Anda di halaman 1dari 12

Unit 1 Professional Ethics

Bab 1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika)

1 1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika) Permasalahan mengikut etika di dalam pengurusan adalah suatu yang rumit kerana akibat yang mungkin berlanjutan, terdapat banyak pilihan lain, kesudahan yang banyak dan bercampur, kejadian tidak tertentu dan pembabitan peribadi. 1 1 1 The Meaning of Ethics (Makna Etika) Etika biasanya telah didefinasikan sebagai prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Mendefinasikan etika individu sama ada perbuatan tersebut betul atau salah dan ianya tidak serupa untuk setiap individu. 1.1.2 The Meaning Profesional) of Professional Ethics (Makna Etika

Etika profesional digunakan untuk menilai prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direka dibuat untuk menga!al prestasi mereka di dalam menjalankan sesuatu tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada. Manusia mendalami aturan dan nilai milik budaya profesional sama seperti mereka membuatnya untuk golongan mereka. "olongan ini berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa membuat keputusan di atas bagaimana berkelakuan ataupun bertindak mengikut etika yang ditentukan. 1.1.# The !ormation of "ndi#iduals Ethics (Pembentukan Etika "ndi#idu) $erdapat % faktor yang membentuk etika individu.

1. Pengaruh keluarga &'amily (nfluence) * +anak-kanak seringkali mencontohi atau mengikut etika dari kelakuan ibu bapa mereka. ,ekiranya ibu bapa mereka mempunyai etika yang baik maka kanak-kanak tersebut akan mempunyai etika yang baik. -egitu juga sebaliknya sekiranya ibu bapa menunjukkan etika yang tidak baik, kelakuan tersebut akan menjadi ikutan mereka.

2. Pengaruh rakan &Peer (nfluence) * Pengaruh rakan merupakan faktor yang kuat mempengaruhi etika seseorang. .da orang berkata/ untuk melihat per!atakkan dan peribadi seseorang, kita hanya perlu melihat per!atakkan rakan mereka. ,ekiranya kita berka!an dengan golongan ulamak, maka (nsya.llah kita akan mempunyai etika dan moral yang baik. $etapi sekiranya rakan kita adalah perompak maka kemungkinan besar kita akan turun menjadi perompak suatu hari nanti.

#. Pengalaman hidup &0ife E1perience) * -anyak peristi!a penting, sama ada positif atau negatif, bergantung kepada pengalaman hidup seseorang. ,ekiranya perbuatan mencuri yang dilakukan tidak mendapat tentangan atau hukuman, maka seseorang akan beranggapan kegiatan mencuri tidak menjadi satu kesalahan. $etapi sekiranya beliau dihukum kerana mencuri, maka beliau akan mengetahui mencuri merupakan satu kesalahan.

2. $ilai peribadi dan prinsip moral &Personal 3alues and Morals) * 4ilai dan prinsip moral juga dipengaruhi oleh kedudukan seseorang. ,eseorang yang terlalu mementingkan kejayaan pangkat dan ke!angan sering kali bertindak berdasarkan keuntungan tanpa mengira kesannya terhadap orang lain. ,eseorang yang mementingkan keluarganya pula akan mempunyai etika yang berlainan.

%. !aktor keadaan &,ituational factors) * 'aktor keadaan juga boleh mempengaruhi tindakan seseorang. 5alaupun sesuatu tindakan diketahui tidak beretika tetapi faktor keadaan boleh

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

menyebabkan seseorang melanggar etika tersebut. 6ontohnya seorang ahli perniagaan boleh bertindak mengubah keuntungan perniagaan untuk mengurangkan cukai yang akan dikenakan.

1.1.2 Pandangan tentang etika &$he vie!s of ethics) $erdapat empat pandangan mengenai etika. 1. Utilitarian &+emudahan) +eadaan kemudahan &Utilitarianism) adalah suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti. 7alam konsep ini, keputusan atau tindakan tersebut sama ada betul, patut atau baik apabila masyarakat majoriti mendapat manfaatnya dengan hanya segelintir masyarakat sahaja mendapat kesan buruknya. 8ntuk melaksanakan pandangan ini kita perlu mengenal pasti perkara diba!ah 2. 1. ,iapa secara langsung dan tidak secara langsung terjejas &5ho are directly and indirectly affected). 2. .pa yang menguntungkan dan keburukan mereka akan mengalami &5hat benefits and harms they !ould e1perience). #. -erapa lama kesan tersebut akan berlanjutan &9o! long these effects !ould last). %olden Rule &.turan Emas) * -erdasarkan acara agama kristian yang mengatakan :do to others as you !ould have them do to you; &antian'Rights &+antian 9ak) * Menurut pandangan ahli falsafah (mmanuel +ant, +antian hak pemandangan mengandaikan baha!a di dalam suatu prinsip moral yang universal, setiap orang mempunyai hak asas yang tertentu. Rights'(ak $he right of free consent &9ak penyetujuan bebas) E)planation'Penerangan People have the right to be treated only as they kno!ingly and !illingly consent to be treated

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

&,etiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka bersetuju dan bersedia untuk dilayan) $he right of privacy People have the right to do as &9ak kebersendirian) !hat they !ant in their private lives, and they have the right to control !hat they reveal about private activities &,etiap orang mempunyai hak untuk membuat seperti apa mereka mahu di dalam kehidupan peribadi mereka, dan mereka ada hak untuk menga!al atau mendedahkan tentang aktiviti peribadi mereka) $he right of freedom of People have the right to refuse to conscience do !hat violates their moral beliefs &9ak kebebasan hati as these beliefs reflect commonly nurani suara hati) accepted norms &,etiap orang mempunyai hak untuk tidak melakukan sesuatu sekiranya ianya melanggar prinsip moral yang mereka pegang) $he right of freedom People have the right to &9ak untuk kebebasan) conscientiously critici<e an organi<ation=s ethics, as long as their criticisms do not violate the rights of individuals in the organi<ation. &,etiap orang mempunyai hak untuk secara berhemat mengkritik suatu etika organisasi, selagi kritikkritik mereka tidak mencabuli hak individu-individu di dalam organisasi. $he right of due process (f people believe their right are &9ak proses berpatutan) being violated, they have the right to a fair and impartial hearing &>ika seseorang percaya hak mereka dicabuli, mereka mempunyai hak kepada suatu perbicaraan yang adil dan saksama)

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

7i dalam kantian rights, dari segi akhlak sesuatu tindakan adalah betul apabila ianya meminimumkan pencabulan hak. 8ntuk menyelesaikan sebuah dilema mengikut etika daripada pendapat ini, seseorang mesti menganggap yang mana pemegang saham terjejas oleh tindakan dan ke takat apa hak mereka boleh dicabuli. Enlightened *elf+"nterest &Menyedarkan +epentingan 7iri) ,atu lagi pandangan tentang etika baha!a kepentingan diri dapat menjadi suatu kuasa positif. +etika individu-individu memburu kepentingan diri mereka, mereka secara muktamad memperbaiki kesejahteraan semua anggota masyarakat. 7engan demikian, jurutera yang memajukan sebuah proses paten itu, pega!ai pemasaran yang mendidik pembeli tentang suatu perkhidmatan baru itu, dan pengguna yang membeli suatu almari baru itu semua sedang menyumbang kepada taraf kehidupan orang lain. 7i dalam model etika yang sedar kepentingan diri, suatu tindakan adalah betul dari segi akhlak jika ia memberikan individu itu atau pemegang saham memaksimum keuntungan tanpa yang lain mengalami kecederaan kerugian dan, bila munasabah, minimumkan sebarang keburukan terhadap orang lain. 1.2 $ormati#e Philosophy and Ethical Relati#ism &'alsafah normatif dan ?elativisme Mengikut Etika) $aakulan &(ntuition) berprinsip moral memerlukan suatu kefahaman terhadap falsafah. !alsafah adalah ka,ian tentang pemikiran dan kelakuan @leh kerana itu, falsafah normatif adalah kajian tentang pemikiran betul dan kelakuan/ (aitu, bagaimana kita harus berkelakuan normatif. 'alsafah ini telah menjadi ikutan semenjak <aman Plato yang hidup sekitar 22A sehingga #2A sebelum masihi. Mereka cuba memikirkan secara logik untuk menentukan sesuatu tindakan sama ada Bbetul= atau Bsalah=, Bbaik= atau Bjahat, Badil= atau Btidak adil=. 1.# Ethical Theory &$eori mengikut etika) Pengiktirafan sejagat baha!a kita berhutang sesuatu kepada orang lain di dalam masyarakat kita, dan kita disempani dengan konsep betul dan salah di dalam perlakuan kita terhadap masyarakat tersebut dan ini harus beroperasi. (aitu, kita harus mengadakan sedikit kaedah analisis yang selaras klasifikasi tindakan kita

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

sebagai :betul; atau :salah;. >ika kita tidak dapat, ia bukan satu kekurangan sekiranya kita mencuba. $iada satu pun sistem etika yang sempurna, tetapi terdapat % sistem yang sering digunakan. 1. Eternal -a. &$homistic 4atural 0a!) 2. 6lassical $eleological Ethical $heoryC Utilitarianism &$eleological yang klasik $eori Mengikut EtikaC +emudahan) #. 6lassical 7eontological Ethical $heoryC Uni#ersalism &7eontological yang klasik $eori Mengikut EtikaC 8niversalisme) 2. /istributi#e 0ustice Theory &$eori .dil Pembahagi) %. Personal -iberty Theory &$eori +ebebasan Peribadi)

1.#.1 Eternal -a. &8ndang-undang .badi +ekal) >ika seseorang mempunyai hak untuk :hidup, kebebasan dan mengejar kebahagian;, kemudian mereka juga ada ke!ajipan untuk menjamin hak yang sama untuk orang lain. +etua agama cenderung menegaskan tentang sumber yang memperlihatkan kebenaran lebih daripada sifat semula jadi yang berdasarkan logik, tetapi mereka juga percaya baha!a undangundang tidak berubah, dan yang hak dan ke!ajipan itu jelasC >ika kita dicintai, kemudian kita mesti mencintai yang lain. Penukaran balas ini diringkaskan oleh .turan Emas &"olden ?ule) di dalam teologi +ristianC Membuat kepada yang lain ketika anda ingin orang lain melakukannya kepada anda &7o unto others as you !ould have others do unto you). Eternal 0a! atau 4atural 0a! mempunyai masalah kerana hukum ini mempunyai tafsiran berbe<a berbe<a untuk setiap pegangan &agama). Malah di dalam agama yang sama juga berlaku penafsiran yang berbe<a.

1.#.2 1lassical Teleological Ethical Theory2 Utilitarianism &$eleological yang klasik $eori Mengikut EtikaC +emudahan) Pendekatan teleological terhadap etika berbentuk pengurusan memberi penekanan kepada kesudahan, bukan niat tindakan

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

individu dengan lengkap. $eleology diterbitkan daripada istilah "reece yang mana bermakna kesudahan atau keputusan Menurut pandangan >eremy -entham dan >. ,. Mill nilai moral kelakuan peribadi dapat ditentukan dari kelakuannya. ,ekiranya kelakuan atau tindakan memberikan manfaat kepada orang lain maka ia dianggap Bbaik betul=. $indakan tersebut dikira Bsalah= sekiranya ia menyebabkan berlakunya kerosakkan pada orang lain. @bjektifnya memberikan banyak kebaikkan kepada masyarakat majority dan mendatangkan kerosakkan atau kecederaan yang kurang pada yang lain. ,esuatu tindakan boleh dinilaikan secara positif dan negatif. ,ebarang kebaikkan dan keburukkan perlu dinilai secara seimbang untuk mendapatkan kesan-kesan dari tindakan yang akan dilakukan. 7alam sistem teleological ini, nilai etika di fokuskan kepada akibat atau perhasilan yang baik yang dapat dihasilkan dari tindakan atau perlakuan bukan dari niat seseorang individu. (a digelar Utilitarianism. ,istem ini mempunyai kelemahan kerana berkemungkinan ianya boleh dieksploitasikan. .ntara sebab kenapa Utilitarianism gagal adalahC 1. Pada hakikatnya ia mempunyai dua prinsipC terbesar baik dan nombor yang terbesar &(n reality it is t!o principleC the greatest good and the greatest number). Pada saat tertentu di dalam proses membuat keputusan di atas perkara yang penting, !ujud konflik untuk dua prinsip ini, dan kemudian kita tidak mempunyai cara tunggal untuk menentukan tindakan mana yang D betulD .tau DterbaikD atau DsesuaiD.

2. +onsep Utilitarianism ini juga gagal kerana ada tindakan tersebut adalah salah !alaupun menghasilkan keuntungan manfaat yang besar. 6ontohnya membunuh seorang budak kecil yang tidak berdosa demi untuk mengembirakan majoriti masyarakat.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

#. $eori ini juga mengalami kegagalan untuk menentukan moral sesuatu tindakan kerana tidak mungkin kita boleh mengimbangi manfaat terhadap golongan majoriti dan golongan minority menjadi korban. 1.#.# 1lassical /eontological Ethical Theory2 Uni#ersalism &7eontological yang klasik $eori Mengikut EtikaC 8niversalisme) Pendekatan deontological terhadap etika berbentuk pengurusan adalah pada dasarnya terbalik dari teori teleological. &rujuk 1.#.2) 7eontology adalah dari istilah bahasa "reece yang merujuk kepada tanggung,a.ap atau ke.a,ipan seorang indi#idu . Mengikut $eori etika ini, ia menyatakan nilai moral suatu tindakan tidak boleh dinilai ke atas kesudahan &hasil kebaikan yang akan didapati) ini kerana kesudahannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan hasilnya semasa tindakan keputusan tersebut dibuat. 4ilai prinsip bermoral sesuatu tindakan sebaliknya harus bergantung pada niat seseorang itu yang membuat keputusan atau melakukan tindakan. ,ekiranya anda mempunyai niat yang baik terhadap orang lain, ini menunjukkan anda mempunyai moral yang patut dipuji !alaupun secara tidak sengaja anda sering kali menyakiti orang lain dengan sikap anda cuai. +elemahan universalismeC 1. .dalah suatu kaedah prinsip moral yang berguna tetapi tidak mempunyai keutamaan dan tingkat kepentingan. 2. .dalah sukar untuk melayan kehendak orang lain iaitu tidak semudah memenuhi kehendak peribadi kita. Penyelenggara stor adalah cara untuk mendapatkan barangan runcit kita Pelanggan adalah cara kita untuk mendapatkan mata pencarian kita/ pekerja adalah cara untuk melengkapi kilangkilang kita dengan kakitangan.

1.#.2 /istributi#e 0ustice Theory &$eori .dil Pembahagi) 7ua klasik teori yang disebut tadi, utilitarianism atau universalism, tidak dapat mengadili sesuatu tindakan adalah

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

berprinsip moral di dalam semua keadaan. .kibatnya, dua sistem etika yang moden telah dibangunkan yang berdasarkan konsep nilai tambah berbanding daripada konsep berprinsip &based upon values rather than principles) >ohn ?a!lsC ,ecara eksplisit mendasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggalC iaitu >8,$(6E &+eadilan). +eadilan &>ustice) satu sifat yang baik pertama di dalam pembentukan sosial, sama seperti kebenaran adalah sifat yang baik pertama di dalam sistem pemikiran. +elemahanE ,ebarang cadangan amat bergantung kepada kerjasama sosial keseluruhannya untuk membekalkan faedah keuntungan ekonomi dan sosial. 8saha individu diperkecilkan atau tidak merupakan hal yang penting !alaupun usaha itu tidak ditolak diendah. 1.#.% Personal -iberty Theory &$eori +ebebasan Peribadi) 7icadangkan oleh ?obert 4o<ick ,istem ini berdasar keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal/ +ebebasan &liberty). +ebebasan merupakan pertama perlu difikirkan untuk keperluan masyarakat. Pendirian adat yang mencabuli kebebasan individu atau undang-undang harus ditolak !alaupun ia boleh memberikan kebahagian dan manfaat kepada yang lain. +ebebasan peribadi dapat diperluaskan kepada suatu sistem etika untuk membuat penilaian terhadap kelakuan. (ndividuindividu mestilah dibenarkan membuat pilihan sepenuhnya untuk memandu ke arah kebajikan mereka sendiri. Pilihan ini akan diambil kira Dadil&just)D, :betul&right)D atau D!ajar&proper)D selagi peluang membuat pilihan yang sama diberi kepada orang lain. +eadilan bergantung pada peluang yang sama untuk memilih dan penukaran, bukan di atas peruntukkan yang sama untuk kekayaan dan pendapatan.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

+elemahan konsep kebebasan &liberty) (a berdasarkan satu definasi kebebasan yang sempit yang menghadkan hak negatif untuk tidak mengalami gangguan daripada orang lain. Misalnya hak untuk hidup, maka sudah tentu kita mempunyai hak untuk tidak dibunuh oleh jiran kita. $etapi ia juga boleh termasuk hak untuk meneruskan memperolehi sedikit peringkat makanan yang minimum, tempat perlindungan, pakaian dan bantuan perubatan yang mana !ujud daripada daya usaha peribadi sendiri berbanding daripada kerjasama sosial. +elemahan lain * perokok merokok disuatu ka!asan yg dibenarkan merokok &ini hak individu), tetapi ia memberi kesan kepada orang lain yang lalu lalang.

1.2 1onclusion on $ormati#e Philosophy 3s the Basic for Moral 1hoice &+esimpulan di atas 'alsafah 4ormatif ,ebagai .sas untuk Moral Pilihan) $erdapat % sistem etika. ,etiap sistem hanya merangkumi sebahagian kebenaran dan ada diantara sistem tersebut bertentangan pendapat mengenai moral sesuatu tindakan atau keputusan yang dibuat. @leh itu, kita perlu menggunakan kesemua sistem tadi dan memikirkan akan akibat dari tindakan atau keputusan yang akan dibuat.

Ringkasan2 1. Etika merujuk kepada suatu kepercayaan peribadi individu tentang hak dan kelakuan salah.

2. ,uatu etika individu dibentuk oleh gabungan beberapa faktorC +eluarga dan rakan sebaya, pengalaman hidup, nilai peribadi dan prinsip moral dan faktor keadaan.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

10

#. ,uatu teori berprinsip moral membekalkan sebab dan dasardasar tentu samada suatu tindakan betul atau salah &?("9$ @? 5?@4") dari segi akhlak &moral). -eberapa orang peneori berpendapat yang mengatakankan terdapat satu pia!ai berprinsip moral sejagat untuk setiap orang &lebih banyak mutlak), manakala ada peneori berpendapat pia!ai seperti ini tidak !ujud &relativisme berprinsip moral). 2. -eberapa orang pemprinsip moral berpendapat baha!a tindakan betul atau salah ditentukan oleh diri mereka sendiri. Fang lain percaya penentuan mengenai betul dan salah tidak dapat ditentukan diri sendiri disebabkan keadaan sosial yang sering berubah di dalam menentukan sesuatu tindakan tersebut betul atau salah. %. +eadaan kemudahan &Utilitarianism) adalah suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti. 7alam konsep ini, keputusan atau tindakan tersebut samada betul, patut atau baik apabila masyarakat majoriti mendapat manfaatnya dengan hanya segelintir masyarakat sahaja mendapat kesan buruknya. G. +eadaan universalisme &Uni#ersalism) menyatakan niat maksud yang tersirat di dalam membuat sebarang keputusan tindakan adalah penting. (ni kerana kita tidak mungkin dapat meramalkan apa yang akan terjadi dengan tindakan atau keputusan dibuat. Prinsip universalisme menyatakan keputusan tindakan tersebut dikira betul, tepat dan baik sekiranya kita yakin semua orang yang mengalami masalah serupa akan melakukan tindakan yang serupa seperti yang kita lakukan. A. Pembahagian keadilan&/istributi#e 0ustice) berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal. +epercayaan di dalam keutamaan keadilan akan menjadi petunjuk panduan untuk kita membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dijangka memberikan faedah kepada semua anggota masyarakat terutama sekumpulan kecil yang tidak mempunyai kepentingan di dalam keputusan yang dibuat. H. +ebebasan peribadi &Personal -iberty) juga berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal. +epercayaan di dalam keutamaan kebebasan akan memjadi petunjuk panduan untuk kita membuat keputusan dan

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

11

mengambil tindakan yang akan menyebabkan semua orang akan mendapat manfaat dan kebaikannya. I. 8ndang-undang .badi &Eternal -a.) merujuk kepada pia!ai berprinsip moral yang didedahkan di dalam +itab atau alam semulajadi kepada ketua agama atau ahli falsafah manusia. +epercayaan ini menyatakan baha!a 8ndang-undang tidak berubah dan sah selama-lamanya.

Rozaimy Baharuddin www.geocities.com/norlionline

12