Anda di halaman 1dari 29

Bissmillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

HAKIKAT SHALAT

Adapun kemudian daripada itu, yakni daripada memuji Allah dan mengucapkan shala at kepada !asulullah SAW, maka inilah suatu kitab yang sudah dipindahkan dari bahasa Arab ke bahasa Ind"nesia, supaya mudah bagi "rang yang baru belajar menginginkan Allah# Bah asanya diceritakan dari Abdullah Bin $mar r#a, katanya adalah kamu berduduk pada suatu "rang kelak ke hadapan !asulullah SAW, minta belajar ilmu %ibril a#s, daripada ilmu yang sempurna dunia dan akhirat, yaitu membiasakan dari hakikat didalam shalat lima aktu yaitu ajib bagi kita untuk mengetahuinya#

&ang harus mereka ketahui pertama kali hakikat shalat ini supaya sempurna kamu menyembah Allah, bermula hakikatnya didalam shalat itu atas ' (empat) perkara *

+# B,!-I!I (IH!A.)# /# !$K$0 (.$1A%AH)# 2# S$%$- (.I0!A%)# '# -$-$K (TAB-IL)#

Adapun hakikatnya *

+# B,!-I!I ( IH!A.)

itu karena huru3 ALI4 asalnya dari A5I, bukan api pelita dan bukan pula api bara# Adapun artinya A5I itu bersi3at %ALAL$LLAH, yang artinya si3at K,B,SA!A1 ALLAH TA0ALA,

yang terdiri atas / (dua) perkara * 6 K$AT# 6 L,.AH#

&ang merupakan kudrat dan iradat71ya juga, karena hamba itu tidak mempunyai K$AT dan L,.AH karena hamba itu di7K$AT7kan dan di7L,.AH7kan "leh ALLAH, bukannya kudrat dan iradat Allah itu lemah# Adapun kepada hakikatnya yang si3at lemah itu shalat pada si3at kita yang baharu ini# Adapun yang dihilangkan tatkala B,!-I!I itu adalah pada segala A50AL (perbuatan) hamba yang baharu#

/# !$K$0 (.$1A%AH)

itu karena huru3 LA. A al, asalnya dari A18I1, bukannya angin barat dan bukan pula angin timur# Adapun artinya A18I1 itu bersi3at %A.AL$LLAH yang artinya si3at K,,L9KA1 ALLAH

TA0ALA, yang terdiri atas / (dua) perkara *

6 T$A# 6 .$-A#

&ang merupakan kudrat dan iradat71ya juga# Adapun hamba itu tidak mempunyai T$A dan .$-A# Adapun yang dihilangkan tatkala !$K$0 itu adalah pada segala AS.A (nama) hamba yang baharu#

2# S$%$- (.I0!A%)

itu karena huru3 LA. Akhir, asalnya dari AI!, bukannya air laut dan bukan pula air sungai# Adapun artinya AI! itu bersi3at :AHA! ALLAH yang artinya si3at K,K,!ASA1 ALLAH TA0ALA,

yang terdiri atas / (dua) perkara * 6 HI-$5# 6 .ATI#

&ang merupakan kudrat dan iradat71ya juga# Adapun hamba itu tidak pun mempunyai HI-$5 dan .ATI# Adapun yang dihilangkan tatkala S$%$- itu adalah pada segala 1&AWA (si3at) hamba yang baharu#

'# -$-$K (TAB-IL)

itu karena huru3 HA, asalnya dari TA1AH, bukannya pasir dan bukan pula tanah lumpur# Adapun artinya TA1AH itu bersi3at KA.AL$LLAH yang artinya si3at

K,S,.5$!1AA1 ALLAH

TA0ALA, yang terdiri atas / (dua) perkara * 6 A-A# 6 TIA-A#

&ang merupakan kudrat dan iradat71ya juga# Adapun hamba itu tidak A-A dan TIA-A# Adapun yang dihilangkan tatkala -$-$K itu adalah pada segala W$%$-;<AT hamba yang baharu, karena hamba itu ujudnya A-A. yang artinya hamba tiada mempunyai ujud apapun karena hamba itu diadakan;maujud, hidupnya hamba itu di7hidupkan, matinya hamba itu di7matikan dan kuatnya hamba itu di7kuatkan#

Itulah hakikatnya shalat# Barangsiapa shalat tidak tahu akan hakikat yang empat tersebut diatas, shalatnya hukumnya KA4I! %I1 dan 1AS!A1I, artinya KA4I! K,5A-A ALLAH, ISLA. K,5A-A .A1$SIA, yang berarti KA4I! BATHI1, ISLA. <HAHI!, hidup separuh H,WA1, bukannya he an kerbau atau sapi# Tuntutan mereka berbicara ini ajib atas kamu# %angan shalat itu menyembah berhala ===#

I1ILAH 4ASAL .asalah yang menyatakan sempurnanya "rang TAKBI!AT$L IH!A., iaitu hendaklah tahu akan .A:A!I1AH1&A#

Bissmillahirrahmanirrahiim

K,-$-$KA1 1IAT

Baha a 1IAT itu tempatnya di HATI, tidak berhuru3 dan bersuara sebagai letaknya harus melaksanakan *

7 :ASA- menunjukkan <AT akan SI4AT1&A kepada yang disi3atkan TAK!Imenentukan <AT akan SI4AT1&A dan kepada yang disi3atkan#

7TA0A&$1 sabenar/nya AK$ menyatakan -I!I AK$ dalam TA$HI- Takbiratul Ihram Aku kepada Si3at yang disi3atkan# .aka karamlah -I!I dalam lautan tidak bertepi itu nescaya S9LAT bukan lagi ,18KA$ ; AK$ tetapi AK$ <AT yang melahirkan Kerja Aku dalam rupaku yakni Si3atKu yang nyata dalam kelakuan hambaKu# ,ngkau tiada $5A&A dan K,K$ATA1 untuk melakukan s"lat itu malahan engkau lakukan atas Kurniaan > !ahmat Aku semata7mata# Kenapa engkau merasa ada ke ujudan dalam hidup ini sedangkan W$%$- itu adalah Aku semata7mata ? &ang mengerjakan kelakuanmu itu Aku atas Kudrat > IradatKu#

&ang menentukan aktu pun Aku, Aku punya Ilmu# Tanpa itu engkau tiada hambaku# Aku sengaja menyatakan -I!IK$ padamu dan Aku memuji -iriKu

diatas lidahmu ahai hambaku# %angan sekali7kali ada rasa didalam hatimu baha a engkau mempunyai kemampuan untuk memujiKu # Ketahuilah baha a engkau adalah hambaKu yang 4AKI! berhak menerima 5emberianKu#

T9'8$!$ 5,!A.$

4irman Allah###aku tidak memandang pada rupa yang cantik,pengetahuan mu yang banyak,jika kamu tidak mengenal Aku maka sia7sia amal kebajikan serta sh"lat kamu yaitu umpama debu yang berterbangan di udara di tiup angin#

Saudara ku marilah kita benar benar mengenal Allah Tuhan semesta Alam dengan mengenal diri akan Tuhan siapa si kita ini? $ntuk apa kita di ciptakan? Lailahhaillallah# %ika kita runut l"gikanya begini, Allah adalah termasuk perkara ghaib, yang mengetahui tentang diri Allah hanyalah Allah sendiri, namun !asulullah SAW mengetahui tentang diri Allah sejauh yang Allah beritahukan kepada beliau, demikian pula sahabat, tabi0in dan manusia selanjutnya termasuk diri kita, mengetahui tentang 8aib, Allah sejauh yang Allah in3"rmasikan melalui kitab1ya dan sejauh yang !asulullah SAW ajarkan kepada kita, dimana kita membaca hadits7hadits beliau# .aka !asulullah mengatakan mengetahui tentang 8aib, Allah, itu tidaklah menyalahi# -emikian pula kita mengatakan sesuatu tentang 8aib, Allah, sepanjang itu dilandasi apa7apa yang diin3"rmasikan dari Allah sendiri dan dari !asul1ya maka hal itu tidak menyalahi aturanSA!A#

Bissmillahirrahmanirrahiim

TI18KAT S5!IT$AL .A1$SIA

Tingkatan Spiritual .anusia

Assalamu'alaikum arahatullahi abarakatuhu

%i a .anusia terbagi kedalam ' bagian,yaitu ji a material,ji a tercerahkan, ji a sultan dan ji a illahi#

7%i a material#

7@ji a tercerahkan;akti3@ berada di dalam hati yang hidup# pusat perhatiaannya adalah alam malakut# Ia dapat melihat surga alam ini, para penghuninya, cahaya, da semua malaikat yang ada disana, percakapannya adalah percakapan batin,tanpa kata dan tanpa suara# 5ikirannya selalu terarah kepada hakikat makna rahasia# Tempat kembalinya di akhirat adalah %annah 1a'im, surga yang berisi segala nikmat dari Allah#

7Tempat @ji a sultan@, atau tempat ia menjalankan pemerintahannya, adalah pusat atau inti hati# Tugasnya adalah mencapai makri3at, dan ia harus menanggani pengetahuan tentang semua bentuk makri3at, yang merupakan sarana pegabdiaan kepada Allah# !asullullah mengatakan bah a 'ilmu terbagi

kedalam dua bagianAbagian yang berada pada lidah meneguhkan keberadaan Allah,dan bagian yang ada dalam hati manusia# ilmu Itulah yang mutlak dibutuhkan untuk meraih tujuan manusia#@ buah ilmu yang sejati hanya bisa dicapai "leh akti3itas hati# !asullullah sa bersabda, Al :ur'an memiliki makna lahir dan makna batin#@ Allah S t me ahyukan AlBuran dalam sepuluh lapis makna# lebih tinggi tingkatan maknanya, lebih besar man3aatnya, karena lebih dekat kepada hakikat# %i a sultan akan merasakan takjub dan cinta setelah menyaksiakn mani3estasi keindahan, karunia, dan kesempurnaan Allah#

!umah ji a sultan di akhirat adalah 3irda s7surga sama i#

7%i a illahi maksudnya ji a manusia dianugerahi si3at7si3at illahi di akhirat tempat kembalinya adalah surga tertinggi kedekatan dengan Allah SWT# !uh suci bertahta di pusat hati, yang juga menjadi tempat -ia menyimpan rahasia71ya (sirr)#-alam sebuah hadits :udsi Allah menjelaskan,'.anusia adalah rahasia7Ku dan Aku adalah rahasianya#@ ruh suci berusaha meraih hakikat melalui tauhid# Ia memba a kemajemukan kedalam ketunggalan dengan terus mela3alkan yang ,sa dalam bahasa rahasia Illahi7 bukan lahir yang dapat didengar telinga#

-an jika kau keraskan ucapanmu, sesungguhnya -ia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi#(thahaC/DE*F)

Hanya Allah yang mendengar bahasa ruh suci, dan hanya -ia yang mengetahui keadaannya#

keunggulan ruh suci adalah dapat melihat makhluk yang pertama diciptakan7 keindahan Allah# Ia memiliki rahasia pengelihatan# baginya melihat dan mendengar adalah satu# baginya, perbedaan dalam segala yang dilihatnya# Baginya kekuatan dan murka Allah menyatu dengan si3at keindahan, karunia, dan kasih sayang71&A

ketika manusia menemukan tujuannya,rumahnya, seperti ketika menemukan akal sebab, pikiran yang dulu mengendalikannya tunduk kepada titahnyaA hatinya berlabu kepada keterpes"naan, lidahnya menjadi kelu#Ia tidak memiliki daya untuk menyampaikan kabar tentang semua keadaan ini,,karena tak ada sesuatu pun yang menyamai Allah#

!asulullah sa menjelaskan keadaan ini dengan sabdanya*

@suatu ketika aku pernah sangat dekat kepada Allah sehingga tak se"rangpun, baik malaikat, rasul atau nabi, yang menjadi penghalang atara kami#@itulah makam kesendirian, ketika sese"rang telah mengucilkan dirinya dari segala sesuatu kecuali Allah# Itulah makam kebersatuan, seperti yang Allah perintahkan dalam sebuah hadis Budsi,@.enyendirilah dari semua dan temukanlah kebersatuan#@

kesendirian itu dimulai dengan sirnanya segala yang dunia i# setelah itu, kau akan menemper"leh si3at7si3at Illahi# Itulah makna sabda !asulullah sa #,@hiasi

dirimu dengan si3at Allah#@ @sucikan dirimu, benamkanlah dirimu dalam si3at7si3at Allah#@

Bissmillahirramanirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

%alan &ang Sampai Kepada Allah -alam Shalat

#6GHIJG6##6GHIJG6# #6GHIJG6#

%alan yang sampai kepada Allah di dalam shalat itu Ada empat yakni *

+# Syariat

/# Tarikat

2# Hakikat

'# .akri3at

7 Syariat itu kenyataan yang di7adakan Allah berlakulah Amar dan 1ahi Allah# mana kenyataan itu ? Tubuh atau %asad Anda#Anda selagi manusia berjasad ajib bersyariat

7 Tarikat itu,jalan yang menyempurnakan syariat yang Berlaku pada Hati#Anda berkata @ Lillaahi'Ta'ala @ ,hati Anda meski kekal dengan Allah

7 Hakikat itu keyakinan kita kepada yang ajib dipercaya Hanya satu yaitu Allah,jadi Hakikat itu menyempurnakan 5erbuatan Tarikat berlaku pada sir Hati #

7 .akri3at itu ,5engenalan yang sempurna pada Allah Berlaku di dalam Sir Hati,bukan Hati melainkan sir di -alam Hati#

9leh sebab itu "rang yang sempurna kenal dengan Allah Apa saja yang terpandang dan terlintas ,, apa saja Semuanya itu bukan Allah di dalam hatinya sudah jaKam Keyakinannya bah a Allah itu laysa kamitslihi syia'un

.ari kita telusuri siapa yang memuji dan siapa yang shalat -an apa yang di kehendaki makri3at di dalanm shalat .aka shalat (dan ibadah lainnya) itu bukan makanan

Syariat saja#Tentulah Tarikat ada,Hakikat ada dan .akri3atpun ada ### Bissmillahirrahmanirrahiim

dalil yang menyatakan bah a Allah itu ada di atas Arasy setidaknya ada F ayat dalam Al :ur0an yang secara Bath7i menjelaskan hal itu# Ia adalah* Surat Al A0raa3 ayat L', &unus ayat 2, Ar !a0du ayat +2, Ar !ahman ayat L, Al 4urBan ayat LM, As Sajadah ayat ', dan Al Hadid ayat '#

Siapa tidak melihat Tuhan tidak nyata A-A171&A Berarti Kahir7batinnya masih terhijab#

9rang Tauhid ketika bearada di mana saja,yang di 5andangnya ujud Tuhan saja,tidak ada ujud

Selain71&A#Ingat Hakikat Tauhid @ Laa .aujudun ilallah @

Inilah praktik "rang7"rang Tauhid ,di manapun berada Tetap dalam ujud Allah di pandangnya,sampai Akheratpun -emikian kalau ada masih ujud makhluk dipandangnya Syirik,masih bisa dipermainkan syaitan##

Bissmillahirrahmanirrahiim

%ika bukan karena ,ngkau ya .uhammad Tiada ku ciptakan Alam ini###

Apa Hikmah perkataan C Hadist :udsyE ini dari segi Hakiki ?

' Kalau tidak ada ,ngkau diri .akri3at,tidak akan ada 5ergerakan jasad# Inilah isyarat dua kalimat syahadat

%adi diri .akri3at itu si3at Tuhan %uga !ahasia Tuhan,jadi diri .akri3at itu %adi apa pada kita ini ? %adi !uh

Nahaya .akri3at inilah yang menjadi 3irasatan Sedang 1ur .uhammad itu menjadi 5er#inga#tan Bissmillahirrahmanirrahiim

Berbicara %alan menuju Allah Tidak lah mudah $ntuk -i 5raktekkan #6GHIJG6##6GHIJG6# #6GHIJG6#

' jalan yang sering di sebut/ yaitu *

7sariat,tubuh,KiBirO lailah ha illallahPyaBin 7tariBat,hati,KiBirnya AllahPaimul yaBin 7haBikat,nya a,KiBirnya HuPainul yaBin 7ma'ri3at,sir,KiBirnya AhPainul yaBin

sesungguhnya jalan di atas beserta isinyabelum menghantar kita pada Allah masih ada penjabaran yang lebih hingga kita benar benar sampai dengan meninggalkan jalan empat

sariat7tubuh itu kiblatnya kakbah tariBat7hati kiblatnya baitur ma'mur haBikat7nya a kiblatnya araK ma'ri3at7sir kiblatnya semata mata kepada Allah

kita mengenal akan KhBir ma'ri3at yang berbunyi Ah bah asaO bila masi berhurup dan bersua seperti Ah belumlah sampai pada yang sebenar benar penyerahan diri(melebur) bercerai nanum tidak berpisah bersatu namun tidak berhimpum mencapai haBBul yaBin sangatlah sulit apa lagi kamalul yaBin,mengkaji ilmu seperti titik di ba ah Ba hingga tiada bertitik lagi mengenal KiBir rahasia yang benar benar di rahasiakan temukanlah 1ama Allah yang rahasia dan di keramatkan tiada berhurup dan bersuara yang ada ialah !asa#sem"ga bermam3aat#Aamiin### Bissmillahirrahmanirrahiim

5encarian mu kepada Allah itu menunjukkanya bah a kamu belum

menemukanya# %ika engkau masih berd"a berarti engkau masih meragukan Allah maha adil jika engkau sibuk bersikir untk mendkat kan diri berarti anda belum dekat dngan1ya jika kamu mengejar timur niscaya kamu tetap di barat jika kamu mengejar atas kamu tetap di ba ah karna di smua tempat hanya ada kesenyepan dan kesunyian karna yang ada hanya di disi adanya## Bissmillahirrahmanirrahiim

QIngat, a al manusia menempuh jalan ini (tarekat) akan diberi rahmat karunia yang berlimpah, keajaiban7keajiban diluar kemampuan manusia dan bahkan tak pernah terpikirkan# Kemudian ketika hamba telah senang, Tuhan akan mengujinya dengan derita7derita agar si hamba tidak terlena dengan keajaiban dan kemegahan alam r"hani sehingga tetap 3"kus kepada Allah SWTR# (8uru Su3i)

Bissmillahirrahmanirrahiim

5,SA1 .AK!I4AT 1ABI KHI-I! K,5A-A 1ABI .$SA

#6GHIJG6##6GHIJG6# #6GHIJG6#

5esan .akri3at 1abi Khidir ketika berpisah dengan 1abi .usa, dia (.usa) berkata, QBerilah aku asiatR# %a ab 1abi Khidir * Wahai .usa, jadilah kamu "rang yang berguna bagi "rang lain, %anganlah sekali7kali kamu menjadi "rang yang hanya menimbulkan kecemasan diantara mereka sehingga kamu dibenci

mereka# %adilah kamu "rang yang senantiasa menampakkan ajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka# %anganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan# Apabila kamu mencela sese"rang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi d"sa7d"samu, ahai Ibnu Imr"n= (Al Bidayah Wan 1ihayah juK I hal# 2/M dan Ihya0 $lumuddin juK IS hal# LT)#

+# QWahai .usaR, jadilah kamu se"rang yang berguna bagi "rang lain#

Sebaik7baiknya manusia yang berguna bagi "rang lain karena keberadaannya sangat dibutuhkan dan andaikata dia pergi, mereka merasa kehilangan sehingga yang akan dijadikan panutan tidak ada, dan sebagai penggantinya yang setara3 pun tidak ada#

/# %anganlah sekali7kali kamu menjadi "rang yang hanya menimbulkan kecemasan diantara mereka sehingga kamu dibenci mereka# Kerukunan dan ketentraman lingkungan didambakan disetiap arga# -an apabila ada sese"rang yang membuat resah masyarakat yang menimbulkan kecemasan mereka, kepergiannya tidak akan dinantikan kedatangannya lagi# -engan kepergiannya, masyarakat merasa tentram, keberadaannya disetiap yang ditempati selalu dibenci dan bahkan diusir#

2# %adilah kamu "rang yang senantiasa menampakkan ajah ceria dan janganlah sampai mengerutkan dahimu kepada mereka# .uka cemberut dan kusam menunjukkan ajah atau hati sedih dan kurang senang pada keadaan# Terimalah apa adanya dengan senang hati, jalani saja kehidupan ini dengan

ketabahan dan sabar, alaupun pahit dirasa# Kejadian apapun yang kita alami, pasti Allah akan memberikan hikmah dan pelajaran dibaliknya# -engan demikian kesedihan pun sirna dengan sendirinya, dan ajah kelihatan berseri7seri tampaklah muka ceria#

'# %anganlah kamu keras kepala, atau bekerja tanpa tujuan# Keras kepala adalah si3at yang harus disingkirkan jauh7jauh, karena bisa mengalahkan si3at7si3at baik lainnya, kalau si3at keras kepala masih mend"minasi pada diri yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri bekerja pun tak terarah dan sia7sia

L# Apabila kamu mencela sese"rang, hanya karena kekeliruannya saja# Kemudian tangisi d"sa7d"samu#

.enyalahkan "rang lain atau mencela tidak diperb"lehkan "leh 1abi Khidir karena beliau berlandaskan 3irman Allah dalam surat Al InsyiBaB ayat +M * QSesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kejadiannya)R#

.anusia diciptakan "leh Allah tingkat demi tingkat, salah satunya tingkat pemahaman belum berubah atau berbeda sebab yang dicela tingkat pemahamannya diba ah yang mencela, l"gislah yang mencela atau menyalahkan tidak dibenarkan# 9rang kelas 2 k"k disalahkan "leh "rang kelas L# Seharusnya kelas L yang mengalah, dan harus tahu bah a perbuatan itu kurang benar, segeralah m"h"n ampun kepada Allah dan jangan diulangi lagi#

5esan ke -ua

-iri ayatkan bah a setelah Khidir akan meninggalkan 1abi .usa, dia (Khidir) berpesan kepadanya * Wahai .usa, pelajarilah ilmu7ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu 3ahami, tetapi janganlah sampai kamu jadikan ilmu7ilmu hanya sebagai bahan "m"ngan# (!i ayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir)#

4aham sesuatu ilmu bukan untuk m"dal berdebat, men"nj"lkan sesuatu 3aham yang berseberangan dan 3aham yang baru selesai dipelajarinya itu adalah yang paling benar sehingga bangga atas g"l"ngannya itu dan mengajak adu argument bah a dialah yang paling benar sendiri, ini tidak dibenarkan sebab berdebat itu tidak diperb"lehkan sebagaimana surat Al BaBarah ayat +2M *

QKatakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal -ia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepada 1ya kami mengikhlaskan hatiR#

Berseberangan 3aham yang sudah diyakini tidaklah perlu diusik satu sama lain karena masing7masing sudah k"k"h dalam keyakinannya hanya saja ajakan "rang7"rang yang masih ngambang atau yang belum iman#

5esan ke tiga#

+# Wahai .usa, sesungguhnya "rang yang selalu memberi nasehat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan "rang7"rang yang mendengarkan#

.emberi nasehat kepada "rang lain janganlah mengharapkan sesuatu imbalan apapun kecuali ridha Allah dan tugas menyampaikan# Tugas menyampaikan dan mensyiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim, 3irman Allah dalam surat Al Hajj ayat 2/ mengatakan *

Q-emikianlah (perintah Allah)# -an barang siapa mengagungkan syiar7syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketaB aan hatiR#

-an kita sendiri jangan merasa b"san7b"san untuk menengarkan para penceramah itu termasuk th"labul ilmi yang di ajibkan pada setiap muslim, alaupun ilmunya banyak#

/# .aka janganlah kamu berlama7lama dalam menasehati kaummu#

Berilah nasehat singkat, padat, berisi dan yang penting tidak memb"sankan

2# -an ketahuilah bah a hatimu itu ibarat sebuah bejana yang harus kamu ra at dan pelihara dari hal7hal yang bisa memecahkannya#

Iman didalam hati belum tentu sudah k"k"h tanpa djaga dan dira at dan dipelihara karena lapisan luar hati masih dipenuhi "leh ha a na3su yang selalu mengajak ke arah perbuatan yang kurang baik# .aka dari itu aspadalah dalam menjaga hati jangan sampai hati terpengaruh dari hasutan syaitan yang cara penyusupan penyerangannya le at ha a na3su# Begitu hati sudah terkena

pengaruh ha a na3su pecahlah hati ini# -an hati7hatilah dalam menjaganya#

'# Kurangilah usaha7usaha dunia imu dan buanglah jauh7jauh dibelakangmu, karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya#

-unia yang kita tempati ini tidaklah selamanya kita tempati dan setelah selesai hidup kitapun pindah di alam lain, maka kumpulkan amal kebajikan untuk m"dal menuai di akhirat nanti# %angan buang7buang temp", tanamlah amalmu untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat, apabila tidak ditanami amal kebajikan apa yang diambil disana kita akan rugi di dunia dan di akhirat# Waktu kita di dunia hanya sebentar, tidaklah lama sebagaimana keterangan surat An 1aKiyat ayat 'T *

Q5ada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan7akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di aktu s"re atau di pagi hariR#

L# Kamu diciptakan adalah untuk mencari tabungan pahala7pahala akhirat nanti#

Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma0ru3 nahi munkar# .engerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat serta mencegah hal yang munkar untuk diri sendiri dan dilanjutkan kepada "rang lain yang menjalani hal yang munkar yang dilarang#

T# Bersikap ikhlaslah dan bersabar hati menghadapi kemaksiatan yang dilakukan kaummu#

Sabar dalam menghadapi kemaksiatan dilingkungannya, ini bukan berarti diam tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan menggantikan dengan perbuatan yang baik# Apabila mengalami kesulitan, bersabarlah, mencari s"lusinya dan jalan keluar yang baik#

F# Hai .usa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan (ilmu) mu, karena tempat yang k"s"ng akan terisi "leh ilmu yang lain

Ke ajiban manusia yang berilmu untuk membagi ilmunya kepada "rang lain yang membutuhkan, bukan ilmu yang diberikan kepada "rang lain itu habis tetapi malah sebaliknya justru bertambah banyak# Apa sebabnya?# Karena, ilmu yang kita berikan kepada "rang lain dengan ikhlas dan ridha, Allah pun ridha menambah ilmu 1ya kepada "rang tersebut#

U# %anganlah kamu banyak meng"m"ngkan ilmumu itu, karena akan dipisahkan "leh kaum ulama0#

.embicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan predikat ilmu mukasya3ah dengan "rang yang diluar kel"mp"knya yang masih diba ah jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan terjadi kurang baik bagi dirinya juga bagi "rang lain# 5endapat mengenai hal ini, Imam Al 8h"Kali mengatakan, 5engetahuan7 pengetahuan yang begini yang hanya b"leh dikemukakan melalui isyarat, tidak diperkenankan untuk diketahui setiap manusia# Begitulah halnya dengan "rang yang berpengetahuan tersebut tersingkap padanya, dia tidak b"leh

mengungkapkannya kepada "rang yang pengetahuan tersebut tidak tersingkap atasnya# (Su3i dari <#<# hal# +U+)#

M# .aka bersikaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan tau3iB hidayah Allah untukmu

.enjalani kehidupan dengan kesederhanaan ini berartisudah meninggalkan kehidupan keterikatan dengan kedunia ian# Banyak t"k"h7t"k"h Su3i yang tadinya hidup dalam keme ahan ditinggalkannya untuk hidup dalam kesederhanaan# -engan hidup sederhana hatinya tidak disibukkan dengan harta# Ibadah kepada Allah lebih tenang dan khusu0, dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan#

+D# Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa b"d"hmu (ketidak pedulian) yang selama ini menyelimutimu#

.enahan dan menyingkirkan si3at7si3at yang kurang baik bukan main susahnya kalau tidak dilandasi dengan dKikir k"lbu, sebab dKikir kalbu dapat mengikis si3at7 si3at yang kurang baik yang sekian lama membelenggu diri# -engan dKikrullah yang dikerjakan di kalbu, disamping menghilangkan si3at7si3at yang kurang baik, si3at7si3at yang baik pun menguasai diri dan menambah ketenangan dan ketentraman hati#

++# Itulah si3at "rang7"rang ari3 dan bijaksana, menjadi rahmat bagi semua# 9rang7"rang ari3 identik dengan "rang7"rang Su3i, "rang7"rang Su3i kebanyakan

adalah para ali Allah yang menjadi rahmat bagi semua "rang#

+/# Apabila "rang b"d"h datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kede asaan serta keteguhan hatimu# .eredam kemarahan "rang yang memarahi di a ali melatih penahanan ha a na3su dan meredam keinginan ha a na3su yang ingin berg"lak# Setelah mampu meredam ha a na3su, meredam amarah "rang lain dengan kelembutan si3at dan keteguhan hati#

+2# Hai putra Imr"n, kamu sadari bah a ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit# Ilmu yang dipunyai manusia itu hanya sedikit, itupun Allah lah yang memberinya sedangkan ilmu yang Allah miliki tak terhingga sebagaimana di surat LuBman /F* Q-an seandainya p"h"n7p"h"n di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering) nya, niscaya tidak akan habis7habisnya (dituliskan) kalimat Allah# Sesungguhnya Allah .aha 5erkasa lagi .aha BijaksanaR#

+'# Sesungguhnya menutup7nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap se enang7 enang adalah menyiksa diri sendiri# .enutupi kekurangan diri sendiri juga sama dengan menutup diri yang tidak mau menerima dari luar diri# Akhirnya keb"d"han yang didapatkan sebaiknya si3at terbuka atau keterbukaan dari segala hal akan terbukalah hal7hal yang tersembunyi# Termasuk dapat terbukanya ilmu Allah maka jangan tutupi dirimu, terbukalah

+L# %anganlah kamu buka ilmu ini jika kamu tidak bisa menguncinya# %angan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika tidak tahu bagaimana membukanya, hai putra

Imr"n# .embuka ilmu adalah tugas se"rang guru, mursyid, atau pembimbing# %adi beliau sudah mampu membuka dan menutup ilmu# Kenapa ilmu yang sudah dijalani "leh se"rang murid ditutup?, disebabkan si murid ada kesalahan besar yang sudah tidak dapat diajak memperbaiki untuk meluruskan pelajaran ilmunya# .akanya harus ditutup, supaya dibelakang hari tidak ada permasalahan yang lebih besar lagi# Kalau tidak tahu cara menutup ilmu, jangan sekali7kali membukanya alau tahu cara membuka ilmu tersebut, sebab kalau nanti ada k"n3lik dikemudian hari tidak akan merep"tkan# Bisa saja ilmu yang baik ini disele engkan#

+T# Barang siapa yang menumpuk7numpuk harta benda, dia sendiri bakal mati tertimbun dengannya hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu# Sebagaimana kisah kerakusannya K"run, dia se"rang yang tamak terhadap harta tidak dipergunakan untuk perjuangan agama Allah, sehingga dia tertimbun hartanya#

+F# 1amun, semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah serta mem"h"n kesabaran atas ketentuan7ketentuan 1ya, dialah hamba yang Kuhud dan patut diteladani

9rang7"rang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dan jangan dl"lim atas nikmat pemberian 1ya# Andai kata kita tidak mau mensyukuri nikmat atas pemberian dari 1ya, Allah pun murka sebagaimana diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 2' * Q-an -ia telah memberikan kepadamu (keperluan) dari segala apa yang kamu p"h"nkan kepada 1ya# -an jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu

menghinggakannya# Sesungguhnya manusia itu sangat dKalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)R# %uga sabda !asulullah yang diri ayatkan "leh .uslim mengatakan * Q-ari Abi &ahya Shuhaib bin Sinan ra# berkata * Bersabda !asulullah sa # sangat mengagumkan keadaan se"rang mukmin sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi se"rang mukmin, jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya dan bila menderita kesusahan ia bersabar, maka sabar itu lebih baik baginyaR#

-engan meninggikan si3at sabar serta mau menerima ketentuan7ketentuan yang baik bersyukur atas nikmat dari 1ya, dan menerima ketentuan yang jelek diterimanya dengan ikhlas yang didasari dengan kesabaran, dan m"h"n pert"l"ngan 1ya

+U# Bukankah "rang yang seperti itu mampu mengalahkan na3su syah atnya dan dapat memerangi bujuk rayu syaitan? Syaitan membujuk manusia sejak 1abi Adam as# diciptakan di surga, dia iri dengan 1abi Adam karena 1abi Adam diciptakan lebih sempurna dari dia, bahkan dia (iblis) disuruh bersujud kepada 1abi Adam tidak mau sebab menurut dia, dia lebih dahulu dan lebih tinggi dari 1abi Adam sa# karena dia tercipta dari api# -engan tidak maunya iblis bersujud kepada 1abi Adam, diusirlah dia "leh Allah dari surga, dan disuruh menempati neraka selamanya# Iblis mau menerima itu tapi dia masih meminta tangguh dan dalam penangguhan itu meminta lagi untuk mengg"da anak cucu 1abi Adam as# -an hanya yang ikhlaslah iblis tidak dapat mengg"da, sebagaimana 3irman Allah di surat Al Hijr ayat 2D V '/ * 2D#

.aka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama7sama# 2+# Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama7sama (malaikat) yang bersujud itu# 2/# Allah ber3irman * Hai iblis, apa sebabnya kamu tidak (ikut bersujud) bersama7sama mereka yang bersujud itu? 22# Berkata iblis * Aku sekali7kali akan sujud kepada manusia yang ,ngkau telah menciptaka dari tanah liat kering (yang berasal) dari Lumpur hitam yang diberi bentuk# 2'# Allah ber3irman * Keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk# 2L# -an sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat# 2T# Berkata iblis * &a Tuhanku, (kalau begitu) maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan# 2F# Allah ber3irman * (kalau begitu) maka sesungguhnya kamu termasuk "rang7"rang yang diberi tangguh# 2U# Sampai hari (suatu) aktu yang telah ditentukan# 2M# Iblis berkata * &a Tuhanku, "leh sebab ,ngkau telah memutuskan bah a aku sesat pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan maksiat) dimuka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka# 'D# Kecuali hamba7 hamba ,ngkau yang mukhlis diantara mereka# '+# Allah ber3irman * Inilah jalan yang lurus, ke ajiban Aku lah (menjaganya)# '/# Sesungguhnya hamba7hamba Ku tidak ada kuasa kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali "rang7"rang yang mengikuti kamu yaitu "rang7"rang yang sesat#

+M# -an -ia pula "rang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya# Sabda !asulullah sa # dari Abu -arda ra# mengatakan * Barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga# -an para malaikat selalu meletakkan sayapnya untuk menaungi "rang7"rang yang menuntut ilmu, karena senang dengan apa yang mereka

lakukan# -an bagi "rang7"rang yang alim, dimintakan ampun untuknya "leh penduduk langit dan bumi serta "leh ikan7ikan yang ada di air# -an keutamaan "rang alim terhadap ahli ibadah (yang tidak memiliki ilmu) adalah bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang7bintang lainnya# -an sesungguhnya ulama0 adalah pe aris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak me ariskan dinar dan dirham (kekayaan dunia), akan tetapi mereka me ariskan ilmu# .aka barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna# (H!# -a ud TirmidKi)# (5esan75esan !asulullah hal# +TF7 +TU)#

/D# Segala amal kebajikannya akan dibalas dengan pahala di akhirat# Sekecil apapun amal kebajikan yang kita kerjakan di dunia, Allah akan membalasnya karena di dunia ini kita di ajibkan menanam amal sebanyak7banyaknya, surat AK <alKalah ayat F menerangkan * QBarang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dKarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya

/+# Sedangkan kehidupan dunianya akan tentram ditengah7tengah masyarakar yang merasakan jasanya# %asa se"rang pahla an dikenang sepanjang masa "leh takyat##

//#Hai .usa, pelajarilah "lehmu ilmu7ilmu pengetahuan agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui, misalnya masalah7masalah yang tidak bisa di"m"ngkan atau dijadikan bahan pembicaraan saja# Ilmu yang tidak bisa di"m"ngkan itu ada beberapa macam antara lain penyampaiannya memakai bahasa isyarat, bahasa gerak, bahasa perlambang, bahasa kias, dan bahasa simb"lis# Ada juga yang memakai bahasa kalbu, ada lagi cara

penyampaiannya le at mimpi dan yang setengah sadar# .enerima pelajaran seperti itu semua memang tidak bisa di"m"ngkan kepada "rang yang belum bisa memahaminya# .empelajari ilmu yang seperti itu dimulai dengan dKikir kalbu dan menghidupkan perasaan antara lain, perasaan lahiriyah ; 3isik, perasaan akal ; "tak, perasaan kalbu ; hati, serta menghidupkan perasaan indra7indra dh"hiriyah maupun indra7indra batiniyah#

/2# Itulah penuntun jalanmu dan "rang7"rang akan disejukkan "leh hatimu#

.enjadi se"rang penuntun yang dia ali dari dituntun "leh se"rang yang sudah ahlinya# Karena kita ini ditunggu "leh mereka maka persiapkan dirimu untuk mereka# Sebab keberadaan sang penuntun ditengah7tengah mereka hatinya merasa tentram#

/'# Hai .usa putra Imr"n, jadikanlah pakaianmu bersumber dari dKikir dan 3akir serta perbanyaklah amal kebajikan#

5akaian taB a adalah yang paling baik untuk dipakai, dKikir adalah sarana p"k"k dalam kek"k"han taB a, buahnya dKikir itu berta3akkur# Keta3akkuran menghasilkan perenungan yang di amalkan dalam keseharian berbakti kepada Allah s t#

/L# Suatu hari kamu tidak dapat mengelak dari kesalahan, maka pintalah ridha Allah dengan berbuat kebajikan, karena pada saat7saat tertentu akalmu pasti melanggar larangan 1ya#

/T# Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi pesan7pesan kepadamu#

/F# 9m"nganku ini tidak akan sia7sia apabila kamu mau menurutinya#

Setelah itu Khidir meninggalkan 1abi .usa yang duduk termenung dalam tangis kesedihan

Andaikata kita baca sekali lagi pesan7pesan 1abi Khidir, akan ditujukan kepada diri kita sendiri apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan terhadap pesan7 pesan itu# sengaja pesan7pesan itu diberi n"m"r dari kalimat per kalimat supaya mudah untuk menjelaskan dari pesan7pesan itu#

-ibutuhkan aktu dan penelaahan yang serius serta memakai kaca mata batin yang paling dalam serta pemahaman tersendiri untuk dapat melaksanakan pesan7pesan 1abi Khidir as##