Anda di halaman 1dari 48

MODUL 10

IKAN HIASAN JENIS BERTELUR

Modul ini akan membolehkan murid mengenal pasti spesis ikan hiasan jenis bertelur, membiakkan ikan hiasan secara kecil-kecilan, mengasuh, memilih dan memasarkannya.

OBJEKTIF
Di akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat : 1. 2. 3. 4. . !. Mengenal pasti spesis ikan hiasan jenis bertelur. Mengenal pasti jantina ikan dan memilih induk untuk pembiakan Menjalankan pembiakan spesis ikan hiasan terpilih. Mengasuh benih ikan sehingga boleh dipasarkan. Menjalankan pengredan ikan hiasan. Membungkus ikan hiasan untuk dipasarkan.

KANDUNGAN MODUL
Unit 10.1 Unit 10.# Unit 10.% Unit 10.& : Pembia an i an An!e" : Pembia an i an Ba$b : Pembia an i an Pe"a!a : Pembia an i an Ema'

Unit 10.1 : Pembia an i an An!e" (Pterophyllum scalare)

MAKLUMAT RUJUKAN
1. Pen(a)*"*an
"kan #ngel mempunyai tubuh pipih dan tajam di hujung mulutnya. $irip dorsal dan analnya terbuka lebar ke arah ekor. Di bahagian dada terdapat sepasang sirip ber%arna putih yang terjuntai menjangkau ke ekornya. &arna di bahagian ba%ah tubuhnya kelabu berkilat. Di bahagian atas kepalanya coklat kehitaman. "kan ini boleh membesar sehingga 1 cm. Mor'ologinya yang berbentuk disk dan suka berenang lambat di pertengahan akuarium menjadikan ia sangat digemari sebagai ikan hiasan. "kan ini tahan lasak dan pemakanannya mudah. "a boleh diberi makanan blood wonn, Daphnia sp., Moina sp., jejentik nyamuk dan pelet. "kan ini sesuai diternak di dalam tangki akuarium secara berkumpulan.

Ikan Angel yang biasa terdapat di dalam pasaran Ikan Angel sesuai dipelihara di dalam akuarium yang ditanam tumbuhan akuatik hidup

#. Penent*an +antina
"kan jantan mempunyai badan lebih besar daripada ikan betina. Dari pandangan atas kelihatan perutnya yang pipih dan kepalanya lebih besar. (ahagian atas antara mulut dan sirip dorsal )dahi* berbentuk cembung. &arnanya lebih terang. +iang genitalnya kecil, panjang berbentuk ,-.. "kan betina pula mempunyai sai/ badan lebih kecil. Dari pandangan atas kelihatan

perut ikan betina lebih besar dan kepalanya lebih kecil. (ahagian antara mulut dan sirip dorsal rata. &arnanya tidak secerah ikan jantan. +iang genitalnya lebih tebal dan membengkak berbentuk ,0. apabila ikan telah matang. 1abiat ikan betina juga kurang agresi' berbanding ikan jantan.

%. Pen+a!aan in(*

"nduk ikan #ngel boleh diternak di dalam tangki 'iberglas, tangki simen atau di dalam akuarium. "kan ini hidup dengan baik di dalam air dengan kadar p2 air antara !. hingga 3.4. 5engudaraan diperlukan untuk kepadatan ternakan yang tinggi. "kan ini matang setelah berumur 3 bulan ke atas dan sai/nya lebih kurang 3. cm. 0ntuk tujuan pembiakan induk ikan ini perlu diberi makanan hidup seperti Moina sp., Daphnia sp. atau blood worm 2 kali sehari. "kan #ngel yang dipelihara di dalam tangki secara berkumpulan memilih pasangannya sendiri untuk membiak.

&. Pembia an
"kan #ngel boleh dibiakkan dengan pelbagai kaedah. (ekas seperti tangki akuarium berukuran minimum 34 6 34 6 34 cm, besen plastik atau baldi plastik boleh digunakan. Di dalam tangki pembiakan diletakkan potongan paip 5-7 sepanjang 8 hingga 14 cm sebagai substrat untuk ikan melekatkan telurnya. 5ersenya%aan biasanya berlaku pada %aktu malam. 9eesokan harinya terdapat sekelompok telur di substrat pembiakan yang disediakan. 1elurnya berjumlah antara 244 hingga 844 biji bergantung kepada sai/ induk betina. $elepas telur disenya%akan kedua-dua induk ikan akan menga%asi telurnya sehingga menetas. 1elur yang tidak disenya%akan ber%arna putih dan akan ditelan oleh induknya. 1elur yang telah disenya%akan ini boleh juga dipindahkan ke tangki lain untuk ditetaskan. 1angki penetasan perlu diberi pengudaran secukupnya dan dicampur sedikit methylene blue untuk

mencegah jangkitan kulat. 1elurnya menetas dalam masa 24 hingga 44 jam pada suhu 23o7 hinga 34o7.

1. Pen+a!aan ana
0ntuk memperoleh kadar kemandirian yang tinggi, : bahagian air digantikan dengan air baru dan kotorannya dibersihkan. +ar;a ikan tidak diberi makanan sehingga hari ke 4. #pabila anak ikan ini mulai berenang ianya boleh diberi makan kuning telur atau /ooplankton seperti infusoria atau artemia sebanyak 2 hingga 3 kali sehari. $etelah berumur 2 minggu anak ikan ini diberi makan Moina sp. atau Daphnia sp. $etelah berumur 3 minggu dimasukkan pula ke dalam tangki asuhan tanah pada kepadatan 44 ekor per meter padu. $elepas berumur 2 bulan anak ikan akan mencapai sai/ 3 hingga 4 cm dan boleh dipasarkan dengan harga 24 ke 34 sen seekor.

ikan Angel bertelur

Angel (wild type) dan Angel marble

Ba)an ,an! b-"e) (i!*na an 'eba!ai '*b't$at *nt* men!*m.*" te"*$ i an An!e"

Tumbuhan akuarium berdaun lebar

Batu atau pasu bunga yang dibalikkan

Tumbuhan hiasan plastik

Paip P ! yang dipasang dengan kedudukan "#$

Unit 10.1 : Pembia an i an An!e" (Pterophyllum scalare)

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN


1. 2. 3. 4. . $ebuah tangki akuarium berukuran 3 6 4 6 4 cm 5eralatan pengudaraan lengkap dengan sistem penapis $epuluh )14* pasang induk ikan #ngel 5aip 5-7 yang dipasang secara condong 4 < $edikit larutan methylene blue.

TUGASAN
Menghasilkan benih ikan #ngel secara pembiakan semula jadi di dalam akuarium

PEN/APAIAN STANDARD
1. 2. Dapat mengenal pasti spesis ikan #ngel yang bermutu. Mengenal pasti jantina dan memilih induk yang matang untuk dibiakkan. 3. Mengasuh benih ikan sehingga boleh dipasarkan.

Unit 10.1 : Pembia an i an An!e" (Pterophyllum scalare)

LANGKAH KERJA

10 Pen,e(iaan tan! i (an .e$a"atan


a* $ediakan 4 buah tangki akuarium di tempat yang kurang gangguan. b* "sikan air sebanyak = bahagian. c* Masukkan beberapa titik larutan anti klorin. d* 5asang sistem pengudaraan dengan kekuatan sederhana. e* +etakkan potongan paip 5-7 yang di pasang pada jubin kedudukan 4 < pada salah satu sudut akuarium. '* (iarkan tangki semalaman.

#0 Me"e.a' an in(*
a* 5ada keesokan hari lepaskan sepasang induk ikan angel yang terpilih ke dalam tangki. b* $eparuh bahagian tangki pembiakan hendaklah ditutup dengan kertas surat khabar untuk mengelakkan gangguan semasa ikan menga%an.

%0 Peme$)atian
a* 1empoh untuk ikan angel mulai membiak adalah tidak menentu. b* "nduk ikan jantan dan betina akan berdekatan dan membersihkan permukaan substrat, ini adalah penunjuk yang ikan angel akan membiak dalam tempoh masa terdekat. c* 5erhati dan rekodkan kelakuan ikan semasa menga%an ke dalam borang khas.

&0 Meneta' an te"*$


1. $etelah telur ikan dihasilkan dan senya%akan, induk ikan perlulah dibiarkan menga%asinya sehingga telur menetas.

2. Masukkan sedikit larutan methylene blue ke dalam tangki untuk mengelakkan jangkitan kulat ke atas telur yang tidak tersenya%a. 3. 5enternak hendaklah elakkan dari sering menghampiri atau mengetuk dinding tangki semasa induk menga%asi telurnya. "ni kerana sebarang gangguan akan menyebabkan induk menjadi liar dan memakan telurnya.

10 Men!a'*) beni)
a* $etelah telur menetas, induk perlu dibiarkan menjaga anaknya sehingga anaknya mulai berenang. b* 9eluarkan kedua-dua induk setelah anak ikan ini mulai berenang. c* (eri makanan seperti Moina sp. atau Artemia sp. sehingga anak ikan berumur 2 hingga 3 minggu. d* 5elihara anak ikan sehingga berumur 3 hingga 4 bulan atau sehingga boleh dipasarkan .

20 Men3a3at $e -( .embia an
7acatkan segala maklumat dan pemerhatian ke dalam borang rekod pembiakan yang disediakan.

%ambara&ah menun&ukkan kedudukan tangki pembiakan ikan Angel

Unit 10.1
8

: Pembia an i an An!e" 4Pterophyllum scalare*

PENILAIAN
1* >yatakan perbe/aan ikan #ngel yang telah matang. "nduk jantan "nduk jantan 1abiat &arna badan (entuk kepala 2* senaraikan 3 jenis makanan yang sesuai untuk induk ikan #ngel a. b. c. .............................................. .............................................. .............................................. "nduk betina

3* $enaraikan 4 jenis substrat yang boleh digunakan untuk mengumpul telur ikan #ngel. a. b. c. d. ............................................. ............................................. ............................................ ............................................

4* #pakah 'ungsi methylene blue yang dicampurkan ke dalam air sebelum telur menetas? #. 0ntuk mengelakkan telur dimakan oleh induknya (. 0ntuk mengelakkan telur tersenya%a dijangkiti kulat 7. 0ntuk mengelakkan jangkitan bakteria berbahaya. D. 0ntuk meningkatkan kadar kehidupan anak.

Unit 10.# : Pembia an i an Ba$b

MAKLUMAT RUJUKAN

1. Pen(a)*"*an
1erdapat beberapa spesies dalam kumpulan "kan (arb, iaitu Tiger Barb (Barbus tetra'ona), Tiger Barb tempatan (Barbus penta'ona) %olden Barb (Barbus s(hubertl), !heny Barb (Barbus titteya), Bla(k )uby Barb (Barbus nigrofas(iatus) dan )osy Barb (Barbus (on(honius)* "kan ini cantik, akti' mudah dipelihara dan dibiakkan. la berasal dari ka%asan #sia dan #'rika. $ebahagian besar spesis #sia terdapat di "ndia, Malaysia, "ndonesia dan sebahagian >egeri 7hina. "kan (arb ialah ialah sejenis omni;or kecuali beberapa spesies seperti +ampam $ungai (Puntius s(hwanenfeldii) dan +ampam $iam (Puntius altus) ialah jenis herbi;or. "kan (arb boleh menyesuaikan diri dalam di pelbagai kualiti air. 1ernakan di dalam akuarium memerlukan sistem penapisan dan pengudaraan. Aenis yang biasa diternak dalam akuarium adalah jenis yang kecil. "kan ini dapat hidup selama 2 hingga 3 tahun.

#. Menent* an +antina
"kan (arb jantan mempunyai %arna yang lebih cerah sementara yang betina ber%arna agak pucat. $etelah matang induk betina mempunyai perut yang lebih buncit dan induk jantan mempunyai bentuk badan yang langsing. "kan jantan pula lebih agresi' berbanding dengan ikan betina. "kan betina yang telah cukup matang menunjukkan si'at yang berlainan dengan ikan yang belum matang iaitu pergerakannya agak kurang dan lebih suka berada dalam kedudukan menunggingkan bahagian abdomennya ke atas dan bahagian kepalanya ke ba%ah. 9eadaan ini adalah sebagai petanda baha%a ikan betina ini bersedia untuk membiak.

14

%. Pen+a!aan in(*
0ntuk penghasilan benih secara komersial induk ikan (arb diternak di dalam kolam tanah berukuran antara 4.4 hingga 4.2 ha. 9olam perlu dibaja dengan baja organik terlebih dahulu sebelum induk dilepaskan. "nduk yang telah berumur 4 bulan ke atas ditangkap dan dipelihara di dalam tangki simen untuk penyesuaian sebelum dibiakkan. "nduk jantan dan betina diasingkan selama seminggu dan diberi makanan hidup seperti Moina atau cacing tubi'e6.

&. P$-'e' .embia an


0ntuk membiakkan ikan ini, sangkar pembiakan (breeding trap) digunakan untuk mengelakkan induk memakan telurnya. $angkar ini diperbuat daripada jaring netlon bermata 4.3 cm dan berukuran !4 6 34 cm. $ebanyak 14 hingga 1 pasang induk dilepaskan ke dalam sangkar itu pada %aktu petang. 5ada keesokan hari biasanya ikan akan membiak dan menghasilkan telur. 1elur tersenya%a akan jatuh ke dasar tangki melalui lubang-"ubang di jaring itu. Dengan cara ini telur tersenya%a tidak dimakan oleh induk lain selepas menga%an. $ekiranya induk tidak membiak sehingga 32 jam, ia perlu dikeluarkan dari sangkar pembiakan. Bleh kerana telur ikan (arb berkeadaan melekit sebahagian kecil telur itu akan melekat pada jaring dan menjadi habuan ini ini selepas menga%an. $elain daripada sangkar, baldi atau besen plastik ber%arna gelap juga boleh digunakan. $etiap sebuah bekas dimasukkan sepasang induk ikan (arb. $ejambak tumbuhan akuatik dimasukkan ke dalam setiap bekas itu untuk merangsang penga%anan. $elepas telur dihasilkan induk perlu segera dikeluarkan pada keesokan harinya. $epasang induk dapat menghasilkan 344 hingga 44 biji telur setiap kali pembiakan. 1elur ikan (arb berkeadaan melekit. 1elur yang dihasilkan dikumpulkan dalam akuarium berukuran !4 6 34 6 34 cm dengan kedalaman air 1 cm untuk ditetaskan. +arutan methylene
11

blue dicampurkan ke dalam tangki penetasan untuk mengelakkan jangkitan kulat. 1angki penetasan perlu diberi pengudaraan perlahan-lahan. 5engeraman pada suhu air 2! hingga 23<7 dan mengambil masa 24 hingga 24 jam untuk telur menetas. +ar;a yang baru menetas berukuran antara 2 hingga 2. ;ertikal. 1. Pen+a!aan ana 1elur ikan yang menentas akan menghasilkan lar;a ikan. 5eringkat selepas menetas sehingga ianya boleh berenang dikenali sebagai peringkat yolk+sa(* 5ada peringkat yolk-sac ini anak ikan tidak mengambil sebarang makanan luar (e,ternal food)* lanya hanya bergantung kepada makanan yang terkandung di dalam yolk telur sehingga bekalan itu habis. 5ada akhir peringkat yolk+sa( anak ikan akan berenang secara mendatar (hori'ontal)* 5eringkat yolk+sa( ini mengambil masa selama 3 hari. 5ada hari keempat anak ikan bolehlah diberi makanan air hijau (green water) yang dikumpul dari ternakan ikan 9eli atau 1ilapia. #ir hijau ini mengandungi /ooplankton seperti "n'usoria. $etelah berumur seminggu anak ikan diberi pula makan Moina* $etelah berumur 2 minggu anak ikan diternak di dalam kolam asuhan. Di dalam kolam asuhan anak ikan perlu diberi makanan tambahan seperti pelet halus. 9olam asuhan perlu ditambah baja untuk menggalakkan pertumbuhan plankton. 2asil boleh dikutip dan dipasarkan setelah anak ikan berumur 3 bulan. mm, tidak ber%arna (transparent) bertaburan di atas lantai akuarium. #nak ikan yang masih lemah ini sekali sekala bergerak secara

12

Tiger barb

!herry barb

%olden barb

13

Unit 10.# : Pembia an i an Ba$b

PANDUAN KERJA

BAHAN DAN PERALATAN


1. 4 buah tangki akuarium berukuran 3 6 4 6 4 sm 2. $epuluh )14* pasang induk ikan (arb 3. Cmpat )4* buah sangkar pembiakan. $angkar ini boleh disediakan sendiri menggunakan jaring netlon atau kotak jaring dari kedai menjual plastik. 4. Cmpat )4* jambak tumbuhan akuatik. . 244 gram garam halus. !. $edikit anti klorin )-odium hipoklorit* bentuk hablur atau cecair. 3. 4 gram sodium bikarbonat )baking powder* atau p2 do%n yang boleh diperoleh dari kedai akuarium boleh digunakan untuk menurunkan p2 air. 8. $edikit larutan methylene blue.

TUGASAN
Menghasilkan benih ikan (arb secara pembiakan semula jadi di dalam akuarium

PEN/APAIAN STANDARD
1. Dapat mengenal pasti spesis ikan (arb yang bermutu. 2. Mengenal pasti jantina dan memilih induk ikan (arb yang matang untuk dibiakkan. 3. Mengasuh benih ikan sehingga boleh dipasarkan.

14

Unit 10.# : Pembia an i an Ba$b

LANGKAH KERJA

10 Pen,e(iaan .e$a"atan
a* $ediakan 4 buah tangki akuarium di tempat yang kurang gangguan. b* "sikan air sebanyak = bahagian tangki. c* Masukkan beberapa titik larutan anti klorin ke dalam tangki. d* 5asangkan sangkar pembiakan. e* Masukkan satu jambak tumbuhan air seperti !abomba sp atau .ydrilla sp ke dalam sangkar pembiakan. '* (iarkan tangki selama semalaman.

#0 Me"e.a' an in(*
a* 5ada keesokan hari lepaskan sepasang induk ikan (arb yang telah dipilih ke dalam tangki yang telah disediakan.

%0 Peme$)atian
a* 7erapan perlu dilakukan pada %aktu pagi, tengah hari dan petang. b* 5erhati dan rekodkan kelakuan induk ikan semasa menga%an.

&0 Meneta' an te"*$


a* 1elur dihasil bertaburan di bahagian dasar tangki. 9emudian keluarkan induk dari dalam tangki pembiakan. b* 1itikkan sedikit larutan methylene blue ke dalam tangki pembiakan untuk mengelakkan jangkitan kulat ke atas telur. c* 5asangkan sistem pengudaraan yang kecil.

10 Men!a'*) beni)
a* $etelah telur ikan menetas buangkan : bahagian air dari dalam tangki dan gantikan dengan air baru. b* #nak ikan yang masih belum berenang tidak perlu diberi makan. c* $etelah anak ikan mulai berenang, iaitu sekitar umur 3 hari berikan makanan kuning telur rebus selama seminggu . d* $etelah anak ikan berumur seminggu bolehlah diberi makanan seperti Moina sp. atau Artemia sp sehingga anak ikan berumur 2 hingga 3 minggu. e* 5elihara anak ikan sehingga berumur 3 hingga 4 bulan atau sehingga boleh dipasarkan .

20 Men3atat $e -( .embia an.


1. 7atatkan segala maklumat dan pemerhatian pembiakan ke dalam borang rekod pembiakan yang disediakan.

1!

Unit 10.#

: Pembia an i an Ba$b

PENILAIAN

1. >yatakan kita? a. b. c. d. e.

jenis spesies ikan (arb yang biasa terdapat di pasaran negara

................................................................. ................................................................. ................................................................. ................................................................ .................................................................

2. >yatakan utama induk betina ikan (arb yang boleh digunakan untuk pembiakan. #. &arna yang cerah dan pergerakannya lebih akti' dari biasa. (. #bdomennya buncit dan bulat dan suka berkeadaan menunggingkan bahagian abdomennya ke atas. 7. (ahagian mulutnya ber%arna merah cerah untuk menarik perhatian ikan berlainan seks. D. "kan suka berenang dalam keadaan berkumpulan untuk mencari pasangan. 3. #pakah Dungsi sangkar pembiakan? #. Mengelakkan induk ikan dari bergaduh sesama sendiri. (. Mengurangkan gangguan sekitaran terhadap induk yang akan menga%an. 7. Mengelakkan induk ikan memakan balik telur yang telah dihasilkan. D. Mudah mengalihkan induk ke tempat lain apabila induk telah selesai menga%an.

13

4. 5ilih kenyataan yang ti(a menepati ciri pembiakan ikan (arb. #. "kan (arb ialah sejenis ikan yang bertelur dan telurnya berkeadaan melekit. (. "kan (arb melakukan persenya%aan di luar badan 7. "kan (arb suka memakan telurnya apabila telah selesai menga%an. D. "kan betina mempunyai %arna yang lebih menarik dari ikan jantan. . #nak ikan pada peringkat yolk sa( tidak perlu diberi makanan tambahan kerana #. Mulut anak ikan terlalu kecil untuk menelan makanan tambahan. (. Makanan tambahan tidak sesuai untuk diet anak ikan pada peringkat ini. 7. Makanan tambahan akan menurunkan kualiti air dan boleh menyebabkan anak ikan mati. D. #nak ikan boleh mendapat bekalan makanan yang mencukupi dari nutrient di dalam yolk telur.

18

Unit 10.#

: Pembia an i an Ba$b

REKOD PEMBIAKAN
>ama pelajar 1ingkatan (il 1 2 3 4 : : 7atatan

5erkara Aenis ikan $ai/ tangki Mutu air )p2* 5enyediaan air 5engudaraan 5erangkap telur )breeding trap*

Medium pembiakan

8 @ 14 11 12 13

"nduk ikan (ilangan induk 1arikh masuk induk 1arikh membiak 1arikh telur menetas Makanan anak ikan

14

9elakuan anak ikan

1@

10.% Pembia an i an Pe"a!a (Betta splendens)

MAKLUMAT RUJUKAN

1. Pen(a)*"*an
"kan 5elaga, Betta splendens berasal dari 1hailand dan 9ampuchea. "kan ini telah lama dibiakkan oleh penternak tempatan. &arna badan dan siripnya lebih cantik dan bersai/ lebih besar dari ikan 5elaga tempatan (Betta imbellis)* "kan 5elaga dapat hidup dengan baik pada sekitar yang buruk dan air yang kotor kerana ia mempunyai satu struktur pada bahagian insangnya yang dikenali sebagai labyrinth. $truktur berbentuk reranting ini dapat menyerap oksigen dari atmos'era ke dalam darahnya. 9ita juga dapat lihat sekali-sekala ikan ini akan mengambil udara dari atmos'era untuk berna'as. Bleh kerana itu juga ia dikenali sebagai "kan 5ena'as 0dara.

#. Penent*an +antina
"kan jantan matang berukuran 3.4 hingga 8.4cm. $iripnya panjang dan ber%arna-%arni seperti biru, hijau, ungu, merah, merah jambu dan campuran %arna. (entuk sirip ekor juga pelbagai seperti bentuk panjang, bentuk pecah
24

dua (double tail) dan bentuk sikat ((ombtail)* Aantina ikan boleh ditentukan apabila ikan telah mencapai kematangan seksual iaitu setelah ikan berumur sekitar 4 bulan ke atas. "kan jantan matang terlebih dahulu daripada ikan betina. "anya dapat dipastikan apabila %arna ikan mulai muncul dan si'at agresi' mulai dilihat di kalangan ikan itu.

%. Pemi"i)an in(*
"nduk diberi makanan asli seperti Moina sp atau cacing tubi'e6 sebelum dibiakkan. "ni adalah bertujuan untuk menggalakkan pertumbuhan gonad yang baik. "nduk betina mempunyai perut yang buncit dan genital papillea yang ber%arna putih. "nduk jantan berumur 4 bulan ke atas adalah yang terbaik untuk dijadikan induk. "nduk jantan atau betina yang terlalu tua kurang menghasilkan kejayaan dalam pembiakan.

&. Pembia an 'e3a$a -me$'i"


5emilihan induk bergantung kepada jenis yang hendak dibiakkan. 5embiakan kacukan (hybridi'ation) antara jenis boleh dijalankan kerana ia di dalam genus yang sama. 0ntuk menjalankan pembiakan secara besar-besaran, tangki simen berukuran 4m 6 4m 6 44 cm boleh digunakan. Masukkan air sedalam 24 cm dimasukkan ke dalam tangki simen itu. $ebanyak 24 buah bakul sampah plastik dimasukan di dalam tangki tadi dan ditenggelamkan sebahagian daripadanya. 5okok keladi bunting (/i(hhornia (rassipes), kubis air (Pistia stratiotes) atau !abomba sp* boleh digunakan sebagai medium untuk induk jantan membuat sarang buihnya (bubble+nest)* "nduk jantan dimasukkan pada %aktu pagi ke dalam sebuah tangki pembiakan yang mengandungi beberapa jambak tumbuhan akuatik. #ir yang digunakan untuk pembiakan hendaklah disimpan lama. 9adar p2 yang terbaik ialah sekitar !. . Daun ketapang atau rumput kering yang direndam diguna untuk menurunkan kadar kemasaman air dalam tangki itu. &alau bagaimana pun air paip boleh digunakan kerana kebanyakan ;arieti ikan ini
21

telah boleh menyesuaikan diri untuk pembiakan dalam kurungan. 1angki pembiakan ditempatkan di ka%asan teduh dan terlindung dari pancaran matahari. 9ebiasaannya pada pagi esoknya sebahagian induk jantan telah membuat sarang buih. $eekor induk betina yang matang kemudian dimasukkan ke dalam tangki itu untuk membiak. 5embiakan biasanya berlaku selepas sehari kemudian. 5asangan ini mengambil masa beberapa ketika selama 1 hingga 2 jam untuk menga%an. 1elur tersenya%a ber%arna kekuning-kuningan, kelihatan terkumpul di dalam sarang buih. (agi induk yang pertama kali membiak boleh menghasilkan telur kira-kira 244 biji tetapi induk yang besar boleh mencapai 344 biji. $etelah selesai membiak, induk betina perlu dikeluarkan segera dari dalam tangki pembiakan. "nduk betina perlu dira%at menggunakan larutan a(rifla0ine untuk memulihkan luka yang dialami semasa menga%an. "nduk jantan menjaga sarang dan telurnya sehingga menetas 9adar penetasan bergantung kepada suhu air. 5ada suhu air 23 o7, telur menetas selepas 2E hari manakala pada suhu 28 o7 ia menetas dalam tempoh satu hari sahaja. #nak ikan yang baru menetas berukuran 1. hingga 2.4 mm dan bergantung di sarang buih sepanjang peringkat yolk-sac selama 3 hari. 5ada peringkat ini anak ikan tidak diberi makan. 5ada hari ke 4 anakanak ikan mulai berenang. 5ada masa ini induk jantan dan bakul sampah dikeluarkan supaya anak ikan dapat berenang ke seluruh ka%asan tangki. $elepas 2 minggu paras air dalam tangki pemeliharaan ditingkatkan.

1. Pen+a!aan beni)
$elepas menetas hingga berumur 4 minggu adalah paling kritikal dan perlu penjagaan rapi. 9adar kematian di peringkat ini boleh mencapai 44F. Makanan pertama ialah kuning telur rebus atau air hijau )/ooplankton* yang diberikan 2 kali sehari. $etelah berumur 2 minggu anak ikan mencapai sai/ hingga !mm. 5ada peringkat ini Moina sp. boleh diberikan sehingga benih berumur 4 minggu. $elepas itu anak ikan dipindahkan ke dalam tangki yang lebih besar atau mengurangkan kepadatannya dengan cara memindahkan
22

sebahagiannya ke dalam tangki lain. Di peringkat ini selain dari Moina sp., anak ikan diberi makanan hampas kelapa ) (opra (ake* yang dimasak bersama-sama beras. Makanan lain yang sesuai ialah jenis tepung (powder) yang mengandungi protein tinggi ) growbes*. 1angki pemeliharaan perlu didedahkan sedikit di ba%ah cahaya matahari untuk merangsang perkembangan %arnanya. $elepas 3 hingga 4 bulan %arna ikan, terutama ikan jantan akan mulai kelihatan. $irip pel;ik dan sirip ekor ikan jantan kelihatan lebih panjang. $i'at agresi' juga telah ketara di kalangan ikan jantan. 5ada peringkat ini pengasingan dilakukan dengan memasukkannya di dalam botol kecil seekor dalam setiap botol. 2. Pemb*n! *'an *nt* .a'a$an 7ara pembungkusan "kan 5elaga untuk pasaran adalah berbe/a dengan ikan lain lain kerana si'at agresi' dan pena'as udara. "kan 5elaga jantan dimasukkan secara indi;idu dalam karung plastik berukuran 3. 6 1 cm. "nduk betina dimasukkan di dalam plastik berukuran 34 6 4 cm dengan kadar 144 ekor setiap karung. 5engudaraan air dalam bungkusan ialah lebih kurang 34F oksigen dan 34F angin biasa.

23

Pelbagai &enis Betta yang dibiakkan untuk tu&uan komersial

24

MAKLUMAT DIPEROLEHI DARI 5EB SITE


http:GGagrolink.moa.myGdo'Gppat 5usat 5enyelidikan 5erikanan #ir 1a%ar (atu (erendam 3 3 4, MC+#9# Mohamad Haini $uleiman C I mail

A. MEMBIAK DAN MEMELIHARA BETTA (Betta splendens) 1. Pen(a)*"*an


Minat memelihara ikan hiasan sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. $ejak kebelakangan ini ikan pelaga )(etta* mendapat tempat di hati peminat ikan kerana ianya tidak kira dari kalangan kanak-kanak sehinggalah golongan de%asa. Trend semasa adalah untuk mendapat jenis J fan(yJ untuk dijadikan hiasan atau dipertandingkan. $eekor ikan baka baru yang istime%a mencapai harga ratusan ringgit. Betta splendens ialah nama sainti'ik yang diberi oleh $leeker pada tahun 18 4 diambil dari perkataan Aa%a iaitu 1ader Bettah* Bettah bermaksud si'at yang tahan lasak dan wader memba%a maksud ikan kecil. $ebagai ikan yang membina sarang buih ketika membiak ikan jantan lebih menunjukkan si'at Jparental careJ menga%asi anaknya sehingga mampu hidup sendiri. 0ntuk membiakan ikan ini tidaklah terlalu sulit. "anya boleh dijalankan sebagai akti;iti sambilan. 9eperluan untuk pembiakan ikan adalah seperti tangki pembiakan, tangki pembesaran, sedikit ruang untuk memeliharanya disamping pengetahuan asas penjagaan induk dan 'rynya. Kamai orang tetah berjaya membiakkannya baik secara sambilan, sepenuh masa atau komersial. Masing-masing ada teknik dan rahsianya tersendiri. 1idak kira
2

sama ada jenis biasa atau J fan(yJ asas membiakkan ikan (etta adalah serupa. (erikut dinyatakan beberapa tangkah untuk membiakkan ikan (etta:

#. P$a .embia an 4conditioning0


"nduk jantan dan betina diasingkan, seekor jantan dipelihara di dalam sebuah bekas sementara betina di dalam akuarium secara komuniti. 5elbagai makanan boleh diberikan tetapi keutamaan ialah makanan hidup seperti Moina, tubife, worm atau blood worm*

%. Pen,e(iaan tan! i .embia an


1angki berukuran 34 6 2 6 2 cm adalah memadai. 1angki diisi separuh

penuh dengan air paip atau air hujan yang telah diheningkan. Di bahagian ba%ah tangki diletakkan satu keratan paip 5-7 1! cm untuk induk betina bersembunyi ketika induk jantan bertindak aggresi'.

&. Men3am.*$ an in(*


Mula-mula induk jantan dimasukkan ke dalam tangki pembiakan. #pabila ia telah membina sarang buih, ini menunjukkan kesediaanya untuk membiak. 0ntuk menggalakkan proses ini ikan betina boleh dimasukkan di dalam sebuah botol dan diletakkan di dalam tangki pembiakan untuk merangsang ikan jantan.

1. Memb*at 'a$an! b*i)


"kan jantan membuat sarang buih dengan mengambil udara atmos'era dan menghembuskan satu buih yang berbaur dengan mu(us dari dalam mulutnya. (uih-buih ini bercantum antara satu sama lain membentuk segumpal sarang. 5ada mula diperkenalkan akan berlaku pergaduhan antara induk jantan dan

2!

betina. $ehingga pada satu ketika apabila kedua-dua induk telah bersedia menga%an, ianya akan berada di ba%ah sarangnya dan mulai menga%an.

2. Men!a6an
$emasa menga%an ikan jantan dan betina akan membelitkan badannya antara satu sama lain. "kan jantan akan memusingkan badan ikan betina beberapa kali sehingga telur matang dikeluarkan dan serentak dengan itu ikan jantan mensenya%akannya. 1elur tersenya%a tenggelam ke dasar tangki. "kan jantan segera memungutnya dan menghembuskannya ke dalam sarang buih. (uih yang rosak akan dibaiki oleh ikan jantan dari masa ke semasa. 5roses tersebut akan berulang-ulang dan mengambil masa 1 hingga 1E jam .

7. Pen+a!aan te"*$
$ebaik sahaja selesai menga%an induk betina perlu segera dikeluarkan dan tangki pembiakan dan dira%at sekiranya mengalami kecederaan. (iarkan induk jantan menga%asi telur sehingga menetas.

8. Pen+a!aan 9$,
1elur menetas selepas 24 hingga 34 jam selepas disenya%akan. "kan jantan sentiasa menga%asi sarangnya, membina semula sarang yang rosak, menangkap 'ry yang terlepas dan memasukkan semula ke dalam sarang. $elepas 3 hari 'ry akan berenang dan perlu diberi makanan. Makanan pertama terbaik untuknya ialah makanan semula jadi yang terdapat dalam air hijau )green %ater* yang boleh didapati dari air ternakan ikan seperti tilapia atau keli yang telah lama. 9aedah lain ialah dengan menyediakan brine shrimp nauplii )#rtemia* yang baru menetas. $etelah berumur hari boleh diberi makanan rumusan berbentuk serbok. Dry berumur 3 hingga 14 hari perlu dipindahkan ke dalam tangki pemeliharaan yang lebih besar untuk

23

pembesaran dengan diberi makan Moina atau blood worm yang dicincang. 1angki pemeliharaan tidak perlu diberi pengudaraan.

:. Pemb-t-"an
$etelah berumur 3 bulan ikan jantan mulai aggresi' dan perlu diasingkan secara indi;idu di dalam botol. "ni adalah bertujuan untuk mengelakkan ikan berla%an sesama sendiri dan untuk menjamin kualiti ikan sebelum dipasarkan. "kan betina boleh dipelihara dalam tangki secara komuniti. 0ntuk penghasilan komersial perlu dipastikan ruang yang mencukupi dan bekas yang banyak untuk menyimpan jantan.

B. PERLU DIAMBIL K"RA SEMASA MEMBIAKKAN BETTA


Aika ikan betina belum bersedia, ikan jantan akan mencederakannya sehingga mati. Aika ikan jantan belum bersedia menerima ikan betina atau sarang buihnya belum siap disediakan ianya juga akan bertindak ganas terhadap ikan betina. $ebaliknya jika betina telah bersedia tetapi jantan belum lagi, ikan betina pula akan bertindak agresi' terhadap ikan jantan. $ekiranya jantan masih belum menyiapkan sarangnya kadang kala betina akan melepaskan telurnya tanpa disenya%akan oleh ikan jantan.

/. PANDUAN MEMELIHARA BETTA


5ada asalnya ikan (etta memerlukan air dengan p2 rendah sekitar !. hingga

untuk hidup dengan baik. 9ini kebanyakan ikan (etta yang dihasilkan

secara komersial di negara kita telah dapat menyesuaikan diri dengan pelbagai p2 air. (ekalan air domestik yang neutral juga sesuai untuk ternakan ikan (etta. "kan (etta jantan yang terpilih boleh dipelihara dalam botol kaca atau plastik kecil secara indi;idu untuk mengelakkan dari dicederakan oleh ikan yang sejenis dengannya. "kan (etta betina boleh dipelihara bersama ikan
28

lain yang toleran seperti Kasbora, #ngel dan >eon 1etra. Clakkan dari ikan yang gemar menggigit sirip ikan lain (fin nipper) seperti .alf+)ed /ye tetra, atau Tiger Barb* (etta ialah sejenis omni;or dan boleh diberi sebarang makanan termasuk plankton, cacing, jejentik dan pelet. la adalah ikan tahunan )annual 'ish* dan hayatnya lebih kurang satu atau dua tahun. #dalah tidak digalakkan untuk mengeluarkan %ang ratusan atau ribuan ringgit hanya untuk membeli seekor ikan yang diidamkan. (erbe/a pula jika anda membelinya untuk dijadikan induk yang bakal mengeluarkan hasil berlipat kali ganda.

D. PANDUAN MEM"LIH JENIS BETTA


5elbagai jenis (etta fan(y boleh dibeli di pasaran tempatan ketika ini seperti jenis yang ber%arna merah, kuning dan hitam. 1terdapat juga jenis yang berkilat )metalli(* seperti hijau dan biru, pelbagai %arna dan bercorak marble* 1erdapat juga yang mempunyai ekor yang panjang (0eil tail, (omb tail atau palm leaf), jenis berekor pendek )short fin*, ekor cabang dua (double tail) dan berbentuk ekor guppy atau half moon* &arna ikan dan jenis sirip adalah mengikut selera indi;idu peminat. 7iri penting yang perlu diambil kira dalam memilih (etta ialah dilihat keadaan siripnya semasa berenang dan mengembang. $irip yang sangat terbentuk ke ba%ah dan terlipat kelihatan tidak bermaya dianggap tidak bermutu. (ahagian ekornya mestilah agak selari dengan badannya semasa ikan berehat atau berenang. Ckor jenis panjang yang berlipat atau bergulung menunjukkan ikan sudah tua atau telah lumpuh (paralyse) adalah tidak menarik. $irip ikan yang kuncup menunjukkan ikan kurang sihat atau kurang selesa dengan sekitarannya. 0ntuk memilih jantan yang bertenaga perlu dipastikan terdapatnya buih di dalam bekasnya sementara ikan betina dipilih dari indi;idu yang kelihatan ceria dengan sirip terbuka luas, %arna menarik dan memberangsangkan.

2@

Ikan sepat boleh dibiakkan dengan kaedah hampir sama dengan Betta

34

P$-'e' .en!a6anan i an Betta

Induk &antan membuat sarang buih

Induk &antan dan betina di(ampurkan dalam tangki pembiakan

Induk &antan menge&ar induk betina

Induk &antan membengkukkan badannya kepada induk betina semasa mengawan

Proses ini berlaku selama beberapa minit

Telur tersenyawa yang dihasilkan dikutip oleh induk &antan dan diletakkan di dalam sarang buih*

10.% Pembia an i an Pe"a!a (Betta splendens)

31

PANDUAN KERJA
BAHAN DAN PERALATAN
1. $epuluh )14* buah besen plastik berukuran garis pusat. 2. Dua puluh )24* jambak tumbuhan air jenis Pistia sp. 3. $epuluh bekas minuman plastik.

TUGASAN
Menghasilkan benih ikan (etta secara pembiakan semula jadi di dalam akuarium

PEN/APAIAN STANDARD
1. Dapat mengenal pasti spesis ikan (etta yang bermutu. 2. Mengenal pasti jantina dan memilih induk yang matang untuk dibiakkan. 3. Mengasuh benih ikan sehingga boleh dipasarkan 4. Mengred dan memilih ikan yang berkualiti untuk pasaran.

32

Unit 10.% : Pembia an i an Pe"a!a (Betta splendens)

LANGKAH KERJA
10 Pen,e(iaan .e$a"atan
a* $ediakan 4 buah tangki akuarium berukuran 4 6 4 6 4 cm di tempat yang kurang gangguan. b* "sikan air sebanyak = bahagian dengan air yang telah disimpan semalaman. c* Masukkan sejambak tumbuhan akuatik seperti Pistia sp atau !abomba sp. untuk tempat pembiakan. ikan membuat sarang biuh dalam setiap tangki

#0 Me"e.a' an in(*
a* 5ada keesokan hari lepaskan seekor induk jantan yang telah dipilih ke dalam tangki pembiakan. b* 5ada keesokan harinya induk jantan akan membuat sarang buih di celah-celah tumbuhan akuatik. $arang buih yang dibina oleh induk jantan ini adalah sebagai penunjuk baha%a ikan jantan telah bersedia untuk membiak. c* Masukkan induk betina ke dalam tangki dimana induk jantan telah sedia membuat sarang buihnya. Mana-mana induk jantan yang belum membina sarang buih tidak perlu dimasukkan induk betina kerana induk jantan yang tidak bersedia membiak akan mencederakan induk betina dengan teruk yang boleh mengakibatkan maut. d* (iarkan sehingga beberapa hari sehingga induk jantan betul-betul bersedia untuk membiak barulah diperkenalkan induk betina ke dalam tangki pembiakan itu. e* Kekodkan kelakuan induk-induk ini semasa kedua-duanya mulai berjumpa. '* 5ada keesokan harinnya pasangan induk ini akan mulai menga%an. Kekodkan semua kelakuan ikan semasa menga%an.

33

&0 Meneta' an te"*$


a* $etelah telur dihasil dan senya%akan induk betina perlu dikeluarkan segera untuk mengelakkan induk jantan terus menerus mencederakannya. b* "nduk jantan dibiarkan menga%asi telur dan sarang buihnya sehingga telur menetas.

10 Men!a'*) beni)
a* $etelah telur menetas induk jantan perlu dibiarkan menjaga anaknya sehingga anaknya mulai berenang. b* 9eluarkan induk jantan setelah anak ikan ini mulai berenang. c* $etelah anak ikan mulai berenang iaitu sekitar umur 3 hari berikan makanan kuning telur rebus selama seminggu . d* (eri makan Moina sp. atau Artemia sp sehingga anak ikan berumur 2 hingga 3 minggu. "kan yang telah berumur 3 atau 4 minggu diberi makan blood worm. e* #ir perlu ditukar : bahagian sekali setiap seminggu. '* #nak ikan jantan akan mulai menunjukkan si'at agresi' lebih cepat dari ikan betina. "kan yang mulai berla%an perlu dimasukkan di botol seekor dalam setiap satu botol. "kan betina boleh dibesarkan dalam kumpulan sehingga matang. g* 5elihara anak ikan sehingga berumur 3 hingga 4 bulan atau sehingga boleh dipasarkan.

20 Memb*at $e -( .embia an.


Kekodkan segala maklumat pembiakan berdasarkan borang rekod pembiakan yang disertakan

34

Unit 10.%

: Pembia an i an Pe"a!a 4Betta splendens0

PENILAIAN

1. (erikan nama sainti'ik bagi ikan 5elaga ................................ .............................. 2. $ebutkan 3 jenis makanan hidup yang baik untuk induk ikan 5elaga sebelum pembiakan dijalankan. a* ............................................ b* ............................................ c* ............................................ 3. "kan 5elaga hidup dengan baik di dalam air yang ........................ dengan p2 sekitar ..................... 4. $truktur labyrinth yang terdapat di bahagian belakang insang ikan 5elaga ber'ungsi sebagai. ....................................................................................................................... ....................................................................................................................... . (uih yang dibina oleh ikan jantan sebelum membiak be'ungsi sebagai ....................................................................................................................... !. 5ilih kenyataan berikut yang ti(a jantan untuk dijadikan induk. #. Mempunyai %arna yang menarik dan sirip yang terbuka dengan sempurna (. "kan jantan membuat sarang biuh dengan banyaknya di ba%ah daun tumbuhan air. bertepatan dengan kesesuaian induk

7. "nduk

jantan akan mencederakan induk betina dengan teruknya

sekiranya tidak dikeluarkan dengan segera setelah selesai membiak. D. "nduk betina perlu dibiarkan menga%asi sarang buih dan telurnya sehingga menetas sesuai dengan si'at keibuannya. 3. "nduk jantan perlu simpan seekor di dalam sebuah botol bertujuan untuk #. 0ntuk mempercepat tumbesaran. (. Mengelakkan ikan berla%an sesama sendiri dan menjaga kualiti sebelum dipasarkan. 7. 0ntuk menjimatkan ruang penyimpanan sebelum di pasarkan. D. Mudah menjalankan pengredan ikan sebelum dipasarkan. 8. 9riteria yang paling mudah untuk memilih induk betina untuk pembiakan ialah #. &arna yang lebih cerah dan sirip yang cantik (. 5erut buncit dan genital papillea terkeluar dan kelihatan ber%arna putih. 7. "kan betina berkeadaan lebih agresi' di kalangan ikan-ikan lain D. "kan mulai membuat buih di celah-celah tumbuhan akuatik @. 5ilih si'at-si'at yang ti(a terdapat pada ikan 5elaga betina #. "kan betina mempunyai %arna yang kurang menarik dari ikan jantan (. "kan betina tidak boleh dipelihara bersama-sama dalam akuarium sehingga ke peringkat de%asa kerana suka berla%an sesama sendiri sehingga mengalami kecederaan teruk 7. "kan betina perlu dikeluarkan dari tangki pembiakan kerana tidak mempunyai si'at keibuan dan tidak tahu menga%asi telurnya. D. "kan betina tidak membuat sarang buih.

3!

14. 9enapakah pengudaraan tidak diberikan di dalam tangki pembiakan ikan (etta. #. "kan (etta sejenis pena'as udara. (. 5engudaraan akan merosakkan sarang buihnya. 7. "nduk-induk akan melompat keluar tangki apabila diberi pengudaraan yang banyak. D. 5engudaraan menyebabkan ikan kurang tenteram semasa menga%an.

33

10.& Pembia an i an Ema' ) Carassius auratus)

MAKLUMAT RUJUKAN

!ontoh+(ontoh &enis ikan /mas

1. Pen!ena"an
5erusahan menghasilkan ikan emas secara komersial giat dijalankan di negeri Aohor, 5erak dan 5ulau 5inang. Aenis ikan emas yang terdapat di pasaran adalah Branda, 5earlscale, 7omet, 5ompom, Moor, 1eleskop, +ionhead, Kanchu dan lain-"ain.

#. Menent* an +antina
Aantina ikan ini boleh dibe/akan dari si'at mor'ologi luarnya. "kan jantan berbadan yang lebih kurus (slender) berbanding dengan ikan betina yang gemuk dan bulat )rounded*. "kan jantan juga dikenali dari sirip pektoralnya yang terdapat biji mutiara kecil. (iji-biji ini jelas kelihatan setelah ikan matang atau semasa musim pembiakannya.

38

%. Pen+a!aan in(*
"nduk ikan dipelihara di dalam kolam tanah berukuran 4.41 hingga 41 ha. atau tangki simen berukuran 6 6 4.3m. Makanan yang diberikan ialah pelet yang mengandungi 34 hingga 3 F protein. $isa gandum yang diadun bersama 'ish meal, diberi 2 kali sehari juga boleh digunakan. "nduk yang diternak di dalam tangki simen biasanya diberi makan makanan yang tidak mengotorkan air seperti pelet timbul, Moina sp, cacing tubi'e6 atau cacing darah )blood %orm*.

Lambar ladang ternakan ikan Cmas. "nduk dipelihara di dalam tangki simen. 9iambang digunakan untuk mengumpulkan telur semasa pembiakan.

&. P$-'e' Pembia an


$ebelum pembiakan dijalankan induk jantan dan induk betina diasingkan selama seminggu. 5embiakan mula dijalankan pada %aktu pagi. 1angki berukuran 2 m 6 2 m dan kedalaman air 4.3 m diisi dengan air yang telah disimpan selama 3 hari. 9iambang (/i(homia (rassipes) digunakan untuk media pengumpul telurnya. #kar tumbuhan air ini dibersihkan dan direndam dengan larutan methylene blue 24 ppm selama 14 hingga 1 minit sebelum digunakan. Di dalam tangki pembiakan yang berukuran lebih kurang 2m 6 2m dilepaskan sebanyak 14 pasang induk. (iasanya ikan mula menga%an pada
3@

%aktu malam atau a%al pagi. 1elur yang dihasilkan terlekat pada akar kiambang. 5ada keesokan harinya induk dikeluarkan dari tangki pembiakan. 1elur tersenya%a yang dihasilkan ditetaskan dengan memberi pengudaraan dan aliran air. lanya menetas dalam tempoh 34 hingga 3 jam. #nak yang baru menetas yang masih diperingkat yolk+sa( bergantung pada akar kiambang sehingga 3 hari tidak perlu diberi makan.

2eladi Bunting digunakan sebagai medium pengumpul telur

Induk yang telah matang dan sesuai untuk pembiakan

1. Pen+a!aan ana

44

5okok kiambang dibuang setelah telur menetas. Makanan hidup seperti "n'usoria, Koti'er atau Moina sp yang ditapis diberikan apabila lar;a ikan yang mulai berenang. 0ntuk mengelakkan gangguan terhadap anak itu ia dibesarkan di dalam tangki pembiakan hingga berumur 3 hingga 14 hari sebelum ianya dimasukkan ke dalam kolam asuhan. 0ntuk pengeluaran secara komersil, mengasuh rega di dalam kolam tanah adalah kaedah yang terbaik dan ekonomik. 9olam asuhan berukuran diantara 4.1 hingga 4.3 ha dan kedalaman 1.4 m digunakan. 9olam asuhan perlu dikeringkan airnya terlebih dahulu dan dedahkan kepada cahaya matahari selama 3 hingga 4 hari. 9olam yang telah dikeringkan kemudian ditabur dengan kapur pertanian )7a7B 3* pada kadar 1 kg G 14 m2. 0ntuk menambahkan kesuburan kolam, baja organik seperti hampas kacang soya (soya bean waste), serbuk ikan (fish meal) tahi ayam dan baja organik seperti 1$5 atau urea ditabur ke dalam kolam. #nak ikan yang berumur 3 hingga 14 hari dan bersai/ 1.4 cm dilepaskan di dalam kolam asuhan pada kadar 14,444 hingga 1 ,444 G 4.1ha. 9adar hidup sehingga sai/ 2.4 hingga 2. cm biasanya disekitar 4 hingga !4F. Makanan tambahan seperti 'ish meal atau sisa tepung gandum diberikan setiap hari. $etelah berumur 1 hingga 1E bulan dan bersai/ antara 2 hingga 3 cm anak ikan ditangkap dan dipilih untuk pengredan. #nak ikan yang berkualiti dibesarkan sehingga boleh dipasarkan dan yang kurang baik dijual sebagai makanan ikan.

41

Ternakan ikan emas di dalam tangki simen

Anak ikan /mas disimpan di dalam tangki akuarium sebelum dipasarkan

Induk ikan /mas

Ikan yang sedia untuk dipasarkan

42

10.& Pembia an i an Ema' ) Carassius auratus)

PANDUAN KERJA
BAHAN DAN PERALATAN
1. 2. 3. Cmpat )4* buah tangki akuarium berukuran 3 6 4 6 4 cm Cmpat )4* pasang induk ikan Cmas (eberapa jambak tumbuhan air yang mempunyai akar seperti kiambang, /i(horrnia (rassipes* 1umbuhan akuatik ini ber'ungsi sebagai perangkap telurnya. 4. . !. $edikit larutan methylene blue. $edikit anti klorin. 5eralatan pengudaraan seperti aerator bateri atau elektrik, air stone, air tubing.

TUGASAN
Menghasilkan benih ikan Cmas secara pembiakan semula jadi di dalam akuarium

PEN/APAIAN STANDARD
1. 2. Da.at men!ena" .a'ti '.e'i' i an An!e" ,an! be$m*t*. Men!ena" .a'ti +antina (an memi"i) in(* (ibia 3. 4. an. ,an! matan! *nt*

Men!a'*) beni) i an 'e)in!!a b-"e) (i.a'a$ an. Men!$e( (an memi"i) i an ,an! be$ *a"iti *nt* .a'a$an.

43

Unit 10.# : Pembia an i an Ema' 4Carassius auratus0

LANGKAH KERJA
10 Pen,e(iaan .e$a"atan
a* $ediakan 4 buah tangki akuarium di tempat yang kurang gangguan. b* "sikan air sebanyak = bahagian. c* Masukkan beberapa titik larutan anti klorin. d* Masukkan satu jambak tumbuhan air yang mempunyai akar ke dalam tangki pembiakan. (ahagian akar tumbuhan air perlu dicelup dengan larutan methylene blue uantuk mengurangkan risiko telur dijangkiti kulat.

#0 Me"e.a' an in(*
a* 5ada keesokan hari lepaskan seekor induk betina dan dua ekor induk jantan ke dalam tangki yang telah disediakan.

%0 Peme$)atian
a* 7erapan perlu dilakukan pada %aktu petang untuk memastikan sama ada ikan mulai menga%an. b* 9ebiasaannya pada keesokan hari ikan akan dilihat menga%an. c* "nduk jantan mengejar induk betina dan apabila induk betina telah terangsang ia akan melepaskan telur di celah-celah akar tumbuhan air. "kan jantan pula akan mensenya%akan telur itu. d* 1elur ikan ini berkeadaan melekit dan akan melekat pada akar tumbuhan akuatik. e* Kekodkan kelakuan ikan semasa menga%an.

&0 Meneta' an te"*$


a* $etelah telur dihasilkan dan induk selesai menga%an induk hendaklah segera dikeluarkan dari tangki pembiakan. 9egagalan memindahkan

44

telur akan menyebabkan induk-induk ikan tadi memakan balik telur yang telah dihasilkan. b* (uangkan : bahagian air dan ganti dengan air yang baru. c* 1itikkan sedikit larutan methylene blue ke dalam tangki pembiakan untuk mengelakkan jangkitan kulat ke atas telur. d* 5asangkan pengudaraan yang kecil.

10 Men!a'*) beni)
a* $etelah telur menetas buangkan : bahagian air dan gantikan dengan air baru. b* #nak ikan yang baru menetas akan melekat pada akar tumbuhan akuatik. c* $etelah anak ikan mulai berenang iaitu sekitar umur 3 hari tumbuhan air perlu dibuangkan dari tangki pembiakan. d* Lantikan sekali lagi : bahagian air tangki dengan air baru. e* (erikan makanan kuning telur rebus sebagai makanan pertama anak. Makanan ini perlu diberikan sehingga anak ikan berumur seminggu. '* $elepas itu pemberian makanan diteruskan dengan Moina sp. atau Artemia sp sehingga anak ikan berumur 2 hingga 3 minggu. g* $ekirannya anak ikan terlalu banyak ianya perlu dipendahkan ke dalam tangki lain atau tangki yang lebih besar untuk mempercepat tumbesarannya. h* 5elihara anak ikan sehingga berumur 3 hingga 4 bulan atau sehingga boleh dipasarkan.

20 Memb*at 3atatan .embia an.


a* Kekodkan segala maklumat pembiakan berdasarkan borang rekod pembiakan yang disertakan.

Unit 10.&

: Pembia an i an Ema' 4Carassius auratus0

PENILAIAN

1. 1uliskan nama sainti'ik bagi ikan Cmas ................................... .............................. 2. (erikan perbe/aan antara induk jantan dan betina ikan Cmas yang sesuai untuk dijadikan induk "nduk Aantan ..................................................... .................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... "nduk betina ..................................................... ..................................................... ..................................................... ..................................................... .....................................................

3. Mengapakah akar tumbuhan air yang digunakan untuk memerangkap telur ikan Cmas perlu direndam dengan larutan methylene blue? ................................................................................................................. 4. Mengapakah air di dalam tangki pembiakan perlu diganti sebanyak : bahagian dengan air baru sebaik sahaja ikan selesai membiak? ................................................................................................................. . #pakah ciri utama pada ikan Cmas jantan yang telah cukup matang dan bersedia untuk membiak? .................................................................................................................

4!

!. Manakah diantara 'aktor-'aktor berikut yang ti(a kejayaan penghasilan benih ikan Cmas?

mempengaruhi

#. Makanan yang berkualiti untuk induk sebelum dibiakkan. (. Memberi makanan sebaik sahaja telur menetas. 7. #danya substrat pembiakan seperti kiambang atau lain-lain. D. #danya 'aktor perangsang seperti air baru. 3. Mengapakah kedua-dua induk ikan Cmas perlu dikeluarkan dari dalam tangki pembiakan sebaik saja ikan seselai membiak? #. 0ntuk mengelakkan gangguan terhadap telur tersenya%a (. Mengelakkan dari induk memakan balik telur yang telah dihasilkan 7. Mudah mengganti air baru D. 0ntuk mengelakkan induk jantan mencederakan induk betina. 8. 9uning telur rebus biasanya digunakan sebagai makanan pertama anak ikan yang mulai berenang. Mengapakah makanan ini dipilih? #. Mengandungi protin yang tinggi (. (utiran halus halus kuning telur sesuai dengan sai/ mulut ikan dan kandungan nutrient di dalamnya sememangnya sesuai untuk anak ikan pada peringkat ini. 7. 9uning telur tidak mengotorkan air. D. (ersih dan bebas bakteria yang boleh menyebabkan penyakit. @. 5ilih kenyataan yang ti(a berkaitan dengan pembiakan ikan Cmas? #. "kan Cmas membiak secara persenya%aan luar. (. 1elur ikan Cmas berkeadaan melekit dan mudah terlekat pada media pembiakan 7. 9edua-dua induk akan menga%asi telurnya sehingga menetas D. #nak ikan tidak perlu diberi sebarang makanan tambahan pada peringkat yolk sa(.

43

14. 5ilih masa yang paling sesuai untuk memberi makanan pertama kepada anak ikan Cmas? #. $ebaik sahaja anak ikan menetas dan melekat pada akar kiambang. (. $ebaik sahaja anak ikan mulai berenang secara mendatar. 7. #pabila anak ikan boleh membuka bahagian mulutnya. D. #pabila salur penghadaman telah terbentuk dengan sempurna.

48