Anda di halaman 1dari 11

Amali V Tajuk Amali: Prinsip mekanik dalam lompatan (lompatan menegak) Pengenalan:

Lompatan merupakan pergerakan asas dalam kehidupan kita yang amat penting. Dalam perlakuan melompat kita memerlukan banyak prinsip-prinsip mekanik yang sesuai bagi mendapatkan nilai atau kualiti lompatan yang baik khuhsusnya bagi atlit yang terlibat dalam acara-acara melompat. Amali ini mengkaji lompatan menegak, biasanya tinggi lompatan banyak dipengaruhi oleh daya tolakan subjek ke atas permukaan kerana permukaan akan memberikan nilai daya yang sama untuk menentang daya tolakan tadi. Penentangan tolakan daya tadi berlaku pada arah yang sama namun harus diingat bahawa magnitudnya adalah sama. Hal ini telah diperjelaskan oleh Sir saac !ewton dalam Hukumnya yang ketiga atau Hukum aksi-reaksi yang mengatakan bahawa jia sesuatu jasan mengenakan sejumlah daya pada satu jasad lain, jasad lain ini akan mengenakan kembali daya kepadanya dengan magnitud yang sama tetapi pada arah yang berlainan "bertentangan#. Daya yang bertentangan ini akan meningkat apabila daya yang dikenakan padanya juga meningkat. Hubungan tinggi lompatan dengan segmen-segmen badan akan dinyatakan dengan melihat keputusan diantara pra-lonjakan dan lompatan pada sudut bebas. $ita akan melihat bagaimana ayunan tangan mempengaruhi tinggi lompatan. $ita juga akan mencari sudut akan pada optima untuk mendapatkan nilai lompatan tertinggi. Dalam pada itu, pergerakan sendi-otot pada manusia adalah sistem tuas yang ketiga.

Alatan:

Alat yang diperlukan adalah goniometer yang ber%ungsi untuk mengukurkan sudut pada lutut yang akan dikenali sebagai sudut kaki %leksi. Satu unit pita pengukur diperlukan untuk mendapat ukuran tinggi bagi lompatan. Sehelai kertas yang akan ditanda oleh subjek ditampalkan pada dinding untuk menandakan tinggi lompatan yang dapat dicapai olehnya. Subjek merupakan seorang perempuan yang berusia &' tahun yang mempunyai ketinggian (.)* meter dan berat sebanyak +) kilogram. Subjek merupakan seorang yang sihat.. Satu borang skor diperlukan dimana di dalam borang itu terdapat ruang untuk mencatatkan maklumat seperti sudut %leksi bagi lutut pada sudut yang berbe,a, catatan lompatan tanpa dan dengan %asa lonjakan, dan bilangan percubaan iaitu sebanyak tiga kali

Tempat: -imnasium .nit Pendidikan /asmani, 0akulti Pengajian Pendidikan, .ni1ersiti Putra 2alaysia.

Kaedah:

Subjek akan berdiri tegak dan sudut pada lututnya akan diukur untuk mendapatkan sudut permulaan bagi permulaan lompatan. 3angan dominannya memegang kapur untuk menjadi penanda semasa lompatan.

.ntuk lompatan tanpa %asa pra-lonjakan, lompatan telah dilakukan pada sudut 4*5, 6*5 dan )*5. Percubaan bagi setiap sudut adalah 6 kali dan tinggi lompatan diukur dan dicatatkan. $emudian ,bagi lompatan dengan %asa pra-lonjakan, lompatan juga dilakukan pada sudut 4*5, 6*5 dan )*5 dengan percubaan bagi setiap darjah adalah 6kali dan tinggi lompatan diukur dan dicatatkan. Setelah selesai. Purata lompatan bagi kedua-dua situasi didapatkan. .ntuk kaedah yang terakhir, subjek dibiarkan melompa tanpa mengukur sudut kaki %leksinya terlebih dahulu tetapi semasa subjek melompat, sudut kakinya dilihat untuk mendapatkan lompatan sudut bebas dan percubaan untuk sudut bebas juga adalah sebanyak 6 kali.

Keputusan: Lompatan tanpa Fasa Pra-Lonjakan $aedah Lompatan Sudut "darjah# Percubaan ( & 6 ( & 6 ( & 6 $etinggian "meter# *.&(& *.(8* *.&9* *.('* *.(4* *.()* *.(9* *.&)+ *.&&+ Purata

4*7 $aki 0leksi 6*7 )*7

*.&&8 *.()8 *.&&6

Lompatan dengan fasa Pra-Lonjakan $aedah Sudut "darjah# Percubaan Lompatan (

$etinggian Lompatan "meter# *.&)*

Purata Lompatan "meter#

4*7 $aki 0leksi 6*7 )*7

& 6 ( & 6 ( & 6

*.&6* *.&)& *.&*' *.((* *.(9' *.(4' *.(8& *.&&*

&'.*8 *.()8 *.&**

Lompatan tertinggi bebas $aedah Lompatan Sudut "Darjah# 4&5 Sudut 0leksi :ebas 9*5 9*5 Percubaan ( & 6 $etinggian Lompatan "meter# *.6&' *.&)* *.6&' Pencapaian 3ertinggi

Graf Sudut (darjah) melawan Tinggi Lompatan (meter) bagi Lompatan tanpa dan dengan Fasa Pra-Lonjakan
100 90 90 80 70 60 60 50 40 30 20 10 0 0 0.05 0.1 0.15 Tinggi Lompatan (m eter) 0.2 0.25 0.3 ( darjah Sudut 60 90

30

Graf Sudut (darjah) m elaw an Tinggi Lompatan (m eter) Lompatan pada Sudut bebas 94 92 92 90 88 86 Sudut 84 82 80 80 78 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 Tinggi Lom patan (m eter) 80

( darjah

Perbin angan:

Lompatan bagi setiap sudut dilakukan sebanyak tiga kali adalah bertujuan untuk mendapatkan nilai purata jauh lompatan. ni kerana, apabila %aktor sudut adalah tetap, %aktor kelajuan lompatan itu akan mempengaruhi jauh lompatan tersebut. Sudut kaki %leksi akan menentukan berapa jauh lompatan itu akan terhasil adalah disebabkan oleh jarak pusat gra1iti dengan permukaan bumi. Semakin bertambah sudut pada lutut, semakin rendah pusat gra1iti semakin stabil sesuatu jasad dan semakin tinggi daya tolakan akan dihasil. Daya tolakan yang tinggi terhadap permukaan akan mejadikan daya tentangan dari permukaan memberikan magnitud yang sama dengan daya tolakan. ni telah membuktikan Hukum !ewton ketiga iaitu aksi-reaksi itu dibuktikan. Dalam perlakuan lompatan menegak ini, daya yang paling kuat mempengaruhi bacaan adalah daya tarikan gra1ity "-4.9( m;s &#. <atatan yang diperolehi adalah tidak sama dengan nilai yang diperolehi di dalam amali lompatan mendatar walaupun mekanisma yang digunakan adalah sama. $ebanyakan pergerakan manusia adalah termasuk dalam sistem tuas ketiga dimana lutut akan dianggap sebagai %ulkrum, tindakan otot betis sebagai daya dan berat badan sebagi beban. Apabila sudut %leksi pada lutut semakin bertambah, panjang jejari bagi putaran pada asalan lutut dan meningkat. Semakin bertambah nilai jejari "radius# pada lutut, sesaran sudut akan bertambah dan nilai 1elositi sudut "sesaran sudut ; masa# yang akan dihasilkan akan meningkat. Pertambahan 1elositi akan mempengaruhi jarak yang akan dicapai oleh subjek. :antuan ayunan tangan sebelum melakukan lompatan banyak memberikan bantuan kepada subjek untuk melakukan lompatan yang lebih jauh dari lompatan tanpa %asa pra-lonjakan. Semasa lompatan dilakukan dengan %asa pra-lonjakan, daya

yang terhasil oleh setiap ayuanan memberikan daya yang lebih kepada badan seterusnya daya akan meningkat dan daya ini akan bertindak pada permukaan seterusnya membuat permukaan lantai memberikan daya tentangan dan menjadikan lompatan lebih tinggi. $onsep perubahan tenaga diantara tenaga kinetik dan tenaga keupayaan telah dikaji dengan mendalam dalam pergerakan manusia. Dalam semua sisitem, akan terdapat tenaga yang hilang pada setiap perubahan conothnya pada etiap ayunan tangan tadi, , jadi tenaga yang tinggal inilah akan membantu dalam melakukan lompatan yang lebih tertenaga. $ita boleh melihat ketinggian lompatan dengan %asa pra-lonjakan menghasilkan lompatan yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Lompatan menegak adalah merupakan salah satu daripada pergerakan yang selalu dilakukan dalam kehidupan seharian dan akti1it sukan khususnya lompat tinggi. .ntuk mendapatkan sudut yang paling optima bagi menghasilkan lompatan yang paling tinggi, terdapat pelbagai penjelasan prinsip-prinsip mekanik seperti tor=ue, hukum aksi-reaksi dan sebagainya. $esimpulan umum yang boleh kita dapati daripada amali ini adalah, semakin bertambah sudut %leksi pada lutut, lompatan yang bertambah tinggi. Setiap pergerakan manusia akan dipengaruhi oleh %asa pra-lonjakan kerana terdapat tenaga keupayaan yang dibekal pada setiap ayunan tangan. Lompatan tanpa %asa pra-lonjakan adalah kawalan dalam amali ini.

!ujukan

(. Low /. > ?eed A. "(44)#. "asi "iome hani s #$plained. ?eed @ducational and Pri%essional Publisihing Ltd. London. &. $rieghbaum. @. > :arthels. 2. $. "(44* )% "iome hani s& 'rd% #dition. 2acmillan Publishing <ompany. !ew Aork. 6. Hall. S. "&**6#. "asi "iome hani s& (th #dition. 2c-raw Hill <ompanies. !ew Aork.