me e!i/a *a /e/a0+,i peraturan dan undang)undang yang te!ah ditentukan 0a &a + *a " /e "i!a %e%ia&a *a *i /a a sese$rang itu berada, Ke1e1a%a 1e!%+a!a Ke1e1a%a 1e!+'a& dan menge!uarkan buah -ikiran dengan batasan tertentu bagi /e .a"a )e%ela/a0a *a )e0e 0e!a/a . Ke1e1a%a 1e!a"a/a Ke1e1a%a %e0ia& i *i7i*+ /e "a +0i *a /e "a/al)a agamanya seperti yang diperuntukkan da!am per!embagaan 'a!aysia, Pe "li1a0a *i!i *ala/ Ke1e1a%a + 0+) /eli1a0)a *i!i da!am pe!bagai akti/iti &e/1a "+ a e"a!a &e/1a "+ a Ne"a!a dengan mematuhi peraturan.undang)undang dan per!embagaan 'a!aysia, Si)a& )e0e!1+)aa Be!%e*ia /e/1e!i *a /e e!i/a pandangan.pembaharuan dan kritikan se!aras dengan kebenaran -akta dan n$rma masyarakat 'a!aysia,

34 Hi*+& 1e!%a/a %e'a!a a/a

Hi*+& 1e!1ai)41ai) antara satu sama !ain dengan /e "+0a/a)a )e*a/aia *a )e,a!/2 ia hidup tanpa mengira agama.bangsa dan budaya, 3" Sali " /e/1a 0+ *a 1e)e!.a%a/a U%a,a (a " 1ai) dan membina yang *ila)+)a 1e!%a/a pada peringkat indi/idu. k$muniti dan 0egara untuk mencapai sesuatu mat!amat, 3% Sali " /e ",2!/a0i a 0a!a e"a!a Me ",a!"ai *a /e/+lia)a hubungan antara 0egara untuk menjamin )e%e.a,0e!aa %e.a"a0.

PERINGATAN Pela.a! *i"ala))a + 0+) /e ",a$al )a0a4)a0a )+ 'i + 0+) %e0ia& ilai. Pela.a! /e%0i /e ",a$al %e)+!a "4)+!a " (a *+a )a0a )+ 'i. A&a1ila &ela.a! *i/i 0a + 0+) /e e!a ")a #/e ",+!ai)a #/e .ela%)a ilai3 &ela.a! '+/a &e!l+ /e .ela%)a )a0a4)a0a )+ 'i %a,a.a. 8a "a 0+li% )e%e/+a *e$i i%i ilai 1e!)e aa . Se/2"a )a0a4)a0a )+ 'i *i a0a% (a " 1e!-a! a 1i!+ /e/1a 0+ a *a + 0+) /e 'a&ai )e&+0+%a 'e/e!la " *ala/ SPM.