Anda di halaman 1dari 26

MAJOR : PENGAJIAN ISLAM

UNIT 1 : SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

1.1.1Sukatan Pelajaran Pendidikan Isla LATIHAN MUKA SURAT 6 1.

Sek!la" Renda".

#erdasarkan raja" di atas$ %in&an'kan %idan'(%idan' )endidikan Isla renda" en'ikut susunan*

sek!la"

#IDAN+ Pendidikan Islam Sekolah Rendah boleh dibahagikan kepada 4 bidang iait ! ". #idang As han Tila$ah Al%& 'an (. #idang Asas Ul l S)a'iah *. #idang Asas Akhlak Islamiah 4. #idang Asas +a$i TUMPUAN ,a'ipada empat bidang tama ini p la pe'bin-angann)a dipe-ahkan kepada s b%ta. k te'tent iait !

". #idang Asuhan Tilawah Al-Quran / pen mp an dibe'ikan kepada tiga aspek iait memba-a0 mengha1a2 s 'ah dan ke1ahaman a)at da'ipada s 'ah%s 'ah te'pilih. (. #idang Ulum Syariah / pen mp an dibe'ikan kepada aspek A3idah0 Ibadah dan Si'ah. *. #idang Asas Akhlak Islamiah / pen mp an me' . k kepada adab0 kepat han dan tata-a'a kehid pan man sia 4muslim5 samada pe'h b ngan dengan Allah S.6.T ata h b ngan di anta'a sesama man sia. 4. #idang Asas Jawi % menekankan tentang aspek anta'an)a men lis .a$i dengan baik dan tepat dan dapat memba-a dengan baik.

,.Senaraikan -%jekti. setia) %idan'

en'ikut tu )uan sukatan terse%ut*

7b.ekti1 bidang Asas Tilawah Al-Quran ini ialah m 'id%m 'id dapat memba-a s 'ah%s 'ah te'pilih dengan 1asih dan bet l disamping be' saha nt k meme p k minat memba-a Al%& 'an. Selain it 0 diha'apkan m 'id%m 'id dapat mengha1a2 a)at%a)at la2im dengan baik s pa)a dapat diamalkan memba-an)a di dalam solat atai ibadah seha'ian. ,i samping it . ga0 melal i a)at%a)at )ang dipilih da'ipada s 'ah te'tent dapat membant pela.a' memahami dan mengha)ati isi kand ngan s 'ah dan maks d )ang te'si'at disebalikn)a.

7be.kti1 bidang Asas Ulum Syariah p la ialah membant m 'id nt k memahami dan me)akini asas%asas keimanan sebagai pegangan a3idah dan benteng keagamaan.

Selain it 0 be' saha nt k menambahbaik amalan%amalan sepe'ti dalam ibadah asas 8a'dh Ain dan 8a'dh Ki1a)ah se'ta memahami bebe'apa t nt tan dan ke$a.ipan sebagai mat Islam. ,i bahagian si'ah p la0 m 'id dapat mengambil -ontoh dan pengiktiba'an da'ipada se.a'ah hid p Ras l llah sebagai asas pe'kembangan tamad n man sia.

#idang Asas Akhlak Islamiah p la0 mensasa'kan aga' m 'id% dapat mengamalkan adab dan nilai akhlak dalam kehid pan me'eka.

7b.ekti1 Bidang Asas Jawi p la nt k memastikan sem a m 'id dapat memba-a dan men lis .a$i dengan baik.

1.1.,

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Isla

LATIHAN MUKA SURAT "9 1. #er)andukan ke)ada Huraian Sukatan Pelajaran Sek!la" Renda" Ta"un 1 / 0 %a'i ta"un ,11,$ anda dike"endaki )elajaran Pendidikan Isla en&erakinkan se ula a'i"an sukatan ulai ta"un 1 "in''a Ta"un 0

Sek!la" Renda"

en'ikut %idan'(%idan' 2an' ditentukan.

ASAS TILA3AH AL(4URAN

#A<AAN

HA8A:AN

K;8AHAMA N

Raja" : #idang As han Tila$ah Al%& 'an

1. #A5AAN Ta"un 1 = Mengenal h ' 1%h ' 1 hi.ai))ah t nggal0 be'samb ng dan be'ba'is 1athah0 kas'ah0 dhammah0 tan$in0 s k n dan s)addah. = Memba-a kalimah dan potongan a)at. = Memba-a kalimah dan a)at%a)at pendek pelbagai ba'is. = Memba-a s 'ah%s 'ah dengan bet l dan 1asih. Ta"un , = Memba-a kalimah dan potongan a)at.

= Memba-a s 'ah%s 'ah dengan bet l dan 1asih. Ta"un 6 = Memba-a kalimah dan potongan a)at. = Memba-a s 'ah%s 'ah dengan bet l dan 1asih. = Memba-a potongan a)at%a)at da'i s 'ah%s 'ah te'tent )ang mengand ngi tanda ba-aan mad dan $a3a1. = Memba-a potongan a)at%a)at da'ipada s 'ah%s 'ah te'tent )ang mengand ngi ba-aan 3al3alah. Ta"un 7 = Memba-a s 'ah%s 'ah dengan bet l dan 1asih. Ta"un 8 = Memba-a s 'ah%s 'ah dengan bet l dan 1asih. Ta"un 0 = Memba-a a)at%a)at pendek mengand ngi n n sakinah dan tan$in.

= Memba-a potongan a)at%a)at da'i s 'ah s 'ah te'tent )ang mengand ngi mim s)addah0 n n s)addah dan mim sakinah.

#e'ik t adalah s 'ah%s 'ah )ang di-adangkan! Ta"un 1= Al%8atihah = An%Nas = Al% 8ala3 = Al% Ikhlas Ta"un ,= Al%Masad = Al%Nas' = Al%Ka1i' n = Al%Ka$tha' = Al%Ma> n = Al%& 'ais) = Al%8il Ta"un 6 = Al%H ma2ah = Al%As' = Al%Takath '

Ta"un 7 = Al% #a))inah Ta"un 8 = Al%S)a'h Ta"un 0 = Al%8a.' = Al &ad' = Al%Ala3 = Al%Tin = Al%,h ha = Al% S)ams = Al%#alad = Al%?hasi))ah = Al%A>la = Al%Ta'i3

,. HA9A:AN
Ta"un 1
Al%8atihah An%Nas Al%8ala3 Al%Ikhlas

Ta"un ,
Al%Ka1i' n Al%Ka$tha' Al%Ma> n Al%& 'ais)

Ta"un 6
Al%8il Al%H ma2ah Al%@As' Al%Takath '

Ta"un 7
Al%&a'iah Al%A>di)at Al%:al2alah

Ta"un 8
Al%#a))inah Al%&ad' Al%Ala3

Ta"un 0
Al%Tin Al%S)a'h Al%,h ha

6. KE9AHAMAN Ta"un 1 = Memahami s 'ah%s 'ah be'ik t se-a'a m m = ". S 'ah Al%8atihah a)at " % A Ta"un , = Penge'tian Al%& 'an = Kelebihan Memba-a Al%& 'an = Se.a'ah Ringkas Al%& 'an = Memahami s 'ah%s 'ah be'ik t se-a'a m m = ". S 'ah Al%Nas a)at " / 6 (. S 'ah Al%8ala3 a)at " % 9 Ta"un 6 = Ta"un 7 = Memahami s 'ah%s 'ah be'ik t se-a'a m m = ". S 'ah Al%Ma> n a)at " / A Ta"un 8 = Memahami s 'ah%s 'ah be'ik t se-a'a m m = ". S 'ah Al%&ad' a)at " / 9 Ta"un 0 = Memahami s 'ah%s 'ah be'ik t se-a'a m m = ". S 'ah Al%Ka1i' n a)at " / 6 (. S 'ah Al%As' a)at " / 4

ASAS ULUM S<ARIAH

AKI,AH

I#A,AH

SIRAH

Raja" : #idang Asas Ul m S)a'iah

a; AKIDAH Ta. k%ta. k akidah ialah ! Ta"un 1 = "." Penge'tian R k n Islam ! "."." Men naikan Solat 8a'dh ".( Penge'tian R k n Iman ! ".(." #e'iman Kepada Allah ".* Nama%nama Allah ! ".*." Al%Rahman ".*.( Al% Rahim Ta"un , = ".4 #e'iman Kepada Malaikat ".9 #e'iman Kepada Ras l ".6 Allah be'si1at ! ".6." 6 . d ".6.( &idam ".A Nama%nama Allah ! ".A." Al%A1 $ ".A.( Al%?ha1 ' Ta"un 6 = ".B Nama%nama Allah ! ".B." Al%A1 $ ".B.( Al%?ha1 ' Ta"un 7 = ".C #e'iman Kepada &ada> dan &ada' "."D Allah be'si1at ! "."D." 6ahdaniah

".B.* Al%Adl ".B.4 Al%Shak ' ".B.9 Al%Ra22a3

"."D.( & d'ah "."" Nama%nama Allah ! ".""." Al%Salam "."".( Al%Hadi "."( Penge'tian ,osa dan Pahala

Ta"un 8 = "."* Allah be'si1at ! "."*." I'adah "."*.( Ilm "."*.* Ha)at "."4 Nama%nama Allah ! "."4." Al%Sab ' "."4.( Al%Hakim

Ta"un 0 = "."9 Penge'tian R k n Islam ! "."9." #e'p asa di b lan Ramadhan "."6 Nama%nama Allah ! "."6." Al%Hasib "."6.( : al%+alali $a Al%Ik'am

%; I#ADAH 1. K!nse) I%ada"

P;N?;RTIA N

+;NIS I#A,AH

8AR,HU AIN E 8AR,HU KI8AFAH

SIRAH

Raja" : Konsep Ibadah

,. #ersu&i

Tah n " = Penge'tian #e's -i = Istin.ak = #e's -i da'i na.is / ". 'ingan (. Sede'hana (. #esa' *. #e'at

= #e's -i da'i hadath / ". Ke-il Tah n ( = Tangg ng.a$ab #e's -i Tah n 9 = Ta)am m 6. S!lat Ta"un 1 *." Penge'tian Solat *.( Solat 8a'd *.* Pe'lak an Solat 4R k n 8i>li5

Ta"un 1 dan Ta"un , *.4 #a-aan ,alam Solat dan Te'.emahann)a *.4." *.4.( *.4.* *.4.4 *.4.9 *.4.6 *.4.A *.4.B Ta"un , *.9 Pe'ka'a%pe'ka'a )ang membatalkan $ dh k Ta"un 7 *.6 S)a'at%s)a'at $a.ib solat Takbi'at l Ih'am S 'ah Al%8atihah ,oa I1titah R k > S . d , d k anta'a d a s . d Tahi)at A$al dan Tahi)at Akhi' ,oa & n t

*.A S)a'at%s)a'at sah Solat Ta"un 8 *.B R k n%' k n Solat *.C S nat Ab>adh dan s nat Hai>ah 7. A=an dan I>a a" 8. S!lat #erja aa" 0. S!lat Ju aat

Ta"un 0 ?. I%ada" Puasa @. S!lat Hari Ra2a Aidil 9itri dan Aidil Ad"a

&; SIRAH
Ta"un Tajuk
". Tanda%tanda Kenabian (. Salasilah ket ' nan Nabi *. Pen) s an dan Pemeliha'aaan Nabi 4. Nabi dibesa'kan E dididik nilai m 'ni 9. Kematian #apa dan Ib Nabi 6. Kematian ,at k A. Pemeliha'aan Nabi oleh #apa sa da'an)a B. Peke'.aan Nabi Semasa Ke-il

Ta"un

Tajuk
"9. Hi.'ah ke Habs)ah "6. Pembesa' Mekah memel k Islam "A. Tentangan te'hadap da>$ah Ras l llah "B. Is'a> dan Mi>'a. "C. Pe'.an.ian A3abah (D. Hi.'ah ke Madinah (". Pembinaan Mas.id pe'tama ((. Pe'sa da'aan dianta'a M ha.i'in

8
C. Pe'kah$inan Nabi "D. Pe'isti$a Ha.a'at l As$ad "". Nabi mene'ima $ah)

dan Ansa' (*. Pembent kan Nega'a Madinah (4. Pemb kaan Kota Mekah (9. Pe'kembangan Islam :aman Ras l llah (6. Ha.i 6ida> (A. Ke$a1atan Ras l llah (B.

6 7
"(. ,a>$ah Ras l llah "*. Pe'isti$a di ? a Hi'a> "4. M k.i2at Al%& 'an

ADA# DAN AKHLAK ISLAMIAH

A,A, ,ALAM ANHI,UP K; S;HARIAN

A,A# T;RHA,AP I#U#APA K;LUAR?A A,A# M;NUNTUT ILMU A,A# ,;N?AN AL% &URAN

A,A# T;RHA,A P K;HI,UPA N S7SIAL

Ra.ah =#idang Adab danAkhlak Islamiah

#idang Adab
". Adab dalam kehid pan Ha'ian

Tah n

Ta. k
"." Adab Makan dan Min m ".( Adab &ada> Ha.at ".* Adab Tid ' dan #ang n Tid ' ".4 Adab Mandi dan #e's gi ".9 Adab #e'$ dh k ".6 Adab #e'pakaian ".A Adab #e'kende'aan

1 , 6 7 8 1 , 8 1 , ( (

(. Adab Te'hadap Ib bapa kel a'ga

*. Adab ,alam Kehid pan Sosial

".B Adab Mas k dan Kel a' R mah ".C Adab Menghidang Makanan dan Min man "."D Adab #e'.alan "."" Adab #e'tan)a "."( Adab Meng ' s ,i'i (." Adab be'-akap dengan ib bapa (.( Adab #e'ga l ,engan Kel a'ga (.* Adab Menolong Ib bapa *." Adab #e'ga l ,engan Rakan *.( Adab ,i Mas.id dan S 'a *.* Adab #e'-akap ,engan Rakan *.4 Adab Mela)an Tetam

( ( ( 7 ( 8 ( ( ( ( ( ( 1
4. Adab Men nt t Ilm

*.9 Adab men2ia'ahi o'ang sakit *.6 Adab Men2ia'ahi Rakan *.A Adab Men2ia'ahi 7'ang T a *.B Adab ,engan 7'ang T a *.C Adab Men2ia'ahi +ena2ah K b ' *."D Adab Makan di Ma.lis Ke'amaian *."" Adab #e'.i'an *."( Adab #e'k mp l *."* Adab #e'. albeli *."4 Adab #eke'.a *."9 Adab Men2ia'ahi +i'an *."6 Adab Ketika #e'main *."A Adab ,engan Pemimpin *."B Adab Ke-intaan Kepada Nega'a *."C Adab Men.aga Kebe'sihan S ngai dan Alam Sekita' *.(D Adab Rehlah *.(" Adab Man sia dan Makhl k Lain *.(( Adab tehadap Tempat dan Ha'ta #enda A$am 4." Adab #e'-akap ,engan ? ' 4.( Adab Ke sekolah 4.* Adab #ela.a' 4.4 Adab Semasa ,i Sekolah 4.9 Adab #e'h .ah 4.6 Adab Menolong ? ' 4.A Adab Men.aga Ha'ta #enda Sekolah 9." Adab Memba$a dan Men)impan Al%& 'an 9.( Adab Memba-a Al%& 'an

, ( ( 8 (
9. Adab ,engan Al%& 'an

#IDAN+ ASAS JA3I TAHUN


1 , 6 Mengenal0 Men)eb Mengenal0 Men)eb Mengenal0 Men)eb Mengenal0 Men)eb Mengenal0 Men)eb Mengenal0 Men)eb Mengenal0 Men)eb

PERKARA
t dan Men t dan Men t dan Men t dan Men t dan Men t dan Men t dan Men lis H ' 1 +a$i T nggal lis H ' 1 +a$i Samb ng lis S k kata Te'b ka lis S k kata Te't t p lis Rangkaikata dan A)at lis Pe'kataan Pin.aman lis Pe'kataan #e'imb han dan A)at

Pendek Mengg nakan Tanda #a-a Memba-a Pelbagai +enis Teks #a-aan Men lis Pelbagai +enis Teks Mengenal dan Men lis Khat asakh dan Rik>ah

,. Setela" anda

en&erakinkan

ata)elajaran )endidikan Isla e %ina !%jekti. )en'ajaran ata)elajaran

terse%ut$ sekaran' anda dike"endaki dan )e %elajaran 2an' sesuai terse%ut.


Asuhan tilawah Al-Quran tahun 6 1 mim sakinah

en'ikut %idan'

Objektif A-murid dapat memahami fungsi mim sakinah dalam ayat serta

2 surah at-tin 3. Surah al-fajr 4. Surah al-kafirun 5. Surah al asr 6. Surah al syarh . Surah alghasyiah !. "emahami makna ayat surah-surah tertentu #surah al ghasiah$ & mim syaddah

bacaan A. "urid dapat membaca dengan fasih dan lancar. %-murid dapat mengetahui makna ayat dari surah-surah tertentu.

A murid dapat membaca huruf yang bertanda mim syaddah.

1'.membaca dan menghafa( surah yang tententu 11.memahami temasurah-surah yang dibaca 12.surah-rurah kefahaman#surah al-asr$

A murid b)leh membaca surah serta memahami isi kandungan surah

13 nun syaddah

A- murid dapat mengenal nun syaddah serta cara bacaannya.

14 surah bacaan#at-th)ri*$

"urid b)leh membaca surah dengan baik dan lancar.

A*iidah

)bjektif

1. +engertian nabi dan rasul 2. "ukji(at 3. Sihir 4. Sifat-sifat nabi dan rasul 5. +erkara-perkara yang mengukuhkan iman. 6. +erkara ,perkara yang mer)sakkan iman. . +unca-punca ker)sakkan iman Akhlak

"urid dapat mengetahui makna perbe(aan antara nabi dan rasul "urid dapat membe(akan antara mukji(at nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu "urid mengetahui tentang bahaya sihir dan hukumnya "urid mengetahui sifat-sifat nabi dan rasul "urid dapat mengenal dan memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan.

)bjektif

1.akibat tidak berdisplin 2.pengertian sensitif kepada ke(aliman. 3. %entuk-bentuk ke(aliman 4. -alil yang b erkaitan

"urid dapat mengetahui kepentingan displin dalam hidup "urid dapat memahami sifat-sifat (alim dan kesannya terhadap kehidupan bermasyarakat.

-engan sifat (alim. 5. .ikmah sensitif kepada ke(aliman. 6. +engertian t)leransi "urid dapat mengetahui k)nsep t)lerensi

. .ikmah bert)leransi !. /)nt)h-c)nt)h t)leransi &. +engertian jihad 1'. /iri-ciri berjihad 11. Aspek-aspek jihad 12 hikmah berjihad 13 c)nt)h-c)nt)h berjihad 14. +engertian dedikasi 15. Aspek-aspek dedikasi 16.hikmah-hikmah dedikasi 1 . /)nt)h-c)nt)h dedikasi 0a1i 1. "enulis dan memahami karangan -menulis karangan 2ang berunsurka 3slam % +encemaran udara

dalam kehidupan "urid dapat memahami k)nsep serta perkara-perkara yang berkaitan dengan jihad

"urid dapat megetahui makna serta segala aspek yang berkait rapat dengan dedikasi.

)bjektif "urid b)leh menulis karangan pendek.

- surat kiriman- murid kepada 4uru -anak kepada 3bu-bapa 3badat

-murid mengetahui cara menulis surat kiriman rasmi

)bjektif

1. +erkara-perkara sunat dan adabadab berpuasa

"urid mengetahui perkara- perkara yang berkaitan puasa serta adab-adab puasa.

"urid dapat memahami perkara yang 2. Sebab-sebab yang mengharuskan berbuka puasa "urid b)leh mengetahui sebab yang 3. 5ada6 puasa 4. Sembahyang hari raya dan hikmahnya. me1ajibkan *ada6 puasa "urid dapat memahami cara sembahyang hari-raya dan hikmahnya. mengharuskan berbuka puasa.

ASUHAN TILA6AH AL%&URAN TAHUN LIMA TA+6I, ".Tan$im be'tem hal3i. (.tan$im be'tem *. tan$im be'tem ma>algh nnah. 4. tan$im be'tem gh nnah. 9. H k m i3lab #A<AAN dengan h ' 1 i2ha' h ' 1 ikh1a> ha3i3i. h ' 1 idgham h ' 1 idgham bila 7#+;KTI8 a%M 'id dapat mengetah i h k m dan -a'a ba-aan Al%& 'an be'dasa'kan h k m% h k m ta.$id )ang dipela.a'i.

". S 'ah At%Tin (. S 'ah Al%8ala3 *. S 'ah At%Takas ' 4. S 'ah Ass)a'h 9. S 'ah Ad%,h ha 6. S 'ah Al%&ad' A. S 'ah Al%Lail B. S 'ah Al%Ikhlas C. S 'ah As%S)am "D. S 'ah Al%#alad ASAS AKHLA& ISLAMIFAH

a%m 'id dapat memba-a s 'ah%s 'ah )ang telah dipela.a'i dengan bet l0 lan-a'0 semp 'na0 dan mengik t hok m ta.$id

a% m 'id dapat memahami e'ti

". Konsep be'ket'ampilan. (. #e'te'ima kasih te'hadap g '

be'ket'ampilan0 -i''i%-i'i0 dan 1aedah be'ket'ampilan dalam islam. a% m 'id dapat mengetah i -a'a nt k be'te'ima kasih dan membalas .asa g ' . a% m 'id dapat memahami 1 ngsi dan pe'anan akal se'ta -a'a mengg nakan akal dengan baik dan semp 'na. a% m 'id dapat memahami penge'tian -elik akal dan -i''i%-i'i o'ang )ang -elik akal. a%m 'id boleh men.elaskan bagaimana memb at ses at kep t san dengan pe'timbangan )ang sama 'ata a% m 'id dapat mengetah i konsep be'amal dengan ikhlas dan kelebihann)a. a% m 'id boleh memahami -a'a melak kan kebaikkan be'bagai% bagai bent k a% m 'id dapat memahami konsep $a'a30 -i''i%-i'i o'ang )ang $a'a3 dan kelebihan%kelebihann)a. a% m 'id dapat memahami e'ti be'si1at tahan lasak dalam menemp hi -aba'an dalam kehid pan. a% m 'id dapat mengetah i e'ti be'.i$a besa' dan mene'apkan nilai te'seb t dalam kehid pan seha'ian. a% m 'id dapat mempela.a'i penge'tian be't t ' kata )ang dian. 'kan oleh islam. a% m 'id boleh mengamalkan si1at sopan dan te'tib dalam tingkah lak me'eka. a% m 'id dapat mengamalkan -a'a be'pakaian )ang diga'iskan oleh s)a'a>. a% m 'id boleh mengamalkan pe'ga lan )ang telah diga'iskan

*. Mengha'gai an ge'ah Allah4akal5

4. Konsep -elik akal.

9. Memb at kep t san )ang adil dan saksama. 6. Ikhlas dalam amalan A. kebaikan pelbagai -a'a B. Penge'tian $a'a3. C. Tahan lasak "D. #e'.i$a besa' "". Kesopanan t t ' kata "(. Kesopanan sikap dan tingkah lak . "*. Kesopanan be'pakaian. "4. Kesopanan pe'ga lan

"9. 6osotiah 4kesede'hanaan5

oleh islam. a% m 'id dapat memahami konsep0 -i''i%-i'i0 kelebihan dan 1aedah be'sede'hana dalam setiap pe'b atan dan tingkah lak . a%m 'id dapat memahami dan mengetah i -a'a melaksanakan a2an dan i3amat dengan bet l. a%m 'id boleh mengetah i hok m dan kelebihan melak kan solat be'.emaah a%m 'id boleh mengetah i -a'a melaksanakan solat se-a'a masb > dan m a11i3. a% m 'id dapat mengetah i -a'a melaksanakan solat . maat bese'ta s)a'at sah dan $a.ib se'ta pe'ka'a% pe'ka'a s nat. a% m 'id dapat megetah i pe'ka'a% pe'ka'a s nat ab>ad dalam pe'lak an solat. a% m 'id dapat memahami dan mengha)ati konsep se'ta 1alsa1ah solat. a% m 'id dapat mengetah i e'ti dan konsep keimanan. a% m 'id boleh memahami ' k n iman )ang enam. a% m 'id boleh men.elaskan ' k n islam )ang lima. a% m 'id dapat men.elaskan konsep ihsan0 -i''i%-i'i se'ta 1aedah%1aedahn)a a% m 'id dapat memahami konsep hi.'ah di2aman Ras l llah. a% m 'id boleh mengetah i pe'be2aaan dianta'a o'ang m ha.i'in dan ansa'. a% m 'id dapat mengetah i

I#A,AT ".A2an dan i3amat

(.Solat be'.emaah *.Makm m masb k dan makm m m $a1ik. 4.Solat + maat %s)a'at%s)a'at %pe'ka'a%pe'ka'a s nat 9.S nat ab>ad 6.8alsa1ah solat AKI,AH ".Penge'tian Iman . (. R k n iman *. R k n islam 4. Ihsan SIRAH ". Hi.'ah Ras l llah

(. penge'tian M ha.i'in dan Ansa'

*. Mempe'tahankan Madinah

-a'a sahabat%sahabt mempe'tahankan kota s -i madinah da'i se'angan m s h%m s h islam. 4. Pe'ang h d a% m 'id dapat memahami pe'.alanan 0 kesan0 dan akibat da'i pepe'angan h d te'hadap pe'kembangan islam. a% m 'id boleh mengetah i se.a'ah pepe'angan Khandak0 kesan dan akibat pepe'angan te'seb t dalam pen)eba'an dak$ah islami))ah. a% m 'id dapat memahami -i''i% -i'i0 1a-to' pen)ebab0 dan kesan pe'.an.ian H daibiah te'hadap mat islam. a% m 'id dapat memahami dan mengetah i pelbagai .enis a)at se'ta pengg naann)a dalam ka'angan.

9. Pe'ang khandak

6. Pe'.an.ian H daibiah +A6I ".+enis%.enis a)at= %A)at Pen)ata. %A)at Tan)a. %A)at Na1i %A)at Se' an %A)at Kehendak

(. #a-aan teks= a% m 'id boleh memahami pe'be2aan setiap %Memba-a teks -apan ha'i g ' teks -apan. %Memba-a teks -apan tahniah. %Men lis .a$apan ke1ahaman. %Memba-a teks -apan me'aikan g ' ba' . %Memba-a teks -apan pe'pisahan. %Memba-a teks be'ita= a. be'ita semasa b. be'ita s kan -. be'ita anta'abangsa %Memba-a teks lapo'an %Memba-a teks peng m man

ASUHAN TILA6AH AL&URAN TAHUN 4 7#+;KTI8 ". #a-aan A. Mengenal h ' 1%h ' 1 hi.a>i))ah t nggal be'samb ng 0 dan be'ba'is atas0 ba$ah0 hadapan0 ba'is d a0 mat0 dan sabd . #. Memba-a s 'ah%s 'ah be'ik t dengan bet l dan 1asih. % S 'ah al%bai))inah %S 'ah al%bai))inah %S 'ah al%bai))inah %S 'ah at%tin (. Ha1a2an Mengha1a2 s 'ah%s 'ah be'ik t %S 'ah al%3a'iah %S 'ah al%3a'iah %S 'ah al%2al2alah a%m 'id dapat mengetah i h ' 1 hi.a>i))ah )ang be'bagai ba'is.

a%m 'id dapat memba-a s 'ah dengan baik.

a% m 'id dapat mengha1a2 s 'ah te'tent dengan lkan-a' dan 1asih

*. Ke1ahaman Memahami s 'ah be'ik t se-a'a m m S 'ah al%ma> n ASAS ULUM SFARIAH

a%m 'id dapat mengetah i makna s 'ah.

Akidah A. #e'iman kepada 3ada> dan 3ada' #. Allah be'si1at $ahdaniah %Al%3 d'ah <. Nama%Nama Allah4 Asma> Al%H sna5 % As%salam % Al%hadi ,. Penge'tian dosa dan pahala I#A,AH #e's -i Istin.a> #e's -i da'ipada hadas ke-il S7LAT R k n%' k n S)a'at%s)a'at $a.ib S)a'at%s)a'at sah Si'ah ". Pe'isti$a dig a hi'a> (. M k.i2at al%3 'an *. ,ak$ah 'as l llahsa$ se-a'a s lit dan te'ang 4. Hi.'ah ke habshah 9. Pembesa' mekah mene'ima se' an Ras llah sa$ 6. Tentangan te'hadap 'as l llah sa$. Adab dan akhlak islami)ah ".Adab di dalam kehid pan ha'ian %Adab be'.alan %Adab be'tan)a (.Adab dalam kehid pan be'sosial %Adab dengan o'ang t a %Adab men2ia'ahi .ena2ah dan k b ' %Adab makan dan min m dima.lis ke'amaian %Adab be'.i'an %Adab be'k mp l *. Adab men nt t ilm %Adab semasa disekolah

a%m 'id dapat mengetah i pe'ka'a be'kaitan keimanan. b% m 'id boleh memahami anta'a si1at Allah> -% m 'id dapat mengetah i nama%nama Allah d% m 'id boleh memahami dan membe2akan anta'a dosa dan pahala. a% m 'id dapat memahami penge'tian be's -i dan be'istin.a>

a% m 'id dapat mengetah i pe'ka'a%pe'ka'a )ang be'kaitan dengan ' k n0 s)a'at $a.ib dan s)a'at sah.

a% m 'id dapat memahami pe'.alanan hid p 'as l llah da'i pe'm laan dak$ah sehingga mene'ima tentangan da'ipada ka1i' 3 'aish.

a% m 'id dapat mengetah i adab%adab dalam kehid pan seha'ian me'eka.

b% m 'id boleh memp'aktikkan amalan be'mas)a'akat dalam adb seha'ian.

-%m 'id dapat men.elaskan adab%adab semasa men nt t ilm .

%Adab be'h .ah +a$i Tanda ba-a Mengg nakan tanda ba-aan Memba-a a)at )ang mengand ngi tanda ba-aan Melengkapkan tanda ba-aan pada a)at (. Men ka' teks ' mi kepada .a$i dan melengkapkan tanda ba-a %Men lis a)at pendek dan mengand ngi tanda ba-a mengik t kaedah khat nasakh

a% m 'id boleh mengenal tanda ba-a

b% m 'id boleh memahami dan men ka' teks. -% m 'id dapat men lis a)at pendek.

ASUHAN TILA6AH AL%&URAN TAHUN TI?A 7#+;KTI8 Ta.$id ". H ' 1 Mad (. H k m Ali1 Lam &ama'iah a%m 'id dapat mengenal dan memahami hok m ba-aan mad bese'ta h ' 1%h ' 1n)a. a% m 'id dapat mengenal dan memba-a kalimah )ang memp n)ai h k m ali1 lam 3ama'iah bese'ta h ' 1%h ' 1n)a. a% m 'id boleh memahami hok m ali1 lam s)amsiah didalam ba-aan bese'ta h ' 1%h ' 1n)a. a% m 'id dapat mengenal 1 ngsi ba-aan $a3a1 dalam al%& 'an. a%m 'id dapat memba-a setiap s 'ah dengan baik dan lan-a' bese'ta hok m ta.$id dan maknan)a.

*. H k m Ali1 Lam S)amsiah 4. #a-aan 6a3a1 SURAH ". S (. S *. S 4. S 9. S 6. S 'ah Al%Ka1i' n 'ah Al%8il 'ah Al Ka tha' 'ah al%Ma n 'ah Al%H mai2ah 'ah Al%As'

A. S 'ah At%Takath '' Ahkla3 Islami))ah ".<elik akal (. Konsep p'ihatin *. Sillat ''ahim 4. Konsep baik pe'timbangan 9. Konsep salin be'maa1%maa1an 6. Konsep be'displin A. Konsep se.ahte'a B. Konsep Kebe'sihan C.Konsep be'.i$a besa' a% m 'id dapat men)atakan konsep penge'tian -elik akal. a% m 'id dapat men)atakan konsep se'ta penge'tian p'ihatin dan kelebihann)a. a%m 'id dapat memahami makna sillat ''ahim dalam pe'h b ngan sesama man sia. a% m 'id dapat memahami konsep dan penge'tian memb at pe'timbangan dengan baik. a% m 'id dapat mengetah i konsep be'displin0 -i''i%-i'i se'ta kelebihann)a. a% m 'id dapat memahami penge'tian se.ahte'a se'ta -i''i%-i'in)a dalam kehid pan. a% m 'id dapat men.elaskan pen.agaan kebe'sihan )ang bet l. a%m 'id dapat men)atakan penge'tian se'ta -i''i%-i'i be'.i$a besa' dan 1aedahn)a. a% m 'id dapat men.elaskan penge'tian se'ta kelebihan memp n)ai pendi'ian )ang tetap.

"D. Konsep tetap pendi'ian

I#A,AH ". #ab Solat= % Tahi))at % ,oa & n t %P'aktikalGAmali solat AKI,AH ". Allah membe'i 'e23i

a% m 'id dapat mengha1a2 ba-aan%ba-aan dalam solat se'ta melaksanakan solat dengan bet l dan semp 'na.

a% m 'id dapat memahami dan mengetah i baha$a Allah be'k asa ke atas matn)a dalam pembahagian 'e23i. a% m 'id dapat men.elaskan tentang si1at

(. Allah maha Adil

Allah )ang adil dan saksama te'hadap hambaN)a. *. Allah Maha mene'ima kes) k 'an hambaN)a 4. Allah Maha pemaa1 dan Pengamp n. a% m 'id boleh men.elaskan tentang si1at pen)a)ang Allah te'hadap hambaN)a )ang be's) k '. a% m 'id dapat memahami tentang si1at Allah )ang maha pemaa1 dan pengamp n te'hadap hambaN)a )ang melak kan dosa ke- ali s)i'ik

SIRAH ". Pe'kah$inan Ras l llah (. Pe'isti$a Ha.a' l as$ad *. Nabi M hammad mene'ima $ah) 4. ,ak$ah Ras l llah +A6I ". Pe'kataan be'imb han di a$al dan di akhi'= % di a$al @di> % di a$al @be'> % di a$al @te'> % di a$al @ke> % di a$al @me dan mem> % di akhi' @an> % di akhi' @kan> % di akhi' @lah> % di akhi' @ i> (. Men lis pe'enggan pendek. a% m 'id dapat mengik ti dan memahami pe'.alanan hid p Ras l llah da'i a$al pe'kah$inan baginda sehingga kepada dak$ah dengan te'at ' dan semp 'na.

a% m 'id dapat mengenal 0 memba-a0 dan men lis imb han di a$al dan di akhi'.

a%m 'id boleh men lis a)at 'ingkas )ang be'pe'enggan pendek.

ASUHAN TILA6AH AL%&URAN TAHUN ,UA 7#+;KTI8 #a-aan a% m 'id boleh mengenal se'ta ". ba'is s k n memb n)ikan h ' 1 be'bagai ba'is dan (. ba'is diba$ah mengetah i -a'a ba-aann)a. *. ba'is dihadapan

4. ba'is s)addah 9. tema= Allah be'si1at $ . d0 $ahdaniah 6. S 'ah al%ikhlas A. S 'ah al%ka1i' n B. S 'ah al%Masad C. s 'ah al%ka tha' "D. s 'ah An%nas' "". s 'ah alma> n "(. S 'ah Al%3 'aish Akhlak Islami))ah ".Konsep kes) k 'an (. Allah maha be'k asa *. Konsep b diah 4. konsep ke. . 'an. 9. konsep m a1akat

a%m 'id dapat mengetah i si1at%si1at Allah a% m 'id dapat memba-a s 'ah dengan 1asih dan lan-a'

a%m 'id dapat mengetah i e'ti kes) k 'an sebena'. a% m 'id dapat memahami makna kek asaan Allah0 se'ta sebab tak t keoada Allah. a% m 'id dapat pen.elasan mengenai hak% hak hamba te'hadap pen-iptan)a. a% m 'id dapat men)atakan e'ti ke. . 'an a%m 'id dapat memahami e'ti m a1akat dalam kehid pan se'ta akibat tidak be'm a1akat. a%m 'id dapat mengetah i tentang pe'l n)a be'si1at saba' dalam ses at pe'ka'a. a%m 'id dapat memahami dan men)atakan konsep da)a saha. a%m 'id dapat mene'angkan -a'a mengha'gai masa dengan bet l. a% m 'id dapat memahami dan mene'angkan konsep )akin di'i. a% m 'id dapat memahami dan mengetah i konsep be'dika'i

6. konsep saba' A. konsep da)a saha B. konsep mengha'gai masa C. konsep )akin di'i "D. konsep be'dika'i. Ibadat Solat "%Pe'ka'a membatalkan solat (%#a-aan doa i1titah dan s 'ah al%1atihah *%Pe'lak an ' k k0iktidal0 dan s . d 4%, d k anta'a d a s . d0d d k tahi)at akhi'0salam +a$i

a%m 'id boleh men)atakan pe'ka'a )ang membatalkan solat a%m 'id dapat melaksanakan pe'lak an solat dengan bet l bese'ta ba-aan

". pe'kataan s k kata te'b ka (. pe'kataan s k kata te't t p *. pe'kataan s k kata te'b ka dan te't t p. 4. pe'kataan pin.aman da'i bahasa a'ab 9. pe'kataan pin.aman bahasa Ingge'is.

a% m 'id dapat memahami pen lisan s k kata te'b ka dan te't t p se'ta dapat men lis dengan baik. b%m 'id dapat menge.a pe'kataan )ang dipin.am da'ipada bahasa asing.